Warszawa, listopad 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, listopad 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia r. Warszawa, listopad 2014 r.

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 PAKIETY BIZNES... 5 TAB. 3 PAKIETY AGRO BIZNES... 7 TAB. 4 PAKIETY WSPÓLNY DOM... 8 TAB. 5 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 9 TAB. 6 RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 7 OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY TAB. 8 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH TAB. 9 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 10 RACHUNEK LOKACYJNY W ZŁOTYCH TAB. 11 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH KARTY BANKOWE TAB. 12 KARTY DEBETOWE TAB. 13 KARTY KREDYTOWE PRODUKTY KREDYTOWE TAB. 14 KREDYTY OBROTOWE TAB. 15 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 16 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR 1) TAB. 17 KREDYTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB. 18 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB. 19 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB. 20 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 21 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 22 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 23 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 24 UBEZPIECZENIA 3) TAB. 25 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 26 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 27 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 28 OBRÓT BONAMI SKARBOWYMI ZA POŚREDNICTWEM BANKU BPS S.A TAB. 29 WRZUTNIA TAB. 30 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 31 USŁUGI RÓŻNE TAB. 32 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY (NIEOFEROWANE KLIENTOM DO SPRZEDAŻY) TAB. 33 KREDYTY

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BPS S.A., zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego 1) 30 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 2) 20 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking) 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 69 zł 3.2 dostęp do systemu 3) : w opcji Mój start 29 zł w opcji podstawowej 99 zł miesięcznie w opcji srebrnej 199 zł w opcji złotej 299 zł 3.3 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej za kartę 29 zł + 23% VAT 3.4 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej za kartę 29 zł + 23% VAT 3.5 wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik 59 zł + 23% VAT 3.6 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 3.7 instalacja u Klienta przez pracownika Banku 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) 0,4% min. 5 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej 0,3% min. 5 zł 5. Wypłata gotówkowa 5) 0,2% min. 5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0,2% max. 200 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku 2 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 5 zł za przelew 8.2 w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 8.3 w systemie bankowości internetowej 3) : w opcji Mój start 2,9 zł w opcji podstawowej 1,5 zł za przelew w opcji srebrnej 1,2 zł w opcji złotej 1 zł 9. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w placówce Banku 7) za przelew 10 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 10.1 w placówce Banku za przelew 15 zł 11. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 12. Zlecenie stałe: 12.1 realizacja zlecenia stałego 1,5 zł za zlecenie 12.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 13. Polecenie zapłaty: 13.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 0,5 zł 13.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 13.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 14. Czeki krajowe: 14.1 wydanie czeków 1 zł 14.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 14.3 inkaso czeku 10 zł 14.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 4

5 Lp telefonicznie na hasło 8) 15. Udzielenie informacji o rachunku: 10 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie miesięcznie 15.2 komunikatu SMS 9) 5 zł 16. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 17. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 10) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 18. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 1) Od Klientów z zawartą umową o świadczenie usługi Corporate Internet Banking do r. w ramach opcji dostępu: podstawowej, srebrnej lub złotej nie pobiera się opłaty za prowadzenie pierwszego rachunku. 2) Od rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego Przeznaczenia, pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki. 3) Dotyczy umów o świadczenie usługi Corporate Internet Banking podpisanych do dnia r. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Maksymalna kwota przelewu to zł. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 10) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. TAB. 2 Pakiety Biznes Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet Biznes Pakiet e-biznes (z systemem CIB) Pakiet e-biznes (z systemem bankowości elektronicznej) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 Bieżącego 20 zł 39 zł 25 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 10 zł 10 zł 10 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie - 0 zł wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT - za kartę 3.3 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik - 59 zł + 23% VAT konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 3.6 instalacja u Klienta przez pracownika Banku zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. System bankowości elektronicznej: 4.1 dostęp do systemu miesięcznie zł 4.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS zł 4,3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym zł 4.4 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych zł 4.5 wydanie lub wysłanie tokena 1) zł 5. Wpłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 2) 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 5.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 6. Wypłata gotówkowa 3) 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 4) od transakcji 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w systemie bankowości internetowej - 0 zł 0 zł za przelew 8.2 w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł - - 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet Biznes Pakiet e-biznes (z systemem CIB) Pakiet e-biznes (z systemem bankowości elektronicznej) 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w systemie bankowości internetowej - 1,9 zł 1,2 zł za przelew 9.2 w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 10. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 5) 10.1 w placówce Banku 10.2 w systemie bankowości internetowej 1) za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 11. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 11.1 w placówce Banku 11.2 w systemie bankowości internetowej 1) za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 13. Zlecenie stałe: 13.1 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 0 zł na rachunek w innym banku krajowym: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej za zlecenie 1,5 zł 1,5 zł 1,2 zł 13.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. Polecenie zapłaty: 14.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 14.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 15. Czeki krajowe: 15.1 wydanie czeków 1 zł 1 zł 1 zł 15.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 15.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 15.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 50 zł 16. Udzielenie informacji o rachunku: 16.1 telefonicznie na hasło 6) 5 zł 0 zł 0 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 16.2 w formie komunikatu SMS 7) 5 zł 5 zł 5 zł 17. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 20 zł 20 zł 18. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 1) O ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę autoryzacji lub realizację takiego zlecenia płatniczego. 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 4) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 5) Maksymalna kwota przelewu to zł. 6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 7) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 6

7 Lp. TAB. 3 Pakiety Agro Biznes Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet Agro Biznes Pakiet e-agro Biznes (z systemem CIB) Pakiet e-agro Biznes (z systemem bankowości elektronicznej) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 Bieżącego 10 zł 29 zł 15 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 10 zł 10 zł 10 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie - 0 zł wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT - za kartę 3.3 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik - 59 zł + 23% VAT konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 3.6 instalacja u Klienta przez pracownika Banku zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. System bankowości elektronicznej 4.1 dostęp do systemu miesięcznie zł 4.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS zł 4.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym zł 4.4 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych zł 4.5 wydanie lub wysłanie tokena 1) zł 5. Wpłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 2) 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 5.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 6. Wypłata gotówkowa 3) 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 4) od transakcji 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w systemie bankowości internetowej - 0 zł 0 zł za przelew 8.2 w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w systemie bankowości internetowej - 1,9 zł 1,2 zł za przelew 9.2 w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 10. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 5) za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10.1 w placówce Banku 10.2 w systemie bankowości internetowej 1) za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 11. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 11.1 w placówce Banku 11.2 w systemie bankowości internetowej 1) za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 13. Zlecenie stałe: 13.1 realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 0 zł na rachunek w innym banku krajowym: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 5 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 1,2 zł - - 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet e-agro Pakiet e-agro pobierania Pakiet Agro Biznes Biznes (z systemem Biznes (z systemem CIB) bankowości elektronicznej) 13.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. Polecenie zapłaty: 14.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 14.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 15. Czeki krajowe: 15.1 wydanie czeków 1 zł 1 zł 1 zł 15.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 15.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 15.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 50 zł 16. Udzielenie informacji o rachunku: 16.1 telefonicznie na hasło 6) 5 zł 0 zł 0 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 16.2 w formie komunikatu SMS 7) 5 zł 5 zł 5 zł 17. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 20 zł 20 zł 18. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 1) O ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę autoryzacji lub realizację takiego zlecenia płatniczego. 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 5) Maksymalna kwota przelewu to zł. 6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 7) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. TAB. 4 Pakiety Wspólny Dom Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet Wspólny Pakiet Wspólny Dom Dom plus 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego 19 zł 49 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 10 zł 10 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 3.2 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT 29 zł + 23% VAT za kartę 3.3 wydanie trzeciej i kolejnej karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT 29 zł + 23% VAT 3.4 wydanie trzeciego i kolejnego czytnika kart za czytnik 59 zł + 23% VAT 59 zł + 23% VAT 3.5 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 3.6 instalacja u Klienta przez pracownika Banku 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłata gotówkowa 1) 3 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa 2) 0,2% min. 5 zł 0 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 3) od transakcji 0 zł 0 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł za przelew 7.2 w placówce Banku 2 zł 2 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w systemie bankowości internetowej za przelew 1 zł 0,8 zł 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet Wspólny Pakiet Wspólny Dom Dom plus 8.2 w placówce Banku 5 zł 5 zł 9. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w placówce Banku 4) za przelew 10 zł 10 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 10.1 w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 11. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł 12. Zlecenie stałe: 12.1 realizacja zlecenia stałego 1,5 zł 1,5 zł za zlecenie 12.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 13. Polecenie zapłaty: 13.1 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 13.2 Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 14. Czeki krajowe: 14.1 wydanie czeków 1 zł 1 zł 14.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 14.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 14.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 15. Udzielenie informacji o rachunku: 15.1 telefonicznie na hasło 5) 5 zł 5 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie miesięcznie 15.2 komunikatu SMS 6) 5 zł 5 zł 16. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 20 zł 17. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 1) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 3) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 4) Maksymalna kwota przelewu to zł. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. TAB. 5 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 25 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 69 zł 3.2 dostęp do systemu 1) : w opcji Mój start 29 zł w opcji podstawowej 99 zł miesięcznie w opcji srebrnej 199 zł w opcji złotej 299 zł 3.3 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT za kartę 3.4 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT 3.5 wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik 59 zł + 23% VAT 3.6 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 3.7 instalacja u Klienta przez pracownika Banku 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłata gotówkowa 0,3% min. 5 zł 9

10 5. Wypłata gotówkowa 2) 0,2% min. 5 zł 6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku 2 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 7. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku 5 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 7.3 w systemie bankowości internetowej 1) : w opcji Mój start 2,9 zł w opcji podstawowej 1,5 zł za przelew w opcji srebrnej 1,2 zł w opcji złotej 1 zł 8. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 15 zł 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TAB Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 1) Dotyczy umów o świadczenie usługi Corporate Internet Banking podpisanych do dnia r. 2) Wypłata walutowa powyżej równowartości zł wymaga awizowania na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej równowartość zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. TAB. 6 Rachunek powierniczy w złotych i w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Otwarcie rachunku wg umowy z Klientem 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie wg umowy z Klientem 3. Inne czynności - wg umowy z Klientem TAB. 7 Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie wg umowy z Klientem TAB. 8 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Przelew na rachunek: 1.1 w Banku 0 zł 1.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 5 zł za przelew 1.3 w innym banku krajowym w systemie SORBNET 15 zł 1.4 W innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 1) 10 zł 2. Wypłata gotówki 1) 0 zł 1) Maksymalna kwota przelewu to zł. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 10 10

11 TAB. 9 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 0 zł 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 5 zł 1.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) 0 zł 1) Wypłaty powyżej równowartości zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej równowartość zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 10 Rachunek lokacyjny w złotych L.p. Rodzaj usługi (czynności) pobierania 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłaty gotówkowe: 3.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 1) 0,3% min. 5 zł 3.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej 0,3% min. 5 zł 4. Wypłata gotówkowa 2) 0,15% min. 5 zł 5. Przelew na rachunek w Banku oraz w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego: 5.1 pierwszy przelew 0 zł za przelew 5.2 kolejne przelewy 10 zł 1) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 11 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 20 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 5 zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 5. Historia rachunku za stronę 5 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 20 zł 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 20 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 20 zł 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) 10.1 jednorazowa realizacja 50 zł 10.2 częściowa realizacja za każdą wyegzekwowaną 0,5% min. 15 zł max. 100 zł 11 11

12 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem kwotę za każdą zawartą umowę od transakcji 11.2 z innymi bankami 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 0 zł 12 12

13 KARTY BANKOWE TAB. 12 Karty debetowe Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Visa Business Debetowa VISA Business VISA Business elektron (dotyczy kart wydanych do dnia r.) 1. Wydanie pierwszej karty do pakietu/rachunku 0 zł 50 zł 0 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do pakietu/rachunku: 2.1 Biznes, e-biznes, Agro Biznes, e-agro Biznes 0 zł 100 zł 0 zł 2.2 pozostałe pakiety/rachunki 30 zł 100 zł 30 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do pakietu/rachunku 30 zł 100 zł 30 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 40 zł 15 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 12 zł 6 zł 6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 1% min. 2 zł 0 zł 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 2% min. 4 zł 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł 7.4 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji - 0 zł 0 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł 7.7 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.8 w usłudze cash back 2 zł 2 zł 2 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) od transakcji 2 zł 4 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 12 zł 8 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji - 12 zł 8 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa - 6 zł 6 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 13 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Visa Business Visa Business Credit Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 3.1 poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł 75 zł co najmniej zł 0 zł - rocznie mniej niż zł zł co najmniej zł - 0 zł 3.2 Karta dodatkowa rocznie 25 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 30 zł 30 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 0 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 1) 0 zł 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 13 13

14 Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Visa Business Visa Business Credit Credit Gold 3 % 3 % 7.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł 3 % 3 % 7.2 za granicą min. 10 zł min. 10 zł 8. Przelew z karty za przelew 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 10 zł 10 zł 11. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 20 zł 20 zł miesięcznie 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie salda końcowego 5% min.100 zł 5% min. 100 zł okresu rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową

15 PRODUKTY KREDYTOWE TAB. 14 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1) od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.2 Kredyt obrotowy 2.3 Kredyt rewolwingowy kredytu / 2.4 Kredyt Agro Skup kwoty podwyższenia 2.5 Kredytowa linia hipoteczna 0,2% min. 200 zł max zł od 1,5% min. 200 zł od 2% min. 200 zł 3. Gotowość finansowa: 2) miesięcznie od 3% 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3) do roku - od 2% wcześniejszej spłaty pow. roku - od 1% 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 4) od 0,5% przyrzeczonej min. 500 zł 6. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 5) prolongowanej od 0,5% min. 500 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 7.1 Kredyt o wartości do zł od 500 zł za aneks 7.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 1000 zł 8. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 8.1 Kredyt o wartości do zł 500 zł 8.2 kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów: za monit/wezwanie 100 zł 10. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: od zaświadczenia/ opinii 500 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 200 zł 1) Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym. 4) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 5) Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. TAB. 15 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od wnioskowanej 1.2 Pozostałe kredyty kwoty 0,1% min. 25 zł 0,2% min. 200 zł max zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt Szybka Inwestycja 1,5% 2.2 Kredyt Szybka Inwestycja - AGRO kredytu / 1,5% 2.3 Kredyt inwestycyjny kwoty od 1,5% 2.4 Kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestycja podwyższenia 1,5% 2.5 Kredyty pomostowe: Unia Biznes od 2% Unia Super Biznes kredytu / kwoty od 2% Kredyt Technologiczny podwyższenia od 2% 15 15

16 2.6 Wspólny Remont 2.7 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kredytu / kwoty podwyższenia od 2% od 2% do 4% min. 100 zł 3. Gotowość finansowa: 2) miesięcznie od 3% 4. Zaangażowanie kredytowe: 3) 4.1 Kredyt o wartości do zł od 0,05% rocznie min. 500 zł 4.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 0,025% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 4) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Pozostałe kredyty od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 5) przyrzeczonej 7. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 6) 2% do 2 lat od 2% pow. 2 lat od 1% od 0,5% min. 500 zł 7.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 2% do 4 % prolongowanej min. 100 zł 7.2 Pozostałe kredyty: od 0,5% prolongowanej min. 500 zł 8. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 7) za aneks od 100 zł 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 9.1 Kredyt o wartości do zł od 500 zł za aneks 9.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 1000 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 10.1 kredyt o wartości do zł 500 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do za dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów: monit/wezwanie 500 zł 11. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: od zaświadczenia/ opinii 200 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 200 zł 1) Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3) Naliczana na dzień 31 grudnia udzielonego kredytu / limitu. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. 7) Dotyczy tylko Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. TAB. 16 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 1) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 2) od wnioskowanej kwoty 0,2% min. 200 zł 2. Przyznanie: 2.1 Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania 1% 2.2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych kredytu z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK 1% 3. Gotowość finansowa: 3) miesięcznie od 1% 4. Zaangażowanie kredytowe: 4) 4.1 Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do rocznie 1% 16 16

17 oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 5) wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 6) przyrzeczonej 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 5 dokonywanych na wniosek Klienta: za aneks 8. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 7) prolongowanej min. 200 zł 0,5% min. 200 zł 2% 200 zł od 100 zł 0,5% min. 100 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na żądanie Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 10.1 kredyt o wartości do zł 500 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów: za monit/wezwanie 500 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: od zaświadczenia/ opinii 100 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 100 zł 1) W przypadku kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS S.A. a ARiMR. 2) Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 3) Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 4) Naliczana na dzień 31 grudnia udzielonego kredytu / limitu. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 5) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 6) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 7) Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. TAB. 17 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 2) 0,2% min. 200 zł 2. Przyznanie/przedłużenie kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu: 2.1 przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki 1,5% 2.2 na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego kredytu zaopatrzenia wsi w wodę 2% 2.3 przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER : dla kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy 1,5% dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy kredytu 2% 2.4 inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich 2% 2.5 inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół kredytu podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 2% 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3) wcześniejszej spłaty od 2% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 4) przyrzeczonej 5. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 5) prolongowanej 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 6.1 Kredyt o wartości do zł za aneks od 0,5% min. 500 zł od 0,5% min. 500 zł od 500 zł 6.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 1000 zł 17 17

18 7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 7.1 kredyt o wartości do zł 500 zł 7.2 kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów: za monit/wezwanie 500 zł 9. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: od zaświadczenia/ opinii 200 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 100 zł 1) W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z EFRWP suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizja za wydanie promesy oraz prowizji za gotowość i rekompensacyjnej nie może przekroczyć 2 % kwoty udzielonego kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy BPS S.A. a EFRWP. 2) Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 5) Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu

19 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 18 Akredytywa dokumentowa obca (export) 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej od transakcji 50 zł Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 0,1% 2. akredytywy potwierdzenia min. 150 zł, max. 500 zł 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej 4.2 potwierdzonej 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania podwyższenia podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5.1 niepotwierdzonej od salda akredytywy potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1) Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona 8.2 akredytywa potwierdzona Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 9. opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy 2) 10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 2) : od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności od transakcji dokumentów dokumentów dokumentów wg zasad stosowanych w banku zagranicznym 10.1 akredytywa niepotwierdzona akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres dokumentów 10.2 odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3) przeniesienia 0,2% min. 200 zł 0,1% min.150 zł, max. 500 zł 0,2% min. 200 zł 0,1% min.150 zł, max. 500 zł 0,2% min. 200 zł 150 zł 0,1% min. 100 zł, max. 300 zł 0,15% min. 150 zł 0,2% min. 300 zł koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% min. 150 zł, max. 500 zł 0,2% min. 200 zł 0,15% min. 150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych od transakcji 50 zł 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy 4) od transakcji 150 zł 1) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3) Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. TAB. 19 Akredytywa dokumentowa własna (import) 1. Otwarcie akredytywy własnej 1) 3 miesięczny okres 0,15% min. 200 zł za każdy rozpoczęty ważności 2. Preawiz otwarcia akredytywy od transakcji 50 zł 3. Podwyższenie kwoty akredytywy podwyższenia za każdy rozpoczęty 0,15% min. 200 zł 19 19

20 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2) 3 miesięczny okres ważności każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,15% min. 150 zł od salda akredytywy za ważności 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w od transakcji 50 zł okresie, za który prowizję już pobrano 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy dokumentów 0,2% min. 100 zł 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3) za każdy rozpoczęty 0,15% min. 150 zł dokumentów miesiąc 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych od transakcji 50 zł 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta od transakcji 100 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy od transakcji 100 zł 11. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy 4) od transakcji 150 zł 1) Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3) Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. TAB. 20 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) od transakcji 0,2% min. 100 zł, max. 400 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 70 zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych od transakcji 70 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 50 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa 2) od transakcji 50 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30 zł 10. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 150 zł + koszty notarialne 11. Awal na wekslu 12. Przechowywanie weksli 13. Nadanie komunikatu SWIFT 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. TAB. 21 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności przy przyjęciu weksli od każdego komunikatu od 0,5% do 3% min. 100 zł 70 zł 10 zł Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej skupionej waluty skupionej waluty skupionej waluty 0,1% min. 10 zł, max. 100 zł 0,2% min. 20 zł, max. 100 zł 0,2% min. 25 zł, max. 120 zł 20 20

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo