PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1 Cele oceniania według Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z 21 marca 2001 r. (rozdz. 2 p. 2); - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; - motywowanie ucznia do dalszej pracy; - dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; - umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 2 Standardy wymagań (podstawowych i ponadpodstawowych) według podstawy programowej. W ocenianiu stosuje się następujące oceny odpowiadające poszczególnym poziomom: - podstawowy: dopuszczający, dostateczny; - ponadpodstawowy: dobry, bardzo dobry, celujący. 3 Rodzaje aktywności ucznia podlegające obserwowaniu i ocenianiu: - wypowiedzi ustne (odpowiedź na pytanie nauczyciela, referowanie zagadnień, udział w dyskusji, spontaniczne zabieranie głosu itp.); - prace pisemne w różnej formie (wypracowania domowe i klasowe, notatki, krótkie odpowiedzi); - referaty i prezentacje własne; - praca zespołowa i prezentowanie jej wyników; - wykonywanie zadań domowych obowiązkowych i dodatkowych ( dla chętnych ); - aktywność i inicjatywa przejawiane na lekcjach; - samodzielnie i zespołowo wykonywane zadania złożone (w tym projekty edukacyjne); recytacja utworów literackich, udział w szkolnych przedstawieniach teatralnych, różne formy wypowiedzi związanych z przekładem intersemiotycznym (np. poezja śpiewana, wykonanie plakatu, nakręcenie fragmentu filmu), kartkówka z trzech ostatnich lekcji, sprawdzian z treści lektury, rozumienie czytanego tekstu. 4 Kryteria oceny poszczególnych form WYMAGANIA OGÓLNE W zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich i innych dzieł sztuki. P (POZIOM PODSTAWOWY) Uczeń:

2 czyta ze zrozumieniem (tzn. rozumie znaczenia słów, związków frazeologicznych, zdań, fragmentów na poziomie dosłownym i przenośny, symbolicznym lub parabolicznym); rozpoznaje treści dosłowne i ukryte dzieła; czyta głośno, wyraziście, z właściwą dykcją i intonacją; swoimi słowami opowiada (streszcza, parafrazuje) czytany utwór; określa tematykę, wątki i motywy, wskazuje główne wydarzenia i bohaterów; formułuje hipotezy interpretacyjne (samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela) i uzasadnia je na podstawie analizy; *wskazuje dominantę kompozycyjną wiersza; określa podmiot liryczny i adresata utworu lirycznego; wyjaśnia tytuł utworu; określa styl i nastrój wiersza; rozpoznaje gatunek literacki i kompozycje utworu; wskazuje występujące w utworach środki stylistyczne (porównania, powtórzenia, metafory, antytezy itp.) i próbuje określić ich funkcję; wskazuje w wierszach stylizacje i określa jej funkcję; *wskazuje główne cechy poetyki i określa ich funkcję (kreacje podmiotu lirycznego i adresata, formę podawczą, sytuację liryczna, ukształtowanie języka artystycznego itp.) wykorzystuje konteksty do interpretacji utworu: znajduje informacje o autorze i okolicznościach napisania wiersza; wskazuje przybliżony czas powstania wiersza; dostrzega powiązania utworów z historią Polski, Europy; wskazuje różnice między prawdą historyczna i fikcja literacką; w czytanych utworach odnajduje echa poglądów filozoficznych; dostrzega obecność toposów antycznych i biblijnych oraz inne nawiązania kulturowe; określa ich sensy i symbolikę; rozpoznaje aluzje, znaki i symbole kulturowe; *w utworach poetów współczesnych odnajduje nawiązania kulturowe do tradycji antycznej, średniowiecznej, renesansowej, barokowej, oświeceniowej, romantycznej; Dostrzega w utworze najważniejsze wartości charakterystyczne dla epoki, w której powstał; *rozpoznaje konwencje literacką dzieła i jego styl (np. renesansowy, barokowy); w czytanym utworze dostrzega pastisz, parodię, karykaturę czyta utwory literackie i teksty publicystyczne ze zrozumieniem ich przesłania; nazywa wartości i postawy obecne w utworze; inspirowany czytanymi utworami stawia pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, problemów filozoficznych itp. dostrzega sensy najistotniejsze w utworze, skupia się na nich; rozpoznaje podstawową funkcję dzieła (np. dydaktyczno-moralizatorską); podejmuje próbę odczytania obrazu, rzeźby, dzieła architektury w kontekście epoki, z której pochodzą; porównuje utwory literackie i dzieła innych sztuk. PP (POZIOM PONADPODSTAWOWY) Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń: podejmuje samodzielną interpretację wiersza na podstawie jego analizy; *samodzielnie interpretuje czytane wiersze, odwołując się zarówno do ich treści, jak i poetyki;

3 rozpoznaje znaki tradycji (judaistycznej, antycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej itp.); *interpretuje wiersze współczesne w kontekście tradycji biblijnej, antycznej, średniowiecznej itp.; interpretuje wiersz, sytuując go w różnych kontekstach (np. historycznym, kulturowym, literackim itp.); *wskazuje funkcję (ideową i kompozycyjną) aluzji literackiej i znaku kulturowego (np. biblijnego, antycznego); poszukuje samodzielnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego twórcy różnych epok sięgają do postaci i motywów biblijnych; dostrzega wartości stylistyczne środków językowych (zwłaszcza słownikowych, słowotwórczych i frazeologicznych) występujących w wierszu; *rozpoznaje charakterystyczne dla danej epoki cechy języka i stylu czytanych utworów; określa funkcję występujących w utworze tematów, toposów, motywów; przedstawia uniwersalny sens motywów biblijnych i mitologicznych wykorzystywanych przez poetów współczesnych; na podstawie czytanych utworów określa funkcje toposów antycznych i biblijnych w kulturze współczesnej; *wyjaśnia, dlaczego archetypy, mity i toposy greckie (śródziemnomorskie) są wspólnym językiem kultury europejskiej); *porównuje antyczne, biblijne i współczesne rozumienie tragizmu ludzkiego losu; *podejmuje rozważania na temat tradycji i dziedzictwa oraz ich roli w kształtowaniu się tożsamości narodu; *komentuje sposób odwoływania się poetów współczesnych do tradycji kulturowej; dostrzega dialogowość kultury; interpretuje dzieła sztuki reprezentujące różne style i konwencje (np. malarstwo romańskie, katedrę gotycką); *dostrzega strukturę artystyczną dzieła; rozpoznaje podstawowe wyróżniki kodu innych niż literackie dziadzin sztuki w zakresie niezbędnym do odbioru dzieł (np. plastycznych, teatralnych, filmowych). W zakresie czytania tekstu nieliterackiego, tzn. popularnonaukowego, publicystycznego, naukowego (np. filozoficznego lub teoretycznoliterackiego), na poziomie podstawowym uczeń: czyta tekst ze zrozumieniem, tzn. rozumie znaczenia słów, zdań, akapitów, całości; wyodrębnia tezę (główną myśl ) całego tekstu lub jego fragmentu (np. akapitu); wskazuje wykorzystane (przywołane) w tekście argumenty; rozpoznaje zasadę kompozycyjną tekstu; określa nadawcę i odbiorcę tekstu; określa główną funkcję tekstu; rozpoznaje charakterystyczne cechy języka i stylu tekstu; nazywa najważniejsze środki językowe występujące w tekście i określa ich funkcję; określa cechy gatunkowe tekstu (np. eseju, recenzji, reportażu); znajduje w tekście potrzebne informacje, odtwarza je i przetwarza (porządkuje, wykorzystuje do rozwiązania problemu, wskazuje przyczyny i skutki); odróżnia występujące w tekście informacje od opinii. PP Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń:

4 rozpoznaje zasadę kompozycyjną tekstu i określa jej funkcję; określa różne funkcje tekstu; określa, jaki jest związek języka i stylu tekstu z jego funkcją. W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym uczeń: pisze dłuższy tekst, przestrzegając podstawowych zasad organizacji poznanych form wypowiedzi, a zwłaszcza: rozprawki, recenzji, referatu, interpretacji utworu literackiego lub jego fragmentu, sprawozdania; wprowadza w sposób celowy do swoich wypowiedzi podstawowe cechy tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego; redaguje noty biograficzne wskazanych postaci (np. filozofów greckich, twórców renesansowych, współczesnych pisarzy i poetów) *redaguje krótką recenzję krytyczna i recenzje zachęcającą innych do lektury; *przedstawia różne fazy powstawania reportażu (zbieranie materiałów, rozmowy z ludźmi, poszukiwanie formuły tekstu itd.); *wyjaśnia, na czym polega specyfika pracy dziennikarza: prasowego, radiowego, telewizyjnego; *podejmuje próbę napisania reportażu na wskazany przez nauczyciela temat; *pisze sprawozdanie z debaty klasowej, oceniając argumentację własną i kolegów; samodzielnie sporządza przejrzyste notatki z lekcji i pracy własnej; dostosowuje formę do tematu wypowiedzi; opracowuje redakcyjnie tekst (wprowadza celową kolejność podawania informacji, dokonuje adiustacji tekstu, segmentuje go, wprowadza tytuły i śródtytuły, stosuje wyróżnienia graficzne;); doskonali język, styl, kompozycję; poprawia błędy językowe i stylistyczne; zachowuje procedurę pisania pracy na temat literatury i kultury; gromadzi i selekcjonuje materiał, *hierarchizuje argumenty, formułuje hipotezy i wnioski; stosuje podstawowe terminy z historii literatury, poetyki, teorii literatury i nauki o języku (a także niektóre najważniejsze terminy z zakresu sztuk pięknych); świadomie (celowo) streszcza, parafrazuje, cytuje, komentuje teksty, odróżniając te czynności od siebie; przekształca tekst pisany: skraca lub rozwija; formułuje i uzasadnia opinie; przedstawia (komentuje) własne przeżycia wynikające z kontaktów z literaturą i sztuką; pisze z dbałością o estetykę wypowiedzi; pisze przejrzystą, komunikatywną pracę na temat zagadnień związanych z kulturą antyku i Biblią, literaturą i kultura średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia; *buduje dłuższą wypowiedź na temat wartości ideałów starożytnych dla współczesnego człowieka uzasadnia swoje sądy, odwołując się do różnych tekstów kultury; wykazuje się podstawową wiedzą o omawianych utworach, tekstach, gatunkach literackich, zjawiskach kulturowych itp.. PP Jan na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń: redaguje własną wypowiedź zgodnie z cechami gatunku i zamierzoną funkcją tekstu; pisze prace na wskazany temat, poprawnym językiem literackim, w formie dostosowanej do tematu, o wyrazistym zamyśle kompozycyjnym;

5 pisze prace na temat poznanych utworów literackich, uwzględniając konteksty kulturowe i filozoficzne oraz powiązania literackie; *formułuje własne hipotezy interpretacyjne (w związku z interpretacją wiersza); podejmuje próbę napisania eseju, * interpretacji porównawczej; określa, jakie są podstawowe cechy językowe i formalne eseju i tekstu naukowego; pisze własną, poprawnie zredagowaną recenzję ostatnio przeczytanej książki lub obejrzanego filmu; *pisze reportaż na samodzielnie wybrany temat ważny dla środowiska, w którym żyje; *zbiera materiały do reportażu, wykorzystując różne źródła informacji. W zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych na poziomie podstawowym uczeń: buduje kilkuzdaniową wypowiedź na wskazany temat utrzymaną we właściwym stylu; tworzy wypowiedź stosowną i skuteczną: posługuje się polszczyzną literacką, używa językowych form grzecznościowych, unika agresywności i brutalizacji wypowiedzi; zachowuje się właściwie pod względem językowym w różnych sytuacjach; wybiera środki językowe (gł. leksykalne i frazeologiczne) stosowne w danej sytuacji; uczestniczy w dialogu, dyskusji, debacie klasowej, broniąc swojego stanowiska; poprawnie buduje argumenty; dostrzega argumenty nieuczciwe i ich unika; *dostrzega elementy manipulacji językowej; publicznie zabiera głos, właściwie komponując wystąpienie i *stosując podstawowe zasady retoryczne; wypowiada swoje oceny i opinie np. na temat etycznej strony wyborów, przed jakimi stoją bohaterowie utworu lub wartości i atrakcyjności czytanych dzieł; formułuje własne sądy i opinie, uzasadnia je; przedstawia własne refleksje i wnioski powstałe pod wpływem lektury poznanych utworów. PP Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń: ujmuje swoje sądy i przemyślenia w formę dłuższej, uporządkowanej wypowiedzi; uczestniczy w klasowym konkursie pięknego opowiadania; przedstawia zasady kultury dyskusji i je stosuje; wypowiada się na temat literatury i sztuki poznawanych epok w sposób komunikatywny, jasny, w miarę płynny, *używając niektórych terminów i pojęć specjalistycznych; *wskazuje podstawowe rodzaje argumentów; Wygłasza krótkie referaty, wykorzystując wiadomości z gimnazjum oraz nowe z podręcznika i innych źródeł. W zakresie samokształcenia na poziomie podstawowym uczeń: korzysta z podstawowych źródeł informacji: słowników, (np. ortograficznego, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, terminów literackich), różnych encyklopedii; korzysta z Internetu i innych elektronicznych źródeł informacji; sporządza poprawny opis bibliograficzny; *sporządza bibliografię źródeł, z których korzystał; czyta ze zrozumieniem fragmenty literatury naukowej; czyta teksty, by znaleźć potrzebne informacje;

6 znajduje, porządkuje i przetwarza wiadomości znalezione w czytanych mitach; notuje, sporządza plan odtwórczy, konspekt wypowiedzi własnej; korzysta z encyklopedii i tekstów źródłowych, pogłębiając wiedzę dotyczącą wskazanego zagadnienia; integruje wiedzę z różnych obszarów polonistyki szkolnej (z zakresu historii literatury, teorii literatury, językoznawstwa i nauki o kulturze). PP Jak na poziomie podstawowym, a ponadto uczeń: tworzy zestawy bibliograficzne na określony temat; sporządza przypisy; tworzy bazy danych; *czyta tekst naukowy w celu pogłębienia interpretacji utworu literackiego lub dzieła sztuki; *posługując się samodzielnie znalezionymi materiałami, wygłasza samodzielnie przygotowany referat (np. na temat genezy i znaczenia teatru w starożytnej Grecji, sztuki średniowiecza, renesansu), ilustruje go różnymi materiałami. 5 Częstotliwość oceniania: wypracowania klasowe: raz w semestrze; sprawdzian z większej partii materiału: dwa razy w semestrze; recytacja tekstu lub fragmentu tekstu: maks. 2 razy w semestrze; kartkówka: w miarę potrzeb; odpowiedź ustna: min. raz w semestrze; zadania domowe: min. raz w semestrze; rozumienie czytanego tekst: dwa razy w semestrze; praca na lekcji: w miarę potrzeb. Ocenianie wypracowań (klasowych, domowych): rozwinięcie tematu: 0-25 pkt. kompozycja: 0-5 pkt. styl: 0-5 pkt. język: 0-12 pkt. zapis: 0-3 pkt. szczególne walory pracy: 0-4 pkt. Procentowy próg poszczególnych ocen uzyskiwanych ze sprawdzianów, odpowiedzi itp.: 0%-29% - niedostateczny 30%-49% - dopuszczający 50%-70% - dostateczny 71%-85% - dobry 86%-99% - bardzo dobry 100% - celujący

7 Obliczanie średniej ważonej: Aby usprawnić ocenianie śródroczne i roczne, nauczyciele języka polskiego wprowadzili tzw. średnią ważoną: Ocena semestralna (śródroczna i roczna): *Waga oceny śródrocznej: 12. *Waga ocen ze sprawdzianów, wypracowań, dyktand, prac maturalnych: 10 *Waga ocen za pracę w grupie, aktywność na lekcji, odpowiedź, sprawdzian z twórczości jednego autora, sprawdzian ze znajomości epoki, referaty, prezentacje: 6 *Waga ocen z wejściówek, kartkówek, zadań domowych, recytacji: 3 średnia ważona powyżej 5,50 celujący średnia ważona od 4,65 do 5,49 bardzo dobry średnia ważona od 3,65 do 4,64 dobry średnia ważona od 2,65 do 3,64 dostateczny średnia ważona od 1,61 do 2,64 dopuszczający średnia ważona poniżej 1,60 niedostateczny 6 Kontrakt z uczniami: uczeń ma prawo do poprawy bądź zaliczenia sprawdzianu tylko w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie pisał go z powodu nieobecności, w okresie dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela; nie ma możliwości poprawy oceny z odpowiedzi ustnej, kartkówki oraz zadania domowego; nieobecność podczas wypracowania klasowego skutkuje brakiem oceny z tej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia (wpisujemy 0); uczeń, który otrzymał trzy plusy za aktywność ma prawo do oceny bardzo dobrej; nie ma możliwości zgłaszania nieprzygotowania z omawianej na lekcji lektury obowiązkowej; uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji podręcznika, zeszytu oraz, jeśli zajdzie potrzeba wskazanej lektury. uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowań do lekcji odpowiednio: w klasie z trzema godzinami języka polskiego w tygodniu raz w semestrze; w klasie z czterema, pięcioma, sześcioma godzinami języka polskiego w tygodniu dwa razy w semestrze. 7 Sposoby ewaluacji Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji na podstawie obserwacji osiągnięć uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz ankiet przeprowadzonych na zakończenie poszczególnych etapów nauczania języka polskiego.

8 Zmiany mogą być również wprowadzone na podstawie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 8 Wykaz lektur dla liceum i technikum (poziom podstawowy i ponadpodstawowy) 1. LITERATURA POLSKA Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej Jan Kochanowski fraszki, pieśni i treny (wybór) Jan Andrzej Morsztyn wybór wierszy Daniel Naborowski wybór wierszy Wacław Potocki wybór wierszy Ignacy Krasicki bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny Adam Mickiewicz Romantyczność Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Dziady cz. III Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6 Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa) Adam Mickiewicz wybór wierszy Juliusz Słowacki wybór wierszy Cyprian Kamil Norwid wybór wierszy Bolesław Prus Lalka Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem Eliza Orzeszkowa Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdański Bolesław Prus Kamizelka Henryk Sienkiewicz Potop Kazimierz Przerwa-Tetmajer wybór wierszy Jan Kasprowicz wybór wierszy Leopold Staff wybór wierszy z różnych epok Stanisław Wyspiański Wesele Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I) Stefan Żeromski Ludzie bezdomni Stefan Żeromski Przedwiośnie Witold Gombrowicz Ferdydurke rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV Zofia Nałkowska Granica

9 Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem) Gustaw Herling-Grudziński Inny świat Bolesław Leśmian wybór wierszy Julian Tuwim wybór wierszy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wybór wierszy Czesław Miłosz wybór wierszy Krzysztof Kamil Baczyński wybór wierszy Tadeusz Różewicz wybór wierszy Zbigniew Herbert wybór wierszy Miron Białoszewski wybór wierszy Wisława Szymborska wybór wierszy Stanisław Barańczak wybór wierszy Jan Twardowski wybór wierszy Sławomir Mrożek Tango Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych. 2. LITERATURA POWSZECHNA Sofokles Król Edyp Horacy wybór pieśni William Szekspir Makbet Molier Świętoszek Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara Joseph Conrad Jądro ciemności Albert Camus Dżuma na poziomie rozszerzonym wymienione jak na poziomie podstawowym, a ponadto: 1. LITERATURA POLSKA Jan Kochanowski Treny Juliusz Słowacki Kordian Witold Gombrowicz Trans Atlantyk

10 Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy 2. LITERATURA POWSZECHNA Dante Boska Komedia fragmenty Piekła Jan Wolfgang Goethe Faust część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem) Franz Kafka Proces Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania ogólne w zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich i innych dzieł sztuki

3. Wymagania ogólne w zakresie czytania (analizy i interpretacji) tekstów literackich i innych dzieł sztuki Wymagania na poszczególne oceny 1. odział wymagań Wymagania programowe zostały podzielone na podstawowe (odpowiadające wymaganiom koniecznym i podstawowym) oraz ponadpodstawowe (wymagania rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Klubu Książki

Spis lektur Klubu Książki Spis lektur Klubu Książki Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 2. Balzac Honore Ojciec Goriot 2139 3. Balzac Honore Ojciec Goriot 2138 4. Balzac Honore Ojciec Goriot 2235 5. Balzac

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2016/2017 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania (PSO) został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski

Wymagania edukacyjne język polski Wymagania edukacyjne język polski V Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Tarnowie I. Metody, techniki i narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów 1 II. Procentowe ujęcie punktacji na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Opracowali nauczyciele poloniści: mgr A. Mrugalska-Adamczyk mgr I. Tylska I Cele edukacyjne przedmiotu kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu Oprac. Anna Juruś I Cele edukacyjne przedmiotu II III IV V kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie I Metody ewaluacji osiągnięć uczniów: 1. Formy ewaluacji: pisemne - sprawdzian, test, kartkówka,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Język polski. Zespół Przedmiotowy Humanistyczny

Przedmiotowy System Oceniania. Język polski. Zespół Przedmiotowy Humanistyczny Przedmiotowy System Oceniania Język polski Zespół Przedmiotowy Humanistyczny 2012-09-03 Opracowanie: mgr Elżbieta Jawor mgr Agata Benduska mgr Ewa Król mgr Anna Adamuszek 1.Przedmiot oceny ucznia (wg wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego (na podstawie programu Przeszłość to dziś, wyd. STENTOR)

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego (na podstawie programu Przeszłość to dziś, wyd. STENTOR) rzedmiotowy system oceniania z języka polskiego (na podstawie programu rzeszłość to dziś, wyd. STENTOR) Metody sprawdzania osiągnięć uczniów Jak to zostało wcześniej podkreślone, w ocenianiu wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI Formy aktywności i częstotliwość ich sprawdzania: Lp. Forma aktywności Skrót Częstotliwość (min. w semestrze) 1. odpowiedź ustna o 1 2. czytanie ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ Podane wymagania to schemat, ogólne zasady, które trzeba zmienić, uszczegółowić. Każdy nauczyciel wie, jakie wymagania może stawiać konkretnym uczniom,

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC Lektury w klasie 1 technikum 2014/15 STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV (z uwzględnieniem Podstawy Programowej, standardów wymagań i wewnątrzszkolnego systemu oceniania). I. W ocenie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY I 1. W trakcie nauki szkolnej uczeń otrzymuje oceny za: a) prace pisemne: pracę klasową ( czytanie tekstu ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Szczegółowe wymagania na oceny śródroczne i roczne. Ocena niedostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem Wymagania edukacyjne z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem 1. Dokumenty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017 CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZKOWE Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2017/2018

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2017/2018 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2017/2018 CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZKOWE Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część

Bardziej szczegółowo

I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne (wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową).

I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne (wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową). Wymagania edukacyjne język polski I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne (wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń niespełniający kryteriów

Bardziej szczegółowo

k l a s a 2 R O M A N T Y Z M

k l a s a 2 R O M A N T Y Z M W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z j ę z y k a p o l s k i e g o w Z S T I w G l i w i c a c h UCZEŃ POWINIEN PRZECZYTAĆ: k l a s a 2 R O M A N T Y Z M Johann Wolfgang Goethe, Faust - część I: fragmenty

Bardziej szczegółowo

L I T E R A T U R A W O J N Y I O K U P A C J I K L A S A 4

L I T E R A T U R A W O J N Y I O K U P A C J I K L A S A 4 L I T E R A T U R A W O J N Y I O K U P A C J I L I T E R A T U R A W S P Ó Ł C Z E S N A K L A S A 4 UCZEŃ POWINIEN PRZECZYTAĆ: Poziom podstawowy Tadeusz Borowski, Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią,

Bardziej szczegółowo

Świat do przeczytania

Świat do przeczytania Świat do przeczytania Rozkład materiału (ramowy) II klasa liceum Poziom podstawowy (120 godzin, 4 godziny tygodniowo) Warianty lektur (5 pozycji książkowych): 1. B. Prus, Lalka; F. Dostojewski, Zbrodnia

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE 1. Cele oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach języka polskiego. Celem oceniania jest gromadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI UCZEŃ MA OBOWIĄZEK UCZYĆ SIĘ SYSTEMATYCZNIE I PILNOWAĆ TERMINÓW POPRAW. NA KONIEC SEMESTRU / ROKU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZDAWANIA / ZALICZANIA ZALEGŁEGO MATERIAŁU.

Bardziej szczegółowo

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa druga poziom rozszerzony XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas I III w podstawowych działach nauczania w ramach zakresu programowego obowiązującego w poszczególnych klasach*

Wymagania edukacyjne dla klas I III w podstawowych działach nauczania w ramach zakresu programowego obowiązującego w poszczególnych klasach* Wymagania edukacyjne dla klas I III w podstawowych działach nauczania w ramach zakresu programowego obowiązującego w poszczególnych klasach* Dział nauczania I. W czytania (analizy i interpretacji) tekstów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna czynna:

Biblioteka szkolna czynna: Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek 8 15-14 15 wtorek 8 15-14 15 środa 8 15-14 15 czwartek 8 15-14 15 piątek 8 15-14 15 PRACOWNICY Bibliotekę prowadzi: Justyna Chojnowska- Burblis,,Biblioteka jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: 1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania 2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego 3. Programu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK GRUPY ETNICZNEJ W ZAKRESIE WIEDZY O JĘZYKU

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK GRUPY ETNICZNEJ W ZAKRESIE WIEDZY O JĘZYKU I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE Zdający wie, zna i rozumie: * STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK GRUPY ETNICZNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 03/04 Ponad słowami, numer ewidencyjny w wykazie MEN 45//0 Podręcznik Ponad słowami, autorki: Małgorzata Chmiel,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

*Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

*Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; Czasopisma Obowiązuje klasy pierwsze od 2012/2013 r. Lista lektur - poziom podstawowy Sofokles Antygona lub Król Edyp; *Bogurodzica; Lament świętokrzyski William Szekspir Makbet lub Hamlet; *Jan Kochanowski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań. będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego. Język polski

Standardy wymagań. będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego. Język polski Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego Język polski I. Wiadomości i rozumienie Zdający wie, zna i rozumie*: ZAKRES PODSTAWOWY W ZAKRESIE WIEDZY O JĘZYKU 1) co to jest znak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2001r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum odbywa się według programu: a) GWO Między nami ; A. Łuczak, E. Prylińska klasa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

CZĘŚĆ A Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne JĘZYK POLSKI - Klasa I, II, III, IV TECHNIKUM mgr Anna Stachowicz, mgr Aneta Górska, mgr Ewa Kuler CZĘŚĆ A Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne 1. Uczeń oceniany jest za różne formy

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości ucznia dostosowuje do niego wymagania edukacyjne.

Nauczyciel uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości ucznia dostosowuje do niego wymagania edukacyjne. Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny Podane wymagania to schemat, ogólne zasady, które trzeba zmienić, uszczegółowić. Każdy nauczyciel wie (po poznaniu uczniów w klasie pierwszej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM)

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM) LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM) TEKSTY KULTURY - 1. Teksty poznawane w całości (nie mniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA I 1. Mitologia grecka i rzymska fragm. 2. Sofokles Król Edyp 3. Biblia fragm. 4. W. Szekspir Makbet KLASA II 1. A. Mickiewicz Dziadów część IV, III 2. A.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II LICEUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II LICEUM Uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ > Model : 9788386581481SERIA Producent : - różne tytuły, BIBLIOTEKA WYSŁKOWA "BACKGROUND: white; MARGIN: 1.7pt 0cm 0pt 0.7pt"> "FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.25pt">Z serii Biblioteczka

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Grupa A Praca klasowa: Odpowiedź ustna a) praca z tekstem nieliterackim b) wypracowanie Sprawdzian wiadomości i/lub umiejętności Grupa B Ustne Praca na lekcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia gimnazjum wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum Klasa II Treści nauczania i umiejętności 1.Lektury i interpretacja tekstów. Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Zna następujące teksty literackie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z j. polskiego w technikum

Zasady oceniania z j. polskiego w technikum Zasady oceniania z j. polskiego w technikum I. METODY EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW - Pisemne: odpowiedź na pytania rozwiązywanie wskazanych zadań wykonanie ćwiczeń testy/sprawdziany/ diagnostyczne i sumujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie Opracowali nauczyciele poloniści: Katarzyna Konczewska Agnieszka Grajek I

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W LICEUM I TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. ŁUKASIEWICZA W POLICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W LICEUM I TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. ŁUKASIEWICZA W POLICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W LICEUM I TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. ŁUKASIEWICZA W POLICACH Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów danego oddziału klasowego o realizowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA XXV LO im. Stefana Żeromskiego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Opracowały: mgr Monika Kurowska mgr Małgorzata Sapanowska mgr Dorota Spychała mgr Sławomira Wójcik 2013/2014 r. Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju,

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju, PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. CELE PZO 1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 215 219 i 257) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedstawiony poniżej system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. Spis treści: 1.Priorytety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu

Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu KRYTERIA OCENIANIA Rodzaje aktywności ucznia polegające ocenianiu: - wypowiedzi ustne, zarówno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM 1. Na pierwszej lekcji języka niemieckiego w nowym roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z J Ę Z Y K A P O L S K I E G O W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH I. Ocenianiu podlega: -komunikowanie się, wygłaszanie tekstów z pamięci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe. Historia sztuki

Ocenianie przedmiotowe. Historia sztuki 1. Wymagania edukacyjne Ocenianie przedmiotowe Historia sztuki a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia bardzo dobrego, formułowanie hipotez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania- HISTORIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania- HISTORIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- HISTORIA I. Podręczniki: a) Wykorzystujemy podręczniki autorstwa Janusza Ustrzyckiego Historia,,3. Wyd. OPERON oraz podręczniki Tadeusza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Słuchanie i mówienie rozumie słuchaną wypowiedź i odpowiednio do jej treści oraz sytuacji komunikacyjnej reaguje na nią, stosując językowe i pozajęzykowe środki wyrazu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Poniższe wymagania dostosowane zostały do programu nauczania

Bardziej szczegółowo