REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1192/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1192/2010"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1192/2010 Koncentrat mikroemulsji silikonowej SILTEN Me do wykonywania w przegrodach budowlanych, metod iniekcji, przepon hydrofobowych blokuj cych kapilarne podci ganie wilgoci W ARSZA W A

2 Rekomendacja techniczna zosta a opracowana w Zak adzie Aprobat Technicznych przez mgr in. Jolant KACZMARSK Projekt ok adki: Ewa Kossakowska GW IV Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w ca o ci Wykonano z orygina ów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2010 ISBN Dzia Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w sierpniu 2010 r. Zam. 551/2010

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1192/2010 Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy: SILTEN POLSKA Sp. z o.o Warszawa, ul. w. Salezego 2, lok. 132 stwierdza przydatno do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazw : Koncentrat mikroemulsji silikonowej SILTEN Me do wykonywania w przegrodach budowlanych, metod iniekcji, przepon hydrofobowych blokuj cych kapilarne podci ganie wilgoci w zakresie i na zasadach okre lonych w Za czniku, który stanowi integraln cz niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB. Termin wa no ci: 13 sierpnia 2015 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Za cznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kapro Warszawa, 13 sierpnia 2010 r. Dokument Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB-1192/2010 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu kopiowa mo na tylko w ca o ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka dej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 RT ITB-1192/2010 str. 2/11 ZA CZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TRE CI 1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI PRZEDMIOT REKOMENDACJI PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA W a ciwo ci techniczno - u ytkowe Przydatno do stosowania PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNO CI Zasady ogólne Wst pne badanie typu Zak adowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Cz stotliwo bada Metody bada Pobieranie próbek do bada Ocena wyników bada USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WA NO CI INFORMACJE DODATKOWE... 10

5 RT ITB-1192/2010 str. 3/11 1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1192/2010 jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dla wyrobu niepodlegaj cego wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). Stanowi ona specyfikacj techniczn, pozwalaj c na dokonanie oceny i wydawanie wiadectw technicznych (ewentualnie wiadectw zgodno ci) potwierdzaj cych zgodno wyrobu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich nabywcom wyrobów i inwestorom. 2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI Przedmiotem Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB-1192/2010 jest koncentrat mikroemulsji silikonowej o nazwie handlowej SILTEN Me, przeznaczony do wykonywania w przegrodach budowlanych, metod iniekcji, przepon hydrofobowych blokuj cych kapilarne podci ganie wilgoci. Preparat SILTEN Me produkowany jest przez firm SILTEN POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. w. Salezego 2, lok W a ciwo ci techniczne preparatu SILTEN Me, oraz wykonanej przepony hydrofobowej podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Preparat SILTEN Me przeznaczony jest do wykonywania w zawilgoconych przegrodach budowlanych, metod iniekcji, przepon hydrofobowych blokuj cych kapilarne podci ganie wilgoci. Mo e by stosowany wewn trz i na zewn trz budynków, w murach wykonanych z ceg y, porowatych kamieni (np. piaskowca), itp., spojonych zaprawami mineralnymi.

6 RT ITB-1192/2010 str. 4/11 Preparat SILTEN Me przed zastosowaniem rozcie czany jest wod (preparat wlewa si do wody) w stosunku (obj.) preparat : woda jak 1 :9 1 :11. Roztwór roboczy powinien by zu yty w ci gu 24 godzin. W uszczelnianym murze, w odst pach cm (osiowo), na g boko o 5 cm mniejsz od grubo ci muru, wiercone s otwory iniekcyjne o rednicy mm. Otwory wiercone s na przemian w dwóch rz dach, odleg ych od siebie 8 ± 1 cm. Otwory powinny by pochylone tak, aby mo na by o wla w nie preparat oraz by strefa hydrofobizacji obejmowa a co najmniej dwie spoiny. W nawiercone otwory iniekcyjne roztwór roboczy preparatu mo e by wlewany grawitacyjnie lub pod ci nieniem. Iniekcja ci nieniowa zalecana jest w przypadku wysokiego zawilgocenia muru. Mo e by ona poprzedzona osuszeniem muru. K t nachylenia otworów powinien wynosi : a w przypadku iniekcji grawitacyjnej, do 30 a w przypadku iniekcji ci nieniowej. W przypadkach w tpliwych, odst py mi dzy wierconymi otworami, ich g boko oraz k t nachylenia, powinny by ka dorazowo ustalane w zale no ci od uwarunkowa konstrukcyjnych i wilgotno ci uszczelnianego muru oraz rodzaju przepony. Czynno wlewania preparatu do otworów powinna by powtarzana a do momentu, gdy nast pi pe ne nasycenie muru. Wtedy usuwa si nadmiar preparatu i wype nia otwory zapraw wodoszczeln. Utworzona w ten sposób izolacja przeciwwilgociowa powinna by ci g a poszczególne obszary impregnacji powinny nak ada si na siebie. W czasie prac iniekcyjnych i przez 24 godziny po ich wykonaniu temperatura nie powinna by ni sza ni + 5 C. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nale y przestrzega warunków bezpiecznego stosowania preparatu SILTEN Me, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U Nr 215 poz. 1588). Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowej z zastosowaniem preparatu SILTEN Me powinna okre la instrukcja opracowana przez Producenta. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by wykonywana zgodnie z instrukcj Producenta i z projektem technicznym opracowanym dla okre lonego zastosowania, uwzgl dniaj cym w a ciwo ci techniczno-u ytkowe preparatu SILTEN Me, wymagania polskich przepisów budowlanych oraz niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

7 RT ITB-1192/2010 str. 5/11 Prace powinny by wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawc Rekomendacji Technicznej w zakresie warunków wykonywania izolacji przeciwwilgociowej z zastosowaniem preparatu SILTEN Me oraz kontroli jako ci wykonanych prac. 4. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA 4.1. W a ciwo ci techniczno - u ytkowe W a ciwo ci techniczno-u ytkowe preparatu SILTEN Me powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1. Tablica 1 Wymagane w a ciwo ci techniczno-u ytkowe preparatu SILTEN Me Poz. W a ciwo ci Wymagania Metody bada wed ug Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz o konsystencji p ynnej, barwy miodowej, bez obcych wtr ce i zanieczyszcze mechanicznych ZURT-15/IV/21/ G sto, g/cm 3 0,98 ± 5% PN-B-30175: Odczyn ph 6,0 6,5 PN-EN 12850: *) Czas schni cia powierzchniowego, minuty 5 Rozchodzenie si preparatu w murze, bezpo rednio po przeprowadzeniu iniekcji 6 Efektywno dzia ania przepony okre lona spadkiem wilgotno ci masowej muru w odniesieniu do wilgotno ci pocz tkowej, %, po 90 dniach od wykonania iniekcji: a) w linii otworów iniekcyjnych I rz du na wysoko ci 15 cm nad lini wody b) w linii otworów iniekcyjnych II rz du otworów na wysoko ci 7 cm nad lini otworów iniekcyjnych I rz du, % p zachodzenie na siebie obszarów penetracji rozchodz cego si p ynu iniekcyjnego w s siednich otworach oraz nasycenie muru na ca ej grubo ci ZURT-15/IV/21/2008 ZURT-15/IV/21/2008 *) W a ciwo okre lona w procedurze rekomendacyjnej, nieobj ta wst pnym badaniem typu i badaniami kontrolnymi 4.2. Przydatno do stosowania Okres przydatno ci do u ycia preparatu SILTEN Me powinien by podany na opakowaniu. Producent gwarantuje, e w tym okresie wyrób zachowa swoje w a ciwo ci zgodne z wymaganiami podanymi w p. 4.1.

8 RT ITB-1192/2010 str. 6/11 5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 5.1. Pakowanie Preparat SILTEN Me powinien by opakowany w szczelnie zamykane opakowania, zabezpieczaj ce go przed wylaniem i zmian w a ciwo ci techniczno - u ytkowych. Do ka dego opakowania powinna by do czona informacja, zawieraj ca co najmniej nast puj ce dane: - nazw i adres Producenta, - nazw wyrobu, wed ug niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB, - mas netto, - numer partii / dat produkcji, - warunki przechowywania i transportu, - przeznaczenie i podstawowe warunki stosowania, - warunki prawid owego i bezpiecznego wykonywania robót (w tym BHP i ochrona rodowiska) z uwzgl dnieniem informacji dotycz cych zagro enia dla zdrowia lub ycia okre lonych w karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215 z 16 listopada 2007 r r., poz. 1588), - numer Rekomendacji Technicznej ITB (RT ITB-1192/2010), - numer i dat wydania wiadectwa technicznego ( wiadectwa zgodno ci). Wyroby obj te Rekomendacj Techniczn mog by znakowane poni szym znakiem: Rekomendacja Techniczna RT ITB 1192/2010 umieszczonym na wyrobie lub etykiecie. Logo ITB mo e mie barw czarn lub niebiesk Przechowywanie Preparat SILTEN Me, opakowany wed ug p. 5.1, nale y przechowywa w zamkni tych, suchych, ogrzewanych i wietrzonych pomieszczeniach, w sposób zabezpieczaj cy go przed uszkodzeniem i zmian w a ciwo ci techniczno - u ytkowych, okre lony w instrukcji sk adowania, opracowanej przez Producenta.

9 RT ITB-1192/2010 str. 7/11 Wyrób nale y przechowywa w miejscu niedost pnym dla osób niepowo anych, zw aszcza dzieci Transport Opakowania z preparatem SILTEN Me nale y przewozi w sposób zabezpieczaj cy je przed przemieszczaniem si podczas jazdy i uszkodzeniem oraz przed dzia aniem szkodliwych czynników atmosferycznych, okre lony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta. 6. OCENA ZGODNO CI 6.1. Zasady ogólne Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1192/2010 jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dla wyrobu niepodlegaj cego wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). Stanowi ona specyfikacj techniczn, pozwalaj c na dokonanie oceny zgodno ci i wydawanie wiadectw technicznych (ewentualnie wiadectw zgodno ci), potwierdzaj cych zgodno wyrobu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów i inwestorom. W a ciwo ci techniczne preparatu preparat SILTEN Me powinny by potwierdzone wiadectwem technicznym ( wiadectwem zgodno ci) przedstawionym przez Producenta, po dokonaniu oceny zgodno ci z Rekomendacj Techniczn ITB RT ITB-1192/2010. Podstaw oceny zgodno ci s : - wst pne badanie typu, przeprowadzone przez Producenta lub na jego zlecenie, - zak adowa kontrola produkcji Wst pne badanie typu Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane w a ciwo ci techniczno-u ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wst pne badanie typu preparatu SILTEN Me obejmuje: a) rozchodzenie si preparatu w murze, b) skuteczno iniekcji, okre lon spadkiem wilgotno ci masowej muru nad lini otworów iniekcyjnych w odniesieniu do wilgotno ci pocz tkowej.

10 RT ITB-1192/2010 str. 8/11 Badania, które w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej by y podstaw do ustalenia w a ciwo ci techniczno-u ytkowych wyrobu, stanowi wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci Zak adowa kontrola produkcji Zak adowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikacj i sprawdzanie surowców i sk adników, 2) kontrol i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 6.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem bada oraz wed ug zasad i procedur okre lonych w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzaj cych do uzyskania wyrobu o wymaganych w a ciwo ciach techniczno-u ytkowych. Kontrola produkcji musi zapewnia, e preparat SILTEN Me jest zgodny z Rekomendacj Techniczn RT ITB-1192/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny by systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdza, e wyrób spe nia kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia wyrobu powinna by jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada i w dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program bada. Program bada obejmuje: a) badania bie ce, b) badania okresowe Badania bie ce. Badania bie ce obejmuj sprawdzenie: a) wygl du zewn trznego, b) g sto ci, c) wska nika ph Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj sprawdzenie: a) rozchodzenia si preparatu w murze, b) efektywno ci dzia ania przepony Cz stotliwo bada Badania bie ce powinny by wykonywane zgodnie z ustalonym planem bada, ale nie rzadziej ni dla ka dej partii wyrobów. Wielko partii wyrobu powinna by okre lona w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny by wykonywane nie rzadziej ni raz na trzy lata.

11 RT ITB-1192/2010 str. 9/ Metody bada Badania nale y wykonywa zgodnie z wymaganiami dokumentów, wymienionych w kolumnie 4 tablicy 1 w p. 3 oraz zgodnie z p Otrzymane wyniki bada nale y porówna z wymaganiami podanymi w kolumnie 3 tablicy 1 w p Sprawdzenie czasu schni cia powierzchniowego. Na p ytk z zaprawy cementowej M12 o wymiarach 100 x 100 mm, nale y nanie p dzlem cienk warstw preparatu SILTEN Me. Tak przygotowan próbk nale y pozostawi w pomieszczeniu o temperaturze (+23 2) C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza (50 5)% i nast pnie sprawdza co 10 min, przez dotyk palcem, stan wyschni cia preparatu. Za wynik sprawdzenia nale y przyj czas, po up ywie którego, przy dotkni ciu badanej powierzchni, nie stwierdza si ladu preparatu na palcu Pobieranie próbek do bada Próbki preparatu SILTEN Me do bada nale y pobiera zgodnie z PN-EN ISO 15528: Ocena wyników bada Wyprodukowany wyrób nale y uzna za zgodny z wymaganiami niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB, je eli wyniki wszystkich bada s pozytywne. 7. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 7.1. Rekomendacja Techniczna RT ITB-1192/2009 jest dokumentem dobrowolnym, stwierdzaj cym przydatno preparatu SILTEN Me do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikaj cym z postanowie Rekomendacji. Stanowi ona specyfikacj techniczn, pozwalaj c na dokonanie oceny i wydawanie wiadectw technicznych (ewentualnie wiadectw zgodno ci) potwierdzaj cych zgodno preparatu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich nabywcom wyrobów i inwestorom Rekomendacja Techniczna ITB nie narusza uprawnie wynikaj cych z przepisów o ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w asn o ci przemys owej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnie nale y do obowi zków korzystaj cych z niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

12 RT ITB-1192/2010 str. 10/ ITB wydaj c Rekomendacj Techniczn nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne naruszenie praw wy cznych i nabytych Rekomendacja Techniczna nie zwalnia producenta SILTEN Me od odpowiedzialno ci za w a ciw jako preparatu oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno ci za w a ciwe jego zastosowanie W tre ci wydawanych prospektów i og osze oraz innych dokumentów zwi zanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie preparatu SILTEN Me, mo na zamieszcza informacj o udzielonej Rekomendacji Technicznej RT ITB-1192/ TERMIN WA NO CI Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1192/2010 wa na jest do 13 sierpnia 2015 r. Wa no Rekomendacji Technicznej ITB mo e by przed u ona na kolejne okresy, je eli jej Wnioskodawca, lub formalny nast pca, wyst pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pó niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu wa no ci tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy zwi zane PN-B-30175:1974 PN-EN ISO 15528:2002 PN-EN 12850:2009 ZURT-15/IV/21/2008 Kity asfaltowe uszczelniaj ce Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów. Pobieranie próbek Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie warto ci ph emulsji asfaltowych Zalecenia Udzielania Rekomendacji Technicznych ITB. Wyroby przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metod iniekcji Sprawozdania z bada, oceny 1) Sprawozdanie z bada znak NM-2/03220/P/09. Instytut Techniki Budowlanej. Zak ad Materia ów Budowlanych, Warszawa, 2010 r.,

13 RT ITB-1192/2010 str. 11/11 2) NM-02591R:02/BF/10. Opinia specjalistyczna. Instytut Techniki Budowlanej. Zak ad Materia ów Budowlanych, Warszawa, 2010 r. 3) Sprawozdanie z bada znak1837/10/z00nm pt. Uzupe niaj ce badania laboratoryjne preparatu iniekcyjnego SILTEN Me na potrzeby rekomendacji technicznej z Raportem z bada nr NM-01837:00/2010. Instytut Techniki Budowlanej. Zak ad Materia ów Budowlanych, Warszawa, 2010 r. 4) Ocena Higieniczna Nr B-746/94. Pa stwowy Zak ad Higieny. Zak ad Higieny Komunalnej, Warszawa r.

14 ISBN