T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Chojnów, marzec 2015 r. 1/18

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów i ma zastosowanie do usług bankowych, świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Chojnowie, zwanego dalej Bankiem. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zgodnie z zawartą umową. 2. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej zaokrąglane są wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej. Do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi bankami i instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 10. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na zlecenie instytucji, w wysokościach określonych w zawartych umowach z Bankiem. 11. W przypadku, gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat, wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz od wypłat gotówkowych na podstawie innych dowodów na złożony wkład oszczędnościowy, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, oraz opłaty porto za przekaz z zagranicy i czek od klientów otrzymujących przekazy i czeki zagraniczne opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości 50 EUR z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia podejmuje Zarząd Banku Spółdzielczego na pisemny wniosek Klienta. 2/18

3 CZĘŚĆ I. OPERACJE KASOWE I ROZLICZENIA DETALICZNE WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usługi (czynności) stawka 1. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (1)(3) 1.1. pobierane w Centrali BS, Filii Chojnów: wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,90 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł 1.2. pobierane w O/BS w Gromadce wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,50 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł 1.3. pobierane w O/BS w Lubinie wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,50 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A./Dialog/Netia 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł wpłaty z tyt. opłat czynszowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie IV w Lubinie 1.4. pobierane w Filii BS w Trzebieniu: wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5 % min. 3,50 zł wpłaty na rzecz Orange Polska S.A./Dialog/Netia 2,50 zł wpłaty wg rachunku za gaz 0,5% min. 2,50 zł wpłaty wg rachunku za energię elektryczną 0,5% min. 2,50 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki Płatności masowych prowadzone przez Bank 2,50 zł 3. Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty 0,2% min 5,00 zł 4. Za wymianę banknotów i monet jednej wartości powyżej 30 szt. na inne wartości (2) 1% min. 5,00 zł 5. Za wydanie kserokopii dowodu wpłaty przyjętego w obrocie gotówkowym. 25,00 zł (1) Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonym na ten cel miejscu. (2) Nie dotyczy operacji dokonywanych przez Klientów posiadających rachunek w BS Chojnów. (3) W przypadku Posiadacza Pakietu SENIOR o ile wpłata na blankiecie wystawiona jest na imię i nazwisko Posiadacza Pakietu lub współmałżonka Bank pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł CZĘŚĆ II. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH RACHUNKI BANKOWE TAB. 2 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania ROLNICY INDYWIDUALNI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE POZOSTALI 1. Otwarcie rachunku bieżącego / pomocniczego (1) 1.1. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie 9,50 zł 22,00 zł 23,00 zł 2.1. w okresie 9 miesięcy dla Posiadaczy rachunków w PLN, którzy w dniu otwarcia rachunku prowadzili działalność gospodarczą miesięcznie bez opłat X bez opłat krócej niż 12 miesięcy 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 9,50 zł (fundusz remontowy) 2 4. Wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0,5% 0,5% min. 4,50 zł min. 5,00 zł 4.1. Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,5% 0,5% 0,5% min. 6,00 zł min. 3,00 zł min. 8,00 zł 3/18

4 4.2. Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Wpłata bilonu w placówce Banku powyżej 50 szt. monet od kwoty 5. Wypłata gotówkowa od kwoty Otwarcie rachunku Przychodzących Płatności Masowych PPM Prowadzenie rachunku Przychodzących Płatności Masowych PPM Usługa identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM udostępnienie usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM korzystanie z usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM (2) ROLNICY INDYWIDUALNI 0,5% min. 6,00 zł 0,2% min. 5,00 zł WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 0,5% min. 6,00 zł POZOSTALI 0,5% min. 8,00 zł 0,2% min. 5,00 zł X miesięcznie X X 30,00 50,00 za każdy przelew/wpłatę gotówkową X uzgodniona indywidualnie uzgodniona indywidualnie 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty Pakiet/rachunek. 2) Opłata za korzystanie z usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych jest negocjowana indywidualnie z Klientem każdorazowo przed podpisaniem umowy i jest uzależniona od liczby przelewów, które będą przyjmowane na rachunek PPM klienta w każdym miesiącu. TAB. 3 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego / pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego miesięcznie 22,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe od kwoty 0,4% min. 3,50 zł 4. Wypłaty gotówkowe od kwoty 0,2% min. 5,00 zł TAB. 4 Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Przelew na rachunek: 1.1. w Banku 1.2. w innym Banku krajowym w systemie ELIXIR 6,00 zł 1.3. w innym Banku krajowym w systemie SORBNET 2 2. Wypłata gotówki od kwoty TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. System bankowości elektronicznej: 1.1. Za dostęp do systemu: INTERNET - BANKING DLA FIRM 35,00 zł INTERNET - BANKING dla os. fizycznych i małych podmiotów miesięcznie gospodarczych (jednoosobowa reprezentacja) 3,00 zł 1.2. Za instalację /reinstalację systemu INTERNET BANKING DLA FIRM u Klienta przez pracownika Banku Wydanie nowej listy haseł jednorazowych w systemie IB 3,00 zł 1.4. Wydanie e-tokena / hasła aktywacyjnego zmiana hasła aktywacyjnego Wydanie nowego e-tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego z winy Klienta lub brak zwrotu e-tokena w przypadku rozwiązania umowy o od e-tokena 11 świadczenie usługi INTERNET BANKING DLA FIRM 1.6. zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta 5,00 zł 1.7 Opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń opłata za każdy wysłany SMS 2. Przelewy na rachunek w Banku: 2.1. w placówce Banku 4,00 zł 2.2 w systemie bankowości elektronicznej 3. Przelew na rachunek ZUS i US w systemie ELIXIR: 3.1 w placówce Banku 6,00 zł 3.2 w systemie bankowości elektronicznej 4/18

5 4. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 4.1. w placówce Banku 6,00 zł 4.2. w systemie bankowości elektronicznej 1,50 zł 5. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2 6. Zlecenia stałe: 6.1. rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 3,00 zł 6.2. realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku na rachunek w innym banku krajowym 2,00 zł za zlecenie 6.3. modyfikacja zlecenia stałego 3,00 zł 6.4. odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 7.2. odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 5,00 zł 8. Za zmianę karty wzorów podpisów 3 8. Czeki krajowe: 9.1 wydanie blankietów czekowych 2,00 zł 9.2 potwierdzenie czeku za czek 15,00 zł 9.3 inkaso czeku 15,00 zł 9.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 15,00 zł 10. Udzielenie informacji o rachunku: 10.1 telefonicznie na hasło (1) miesięcznie 5,00 zł 10.2 w formie komunikatu SMS (1) jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku 11. Sporządzenie odpisu: (2) opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 0,30 zł wyciągu bankowego 15,00 zł jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł obrotów na rachunku za jedną stronę wydruku 7,00 zł umowy rachunku lub karty wzorów podpisów Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym 15,00 zł 13. Wydanie na wniosek Klienta: pisemnego zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu rachunku bankowego pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda lub za zaświadczenie obrotów na rachunku bankowym pisemnej opinii bankowej dla innych banków, firm i instytucji Za wyciąg z rachunku bieżącego: wysyłany raz w miesiącu lub odbierany w placówce BS wysyłany/odbierany po każdej zmianie salda 4,50 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem zwykłym za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym Potwierdzenie operacji dołączane do wyciągu na życzenie Klienta załącznik (dokument oryginalny) za potwierdzenie wtórnik ( wydruk z systemu informatycznego Banku) 2,00 zł 16. Wysłanie monitu / wezwania do zapłaty należności banku z tytułu opłaty za prowadzenie rachunku za monit 25,00 zł 17. Za portfel do wrzutni za szt Za klucz do wrzutni za szt Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: z Bankiem z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Za likwidację na wniosek Klienta rachunku bieżącego / pomocniczego 1 (1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków (2) Opłaty nie pobiera się w przypadku: gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 5/18

6 KARTY BANKOWE TAB. 6 Karta płatnicza VISA Business Debetowa Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Stawka 1. Opłaty związane z wydawaniem i obsługą kart: 1.1. wydanie pierwszej karty do rachunku 1.2. wznowienie pierwszej karty do rachunku za kartę 1.3. wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku wydanie duplikatu karty użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 2. Pozostałe opłaty: 2.1. czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 1 3. Transakcje bezgotówkowe (3) 4. Transakcje gotówkowe: (3) 4.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (1) 4.2. w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł 4.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł 4.7. poprzez usługę Cashback w Polsce 1,00 zł 4.8. zmiana limitów na karcie od zmiany 5. Sprawdzenie salda w bankomacie (2) 2,00 zł 6. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 8. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1.50 (1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A. (2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę (3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. CZĘŚĆ III. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KONTA OSOBISTE Lp. TAB. 7 Pakiety Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Pakiet młodzieżowy (7) Pakiet standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Senior (8) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (1) miesięcznie 7,50 zł 14,50zł 6,50 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking: dostęp do systemu miesięcznie wydanie hasła aktywacyjnego zmiana hasła aktywacyjnego wydanie listy haseł jednorazowych 1,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta opłata za komunikat SMS do autoryzacji opłata za każdy zleceń wysłany SMS 3.2. System SMS Banking ilość darmowych powiadomień SMS w miesięcznie 5 szt. 5 szt. 20 szt. 5 szt. miesiącu kalendarzowym zbiorczo za opłata za powiadomienie SMS poza każdy SMS limitem wysłany przez 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu Bank Internet Banking) 3.3. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6/18

7 4. Wpłaty i wypłaty: 4.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1. Przelew wewnętrzny: w placówce Banku w systemie Internet Banking 5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: (2) w placówce Banku 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,50 zł w systemie Internet Banking 0,10 zł 0,50 zł 0,50 zł 5.3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET (3) - w placówce Banku Zlecenie stałe: 6.1. rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku za zlecenie na rachunek w innym banku krajowym (2) 1,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6.3. modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł za zlecenie w Systemie Internet Banking 7. Polecenie zapłaty: 7.1. przyjęcie dyspozycji polecenia zapłaty 7.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7.3. odwołanie lub modyfikacja dyspozycji polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Karty debetowe: (4) VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, MasterCard, karta niespersonalizowana 8.1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej 8.2. Użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 2,00 zł 8.3. Transakcje bezgotówkowe 8.4. Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w bankomatach akceptujących kartę za 2% 2% 2% 2% granicą min 10,00 min 10,00 min 1 min 1 zł zł w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w punktach akceptujących kartę za 2% 2% 2% 2% granicą min 10,00 min 10,00 min 1 min 1 zł zł w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty poprzez usługę Cashback w Polsce 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8.5. Sprawdzenie salda w bankomacie (5) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8.6. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8.7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8.8. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8.9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana limitu na karcie od zmiany 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu (6) 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 9.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym za wyciąg 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 7/18

8 Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie oszczędności Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu za zaświadczenie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł księgowego (4) za dokument Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku w formie wydruku komputerowego za każdą za stronę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł stronę (6) 14. Wysłanie monitu / wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu wystąpienia niedozwolonego salda debetowego na za monit 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł rachunku 15. Likwidacja rachunku 16. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 17. rachunku w sprawie przeznaczenia za dokument środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (1) Prowadzenie rachunku w O/BS Lubin w okresie pierwszych 6 m-cy od otwarcia bez opłaty. (2) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. (3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. (4) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. (5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taka usługę. (6) Na życzenie klienta (7) Pakiet Młodzieżowy dedykowany jest dla osób które nie ukończyły 26 roku życia i posiadają status ucznia lub studenta. (8) Senior - rencista lub emeryt, który osiągnął 60 rok życia. TAB. 8 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania ROR ROR A VISTA 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 9,50 zł 9,50 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 4. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych* 1. Przelew wewnętrzny: 1.1. w placówce Banku 1.2. w systemie Internet Banking 2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 2.1. w placówce Banku 5,00 zł 2.2. w systemie Internet Banking 0,50 zł 3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku 2 4. Zlecenie stałe: 4.1. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 4,00 zł 4.2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku na rachunek w innym banku krajowym (1) za zlecenie 2,00 zł 4.3. modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 4,00 zł 5. Polecenie zapłaty: 5.1. przyjęcie dyspozycji polecenia zapłaty za zlecenie 8/18

9 5.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł odwołanie lub modyfikacja dyspozycji polecenia zapłaty 3,00 zł 6. System bankowości internetowej: 6.1. dostęp do systemu miesięcznie 6.2. wydanie hasła aktywacyjnego 6.3. wydanie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6.4. zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta zmiana hasła aktywacyjnego opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń opłata za każdy wysłany SMS 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za wyciąg częściej niż raz w miesiącu (2) 5,50 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym 12,00 zł 8. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym 2 9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie oszczędności za zaświadczenie 25,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku w formie wydruku komputerowego za każdą stronę (3) za stronę 5,00 zł 11. Wysłanie monitu / wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu wystąpienia niedozwolonego salda debetowego na rachunku za monit 25,00 zł 12. Likwidacja rachunku 13. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 14. posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 3 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (1) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. (2) Na życzenie Klienta. (3) Opłaty nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. * opłaty dotyczą rachunków nieprowadzonych w ramach Pakietu (Tab.7) TAB. 10 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego (1) 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty 1 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy od kwoty 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego 6. Przelew na rachunek : 6.1. walutowy lub zlotowy prowadzony w Banku 6.2. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Tab Wyciąg z konta bankowego: 7.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za wyciąg częściej niż raz w miesiącu (2) 5,50 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę listem poleconym 12,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego: 9. Udzielenie informacji o rachunku: 9.1. telefonicznie na hasło miesięcznie 3,00 zł w formie komunikatu SMS jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 0,30 zł 9/18

10 11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (1) wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP za dokument 3 (2) Na życzenie Klienta TAB. 11 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy dla PKZP Rachunek oszczędnościowy dla SKO Rachunek oszczędnościowy Rad Rodziców 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking: dostęp do systemu miesięcznie X wydanie hasła aktywacyjnego X wydanie listy haseł jednorazowych 3,00 zł X 3,00 zł zablokowanie /odblokowanie dostępu do systemu na życzenie klienta 1 X opłata za komunikat SMS do autoryzacji opłata za każdy zleceń wysłany SMS X Zmiana hasła aktywacyjnego 1 x System SMS Banking opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu 0,30 zł X 0,30 zł Internet Banking) 3.3. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3,00 zł X 3,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1. Przelew wewnętrzny: w placówce Banku X w systemie Internet Banking X 5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 5,00 zł X 5,00 zł w systemie Internet Banking 0,50 zł X 0,50 zł Przelew zewnętrzny w systemie X 2 SORBNET - w placówce Banku 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu (1) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego (1) za wyciąg Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku w formie wydruku 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł komputerowego za każdą stronę (1) 9. Likwidacja rachunku 10. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku 11. Czeki krajowe: wydanie blankietów czekowych za czek 2,00 zł x 2,00 zł 1) Na żądanie Klienta RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. 12 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wydanie książeczki 7,00 zł 10/18

11 4. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 5. Wpłata gotówki za wypłatę 6. Wypłata gotówki za wypłatę 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innym banku 5,00 zł 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 3 9. Likwidacja książeczki 5,00 zł TAB. 13 Rachunek oszczędnościowy w złotych potwierdzony książeczką mieszkaniową 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wydanie książeczki 4. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 5. Wpłata gotówki za wypłatę 6. Wypłata gotówki za wypłatę 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innym banku 5,00 zł 8. Naliczenie premii gwarancyjnej przed terminem (wstępnie) na życzenie Klienta 5 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 65,00 zł 10. Likwidacja książeczki 10.1 nie połączona z wypłatą premii gwarancyjnej 5,00 zł połączona z wypłatą premii gwarancyjnej 5 TAB. 14 Rachunek lokaty terminowej w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wydanie książeczki 4. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 5. Wpłata gotówki za wypłatę 6. Wypłata gotówki za wypłatę 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innym banku 5,00 zł 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 65,00 zł 9. Likwidacja książeczki 5,00 zł TAB. 15 Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówki za wypłatę 4. Wypłata gotówki za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2. w innym banku 5,00 zł TAB. 16 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówki za wypłatę 4. Wypłata gotówki za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 11/18

12 5.1. walutowy lub złotowy w Banku 5.2. Walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Tab.22 TAB. 17 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku 2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 3 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Za przyjęcie depozytu z dyspozycją administrowania 3. (dotyczy książeczek oszczędnościowych) od 2 każdego deponowanego dokumentu 4. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej lub terminowej 2 5. Umorzenie utraconej książeczki (za wyjątkiem rachunków nieczynnych w obrocie) 2 6. Za przechowywanie w depozycie bankowym od każdego deponowanego dokumentu (1) 6.1. książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego 3,00 zł 6.2. innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) 3,00 zł miesięcznie duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności w Banku 25,00 zł 8. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 8.1. z Bankiem 8.2. z innymi bankami 2 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków Udzielenie informacji o rachunku: telefonicznie na hasło (2) miesięcznie 3,00 zł (1) Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp. (2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków KARTY BANKOWE TAB. 18 Karty płatnicze * Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa MasterCard stawka VISA PayWave Karta niespersonalizowana 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty Transakcje bezgotówkowe 6. Transakcje gotówkowe 6.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 6.2. zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.3. w bankomatach akceptujących kartę za 2% min. 2% min. 2% min. granicą w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.5. w punktach akceptujących kartę za 2% 2% 2% granicą min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.7. awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty poprzez usługę Cashback w Polsce 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 12/18

13 Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa MasterCard stawka VISA PayWave Karta niespersonalizowana na wniosek Użytkownika 8. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 3,00 zł - 9. Sprawdzenie salda w bankomacie (1) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 10. Rozpatrzenie reklamacji 11. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji miesięcznie 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł przez niego wskazany 13. Zmiana limitów na karcie za zmianę * nie dotyczy kart płatniczych wydanych do Pakietów (1) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taka usługę. TAB. 19 Karty kredytowe Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania BPS Visa Credit 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 3.1. poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniosła: mniej niż ,00 zł rocznie co najmniej Wydanie dodatkowej karty 5. Obsługa dodatkowej karty 6. Wydanie duplikatu karty 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Transakcje bezgotówkowe (1) 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju 3% min. 5,00 zł za granicą 3% min Przelew z karty 3% min. 5,00 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika Karty za okres przez niego wskazany 15. Sporządzenia mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. 16. Zmiana danych Użytkownika Karty 17. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty (2) Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 20. Miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 3% min. 4 Minimalna spłata zadłużenia na karcie rozliczeniowego 21. Zmiana limitów na karcie za zmianę (1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą (2) Kwota płatna za każde wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 13/18

14 CZĘŚĆ IV. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA W ZŁOTYCH KREDYTY TAB. 20 Prowizje od udzielonych kredytów 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu o zmiennej stopie procentowej 1.1. na działalność gospodarczą do 12 miesięcy 2,5% min powyżej 12 m-cy do 36 m-cy od kwoty 3,5% min powyżej 36 miesięcy 4,0% min konsumpcyjne pow dla Posiadacza r.o.r. - udzielane od r do 12 miesięcy 4,00% min. 100 zł powyżej 12 m-cy do 24 m-cy od kwoty 5,00% min. 100 zł powyżej 24 miesięcy 6,00% min. 100 zł 1.3. konsumpcyjne pow dla pozostałych Klientów - udzielane od r do 12 miesięcy 6,00% min. 100 zł powyżej 12 m-cy do 24 m-cy od kwoty 6,50% min. 100 zł powyżej 24 miesięcy 7,00% 1.4. konsumpcyjne do 1.50 od kwoty 100 zł konsolidacyjnego: dla Posiadacza Pakietu 2,5% min. 400 zł od kwoty dla pozostałych Klientów 3,5% min. 400 zł 1.5. kredytu na cele mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką od kwoty 1% min. 200 zł bez zabezpieczenia hipotecznego 1,5% min. 200 zł 2. Spłata całości kredytu na cele mieszkaniowe przed terminem: od kwoty 2.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu 2% wcześniejszej spłaty 2.2 Powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0% 3. Prowizja od kwoty udzielonych kredytów objętych dopłatami do oprocentowania: 3.1. Inwestycyjnych: przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu od wnioskowanej kwoty 1,0% zaangażowanie kredytowe (1) rocznie 0,6% min Klęskowych: przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu od wnioskowanej kwoty 1,0% zaangażowanie kredytowe (1) rocznie 0,3% min 20 Prowizja od kwoty udzielonych kredytów objętych 4. dopłatami do oprocentowania udzielanych od dnia r. Prowizja od kwoty udzielonych kredytów obrotowych w 5. rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności rolniczej pod nazwą AGRO-GOTÓWKA. Prowizja od kwoty udzielonych kredytów inwestycyjnych Wspólny 6. remont dla Wspólnot Mieszkaniowych 6.1. do 5 lat od wnioskowanej kwoty do 1,85% od kwoty 2,00% 1,5% 6.2. powyżej 5 lat do 10 lat od kwoty 2,0% 6.3. powyżej 10 lat 2,5% 7. Kredyt Szybka inwestycja / Szybka inwestycja AGRO od kwoty 2,0% 8. Kredyt Dobry początek 8.1. za przyznanie kredytu 2,5% 8.2. za przedłużenie kredytu od kwoty 2,0% 9. Prowizja od kwoty udzielonego lub odnowionego kredytu konsumpcyjnego w rachunku ROR od kwoty 1,5 % min. 75,00 zł 10. Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku ROR (kwota od kwoty podwyższenia nie wyższa niż 50% pierwotnej kwoty podwyższenia kredytu) 1% min 3 (1) Naliczana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu (dotyczy kredytów udzielonych od dnia 27 września 2012r.). 14/18

15 TAB. 21 Pozostałe opłaty 1. Za obsługę weksli: przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. Za czynność 2 2. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia 3 3. Za wydanie kserokopii: 3.1. umowy kredytowej 25,00 zł 3.2. załącznika do umowy za każdy załącznik 1 4. Za sporządzenie: 4.1. zezwolenia o wykreśleniu z hipoteki 35,00 zł 4.2. wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów wraz w jego wysłaniem (od jednej umowy zastawu) 25,00 zł 4.3. wniosku o skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 25,00 zł 4.4 opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Opłata za wydanie PROMESY udzielenia kredytu Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 5 8 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (1) Za wydanie zaświadczenia: 9.1. o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów że nie figurują jako dłużnicy za zaświadczenie że nie figurują lub figurują jako poręczyciele 35,00 zł 9.4. o spłacie kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii: kredytu w ROR na wniosek Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym na wniosek Kredytobiorcy Za spłatę całości lub części kredytu przed terminem (nie dotyczy kredytów odnawialnych) od kwoty 1% 12. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności BS z tytułu udzielonych kredytów 3,0% min Podwyższenie kwoty kredytu (kwota podwyższenia nie wyższa niż od kwoty 50% pierwotnej kwoty kredytu) (2) podwyższenia 1% min Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (Aneks do umowy): zmiana zabezpieczenia kredytu inne zmiany Wysłanie upomnień / wezwania do zapłaty należności Banku od każdego monitu 25,00 zł 16. Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego 25,00 zł 17. Za czynności związane z przejęciem długu Za sporządzenie dokumentów dotyczących podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) Za zapytanie do Centralnego Biura Adresowego 45,00 zł 20. Za sporządzenie na życzenie Klienta pisemnego wyjaśnienia o dokonanej przez Bank ocenie zdolności kredytowej Za udzielanie informacji w oparciu o art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, od każdej pozycji przesłanego do BS zapytania banku (który stosuje opłaty za udzielenie informacji w oparciu o powyższy artykuł) w następującej wysokości: informacja dotycząca podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych posiadających zadłużenie z tytułu 5 kredytów, informacja dotycząca podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających zadłużeń z tytułu 4 kredytów informacja dotycząca osób fizycznych posiadających zadłużenie z tytułu kredytów, informacja dotycząca osób fizycznych nie posiadających zadłużeń z tytułu kredytów pisemnej opinii bankowej dla innych banków, firm i instytucji Gwarancje i poręczenia bankowe: 15/18

16 22.1. udzielenie promesy gwarancji od kwoty zobowiązania 0,20 % udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia za każdy 3- miesięczny okres ważności 0,50 % wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 0,50 % 3- miesięczny okres zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia od kwoty zwiększenia 0,50 % od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z lub awalu wekslowego, jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 0,50 % 3 miesięczny okres Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, od regwarancji lub poręczenia bankowego każdego aneksu Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 0,15 % Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,20% min. 10 max. 50 (1) Pierwsza inspekcja 0 zł. (2) Dotyczy działalności rolniczej i gospodarczej CZĘŚĆ V. DZIAŁALNOŚĆ DEWIZOWA OPERACJE ZAGRANICZNE TAB. 22 Przekaz w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym (1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 1.1. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 zł 1.2. przelewy SEPA (2) 15,00 zł 1.3 przelewy regulowane (3) polecenia wypłaty (4) z dyspozycja dotycząca kosztów BEN lub SHA 2 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min. 2 max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta (5) Za zlecenie 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA (2) 15,00 zł 4.3. przelewy regulowane (3) 3 0,25% 4.4. polecenia wypłaty (4) (6) min. 3 max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie (7) 5.1. w EUR, USD, GBP w trybie pilnym 100,00zł 5.2. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 75,00 zł + koszty zlecenie Klienta banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty (8) 7.1. przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej 5 równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 9. Opłata Non-STP (9) Za przyjęcie do realizacji przekazu w obrocie dewizowym 5,00 zł (1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA (2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w 16/18

17 którym jest on prowadzony oraz prawidłowy kod BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku(swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS SA (3) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego ww krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy kod BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku(swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; (4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); (5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. (6) Niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.7, w przypadku opcji kosztowej OUR. (7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.4.3 i 4.4. (8) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym; (9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 23 Czeki w obrocie dewizowym 1. od łącznej wartości Skup czeków podróżnych czeków w jednej walucie 2. Warunkowy skup czeków (1) od łącznej wartości czeków 3. Inkaso czeków (2) czeków w jednej od łącznej wartości walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata-opłata jest pobierana od 4. podawcy czeku. od czeku 1,00% min. 4 1,50% min. 2 0,25% min. 2, max koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR 5.2. czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Anglii 4,00 GBP 5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie-usd za 1 czek płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3,00 USD 5.4. czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15,00 AUD 5.5. czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto (3) 15,00 zł (1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. (2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pk.5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. (3) Jeżeli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 24 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce 1. Skup walut obcych od kwoty 2. Sprzedaż walut obcych od kwoty 17/18

18 Część VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI TAB. 25 Usługi różne 1. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 1.1. krajowego 1 za stronę 1.2. zagranicznego 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 09 marca 2015 roku, za wyjątkiem: 1. Części II 2. Części III które wchodzą w życie z dniem 04 maja 2015 roku. ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNOWIE 18/18

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo