Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A."

Transkrypt

1 Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października 2012 r. ZAWARTOŚÆ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I OP AT ZA INNE CZYNNOŚCI... 2 I. OBS UGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 3 II. KRAJOWE OPERACJE ROZLICZENIOWE... 4 III. RACHUNEK DB OSZCZÊDNA FIRMA... 5 IV. RACHUNEK DB FIRMA Z PRZYSZ OŚCI 200/350/700/ V. OPERACJE GOTÓWKOWE... 6 VI. KARTY P ATNICZE... 7 VII. ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 VIII. PRODUKTY KREDYTOWE... 9 IX. GWARANCJE X. POZOSTA E PROWIZJE I OP ATY...10 XI. GODZINY GRANICZNE PRZYJMOWANIA PRZELEWÓW DO REALIZACJI W TYM SAMYM DNIU ROBOCZYM

2 Definicje i skróty u yte w Tabeli prowizji i op³at oznaczaj¹: Bank lub DB PBC S.A. Deutsche Bank PBC Spó³ka Akcyjna Zasady pobierania prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. dla przedsiêbiorców. I. Zasady pobierania prowizji za czynności bankowe i op³at za inne czynności: 1. Za us³ugi zlecone przez rezydentów i nierezydentów przedsiêbiorców pobiera siê: a.) prowizje i op³aty wg stawek wynikaj¹cych z Tabeli prowizji za czynności bankowe i op³at za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC SA dla przedsiêbiorców, b.) prowizje i op³aty podane przez banki pośrednicz¹ce przy wykonaniu zlecenia. 2. Nale n¹ prowizjê Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej, chyba, e strony umówi³y siê inaczej. 3. Prowizje i op³aty Bank pobiera przy wykonywaniu zleconej czynności, za wyj¹tkiem op³at oznaczonych jako miesiêczne. 4. Prowizje i op³aty oznaczone Bank pobiera ostatniego dnia roboczego miesi¹ca, za wyj¹tkiem op³aty za obs³ugê karty, która pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesi¹ca (karta bez mikroprocesora) lub 15 dnia miesi¹ca (karta z mikroprocesorem) oraz op³aty za us³ugê db-collect, która pobierana jest do pi¹tego dnia miesi¹ca. 5. za wyci¹gi pobierana jest jako suma op³at za ka dy wyci¹g wygenerowany w ci¹gu miesi¹ca. 6. Prowizje i op³aty Bank ustala i pobiera w z³otych. a.) W przypadku regulowania op³at i prowizji bezpośrednio z konta walutowego Klienta op³atê pobiera siê stosuj¹c kurs kupna dewiz zgodnie z Tabel¹ kursów kupna i sprzeda y waluty polskiej w stosunku do walut obcych wprowadzon¹ odrêbnym Zarz¹dzeniem Prezesa Zarz¹du Banku. b.) W przypadku regulowania op³at i prowizji poprzez wp³atê gotówkow¹ w walucie obcej dokonuje siê skupu waluty po kursie kupna dla pieniêdzy. c.) Stawki określone w czêści VI. Produkty kredytowe) (czynności zwi¹zane z udzielaniem kredytów, po yczek, porêczeñ i gwarancji) określone procentowo pobierane s¹ w walucie kredytu, po yczki, itd. lub w z³otych po przeliczeniu po kursie kupna/sprzeda y dla dewiz. 7. Bank nie prowadzi skupu i sprzeda y, przyjmowania wp³at na rachunki i dokonywania wyp³at waluty obcej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 8. Na yczenie Klienta Bank mo e wykonaæ czynnośæ nie wymienion¹ w niniejszej Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo do pobrania op³aty lub prowizji ustalonej indywidualnie. 9. P³atności na od 1 mln PLN s¹ realizowane przez system Sorbnet, z wyj¹tkiem p³atności kierowanych do ZUS i US, które rozliczane s¹ przez system Eliksir. 10. Za czynności bankowe wymienione w niniejszej Tabeli Bank mo e pobraæ op³atê inn¹ na podstawie indywidualnych warunków cenowych przyznanych przez Bank, zgodnie z odrêbn¹ umow¹ zawart¹ z Klientem na czas określony. 11. Zaniechanie lub obni enie stawek prowizji i/ lub op³at określone w umowie z Klientem ustala siê na czas określony, po up³ywie którego stosowana jest w ca³ości obowi¹zuj¹ca w Banku tabela prowizji i op³at, wzglêdnie pomiêdzy stronami zostan¹ przeprowadzone negocjacje. Renegocjowanie takich stawek prowizji i op³at nastêpuje tak e w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia przez Bank zmiany tabeli prowizji i op³at obowi¹zuj¹cej w Banku. II. Prowizji i op³at nie pobiera siê: 1. Od wp³at dokonywanych na rachunki klientów indywidualnych prowadzone w Deutsche Bank PBC S.A.. 2. Od sporz¹dzenia odpisu wyci¹gu z rachunku, je eli jedyn¹ operacj¹ na rachunku w ci¹gu roku by³o dopisanie odsetek. 2

3 Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes* db Firma Plus** db Firma Pozosta³e pakiety I. Obs³uga rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego rachunku dla przedsiêbiorcy 2 Prowadzenie rachunku bankowego 2.1 Prowadzenie pierwszego rachunku w PLN i w walutach obcych (dbnet Biznes tylko w PLN) *** 30,00 z³ ***** 2.2 Prowadzenie ka dego kolejnego rachunku w PLN lub w pozosta³ych walutach 4,99 z³ **** 2.3 Prowadzenie Bankowego Rachunku Inwestycyjnego * rachunek dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnośæ gospodarcz¹ z dostêpem za pośrednictwem systemu db easynet ** rachunek z dostêpem za pośrednictwem systemu db powernet *** obowi¹zuje przez pierwsze 12 miesiêcy od daty otwarcia rachunku, w kolejnych miesi¹cach op³ata wynosi 9,99 z³ **** obowi¹zuje przez pierwsze 12 miesiêcy od daty otwarcia rachunku, w kolejnych miesi¹cach op³ata wynosi 4,99 z³ ***** obowi¹zuje od dnia ; do dnia prowadzenie pierwszego rachunku w PLN z dostêpem za pośrednictwem systemu db easynet 40,00 z³ 3 Pakiety ubezpieczeñ 3.1 Pakiety ubezpieczeñ dla Posiadaczy i U ytkowników karty Visa Business Electron: - ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, baga u podró nego oraz opóźnienia lotu w trakcie podró y zagranicznych posiadaczy i U ytkowników kart wydanych przez Deutsche Bank PBC S.A. - ubezpieczeniê środków pieniê nych wyp³aconych z bankomatu, z terminalu POS lub w kasie Banku przy u yciu kart wydanych przez Deutsche Bank PBC S.A. - ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osobê trzeci¹ przy u yciu zagubionej lub skradzionej karty wydanej przez Deutsche Bank PBC S.A. - ubezpieczenie utraty w wyniku rozboju w podró y zagranicznej dokumentów lub karty wydanej przez Deutsche Bank PBC S.A. 3.2 Pakiet Assistance dla posiadacza rachunku dbnet Biznes nie dotyczy 4 Bankowoœæ internetowa db easynet 4.1 Aktywacja i korzystanie nie dotyczy 5 Bankowoœæ internetowa db powernet 5.1 Korzystanie z systemu db powernet: za ka dego u ytkownika 3,50 z³ za ka d¹ wydan¹ kartê autoryzacyjn¹ 5.2 Wydanie czytnika 50,00 z³ Zmiana karty wzorów podpisów elektronicznych nie dotyczy 30,00 z³ 5.4 Wydanie nowego identyfikatora lub has³a do logowania 5.5 Wydanie nowej karty autoryzacyjnej w miejsce zastrze onej 6 Wyci¹gi 6.1 Wyci¹gi papierowe dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda, odbierane w Oddziale dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda, wysy³ane poczt¹ - miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, odbierane w Oddziale miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, wysy³ane poczt¹ 6.2 Wyci¹gi elektroniczne: dzienne, generowane po ka dej zmianie salda, dostêpne za pośrednictwem db easynet miesiêczne, generowane po zakoñczeniu miesi¹ca, dostêpne za pośrednictwem db easynet dzienne, dostêpne za pośrednictwem db powernet miesiêczne, dostêpne za pośrednictwem db powernet 6.3 Wyci¹gi podwójne (papierowe i elektroniczne) dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db easynet - dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db easynet - miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db easynet - miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db easynet - dzienne, odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db powernet - dzienne, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db powernet - miesiêczne, odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db powernet za ka dy wyci¹g naliczana w dniu wydrukowania wyci¹gu, pobierana 4,00 z³ nie dotyczy za ka dy wyci¹g naliczana w dniu wydrukowania wyci¹gu, pobierana 4,00 z³ miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db powernet 6.4 Sporz¹dzenie odpisu wyci¹gu za ka dy odpis 4,00 z³ 3

4 Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety II. Krajowe operacje rozliczeniowe 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Wydanie ksi¹ eczki czekowej za 10 czeków 1.2 Potwierdzenie czeku za ka dy czek 1.3 Przyjêcie do inkasa czeku wystawionego w z³otych 25,00 z³ 1.4 Przyjêcie zastrze enia czeku (-ów) od zastrze enia 40,00 z³ 2 Polecenie przelewu 2.1 Przelewy miêdzy rachunkami w DB PBC S.A. za przelew 2.2 Realizacja polecenia przelewu z rachunku firmowego do banku krajowego: ,00 z³ ** z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) za przelew nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 z³ ,00 z³ 4,00 z³ 2.3 Realizacja polecenia przelewu podatku lub przelewu do ZUS: ,00 z³ ** z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) za przelew nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 z³ ,00 z³ 4,00 z³ 2.4 Dyspozycja przelewu z przysz³¹ dat¹ realizacji: ,00 z³ ** z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) za przelew nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 z³ ,00 z³ 4,00 z³ 2.5 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET (wszystkie kana³y dostêpu): dla kwot od 1 mln z³ dla kwot poni ej 1 mln z³ za przelew 40,00 z³ 2.6 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op³aty za przelew* 5,00 z³ * nie dotyczy przelewów w ramach DB PBC S.A. ** obowi¹zuje od dnia ; do dnia 1.12.prowizja za realizacjê przelewu wynosi 6,00 z³ 3 Zlecenia sta³e i jednorazowe 3.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta³ej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od zlecenia 3.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie: z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet 3.3 Odwo³anie zlecenia 3.4 Realizacja zlecenia sta³ego lub jednorazowego w PLN: z³o onego w Oddziale* z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) od zlecenia od ka dej realizacji zlecenia 6,00 z³ nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,00 z³ ,00 z³ 2,00 z³ 3.5 Z³o enie w Oddziale przelewu z odroczon¹ dat¹ p³atności bez wprowadzania dyspozycji do systemu** * nie pobiera siê op³aty za realizacjê zlecenia sta³ego w obrêbie DB PBC S.A. ** op³ata dodatkowa do op³aty za przelew 4 Polecenia zap³aty 4.1 Czynnoœci bankowe dotycz¹ce rachunku d³u nika Obci¹ enie rachunku d³u nika kwot¹ wynikaj¹c¹ z otrzymanego przez Bank polecenia zap³aty i przekazanie środków pieniê nych do banku wierzyciela Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku d³u nika Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodów innych ni wymienione w pkt Przyjêcie od d³u nika pojedynczego odwo³ania polecenia zap³aty, je eli zosta³o z³o one w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku gdy d³u nikiem jest osoba fizyczna nie prowadz¹ca dzia³alności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku pozosta³ych d³u ników 4.2 Czynnoœci bankowe dotycz¹ce rachunku wierzyciela Z³o enie przez wierzyciela polecenia zap³aty Realizacja przez Bank odwo³ania polecenia zap³aty za³o onego przez d³u nika 5 Us³uga db-collect 5.1 Realizacja p³atności w ramach uslugi db-collect za ka d¹ odmowê za ka de odwo³anie za ka de z³o one polecenie zap³aty za ka de odwo³anie za ka da p³atnośæ, naliczana 3,00 z³ 1,50 z³ 3,00 z³ 4

5 III. Rachunek db Oszczêdna Firma 1 Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Prowadzenie rachunku 1.3 Zamkniêcie rachunku 2. Wp³aty na rachunek 2.1 Wp³ata gotówkowa (wp³ata wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB PBC 2.3 Uznanie z rachunków zewnêtrznych 3 Wyp³aty z rachunku (wyp³ata gotówki wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wyp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 3.1 Wyp³ata gotówkowa od transakcji 4 Polecenie przelewu 4.1 Prowizja za realizacjê przelewu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC * 4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego 4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US 4.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET - dla kwot od 1 mln z³ - dla kwot poni ej 1 mln z³ 40,00 z³ 4.5 Dyspozycja przelewu z przysz³¹ dat¹ realizacji Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op³aty za 4.6 przelew** * pierwszy przelew w miesi¹cu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC jest realizowany bez op³at, ka dy nastêpny, zgodnie z powy sz¹ op³at¹ ** nie dotyczy przelewów w ramach DB PBC S.A. 5 Zlecenia sta³e i jednorazowe 5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta³ej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od ka dego zlecenia 5.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie od ka dego zlecenia 5.3 Odwo³anie zlecenia sta³ego 5.4 Realizacja zlecenia sta³ego * od zlecenia 5.5 Z³o enie w Oddziale przelewu z odroczon¹ dat¹ p³atności** * nie pobiera siê op³aty za realizacjê zlecenia sta³ego w obrêbie DB PBC S.A. ** op³ata dodatkowa do op³aty za przelew 6 Polecenie zap³aty Obci¹ enie rachunku d³u nika kwot¹ wynikaj¹c¹ z otrzymanego przez Bank polecenia zap³aty i przekazanie środków pieniê nych do banku wierzyciela: Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku d³u nika Przyjêcie od d³u nika pojedynczego odwo³ania polecenia zap³aty, je eli zosta³o z³o one w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego - w przypadku gdy d³u nikiem jest osoba fizyczna nie prowadz¹ca dzia³alności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku pozosta³ych d³u ników od polecenia zap³aty Us³ugi nieuwzglêdnione w czêœci dotycz¹cej Rachunku db Oszczêdna Firma i mo liwe do zrealizowania przez Bank realizowane s¹ na zasadach okreœlonych w pozosta³ych czêœciach Tabeli Prowizji i Op³at IV. Rachunek db Firma z Przysz³oœci¹ 200/350/700/ Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Prowadzenie rachunku - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ 1.3 Zamkniêcie rachunku 2. Wp³aty na rachunek 2.1 Wp³ata gotówkowa (wp³ata wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB PBC 2.3 Uznanie z rachunków zewnêtrznych 5

6 3 Wyp³aty z rachunku (wyp³ata gotówki wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wyp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 3.1 Wyp³ata gotówkowa od transakcji 4 Polecenie przelewu 4.1 Prowizja za realizacjê przelewu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC S.A. 4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego 4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US * 4.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET - dla kwot od 1 mln z³ - dla kwot poni ej 1 mln z³ 40,00 z³ 4.5 Dyspozycja przelewu z przysz³¹ dat¹ realizacji 4.6 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op³aty za przelew. Uwaga: nie dotyczy przelewów w ramach DB PBC S.A. * pierwszy przelew w miesi¹cu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC jest realizowany bez op³at, ka dy nastêpny, zgodnie z powy sz¹ op³at¹; 5 Zlecenia sta³e i jednorazowe 5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta³ej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od ka dego zlecenia 5.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie od ka dego zlecenia 5.3 Odwo³anie zlecenia sta³ego 5.4 Realizacja zlecenia sta³ego Uwaga: nie pobiera siê op³aty za realizacjê zlecenia sta³ego w obrêbie Banku od zlecenia 5.5. Z³o enie w Oddziale przelewu z odroczon¹ dat¹ p³atności Uwaga: op³ata dodatkowa do op³aty za przelew 6 Polecenie zap³aty Obci¹ enie rachunku d³u nika kwot¹ wynikaj¹c¹ z otrzymanego przez Bank polecenia zap³aty i przekazanie środków pieniê nych do banku wierzyciela: Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku d³u nika Przyjêcie od d³u nika pojedynczego odwo³ania polecenia zap³aty, je eli zosta³o z³o one w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego - w przypadku gdy d³u nikiem jest osoba fizyczna nie prowadz¹ca dzia³alności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku pozosta³ych d³u ników 7 Pakiety ubezpieczeñ dostêpne dla Posiadaczy rachunku db Firma z Przysz³oœci¹ od polecenia zap³aty 7.1 db Inwestuj w Przysz³ośæ Pasja Oszczêdzania II Us³ugi nieuwzglêdnione w czêœci dotycz¹cej Rachunku db Oszczêdna Firma i mo liwe do zrealizowania przez Bank realizowane s¹ na zasadach okreœlonych w pozosta³ych czêœciach Tabeli Prowizji i Op³at Lp. Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety V. Operacje gotówkowe 1 Wp³aty gotówkowe w Oddziale Banku Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB PBC S.A. 1.1 (wp³ata w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) Na rachunki przedsiêbiorców prowadzone w DB PBC S.A. (wp³ata w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) Na rachunek przedsiêbiorcy prowadzony w DB PBC S.A. w formie pakietów zamkniêtych (wp³ata w PLN, USD, EUR w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) Wystawienie protoko³u wyst¹pienia ró nic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wp³acie zamkniêtej w oddziale W monetach w ilości powy ej 50 sztuk Uwaga: op³ata dodatkowa do pkt ,40% min. 6,00 z³ 0,30% min. 60,00 z³ od protoko³u 0,60% min. 2 Wp³aty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniêtych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 2.1 Na rachunek przedsiêbiorcy: w trybie standardowym 0,10% min. 5,00 z³ w trybie awaryjnym 0,15% min. 5,00 z³ 2.2 W monetach w ilości powy ej 50 sztuk* 0,20% min. 6

7 2.3 Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety Wystawienie protoko³u wyst¹pienia ró nic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wp³acie zamkniêtej od protoko³u w liczarni * op³ata dodatkowa do pkt Wp³aty gotówkowe w USD, EUR w pakietach zamkniêtych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 3.1 Na rachunek przedsiêbiorcy: w trybie standardowym 0,25% min. 5,00 z³ 3.2 Wystawienie protoko³u wyst¹pienia ró nic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wp³acie zamkniêtej w liczarni od protoko³u 4 Wyp³ata z rachunku (wyp³ata w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wyp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) w Oddziale 4.1 Wyp³ata z rachunku bankowego 0,40% min. 6,00 z³ Awaryjna wyp³ata gotówki w kwocie powy ej ustalonego dla danego Oddzia³u limitu wyp³aty gotówkowej podlegaj¹cej wcześniejszemu zg³oszeniu (wyp³ata z wszystkich typów rachunków) Niepodjêcie awizowanej wyp³aty gotówki, podlegaj¹cej wcześniejszemu zg³oszeniu (wyp³ata z wszystkich typów rachunków) dodatkowa op³ata liczona od nadwy ki powy ej limitu wyp³aty gotówkowej ustalonego dla danego Oddzia³u od awizowanej * Uwaga: * wyp³aty przewy szaj¹ce w danym dniu jednorazowy limit wyp³aty w oddziale dla jednego klienta wymagaj¹ uprzedniego zg³oszenia w jednostce Banku, w której ma nast¹piæ wyp³ata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wyp³aty 5 Wyp³aty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniêtych z dostarczeniem ich z liczarni do Klienta Wyp³ata gotówki w PLN w pakietach zamkniêtych dostarczanych z liczarni do Klienta W monetach w ilości powy ej 50 sztuk Uwaga: op³ata dodatkowa do pkt. 5.1 VI. Karty p³atnicze 1 Karta VISA Business Electron EMV (mikroprocesor) 1.1 Wydanie karty* 1.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrze onej z uwzglêdnieniem postanowieñ pkt Wznowienie karty na kolejny okres 1.4 Obs³uga karty od karty pierwszego dnia roboczego kolejnego miesi¹ca po dokonaniu aktywacji 0,50% 0,50% 0,40% min. 150,00 z³ 0,20% min. 3,50 z³** 3,50 z³ 1.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1.6 Wyp³ata gotówki: w bankomatach DB PBC S.A. oraz w sieci EURONET w bankomatach innych banków i oddzia³ach tych banków w Polsce - w bankomatach innych banków i oddzia³ach tych banków za granic¹ Zastrze enie karty (nie dotyczy zgubienia lub kradzie y wówczas bezp³atnie) Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale Wydanie karty w trybie ekspresowym (dorêcznie kurierem na adres korespondencyjny Klienta) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przes³anie karty w trybie pilnym Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR: pierwsze nadanie kodu PIN zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza) zmiana kodu PIN w IVR (ka da kolejna) od transakcji od czynności 30,00 z³ 5,00 z³ od karty 30,00 z³ od czynności 2,50 z³ 2,00% min. 6,00 z³ * karta Visa Business Electron nie jest wydawana do rachunku db Oszczêdna Firma/db Firma z Przysz³ości¹ ** w przypadku wykonania przy u yciu karty VISA Business Electron min. jednej transakcji finansowej w ci¹gu miesi¹ca kalendarzowego, op³ata za kartê nie jest pobierana; do 30 listopada 2012 roku op³ata za kartê nie jest pobierana dla pakietów dbnet Biznes i db Firma Plus Lp. 2 Karta MasterCard Business Silver 2.1 Wydanie karty 95,00 z³ 2.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zg³oszonej jako zniszczona, skradziona lub zagubiona 40,00 z³ od karty 2.3 roczna za kartê 95,00 z³ 2.4 Wznowienie karty na kolejny okres 2.5 Transakcje bezgotówkowe 1,00% od transakcji 2.6 Wyp³ata gotówki w bankomacie 3,5% min. 10z³ 2.7 Zmiana na wniosek Klienta miesiêcznego limitu wydatków 5,00 z³ 2.8 Awaryjna wyp³ata gotówki za granic¹ 95 USD 2.9 Wydanie karty zastêpczej za granic¹ 148 USD 2.10 za przes³anie karty w trybie ekspresowym (kurierem) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przes³anie karty w trybie pilnym. od karty 30,00 z³ 2.11 Przekroczenie limitu na karcie 7

8 Wys³anie monitu 2.13 Nadanie kodu PIN w IVR 2.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie wa ności karty) 2.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 2.16 Miesiêczny wyci¹g z karty (zbiorczy i szczegó³owe) 2.17 Pakiet ubezpieczeñ do karty 3 Karta MasterCard Business Gold 3.1 Wydanie karty 250,00 z³ 3.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zg³oszonej jako zniszczona, skradziona lub zagubiona 40,00 z³ od karty 3.3 roczna za kartê 250,00 z³ 3.4 Wznowienie karty na kolejny okres 3.5 Transakcje bezgotówkowe 1,00% od transakcji 3.6 Wyp³ata gotówki w bankomacie 3,5% min. 10z³ 3.7 Zmiana na wniosek Klienta miesiêcznego limitu wydatków 5,00 z³ 3.8 Awaryjna wyp³ata gotówki za granic¹ 95 usd 3.9 Wydanie karty zastêpczej za granic¹ 148 usd 3.10 za przes³anie karty w trybie ekspresowym (kurierem) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przes³anie karty w trybie pilnym. od karty 30,00 z³ 3.11 Przekroczenie limitu na karcie 3.12 Wys³anie monitu 3.13 Nadanie kodu PIN w IVR 3.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie wa ności karty) 3.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 3.16 Miesiêczny wyci¹g z karty (zbiorczy i szczegó³owe) 3.17 Pakiet ubezpieczeñ do karty Lp. Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety VII. Rozliczenia w obrocie dewizowym 1 Przelewy wychodz¹ce Przelewy wysy³ane, kierowane poza obszar EOG z³o one w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu Przelewy wysy³ane, kierowane poza obszar EOG z³o one za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów z³o one w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego 1.4 z tych krajów z³o one za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet 1.5 Przelewy europejskie wysy³ane 1) Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zleceñ z pkt.1.1 lub od zlecenia 0,30% min.50,00 z³ max.250,00 z³ 0,20% min. 30,00 z³ max 250,00 z³ 0,30% min.50,00 z³ max.250,00 z³ 0,20% min. 30,00 z³ max 250,00 z³ 5,00 z³ 2) 65,00 z³ Dodatkowa op³ata za realizacjê zleceñ z pkt. 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. z zerow¹ dat¹ waluty w walucie EUR lub USD 3) 50,00 z³ Realizacja w trybie pilnym Uwaga: op³ata dodatkowa do zleceñ 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. sk³adanych w formie papierowej za realizacjê zlecenia w dniu przyjêcia. Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego na wniosek zleceniodawcy 2 Przelewy przychodz¹ce 2.1 Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG 4) 2.2 Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego z tych krajów 2.3 Przelewy europejskie otrzymane 5) 1) Przelew europejski jest dostêpny wy³¹cznie w systemie db easynet i db powernet 2) pierwszy przelew w miesi¹cu gratis dla pakietów dbnet Biznes i db Firma Plus od zlecenia 30,00 z³ 3) Środki bêd¹ dostêpne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegó³ach zlecenia nale y umieściæ informacjê zerowa data waluty b) zlecenie musi byæ z³o one przed godzin¹ c) je eli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) ³¹cznie nie zostan¹ spe³nione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniow¹ dat¹ waluty bez pobierania dodatkowej prowizji. 4) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskê) oraz Islandiê, Norwegiê i Liechtenstein 5) Przelew w walucie EUR otrzymany od banku bêd¹cego uczestnikiem systemu SEPA Lp. 3 Czeki bankierskie 3.1 Wystawienie czeku czeku 1,50% min. 50,00z³ max 250,00z³ 3.2 Wys³anie czeku na adres beneficjenta za przesy³kê 50,00 z³ 4 Inkaso czeków 4.1 Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego czeku plus koszty banków zagranicznych, jeśli nie zosta³y pobrane przez bank zagraniczny 5 Inne czynnoœci zwi¹zane z us³ugami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3 wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta 5.1 Anulowanie polecenia wyp³aty lub zmiana instrukcji do polecenia wyp³aty 1,00% min.35,00 z³ max 250,00 z³ 50,00 z³ plus koszty banków zagranicznych 5.2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie p³atności w bankach zagranicznych 60,00 z³ plus koszty banków zagranicznych 5.3 Wys³anie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT 50,00 z³

9 Lp. 5.4 Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego wychodz¹cego zlecenia zagranicznego od wydanej kopii komunikatu SWIFT 6 Inkaso dokumentowe importowe 6.1 Wydanie dokumentów handlowych i/lub finansowych w zamian za p³atnośæ, za akcept traty lub weksel w³asny 6.2 Wydanie dokumentów bez zap³aty 150,00 z³ 6.3 Przekazanie praw z dokumentów inkasa adresowanych na Bank, drog¹ cesji lub indosu 200,00 z³ 6.4 Zmiana warunków inkasa 100,00 z³ 6.5 Przekazanie bankowi podawcy czêściowych kwot inkasowych 100,00 z³ 6.6 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 7 Inkaso dokumentowe eksportowe za ka d¹ czynnośæ 0,20% min. 250,00 z³ max. 600,00 z³ 7.1 Przyjêcie zlecenia inkasa eksportowego 0,20% min. 250,00 z³ max. 600,00 z³ 7.2 Zwrot dokumentów 150,00 z³ 300,00 z³ + op³aty 7.3 Oddanie weksla do protestu na rachunek podawcy inkasa notarialne+ koszt t³umaczenia 7.4 Anulowanie zlecenia inkasowego/zmiana zlecenia inkasowego 100,00 z³ 7.5 Przes³anie dokumentów poczt¹ kuriersk¹ 250,00 z³ 7.6 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 8 Akredytywa dokumentowa importowa za ka d¹ czynnośæ 8.1 Preawiz otwarcia akredytywy 100 z³ Otwarcie akredytywy 8.2 Uwaga: p³atne z góry za ka dy rozpoczêty kwarta³ wa ności akredytywy Akredytywa zabezpieczona środkami Klienta (z góry) 0,15% min. 300,00 z³ Akredytywa zabezpieczona w inny uzgodniony z Bankiem sposób 0,20% min. 300,00 z³ ,00 z³ 80,00 z³ Zmiana warunków akredytywy Uwaga: w przypadku równoczesnych zmian kilku warunków akredytywy op³aty nie kumuluj¹ siê, pobiera siê jedn¹, od zmiany o najwy szej op³acie Przed³u enie terminu wa ności akredytywy Uwaga: p³atne z góry za ka dy dodatkowy, rozpoczêty kwarta³ wa ności akredytywy Podwy szenie akredytywy Uwaga: p³atne z góry za ka dy rozpoczêty kwarta³ wa ności akredytywy, licz¹c od daty podwy szenia podwy szenia jak za otwarcie akredytywy jak za otwarcie akredytywy Inne zmiany warunków akredytywy 200,00 z³ 8.4 Podjêcie i sprawdzenie dokumentów 0,20% min. 300,00 z³ 8.5 Przekazanie praw z dokumentów adresowanych na Bank, drog¹ cesji lub indosu 200,00 z³ 8.6 Odroczenie p³atności Uwaga: pobierane z góry za ka dy rozpoczêty miesi¹c, licz¹c od daty wydania dokumentów p³atnikowi, 0,10% min. 250,00 z³ p³atne w dniu wydania dokumentów 8.7 Anulowanie lub spisanie ca³kowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 z³ 8.8 Sporz¹dzenie wzoru akredytywy 100,00 z³ 8.9 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 9 Akredytywa dokumentowa eksportowa 9.1 Awizacja akredytywy eksportowej za ka d¹ czynnośæ od 80,00 z³ 0,10% min. 250,00 z³ 9.2 Potwierdzenie akredytywy zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.3 Badanie i wysy³ka dokumentów w ramach akredytywy 0,20% min. 300,00 z³ 9.4 Odroczenie terminu p³atności w ramach akredytywy niepotwierdzonej 9.5 Odroczenie terminu p³atności w ramach akredytywy potwierdzonej 9.6 Podwy szenie akredytywy/przed³u enie terminu wa ności - dotyczy akredytywy potwierdzonej 9.7 Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta. Uwaga: Prowizjê pobiera siê od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej od 0,10% min. 250,00 z³ zgodnie z indywidualnymi warunkami zgodnie z indywidualnymi warunkami 0,20% min. 300,00 z³ 9.8 Awizacja zmiany warunków (innych ni wymienione w pkt. 9.6) akredytywy potwierdzonej lub niepotwierdzonej 200,00 z³ 9.9 Anulowanie lub spisanie ca³kowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 z³ 9.10 Przes³anie dokumentów poczt¹ kuriersk¹ 250,00 z³ 9.11 Wstêpne sprawdzenie dokumentów 9.12 Lp. Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) VIII. Produkty kredytowe 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 1.1 Rozpatrzenie wniosku o kredyt lub porêczenie 1.2 Rozpatrzenie wniosku o zmianê warunków umowy o kredyt lub porêczenie 2 Prowizja przygotowawcza za ka dy pe³ny komplet dokumentów za ka d¹ czynnośæ 300,00 z³ 80,00 z³ 2.1 Przyznanie, przed³u enie lub zwiêkszenie kredytu lub porêczenia; za wyj¹tkiem pkt.: Przyznanie, przed³u enie lub zwiêkszenie kredytu w BRI od od 0,25% min. 50,00 z³ 2.3 Przyznanie, przed³u enie lub zwiêkszenie w linii wielozadaniowej 9

10 3 Prowizja od uruchomienia kredytu 3.1 Prowizja od uruchomienia kredytu/gwarancji w ramach linii wielozadaniowej 4 Prowizja za gotowoœæ 4.1 Prowizja za gotowośæ pobierana niewykorzystania postawionego do dyspozycji kredytu - dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku bie ¹cym, linia debetowa, kredyt obrotowy odnawialny) od 5 Prowizja modyfikacyjna - za zmianê warunków kredytu/ porêczenia/ gwarancji na wniosek klienta (Aneks do umowy) 5.1 Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie) 5.2 Pozosta³e zmiany warunków umowy 6 Prowizja Rekompensacyjna Przedterminowa sp³ata kredytu Uwaga: nie dotyczy kredytu w rachunku bie ¹cym, linii debetowej, kredytu obrotowego odnawialnego oraz kredytu na zakup papierów wartościowych z wy³¹czeniem sytuacji gdy klient wypowie umowê kredytu Wypowiedzenie umowy kredytu dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku bie ¹cym, linia debetowa, kredyt obrotowy odnawialny) 7 Pozosta³e czynnoœci 7.1 Korzystanie z porêczenia lub awalu 7.2 Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia kredytu, porêczenia lub awalu od przewalutowanej od kredytu, której dotyczy zmiana od sp³aty wypowiedzenia od aktualnego zaanga owania 1,00% 1,00% od 0,20% min. 50,00 z³ od 0,10% min. 100,00 z³. 7.3 Wydanie zaświadczenia o stanie zad³u enia z tytu³u udzielonych kredytów, lub innych tytu³ów na wniosek Klienta bêd¹cego stron¹ umowy 50,00 z³ 7.4 Sporz¹dzenie na wniosek kredytobiorcy lub porêczyciela odpisu umowy 40,00 z³ IX. Gwarancje 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 1.1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej lub zmianê do gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej 2 Prowizja przygotowawcza 2.1 Przyznanie gwarancji lub linii gwarancyjnej/zmiana do linii gwarancyjnej 3 za udzielenie (wystawienie) gwarancji 3.1 Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem standardowo stosowanym przez Bank 3.2 Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem przedstawionym przez Klienta i zaakceptowanym przez Bank 4 Prowizja za korzystanie z gwarancji 4.1 Prowizja za korzystanie z gwarancji od za gwarancjê od aktualnego zaanga owania 400,00 z³ 600,00 z³ min. 0,20% nie mniej ni 80,00 z³ 5 Pozosta³e prowizje i op³aty 5.1 Prowizja modyfikacyjna - zmiana do gwarancji/promesy udzielenia gwarancji za zmianê min. 250,00 z³ 5.2 Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia gwarancji min. 0,10% nie mniej ni 100,00 z³ 5.3 Wyp³ata z gwarancji udzielonej przez Bank (realizacja roszczenia z gwarancji) od wyp³aty 0,15% min. 300,00 z³ 5.4 Anulowanie gwarancji/wyksiêgowanie przed terminem wa ności 150,00 z³ 5.5 Obs³uga cesji z gwarancji udzielonej przez Bank 400,00 z³ 5.6 Wystawienie duplikatu gwarancji 300,00 z³ 5.7 Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/dodatkowej korespondencji zwi¹zanej z gwarancj¹ wystawion¹ przez inny bank 200,00 z³ 5.8 Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeñ do innych gwarantów za ka d¹ 300,00 z³ 5.9 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie komunikatu SWIFT, inna korespondencja w ramach obs³ugi gwarancji udzielonej przez Bank lub gwarancji wystawionej przez inny bank) X. Pozosta³e prowizje i op³aty 1 Zwi¹zane z obs³ug¹ rachunku czynnośæ 1.2 Udzielanie informacji o stanie salda na rachunku poprzez Internet i Teleserwis 1.3 Przyjêcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub po yczki udzielonych przez DB PBC S.A. 1.4 Przyjêcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne ni w pkt. 1.3 min. 20z³ 1.5 Cesja środków pieniê nych zgromadzonych na rachunku bankowym zwi¹zanych z zabezpieczeniem nale ności Banku (udzielenie kredytu po yczki) 80,00 z³ 1.6 Cesja środków pieniê nych zgromadzonych na rachunku bankowym, zwi¹zana z celem innym ni wymieniony w pkt Aktualizacja karty wzorów podpisów 1.8 Potwierdzenie dokonania transakcji 1.9 Sporz¹dzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym Uwaga: za ka de rozpoczête 20 pozycji 25,00 z³ + 50,00% za poprzedni rok 1.10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku 1.11 Sporz¹dzenie opinii bankowej min. 50,00 z³ 1.12 Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów Wydanie zaświadczenia uprawniaj¹cego do wywozu wartości dewizowych za granicê 10

11 1.14 Udzielenie pisemnej informacji o stanie zad³u enia, stanie rachunku bankowego, itp. Na wniosek organów uprawnionych przez ustawê a) w przypadku udzielenia informacji wymagaj¹cej sprawdzenia ewidencji ksiêgowej w jednej jednostce DB PBC S.A. razy liczba jednostek b) w przypadku udzielenia informacji dotycz¹cej sprawdzenia ewidencji ksiêgowej w wiêcej ni jednej jednostce organizacyjnej DB PBC S.A. na zasadzie wzajemności, c) w przypadku udzielenia informacji na zlecenie innych banków min. 20z³ 1.15 Realizacja tytu³u wykonawczego lub dokumentu maj¹cego moc takiego dokumentu oraz ich czêści (op³aty pobierane s¹ z rachunku) 0,50% min.10 z³ 1.16 Likwidacja rachunku w ci¹gu 90 dni od chwili otwarcia na wniosek Klienta 2 Inne 2.1 Przyjêcie zlecenia zastrze enia rachunku, dokumentu to samości, itp. 40,00 z³ Sporz¹dzenie i przes³anie wezwania do zap³aty lub upomnieñ (np. z tytu³u braku sp³at zad³u enia, powstania salda debetowego, itp.) Sporz¹dzenie / wydanie potwierdzenia o stanie zobowi¹zañ lub nale ności Klienta wobec DB PBC S.A. Na potrzeby firm audytorskich lub bieg³ych rewidentów upowa nionych przez Klienta od rachunku +50,00% za lata ubieg³e 2.4 Wyjaśnienie spraw wymagaj¹cych siêgniêcia do materia³ów zarchiwizowanych. za ka dy rok min. 2.5 Przedstawienie weksla do inkasa 2.6 Realizacja p³atności z tytu³u inkasa weksla od p³atności 50,00 z³ 2.7 Zg³oszenie weksla do protestu w razie niezap³acenia weksla 2.8 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości min. 1000,00 z³ (wysokośæ op³aty ustalana indywidualnie) 3 Us³ugi nieuwzglêdnione w niniejszej tabeli, a mo liwe do zrealizowania przez Bank wysokoœæ op³at i prowizji ustala Dyrektor placówki w porozumieniu z Departamentem Sprzeda y Sieci Oddzia³ów lub Dyrektorem Departamentu Centrum Finansowego dla Firm Dyspozycje papierowe Oddzia³ Kana³ Dyspozycje wprowadzone do systemu bankowego w Oddziale w dniu przyjêcia Teleserwis db easynet db powernet 4 5 XI. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym Przelewy krajowe w PLN Przelew zwyk³y (ELIXIR) 15:00 15:00 15:00 15:00 Przelewy SORBNET realizacja 15:30 15:30 15:30 15:30 nastêpnego dnia Przelewy ZUS i podatku roboczego 18:00 18:00 18:00 w godzinach pracy Oddzia³u Przelewy miêdzy rachunkami w DB PBC S.A. 19:00 19:00 19:00 Przelewy w obrocie dewizowym Przelew wys³any poza EOG 1) realizacja 13:00 13:00 Przelew wys³any do EOG w walucie jednego z krajów EOG 1) nastêpnego dnia 13:00 13:00 roboczego 14:00 14:00 Przelew europejski wys³any 2) niedostêpne niedostêpne niedostêpne 15:00 15:00 1) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskê) oraz Islandiê, Norwegiê i Liechtenstein 2) Przelew w walucie EUR wysy³any do banku bêd¹cego uczestnikiem systemu SEPA dostêpny wy³¹cznie w systemie db easynet i db powernet 11

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo