Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A."

Transkrypt

1 Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października 2012 r. ZAWARTOŚÆ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I OP AT ZA INNE CZYNNOŚCI... 2 I. OBS UGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 3 II. KRAJOWE OPERACJE ROZLICZENIOWE... 4 III. RACHUNEK DB OSZCZÊDNA FIRMA... 5 IV. RACHUNEK DB FIRMA Z PRZYSZ OŚCI 200/350/700/ V. OPERACJE GOTÓWKOWE... 6 VI. KARTY P ATNICZE... 7 VII. ROZLICZENIA W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 VIII. PRODUKTY KREDYTOWE... 9 IX. GWARANCJE X. POZOSTA E PROWIZJE I OP ATY...10 XI. GODZINY GRANICZNE PRZYJMOWANIA PRZELEWÓW DO REALIZACJI W TYM SAMYM DNIU ROBOCZYM

2 Definicje i skróty u yte w Tabeli prowizji i op³at oznaczaj¹: Bank lub DB PBC S.A. Deutsche Bank PBC Spó³ka Akcyjna Zasady pobierania prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. dla przedsiêbiorców. I. Zasady pobierania prowizji za czynności bankowe i op³at za inne czynności: 1. Za us³ugi zlecone przez rezydentów i nierezydentów przedsiêbiorców pobiera siê: a.) prowizje i op³aty wg stawek wynikaj¹cych z Tabeli prowizji za czynności bankowe i op³at za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC SA dla przedsiêbiorców, b.) prowizje i op³aty podane przez banki pośrednicz¹ce przy wykonaniu zlecenia. 2. Nale n¹ prowizjê Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej, chyba, e strony umówi³y siê inaczej. 3. Prowizje i op³aty Bank pobiera przy wykonywaniu zleconej czynności, za wyj¹tkiem op³at oznaczonych jako miesiêczne. 4. Prowizje i op³aty oznaczone Bank pobiera ostatniego dnia roboczego miesi¹ca, za wyj¹tkiem op³aty za obs³ugê karty, która pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesi¹ca (karta bez mikroprocesora) lub 15 dnia miesi¹ca (karta z mikroprocesorem) oraz op³aty za us³ugê db-collect, która pobierana jest do pi¹tego dnia miesi¹ca. 5. za wyci¹gi pobierana jest jako suma op³at za ka dy wyci¹g wygenerowany w ci¹gu miesi¹ca. 6. Prowizje i op³aty Bank ustala i pobiera w z³otych. a.) W przypadku regulowania op³at i prowizji bezpośrednio z konta walutowego Klienta op³atê pobiera siê stosuj¹c kurs kupna dewiz zgodnie z Tabel¹ kursów kupna i sprzeda y waluty polskiej w stosunku do walut obcych wprowadzon¹ odrêbnym Zarz¹dzeniem Prezesa Zarz¹du Banku. b.) W przypadku regulowania op³at i prowizji poprzez wp³atê gotówkow¹ w walucie obcej dokonuje siê skupu waluty po kursie kupna dla pieniêdzy. c.) Stawki określone w czêści VI. Produkty kredytowe) (czynności zwi¹zane z udzielaniem kredytów, po yczek, porêczeñ i gwarancji) określone procentowo pobierane s¹ w walucie kredytu, po yczki, itd. lub w z³otych po przeliczeniu po kursie kupna/sprzeda y dla dewiz. 7. Bank nie prowadzi skupu i sprzeda y, przyjmowania wp³at na rachunki i dokonywania wyp³at waluty obcej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 8. Na yczenie Klienta Bank mo e wykonaæ czynnośæ nie wymienion¹ w niniejszej Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo do pobrania op³aty lub prowizji ustalonej indywidualnie. 9. P³atności na od 1 mln PLN s¹ realizowane przez system Sorbnet, z wyj¹tkiem p³atności kierowanych do ZUS i US, które rozliczane s¹ przez system Eliksir. 10. Za czynności bankowe wymienione w niniejszej Tabeli Bank mo e pobraæ op³atê inn¹ na podstawie indywidualnych warunków cenowych przyznanych przez Bank, zgodnie z odrêbn¹ umow¹ zawart¹ z Klientem na czas określony. 11. Zaniechanie lub obni enie stawek prowizji i/ lub op³at określone w umowie z Klientem ustala siê na czas określony, po up³ywie którego stosowana jest w ca³ości obowi¹zuj¹ca w Banku tabela prowizji i op³at, wzglêdnie pomiêdzy stronami zostan¹ przeprowadzone negocjacje. Renegocjowanie takich stawek prowizji i op³at nastêpuje tak e w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia przez Bank zmiany tabeli prowizji i op³at obowi¹zuj¹cej w Banku. II. Prowizji i op³at nie pobiera siê: 1. Od wp³at dokonywanych na rachunki klientów indywidualnych prowadzone w Deutsche Bank PBC S.A.. 2. Od sporz¹dzenia odpisu wyci¹gu z rachunku, je eli jedyn¹ operacj¹ na rachunku w ci¹gu roku by³o dopisanie odsetek. 2

3 Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes* db Firma Plus** db Firma Pozosta³e pakiety I. Obs³uga rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego rachunku dla przedsiêbiorcy 2 Prowadzenie rachunku bankowego 2.1 Prowadzenie pierwszego rachunku w PLN i w walutach obcych (dbnet Biznes tylko w PLN) *** 30,00 z³ ***** 2.2 Prowadzenie ka dego kolejnego rachunku w PLN lub w pozosta³ych walutach 4,99 z³ **** 2.3 Prowadzenie Bankowego Rachunku Inwestycyjnego * rachunek dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnośæ gospodarcz¹ z dostêpem za pośrednictwem systemu db easynet ** rachunek z dostêpem za pośrednictwem systemu db powernet *** obowi¹zuje przez pierwsze 12 miesiêcy od daty otwarcia rachunku, w kolejnych miesi¹cach op³ata wynosi 9,99 z³ **** obowi¹zuje przez pierwsze 12 miesiêcy od daty otwarcia rachunku, w kolejnych miesi¹cach op³ata wynosi 4,99 z³ ***** obowi¹zuje od dnia ; do dnia prowadzenie pierwszego rachunku w PLN z dostêpem za pośrednictwem systemu db easynet 40,00 z³ 3 Pakiety ubezpieczeñ 3.1 Pakiety ubezpieczeñ dla Posiadaczy i U ytkowników karty Visa Business Electron: - ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, baga u podró nego oraz opóźnienia lotu w trakcie podró y zagranicznych posiadaczy i U ytkowników kart wydanych przez Deutsche Bank PBC S.A. - ubezpieczeniê środków pieniê nych wyp³aconych z bankomatu, z terminalu POS lub w kasie Banku przy u yciu kart wydanych przez Deutsche Bank PBC S.A. - ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osobê trzeci¹ przy u yciu zagubionej lub skradzionej karty wydanej przez Deutsche Bank PBC S.A. - ubezpieczenie utraty w wyniku rozboju w podró y zagranicznej dokumentów lub karty wydanej przez Deutsche Bank PBC S.A. 3.2 Pakiet Assistance dla posiadacza rachunku dbnet Biznes nie dotyczy 4 Bankowoœæ internetowa db easynet 4.1 Aktywacja i korzystanie nie dotyczy 5 Bankowoœæ internetowa db powernet 5.1 Korzystanie z systemu db powernet: za ka dego u ytkownika 3,50 z³ za ka d¹ wydan¹ kartê autoryzacyjn¹ 5.2 Wydanie czytnika 50,00 z³ Zmiana karty wzorów podpisów elektronicznych nie dotyczy 30,00 z³ 5.4 Wydanie nowego identyfikatora lub has³a do logowania 5.5 Wydanie nowej karty autoryzacyjnej w miejsce zastrze onej 6 Wyci¹gi 6.1 Wyci¹gi papierowe dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda, odbierane w Oddziale dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda, wysy³ane poczt¹ - miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, odbierane w Oddziale miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, wysy³ane poczt¹ 6.2 Wyci¹gi elektroniczne: dzienne, generowane po ka dej zmianie salda, dostêpne za pośrednictwem db easynet miesiêczne, generowane po zakoñczeniu miesi¹ca, dostêpne za pośrednictwem db easynet dzienne, dostêpne za pośrednictwem db powernet miesiêczne, dostêpne za pośrednictwem db powernet 6.3 Wyci¹gi podwójne (papierowe i elektroniczne) dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db easynet - dzienne, drukowane po ka dej zmianie salda, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db easynet - miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db easynet - miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db easynet - dzienne, odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db powernet - dzienne, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db powernet - miesiêczne, odbierane w Oddziale i dostêpne za pośrednictwem db powernet za ka dy wyci¹g naliczana w dniu wydrukowania wyci¹gu, pobierana 4,00 z³ nie dotyczy za ka dy wyci¹g naliczana w dniu wydrukowania wyci¹gu, pobierana 4,00 z³ miesiêczne, drukowane po zakoñczeniu miesi¹ca, wysy³ane poczt¹ i dostêpne za pośrednictwem db powernet 6.4 Sporz¹dzenie odpisu wyci¹gu za ka dy odpis 4,00 z³ 3

4 Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety II. Krajowe operacje rozliczeniowe 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Wydanie ksi¹ eczki czekowej za 10 czeków 1.2 Potwierdzenie czeku za ka dy czek 1.3 Przyjêcie do inkasa czeku wystawionego w z³otych 25,00 z³ 1.4 Przyjêcie zastrze enia czeku (-ów) od zastrze enia 40,00 z³ 2 Polecenie przelewu 2.1 Przelewy miêdzy rachunkami w DB PBC S.A. za przelew 2.2 Realizacja polecenia przelewu z rachunku firmowego do banku krajowego: ,00 z³ ** z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) za przelew nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 z³ ,00 z³ 4,00 z³ 2.3 Realizacja polecenia przelewu podatku lub przelewu do ZUS: ,00 z³ ** z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) za przelew nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 z³ ,00 z³ 4,00 z³ 2.4 Dyspozycja przelewu z przysz³¹ dat¹ realizacji: ,00 z³ ** z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) za przelew nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 z³ ,00 z³ 4,00 z³ 2.5 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET (wszystkie kana³y dostêpu): dla kwot od 1 mln z³ dla kwot poni ej 1 mln z³ za przelew 40,00 z³ 2.6 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op³aty za przelew* 5,00 z³ * nie dotyczy przelewów w ramach DB PBC S.A. ** obowi¹zuje od dnia ; do dnia 1.12.prowizja za realizacjê przelewu wynosi 6,00 z³ 3 Zlecenia sta³e i jednorazowe 3.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta³ej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od zlecenia 3.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie: z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet 3.3 Odwo³anie zlecenia 3.4 Realizacja zlecenia sta³ego lub jednorazowego w PLN: z³o onego w Oddziale* z³o onego za pośrednictwem Internetu (w systemie db easynet) od zlecenia od ka dej realizacji zlecenia 6,00 z³ nie dotyczy 2,00 z³ z³o onego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,00 z³ ,00 z³ 2,00 z³ 3.5 Z³o enie w Oddziale przelewu z odroczon¹ dat¹ p³atności bez wprowadzania dyspozycji do systemu** * nie pobiera siê op³aty za realizacjê zlecenia sta³ego w obrêbie DB PBC S.A. ** op³ata dodatkowa do op³aty za przelew 4 Polecenia zap³aty 4.1 Czynnoœci bankowe dotycz¹ce rachunku d³u nika Obci¹ enie rachunku d³u nika kwot¹ wynikaj¹c¹ z otrzymanego przez Bank polecenia zap³aty i przekazanie środków pieniê nych do banku wierzyciela Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku d³u nika Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodów innych ni wymienione w pkt Przyjêcie od d³u nika pojedynczego odwo³ania polecenia zap³aty, je eli zosta³o z³o one w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku gdy d³u nikiem jest osoba fizyczna nie prowadz¹ca dzia³alności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku pozosta³ych d³u ników 4.2 Czynnoœci bankowe dotycz¹ce rachunku wierzyciela Z³o enie przez wierzyciela polecenia zap³aty Realizacja przez Bank odwo³ania polecenia zap³aty za³o onego przez d³u nika 5 Us³uga db-collect 5.1 Realizacja p³atności w ramach uslugi db-collect za ka d¹ odmowê za ka de odwo³anie za ka de z³o one polecenie zap³aty za ka de odwo³anie za ka da p³atnośæ, naliczana 3,00 z³ 1,50 z³ 3,00 z³ 4

5 III. Rachunek db Oszczêdna Firma 1 Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Prowadzenie rachunku 1.3 Zamkniêcie rachunku 2. Wp³aty na rachunek 2.1 Wp³ata gotówkowa (wp³ata wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB PBC 2.3 Uznanie z rachunków zewnêtrznych 3 Wyp³aty z rachunku (wyp³ata gotówki wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wyp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 3.1 Wyp³ata gotówkowa od transakcji 4 Polecenie przelewu 4.1 Prowizja za realizacjê przelewu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC * 4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego 4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US 4.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET - dla kwot od 1 mln z³ - dla kwot poni ej 1 mln z³ 40,00 z³ 4.5 Dyspozycja przelewu z przysz³¹ dat¹ realizacji Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op³aty za 4.6 przelew** * pierwszy przelew w miesi¹cu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC jest realizowany bez op³at, ka dy nastêpny, zgodnie z powy sz¹ op³at¹ ** nie dotyczy przelewów w ramach DB PBC S.A. 5 Zlecenia sta³e i jednorazowe 5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta³ej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od ka dego zlecenia 5.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie od ka dego zlecenia 5.3 Odwo³anie zlecenia sta³ego 5.4 Realizacja zlecenia sta³ego * od zlecenia 5.5 Z³o enie w Oddziale przelewu z odroczon¹ dat¹ p³atności** * nie pobiera siê op³aty za realizacjê zlecenia sta³ego w obrêbie DB PBC S.A. ** op³ata dodatkowa do op³aty za przelew 6 Polecenie zap³aty Obci¹ enie rachunku d³u nika kwot¹ wynikaj¹c¹ z otrzymanego przez Bank polecenia zap³aty i przekazanie środków pieniê nych do banku wierzyciela: Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku d³u nika Przyjêcie od d³u nika pojedynczego odwo³ania polecenia zap³aty, je eli zosta³o z³o one w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego - w przypadku gdy d³u nikiem jest osoba fizyczna nie prowadz¹ca dzia³alności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku pozosta³ych d³u ników od polecenia zap³aty Us³ugi nieuwzglêdnione w czêœci dotycz¹cej Rachunku db Oszczêdna Firma i mo liwe do zrealizowania przez Bank realizowane s¹ na zasadach okreœlonych w pozosta³ych czêœciach Tabeli Prowizji i Op³at IV. Rachunek db Firma z Przysz³oœci¹ 200/350/700/ Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Prowadzenie rachunku - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ - db Firma z Przysz³ości¹ ,00 z³ 1.3 Zamkniêcie rachunku 2. Wp³aty na rachunek 2.1 Wp³ata gotówkowa (wp³ata wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB PBC 2.3 Uznanie z rachunków zewnêtrznych 5

6 3 Wyp³aty z rachunku (wyp³ata gotówki wy³¹cznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wyp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) 3.1 Wyp³ata gotówkowa od transakcji 4 Polecenie przelewu 4.1 Prowizja za realizacjê przelewu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC S.A. 4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego 4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US * 4.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET - dla kwot od 1 mln z³ - dla kwot poni ej 1 mln z³ 40,00 z³ 4.5 Dyspozycja przelewu z przysz³¹ dat¹ realizacji 4.6 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op³aty za przelew. Uwaga: nie dotyczy przelewów w ramach DB PBC S.A. * pierwszy przelew w miesi¹cu w obrêbie rachunków prowadzonych w DB PBC jest realizowany bez op³at, ka dy nastêpny, zgodnie z powy sz¹ op³at¹; 5 Zlecenia sta³e i jednorazowe 5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta³ej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od ka dego zlecenia 5.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie od ka dego zlecenia 5.3 Odwo³anie zlecenia sta³ego 5.4 Realizacja zlecenia sta³ego Uwaga: nie pobiera siê op³aty za realizacjê zlecenia sta³ego w obrêbie Banku od zlecenia 5.5. Z³o enie w Oddziale przelewu z odroczon¹ dat¹ p³atności Uwaga: op³ata dodatkowa do op³aty za przelew 6 Polecenie zap³aty Obci¹ enie rachunku d³u nika kwot¹ wynikaj¹c¹ z otrzymanego przez Bank polecenia zap³aty i przekazanie środków pieniê nych do banku wierzyciela: Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap³aty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku d³u nika Przyjêcie od d³u nika pojedynczego odwo³ania polecenia zap³aty, je eli zosta³o z³o one w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego - w przypadku gdy d³u nikiem jest osoba fizyczna nie prowadz¹ca dzia³alności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obci¹ enia rachunku bankowego w przypadku pozosta³ych d³u ników 7 Pakiety ubezpieczeñ dostêpne dla Posiadaczy rachunku db Firma z Przysz³oœci¹ od polecenia zap³aty 7.1 db Inwestuj w Przysz³ośæ Pasja Oszczêdzania II Us³ugi nieuwzglêdnione w czêœci dotycz¹cej Rachunku db Oszczêdna Firma i mo liwe do zrealizowania przez Bank realizowane s¹ na zasadach okreœlonych w pozosta³ych czêœciach Tabeli Prowizji i Op³at Lp. Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety V. Operacje gotówkowe 1 Wp³aty gotówkowe w Oddziale Banku Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB PBC S.A. 1.1 (wp³ata w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) Na rachunki przedsiêbiorców prowadzone w DB PBC S.A. (wp³ata w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) Na rachunek przedsiêbiorcy prowadzony w DB PBC S.A. w formie pakietów zamkniêtych (wp³ata w PLN, USD, EUR w pozosta³ych walutach wp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) Wystawienie protoko³u wyst¹pienia ró nic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wp³acie zamkniêtej w oddziale W monetach w ilości powy ej 50 sztuk Uwaga: op³ata dodatkowa do pkt ,40% min. 6,00 z³ 0,30% min. 60,00 z³ od protoko³u 0,60% min. 2 Wp³aty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniêtych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 2.1 Na rachunek przedsiêbiorcy: w trybie standardowym 0,10% min. 5,00 z³ w trybie awaryjnym 0,15% min. 5,00 z³ 2.2 W monetach w ilości powy ej 50 sztuk* 0,20% min. 6

7 2.3 Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety Wystawienie protoko³u wyst¹pienia ró nic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wp³acie zamkniêtej od protoko³u w liczarni * op³ata dodatkowa do pkt Wp³aty gotówkowe w USD, EUR w pakietach zamkniêtych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 3.1 Na rachunek przedsiêbiorcy: w trybie standardowym 0,25% min. 5,00 z³ 3.2 Wystawienie protoko³u wyst¹pienia ró nic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wp³acie zamkniêtej w liczarni od protoko³u 4 Wyp³ata z rachunku (wyp³ata w PLN, USD, EUR, CHF w pozosta³ych walutach wyp³aty gotówkowe nie s¹ realizowane) w Oddziale 4.1 Wyp³ata z rachunku bankowego 0,40% min. 6,00 z³ Awaryjna wyp³ata gotówki w kwocie powy ej ustalonego dla danego Oddzia³u limitu wyp³aty gotówkowej podlegaj¹cej wcześniejszemu zg³oszeniu (wyp³ata z wszystkich typów rachunków) Niepodjêcie awizowanej wyp³aty gotówki, podlegaj¹cej wcześniejszemu zg³oszeniu (wyp³ata z wszystkich typów rachunków) dodatkowa op³ata liczona od nadwy ki powy ej limitu wyp³aty gotówkowej ustalonego dla danego Oddzia³u od awizowanej * Uwaga: * wyp³aty przewy szaj¹ce w danym dniu jednorazowy limit wyp³aty w oddziale dla jednego klienta wymagaj¹ uprzedniego zg³oszenia w jednostce Banku, w której ma nast¹piæ wyp³ata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wyp³aty 5 Wyp³aty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniêtych z dostarczeniem ich z liczarni do Klienta Wyp³ata gotówki w PLN w pakietach zamkniêtych dostarczanych z liczarni do Klienta W monetach w ilości powy ej 50 sztuk Uwaga: op³ata dodatkowa do pkt. 5.1 VI. Karty p³atnicze 1 Karta VISA Business Electron EMV (mikroprocesor) 1.1 Wydanie karty* 1.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrze onej z uwzglêdnieniem postanowieñ pkt Wznowienie karty na kolejny okres 1.4 Obs³uga karty od karty pierwszego dnia roboczego kolejnego miesi¹ca po dokonaniu aktywacji 0,50% 0,50% 0,40% min. 150,00 z³ 0,20% min. 3,50 z³** 3,50 z³ 1.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1.6 Wyp³ata gotówki: w bankomatach DB PBC S.A. oraz w sieci EURONET w bankomatach innych banków i oddzia³ach tych banków w Polsce - w bankomatach innych banków i oddzia³ach tych banków za granic¹ Zastrze enie karty (nie dotyczy zgubienia lub kradzie y wówczas bezp³atnie) Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale Wydanie karty w trybie ekspresowym (dorêcznie kurierem na adres korespondencyjny Klienta) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przes³anie karty w trybie pilnym Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR: pierwsze nadanie kodu PIN zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza) zmiana kodu PIN w IVR (ka da kolejna) od transakcji od czynności 30,00 z³ 5,00 z³ od karty 30,00 z³ od czynności 2,50 z³ 2,00% min. 6,00 z³ * karta Visa Business Electron nie jest wydawana do rachunku db Oszczêdna Firma/db Firma z Przysz³ości¹ ** w przypadku wykonania przy u yciu karty VISA Business Electron min. jednej transakcji finansowej w ci¹gu miesi¹ca kalendarzowego, op³ata za kartê nie jest pobierana; do 30 listopada 2012 roku op³ata za kartê nie jest pobierana dla pakietów dbnet Biznes i db Firma Plus Lp. 2 Karta MasterCard Business Silver 2.1 Wydanie karty 95,00 z³ 2.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zg³oszonej jako zniszczona, skradziona lub zagubiona 40,00 z³ od karty 2.3 roczna za kartê 95,00 z³ 2.4 Wznowienie karty na kolejny okres 2.5 Transakcje bezgotówkowe 1,00% od transakcji 2.6 Wyp³ata gotówki w bankomacie 3,5% min. 10z³ 2.7 Zmiana na wniosek Klienta miesiêcznego limitu wydatków 5,00 z³ 2.8 Awaryjna wyp³ata gotówki za granic¹ 95 USD 2.9 Wydanie karty zastêpczej za granic¹ 148 USD 2.10 za przes³anie karty w trybie ekspresowym (kurierem) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przes³anie karty w trybie pilnym. od karty 30,00 z³ 2.11 Przekroczenie limitu na karcie 7

8 Wys³anie monitu 2.13 Nadanie kodu PIN w IVR 2.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie wa ności karty) 2.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 2.16 Miesiêczny wyci¹g z karty (zbiorczy i szczegó³owe) 2.17 Pakiet ubezpieczeñ do karty 3 Karta MasterCard Business Gold 3.1 Wydanie karty 250,00 z³ 3.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zg³oszonej jako zniszczona, skradziona lub zagubiona 40,00 z³ od karty 3.3 roczna za kartê 250,00 z³ 3.4 Wznowienie karty na kolejny okres 3.5 Transakcje bezgotówkowe 1,00% od transakcji 3.6 Wyp³ata gotówki w bankomacie 3,5% min. 10z³ 3.7 Zmiana na wniosek Klienta miesiêcznego limitu wydatków 5,00 z³ 3.8 Awaryjna wyp³ata gotówki za granic¹ 95 usd 3.9 Wydanie karty zastêpczej za granic¹ 148 usd 3.10 za przes³anie karty w trybie ekspresowym (kurierem) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przes³anie karty w trybie pilnym. od karty 30,00 z³ 3.11 Przekroczenie limitu na karcie 3.12 Wys³anie monitu 3.13 Nadanie kodu PIN w IVR 3.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie wa ności karty) 3.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 3.16 Miesiêczny wyci¹g z karty (zbiorczy i szczegó³owe) 3.17 Pakiet ubezpieczeñ do karty Lp. Rodzaj czynnoœci Pakiet dbnet Biznes db Firma Plus db Firma Pozosta³e pakiety VII. Rozliczenia w obrocie dewizowym 1 Przelewy wychodz¹ce Przelewy wysy³ane, kierowane poza obszar EOG z³o one w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu Przelewy wysy³ane, kierowane poza obszar EOG z³o one za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów z³o one w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego 1.4 z tych krajów z³o one za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet 1.5 Przelewy europejskie wysy³ane 1) Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zleceñ z pkt.1.1 lub od zlecenia 0,30% min.50,00 z³ max.250,00 z³ 0,20% min. 30,00 z³ max 250,00 z³ 0,30% min.50,00 z³ max.250,00 z³ 0,20% min. 30,00 z³ max 250,00 z³ 5,00 z³ 2) 65,00 z³ Dodatkowa op³ata za realizacjê zleceñ z pkt. 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. z zerow¹ dat¹ waluty w walucie EUR lub USD 3) 50,00 z³ Realizacja w trybie pilnym Uwaga: op³ata dodatkowa do zleceñ 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. sk³adanych w formie papierowej za realizacjê zlecenia w dniu przyjêcia. Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego na wniosek zleceniodawcy 2 Przelewy przychodz¹ce 2.1 Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG 4) 2.2 Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego z tych krajów 2.3 Przelewy europejskie otrzymane 5) 1) Przelew europejski jest dostêpny wy³¹cznie w systemie db easynet i db powernet 2) pierwszy przelew w miesi¹cu gratis dla pakietów dbnet Biznes i db Firma Plus od zlecenia 30,00 z³ 3) Środki bêd¹ dostêpne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegó³ach zlecenia nale y umieściæ informacjê zerowa data waluty b) zlecenie musi byæ z³o one przed godzin¹ c) je eli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) ³¹cznie nie zostan¹ spe³nione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniow¹ dat¹ waluty bez pobierania dodatkowej prowizji. 4) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskê) oraz Islandiê, Norwegiê i Liechtenstein 5) Przelew w walucie EUR otrzymany od banku bêd¹cego uczestnikiem systemu SEPA Lp. 3 Czeki bankierskie 3.1 Wystawienie czeku czeku 1,50% min. 50,00z³ max 250,00z³ 3.2 Wys³anie czeku na adres beneficjenta za przesy³kê 50,00 z³ 4 Inkaso czeków 4.1 Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego czeku plus koszty banków zagranicznych, jeśli nie zosta³y pobrane przez bank zagraniczny 5 Inne czynnoœci zwi¹zane z us³ugami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3 wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta 5.1 Anulowanie polecenia wyp³aty lub zmiana instrukcji do polecenia wyp³aty 1,00% min.35,00 z³ max 250,00 z³ 50,00 z³ plus koszty banków zagranicznych 5.2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie p³atności w bankach zagranicznych 60,00 z³ plus koszty banków zagranicznych 5.3 Wys³anie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT 50,00 z³

9 Lp. 5.4 Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego wychodz¹cego zlecenia zagranicznego od wydanej kopii komunikatu SWIFT 6 Inkaso dokumentowe importowe 6.1 Wydanie dokumentów handlowych i/lub finansowych w zamian za p³atnośæ, za akcept traty lub weksel w³asny 6.2 Wydanie dokumentów bez zap³aty 150,00 z³ 6.3 Przekazanie praw z dokumentów inkasa adresowanych na Bank, drog¹ cesji lub indosu 200,00 z³ 6.4 Zmiana warunków inkasa 100,00 z³ 6.5 Przekazanie bankowi podawcy czêściowych kwot inkasowych 100,00 z³ 6.6 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 7 Inkaso dokumentowe eksportowe za ka d¹ czynnośæ 0,20% min. 250,00 z³ max. 600,00 z³ 7.1 Przyjêcie zlecenia inkasa eksportowego 0,20% min. 250,00 z³ max. 600,00 z³ 7.2 Zwrot dokumentów 150,00 z³ 300,00 z³ + op³aty 7.3 Oddanie weksla do protestu na rachunek podawcy inkasa notarialne+ koszt t³umaczenia 7.4 Anulowanie zlecenia inkasowego/zmiana zlecenia inkasowego 100,00 z³ 7.5 Przes³anie dokumentów poczt¹ kuriersk¹ 250,00 z³ 7.6 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 8 Akredytywa dokumentowa importowa za ka d¹ czynnośæ 8.1 Preawiz otwarcia akredytywy 100 z³ Otwarcie akredytywy 8.2 Uwaga: p³atne z góry za ka dy rozpoczêty kwarta³ wa ności akredytywy Akredytywa zabezpieczona środkami Klienta (z góry) 0,15% min. 300,00 z³ Akredytywa zabezpieczona w inny uzgodniony z Bankiem sposób 0,20% min. 300,00 z³ ,00 z³ 80,00 z³ Zmiana warunków akredytywy Uwaga: w przypadku równoczesnych zmian kilku warunków akredytywy op³aty nie kumuluj¹ siê, pobiera siê jedn¹, od zmiany o najwy szej op³acie Przed³u enie terminu wa ności akredytywy Uwaga: p³atne z góry za ka dy dodatkowy, rozpoczêty kwarta³ wa ności akredytywy Podwy szenie akredytywy Uwaga: p³atne z góry za ka dy rozpoczêty kwarta³ wa ności akredytywy, licz¹c od daty podwy szenia podwy szenia jak za otwarcie akredytywy jak za otwarcie akredytywy Inne zmiany warunków akredytywy 200,00 z³ 8.4 Podjêcie i sprawdzenie dokumentów 0,20% min. 300,00 z³ 8.5 Przekazanie praw z dokumentów adresowanych na Bank, drog¹ cesji lub indosu 200,00 z³ 8.6 Odroczenie p³atności Uwaga: pobierane z góry za ka dy rozpoczêty miesi¹c, licz¹c od daty wydania dokumentów p³atnikowi, 0,10% min. 250,00 z³ p³atne w dniu wydania dokumentów 8.7 Anulowanie lub spisanie ca³kowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 z³ 8.8 Sporz¹dzenie wzoru akredytywy 100,00 z³ 8.9 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 9 Akredytywa dokumentowa eksportowa 9.1 Awizacja akredytywy eksportowej za ka d¹ czynnośæ od 80,00 z³ 0,10% min. 250,00 z³ 9.2 Potwierdzenie akredytywy zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.3 Badanie i wysy³ka dokumentów w ramach akredytywy 0,20% min. 300,00 z³ 9.4 Odroczenie terminu p³atności w ramach akredytywy niepotwierdzonej 9.5 Odroczenie terminu p³atności w ramach akredytywy potwierdzonej 9.6 Podwy szenie akredytywy/przed³u enie terminu wa ności - dotyczy akredytywy potwierdzonej 9.7 Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta. Uwaga: Prowizjê pobiera siê od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej od 0,10% min. 250,00 z³ zgodnie z indywidualnymi warunkami zgodnie z indywidualnymi warunkami 0,20% min. 300,00 z³ 9.8 Awizacja zmiany warunków (innych ni wymienione w pkt. 9.6) akredytywy potwierdzonej lub niepotwierdzonej 200,00 z³ 9.9 Anulowanie lub spisanie ca³kowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 z³ 9.10 Przes³anie dokumentów poczt¹ kuriersk¹ 250,00 z³ 9.11 Wstêpne sprawdzenie dokumentów 9.12 Lp. Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wys³anie korespondencji wyjaśniaj¹cej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) VIII. Produkty kredytowe 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 1.1 Rozpatrzenie wniosku o kredyt lub porêczenie 1.2 Rozpatrzenie wniosku o zmianê warunków umowy o kredyt lub porêczenie 2 Prowizja przygotowawcza za ka dy pe³ny komplet dokumentów za ka d¹ czynnośæ 300,00 z³ 80,00 z³ 2.1 Przyznanie, przed³u enie lub zwiêkszenie kredytu lub porêczenia; za wyj¹tkiem pkt.: Przyznanie, przed³u enie lub zwiêkszenie kredytu w BRI od od 0,25% min. 50,00 z³ 2.3 Przyznanie, przed³u enie lub zwiêkszenie w linii wielozadaniowej 9

10 3 Prowizja od uruchomienia kredytu 3.1 Prowizja od uruchomienia kredytu/gwarancji w ramach linii wielozadaniowej 4 Prowizja za gotowoœæ 4.1 Prowizja za gotowośæ pobierana niewykorzystania postawionego do dyspozycji kredytu - dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku bie ¹cym, linia debetowa, kredyt obrotowy odnawialny) od 5 Prowizja modyfikacyjna - za zmianê warunków kredytu/ porêczenia/ gwarancji na wniosek klienta (Aneks do umowy) 5.1 Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie) 5.2 Pozosta³e zmiany warunków umowy 6 Prowizja Rekompensacyjna Przedterminowa sp³ata kredytu Uwaga: nie dotyczy kredytu w rachunku bie ¹cym, linii debetowej, kredytu obrotowego odnawialnego oraz kredytu na zakup papierów wartościowych z wy³¹czeniem sytuacji gdy klient wypowie umowê kredytu Wypowiedzenie umowy kredytu dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku bie ¹cym, linia debetowa, kredyt obrotowy odnawialny) 7 Pozosta³e czynnoœci 7.1 Korzystanie z porêczenia lub awalu 7.2 Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia kredytu, porêczenia lub awalu od przewalutowanej od kredytu, której dotyczy zmiana od sp³aty wypowiedzenia od aktualnego zaanga owania 1,00% 1,00% od 0,20% min. 50,00 z³ od 0,10% min. 100,00 z³. 7.3 Wydanie zaświadczenia o stanie zad³u enia z tytu³u udzielonych kredytów, lub innych tytu³ów na wniosek Klienta bêd¹cego stron¹ umowy 50,00 z³ 7.4 Sporz¹dzenie na wniosek kredytobiorcy lub porêczyciela odpisu umowy 40,00 z³ IX. Gwarancje 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 1.1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej lub zmianê do gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej 2 Prowizja przygotowawcza 2.1 Przyznanie gwarancji lub linii gwarancyjnej/zmiana do linii gwarancyjnej 3 za udzielenie (wystawienie) gwarancji 3.1 Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem standardowo stosowanym przez Bank 3.2 Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem przedstawionym przez Klienta i zaakceptowanym przez Bank 4 Prowizja za korzystanie z gwarancji 4.1 Prowizja za korzystanie z gwarancji od za gwarancjê od aktualnego zaanga owania 400,00 z³ 600,00 z³ min. 0,20% nie mniej ni 80,00 z³ 5 Pozosta³e prowizje i op³aty 5.1 Prowizja modyfikacyjna - zmiana do gwarancji/promesy udzielenia gwarancji za zmianê min. 250,00 z³ 5.2 Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia gwarancji min. 0,10% nie mniej ni 100,00 z³ 5.3 Wyp³ata z gwarancji udzielonej przez Bank (realizacja roszczenia z gwarancji) od wyp³aty 0,15% min. 300,00 z³ 5.4 Anulowanie gwarancji/wyksiêgowanie przed terminem wa ności 150,00 z³ 5.5 Obs³uga cesji z gwarancji udzielonej przez Bank 400,00 z³ 5.6 Wystawienie duplikatu gwarancji 300,00 z³ 5.7 Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/dodatkowej korespondencji zwi¹zanej z gwarancj¹ wystawion¹ przez inny bank 200,00 z³ 5.8 Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeñ do innych gwarantów za ka d¹ 300,00 z³ 5.9 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wys³anie komunikatu SWIFT, inna korespondencja w ramach obs³ugi gwarancji udzielonej przez Bank lub gwarancji wystawionej przez inny bank) X. Pozosta³e prowizje i op³aty 1 Zwi¹zane z obs³ug¹ rachunku czynnośæ 1.2 Udzielanie informacji o stanie salda na rachunku poprzez Internet i Teleserwis 1.3 Przyjêcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub po yczki udzielonych przez DB PBC S.A. 1.4 Przyjêcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne ni w pkt. 1.3 min. 20z³ 1.5 Cesja środków pieniê nych zgromadzonych na rachunku bankowym zwi¹zanych z zabezpieczeniem nale ności Banku (udzielenie kredytu po yczki) 80,00 z³ 1.6 Cesja środków pieniê nych zgromadzonych na rachunku bankowym, zwi¹zana z celem innym ni wymieniony w pkt Aktualizacja karty wzorów podpisów 1.8 Potwierdzenie dokonania transakcji 1.9 Sporz¹dzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym Uwaga: za ka de rozpoczête 20 pozycji 25,00 z³ + 50,00% za poprzedni rok 1.10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku 1.11 Sporz¹dzenie opinii bankowej min. 50,00 z³ 1.12 Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów Wydanie zaświadczenia uprawniaj¹cego do wywozu wartości dewizowych za granicê 10

11 1.14 Udzielenie pisemnej informacji o stanie zad³u enia, stanie rachunku bankowego, itp. Na wniosek organów uprawnionych przez ustawê a) w przypadku udzielenia informacji wymagaj¹cej sprawdzenia ewidencji ksiêgowej w jednej jednostce DB PBC S.A. razy liczba jednostek b) w przypadku udzielenia informacji dotycz¹cej sprawdzenia ewidencji ksiêgowej w wiêcej ni jednej jednostce organizacyjnej DB PBC S.A. na zasadzie wzajemności, c) w przypadku udzielenia informacji na zlecenie innych banków min. 20z³ 1.15 Realizacja tytu³u wykonawczego lub dokumentu maj¹cego moc takiego dokumentu oraz ich czêści (op³aty pobierane s¹ z rachunku) 0,50% min.10 z³ 1.16 Likwidacja rachunku w ci¹gu 90 dni od chwili otwarcia na wniosek Klienta 2 Inne 2.1 Przyjêcie zlecenia zastrze enia rachunku, dokumentu to samości, itp. 40,00 z³ Sporz¹dzenie i przes³anie wezwania do zap³aty lub upomnieñ (np. z tytu³u braku sp³at zad³u enia, powstania salda debetowego, itp.) Sporz¹dzenie / wydanie potwierdzenia o stanie zobowi¹zañ lub nale ności Klienta wobec DB PBC S.A. Na potrzeby firm audytorskich lub bieg³ych rewidentów upowa nionych przez Klienta od rachunku +50,00% za lata ubieg³e 2.4 Wyjaśnienie spraw wymagaj¹cych siêgniêcia do materia³ów zarchiwizowanych. za ka dy rok min. 2.5 Przedstawienie weksla do inkasa 2.6 Realizacja p³atności z tytu³u inkasa weksla od p³atności 50,00 z³ 2.7 Zg³oszenie weksla do protestu w razie niezap³acenia weksla 2.8 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości min. 1000,00 z³ (wysokośæ op³aty ustalana indywidualnie) 3 Us³ugi nieuwzglêdnione w niniejszej tabeli, a mo liwe do zrealizowania przez Bank wysokoœæ op³at i prowizji ustala Dyrektor placówki w porozumieniu z Departamentem Sprzeda y Sieci Oddzia³ów lub Dyrektorem Departamentu Centrum Finansowego dla Firm Dyspozycje papierowe Oddzia³ Kana³ Dyspozycje wprowadzone do systemu bankowego w Oddziale w dniu przyjêcia Teleserwis db easynet db powernet 4 5 XI. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym Przelewy krajowe w PLN Przelew zwyk³y (ELIXIR) 15:00 15:00 15:00 15:00 Przelewy SORBNET realizacja 15:30 15:30 15:30 15:30 nastêpnego dnia Przelewy ZUS i podatku roboczego 18:00 18:00 18:00 w godzinach pracy Oddzia³u Przelewy miêdzy rachunkami w DB PBC S.A. 19:00 19:00 19:00 Przelewy w obrocie dewizowym Przelew wys³any poza EOG 1) realizacja 13:00 13:00 Przelew wys³any do EOG w walucie jednego z krajów EOG 1) nastêpnego dnia 13:00 13:00 roboczego 14:00 14:00 Przelew europejski wys³any 2) niedostêpne niedostêpne niedostêpne 15:00 15:00 1) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskê) oraz Islandiê, Norwegiê i Liechtenstein 2) Przelew w walucie EUR wysy³any do banku bêd¹cego uczestnikiem systemu SEPA dostêpny wy³¹cznie w systemie db easynet i db powernet 11

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 18 stycznia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków bankowych prowizji/opłaty dbnet Biznes* db S db M db L db XL 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 18 września 2013 roku Lp. Cześć I. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 23 maja

Bardziej szczegółowo

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych.

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. obowi zuje od 27 kwietnia 2016 roku Cze I. Obs uga rachunków bankowych 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 27 kwietnia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców 2015.01.05 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.08.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, wrzesień 2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

dla Osób Fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej

dla Osób Fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Osób Fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej zwana dalej Tabelą prowizji i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 kwietnia 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne:

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 336/2012 z dnia 23.10.2012 r.. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 08.03.2016r.

Obowiązuje od 08.03.2016r. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. ver. 54.0 Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nie prowadzących działalności gospodarczej zwana dalej "Tabelą

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw Zaù¹cznik do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wprowadzonej Uchwaù¹ Zarz¹du Banku nr D4/2014 z dnia: paêdziernik 2014 r. Taryfa opùat i prowizji

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (poprzednio Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw) obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach, będących

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Od 15 listopad 2015 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści I. Tabele z taryfy prowizji i opłat bankowych w pko banku polskim sa dla osób fizycznych CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. obowiązuje od 18 września 2013 r.

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. obowiązuje od 18 września 2013 r. Deutsche Bank Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nie prowadzących działalności gospodarczej zwana dalej Tabelą

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/III/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach z dnia 17.02016 z Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Luty 2016

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6/04/2016 z dnia 27.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych MultiBanku dla firm A) Firmy PLN B) Firmy Waluta C) Opłaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub Wyciąg z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego Premium, Konta walutowego A vista, Konta Lokacyjnego Plus Premium

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych www.bank-wbs.pl PG (od 05.05.2016) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12.2013r. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 1 grudnia 013 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w bieżącego w walucie obcej dla rezydentów 3 bieżącego w walucie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo