Serwis transformatorów. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis transformatorów. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH"

Transkrypt

1 Serwis transformatorów Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

2 Wprowadzenie Transformatory mocy są skomplikowanymi urządzeniami energetycznymi stanowiącymi strategiczne węzły w sieci przesyłowej oraz infrastrukturze generacji i dystrybucji energii elektrycznej. Przeciętny czas życia jednostki transformatorowej definiuje się na poziomie lat przy zachowaniu znamionowych warunków pracy. Założenie to bazuje na znajomości fizyki zjawisk występujących we wnętrzu transformatora, w szczególności depolimeryzacji łańcuchów celulozy, będącej głównym składnikiem izolacji stałej transformatora. Choć proces ten jest nieuchronny i niemożliwy do powstrzymania, to istnieją zaawansowane technologicznie metody, które gwarantują jego spowolnienie i zarazem poprawiają ogólny stan techniczny transformatora wydłużając spodziewany czas życia jednostki o kilka do kilkunastu lat. W zakresie wspomnianych rozwiązań, firma ABB z powodzeniem wykonuje regenerację oleju oraz suszenie dużych transformatorów mocy w miejscu zainstalowania gwarantując radykalną poprawę stanu jednostek i oszczędności wynikające z braku konieczności realizacji kosztownego transportu ciężkiego do fabryki remontowej. Suszenie transformatorów to również zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji poprzez minimalizację ryzyka wystąpienia awarii na skutek zjawisk opisanych w dalszej części broszury. Rys. 1. Serwis ABB podczas suszenia transformatora 300 MVA 525 kv w Kanadzie Rys. 2. Inspekcja części aktywnej transformatora poprzedzająca usługę suszenia LFH wykonaną w Polsce 2 Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

3 Problem wody w transformatorze Transformatory mocy podczas eksploatacji narażane są nieuchronnie na zawilgocenie izolacji będące efektem rozkładu celulozy, rozszczelnień, wpływu czynników atmosferycznych czy też nieumiejętnie prowadzonej eksploatacji i wykonywanych działań serwisowych. Warto przy tym zauważyć, że transformator po procesie produkcji również nie jest pozbawiony pozostałości wody w izolacji średnio na poziomie około 0,5%. Dwukrotny wzrost zawartości wody w izolacji stałej, np. 0,5% do 1% podwaja szybkość depolimeryzacji ce- lulozy, a proces ten bezpośrednio przekłada się na czas życia transformatora (rys. 3). Ponadto, transformator o mniejszym zawilgoceniu izolacji cechuje się większą niezawodnością i zmniejszonym ryzykiem uszkodzenia. Przy dużym zawilgoceniu istnieje większe ryzyko powstania efektu bubblingu podczas przeciążeń i wykraplania wody w oleju przy szybkim schładzaniu. Zależności temperatury granicznej hot spotu inicjującego bubbling od zawilgocenia izolacji przedstawiono na rys. 4. Średnia długość życia [lata] Suchy papier 1% 1,5% 2% 3% 4% Temperatura inicjacji bubblingu [ C] Znamionowe warunki obciążenia Planowe obciążenia ponad znamiona Długotrwałe obciążenie awaryjne Krótkotrwałe obciążenie awaryjne środowisko bez gazu środowisko nasycone azotem 0, Temperatura [ C] 100 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Zawilgocenie izolacji [%] Rys. 3. Zależność czasu życia transformatora od średniej temperatury Rys. 4. Temperatura powstawania efektu bubblingu jako zależność zawilgocenia izolacji i nasycenia oleju azotem Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH 3

4 Z jednej strony zawilgocona izolacja stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji transformatora, zmniejsza jego wytrzymałość na przebicia w efekcie bubblingu oraz potencjalnego wytrącania ciekłej wody, z drugiej zaś przyspiesza reakcje fizykochemiczne w olejowo-celulozowym układzie izolacyjnym oraz starzenie celulozy równoznaczne z rozpadem wiązań polimerowych wpływającym na zmniejsze- nie wytrzymałości mechanicznej papieru. Reakcje zachodzące w procesie depolimeryzacji zależą m.in. od temperatury oraz zawartości wody (rys. 5), będącej również jednym z produktów tych właśnie oddziaływań. Narzuca to tym silniej konieczność troski o niski poziom zawilgocenia izolacji transformatora dla spowolnienia samo-napędzającego się procesu. Rys. 5. Podstawowe katalizatory procesu degradacji papieru 4 Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

5 Przegląd dostępnych metod suszenia izolacji transformatorowej Istotny wpływ na szybkość suszenia transformatora mają: temperatura, wilgotność, różnica ciśnień oraz właściwości materiałowe. Standardowo stosowana w warunkach fabrycznych metoda suszenia w piecu ewaporacyjnym gwarantuje dużą szybkość i skuteczność procesu, jednak wiąże się z dużymi kosztami transportu serwisowanych transformatorów do fabryki remontowej. Problem ten stworzył zapotrzebowanie na skuteczną metodę suszenia jednostek transformatorowych w miejscu zainstalowania. Podstawowe odgazowanie oleju w procesie uzdatniania nie spełnia oczekiwań z uwagi na fakt, że ponad 99% wody znajduje się w izolacji stałej, a powolny jej przepływ do oleju wydłuża czas trwania procesu ponad granicę opłacalności ekonomicznej. Tego typu zabieg może służyć odgazowaniu i oczyszczeniu oleju z wody, natomiast w przypadku dużego zawilgocenia izolacji jest nieefektywny, gdyż woda z izolacji celulozowej i tak zawilgoci olej zgodnie ze znanymi w branży warunkami równowagi. Istnieją metody cyklicznego wirowania oleju, stosowania wyłącznie próżni, natryskiwania gorącego oleju na uzwojenia lub grzania uzwojeń prądem stałym. Pozwalają one w różnych konfiguracjach na osiągnięcie pewnego efektu wysuszenia, jednak nadal nie są pozbawione poważnych wad, do których należą: ograniczona temperatura grzania, gdy medium dostarczającym ciepło jest olej, niska skuteczność i długi czas trwania procesu ekstrakcji wody poprzez olej, wyższa temperatura zewnętrznych warstw izolacji od warstw wewnętrznych oraz wnętrza cewki, brak możliwości dogrzania miejsc zawilgoconych we wnętrzu uzwojeń metodą powierzchniowego grzania natryskiwanym olejem, istotny spadek temperatury w cyklu próżniowym z uwagi na energię potrzebną do odparowania wody, narażenie izolacji na nadmierny kontakt z gorącym olejem i tlenem w wyniku kilku cykli grzania, długi czas trwania i niska opłacalność ekonomiczna procesu, w przypadku gdy energia dostarczana jest do uzwojeń poprzez prąd stały, grzanie jest nierównomierne, istnieje ryzyko niedogrzania lub przegrzania obszarów izolacji. Wobec wyraźnego zapotrzebowania na skuteczną metodę suszenia transformatorów mocy w miejscu zainstalowania oraz dzięki własnym doświadczeniom i staraniom korporacyjnych ośrodków badawczych, firma ABB rozwinęła w ostatnich latach znaną, lecz nie praktykowaną wcześniej dla transformatorów dużych mocy metodę nagrzewania uzwojeń prądem niskiej częstotliwości (ang. Low Frequency Heating). Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH 5

6 Opis metody i technologii Spośród dostępnych na rynku rozwiązań układów suszenia izolacji transformatorów w terenie, metoda LFH umożliwia osiągnięcie założonego efektu wysuszenia w najkrótszym czasie. Kontrolowana szybkość nagrzewania pozwala uniknąć lokalnych przegrzań izolacji, a równomierne grzanie zapewnia najlepszą skuteczność suszenia. Dzięki zastosowaniu układu czujników, w całym procesie monitorowane są istotne parametry pracy takie jak: prądy i napięcia, temperatury uzwojeń, częstotliwość prądu, poziom próżni oraz szybkość ekstrakcji wody. Ważnym aspektem prowadzonej procedury jest zapewnienie ogrzania wszystkich elementów wewnątrz transformatora w czasie trwania procesu, gdyż obecność zimnych obszarów powoduje kondensację wody, co może zmniejszyć szybkość suszenia i zaburzyć równomierność rozkładu zawilgocenia. Znaczenie problemu kondensacji wody wzrasta wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. Układ sterowania systemu LFH w sposób inteligentny dobiera parametry procesu dla uniknięcia niepożądanych zjawisk takich jak: przegrzanie papieru, przebicie izolacji czy też rozkład termiczny oleju. Zastosowany algorytm ABB bazuje na danych technicznych transformatora oraz mierzonych w sposób ciągły parametrach procesu suszenia. Technologia suszenia części aktywnej transformatorów zakłada ogrzewanie uzwojeń poprzez wymuszenie przepływu prądu niskiej częstotliwości, co istotnie redukuje impedancję transformatora i pozwala na osiągnięcie wystarczających prądów przy relatywnie bezpiecznych wartościach napięcia. System sterowania przetwornicy LFH gwarantuje kontrolę wartości kluczowych parametrów procesu, a niska częstotliwość prądu pozwala na zachowanie bezpiecznych wartości napięć, z uwzględnieniem prawa Paschena, zapobiega nasyceniu rdzenia, a przy tym gwarantuje przepływ prądu we wszystkich uzwojeniach i dostarczenie wystarczającej energii dla skutecznego grzania izolacji cewek. Typowy schemat instalacji do suszenia transformatorów przedstawiono na rys. 6. Proces kombinowanego suszenia łączącego technologię LFH z wysoką próżnią, wirowaniem i opcjonalnie natryskiwaniem gorącego oleju jest kilkakrotnie krótszy od metod dotychczas stosowanych w miejscu instalacji transformatora, w których energia nie jest dostarczana do wnętrza uzwojeń. Metoda LFH jest stosowana przez ABB standardowo również w fabrykach nowych transformatorów jako alternatywa dla suszenia tradycyjnego w piecu ewaporacyjnym. Zwarte wyprowadzenie DN Podłączenie GN Zawór kontroli ciśnienia Przetwornica LFH Pompa próżniowa Agregat do uzdatniania oleju Rys. 6. Schemat poglądowy układu w technologii suszenia LFH Rys. 7. Zabezpieczenie termiczne transformatora w celu uniknięcia kondensacji wody na niedogrzanych elementach konstrukcji 6 Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

7 Przebieg procesu suszenia LFH Procedura suszenia przewiduje nadążne sterowanie wykorzystujące złożone algorytmy kontroli procesu przy pomiarze kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym, co stanowi o jej skuteczności i bezpieczeństwie. W czasie trwania procesu, system kontroli weryfikuje mierzone wartości i w wypadku anomalii lub odstępstw od bezpiecznych parametrów granicznych, w zależności od rangi problemu, wysyła sygnały alarmowe lub zatrzymuje pracę urządzenia. Kryteria określające zatrzymanie procesu suszenia zależą od wielu parametrów takich jak: zawartość wody, wielkość transformatora, poziom izolacji, temperatura suszenia, poziom próżni i inne. Firma ABB stosuje własne formuły obliczenio- we do weryfikacji pozostałego czasu suszenia bazując na szybkości procesu, czyli tempie ekstrakcji wody. Do kontroli jakości suszenia stosowana jest metoda FDS, natomiast efekt wysuszenia można obserwować różnymi dostępnymi metodami, również poprzez analizę próbek papieru. Z reguły suszenie izolacji stałej uznaje się za konieczne w przypadku, gdy poziom zawilgocenia przekracza 3%. Suszenie może być jednak wskazane już powyżej 1%. Choć nie jest to jeszcze sytuacja krytyczna, może być podyktowana potrzebą znacznego przeciążania jednostki oraz strategią inwestycji i utrzymania ruchu. Zadany poziom wysuszenia izolacji zależy od typu transformatora, przyczyny suszenia i oczekiwanego czasu życia jednostki. W przypadku, gdy jest on bardzo wysoki (0,5% i niżej) może wystąpić konieczność doprasowania uzwojeń po zakończeniu procedury LFH. Rys. 8. Zapis rzeczywistych parametrów typowego procesu suszenia LFH. Oznaczenia kolorów: niebieski temperatura uzwojeń, zielony ciśnienie, różowy poziom ekstrakcji wody, czerwony szybkość ekstrakcji wody. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH 7

8 Efektywność metody LFH na przykładzie wybranych jednostek Przykładowe kalkulowane czasy suszenia metodą LFH wraz z kluczowymi parametrami procesu przedstawiono w tabeli 1. Należy zauważyć, że procedura suszenia LFH wymaga przeprowadzenia odpowiednich kroków, przez co nawet dla małych transformatorów mocy zajmuje ona minimum 4 dni. Czas suszenia wzrasta przy większym napięciu oraz mocy z uwagi na oczywisty wzrost masy materiałów izolacyjnych. Niemniej jednak, bez względu na rozmiar transformatora, skuteczność procesu, a więc szybkość ekstrakcji wody, jest równie wysoka, a maleje jedynie relatywna szybkość zmniejszania zawilgocenia izolacji. Tabela 1. Przykładowy kalkulowany czas trwania suszenia w zależności od parametrów transformatora. Moc [MVA] Napięcie GN [kv] Początkowa zaw. H 2 0 Końcowa zaw. H 2 0 Czas suszenia ,0% 1,0% 8 dni ,5% 1,0% 7 dni ,5% 0,5% 5 dni ,5% 1,5% 4 dni ,2% 1,0% 4 dni Firma ABB wykonała na całym świecie ponad 200 zaawansowanych usług serwisowych tego typu. Największe i najbardziej zróżnicowane doświadczenia pochodzą z Norwegii, gdzie często suszenie LFH łączono z regeneracją oleju i modernizacją w procesie kompleksowej poprawy stanu transformatora oraz Szwajcarii, gdzie urządzenie LFH jest produkowane. Doświadczenia z ostatnich kilkunastu lat z tych krajów obejmują jednostki w pełnym zakresie mocy i napięć stosowanych w energetyce z górną granicą 463 MVA oraz 420 kv. Jedne z najciekawszych przykładów LFH pochodzą również z Kanady, gdzie Serwis Transformatorów ABB wykonał już ponad 20 zabiegów suszenia na jednostkach 500 kv, z których największe sięgają mocy nominalnej 750 MVA. W uzupełnieniu wspomnieć należy, że metoda LFH po raz pierwszy została zastosowana w Polsce, w ramach projektu modernizacji transformatora 150 MVA na napięcie 110 kv, gdzie uzyskano wynik wysuszenia izolacji poniżej 1% w ciągu 5 dni trwania procesu suszenia. Rys. 9. Pierwszy transformator w Polsce po regeneracji w technologii LFH 8 Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

9 Autotransformatory 500 kv w Kanadzie Tabela 2. Wartości istotne w procesie suszenia dla opisywanego transformatora 750 MVA. Rok produkcji: 1974 Moc: 750 / 750 / 150 MVA Napięcia nominalne: 500 / 230 / 28 kv Masa izolacji: kg Masa oleju: kg Termin wykonania usługi: 2007 Czas trwania suszenia: 12 dni Spadek zawilgocenia: od 1,5% do 0,5% Transformator 750 MVA, którego parametry przedstawiono w tabeli 2, został odstawiony w roku 2006 z uwagi na lokalne przegrzania. Właściciel dokonał remontu jednostki, podczas którego firma ABB została poproszona o zaproponowanie metody wysuszenia izolacji do poziomu zapewniającego bezpieczne przeciążanie transformatora. Równolegle klient wdrażał program suszenia floty 500 kv w wyniku awarii jednego z transformatorów. W programie suszenia początkowo rozpatrywano wykorzystanie metody cyrkulacji gorącego oleju oraz wysokiej próżni (HOV). O ile dla dużo mniejszych transformatorów tego typu rozwiązanie pozwala na częściowe zmniejszenie zawilgocenia papieru, o tyle w przypadku jednostki 750 MVA rezultat był znikomy. Jedynie powierzchnia izolacji została skutecznie wysuszona, podczas gdy przede wszystkim woda uwięziona w głębi stanowiła o całkowitym zawilgoceniu, które tylko nieznacznie się zmniejszyło. Podjęto decyzję o wykorzystaniu technologii LFH. Warto wspomnieć, że część aktywna przedstawionego transformatora suszona była poza kadzią, która w tym samym czasie poddawana była renowacji. W tym samym okresie przeprowadzono suszenie w kadzi drugiej takiej samej jednostki, wyłączonej z eksploatacji tylko na potrzeby akcji serwisowej. Rezultaty pokazały, że w obu przypadkach skuteczność procesu była zbliżona. Kadź dużych transformatorów mocy zwykle służy w procesie LFH jako autoklaw, który jednak można zastąpić innym kontenerem pod warunkiem jego szczelności, odporności na próżnię, olej oraz wysoką temperaturę. Suszenie transformatora zrealizowano w 11 cyklach grzania LFH, natryskiwania oleju i próżni w okresie 12 dni. Pozwoliło to na zmniejszenie zawilgocenia z poziomu 1,5% do 0,5% równoważne ekstrakcji około 150 litrów wody z izolacji. Rys. 10. Transformator 750 MVA wycofany z eksploatacji w 2006 r. i przywrócony do pełnej funkcjonalności w efekcie suszenia LFH Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH 9

10 Poprawa stanu transformatorów suszonych metodą LFH w połączeniu z regeneracją oleju Koncepcja kompleksowej poprawy stanu transformatora łącząca opisywaną technologią LFH z równoczesną regeneracją oleju transformatorowego polega na wykorzystaniu efektu synergii obu procesów i zmniejszeniu kosztów operacyjnych dzięki realizacji zadania podczas jednego odstawienia jednostki. Procesy nawzajem wzmacniają swoją efektywność i ostatecznie umożliwiają szybszą realizację kompleksowej usługi serwisowej i oszczędność kosztów inwestora związanych z wyłączeniem transformatora z eksploatacji. W tabeli 3 zaprezentowano wyniki pomiarów istotnych parametrów izolacji przed oraz po wykonaniu usługi tego typu na transformatorach w Norwegii. Usługa taka, uzupełniona o podstawowe prace związane z renowacją powłok lakierniczych, wymianą podzespołów czy też konserwacją układów hydraulicznych, stanowi rozsądną alternatywę dla typowej modernizacji fabrycznej transformatora po około latach pracy. Sam proces regeneracji oleju polega na cyrkulacji oleju poprzez specjalne kolumny adsorpcyjne i pozwala na oczyszczenie samego oleju oraz wnętrza transformatora z produktów rozkładu izolacji. Z powyższych, szczególnie kwasy o niskiej masie cząsteczkowej istotnie przyspieszają degradację celulozy, jako substancje wyjątkowo łatwo rozpuszczające się w papierze izolacyjnym i katalizujące reakcję hydrolizy. O ile kilkukrotna cyrkulacja oleju transformatora przez agregat z kolumnami adsorpcyjnym, pozwala efektywnie i trwale wyekstrahować z izolacji m.in. kwasy lekkie oraz szlam, proces ten nie gwarantuje wysokiej ekstrakcji wody, gdyż jej migracja pomiędzy izolacją a olejem jest bardzo powolna. Jak pokazują rezultaty akcji serwisowej na transformatorze 200 MVA w Norwegii, metoda LFH stanowi nie tylko skuteczne dopełnienie regeneracji oleju w zakresie suszenia transformatora, ale również przyspiesza oczyszczanie jednostki z najgroźniejszych lekkich kwasów, gdyż mają one temperaturę wrzenia niewiele wyższą od wody? Już sam proces suszenia zmniejsza poziom kwasowości izolacji o około %, czego dowodzi wysoki odczyn kwasowy wody wyciągniętej z wnętrza transformatora. Jak pokazują dane w tabeli 3, istotne parametry izolacji w serwisowanych transformatorach poprawiały się radykalnie i utrzymywały na dobrym poziomie w kolejnych miesiącach oraz latach od przeprowadzonej usługi. Transformator, którego wyniki badań przedstawia tabela 3, wymagał gruntownej odnowy silnie przerdzewiałych fragmentów kadzi oraz powłoki malarskiej, kompletnej wymiany uszczelnień, okablowania i osprzętu. Wszystkie kluczowe parametry oleju przekraczały wartości bezpieczne, a poziom zawilgocenia izolacji był typowy dla transformatora będącego w eksploatacji przez około 25 lat. W projekcie tym technologia LFH znalazła dwa kluczowe zastosowania. Z jednej strony pozwoliła na ekstrakcję wody zgromadzonej we wnętrzu transformatora przez czas eksploatacji, z drugiej zaś zapewniła osuszenie jednostki z wilgoci, która dostała się do wnętrza podczas złożonej akcji serwisowej, której wiele etapów przeprowadzonych było przy rozszczelnionej lub wprost otwartej kadzi transformatora. W zależności od reżimu pracy transformatora, zabieg osuszania izolacji stałej połączony z regeneracją oleju pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji transformatora od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Tabela 3. Poprawa i wieloletnia stabilność istotnych parametrów transformatorów 200 MVA i 160 MVA z Norwegii w wyniku suszenia LFH w połączeniu z regeneracją oleju. Tan. Delta oleju przy 90 C [%] Kwasowość [mg KOH/g] Termin badania Zawilgocenie izol. [%] Barwa oleju Napięcie pow. [mn/m] 200 MVA 200 MVA 160 MVA 200 MVA 160 MVA 200 MVA 160 MVA 200 MVA 160 MVA Przed serwisem 5,4 0,16 0,18 2,2% 2,6% 4,0 5,5 18,7 23,4 3-5 miesięcy po serwisie 0,28 0,005 1,6% 1,5 46,7 4 lata po serwisie 0,01 1,5% 1,5 44,0 10 Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH

11 Podsumowanie Obecność wody w transformatorach mocy jest faktem, a od jej ilości zależy to czy jednostkę można bezpiecznie eksploatować w pełnym zakresie znamionowych parametrów pracy a nawet przeciążać, czy też należy zdecydować o ograniczeniu przeciążalności a remont lub wymianę transformatora uwzględnić w najbliższych planach inwestycyjnych. Istotna część infrastruktury energetycznej kraju, a zatem i transformatorów mocy w sieci transmisyjnej i energetyce wytwórczej, przekracza wiek 30 lat i w najbliższych latach czeka ją wymiana lub modernizacja. W ślad ze energetyką wytwórczą i elektryfikacją kraju rozwijały się pozostałe gałęzie przemysłu, w których infrastrukturze nieodzownie obecne są transformatory mocy. Większość wspomnianych transformatorów wciąż spełnia stawiane im oczekiwania i, w przypadku braku rozwijających się uszkodzeń elektrycznych w ich wnętrzu, mogą nadal bezpiecznie pracować z pełnym obciążeniem pod warunkiem osuszenia. Wykonany we właściwym momencie proces suszenia skutkuje również wydłużeniem życia jednostki związanym z istotnym spowolnieniem reakcji degradacji izolacji olejowo-celulozowej. Dla uzyskania najlepszego efektu, firma ABB zaleca wykonywanie suszenia w połączeniu z regeneracją oleju. Dzięki metodzie LFH możliwe jest osuszenie dużych transformatorów mocy w miejscu zainstalowania w krótszym czasie i w sposób bardziej skuteczny niż pozwala jakakolwiek inna stosowana metoda. Zarazem, likwiduje się koszty związane z koniecznością transportu do fabryki remontowej wyposażonej w piec ewaporacyjny jak również istotnie redukuje koszty wyłączenia transformatora z ruchu i utracone z tego tytułu korzyści. Suszenie transformatorów w miejscu zainstalowania metodą LFH 11

12 Więcej informacji ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/ Łódź tel.: fax: Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe: ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione Copyright 2013 ABB Wszelkie prawa zastrzeżone 2413PL907-W1-pl. Wydanie

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka Produkty Średniego Napięcia UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec wszechstronna rozdzielnica Rozdzielnica UniSec jest efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Zarządzanie cyklem eksploatacji Cykl eksploatacji i serwis Instalacja i rozruch ABB oferuje specjalistyczne doradztwo i doraźne wsparcie techniczne przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica MNS is Korzyści dla użytkowników

Rozdzielnica MNS is Korzyści dla użytkowników Rozdzielnica MNS is Korzyści dla użytkowników Wasze doświadczenie i nasze kompetencje w jednym systemie Wprowadzona na rynek ponad trzydzieści lat temu rozdzielnica MNS to rozwiązanie dobrze znane i docenione

Bardziej szczegółowo

DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów

DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów Produkty Średniego Napięcia DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów Power and productivity for a better world TM Kompensacja mocy biernej DS1 przyszłością łączników SN Kompensacja mocy

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Low Voltage Products. Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia

Low Voltage Products. Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Low Voltage Products Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Serwis Wszyscy wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo zasilania

Bardziej szczegółowo

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A 630-12kV INSTRUKCJA OBSŁUGI Olsztyn, 2011 1. SPRAWDZENIE, KWALIFIKACJA Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności w

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii naturalnej.

Wykorzystanie energii naturalnej. Wykorzystanie energii naturalnej. 2 Wprowadzenie 3 Tradycyjne zasoby naturalne są na wyczerpaniu, a ceny energii rosną. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost zainteresowania produkcją energii bez emisji CO2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP/ARE

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP/ARE ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP/ARE www.andritz.com/pumps Wysoka sprawność i wytrzymała konstrukcja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja transformatorów blokowych i zaczepowych 8 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów FAZA NR 1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy Piotr Rożdźyński Wojciech Urbański Zakład Transformatory ZREW S.A. Instytut Maszyn Elektrycznych PW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Elastyczny termometr wielopunktowy, Flex-R Model TC96-R

Elastyczny termometr wielopunktowy, Flex-R Model TC96-R Elektryczny pomiar temperatury Elastyczny termometr wielopunktowy, Flex-R Model TC96-R Karta katalogowa WIKA TE 70.10 Zastosowanie Przemysł rafineryjny i petrochemiczny Pomiar rozkładu temperatury w reaktorach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja HXR Więcej mocy z każdego kilograma

Nowa generacja HXR Więcej mocy z każdego kilograma Nowa generacja HXR Więcej mocy z każdego kilograma Więcej możliwości w każdym kilogramie Następna generacja HXR to nowy typ silników średniego napięcia w obudowie zamkniętej, wymyślonych oraz zaprojektowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych AMBM M.Kłoniecki, A.Słowik s.c. 01-866 Warszawa ul.podczaszyńskiego 31/7 tel./fax (22) 834-00-24, tel. (22) 864-23-46 www.ambm.pl e-mail:ambm@ambm.pl

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP/ARE

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP/ARE ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP/ARE www.andritz.com/pumps Wysoka sprawność i wytrzymała konstrukcja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO

enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO Stacja odwróconej osmozy ENRO Agregat uzdatniania ENRO to kompleksowe urządzenie do oczyszczania wody. Pzemyślane rozwiązania oparte o proces odwróconej

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

SKYTEH. Elektrodowe systemy grzewcze wykorzystywane są na całym świecie.

SKYTEH. Elektrodowe systemy grzewcze wykorzystywane są na całym świecie. PL SKYTEH. Firma SKYTEH powstała w 2009 r., wprowadzając na rynek polski technologię elektrodową, umożliwiającą ogrzewanie mieszkań i domów za pomocą energii elektrycznej. Na skutek rosnących w bardzo

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Izolatory przepustowe RIP Micafil Wysokonapięciowe izolatory przepustowe z izolacją z papieru impregnowanego żywicą

Izolatory przepustowe RIP Micafil Wysokonapięciowe izolatory przepustowe z izolacją z papieru impregnowanego żywicą Izolatory przepustowe RIP Micafil Wysokonapięciowe izolatory przepustowe z izolacją z papieru impregnowanego żywicą ABB Micafil lider techniki izolatorów przepustowych Firma ABB Micafil od dziesięcioleci

Bardziej szczegółowo

Kabina Lakiernicza. Model: Futura

Kabina Lakiernicza. Model: Futura Kabina Lakiernicza Model: Futura Dane techniczne kabiny: Przepływ powietrza pionowy z możliwością suszenia do 70 C. (z całkowitą recyrkulacją powietrza w etapie suszenia) Żaluzje aluminiowe sterowane silnikiem

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy KARTA KATALOGOWA Nazwa: Odwilżacz 0,7 do transformatorów z konserwatorem Typ: EG_odwilzacz_0-7 INSTRUKCJA ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSERWATOREM 1.1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB PEXLIM R Ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa ABB Ograniczniki ZnO PEXLIM R Ograniczniki PEXLIM R są stosowane do ochrony rozdzielnic, transformatorów i urządzeń w systemach wysokich

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Tmax Wyłączniki kompaktowe

Tmax Wyłączniki kompaktowe Tmax Wyłączniki kompaktowe Wyz 220 220 Wyz otw 220 Wyłączniki kompaktowe Tmax do 1600A, znamionowe napięcie pracy Ue = 690V, 50-60Hz Wyłączniki Akc Wyłączniki 63-250A In Opis Kod Opis Kod Icu=16kA Icu=25kA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy

Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy Produkty Średnich Napięć UEMC 41 Napęd silnikowy 2 UEMC 41 Napęd silnikowy Spis treści 1. Ogólne informacje...4 2. Normy...4 3. Transport i składowanie...4 4. Dane znamionowe...4 5. Korzyści dla klienta...4

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1 LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. System kontroli doziemienia KDZ-3 Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Adsorpcyjne systemy chłodnicze. Klasyfikacja. Klasyfikacja adsorpcyjnych systemów chłodniczych

Plan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Adsorpcyjne systemy chłodnicze. Klasyfikacja. Klasyfikacja adsorpcyjnych systemów chłodniczych Plan zajęć Sorpcyjne Systemy Energetyczne Adsorpcyjne systemy chłodnicze dr inż. Bartosz Zajączkowski Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych kontakt:

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Broszura produktu Zapewnia doskonały wysięg Hiab XS 044 jest prawdziwie wszechstronnym żurawiem Firma Hiab od zawsze kojarzy się z wysoką jakością i ciągłym udoskonalaniem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Komory klimatyczne do testowania modułów fotowoltaicznych

Komory klimatyczne do testowania modułów fotowoltaicznych Komory klimatyczne do testowania modułów fotowoltaicznych Komory ESPEC do badań klimatycznych paneli fotowoltaicznych Panele fotowoltaiczne muszą przejść szereg testów środowiskowych zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica MNS is Opis techniczny

Rozdzielnica MNS is Opis techniczny Rozdzielnica MNS is Opis techniczny Nowatorskie rozwiązanie Opracowana przez ABB nowa koncepcja inteligentnej rozdzielnicy MNS is, łączy w sobie zalety funkcjonalne doskonale znanych systemów MNS, z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

DEHYDRATOR PODCIŚNIENIOWY MIODU

DEHYDRATOR PODCIŚNIENIOWY MIODU DEHYDRATOR PODCIŚNIENIOWY MIODU HONEMA TurboHive-V POPRAWIANIE JAKOŚCI NIEDOJRZAŁEGO MIODU Dehydrator podciśnieniowy HONEMA TurboHive-V przeznaczony jest do intensywnego, lecz delikatnego usuwania nadmiaru

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Andrzej Adamkiewicz Rochna, 23 maja 2014 r. Plan sytuacyjny Szpitala Szpital składa się z kompleksu budynków o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Produkty DRYPOINT M PLus Osuszanie Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Dwa w jednym: optymalny system DRYPOINT M PLUS Najważniejszym celem przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-190M Strona 2 z 6 1. WSTĘP Przetwornica PWB-190M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A400 SYSTEMY BATERYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI I PRZEMYSŁU.

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A400 SYSTEMY BATERYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI I PRZEMYSŁU. Bezobsługowe Technologia Całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze żelu krzemowego). Takie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy Naprawa transformatora

Raport końcowy Naprawa transformatora Raport końcowy Naprawa transformatora Klient: CARGILL Deutschland GmbH Oddział Barby Dane transformatora: Typ TSUN 7244 Moc 21 MVA Rok produkcji 1993 Napięcie 11/21 kv Nr fab. 308390-01 Firmz współpracujące:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy, modułowy system UPS. DPA UPScale ST kw Najlepszy w swojej klasie modułowy system UPS

Trójfazowy, modułowy system UPS. DPA UPScale ST kw Najlepszy w swojej klasie modułowy system UPS Trójfazowy, modułowy system UPS DPA UPScale ST 10 200 kw Najlepszy w swojej klasie modułowy system UPS Zalety oferowane przez duże systemy dla aplikacji średniej mocy DPA UPScale ST, który został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 www.ftz.com.pl PN-N-18001:2004 Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31, zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy:

Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SLV.65.65.0.A.2.51D Na życzenie Nr katalogowy: 96872137 Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Pompy Grundfos z

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S www.andritz.com/pumps Pompy dla mediów czystych oraz zawierających części stałe Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Smart-Optimizer ECOD Seria ES-IN-ML dla obciążeń mieszanych INSTRUKCJA OBSŁUGI

Smart-Optimizer ECOD Seria ES-IN-ML dla obciążeń mieszanych INSTRUKCJA OBSŁUGI Smart-Optimizer ECOD Seria ES-IN-ML dla obciążeń mieszanych INSTRUKCJA OBSŁUGI Drogi kliencie! Prosimy dokładnie przeczytaćinstrukcję obsługi oraz przestrzegaćjej wymagania dla właściwej ibezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników

Bardziej szczegółowo