T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Chojnów, marzec 2015 r. 1/18

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów i ma zastosowanie do usług bankowych, świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Chojnowie, zwanego dalej Bankiem. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zgodnie z zawartą umową. 2. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej zaokrąglane są wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej. Do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi bankami i instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 10. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na zlecenie instytucji, w wysokościach określonych w zawartych umowach z Bankiem. 11. W przypadku, gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat, wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz od wypłat gotówkowych na podstawie innych dowodów na złożony wkład oszczędnościowy, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, oraz opłaty porto za przekaz z zagranicy i czek od klientów otrzymujących przekazy i czeki zagraniczne opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości 50 EUR z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia podejmuje Zarząd Banku Spółdzielczego na pisemny wniosek Klienta. 2/18

3 CZĘŚĆ I. OPERACJE KASOWE I ROZLICZENIA DETALICZNE WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usługi (czynności) stawka 1. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (1)(3) 1.1. pobierane w Centrali BS, Filii Chojnów: wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,90 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł 1.2. pobierane w O/BS w Gromadce wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,50 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł 1.3. pobierane w O/BS w Lubinie wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,50 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A./Dialog/Netia 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł wpłaty z tyt. opłat czynszowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie IV w Lubinie 1.4. pobierane w Filii BS w Trzebieniu: wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,50 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A./Dialog/Netia 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki Płatności masowych prowadzone przez Bank 2,50 zł 3. Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty 0,2% min 5,00 zł 4. Za wymianę banknotów i monet jednej wartości powyżej 30 szt. na inne wartości (2) 1% min. 5,00 zł 5. Za wydanie kserokopii dowodu wpłaty przyjętego w obrocie gotówkowym. 25,00 zł (1) Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonym na ten cel miejscu. (2) Nie dotyczy operacji dokonywanych przez Klientów posiadających rachunek w BS Chojnów. (3) W przypadku Posiadacza Pakietu SENIOR o ile wpłata na blankiecie wystawiona jest na imię i nazwisko Posiadacza Pakietu lub współmałżonka Bank pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH RACHUNKI BANKOWE TAB. 2 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania ROLNICY INDYWIDUALNI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE POZOSTALI 1. Otwarcie rachunku bieżącego / pomocniczego (1) 1.1. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie 9,50 zł 22,00 zł 23,00 zł 2.1. w okresie 9 miesięcy dla Posiadaczy rachunków w PLN, którzy w dniu otwarcia rachunku prowadzili działalność gospodarczą miesięcznie bez opłat X bez opłat krócej niż 12 miesięcy 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 9,50 zł (fundusz remontowy) 2 4. Wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0,5% 0,5% min. 4,50 zł min. 5,00 zł 4.1. Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,5% 0,5% 0,5% min. 6,00 zł min. 3,00 zł min. 8,00 zł 3/18

4 4.2. Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Wpłata bilonu w placówce Banku powyżej 50 szt. monet od kwoty 5. Wypłata gotówkowa od kwoty Otwarcie rachunku Przychodzących Płatności Masowych PPM Prowadzenie rachunku Przychodzących Płatności Masowych PPM Usługa identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM udostępnienie usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM korzystanie z usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM (2) ROLNICY INDYWIDUALNI 0,5% min. 6,00 zł 0,2% min. 5,00 zł WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 0,5% min. 6,00 zł POZOSTALI 0,5% min. 8,00 zł 0,2% min. 5,00 zł X miesięcznie X X 30,00 50,00 za każdy przelew/wpłatę gotówkową X uzgodniona indywidualnie uzgodniona indywidualnie 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty Pakiet/rachunek. 2) Opłata za korzystanie z usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych jest negocjowana indywidualnie z Klientem każdorazowo przed podpisaniem umowy i jest uzależniona od liczby przelewów, które będą przyjmowane na rachunek PPM klienta w każdym miesiącu. TAB. 3 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego / pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego miesięcznie 22,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe od kwoty 0,4% min. 3,50 zł 4. Wypłaty gotówkowe od kwoty 0,2% min. 5,00 zł TAB. 4 Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Przelew na rachunek: 1.1. w Banku 1.2. w innym Banku krajowym w systemie ELIXIR 6,00 zł 1.3. w innym Banku krajowym w systemie SORBNET 2 2. Wypłata gotówki od kwoty TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. System bankowości elektronicznej: 1.1. Za dostęp do systemu: INTERNET - BANKING DLA FIRM 35,00 zł INTERNET - BANKING dla os. fizycznych i małych podmiotów miesięcznie gospodarczych (jednoosobowa reprezentacja) 3,00 zł 1.2. Za instalację /reinstalację systemu INTERNET BANKING DLA FIRM u Klienta przez pracownika Banku Wydanie nowej listy haseł jednorazowych w systemie IB 3,00 zł 1.4. Wydanie e-tokena / hasła aktywacyjnego zmiana hasła aktywacyjnego Wydanie nowego e-tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego z winy Klienta lub brak zwrotu e-tokena w przypadku rozwiązania umowy o od e-tokena 11 świadczenie usługi INTERNET BANKING DLA FIRM 1.6. zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta 5,00 zł 1.7 Opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń opłata za każdy wysłany SMS 2. Przelewy na rachunek w Banku: 2.1. w placówce Banku 4,00 zł 2.2 w systemie bankowości elektronicznej 3. Przelew na rachunek ZUS i US w systemie ELIXIR: 3.1 w placówce Banku 6,00 zł 3.2 w systemie bankowości elektronicznej 4/18

5 4. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 4.1. w placówce Banku 6,00 zł 4.2. w systemie bankowości elektronicznej 1,50 zł 5. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2 6. Zlecenia stałe: 6.1. rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 3,00 zł 6.2. realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku na rachunek w innym banku krajowym 2,00 zł za zlecenie 6.3. modyfikacja zlecenia stałego 3,00 zł 6.4. odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 7.2. odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 5,00 zł 8. Za zmianę karty wzorów podpisów 3 8. Czeki krajowe: 9.1 wydanie blankietów czekowych 2,00 zł 9.2 potwierdzenie czeku za czek 15,00 zł 9.3 inkaso czeku 15,00 zł 9.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 15,00 zł 10. Udzielenie informacji o rachunku: 10.1 telefonicznie na hasło (1) miesięcznie 5,00 zł 10.2 w formie komunikatu SMS (1) jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku 11. Sporządzenie odpisu: (2) opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 0,30 zł wyciągu bankowego 15,00 zł jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł obrotów na rachunku za jedną stronę wydruku 7,00 zł umowy rachunku lub karty wzorów podpisów Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym 15,00 zł 13. Wydanie na wniosek Klienta: pisemnego zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu rachunku bankowego pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda lub za zaświadczenie obrotów na rachunku bankowym pisemnej opinii bankowej dla innych banków, firm i instytucji Za wyciąg z rachunku bieżącego: wysyłany raz w miesiącu lub odbierany w placówce BS wysyłany/odbierany po każdej zmianie salda 4,50 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem zwykłym za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym Potwierdzenie operacji dołączane do wyciągu na życzenie Klienta załącznik (dokument oryginalny) za potwierdzenie wtórnik ( wydruk z systemu informatycznego Banku) 2,00 zł 16. Wysłanie monitu / wezwania do zapłaty należności banku z tytułu opłaty za prowadzenie rachunku za monit 25,00 zł 17. Za portfel do wrzutni za szt Za klucz do wrzutni za szt Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: z Bankiem z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Za likwidację na wniosek Klienta rachunku bieżącego / pomocniczego 1 (1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków (2) Opłaty nie pobiera się w przypadku: gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 5/18

6 KARTY BANKOWE TAB. 6 Karta płatnicza VISA Business Debetowa Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Stawka 1. Opłaty związane z wydawaniem i obsługą kart: 1.1. wydanie pierwszej karty do rachunku 1.2. wznowienie pierwszej karty do rachunku za kartę 1.3. wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku wydanie duplikatu karty użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 2. Pozostałe opłaty: 2.1. czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 1 3. Transakcje bezgotówkowe (3) 4. Transakcje gotówkowe: (3) 4.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (1) 4.2. w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł 4.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł 4.7. poprzez usługę Cashback w Polsce 1,00 zł 4.8. zmiana limitów na karcie od zmiany 5. Sprawdzenie salda w bankomacie (2) 2,00 zł 6. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 8. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1.50 (1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A. (2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę (3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. CZĘŚĆ III. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KONTA OSOBISTE Lp. TAB. 7 Pakiety Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Pakiet młodzieżowy (7) Pakiet standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Senior (8) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (1) miesięcznie 7,50 zł 14,50zł 6,50 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking: dostęp do systemu miesięcznie wydanie hasła aktywacyjnego zmiana hasła aktywacyjnego wydanie listy haseł jednorazowych 1,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta opłata za komunikat SMS do autoryzacji opłata za każdy zleceń wysłany SMS 3.2. System SMS Banking ilość darmowych powiadomień SMS w miesięcznie 5 szt. 5 szt. 20 szt. 5 szt. miesiącu kalendarzowym zbiorczo za opłata za powiadomienie SMS poza każdy SMS limitem wysłany przez 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu Bank Internet Banking) 3.3. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6/18

7 4. Wpłaty i wypłaty: 4.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1. Przelew wewnętrzny: w placówce Banku w systemie Internet Banking 5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: (2) w placówce Banku 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,50 zł w systemie Internet Banking 0,10 zł 0,50 zł 0,50 zł 5.3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET (3) - w placówce Banku Zlecenie stałe: 6.1. rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku za zlecenie na rachunek w innym banku krajowym (2) 1,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6.3. modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł za zlecenie w Systemie Internet Banking 7. Polecenie zapłaty: 7.1. przyjęcie dyspozycji polecenia zapłaty 7.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7.3. odwołanie lub modyfikacja dyspozycji polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Karty debetowe: (4) VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, MasterCard, karta niespersonalizowana 8.1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej 8.2. Użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 2,00 zł 8.3. Transakcje bezgotówkowe 8.4. Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w bankomatach akceptujących kartę za 2% 2% 2% 2% granicą min 10,00 min 10,00 min 1 min 1 zł zł w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w punktach akceptujących kartę za 2% 2% 2% 2% granicą min 10,00 min 10,00 min 1 min 1 zł zł w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty poprzez usługę Cashback w Polsce 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8.5. Sprawdzenie salda w bankomacie (5) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8.6. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8.7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8.8. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8.9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana limitu na karcie od zmiany 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu (6) 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 9.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym za wyciąg 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 7/18

8 Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie oszczędności Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu za zaświadczenie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł księgowego (4) za dokument Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku w formie wydruku komputerowego za każdą za stronę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł stronę (6) 14. Wysłanie monitu / wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu wystąpienia niedozwolonego salda debetowego na za monit 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł rachunku 15. Likwidacja rachunku 16. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 17. rachunku w sprawie przeznaczenia za dokument środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (1) Prowadzenie rachunku w O/BS Lubin w okresie pierwszych 6 m-cy od otwarcia bez opłaty. (2) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. (3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. (4) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. (5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taka usługę. (6) Na życzenie klienta (7) Pakiet Młodzieżowy dedykowany jest dla osób które nie ukończyły 26 roku życia i posiadają status ucznia lub studenta. (8) Senior - rencista lub emeryt, który osiągnął 60 rok życia. TAB. 8 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania ROR ROR A VISTA 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 9,50 zł 9,50 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 4. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych* 1. Przelew wewnętrzny: 1.1. w placówce Banku 1.2. w systemie Internet Banking 2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 2.1. w placówce Banku 5,00 zł 2.2. w systemie Internet Banking 0,50 zł 3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku 2 4. Zlecenie stałe: 4.1. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 4,00 zł 4.2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku na rachunek w innym banku krajowym (1) za zlecenie 2,00 zł 4.3. modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 4,00 zł 5. Polecenie zapłaty: 5.1. przyjęcie dyspozycji polecenia zapłaty za zlecenie 8/18

9 5.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł odwołanie lub modyfikacja dyspozycji polecenia zapłaty 3,00 zł 6. System bankowości internetowej: 6.1. dostęp do systemu miesięcznie 6.2. wydanie hasła aktywacyjnego 6.3. wydanie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6.4. zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta zmiana hasła aktywacyjnego opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń opłata za każdy wysłany SMS 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za wyciąg częściej niż raz w miesiącu (2) 5,50 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym 12,00 zł 8. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym 2 9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie oszczędności za zaświadczenie 25,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku w formie wydruku komputerowego za każdą stronę (3) za stronę 5,00 zł 11. Wysłanie monitu / wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu wystąpienia niedozwolonego salda debetowego na rachunku za monit 25,00 zł 12. Likwidacja rachunku 13. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 14. posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 3 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (1) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. (2) Na życzenie Klienta. (3) Opłaty nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. * opłaty dotyczą rachunków nieprowadzonych w ramach Pakietu (Tab.7) TAB. 10 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego (1) 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty 1 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy od kwoty 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego 6. Przelew na rachunek : 6.1. walutowy lub zlotowy prowadzony w Banku 6.2. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Tab Wyciąg z konta bankowego: 7.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za wyciąg częściej niż raz w miesiącu (2) 5,50 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym 12,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego: 9. Udzielenie informacji o rachunku: 9.1. telefonicznie na hasło miesięcznie 3,00 zł w formie komunikatu SMS jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 0,30 zł 9/18

10 11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (1) wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP za dokument 3 (2) Na życzenie Klienta TAB. 11 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy dla PKZP Rachunek oszczędnościowy dla SKO Rachunek oszczędnościowy Rad Rodziców 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking: dostęp do systemu miesięcznie X wydanie hasła aktywacyjnego X wydanie listy haseł jednorazowych 3,00 zł X 3,00 zł zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta 1 X opłata za komunikat SMS do autoryzacji opłata za każdy zleceń wysłany SMS X Zmiana hasła aktywacyjnego 1 x System SMS Banking opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu 0,30 zł X 0,30 zł Internet Banking) 3.3. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł X 3,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1. Przelew wewnętrzny: w placówce Banku X w systemie Internet Banking X 5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 5,00 zł X 5,00 zł w systemie Internet Banking 0,50 zł X 0,50 zł Przelew zewnętrzny w systemie X 2 SORBNET - w placówce Banku 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu (1) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego (1) za wyciąg Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku w formie wydruku 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł komputerowego za każdą stronę (1) 9. Likwidacja rachunku 10. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku 11. Czeki krajowe: wydanie blankietów czekowych za czek 2,00 zł x 2,00 zł 1) Na żądanie Klienta RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. 12 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wydanie książeczki 7,00 zł 10/18

11 4. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 5. Wpłata gotówki za wypłatę 6. Wypłata gotówki za wypłatę 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innym banku 5,00 zł 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 3 9. Likwidacja książeczki 5,00 zł TAB. 13 Rachunek oszczędnościowy w złotych potwierdzony książeczką mieszkaniową 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wydanie książeczki 4. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 5. Wpłata gotówki za wypłatę 6. Wypłata gotówki za wypłatę 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innym banku 5,00 zł 8. Naliczenie premii gwarancyjnej przed terminem (wstępnie) na życzenie Klienta 5 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 65,00 zł 10. Likwidacja książeczki 10.1 nie połączona z wypłatą premii gwarancyjnej 5,00 zł połączona z wypłatą premii gwarancyjnej 5 TAB. 14 Rachunek lokaty terminowej w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wydanie książeczki 4. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 5. Wpłata gotówki za wypłatę 6. Wypłata gotówki za wypłatę 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innym banku 5,00 zł 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 65,00 zł 9. Likwidacja książeczki 5,00 zł TAB. 15 Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówki za wypłatę 4. Wypłata gotówki za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2. w innym banku 5,00 zł TAB. 16 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówki za wypłatę 4. Wypłata gotówki za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 11/18

12 5.1. walutowy lub złotowy w Banku 5.2. Walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Tab.22 TAB. 17 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku 2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 3 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Za przyjęcie depozytu z dyspozycją administrowania 3. (dotyczy książeczek oszczędnościowych) od 2 każdego deponowanego dokumentu 4. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej lub terminowej 2 5. Umorzenie utraconej książeczki (za wyjątkiem rachunków nieczynnych w obrocie) 2 6. Za przechowywanie w depozycie bankowym od każdego deponowanego dokumentu (1) 6.1. książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego 3,00 zł 6.2. innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) 3,00 zł miesięcznie duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności w Banku 25,00 zł 8. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 8.1. z Bankiem 8.2. z innymi bankami 2 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków Udzielenie informacji o rachunku: telefonicznie na hasło (2) miesięcznie 3,00 zł (1) Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp. (2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków KARTY BANKOWE TAB. 18 Karty płatnicze * Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa MasterCard stawka VISA PayWave Karta niespersonalizowana 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty Transakcje bezgotówkowe 6. Transakcje gotówkowe 6.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 6.2. zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.3. w bankomatach akceptujących kartę za 2% min. 2% min. 2% min. granicą w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.5. w punktach akceptujących kartę za 2% 2% 2% granicą min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.7. awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty poprzez usługę Cashback w Polsce 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 12/18

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo