ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Dnia 1 listopada 2014 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago został przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych z języka polskiego w ramach konkursu Polonijny Mistrz Języka Polskiego organizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Sprawdzian przeprowadzono w klasach I, II, III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum. Średni wynik wszystkich uczniów wynosi 87%. Ø Średnie wyniki w klasie I SP przedstawia poniższy diagram słupkowy:

2 Ø Średnie wyniki w klasie II SP przedstawia poniższy diagram słupkowy: Ø Średnie wyniki w klasie III SP przedstawia poniższy diagram słupkowy:

3 Ø Średnie wyniki w klasie IV SP przedstawia poniższy diagram słupkowy: Ø Średnie wyniki w klasie V SP przedstawia poniższy diagram słupkowy:

4 Ø Średnie wyniki w klasie VI SP przedstawia poniższy diagram słupkowy: Ø Średnie wyniki w klasie I GIM przedstawia poniższy diagram słupkowy:

5 Ø Średnie wyniki w klasie II GIM przedstawia poniższy diagram słupkowy: Najwyższą średnią w szkole uzyskała klasa I SP z wynikiem 28.91pkt. na możliwych 30 pkt. (96%). Wnioski: Z powyższych danych wynika, że sprawdzian kompetencji językowych z języka polskiego w ramach przeprowadzonego w szkole konkursu Polonijny Mistrz Języka Polskiego organizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce wypadł w naszej szkole bardzo dobrze. 98% uczniów naszej szkoły uzyskało oceny bardzo dobre lub dobre - na 112 uczniów biorących udział w konkursie były zaledwie 2 oceny dostateczne co stanowi 0,01% ogółu. Konkurs był nie tylko znakomitym sprawdzianem wiedzy uczniów w poszczególnych klasach lecz stanowi on także materiał do analizy i podsumowania dotychczasowych osiągnięć. W dalszej pracy należy zwrócić szczególną uwagę na: utrwalenie i właściwe stosowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych tworzenie przez uczniów wypowiedzi o charakterze użytkowym oraz tekstów na zadany temat bogacenie słownictwa uczniów ćwiczenie umiejętność czytania ze zrozumieniem wdrażać uczniów do form kontroli w formie testów kompetencji ü Do powyższego zestawienia dołączono 8 załączników, opracowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz polonistów w poszczególnych klasach, które szczegółowo analizują konkurs. Dane zebrała i opracowała: mgr Anna Jaszczyk 5

6 Załącznik nr 1 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawdzian z języka polskiego w klasie pierwszej został przeprowadzony w dniu 1 listopada 2014r. W sprawdzianie wzięło udział 23 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją, 21 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 2 uczniów otrzymało ocenę dobrą. W sprawdzianie umiejętności językowych każdy uczeń miał do wykonania 6 zadań. W teście można było uzyskać 30 punktów. Standardy sprawdzały umiejętności uczniów w zakresie percepcji wzrokowo- ruchowej, słuchowej, przepisywania, tworzenia wyrazów z sylab. ZADANIE 1 - Odszukaj sześć szczegółów jakimi różnią się obrazki. Zaznacz je na dziewczynce stojącej po prawej stronie. Zgodnie z poleceniem należało odszukać i zaznaczyć 6 szczegółów. 20 uczniów (87%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów (13%) zaznaczyło błędnie szczegóły. ZADANIE 2 - Dopisz brakująca samogłoskę w/g wzoru. Zgodnie z poleceniem należało dopisać 7 samogłosek w/g wzoru w liniaturze powyżej. 20 uczniów (87%) wykonało zadanie bezbłędnie. Pozostałych 3 uczniów (13%) popełniło od 1 do 3 błędów. ZADANIE 3 - Dopisz brakującą samogłoskę jak w ćwiczeniu powyżej. Zgodnie z poleceniem należało przepisać sylaby z wzoru w liniaturze powyżej. 19 uczniów (83%) wykonało zadanie bezbłędnie, 4 uczniów (17%) popełniło 1 bądź 2 błędy w zadaniu. ZADANIE 4 - Przepisz zdania. Uzupełnij je nazwami obrazków. Zgodnie z poleceniem należało przepisać 2 zdania zastępując obrazki wyrazami. 20 uczniów (87%) wykonało zadanie bezbłędnie, 3uczniów (13%) niepoprawnie przepisało zdania. ZADANIE 5 - Połącz sylaby i powstałe wyrazy wpisz w linie. Zgodnie z poleceniem należało napisać 3 wyrazy utworzone z sylab. 22 uczniów (96%) wykonało zadanie bezbłędnie, 1 uczeń (4%) błędnie zapisał wyrazy. ZADANIE 6 - Posłuchaj i zaznacz odpowiedź kółkiem. Zgodnie z poleceniem należało po odczytaniu 5 zdań zaznaczyć kółkiem właściwą odpowiedź tak lub nie. 22 uczniów (96%) wykonało zadanie bezbłędnie, 1 uczeń (4%) popełnił 1 błąd. WNIOSKI: Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom opanowania umiejętności czytania i pisania, mimo że dotychczas poznali zaledwie 4 litery A M L O. Uczniowie nie mieli problemu z łączeniem sylab i zapisaniem powstałych wyrazów w odpowiedniej liniaturze (Zadanie 5), jak również w rozumieniu czytanych zdań przez nauczyciela i zaznaczeniu odpowiedniej odpowiedzi kółkiem tak lub nie. (Zadanie 6). Dość dobrze poradzili sobie z odszukaniem szczegółów (Zadanie 1) i z dopisaniem brakującej samogłoski w liniaturze (Zadanie 2) oraz w przepisywaniu zdań uzupełniając nazwy obrazków wyrazami (Zadanie 4). Największe trudności sprawiało uczniom (Zadanie 3) przepisywanie sylab w/g wzoru powyżej, ponieważ nie poznali pisowni podanych liter i ich połączeń. Najczęściej uczniowie zdobywali w sprawdzianie maksymalną ilość punktów (30). Wszystkie zadania bezbłędnie rozwiązało 17 uczniów (73%) 30 pkt = 100% Uzyskane wyniki: 17 uczniów - 30 pkt 1 uczeń - 29 pkt 2 uczniów - 28 pkt 1 uczeń - 27 pkt Opracowała: Małgorzata Terlikowska 6

7 Załącznik nr 2 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawdzian z języka polskiego w klasie drugiej został przeprowadzony dnia 1 listopada 2014 r. W sprawdzianie wzięło udział 16 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją, 14 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 1 uczeń otrzymał ocenę dobrą, 1 uczeń otrzymał ocenę dostateczną. Sprawdzian zawierał 8 zadań. ZADANIE 1 Posłuchaj i zakreśl odpowiedź. Zgodnie z poleceniem należało zakreślić prawidłową odpowiedź do 5 pytań (tak - nie). Zadanie sprawdzało rozumienie tekstu czytanego. 12 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. 4 uczniów błędnie wybrało odpowiedź. ZADANIE 2 - Ułóż imiona z podanych sylab. Zgodnie z poleceniem należało ułożyć i napisać (uwzględniając zasadę pisowni imion) 4 imiona z 4 rozsypanek wyrazowych. 12 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. Pozostałych 4 uczniów popełniło od 1 do 3 błędów. ZADANIE 3 - Obrysuj wszystkie wyrazy jednosylabowe. Zgodnie z poleceniem należało zakreślić 5 wyrazów jednosylabowych. 14 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. 2 uczniów popełniło w zadaniu błędy. ZADANIE 4 - Z podanych liter ułóż nazwy zwierząt.podpisz wyrazy. Zgodnie z poleceniem należało ułożyć i napisać 4 wyrazy (nazwy zwierząt) z 4 rozsypanek literowych. 10 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. 6 uczniów popełniło 1 lub więcej błędów w zadaniu. ZADANIE 5 - Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Zgodnie z poleceniem należało ułożyć i napisać 3 zdania z 3 rozsypanek wyrazowych. 12 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. 4 uczniów nieprawidłowo ułożyło zdania. ZADANIE 6 - Podziel wyrazy na gloski, a potem na litery (mama, dzban, szalik, koralik). Zgodnie z poleceniem należało podzielić 4 wyrazy na głoski i litery. 15 uczniów rozwiązało zadanie bezbłędnie. 1 uczeń nie wykonał polecenia w całości. ZADANIE 7 Połącz wyrazy w pary. Zgodnie z poleceniem należało połączyć liczbę pojedynczą z liczbą mnogą. 16 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. ZADANIE 8 - Wyszukaj wyrazy z H i zamaluj je kredką. Zgodnie z poleceniem należało odszukać w diagramie 9 ukrytych wyrazów z H. 14 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. Pozostałych 2 uczniów nie odnalazlo jednego wyrazu. WNIOSKI: Uczniowie bardzo dobrze rozwiązali test. Na 16 osób piszących: 14 napisało na ocenę - bardzo dobrą, 1 osoba na ocenę dobrą, 1 osoba na ocenę dostateczną. Uczniowie nie mieli większych problemów ze zrozumieniem tekstu czytanego (zadanie 1), układaniem wyrazów z rozsypanek sylabowych i literowych (zadanie 3,4) czy ukladaniem zdań z rozsypanek wyrazowych( zadanie 5). Bezbłędnie dokonali analizay i syntezy wyrazów (zadanie 6), łączenia liczby pojedynczej z mnogą (zadanie 7) oraz rozwiązaniam diagramu (zadanie 8). Mimo to pewne trudności sprawia uczniom pisownia nazw zwierząt w języku polskim oraz trudniejszych imion polskich. Od wysokiego poziomu klasy odbiega jednak dwóch uczniow: 1. - należy utrwalić u ucznia pisownię własnego nazwiska (nie potrafił napisać samodzielnie na sprawdzianie) oraz analizę i syntezę wyrazów, wyrazy jednosylabowe, rozsypanki literowe, sylabowe i wyrazowe 7

8 (szczególnie ukladanie zdań). Poradził sobie z diagramem i łączeniem w pary liczby pojedynczej i mnogiej. Uczeń pracuje bardzo wolno i ma problemy ze skupieniem i koncentracją uwagi. 2. uczeń napisał sprawdzian najsłabiej z calej klasy ( na ocenę dostateczną 25 pkt ), zdecydowanie wymaga powtarzania i utrwalania wiedzy. Jego zaległości sięgają klasy pierwszej. Pracuje bardzo wolno i przede wszystkim niesystematycznie. Ma duże problemy ze skupieniem i koncentracją uwagi W dalszej pracy z uczniem szczególną uwagę należy zwracać na doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, na doskonalenie umiejetności układania wszelkich układanek literowych, sylabowych, wyrazowych (zwłaszcza układania zdań). Poprawnie dokonał podziału wyrazów na głoski i litery, łączenia wyrazów w pary (liczba pojedyncza i mnoga) oraz dość poprawnie rozwiązał diagram, jednak nie w całości. WNIOSKI: - należy utrwalać czytanie ze zrozumieniem - należy utrwalać pisownię trudniejszych imion polskich i nazw niektórych zwierząt Opracowała: mgr Małgorzata Gołubowska 8

9 Załącznik nr 3 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO :: SPK W CHICAGO ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawdzian kompetencji językowych w klasie trzeciej został przeprowadzony dnia 1 listopada. W sprawdzianie wzięło udział 14 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją, 5 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 9 uczniów otrzymało ocenę dobrą. Sprawdzian zawierał 11 zadań. ZADANIE 1 Posłuchaj i zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź. Zgodnie z poleceniem należało zakreślić właściwą odpowiedź (tak lub nie) po usłyszeniu pytania czytanego przez nauczyciela. 13 uczniów (93%) wykonało zadanie bezbłędnie. 1 uczennica (7%) błędnie odpowiedziała na pytanie: Czy lekarstwa kupuje się w aptece? ZADANIE 2 - Do każdego wyrazu dopisz wyraz o znaczeniu przeciwnym. Zgodnie z poleceniem należało dopisać wyraz o znaczeniu przeciwnym do następujacych wyrazów: gruby, leniwy, otwarty, pełny duży, wysoki. 11 uczniów (79%) wykonało zadanie bezbłędnie, 2 (14%) uczniów popełniło tylko jeden błąd, 1 uczeń (7%) popełnił 2 błędy. ZADANIE 3 - Dopisz wyrazy, w których "rz" wymienia sie na "r". Podkreśl wyraz, w którym nie udało Ci się tego zrobić. Wyrazy: piłkarze, morze, marzec, ślusarz, rzodkiewka, na rowerze. 2 uczniów (14%) wykonało zadanie bezbłędnie, 7 uczniów (50%) popełniło w zadaniu 1 błąd, 5 uczniów (35%) popełniło 2 lub 3 błędy. 12 uczniów (85%) miało problem z wyrazem: ślusarz - narzędzia ślusarskie. ZADANIE 4 - Wstaw właściwe zakończenie wyrazu. Zgodnie z poleceniem należało dokończyć wyraz w zdaniu. 6 uczniów (43%) wykonało zadanie bezbłędnie, 5 uczniów (36%) popełniło 1 błąd, 3 uczniów (21%) popełniło 2 bądź 3 błędy w zadaniu. ZADANIE 5 - Podane rzeczowniki dopisz w liczbie mnogiej. 8 uczniów (57%) wykonało zadanie bezbłędnie, 2 uczniów (14%) popełniło 1 błąd w zadaniu, 1 uczeń popełnił 2 błędy w zadaniu, 3 (21%) uczniów nie utworzyło popranie wyrazów w liczbie mnogiej. ZADANIE 6 - Napisz, co robią dzieci? Zgodnie z poleceniem należało podpisać 3 obrazki nazwami czynności np. Kasia czyta książkę. Wszyscy uczniowie (100%) rozwiązali zadanie bezbłędnie. ZADANIE 7 Przepisz zdania, wstawiając rzeczownik w odpowiedniej formie. Zgodnie z poleceniem należało zmienić formę 5 rzeczowników, aby zdanie miało sens. 2 uczniów (14%) wykonało zadanie bezbłędnie, 4 uczniów (28%) popełniło 1 błąd w zadaniu, 1 uczeń (7%) popełnil 2 błędy, 6 uczniów (42%) popełniło 3 błędy, 1 uczeń (7%) nie wykonał tego zadania. ZADANIE 8 - Z podanych wyrazów ułóż krzyżówkę, wpisując wyrazy w odpowiednie miejsca. Zgodnie z poleceniem należało wpisać do krzyżówki 6 wyrazów. 14 uczniów (100%) wykonało zadanie bezbłędnie. ZADANIE 9 Spróbuj naprawić wyrazy. Będą to czasowniki. Zgodnie z poleceniem należało ułożyć 5 czasowników z rozsypanych wyrazów. 6 uczniów (42%) prawidłowo ułożyło wyrazy, 5 uczniów (35%) ułożyło 4 czasowniki, 3 uczniów (21%) ułożyło 3 czasowniki. ZADANIE 10 Rozwiąż zagadki. Zgodnie z poleceniem należało rozwiązać 3 zagadki. 12 uczniów ( 86%) wykonało zadanie bezbłędnie, 2 uczniów (14%) rozwiazało tylko 2 zagadki. ZADANIE 11 Uzupełnij wypowiedź. W zadaniu należało dokończyć 5 rozpoczętych zdań. 9

10 3 uczniów (21%) wykonało zadanie bezbłędnie, 6 uczniów (43%) dokończyło poprawnie 4 zdania, 4 uczniów (28%) uzupełniło wypowiedź poprawnie w 3 zdaniach, 1 uczeń (7%) uzupełnił poprawnie wypowiedź tylko w jednym zdaniu. WNIOSKI: Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z podpisywaniem obrazków nazwami czynności (zad. 6), rozwiązywaniem zagadek (zad. 10), ukłdaniem krzyżówki (zad. 8), rozumieniem czytanego tekstu (zad.1.), dopisywaniem wyrazów o znaczeniu przeciwnym (zad.2.). Dość dobrze poradzili sobie z zamianą rzeczowników w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą (zad. 5.), z układaniem czasowników z rozsypanki literowej (zad.9.) oraz z wstawianiem zakończenia wyrazu (zad. 4.). Najwięcej trudności sprawiło uczniom dopisywanie wyrazów, w których rz wymienia sie na r, zwłaszcza wyraz "ślusarz - narzędzia ślusarskie" (zad.3.), zamiana formy rzeczownika tak, aby zdanie miało sens (zad. 7.) oraz uzupełnianie rozpoczętych wypowiedzi (zad. 11). Na podstawie tego sprawdzianu, w dalszej pracy z uczniami należy powtarzać i utrwalać reguły ortograficzne i gramatyczne, układać różne formy wypowiedzi oraz wzbogacać zasób słownictwa dzieci. Opracowała: mgr Krystyna Gotter 10

11 Załącznik nr 4 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawdzian z języka polskiego w klasie czwartej został przeprowadzony dnia 1 listopada. W sprawdzianie wzięło udział 13 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją 9 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 4 uczniów otrzymało ocenę dobrą. Sprawdzian zawierał 11 zadań. ZADANIE 1 - Ułóż puzzle z wyrazami z h. Wypisz je. Zgodnie z poleceniem należało ułożyć wyrazy: bohater, hałas, humor i harcerz. 9 uczniów (69%) wykonało zadanie bezbłędnie. 4 uczniów (31%) nieprawidłowo ułożyło wyrazy bądź błędnie je zapisało. ZADANIE 2 - Uzupełnij zdania z wyrazem druh w różnych formach. Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić 4 zdania. 2 uczniów (15%) dostosowało formę wyrazu druh do podanego zdania i zapisało wyraz bezbłędnie. 11 uczniów (85%) użyło złej formy bądź błędnie zapisało wyraz druh. ZADANIE 3 - Poprowadź linię do właściwej części pytania. Zgodnie z poleceniem należało właściwie połączyć 5 zdań. 12 uczniów (92%) wykonało zadanie bezbłędnie. 1 uczeń (8%) popełnił w zadaniu 2 błędy. ZADANIE 4 - W puste miejsca wpisz ą lub ę. Zgodnie z poleceniem należało dziesięciokrotnie wpisać właściwą literę. 7 uczniów (54%) wykonało zadanie bezbłędnie. 6 uczniów popełniło 1 bądź 2 błędy w zadaniu. ZADANIE 5 - Napisz jaki smak mają: czekoladki, kapusta kiszona, sól, ogórek kiszony, pomarańcza. 3 uczniów (23%) wykonało zadanie bezbłędnie. 10 uczniów (77%) popełniło błąd, źle określając smak lub nieprawidłowo zapisując wyraz. ZADANIE 6 - Rozwiąż krzyżówkę, podając hasła: mieszkaniec Polski, druga pod względem wielkości rzeka w Polsce, polska... ma kolor biało- czerwony, przepływa przez Kraków i Warszawę, w tym mieście smok zieje ogniem, najwyższe góry w Polsce. 5 uczniów (38%) rozwiązało zadanie bezbłędnie. 8 uczniów (62%) nie znało nazwy Odra. ZADANIE 7 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki: ta, to, ten, ryba, zeszyt, ciastko. 12 uczniów (92%) wykonało zadanie bezbłędnie. 1 uczeń ( 8%) błędnie użył formy zaimka to. ZADANIE 8 - Uzupełnij brakujące litery w wyrazach. Zgodnie z poleceniem należało rozpoznać wyraz i wpisać właściwą literę. 4 uczniów (31%) prawidłowo wpisało 11 brakujących liter. 9 uczniów (69%) błędnie wpisało 1 lub 2 litery. ZADANIE 9 Wstaw na końcu zdania odpowiedni znak (!.?). Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić 6 zdań. 7 uczniów (54%) prawidłowo uzupełniło zdania. 6 uczniów (46%) popełniło 1 lub 2 błędy. ZADANIE 10 Zaznacz ten zestaw wyrazów, który ułożony jest w kolejności alfabetycznej. 12 uczniów ( 92%) wykonało zadanie bezbłędnie. 1 uczeń (8%) popełnił błąd. ZADANIE 11 Jeśli mówimy o kimś pracowity jak mrówka, to znaczy, że jest: a. leniwy, b. powolny, c. obowiązkowy, pracowity. Wszyscy uczniowie rozwiązli to zadanie bezbłędnie. WNIOSKI: Uczniowie bardzo dobrze rozwiązali test. Mimo to nasłabiej rozwiązali zadanie 2., sprawdzające umiejętność dostosowania właściwej formy wyrazu do treści zdania. Mieli też problemy z zapisem ortograficznym wyrazu druh, mimo że wyraz ten zapisany był w poleceniu zadania. W dalszej pracy z uczniami szczególną uwagę należy zwracać na bogacenie słownictwa, ćwiczenie ortografii i stopniowe poznawanie zasad gramatyki i budowy zdania. Opracowała: mgr Ewa Nalepa 11

12 Załącznik nr 5 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY ODSTAWOWEJ Sprawdzian z języka polskiego w klasie piątej został przeprowadzony dnia 1 listopada. W sprawdzianie wzięło udział 17 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją 11 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 6 uczniów otrzymało ocenę dobrą. Sprawdzian zawierał 12 zadań. ZADANIE 1 Uzupełnienie wyliczanki: Raz, dwa, trzy cztery/ Maszeruje Huckleberry (...) Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić 8 wersów mało znanej wyliczanki. Żaden z uczniów nie wykonał tego zadania bezbłędnie. Znacząca większość zdobyła 10 bądz 11 pkt. (na możliwych 12pkt) co stanowi 88% ogółu. ZADANIE 2 Uzupełnij zadania z wyrazmi: ponieważ, i, więc, ale, lub. 53% procent uczniów napisało zadanie bezbłędnie, 47% popełniło jeden błąd. ZADANIE 3 Podkreśl w tekście nazwy czynność czasowniki. 88% uczniów wykonało zadanie bezbłędnie, 2 uczniów (12%) popełniło 1 błąd. ZADANIE 4 - Podkreśl w tekście rzeczowniki. 88% uczniów wykonało zadanie bezbłędnie, natomiast 2 uczniów (12%) popełniło 1 błąd. ZADANIE 5 Dopisz stopień wyższy i najwyższy do podanych przymiotników (krótki, słaby, mały, wysoki, tani). 6 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie (35%); 4 osoby (23%) popełniły tylko jeden błąd. ZADANIE 6 Połącz strzałką nazwy zawodów z czynnościami przez nich wykonywanymi (piłkarze, siatkarze, podróżnik, zegarmistrz, astronom, hydraulik). 94% uczniów wykonało to zadanie bezbłędnie tylko jeden uczeń (6%) popełnił w zadaniu 2 błędy. ZADANIE 7 Uzupełnij tekst właściwą końcówką ( ły / li ). Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić krótki odpowienimi głoskami: 6 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie (35%), 6 popełniło tylko jeden błąd (35%) natomiast 30% poradziło sobie z zadaniem nieco gorzej. ZADANIE 8 Rozwiąż krzyżówkę. [1)wypisuje recepty, 2) Gotuje obiady; 3) Łowi ryby na wędkę; 4) Robi pólki i różne meble, 5) Drukuje książki i gazety; 6) W zbroi na koniu]. 15 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie (88%), natomiast 2 uczniów popełniło 1 błąd (12%). ZADANIE 9 Napisz kim chciałbyś / chciałabyś zostać i dlaczego. Wszyscy uczniowie wykonali zadanie zgodnie z poleceniem i zostali nagrodzeni 1 punktem. Kilkoro z nich popełniło w zdaniu błędy składnowe i ortograficzne. ZADANIE 10 Wyszukaj właściwe porównania (np. ciężki jak słoń) Uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem bezbłędnie, wszyscy zdobyli maksymalną ilość punktów (6 pkt.). ZADANIE 11 Podkreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 82% uczniów wykonało zadanie bezbłędnie, 1 uczeń popełnił jeden błąd, 2 nie poradziło sobie z zadaniem (0 pkt/5pkt. 0,12%). ZADANIE 12 Wypisz u lub ó 59% uczniów wykonało zadanie bezbłędnie, 3 osoby popełniły 2 błędy (18%), natomiast 4 osoby zdobyły 12pkt 9 pkt co stanowi 24% ogółu. WNIOSKI: Uczniowie klasy V poradzili sobie z konkursem sprawności językowych bardzo dobrze i zdobyli oceny: bardzo dobre (65%) bądź oceny dobre (35%). Uczniowie w stopniu bardzo dobrym opanowali wiadomości z gramatyki (części mowy: rzeczownik, czasownik) oraz w znacznej większości z zakresu ortografii i interpunkcji. Uczniowie stosują wiele kalek językowych i często dosłownie tłumaczą z języka angielskiego na język polski. Trudności nie sprawiło uczniom zadanie polegające na rozpoznaniu związków frazeologicznych, natomiast najsłabiej poradzili sobie ze stopniowaniem przymiotników. W dalszej pracy należy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na bogacenie słownictwa uczniów, powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni i składni oraz rozwijanie świadomości językowej. Opracowała: mgr Anna Jaszczyk 12

13 Załącznik nr 6 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawdzian z języka polskiego w klasie szóstej został przeprowadzony dnia 1 listopada. W sprawdzianie wzięło udział 12 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją 8 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 4 uczniów otrzymało ocenę dobrą. Sprawdzian zawierał 11 zadań. ZADANIE 1 Zgadnij, jakie to słowo? Zgodnie z poleceniem należało wpisać wyrazy: wiewiórka, echo, akwarium, ósemka, lepszy, łyżka. 2 uczniów (17%) wykonało zadanie bezbłędnie. 10 uczniów (83%) błędnie zapisało wyrazy: wiewiórka, łyżka, echo. ZADANIE 2 - Uzupełnij tekst głoskami miękkimi: ć/ci, ś/si, ń/ni, ź/zi, dź/dzi. Zgodnie z poleceniem należało 14 razy wpisać odpowiednie głoski. 6 uczniów (50%) wykonało zadanie bezbłędnie. Pozostałych 6 uczniów popełniło od 1 do 5 błędów. ZADANIE 3 - Uzupełnij brakujące litery h lub ch w wyrażeniach. Zgodnie z poleceniem należało 5 razy użyć właściwej litery. 8 uczniów (67%) wykonało zadanie bezbłędnie. 4 uczniów (33%) popełniło w zadaniu od 1 do 2 błędów. ZADANIE 4 - Użyj właściwych spójników łączących zdania: bo, więc, lub, ale, ponieważ, jeśli. Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić pięć zdań. 8 uczniów (67%) wykonało zadanie bezbłędnie. 4 uczniów (33%) popełniło 1 bądź 2 błędy w zadaniu. ZADANIE 5 - Połącz ze sobą części zwrotów tak, aby były całością. 10 uczniów (83%) wykonało zadanie bezbłędnie. 2 uczniów (17%) nieprawidłowo połączyło części zwrotów. ZADANIE 6 - Uzupełnij zdania brakującymi liczebnikami. Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić sześć zdań. 7 uczniów (58%) rozwiązało zadanie bezbłędnie. 5 uczniów (42%) popełniło od 1 do 2 błędów w zadaniu. ZADANIE 7 Od podanych wyrazów (pies, kąt, pieróg, pąk, piłka, szklanka) utwórz wyrazy zdrobniałe. 7 uczniów (58%) wykonało zadanie bezbłędnie. 5 uczniów (42%) błędnie utworzyło formy zdrobnień. ZADANIE 8 - Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie, czasie lub stopniu. Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić 10 zdań. 6 uczniów (50%) wpisało prawidłowe formy wyrazów. Pozostałych 6 uczniów popełniło od 1 do 3 błędów. ZADANIE 9 Wpisz ó lub u w puste miejsce wyrazu. Zgodnie z poleceniem należało 17 razy użyć w łaściwej litery. 6 uczniów (50%) prawidłowo uzupełniło wyrazy. Pozostałych 6 uczniów popełniło 1 lub 2 błędy. ZADANIE 10 Wpisz rz lub ż w puste miejsce wyrazu. Zgodnie z poleceniem należało 13 razy użyć właściwej litery. 2 uczniów ( 17%) wykonało zadanie bezbłędnie. 10 uczniów (83%) popełniło od 1 do 5 błędów. ZADANIE 11 Przeczytaj samodzielnie, odpowiedz na pytania, zakreślając prawidłową odpowiedź. Zadanie sprawdzało rozumienie tekstu czytanego. Należało zakreślić odpowiedzi do 5 pytań. 10 uczniów (83%) wykonało zadanie bezbłędnie. 2 uczniów (17%) zakreśliło błędnie od 1 do 2 odpowiedzi. WNIOSKI: Uczniowie bardzo dobrze rozwiązali test. Nie mieli problemów ze zrozumieniem tekstu czytanego (zadanie 11), rozpoznaniem zwrotów frazeologicznych (zadanie 5) czy tworzeniem zdrobnień (zadanie 7). Dość dobrze poradzili sobie z uzupełnieniem zdań odpowiednimi spójnikami (zadanie 4) i zapisem ortograficznym wyrazów z ch i h (zadanie 3). Mimo to największe trudności sprawia uczniom ortografia, szczególnie pisownia wyrazów z rz i ż (zadanie 10 i zadanie 1). W dalszej pracy z uczniami szczególną uwagę należy zatem zwracać na powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni polskiej, wzbogacanie znajomości słownictwa i rozwijanie świadomości językowej. Pamiętać należy również o doskonaleniu znajomości fleksji i składni polskiej. Opracowała: mgr Ewa Nalepa 13

14 Załącznik nr 7 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Sprawdzian z języka polskiego w klasie I Gimnazjum został przeprowadzony dnia 1 listopada, 2014 roku. W sprawdzianie wzięło udział 6 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją 2 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 4 uczniów otrzymało ocenę dobrą. Zadanie 1: Odszukaj synonimy następujących wyrazów. Zgodnie z poleceniem należało do podanych wyrazów dopasować synonymy. 100% uczniów wykonało zadanie. Zadanie 2: Ułóż rym do podanych wyrazów. Rok, mak, gąska, szkoła, róża, Kasia, korek. 2 uczniów, (33%) wykonało zadanie bezbłędnie. 4 uczniów, (66%) popełniło od 1 do 5 błędów. Zadanie 3: Od podanych czasowników ułóż ich forme bezokolicznikową. Zgodnie z poleceniem należało do 7 podanych wyrazów ułożyć 7 bezokoliczników. 3 uczniów, (50%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów, (50%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 4: Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników. Zgodnie z poleceniem należało uzupełnić 5 zdań. 3 uczniów, (50%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów, (50%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 5: Przepisz zdania zawierające czasowniki z czasu teraźniejszego na przeszły. 3 uczniów, (50%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów, (50%) popełniło po 1 błędzie. Zadanie 6: Zmień wyrazy będce bezkolicznikami na rzeczowniki. 2 uczniów, (33%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów, (50%) popełniło od 1 do 3 błędów. 1 uczeń, (16.6%) uzyskał tylko 2 punkty. Zadanie 7: Wstaw w miejsce kropek (h) lub (ch) 1 uczeń, (16.6%) wykonał zadanie bezbłędnie. 2 uczniów, (33%) popełniło po 1 błędzie. 3 uczniów, (50%) popełniło po 2 błędy. Zadanie 8: W miejsce kropek wstaw odpowiednią formę liczebnika. 1 uczeń, (16.6%) wykonał zadanie bezbłędnie. 2 uczniów, (33%) popełniło po 1 błędzie. 3 uczniów, (50%) popełniło po 2 błędy. Zadanie 9: Wpisz (rz) lub (sz) w puste miejsca wyrazów. 4 uczniów, (66.6%) wykonało zadanie bezbłędnie. 2 uczniów, (33%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 10: Wpisz (ó) lub (u) w luki wyrazowe. 3 uczniów, (50%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów, (50%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 11: Przeczytaj tekst o Frederyku Chopinie. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej. 1 uczeń, (16.6%) wykonał zadanie bezbłędnie. 2 uczniów, (33%) popełniło po 1 błędzie. 3 uczniów, (50%) popełniło 2 do 3 błędów. Wnioski Uczniowie bardzo dobrze rozwiązali test. Nie mieli problemów ze zrozumieniem tekstu czytanego (Zadanie 11). Największe trudności sprawia uczniom ortografia. Opracowała: mgr Lucyna Uryga- Celak 14

15 Załącznik nr 8 ANALIZA SPRAWDZIANU Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM Sprawdzian z języka polskiego w klasie II Gimnazjum został przeprowadzony dnia 1 listopada, 2014 roku. W sprawdzianie wzięło udział 8 uczniów. Zgodnie z podaną przez organizatorów sprawdzianu punktacją 2 uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 4 uczniów otrzymało ocenę dobrą, a dwóch uczniów dostateczną. Zadanie 1: Dokończ zdania. 2 uczniów, (25%) wykonało zadanie bezbłędnie. 6 uczniów, (75%) wykonało zadanie z drobnymi błędami. Zadanie 2: Połącz czasowniki (w bezokoliczniku) z właściwymi rzeczownikami. 100%, 8 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. Zadanie 3: Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w czasie przyszłym. 2 uczniów, (25%) wykonało zadanie bezbłędnie. 6 uczniów, (75%) wykonało zadanie z drobnymi błędami. Zadanie 4: Uzupełnij odmianę rzeczownika (Amerykanin) w liczbie pojedynczej i mnogiej. 1 uczeń, (12.5%) wykonał zadanie bezbłędnie. 7 uczniów, (87.5%) popełniło od 1 do 4 błędów. Zadanie 5: Podane daty zapisz w postaci liczebników porządkowych. 6 uczniów, (75%) wykonało zadanie bezbłędnie. 2 uczniów, (25%) popełniło w zadaniu od 1 do 2 błędów. Zadanie 6: Uzupełnij zdania tak, by powstały zdania współrzędnie złożone. 5 uczniów, (62.5%) wykonało zadanie bezbłędnie. 3 uczniów, (37.5%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 7: Napisz zaproszenie na uroczystość swojej graduacji w polskiej szkole. 3 uczniów, (37.5%) wykonało pracę bezbłędnie. 5 uczniów, (62.5%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 8: Wpisz włściwe uzupełnienie związku frazeologicznego. 7 uczniów, (87.5%) wykonało pracę bezbłędnie. 1 uczeń, (12.5%) popełnił 1 błąd. Zadanie 9: Uporządkuj wyrazy określające. 7 uczniów, (87.5%) wykonało pracę bezbłędnie. 1 uczeń, (12.5%) popełnił 1 błąd. Zadanie 10: Odszukaj synonimy z kolumny (A) w kolumnie (B). 100%, 8 uczniów wykonało zadanie bezbłędnie. Zadanie 11: Uzupełnij wyrazy: (ż) lub (rz), (ó) lub (u), (ch) lub (h). 2 uczniów, (25%) wykonało pracę bezbłędnie. 6 uczniów, (75%) popełniło od 1 do 4 błędów. Zadanie 12: Przekształć zdania według wzoru, używając formy grzecznościowej. 2 uczniów, (25%) wykonało pracę bezbłędnie. 6 uczniów, (75%) popełniło od 1 do 2 błędów. Zadanie 13: Uzupełnij tekst zwracając uwagę na poprawność ortograficzną (wielką literę w formach grzecznościowych oraz (ó)/(u), (ż)/(rz), (h)/(ch), (sz)/(rz)) 1 uczeń, (12.5%) wykonał zadanie bezbłędnie. 7 uczniów, (87.5%) popełniło od 1 do 3 błędów. Zadanie 14: Przeczytaj bardzo uważnie i zaznacz właściwą odpowiedź. 7 uczniów, (87.5%) wykonało pracę bezbłędnie. 1 uczeń, (12.5%) popełnił 1 błąd. Wnioski Uczniowie bardzo dorze rozwiązali test. Nie mieli problemów ze zrozumieniem tekstu czytanego, rozpoznaniem związków frazeologicznych. Dobrze poradzili sobie z zapisem ortograficznym wyrazów z (ch)/(h), (ó)/(u), (rz)/(z). W dalszej pracy z uczniami szczególną uwagę należy zwracać na powtarzanie i utrwalenie zasad pisowni polskiej i wzbogacenie słownictwa. Pamiętać należy również o doskonaleniu znajomości fleksji i składni polskiej. Opracowała: mgr Lucyna Uryga- Celak 15

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Klucz kodowy Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Sprawdziany są materiałem, który nauczyciel może wykorzystać do sprawdzenia umiejętności, które powinni uzyskać uczniowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B Opracowała mgr Anna Śladowska Termin Temat Zadania (treści) Wrzesień słuchu fonematycznego. -podział wyrazów na sylaby -liczenie sylab -tworzenie sylab otwartych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 009/00 Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Grupa: 5 osób Zajęcia odbywad się będą w Zespole Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA pozycja programowa wg portalu Scholaris Lp numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja

EDUKACJA POLONISTYCZNA pozycja programowa wg portalu Scholaris Lp numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja EDUKACJA POLONISTYCZNA pozycja programowa wg portalu Scholaris Lp numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja 1 KP/1/POL/3/01 Pisanie Głoska A" A". Pisanie, album literowy, album

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej I TY możesz zostać mistrzem ortografii ROK SZKOLNY 2016/2017 Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie 1 REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna kl.i- III

Edukacja polonistyczna kl.i- III Edukacja polonistyczna kl.- Autor: Administrator 01.02.2015. Zmieniony 01.02.2015. Edukacja polonistyczna kl. Wymagania edukacyjne kl. Osiągnięcia ucznia Ocena celująca - - Czytanie pisanie mówienie i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III Opracowała BoŜena Ciechomska CELE OGÓLNE I. Czytanie głośne poprawne, płynne i wyraziste. II. Czytanie głośne zbiorowe.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ortograficznego Złote pióro Kolberga dla uczniów klas I III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin Konkursu Ortograficznego Złote pióro Kolberga dla uczniów klas I III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regulamin Konkursu Ortograficznego Złote pióro Kolberga dla uczniów klas I III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 Analiza wyników badań umiejętności językowych i umiejętności matematycznych uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 r.

ANALIZA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 r. Ełk, grudzień 2006 r. Cel sporządzenia raportu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Rozrywki umysłowe w nauczaniu ortografii.

Rozrywki umysłowe w nauczaniu ortografii. Rozrywki umysłowe w nauczaniu ortografii. Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno opanować dziecko na etapie kształcenia zintegrowanego jest poprawne pisanie. Ukształtować ją można przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Dyrektorzy. i Nauczyciele Poloniści!

Szanowni Dyrektorzy. i Nauczyciele Poloniści! Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Poloniści! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa Szkołę do udziału w I Gminnym Konkursie Ortograficznym, którego etap finałowy odbędzie się w maju 2012 r. w Gimnazjum im. Anny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU Mirosławy Kasprzyk i Anny Zalewskiej DKW4014-151/99 Drogi Uczniu! Już niedługo ukończysz czwartą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr Małgorzata Lamprycht KLASA I obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Spełnienie przez ucznia wymagań koniecznych, podstawowych, średnich, wysokich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Cele konkursu 1. Poznawanie i zrozumienie przez wychowanków podstawowych zasad funkcjonowania języka. 2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej

w Szkole Podstawowej Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Poloniści! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa Szkołę do udziału w I Gminnym Konkursie Ortograficznym, którego etap finałowy odbędzie się w maju 2010 r. w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2016/2017 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWEJ SOLI KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2016/2017 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWEJ SOLI KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2016/2017 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWEJ SOLI KLASY IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:...

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:... Kiedy w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono reformę oświaty zaczęto też stosować sprawdziany czy testy kompetencji na zakończenie każdego etapu edukacji. W związku z tym opracowałam sprawdzian kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Nigdy nie przyznajemy się do błędów.

Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Nigdy nie przyznajemy się do błędów. Imię i nazwisko, numer z dziennika WRZESIEŃ Grupa A 1. Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Chętnie pomagamy innym. Odrabiamy zadania domowe na czas. Nigdy nie przyznajemy się do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY 1 Zespół Szkół w Cmolasie Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej klasa I ocena niedostateczna (poziom 1) uczeń nie posiada postaw i wiadomości z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian przeprowadzono we wszystkich klasach trzecich w terminach 30, 31.06. 2016r. Łącznie sprawdzian

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego T/1/POL/1 Napisz literkę według wzoru do końca linijki. Napisz literkę według wzoru do końca linijki. Napisz literki do końca linijki według wzoru. Otocz czerwoną pętlą zwierzęta, w nazwie których słyszysz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Zadanie wykonane Poprawnie / procent Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM.

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORLĄT W RUDNIKU NAD SANEM GRUDZIEŃ 2009 Analizę przygotowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Materiał realizowany na podstawie Ortograffiti 5. Pisownia wyrazów z Ż niewymiennym.

Materiał realizowany na podstawie Ortograffiti 5. Pisownia wyrazów z Ż niewymiennym. Materiał realizowany na podstawie Ortograffiti 5 Pisownia wyrazów z Ż niewymiennym. Zajęcia XII. ćwiczenia w zeszycie Ortograffiit 5-1/11; 3/12; 4/14; 6a/16. karty pracy Wygraj z dysleksją oraz Uwaga!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego Mistrz ortografii. dla klas II VI w Szkole Podstawowej w Lusówku

Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego Mistrz ortografii. dla klas II VI w Szkole Podstawowej w Lusówku Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego Mistrz ortografii dla klas II VI w Szkole Podstawowej w Lusówku 1. Celem konkursu jest zaktywizowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawą stanu ortografii.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU ROK SZKOLNY 2016/2017 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

Dysleksje Metoda 18 struktur wyrazowych

Dysleksje Metoda 18 struktur wyrazowych Dysleksje Metoda 18 struktur wyrazowych Metoda 18 struktur wyrazowych przedstawia pracę korekcyjnokompensacyjną stosowaną i sprawdzoną przez autorki w ciągu ostatnich siedmiu lat. Jest to metoda przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE 1. W przedmiotowym systemie oceniania będą oceniane następujące elementy wiedzy, umiejętności, postawy: wiedza o języku

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CZYTANIA I PISANIA DLA UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM

DOSKONALENIE CZYTANIA I PISANIA DLA UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM DOSKONALENIE CZYTANIA I PISANIA DLA UCZNIÓW W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM ZESTAW ĆWICZEŃ W CZYTANIU I PISANIU Ćwiczenia usprawniające technikę czytania i rozumienie tekstu: Labirynty odczytywanie haseł z liter

Bardziej szczegółowo

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

wstępnej diagnozy kwalifikującej uczniów na zajęcia.

wstępnej diagnozy kwalifikującej uczniów na zajęcia. Program pracy na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji opracowany do realizacji projektu W przyszłość bez barier- POKL nr 1/POKL/9.1.2/2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 Badanie wyników nauczania obejmowało język niemiecki. Test zawierał 20 pytań, które sprawdzały wiedzę w zakresie : Odbioru tekstu słuchanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza. w Pruszkowie

Szkole Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza. w Pruszkowie Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Anna Frączek mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo