Prezydent Mysłowic znowu oskarżony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Mysłowic znowu oskarżony"

Transkrypt

1 MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny 2-8 w rz e ś n ia ro k u n r 3 5 / ro k X X ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Z programem TV na cały tydzień Brak w gazecie dodatku? Zapytaj sprzedawcę. Wygraj z Co tydzień" c z y t a j n a str. 1 Deszcze znów dają się we znaki Nieustające od kilku dni opady deszczu postawiły na nogi straż pożarną. W kilku miejscach w mieście konieczne było przeprowadzenie działań przeciwpowodziowych, ale komendant PSP uspokaja, że sytuacja jest stabilna. c z y t a j n a str. 3 Zderzenie na Mikołowskiej W sobotę po południu na wysokości przejścia dla pieszych przy sklepie Biedronka przy ul. Mikołowskiej doszło do groźnie wyglądającego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pasażerów został przewieziony do szpitala na obserwację. Skazani na sukces c z y t a j n a str. 3 1 września w II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach odbyło się uroczyste powitanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w tej szkole c z y t a j n a str > 3 5, 2750zł w tym 7% VAT nr indeksu Prezydent Mysłowic znowu oskarżony Aż dziewięć prokuratorskich zarzutów usłyszał Grzegorz O., prezydent Mysłowic. Został oskarżony o przydzielanie w latach mieszkań komunalnych osobom, które tak naprawdę nie spełniały określonych prawem wymogów i sprzedaż ich z bonifikatą nawet 95-procentową. Z naszych informacji wynika, że jedną z obdarowanych" jest obecna synowa prezydenta, w chwili przydziału mieszkania - narzeczona syna. To ona została także naczelniczką nowo stworzonego w urzędzie wydziału audytu. Co na to G rzegorz O.? N am nie udało się z nim połączyć. Polskiej Agencji Prasowej powiedział jednak, że czuje się nękany przez organy ścigania i zapowiedział napisanie książki. Dodał, że przym ierza się do startu w jesiennych wyborach. - Z a rzu ty wobec G rzegorza O. dotyczą lat Jako środek zapobiegawczy wobec Grzegorza O. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 25 tys. z ł oraz drugie zabezpieczenie poprzez obciążenie hipoteką kaucyjną nieruchomości, której jest właścicielem. Urzędnikowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności - inform uje Jacek D obrzyński, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W rozmowie z PAP Osyra odpierał zarzuty prokuratury. Jak powiedział, uchwała rady miasta daje prezydentowi prawo do przydzielania dwóch m ieszkań rocznie osobom w yróżniającym się, w ażnym dla m iasta. Jak mówił, R egionalna Izba O brachunkowa nigdy nie kwestionowała jego decyzji w tym zakresie - także wówczas, gdy m ieszkania zostały później wykupione. N a tej zasa d z ie p rz y z n a łe m m ie sz k a n ia d ziew ięciu osobom, w śród nich m.in. rektorow i działającej w m ieście wyższej uczelni, m istrzyni Polski w tenisie stołowym, n aczeln ik o w i w y d ziału, k tórego p o d k u p iłem dla u rzędu m iasta z innej instytucji, współpracującemu z miastem szefowi fundacji i wolontariuszow i, czy radnym - wyliczał. Z ustaleń CBA wynika, że przydział miała dostać też obecna synowa prezydenta, choć kilka miesięcy tem u rzeczniczka m agistratu zaprzeczała tej informacji. Śledczy z tym i argum entam i się nie zgadzają. Jacek Dobrzyńki z CBA podkreślił, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że O. wielokrotnie działał na szkodę interesu publicznego i przekraczał upraw nienia przy wynajmie nieruchomości wchodzących w sk ład m ieszkaniow ego zasobu Mysłowic. Przypom nieć w ypada, że jakiś czas tem u tak że lew icow y rad n y Dariusz Wójtowicz, kiedy otrzym ał od gminy drugie mieszkanie komunalne,podczas p osiedzenia jednej z kom isji RM oficjalnie pytał, czy będzie mógł je wykupić z 95-procentową bonifikatą jak inni. Agenci CBA ustalili także, że prezydent w oświadczeniu majątkowym z 2005 roku nie w pisał 100 tysięcy złotych, które zarobił w jednej z katowickich spółek jako konsultant przy projekcie unijnym. Grozi m u za to 5 lat za kratkam i. Jak O. to wyjaśnia? Błędem sekretarki. Śledztwo w tej sprawie prowadziło od początku CBA pod nadzorem P ro k u ratu ry Rejonowej Katowice- W schód. W tej samej prokuraturze toczy się także kilka innych spraw, w których w kręgu zainteresowania śledczych występuje również prezydent Mysłowic Grzegorz O. Akt oskarżenia w sprawie mieszkaniowej został skierowany do sądu w M ysłow icach. Praw dopodobnie jednak tamtejsi sędziowie będą wnioskować o przekazanie go gdzie indziej. Tak było ze sprawą tzw. sam ookaleczenia, która niebawem zakończy się wyrokiem w sądzie w Sosnowcu. Grzegorzowi O. grożą 3 lata więzienia. Zdaniem prokuratury 22 stycznia 2003 roku Grzegorz O. (pełniący wówczas obow iązki prezydenta po śmierci Stanisława Padlewskiego) wbił sobie nóż w okolice obojczyka. Następnie pow iadom ił policję o zamachu i pozował do zdjęć w szpitalnym łóżku. To zapewniło m u wygraną w wyborach. Odpowiedzią O. na program Misja Specjalna opow iadający o jego problemach z prawem, był film ik propagandowy Moja misja. O. opowiedział na nim swoją wersję wydarzeń. Stworzenie tego dzieła kosztowało podatników 50 tys. zł. Tę sprawę także bada prokuratura. G rzegorz O. jest też o sk a rż o ny o n ied o p ełn ien ie obow iązków w zw iązku z pow ołaniem na stanowisko dyrektora Szpitala n r 1 Mirelli Mac. M ając zaledw ie podstaw ow e w ykształcenie kobieta przez 5 ty godni kierow ała lecznicą i naraziła ją na straty finansowe. KK O IMIELIN Ludzie z Ratusza Ukazała się piąta publikacja z cyklu Z dziejów Imielina" pt. Ludzie z Ratusza" autorstwa Bernarda Kopca. Spotkanie promujące książkę odbyło się w ubiegły czwartek w Miejskiej Bibliotece. c z y t a j n a str. 10 CHEŁMŚLĄSKI Zginął w wykopie 25 sierpnia podczas robót przy budowie kanalizacji zginął 3-letni pracownik firmy z Rzeszowa. Został zasypany w wykopie. Szybka interwencja służb ratunkowych nie przyniosła skutku. c z y t a j n a str. 11 OMYSŁOWICE Ta droga jest za droga Podczas wczorajszej sesji nadzwyczajnej Rada Miasta miała podjąć uchwałę w sprawie zgody na zaciągnięcie 7 mln kredytu na budowę drogi łączącej ul. Obrzeżną Północna z Katowicką. mln dofinansowania na ten cel miasto pozyskało z funduszy europejskich. Radni nie przyjęli uchwały twierdząc, że materiały na temat drogi, które dostarczyli im urzędnicy są nieprecyzyjne. c z y t a j n a str. 2 Bilety na autobus w komórce Wystarczy mieć telefon z dostępem do internetu i pobrać odpowiednią aplikację i nie trzeba kupować biletu w kiosku. c z y t a j n a str. 2 Rodzice z promilami Obydwoje mieli w organizmie po ponad 2 promile alkoholu, co nie przeszkadzało im zajmować się 15-miesięcznym dzieckiem. c z y t a j n a str. 2

2 2 C o ty d z ie ń nr 35/978 A ktu aln o ści Z powodu braku informacji na temat parametrów i dokładnej lokalizacji inwestycji oraz wątpliwości co do zasadności budowy nowej drogi radni nie zgodzili się na jej finansowanie Ta droga jest za droga Awanse w straży miejskiej Docenili miejskich strażników Podczas obchodów Dnia Strażnika Miejskiego prezydent Mysłowic wręczył odznaczenia i awanse na wyższe stanowiska najbardziej zasłużonym strażnikom miejskim. W u ro c z y s to ś c i z o k azji D n ia S tra ż n ik a M iejskiego w U rzędzie M i a s ta u c z e s t n i c z y l i z a s t ę p c y p re z y d e n ta T a d e u sz C h o w a n ia k i E d m u n d Saw icki, d y rek to r u rz ę d u W iesław a K usiak, k o m e n d a n t p o licji insp. D ariu sz B randys, za- P o w akacjach radni stawili się praw ie w kom plecie, ch o ć była to k on tyn uacja w akacyjnej sesji nadzw yczajnej Podczas wczorajszej sesji nadzwyczajnej Rada Miasta miała podjąć uchwałę w sprawie zgody na zaciągnięcie 7 mln kredytu na budowę drogi łączącej ul. Obrzeżną Północna z Katowicką. mln dofinansowania na ten cel miasto pozyskało z funduszy europejskich. Radni nie przyjęli uchwały twierdząc, że materiały na temat drogi, które dostarczyli im urzędnicy są nieprecyzyjne. stu, tylko p ryw atnem u inwestorowi, bo będzie prow adzić do sklepu. Poza tym zaledwie m etrowy odcinek m a kosztować aż 11 mln zł - usłysze liśm y od jednego z rajców. W materiałach prasowych na temat projektu planowane powstanie marke tu jest jednym z argumentów uzasad niających konieczność budowy drogi. Jego (nowo budowanego odcinka drogi - red.) szczególne znaczenie związane jest z nowo budowanym centrum han dlowym na terenie po północnej stro nie Boliny w bezpośrednim otoczeniu skrzyżowania ulic Katowickiej i Obrzeż nej Północnej - czytam y w piśmie. - Real, Kaufland, Shell, Orlen - wszyscy poprawiali układ drogowy wokół swoich inwestycji w Mysłowicach, więc dlaczego W materiałach, które dostaliśmy OBI nie da resztypieniędzy? - zastanawia się nasz rozmówca. jest jedno zdanie o drodze i jeden mały i nied o kładny rysunek. N a tej p o d stawie m am y dać zgodę na 7 mln zł kredytu? - m ów i ra d n y Z bigniew A ugustyn. R adni chcą poznać m.in. param etry i dokładny przebieg odcin Projekt uchw ały zakładający za ka. W rozm owach padają jeszcze inne ciągnięcie 1,9 m ln zł k red y tu na za arg u m e n ty przem aw iające przeciw płatę fak tu r wykonawcy sali sp o rto fin an so w an iu inw estycji. K ilka lat tem u działkę na skrzyżowaniu ul. Ka wej pom iędzy LOI i LOII nie wszedł nawet do p o rząd k u obrad. Na w n io towickiej i Obrzeżnej kupiła od gm i sek radnej D oroty Simela - Koniecz ny katow icka firm a H oldim ex, która n y p rz e p r o w a d z o n o re a s u m p c ję planuje w ybudow anie tutaj m arketu OBI. - Droga nie jest potrzebna m ia głosow ania, m im o to n ad al b ra k o Komu potrzebna bardziej'? Nie ma zgody na kredyt na salę sportową wało większości koniecznej do tego, by uchw ała m ogła zostać p o d d an a p o d głosowanie. - Jeżeli nie zapłacimy 1,95 m ln Chemobudowie, kom ornik ściągnie te pieniądze i dodatkowe 15 proc. Ta decyzja kosztuje nas 300 tys. z ł - skwitowała radna. Do p o rz ą d k u o b rad n ie w eszły rów nież p ro jek ty o kredycie na re m onty w MZGK, oświetlenie ulic i dla Szpitala n r 2. Będzie nowe wyjście w LO II i pieniądze na usuwanie skutków powodzi Podczas przerw anej budow y sali sportowej w budynku II LO zamurowa ne zostało wyjście ewakuacyjne. W tym miejscu miała powstać przewiązka łą cząca szkołę z salą. Żeby budynek speł niał wymogi bezpieczeństwa konieczne jest wybudowanie nowego wyjścia, lkóre m a kosztować 50 tys. zł. Rada zgodziła się, żeby zaciągnąć na ten cel kredyt. Kolejne 200 tys. z k red y tu zostanie przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. O pieniądze wnioskował komendant PSP. (aa ) D o b ra n a p a ra W ład za depraw uje. Trzeba m ieć naprawdę silny charakter i sztyw ny k ręgosłu p m oralny, żeby n ie ulec pokusom i pozostać uczciwym człow iekiem mając w p ływ na ży cie innych. P rzekonała się o tym sekretarz m iasta Ewelina DwojgaN azwisk spędzając w areszcie wiele miesięcy. G rzeg o rzo w i O., ta sz tu k a też się nie udała. Im bliżej końca jego k a d e n c ji w y c h o d z i c o ra z w ięcej ciem nych stron działalności głowy m iasta. Kolejne akty oskarżenia d o tyczące jego osoby trafiają do sądów. A to dopiero początek lawiny. Jak u s ta liła m w co n a jm n ie j w k ilk u prokuraturach na terenie Śląska i Za głębia prow adzone są kolejne postę pow ania. Nie jest więc w ykluczone, że jeszcze długo po w yborach będzie pow racać nazw isko m am nadzieję byłego prezydenta, w kontekście ja kichś nieczystych spraw. A przecież jest wiele przykładów, w których za chow anie głowy m iasta było co naj m niej dw uznaczne m o raln ie, choć przecież praw a nie łam ał. Ot, choćby spraw a p rzy d ziału m ieszkań. M iał prawo dwa z nich rocznie przydzielić dow olnym osobom z tzw. p u li p re zydenckiej. W mieście, gdzie kolejka do kom unalnego przydziału jest d łu ga na lata, otrzym yw ali je nie zwykli ludzie w tru d n ej sytuacji, ale... radni, albo jak k ilk a lat tem u w ielokrotny recydywista. G rzegorz O. traktow ał je jako form ę nagrody dla swoich za uszników, a kiedy próbow ali oni mieć własne zdanie, przydzielone mieszka nie stawało się narzędziem szantażu i gróźb pozbawienia dachu nad głową. W ty m miesiącu, sosnowiecki sąd w yda w y ro k w spraw ie fałszyw ych zeznań i w prow adzenia przez G rze gorza O. policji w błąd. C hodzi oczy wiście o spreparow any słynny napad sprzed siedm iu lat, w któ ry m m iał Mieszkańców osiedli czeka podwyżka czynszów, bo miasto nie chce dłużej płacić za oświetlenie osiedlowych dróg Za oświetlenie osiedli płaćcie sobie sami Miejski Zarząd Dróg od 1 października rozwiązuje umowę z Enionem na oświetlenie dróg osiedlowych, spółdzielczych i terenów wspólnot mieszkaniowych. Oznacza to, że za oświetlenie osiedlowych ulic i placów mieszkańcy będą musieli płacić sobie sami. Pism o in fo rm u jące o ro zw iąza n iu u m o w y tr a fiło do n ie k tó ry c h w spólnot m ieszkaniow ych w lipcu. paść ofiarą wówczas jako kandydat na prezydenta. Nie łudzę się, że Grze gorz O. przyjm ie wyrok. Jeśli będzie dla niego niekorzystny z pew nością złoży apelację do okręgówki. To da m u szan sę n a s ta rt w w y b o ra c h, bo tylko kan d y d at skazany praw o m o c n y m w y ro k ie m m a szla b a n. Co jed n ak się stanie jeśli w ygra w y bory, a przegra apelację? Nie chcia łabym, by prezydent mojego m iasta tr a fił za k ra tk i jako pośm iew isko dla całego kraju. Dlatego w arto dać szansę Grzegorzowi O. na godne wy cofanie się z życia publicznego nawet w brew jego w oli p o p rzez odd an ie głosu na innego kandydata. Dla d o bra i powagi urzędu prezydenckiego i Mysłowic. Grażyna Haska D yrektor M ZD pow ołuje się w nim na ustaw ę Prawo Energetyczne oraz u sta w ę o f in a n s a c h p u b lic z n y c h i prosi zarządców, by zaw arli z E nio n em u m o w y n a d o sta w ę e n e rg ii i utrzym anie ulicznego ośw ietlenia. - Ta decyzja je s t zaskakująca, nie słuszna i godzi w interes m ieszkań ców M ysłowic - kom entuje H enryk P aryż, p rezes z a rz ą d u W sp ó ln o ty O sie d le w B rz e z in c e tw ie r d z ą c, że obow iązek ośw ietlania terenów, o których m ów i M ZD należy do za dań gminy. Czy m ieszkańców czeka jesienią podw yżka czynszów spow o dow ana koniecznością poniesienie dodatkow ych opłat za uliczne lam py? W ięcej na ten tem at w n a stę p nym w ydaniu C t. (aa ) Spod opieki pijanej ojca i matki dziecko trafiło do ośrodka opiekuńczego Rodzice z promilami Obydwoje m ieli w organ izm ie po ponad 2 prom ile alkoholu, co nie p r z e sz k a d z a ło im zajm ow ać się 1 5 -m ie się c z n y m d z ie c k ie m. Za swoje n ieo d p o w ied zia ln e zach o w a n ie o d p o w ied zą p rzed sądem rodzinnym. W poniedziałek około godz d yżurny KMP o debrał anonim ow e zgłoszenie o libacji trwającej w jed- Po porannej kawie s tę p c a k o m e n d a n ta P a ń stw o w e j S traży P ożarnej st. kpt. M irosław S y n o w ie c, n a c z e l n ik W y d z ia łu B ezpieczeństw a i Z a rząd zan ia K ry zysowego M arek Lis. F u n k c jo n a riu sz o m z M ysłow ic przyznano awanse na wyższe stop nie. Ze stopnia młodszego strażnika na strażnika awansowała A nna Jało wiecka, natom iast A ndrzej Ciepaja, Jacek Łączny, Maciej Sitko i Sebastian Stachoń ze stopnia starszego strażni ka awansowali na stopień specjalisty. Podczas uroczystości p o d zięk o w ania otrzym ał też Leszek Siekański, k o m en d an t straży m iejskiej i jego zastępcy Z bigniew K nopik i P io tr Kurzac. P.D nym z m ieszkań n a ul. Z iętka. Na miejscu policjanci zastali pijanych ro dziców i ich 15-miesięczną córeczkę. Po przebadaniu dwójki okazało się, że m atka m iała w organizmie 2,7, a ojciec 2,6 prom ila alkoholu. Dziewczynka została um ieszczona w specjalistycz nej placówce opiekuńczej. O losach dziecka i rodziców zadecyduje sąd rodzinny. (aa ) Wystarczy mieć telefon z dostępem do internetu i pobrać odpowiednią aplikację i nie trzeba kupować biletu w kiosku Bilety na autobus w komórce Od pierwszego w rześnia pasażero wie KZK GOP m ogą kupować jed norazowe b ilety za pom ocą telefo nów komórkowych. Jest to m ożliwe dzięki aplikacji m obilet. A by sko rzy stać z tej u słu g i n a leży p o sia d a ć telefon k o m ó rk o w y z dostępem do In te rn e tu GPRS lub W I-FI. Najpierw trzeba się jednora zowo zarejestrować na stronie www. mobilet.pl, pobrać na telefon specjal ną aplikację i w ybrać jedną z dwóch opcji zapłaty. - M ożna wybrać opcję prepaid, czyli przedpłatę. Na podane przy rejestracji konto należy wpłacić pieniądze. Druga opcja to polecenie zapłaty. Ze strony internetowej należy wydrukować zlecenie dla banku, a na stępnie jedną kopię odesłać do firm y mobilet - inforuje rzecznik KZK GOP A n n a K oteras. - P odczas kontroli biletów kontrolerowi należy pokazać telefon kom órkow y, on odczytując wszystkie informacje i zabezpieczenia, oceni czy bilet je s t w ażny - dodaje A nna Koteras. P.D

3 C o ty d z ie ń nr 35/978 A ktu aln o ści Zagrożony jest jeden dom na ul. Zacisze, na Plebiscytowej pracują cztery pompy Deszcze znów dają się we znaki N a ul. K ołłątaja straż zabezpie czy ła fo lią i w o rk a m i z p ia sk ie m stu d z ie n k i k analizacyjne, by zap o biec cofce wody. W Starej W esołej n a ul. Z acisze trzeb a było w ykonać przekop odprow adzający w odę spły w ającą z p ó ł do lasu, jeden dom jest obłożony w orkam i z piaskiem. P il nego u d ro żn ien ia w ym aga p rzep u st p o d d ro g ą n a ul. O fia r W rześnia. W K ra so w a c h n a u l. P le b isc y to - Do szkoły marsz Podczas wakacji 2 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe 1 września w szkołach oficjalnie roz poczęto nowy rok szkolny. Łączna liczb a u czn iów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011 w ynosi ponad 10 tysięcy. Do mysłowickich przedszkoli za pisanych jest dzieci. W szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 009 uczniów, w tym 601 to pierwszoklasiści, w gim nazjach uczniów, w tym 785 rozpoczyna edukację w pierwszej klasie. Do mysłowickich szkół średnich od wczoraj uczęszcza uczniów, w tym 707 pierwszoklasistów. Nieustające od kilku dni opady deszczu postawiły na nogi straż pożarną. W kilku miejscach w mieście konieczne było przeprowadzenie działań przeciwpowodziowych, ale komendant PSP uspokaja, że sytuacja jest stabilna. 3 P o d c z a s w a k a c ji m y s ło w ic c y nauczyciele p o d n o s ili sw oje k w a lifik a c je zaw o d o w e. W szk o ła c h p o d s ta w o w y c h i g im n a z ja c h po 11 nauczycieli, natom iast w szkołach średnich 13 nauczycieli zdało pozy tyw nie egzam in na stopień nauczy ciela m ianow anego. Z e w z g lę d u n a b ra k ś ro d k ó w w lip c u i s ie rp n iu w p lacó w k ach ośw iatow ych p rzep ro w ad zan o ty l ko aw aryjne rem onty. Łączna kw ota przeznaczona na tego ty p u napraw y w yniosła 155 tys. zł. P.D Rok szkolny 2010/2011 oficjalnie rozpoczęty S tu d zien k i k a n a liz a c y jn e n a u l. K o łłą ta ja o b ło ż o n o w ork am i z p ia sk ie m, by z a p o b ie c c o fc e w o d y i p o d to p ie n io m wej c z te ry p o m p y p o m p u ją w odę z p o w sta łe g o w o s ta tn ic h d n ia c h rozlew iska. - Sytuacja je s t w m iarę stabilna, w nocy stan wody na Przem szy opadł - m ów i k o m en d an t K rystyn Bebło. We w torek Rada M iasta zgodziła się n a zaciągnięcie 200 tys. zł k re d y tu na realizację zad ań z zak resu zarządzania kryzysowego, czyli m.in. działań związanych z ew entualną p o wodzią. (żet) Skazani na sukces Kierująca Oplem zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z Fiatem Uno Zderzenie na Mikołowskiej D y rek to r sz k o ły z (lewej) w ita ją c u czn iów z a c h ę c a ł ich d o nauki K ierow ca F ia ta tra f ił d o s z p ita la n a o b s e rw a c ję W sobotę po południu na wysokości przej ścia dla pieszych przy sklepie Bie dronka przy ul. Mikołowskiej doszło do groźnie wyglądającego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Je den z pasażerów został przewieziony do szpitala na obserwację. Kierująca samochodem m -ki Opel Corsa 21-letnia mysłowiczanka zjechała na przeciwległy pas ruchu doprowadza jąc do zderzenia z samochodem m-ki Fiat Uno, kierowanym przez 65-letniego mężczyznę, mieszkańca Jaworzna. Oboje kieruj ący byli trzeźwi. Pokrzyw- Oddawaliśmy krew 25 osób wzięło udział w akcji krwiodawczej w Kosztowach dzony u sk arż ał się na ból w klatce piersiowej, dlatego został przewieziony na obserwację do szpitala. Zabezpieczenie miejsca w ypadku i usuw anie jego skutków trw ało przez p onad dwie godziny. Przez ten czas droga była zablokowana. (as) Powstałe w wyniku uderzenia o ziemię obrażenia okazały się śmiertelne Samobójczy skok W miniony czwartek przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach odbyła się już ostatnia wakacyjna akcja krwio dawcza. Wczoraj autobus do pobie rania krwi ustawił się też w centrum Mysłowic na Placu Wolności. - Jak na wakacje ilość oddanej krwi jest zadowalająca - dowiedzieliśmy się w Regionalnym C entrum Krwiodaw stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W akcji w Kosztowach wzięło udział 25 osób. W sumie zebrano ml krw i. Kolejna akcja w ty m m iejscu odbędzie się 25 listopada. W czoraj, tj. 1 w rześnia, krew o d dawano po d U rzędem M iasta na Pla cu Wolności. Autobus z Regionalnego C entrum Krwiodawstw a przyjeżdża w to miejsce w każdą pierwszą środę miesiąca. P.D Policja wyjaśnia okoliczności i m o ty w y sa m o b ó jstw a, do k tó r e g o w ubiegły wtorek doszło na ul. By tom skiej. Z balkonu na II p iętrze w yskoczył 60-letn i m ężczyzna. Z p o lic y jn y c h u sta le ń w y n ik a, że m ężczy zn a p rz y sz e d ł do swojej m atk i w odwiedziny. Po zjedzonym obiedzie m iał wyjść na balkon i rzucić się w dół. Pogotowie ratunkowe, które przyjechało na miejsce podjęło próbę reanim acji, je d n ak pow stałe w w y n ik u u d erzen ia o ziem ię obrażenia okazały się śm iertelne. P ro k u ratu ra Rejonowa w M ysło w icach zarządziła przeprow adzenie sekcji zwłok. Prow adzone w tej spra w ie śledztw o m a w y jaśn ić m o ty w sam obójstwa. (aa ) 1 w r ześn ia w II L iceum O g ó ln o kształcącym im. Powstańców Ślą sk ich w M y sło w icach o d b y ło się uroczyste powitanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w tej szkole. Pierw szoklasistów przyw itał dy re k to r szkoły m g r Leszek Filarski, zastępca dyrektora M ałgorzata Kory cio rz i całe grono pedagogiczne. - Jesteście skazani na sukces, a m y w szyscy p ra c o w n ic y szko ły, w am w tym p o m o żem y. Jest tylko jed en w arunek, m usicie sam i chcieć p rzy swajać wiedzę, a wtedy sukces macie zagw arantow any - m ów ił podczas wczorajszej uroczystości Leszek Filarski. D y rek to r szkoły w spom niał też o przykładaniu się do przedm io tów ścisłych zwłaszcza m atem atyki - Przypom inam, że od zeszłego roku na m aturze obowiązuje m atem atyka, dlatego proszę o solidne przykładanie się do tego przedm iotu. Na zakończenie dyrektor jeszcze raz zachęcał uczniów do nauki. - Zdo bywanie w iedzy je s t przyjem nością, m usicie w to uw ierzyć i czerpać z tej przyjem ności ja k najwięcej korzyści. W tym roku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące będzie brać udział w trzech p rojektach U nii E u ro p ej skiej. O szczegółach w najbliższym w ydaniu Co tydzień. P.D Pijanemu recydywiście grozi do 5 lat więzienia Siódmy raz wpadł po pijaku P olicjanci z M ysłow ic zatrzym ali 5-letniego nietrzeźwego kierowcę. N ie była to jego pierwsza tego typu k o lizja z praw em. W cześniej już sześć razy został przyłapany za jazdę po pijanemu. N otorycznie łam ał są dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Recydywista był już zatrzymywany przez policjantów z Katowic oraz Cho rzowa. 13 sierpnia wpadł na ul. Chopina w Mysłowicach, wydmuchał wtedy 2,2 promila. 25 sierpnia został zatrzymany na ulicy Katowickiej. Badanie trzeźwo ści wykazało, że miał w organizmie aż 3 promile. Następnego dnia na wniosek policji i P ro k u ratu ry Rejonowej Sąd Rejonowy w Mysłowicach zastosował wobec 5-latka najbardziej represyjny ze środków zapobiegawczych - areszt tym czaso w y n a trz y m iesiące. Sąd u zn a ł, że po zb aw ienie m ężczyzny wolności to jedyny sposób, by uchro nić życie i zdrowie innych kierowców i pieszych, którzy mogli znaleźć się na drodze pijanego recydywisty. M ęż czyzna posiedzi w areszcie do czasu zakończenia prowadzonego przez KMP w Mysłowicach postępowania przygo towawczego i dalej do wydania przez sąd wyroku. Z atrzym anem u grozi do 5 lat p o zbawienia wolności. Fakt, że dopuścił się przestępstw a w w arunkach recy dywy będzie m iał w pływ na ostatecz ny w ym iar kary. (KMP, aa) R E K L A M A JA! Mieszkania z niskim czynszem do wynajęcia w Mysłowicach! SM Mysłowice" tel wew. 27 w w w.m y s l o w i c e.n i e r.p l

4 C o ty d z ie ń nr 35/978 S erw is in fo rm a c y jn y Z notatnika policmajstra I N F O R M A T O R M y s ł o w ic e p o l ic j a tel. 997, , Komenda M iejska, ul Starokościelna 2 tel Telefon zaufania tel K ierow nik R ew iru D zielnicow ych straż pożarna P ań stw ow a Straż Pożarna, ul. Strażacka 7 tel. 998, , M ie jskie C entrum R atow nicze, ul. Strażacka 7 tel. 112, Ochotnicza Straż Pożarna D ziećkow ice, ul. B a talionó w C hłopskich 5 tel Ochotnicza Straż Pożarna, ul. 27 S tycznia 11 tel Ochotnicza Straż Pożarna Kosztow y, ul. Kubicy 60 tel POGOTOWIA P ogotow ie Pogotow ie P ogotow ie P ogotow ie ratunkow e, ul. P o w s ta ń có w 9 energetyczne, ul. Obrzeżna Północna 12 gazowe, ul. K atow icka 71 w odno-kanalizacyjne, ul. S ułko w skiego 3a tel. 999; tel. 991, , tel. 992; , tel urzędy Urząd M ia sta, ul. P o w s ta ń có w 1 Urząd S karbow y, ul. M ickiew icza P o w ia to w y Urząd Pracy, ul. M ik o ło w sk a a Urząd Stanu C yw ilnego, ul. P o w s ta ń có w 1 Urząd P o czto w y M y s ło w ic e 1, ul. P o w s ta ń có w 11 Prokuratura Rejonow a, ul. M ik ołow ska a Sąd R ejonow y, ul. Krakowska 2 tel , tel tel tel wew.211 tel tel , tel INFORMACYJNE Inform acja PKP Inform acja KZK GOP tel tel , z d r o w ie SPZOZ, Szpital nr 1 im. św. Karola Borom eusza, ul. M ik o ło w sk a 1 SPZOZ, Szpital nr 2, ul. Bytom ska 1 tel tel sierpnia Wnocy policjanci KMP My słowice zatrzymali 8-latka (zam. Mysłowice), który na terenie Szpitala nr 2 do konał kradzieży 3 telefonów komórkowych marki Nokia, LG oraz Sony Ericsson wartości ok. 700 zł na szkodę trzech pa cjentów. Mężczyzna przebrał się za lekarza i wykorzystując sen pacjentówokradał ich. Jeden z okradanych obudził się i wszczął alarm. Mężczyzna został zatrzymany, gdy chciał uciec przez izbę przyjęć. Ul. Piastów śląskich. Policjanci WPzatrzymali 28latka z My słowic, który wybił boczną szybę w samochodzie Opel Astra, powodując straty w kwocie 270 zł na szkodę firmy ochraniarskiej oraz do datkowo znieważył interwe niujących policjantów. 2 5 sierpnia CENTRALE ZAKŁADÓW P r a c y M ie jski Zarząd Gospodarki Kom unalnej, ul. P artyzan tó w 21 Zakład Oczyszczania M ia sta, ul. S tadionow a 11, ul. M ik ołow ska 7 tel tel BANKI PKO S.A. O /M y sło w ice, ul. M ik ołow ska 6 tel kasy SKOK M y s ło w ic e, ul. Ś w ie rczyn y 3 tel w e w. 5092, SKOK W e s o ła, ul. Pocztow a 1 - tel , ul. Generała Ziętka 7 - tel , ul. Okrzei 3 - tel , ul. G runwaldzka 20 - tel , ul. Kopalniana 5 - tel Policjanci zatrzymali 16-latka z Mysłowic, który skradł mo torower m-ki Router o warości 1600 zł na szkodę mieszkanki Mysłowic. Motorower został odnaleziony przez Policjantów z KMPw Mysłowicach. 2 6 sierpnia Ul. Ziętka. Wręce policji wpadł 6-letni nietrzeźwy kierowca i n s t y t u c j e m i e j s k ie M iejska Biblioteka Publiczna, ul. S tru m ień skiego 5 tel W ypożyczalnia Centralna, ul. S tru m ień skiego tel M iejskie C entrum Kultury, ul. Grunwaldzka 7 tel MOKIS - M y s ło w ic k i O środek K ultury i S ztuki, ul. Laryska 5 tel M ie jski Ośrodek S portu i Rekreacji, ul. ks. N.B ończyka 32z tel M ie jski Ośrodek Pom ocy Społecznej, ul. Ś w ie rc zyn y 1 tel w ty m : O środek In te rw e n cji K ryzysow ej, ul. G w arków 2 tel Biuro M ie jskiego Rzecznika Konsum entów, ul. M ik o ło w sk a a tel M ie jskie C entrum Zarządzania Kryzysow ego, (czyn ny całą dobę) tel M ie jski Zarząd Ulic i M o stó w, ul. Ja now ska 15 Straż M iejska, Pl. W o lności 7 tel , tel , , s p o ł e c z n e in s t y t u c j e Zespół Opieki H ospicyjnej przy Społecznym T o w a rzy stw ie H ospicjum Cordis ul. Cegielniana 7b tel Polski C zerw ony Krzyż Zarząd Rejonow y, ul. S tru m ień skiego a tel S tow arzyszenie Pom ocy N iepełno spraw nym S ka rb e k ul. S tru m ień skiego a tel w.6 Polski Zw iązek N ie w idom ych K /M y s ło w ic e, ul. Katow icka 2 tel d y ż u r y s z p it a l i Inform acje o pełnionych w szpitalu dyżurach udziela Izba Przyjęć tel inne Telefon zaufania dla osób z problem am i a lko holow ym i ul. P o w s ta ń có w 15 od Zakład R eh abilitacyjno-o piekuńczy dla Dzieci i M łodzieży, ul. Laryska 7 Ś w ie tlica P ro filaktyczno -W ych ow aw cza, ul. G w arków 2 Dom Pom ocy Społecznej, ul. M. Reja 5 Dom Dziecka, ul. Żerom skiego 2 tel tel. tel. tel. tel i m ie l in urzędy Urząd M iasta Imielin, ul. Imielińska 81, tel , , , fax Urząd P o czto w y Im ielin, ul. Im ielińska 83, tel , , fa x i n s t y t u c j e m i e j s k ie Dom K ultury S okolnia, ul. Im ielińska 29, tel chełm śląski straż pożarna Ochotnicza Straż Pożarna, ul. S tacyjna 25a tel urzędy Urząd G m iny Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, tel , , fa x Urząd P o czto w y Chełm Śląski, ul. Śląska 68, tel i n s t y t u c j e m i e j s k ie VWPassata (wydmuchał ponad 2 prom.). Kierującemu zatrzymano prawo jazdy kat. B. Ponadto kierowca do prowadził do kolizji z Volvo. Zgłoszono, że w rejonie posesji nr 7 na placu MZGKma prze bywać dzik. Miejsce zostało zabezpieczone przez patrol Straży Miejskiej dzikzostał uśpiony, a następnie zabrany przez pracowników koła ło wieckiego. Kierująca samochodem marki Toyota Corolla 30-letnia kobieta potrąciła 5-latka, który wbiegł pod nadjeżdżający samochód. Dzieckoz ogólnymi obrażenia mi zostało umieszczone wszpi talu wsosnowcu-klimontowie. 27 sierpnia Ul. Laryska. Policjanci z refe ratu d/s PGzatrzymali dwie kobiety w wieku 60 i 56 lat, obie zam. w Mysłowicach, które wprowadzały do obrotu art. tytoniowe bez znaków skarbowych akcyzy oraz nie posiadających informacji o szkodliwości palenia tytoniu. Na ul. Sobieskiego przed klatką schodową 18-letni mężczyzna i 16-letnia dziewczyna pobili pięściami po głowie 18-latkę, po Rękojmia za wady fizyczne Czym się charakteryzuje pojęcie rę kojm i i w ja k i sposób m ożna jej docho dzić u sprzedawcy? Zacząć należy od tego, że uprawnień wynikających z rękojmi kupujący może dochodzić od sprzedawcy, a nie od p ro ducenta, jak to m a miejsce w przypadku gwarancji. Sprzedawca jest bowiem od powiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupujące go. Podobne uprawnienia kupujący może zgłaszać w przypadku, jeżeli wydana mu została rzecz niekompletna [w stanie nie zupełnym]. W praktyce dochodzi do tego, że nawet w przypadku instrukcji obsługi, która jest w obcym języku, możemy zgła szać wadę, żądać dołączenia polskiego opisu i wskazówek w celu właściwego korzystania z rzeczy. W arto podkreślić sytuację, na którą najczęściej powołują się sprzedawcy, chcąc uniknąć odpowiedzial ności. Sprzedawca jest bowiem zwolniony od obowiązków z tytułu rękojmi, jeżeli ku pujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli przedm iotem sprzedaży wodując u niej obrażenia w postaci złamania nosa i wstrząśnienia mózgu. 2 9 sierpnia Komenda Miejska Policji w Mysłowicach poszukuje zaginionego mieszkańca Dziećkowic Poszukują zaginionego Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę z Mysłowic, który jechał jako kierujący BMWpomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadze nia pojazdów mechanicznych na okres 12 miesięcy. 3 0 sierp nia Okołogodziny.00na Bończyku funkcjonariusze KMPwMysło wicachzatrzymali do kontroli samochód m-ki Renault. Już na początku okazałosię, że 19-latekz Katowicnie posiada upraw nień do kierowania samochodem. Skrupulatna kontrola wykazała dodatkowo, że kierowcajest pod wpływemśrodkówodurzających. 30-letni pasażersamochodu też nie był święty", posiadał przysobie 2gramyamfetaminy oraz był poszukiwanynakazem doprowadzenia doaresztu wydanymprzezsąd Rejonowy wkatowicach. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Kierującemu samochodemzajazdę pod wpływemśrodkówodurzających grozi dodwóch lat pozbawienia wolności. Pasażersamochodu za posiadanie narkotykówmoże usłyszećwyrokpozbawienia wolności dotrzech lat. 22 sierpnia w y s ze d ł z dom u i do te j pory nie n a w ią z a ł ko n tak tu z ro dziną 21 -le tn i K rzysztof Palka. Policja prosi o pom oc w od nalezieniu za g in ionego. 23 sierpnia o go dzinie 13.0 mężczyzna w ysze d ł ze sw ojego dom u na ul. D ługiej, m ia ł pójść do sw ojej babci, m ieszkającej przy te j samej ulicy. W trakcie poczynionych czynności po szukiw aw czych ustalono, że K rzysztof Palka m ó g ł w yjechać poza granice kraju. Rysopis z a g in io n e g o : w ie k 21 lat, w zro st 176 cm, waga - 9 kg, krępej bu dow y ciała, w ło sy kró tkie koloru ciem no blond, tw a rz ow alna, oczy koloru piw nego. W s z y s tk ie os o b y, k tó re m o g ą p o m ó c w o d n a le z ie n iu z a g in io n e j osoby pro sz o n e są o k o n ta k t z p o lic ja n ta m i z K om endy M ie js kie j P olicji w M ysło w ica ch W y d z ia ł k ry m in a ln y nr t e l , lub z n a jb liżs zą je d n o s tk ą p o lic ji - t e l i są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, np. artykuły biurowe, papiernicze, etc., jak również rzeczy mające dopiero powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od obowiązku z tytułu rękojmi, jeśli ku pujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. W tym przypadku to sprzedawca ma udowodnić, że klient wiedział o wa dach. Może to nastąpić np. na podstawie pisemnego o oświadczenia, że kupujący nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicz nego rzeczy. Dlatego trzeba dobrze zasta nowić się, zanim podpiszemy podobne oświadczenie. To bowiem m a znaczenie w przypadku dochodzenia późniejszej rękojmi. Sprzedawca m oże natom iast wprowadzić nas w błąd albo zapewniając o tym, że wady nie istnieją, albo po prostu nie mówiąc wszystkiego. Jednakże mamy rów nież m ożliw ość tzw. m odyfikacji odpowiedzialności. Strony mogą tę od powiedzialność rozszerzyć, ograniczyć albo wyłączyć. Jednakże w um ow ach z udziałem konsum entów ograniczenie lub wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wyjątko wych przypadkach. Wyłączenie lub ogra niczenie jest bezskuteczne w momencie, kiedy sprzedawca podstępnie zataił wadę. Kolejna kwestia to chwila powstania wad. Sprzedawca nie jest za nie odpowiedzialny, gdyby powstały one w momencie przej ścia mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE przy ul. MIKOŁAJA REJA 7, JAWORZNO (Stara-Huta) tel. kom interia.eu czynna: poniedziałek, piątek w godz , w torek (aa ) niebezpieczeństwa na kupującego. Wyją tek stanowi sytuacja, gdy wady wynikły z przyczyn już wcześniej istniejących. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Nie może jednak tego uczynić, skoro sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na wolną od wad. Podobnie jest, gdy wady niezwłocznie zostaną usunięte. To ograni czenie nie ma zastosowania, w przypadku, gdy rzecz była już wymieniana lub napra wiana, chyba, że wady są nieistotne. Jeśli przedmiotem sprzedaży są rzeczy ozna czone co do gatunku [np. jabłka, węgiel, etc.] kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz na prawienia szkody wynikłej z opóźnienia. Natomiast gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawca jednocześnie jest wytwórcą konkretnej rzeczy, kupujący może zażądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagro żeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego term inu od umowy odstą pi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów z tym związanych. Marek Niechwiej udziela bezpłatnych porad prawnych w redakcji gazety, Co tydzień" przy ul. Wojska Polskiego 3. Z konsultacji może skorzystać każdy, kto umówi się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu , Prawnik przyjmuje mieszkańców w ostatnią środę miesiąca od godz Biuro reklam y i ogłoszeń przy ul. W ojska Polskiego 3, tel./fax , ct.mysnet.pl Gm inny O środek Pom ocy Społecznej, ul. Techników 25, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Śląska, Ośrodek Edukacji Ś rodow iskow ej, ul. Chełm ska 193, tel tel tel in s t y t u c j e w s p ó l n e POLICJA P osterunek Policji, Im ielin, ul. Dobra 2, tel urzędy P o w ia to w y Urząd Pracy, Lędziny, ul. Lędzińska 8, tel P ow ia to w e Centrum Pom ocy Rodzinie, Lędziny, ul. Lędzińska 2, tel A d re s r e d a k c ji: C o ty d z ie ń Redaguje zespół: Józef M atysik (red. naczelny), M irosława M atysik, Grażyna Haska O d d zia ł M y s ło w ic e, M y s ło w ic e, ul. W o js k a P o lsk ie g o 3, W s p ó łp ra c o w n ic y : M onika C etera, Paulina D ługajczyk, Danuta S ow a, R e d. o d p o w ie d z ia ln y za w y d a n ie : Krystian Prynda, Dariusz Falecki, M a re k Karkowski tel K ie r o w n ik r e d a k c ji: Anna S tarm ach e-m ail: ct.m ysnet.pl D T P : K a zim ie rz G ru s zo w s k i; K o r e k ta : K ry s ty n a H a b e rlin g W y d a w c a : W y d a w n i c t w o G M s p.z o.o J a w o r z n o, ul. Ś w. B a r b a r y 7 D ru k : A g o ra P o lig ra fia sp. z o.o., T y c h y, ul. T o w a ro w a Ryszard C zerw onka, Piotr G rzegorzek, Bernard Kopiec, Adrian Lenart, fig Stowarzyszenie Gazet I Lokalnych Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów, itp. N u m e r z a m k n ię t o 1 w r z e ś n i a r.

5 Co tyd zień nr 35/978 A ktu aln o ści 5 Trwa liczenie środków przekazanych przez mysłowiczan na rzecz powodzian Publiczność dopisała Piątkowy koncert Gramy dla powodzian należy uznać za najbardziej udany spośród wszystkich trzech, zorganizowanych w ramach charytatywnej akcji pomocy dla poszkodowanych m ieszkańców Mysłowic i Bierunia. Zaproszone do udziału w koncercie zespoły przyciągnęły na Rynek sporą w idow nię. Na finansowe podsumowanie akcji trzeba poczekać do końca tygodnia. Za sprawą grup Tomato i Dijan na Rynku rozbrzm iały dźwięki m u zyki reggae, wieczorem hip hopowy koncert dał RAHIM. Im preza była połączona z podsum ow aniem w a kacyjnej Akcji lato, organizowanej przez M iejskie C en tru m K ultury. P opisy ta n e c z n e zap rezen to w ali uczestnicy w arsztatów tanecznych i uczniowie Dariusza Kryli ze szkoły tańca Extreme. Podczas koncertó w do puszek zbierano datki, które zostaną przekazane pow odzianom z M ysłowic i B ierunia. Akcję w sparły rów nież mysłowickie firmy. W szystkie wpływy zostaną ostatecznie zsumowane przez organizatorów do końca tego tygodnia. Akcja została organizowana przez komitet Gramy Dla Powodzian przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, lokalnych firm i organizacji. (aa) W ystęp RAHIMA p rzyciągn ął pod scen ę tłum fanów M agd a, je d n a z in icjatorek ak cji, z a ch ę cała d o w rzu can ia p ienięd zy Dni Otwarte sekcji MCK Od 1 do 16 w rześnia w Miejskim Centrum Kultury odbędą się Dni O tw arte, pod czas których k ażdy będzie m ógł zobaczyć z bliska jak wyglądają zajęcia prowadzone w ramach sekcji artystycznych. Plan Dni Otwartych: Wtorek godz , sala Twórczy Ś w iat M alucha godz Taniec nowoczesny Środa godz , Galeria M ała - Nauka gry na fortepianie godz , sala Balet godz , Sala Małych Form - Taniec tow arzyski Czwartek godz , sala Taniec w spółczesny godz , sala W okal godz , sala Nauka gry na gitarze W ok alista zesp o łu Dijan ze scen y a p elo w ał d o publiczności o h ojn ość JUTRO W MIEJSKIM CENTRUM KUL TURY ODBĘDZIE SIĘ WERNISAŻ WYSTA WY GRAfiKI ANNY DYJAS. Wystawa pt. Plama, kropka, kreska..." potrwa do 30 września. Autorka jest absolwentką Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego Opus - Art" w Sosnowcu, specjalizacja witraż, oraz Instytutu Sztuki w Cieszynie na specjalizacji z grafiki artystycznej (linoryt). Wernisaż rozpocznie się o godz (aa) Związek Górnośląski z Janowa obchodzi 20. rocznicę powstania Jubileusz związku w muzeum Po wakacyjnej przerwie Muzeum Miasta Mysłowice wznawia cykl spotkań pod hasłem Muzealne Czwartki" Dzisiaj w m uzeum przy ul. Stadionowej będzie obchodzony jubileusz 20-lecia Z w iązku G órnośląskiego K oła M ysłow ice - Janów. W p ro g ra m ie otw arcie w ystaw y pt. Jubileusz to w spom nienia oraz prom ocja książki pt. Teraźniejszość i p rz e sz ło ść Janow a M iejskiego w M ysłow icach. Początek spotkania o godz (aa)

6 6 Z d ro w ie i u ro d a Co tyd zie ń nr 35/978 IN FORM A TO R Z D R O W IA I U RO D Y SALON FRYZJERSKI fl HENRYK Z A P R A S Z A m Polecamy usługi: -- ;& WSEBĘ Strzyzenie i czesanie. _ wg aktualnej linii mody, *» «W» w m w szelkie rodzaje trwałej, H H t ^8H ' w szystkie specyfiki firm m m m m «r.k ow r i'i. p a s a i m l i i i m farbowanie, balleyage. Tel Mysłowke^UTRatowicka 7 /? Z A P R A S Z A M Y D O P O R A D N I P R Y W A T N Y C H : ifiki Doktora n. med. N a rc y za W o jto w ic z a NZOZ Vita-Med Poradnie specjalistyczne: kardiologiczna ginekologiczna chirurgii ogólnej ortopedii neurologii alergologii Gabinet stomatologiczny Apteka N i e p u b l i c z n y Z a k ł a d O p i e k i Z d r o w o t n e j Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej: S S EKG (pełny zakres), pełny zakres badań krwi i moczu 1-09 Mysłowice ul. Orła Białego 29 tel. rejestracja tel. apteka P o rad n ia czyn n a od d o 18. > laryngolog dla dzieci i dorosłych (USG zatok) > chirurg (dla dzieci i dorosłych) > proktolog > poradnia schorzeń piersi > chirurg naczyniowy > neurochirurg > neurolog (dla dzieci i dorosłych) > dermatolog - wenerolog > okulista > pediatra > kardiolog > stomatolog > ginekolog > lekarz internista > lekarz medycyny pracy, badania kierowców > psychoterapeuta > logopeda > chirurg > stomatolog PORADNIE NFZ: > lekarz rodzinny > pielęgniarka i położna środowiskowo-rodzinna > okulista > ginekolog - położnik > chirurg > schorzeń piersi > proktolog > stomatolog > reumatolog Gabinet dietetyki i masażu balance te l U S G D o p p l e O p t y k ) Mysłowice - Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 7 c tel , ; Nowość!!! Badania stopnia złośliwości znamion skórnych przy pomocy dermatoskopu komputerowego przez specjaliste lekarza dermatologa NZOZ SilesiaMED opieka pielęgniarska kontakt: Mysłowice, Gen.Ziętka 7c tel. +8 (32) Bezpłatna opieka w domu pacjenta w ramach POZ i opieki długoterminowej. N Z O Z O R T O -M E D IC M y s ł o w i c e u l. Ś w i e r c z y n y 1 z a p r a s z a d o p o r a d n i : c h i r u r g i i o g ó ln e j i p r o k t o l o g i c z n e j, c h. u r a z o w e j, c h. d l a d z ie c i, l e c z e n i a b ó lu, c u k r z y c o w e j, c h o r ó b p ie r s i, m e d y c y n y s p o r to w e j, w a d p o s t a w y, p r e l u k s a c y j n e j, r e h a b i l i t a c y j n e j rejestracja tel w godz. od 9.00 do 1.00 N Z O Z O R T O -M E D IC M y s ło w ic e, u l. Ś w ie r c z y n y 1 z a p r a s z a d o p o r a d n i : Z a k ł a d u R e h a b i l i t a c j i L e c z n ic z e j i r e h a b i l i t a c y j n e j d l a d z i e c i rejestracja tel P o r a d y b e z p ł a t n e w y k o n y w a n e w r a m a c h u m o w y z N F Z N Z O Z P r o M e d W ramach kontraktu z NFZ oferujemy porady w zakresie: - poradni ch o ró b m etaboliczn ych (leczenie otyłości i zaburzeń gospodarki lipidow ej) - poradni gastrologicznej Pracownia endoskopowa W ramach wizyt prywatnych (krótkie terminy) oferujemy: - badania k iero w có w - badania panen doskopii - b ad ania kolonoskopii - p o rad y reu m atologa - poradnia zdrow ia p sychicznego - poradnia m e d ycyn y pracy Przychodnia czynna: od poniedziałku do piątku od 8.00 do rejestracja telefoniczna (032) Mysłowice ul. Powstańców 2 Pozytywny Impuls do lepszego życia Pierwsze ogólnopolskie czasopismo poświęcone STW ARDNIENIU ROZSIANEM U tel. (22) , ^ p o zy ty w n y m pns:::' i magazyn dlazainteresowanych stwardnieniem rozsianym Trzeba być superczłowieki^ 9 - o trudnym spotkaniu lekarza i pacjenta w rozmowie z Jackiem Santorskim. Raport Lekarz też człowiek"

7 Co tyd zień nr 35/978 A ktu aln o ści 7 Dzieci urodzone wszpitalunr1im. św. KarolaBoromeusza wmysłowicach Anna Danielczyk - córka Renaty i Pawła Urodzona 29 sierpnia 2010 roku W aga g, w zro st - 56 cm Była gorąca strażacka grochówka, kiełbaski z grilla, słodkości dla dzieci, dobra muzyka, ale przede wszystkim grono przyjaznych osób P i k n i k r o d z i n Tradycją Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych stały się sierpniowe spotkania członków stowarzyszenia. Zapoczątkowała je śp. Natalia Gołąbek. Początkowo spotykali się na farskich ogrodach w Krasowach przy ognisku, teraz na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Jakub Adam ow ski - syn Anny i Piotra U rodzony 27 sierpnia 2010 roku W aga g, w zro st - 53 cm D zięki u p rzejm o śc i i p o m o cy d yrekcji CMP, czło n k o m sto w a rzyszenia jest udostępniana altan ka obok m uzeum, a do dyspozycji dzieci jest zielony teren wokół. Jak co roku, ta k i teraz, całą im prezę piknikow ą w sparł i pom ógł przygotować Edw ard Lasok, który od p o czątku pom aga nie tylko finansowo, ale i o rg an izacyjn ie. W sparciem jak zawsze służą rów nież kom endant PSP K rystyn Bebło i strażacy, k tó rz y p rzy g o to w u ją grochów kę z kotła. Na pikniku, m im o nie najlepszej aury, d o p isały ro d zin y, p rzyszli zaproszeni goście, w śród których był jak zawsze niezaw odny Jacek T u ralik, a tak że S tanisław G o łąbek, m ąż zm arłej p an i prezes. Była pyszna, gorąca grochów ka, kiełba- Pikniki stow arzy szen ia o d b yw ają się na te re n ie CMP p rzy ul. Stadionow ej ski z grilla, a ponadto słodkości dla dzieci. N ad stroną k u lin arn ą czuw ali państw o M ariola i Stanisław Szot, a za m uzykę, by się weselej biesiadow ało, odpow iedzialny był jak zawsze pan Teodor H ernas. - Myślimy nad tym, czy nie przenieść naszego pikniku znowu na czerwiec. M oże będzie lepsza pogoda, bo coś ostatnio sierpień nam płata figle i ju ż po raz drugi m am y piknik deszczowy - mówi Janusz Wszołek, który do wyborów w Stowarzyszeniu pełni funkcję prezesa za p anią N atalię. Jednak pogoda nie jest najw ażniejsza, bo gdy się spotyka przyjaznych ludzi to naw et deszcz i chłód nie przeszkadzają. (ako) P atryk M ichalski - syn Pauliny i Grzegorza U rodzony 28 sierpnia 2010 roku W aga g, w zro st - 57 cm Trzylatki z Brzęczkowic z nowym rokiem szkolnym uczą się w rozbudowanym przedszkolu Skrzaty na nowym O dwa nowe oddziały na 60 dzieci w zbogaciło się brzęczkow ickie przedszkole Skrzat. N owe sale p ow stały przy u licy gen. Z iętka 120, są now oczesne i w yposażone w sprzęt do zabawy i nauki dla najmłodszych dzieci - trzylatków. Pod koniec sierpnia rodzice przyszłych przedszkolaków zostali zaproszeni na tzw. Dzień otwarty placówki, by mogli zobaczyć, gdzie ich dzieci będą przebyw ać i w jakich w arunkach. Zostali zapoznani z regulam i nem i rozkładem dnia, by już za parę dni - 1 września - rozpocząć nowy rok szkolny. Wczoraj przedszkolaki z wszystkich oddziałów S krzata w zięły u d z ia ł w m szy w k ościele M atk i Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach, a po niej starszaki pow itały swoich nowych kolegów i koleżanki krótkim program em artystycznym. (ako) Pożegnanie księdza Przemka M aja Ossowska - córka W io le ty i Daniela Urodzona 30 sierpnia 2010 roku W aga g, w zro st - 5 cm Dzień o tw a rty w przed szk olu S k rzat" W n iedzielę w parafii K olbego w sp ó ln o ta k ościeln a p o ż e g n a ła k sięd za w ik arego Przem ysław a S łab o n ia, k tó ry p osługiw ał tu p rzez kilka la t. P arafian ie z a p a m ię ta ją g o jak o p rzyjaciela m łodzieży, zaw sze u śm iech n ięteg o i s łu ż ą cego p o m o cą. Ks. S łaboń b ęd zie k ontyn u ow ał słu żb ę k ap łań sk ą w parafii św. Jadw igi w Rybniku. JZ

8 8 A k tu a ln o ś c i Co tyd zień nr 35/978 Czas na drogi - poprawiło się na Piasku Nawierzchnie ulic Sosnowieckiej, Gwarków, Sobieskiego i Świerczyny w dzielnicy Piasek, jak zapowiadał magistrat, zostały objęte remontami doraźnymi. Stan większości wymienionych dróg wyraźnie się poprawił. Największe zmiany - na lepsze - widać na ul. Sosnowieckiej, gdzie po budowie kanalizacji odbudowano nawierzchnię. Od mostku w kierunku ronda droga jest gładka, jedynie fragmentowi na wysokości wejścia na targowisko (jeden pas) brakuje do ideału. Wyraźnie polepszyło się też na ul. Gwarków - tu nie ograniczono się tylko do załatania dziur, ale położono kilkadziesiąt metrów nowej nawierzchni. Jak obie drogi wyglądały przed i po remontach można zobaczyć na poniżej zamieszczonych zdjęciach. (aa) Dziś n aw ierzch n ia ul. Sosnow ieckiej w ygląd a lepiej niż przed ro zp o częciem budow y kanalizacji Ul. G w arków. Na p oczątk u roku ulica była b ard zo p od ziuraw ion a W trak cie ro b ó t k analizacyjnych praw ie na całej szerok ości ul. Sosnow ieckiej asfa lt z o s ta ł rozkopan y D rogow cy n u m eru ją w szystk ie św ieżo z a ła ta n e u bytki. Na ul. S ob iesk iego je s t ich p on ad 2 0

9 Co tyd zień nr 35/978 Ju b ileu sz 9 Jubileusz Solidarności NSZZ SOLIDARNOŚĆ Na mocy porozumień zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w sierpniu 1980 r. 30 lat temu w Gdańsku przedstawiciele robotników z całej Polski powołali do życia ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność". W sobotę w Wesołej świętowano rocznicę powstania związku. Podczas obchodów rozdano wiele odznaczeń (m.in Złote medale śląsko-dąbrowskiej Solidarności"), wręczał je Adam Byzdra, szef związku w KWK Mysłowice - Wesoła i wieloletnia działaczka związkowa Bożena Borys-Szopa, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Urodziny Solidarności" trwały do późnej nocy, muzyczną gwiazdą wieczoru były zespoły Cree, Róże Europy i Muniek Staszczyk. U roczystości ro z p o cz ę ły się od m szy św. w kościele M atki Boskiej Fatim sk iej, w k tó rej u czestniczyli zw iązkow cy, g ó rn icy, w ład ze kopalni i m ia sta, p rzed staw iciele holdingu Po południu o b ch o d y p rzen iosły się na te re n k ąpieliska W esoła - F ala. Do zab aw y z a ch ę cała g ru p a Kw aśnica B avarian Show P rezes SKOK W esoła o d e b ra ł m edal S olid arn ości" Na pikniku baw iły się całe rodzin y... A frykańskim i rytm am i p ubliczn ość ro zgrzew ał zesp ó ł Ju m b o Africa...i m ieszk ańcy w każdym wieku

10 10 W ia d o m o ś c i z Im ie lin a C o ty d z ie ń nr 35/978 Bernard Kopiec opisał historię imielińskiego samorządu Kontrowersje w sprawie przebudowy Brata Alberta i skarga mieszkańców na zamknięcie drogi dojazdowej były jedynymi tematami podczas pierwszej powakacyjnej sesji, które wzbudziły większe dyskusje Ludzie z Ratusza Powakacyjna sesja ze skargą mieszkańców W miniony wtorek, po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy, imielińscy radni rozpoczęli pracę. Dofinansowanie dla Brata Alberta Dyskusję wzbudził projekt uchwały 0 dofinansow aniu rem ontu ul. Brata Alberta od przejazdu kolejowego w kie ru n k u Lędzin. Planowana dotacja jaka miałaby być przeznaczona dla starosty wynosi 1,5 mln zł. Planowany całkowity koszt rem ontu wynosi niewiele ponad 5 mln zł. Starostwo ubiega się o dofi nansowanie 2,5 m ln zł z tzw. Schetynów ki. Sam powiat ma wyasygnować 1 m ln zł. Skarga wysłuchana, lecz niezałatwiona - To droga p o w ia to w a i na p o wiecie po w in ien spoczyw ać głów ny ciężar fin a n so w a n ia rem ontu - kw e stio n o w ał w ysokość d o tacji w ice przew odniczący RM H enryk H ajda, k tó ry zauw ażył, że dotychczasow e p ro p o rc je d o fin a n so w y w a n ia re m o n tó w p o w iato w y ch d ró g p rz e suwają się n a niekorzyść gminy. Jak tw ierdził, dotychczas gm ina ponosiła nie więcej niż połow ę kosztów, dziś proporcje w yglądają już 3:2 n a n ie korzyść gminy. Spraw y koniecznych d o p łat b ro n ił b u rm istrz J. Chwiędacz i przew odnicząca RM B. Ficek, przypom inając, że naw et jeśli to d ro ga p ow iatow a, to k o rzy stają z niej m ieszkańcy gminy. O statecznie przy jed n y m głosie w strzym ującym się, ra d n i w ysokość dotacji uchw alili. Rada rozpatrywała skargę dotyczą cą kierownika MOPS, który nie chciał udzielić informacji na tem at zdrowia beneficjenta ośrodka, jako niezbędnej, zdaniem skarżącej, dla załatwienia spra wy własności nieruchomości. W tym przypadku rad n i nie podzielili racji mieszkańców. Radni wysłuchali również mieszkańców ul. Nowozachęty, którzy prosili o pomoc w sprawie zagrodzonej przez mieszkańca Imielina, działki uży wanej jako droga, a będącej własnością Skarbu Państwa. Burmistrz Jan Chwiędacz obiecał, że będzie interweniował u starosty, któryjest władny podjąć decy zję w tej sprawie. O problemie w tekście tu nigdy nie było drogi!. gh Gimnazjaliści będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i łatwiej zdecydować o wyborze szkoły średniej Nowy rok, nowe możliwości W rozpoczynającym się roku szkol n y m / w im ie liń s k im gim nazjum naukę rozpoczęło 282 uczniów. Szkoła liczy ob ecn ie 12 oddziałów, po cztery klasy z każdego rocznika. Uczniowie obecnych klas I pierw szych m o g li w ybierać k lasy z d o datkow ym i godzinam i: m atem atyki (2 klasy), języka polskiego oraz klasa podstawowa. Dzięki tem u będą mogli T E K s T rozwijać swoje zainteresow ania i ła twiej zdecydować o w yborze szkoły średniej. W ychow aw cam i tych klas zostali: Sylwia Pacwa, Jadwiga Kubi sta, Beata Kubica i M ariusz Gąsiorczyk. W bieżącym roku szkolnym uczniow ie m ają rów nież możliwość nauki następujących języków obcych: angielskiego, niem ieckiego, hiszpań skiego, francuskiego, łacińskiego. N o wością będą również zajęcia z zakresu s P o N s Tu je s t ekonom ii, d o rad ztw a zawodowego i in fo rm aty k i. Te o statn ie pozw olą u c z n io m u z y sk ać e u ro p e jsk i c e r ty fik at ECDL. N a realizację całego p rzed sięw zięcia szkoła o trz y m a ła z Europejskiego Funduszu Społecz nego kw otę 221 tysięcy złotych, która będzie w ydatkow ana w ram ach p ro gram u W iedza, Inspiracja, Kreatyw ność, Tolerancja. Iw o F: o w A N p J esteuropa Za pieniądze z Unii budujemy, modernizujemy i kształcimy Pierwszą inwestycję w spółfinanso waną ze środków unijnych zreali zow ano w Im ielinie w 2006 roku. Dzięki dotacji uczniowie Szkoły Pod stawowej nr 2 uczą się w rozbudowa nym i zmodernizowanym budynku. Szkoła pow iększyła się o now y segm ent i kompleks obiektów spor towych. Po rozbudowie przybyło sal lekcyjnych, dzięki modernizacji starej części szkoły uzyskano dodatkowe p o mieszczenia. Całkowity koszt inwesty cji to zł, z czego zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największy projekt dofinansowany ze środków UE realizowany na terenie miasta to budowa kanalizacji sanitar nej. Projekt obejmuje budowę 36,9 km sieci kanalizacji oraz pompowni. Inwe stycja o wartości 21,6 m ln zł w 69,69% finansowana jest ze środków Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalne go. Inwestycja realizowana jest od maja 2009 do grudnia br. W ro k u s z k o ln y m 2010/2011 i 2011/2012 dzięki projektowi WIKT - W iedza Inspiracja Kreatywność To- % A u to r k siążk i n a sp o tk a n iu p ro m o cy jn y m w b ib lio te c e U kazała się piąta publikacja z cyklu Z d ziejów Im ielin a pt. Ludzie z R a tu sz a a u to rstw a B ern ard a Kopca. Spotkanie promujące książ kę odbyło się w u b iegły czw artek w Miejskiej Bibliotece. - Chociaż nie jest rodowitym imielokiem, ocalił od zapomnienia wiele spraw związanych z naszym miastem, jesteśmy mu za to zainteresowanie Imielinem bar dzo wdzięczni - mówiła podczas spotka nia o Bernardzie Kopcu przewodnicząca Rady Miasta Bernadeta Ficek. Książka Ludzie z Ratusza opisuje w p o rząd k u chronologicznym imielińskich sam orządow ców - wójtów, przew odniczących rad narodow ych, burm istrzów, radnych i urzędników - poczyn ając od pierw szego w ójta gm iny K arola H ulschera, a kończąc na burm istrzu i radnych kadencji Wydawnictwo jest ilustrowane historycznymi fotografiami ze zbiorów Bernarda Kopca. - Do napisania książki namówiła mnie była burmistrz Maria Bogacka. Teraz namawia mnie do napi sania historii służby zdrowia w Imielinie - mówi Bernard Kopiec. Czy namowy okażą się skuteczne? Niewykluczone. O becnie autor g rom adzi m ateriały do książki opisującej dzieje imielińskiej poczty. (as) Wbrew faktom mieszkaniec ul. Wandy upiera się, że przez zajmowaną przez niego działkę nigdy nie biegła droga. - Ona biegnie obok, za moimpłotem. Wjazdjest odstronyul. Nowozachęty Tu nigdy nie było drogi! R o zb u d ow a SP2 b yła p ie rw sz ą in w e sty cją w s p ó łfin a n s o w a n ą ze śro d k ó w u nijnych lerancja gim nazjum poszerzy swoją ofertę o zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. Młodzież będzie uczest niczyć w warsztatach krajoznawczych, zajęciach z organizacji warsztatu pracy, znajomości technik uczenia się. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskie go Funduszu Społecznego, wysokość dofinansowania to ,50 zł. N A RO D O W A. STRATEGIA SPOJNOSC! D zięki funduszom europejskim m ie sz k a ń c y Im ie lin a m ogą z a ła tw ić wiele spraw urzędow ych przez in te rn e t. W ra m ac h p o zy sk an y ch środków m iasto kupiło oprogram o wanie i sprzęt informatyczny. Projekt o w artości zł w 85% fin an so wany jest ze środków UE. A. Starmach U N IA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO dla rozwoju Polski Publikacja jest realizowana w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Tak tw ie r d z i w ła ś c ic ie l p o se sji na skrzyżowaniu ulic W andy i N ow ozachęty. W u b iegłym tygod niu pisaliśm y, że m ężczyzna og ro d ził nienależącą do niego działkę wraz z drogą dojazdową do działek sąsia dów. - P łot stoi w tym miejscu ponad 20 lat, a droga biegnie obok, za p ło tem - upiera się mężczyzna. Według sąsiadów mieszkaniec bez praw nie przesu n ął płot poza g ran i ce swojej posesji na działkę należącą do Skarbu Państwa, zagradzając tym samym biegnącą przez nią drogę dojaz dową od strony ul. Wandy do leżących w głębi łąk. Pod koniec lat 80. mężczyzna sprzedał część swojej nieruchom ości W PW ik właśnie na potrzeby utworze nia nowego doj azdu do łąk, bo w miej scu poprzedniego wybudowano ul. Nowozachęty. W 87 roku jego sąsiedzi dostali pisemne zapewnienie od wodociągów, że ich działki będą nadal obsługiwa ne przez polną drogę od strony ulicy Wandy. Mężczyzna uważa, że te zapi sy są nieaktualne, a żądania sąsiadów nieuzasadnione i wynikają tylko z ich złośliwości. - M y nie zagrodziliśmy drogi,tylkopobocze ul. Nowozachęty, na tej działce drogi nigdy nie było, sąsiedzi ni gdy tędy nie jeździli, droga biegnie obok, za moim płotem. Wjazd jest od strony ul. Nowozachęty - mówi pan Jerzy. Dla czego na Nowozachęty w miejscu które wskazuje mężczyzna zam iast wjazdu jest krawężnik i pas zieleni? - pytamy. - Wystarczy napisać pismo do urzędu o obniżenie krawężnika - mówi pan Jerzy. Mężczyzna przyznaje, że ogrodzona przez niego działka należy do Skarbu Państw a i obecnie nie m a form alnej zgody na korzystanie z niej lat temu dostałem ustne przyrzeczenie od GPW, że mogę ją sobie zagrodzić, dostałem też pismo, że mogę wystąpić z wnioskiem o jej nabycie. Dzierżawiłem tę działkę do lipca 2009 roku, potem GPW, wypowiedziało umowę, gdyby tu była droga na pewno by mi tego nie wydzierżawili. Teraz będę się starał o wykup - mówi mężczyzna. Pan Jan upiera się, że na ogrodzonej przez niego działce nie ma i nigdy nie było drogi. W październiku 2008 roku burmistrz Imielina napisał do mężczyzny pismo prosząc o przesunięcie ogrodzenia. - Ogrodzenie pana posesji zajmuje teren działek obejmujących drogę dojazdową czytamy w piśmie. W księdze wieczystej założonej dla spornej działki w rubryce sposób korzystania wpisano droga. (as)

11 Co tyd zień nr 35/978 W ia d o m o ś c i z C h e łm u Śl. 11 W Chełmie Małym straż zabezpieczyła ujście Imielanki i rowu melioracyjnego. Sztab kryzysowy na bieżąco kontroluje sytuację powodziową Alarm przeciwpowodziowy w powiecie Na pierwszej powakacyjnej sesji chełmscy radni przyznali 20 tys. zł pomocy dla Bogatyni i 300 tys. zł na prace konserwatorskie w kościele Zgodnie, szybko i sprawnie Ze względu na silne opady deszczu, przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz prognozow ane przekroczenia stanów alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych we w torek W ojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk ogłosił w powiecie bieruńsko - lędzińskim i czterech innych powiatach na Śląsku alarm przeciwpowodziowy. Z w to rk u na środę cało n o c n y d y żu r p e łn ili w C hełm ie M ałym strażacy, by na bieżąco kontrolować stan w ód. Przedw czoraj w orkam i z piaskiem zabezpieczono ujścia potoku Im ielanka i rowu melioracyjnego w Chełmie Małym. To właśnie w tej części Chełm u groźba podtopień jest największa, ale wójt gm iny uspokaja, że od w to rk u w ieczorem do środy rano poziom wody na Przemszy lekko opadł. Jak p o d ał przedw czoraj p o rtal nettg, działające na terenie pow iatu k o palnie P iast i Z iem ow it do w torku wieczorem nie otrzym ały żadnych zgłoszeń o podtopieniach czy zalaniach na terenach, na których prowadzona jest eksploatacja. (AS) O bie d o ta cje radni zaak cep tow ali jed n o g ło śn ie Tylko 5 punktów w porządku obrad zaplanow ali ch ełm scy rajcy na pierw szą sesję po w akacyjnej przerw ie. Po zatw ierdzeniu protokołów z dwóch sesji lipcow ych i przekazaniu przez wójta Stanisława Jagodę informacji o działaniach w okresie m ięd zysesyjnym, radni przystąpili do głosow ania nad uchwałami o dotacjach. 12 w rześnia k oncertem w kościele Trójcy Przenajśw iętszej w Chełm ie śląskim rozpocznie się XI edycja festiw alu Jesień O rganow a. Program najbliższych koncertów 12 w rześnia, g o d z Chełm Śląski kościół Trójcy Przenajświętszej Wykonawcy: Anna Firlus - organy, Anna Borucka - mezzosopran, Jarosław Wewióra - tenor 19 w rześnia, godz Lędziny kościół Św. Anny Wykonawcy: Jarosław Malanowicz - organy, Agata Kucz - flet 2 6 w rześnia, g o d z Bieruń kościół Św. Barbary Wykonawcy: Wacław Golonka - organy, Marcin Wolak - bas 3 p a ź d z ie rn ik a, g o d z Hołdunów kościół Chrystusa Króla Wszechświata Wykonawcy: Julieta Gonzales - sopran, Marek Toporowski - organy 10 października, g o d z Lędziny, kościół św. Klemensa Wykonawcy: Zuzanna Zapałowicz - organy, Piotr Pławner - skrzypce 17 października, godz Bojszowy kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela Wykonawcy: Stanisław Pielczyk - organy, Akademicki Chór Politechniki Gliwickiej, Tomasz Giedwiłło - dyrygent 20 tys. zł dla Bogatyni Pierwsza z nich mająca charakter solidarnościow y, to uchw ała przyznająca pom oc finansow ą M iastu i Gminie Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. - To niewielka kwota, ale każda złotówka w takiej sytuacji się liczy. Czasem ważniejsze od pieniędzy jest poczucie solidarności i bezpieczeństwa, że w takich chwilach jak powódź nie jest się samym - mówili jeszcze przed sesją Henryk Buchta, Jan Ślesiona i Kazimierz Plewnia. - My też dostaliśmy pom oc finansow ą od innych gmin. Wszystkie te gminy, które razem z nami podjęły decyzję o usamodzielnieniu się zawsze są z nami. Pomagały nam też m.in. Tychy i Mysłowice - dodają. O pom oc fin an so w ą w form ie d o tacji ze środków budżetow ych w wysokości 20 tys. zł. wystąpił wójt Stanisław Jagoda. - Już 10 sierpnia na moim blogu apelowałem, aby Bogatyni nie p o zostawić bez pomocy. Miałem przy- Od lew ej: Jan Ślesiona, K rzysztof N oras i Kazimierz Plewnia jem ność rozm awiać z burm istrzem Bogatyni i wiem, że te pieniądze będą w ykorzystane na najpotrzebniejsze rzeczy. Będą dołożone do budow a nych domów - uzasadniał wójt propozycję proponowanej dotacji. Uchwała podjęta została jedno- Na prace konserwatorskie w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej tys. zł U dzielona dotacja chełm skiem u kościołowi m a zostać przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych prowadzonych w parafii. Prace polegają w szczególności na położeniu nowej posadzki, która po latach użytkowania popękała, stała się nierówna i bardzo zniszczona. Posadzka zostanie położona po zakończeniu montażu ogrzewania podłogowego, który trwa od k ilk u n a stu tygodni. - K ościół będzie jednak udostępniony na uroczystości dożynkowe, jakie mają się odbyć 5 września - powiedział wójt, odpowiadając na pytania radnych. Dotacja została przyznana na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nim i w celu zachowania i utrw alania ich substancji. Chełmski kościół decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z maja 1966 r. został wpisany do rejestru zabytków pod nr. A/713/66. P unktem kończącym sesję były zgłoszone w nioski i pytania radnych. Szczegóły za tydzień. GH Robotnik wszedł do niezabezpieczonego wykopu i został przysypany ziemią Zginął w wykopie 25 sierpnia podczas robót przy budowie kanalizacji zginął 3-letni pracownik firmy z Rzeszowa. Został zasypany w wykopie. Szybka interwencja służb ratunkowych nie przyniosła skutku. Do w y p a d k u doszło po godz na skrzyżow aniu ulic M io dow ej i Z ak o le. Z n ie w y ja ś n io nych przyczyn 3-letni mężczyzna w szedł do niezabezpieczonego w y kopu. Wówczas ziem ia się osunęła i zasypała go. Zasypanem u mężczyźnie pobiegli z pom ocą in n i robotnicy. N atychm iast wezwali też służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli strażacy z OSP w C hełm ie Śląskim. - Gdy przyjechaliśmy na miejsce ziemia się nadal osuwała. Musieliśmy wszystko zabezpieczyć. Po 10 minutach wyciągnęliśm y mężczyznę. Wraz z pogotowiem ratunkowym przeszliśmy do resuscytacji. Po 5 minutach lekarz stwierdził zgon - opowiada M ariusz Ganobis, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawą zajęła się bieruńska policja oraz prokuratura. Śledczy sprawdzają czy na budowie nie doszło do zaniedbań. - Prokurator zarządził sekcję zwłok. Bieruńscy śledczy wspólnie z inspektorem budowlanym oraz inspekcją pracy wyjaśnią okoliczności tej tragedii - podaje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. P.D INFORMACJA Wójt Gminy Chełm Śląski informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim ul. Konarskiego 2 oraz na stronie internetowej w dniach od 9 sierpnia do 3 września 2010 r., został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Chełm Śląski przeznaczonej do dzierżawy: część działki nr 1180/7 km. 2 dod. 2 Obrębu Chełm Śląski o pow. 80 m2(przedłużenie dzierżawy) Informacji w sprawie dzierżaw y części działki gm innej udziela Referat Gospodarki Gm innej Urzędu Gm iny Chełm Śląski pok. 308 lub tel w godz. pracy Urzędu

12 12 A k tu a ln o ś c i Co tyd zień nr 35/978 Na Bończyku powstaje pierwsze w Mysłowicach prywatne muzeum. Inwestorzy chcą ocalić od zapomnienia 100-letni górniczy szyb Od ogóra" do muzeum kopalnictwa Już za kilka lat na Bończyku powstanie zespół restauracyjno-hotelowoturystyczny, który ma przyciągnąć klientów nie tylko z Mysłowic, ale też i z sąsiednich miast. Jest to w Mysłowicach pierwsze tak wyjątkowe przedsięwzięcie. Muzeum kopalnictwa, galeria i kompleks wypoczynkowy mają powstać w odnowionym 100-letnim szybie górniczym. Zaczęło się od hamburgerów z autobusu do barowej historii. Czynny jest codziennie p rzez cała dobę. N aszym priorytetem są tanie obiady i lunche - opowiada Maciej Sikora. Lokal przeszedł kolejną m etam orfozę. Z popularnego baru zam ienił się w gustow ną restaurację, k tó ra staje się coraz bardziej popularn a w śród m ieszkańców Mysłowic i sąsiednich miast. Ocalić górnicze tradycje Realizacji takiego przedsięwzięcia podjął się Maciej Sikora, właściciel W 100-letnim szybie górniczym A uto-b aru i Pubu Braks, które sąsiadującym z restauracyjnym ogródkiem właściciele firmy chcą stworzyć mieszczą się mysłowickiej dzielnicy Bończyk. kompleks restauracyjno-hotelowo-tu- P o czątek ro d z in n e g o b izn esu rystyczny. Modernizacja tego miejsca sięga 199 roku. Zaczęło się od baru m a uchronić szyb przed całkowitym szybkiej obsługi, k tó ry znajdow ał zniszczeniem. Prace mają być podzielone na kilka etapów. Koszt całego się w autobusie. - O bsługiwaliśmy w starym Jelczu tzw. ogórze. Naszymi klientam i byli przede wszystkim złotych. - Miasto nie potrafi zadbać przedsięwzięcia wynosi 8 milionów kierowcy, stąd nazwa Auto-Bar - o tego rodzaju tradycje, dlatego postanowiliśmy odkupić szyb i ciekawie opowiada Maciej Sikora. Następnie, aby rozbudować działalność gastronomiczną, w 1999 roku firm a kupiła należał do holdingu. M y jesteśmy ju ż go zagospodarować. Szyb początkowo i wyremontowała pawilony, wtedy też drugim, prywatnym właścicielem. Budynki były tak zniszczone, że w każdej na ul. Bończyka powstał pub i bistro. Po kilku latach zmodernizowano lokal i od 2008 roku istnieje tu obecna - mówi Maciej Sikora. chwili mogłoby się to wszystko zawalić restauracja i bistro. Pierwszy etap prac planowo ma się - Bistro & auto - bar nawiązuje zakończyć w maju 2012 roku. Wówczas powstanie restauracja z salami konferencyjnymi. Kolejnym punktem będzie powstanie muzeum kopalnianego. - Dzięki współpracy z Kopalnią Mysłowice, część eksponatów otrzym am y w prezencie, natom iast część od nich odkupimy - opowiada Maciej Sikora. - M uzeum kopalniane będzie kultywować tradycję Śląska. Obawiam się, że za kilka lat dzieci i m łodzież B arow y o g ró d e k piw ny, w tle rem on tow an y szyb zapom ną o górniczych tradycjach. M u zeu m m a p rzed tym uchronić, zwłaszcza że w pobliżu nie ma takiego miejsca, więc liczymy na duże zainteresowanie ze strony nie tylko mysłowiczan - dodaje właściciel Pubu Braks. Na ten cel właściciel planuje przeznaczyć miliony złotych. Kolejny etap rozpocznie się w 2012 roku, a zakończy się w Wtedy powstanie coś dla miłośników zdrowia i urody, czyli hotel z basenem i SPA - zdradza Maciej Sikora. C ałe przedsięw zięcie zo stan ie sfinansow ane dzięki dotacji z Unii Europejskiej i kredytów. Projekt wydaje się być interesujący, miejsce ma szansę stać się jedną z perełek Mysłowic i ośrodkiem tradycji górniczej. - Liczę, że mój pomysł zdobędzie uznanie wielu m ysłowiczan i mieszkańców m iast ościennych - mówi z nadzieją właściciel Braksa. P.D

13 Co tyd zień nr 35/978 N ie ty lk o re k la m a 13 o G Światowej sławy architekci zaprojektują mebel - siedzisko do mającej powstać w Miejskim Centrum Kultury czytelni Wyspa dla Polski, wyspa dla MCK K 5% LIDERTEC Okna Drzwi Rolety WJybizrz najce.-p.sze.! Kupon Rabatowy ;ę5śssp-*»** klamko, wizjer^ Katowice, ul. Żwirki i Wigury 5, tel: 3 2 / Tychy, ul. Harcerska 78, tel: 32 / Tychy - W ilkowyje, ul. Watowa 35, tel: 32 / rabatu na wszystko ważny do Kupony rabatowe nie sumują się i nie kumulują z innymi rabatami i promocjami. Kurier Katowicki Hiszpańska interdyscyplinarna pracowania architektury Grupo Aranea projektuje dla Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach. Określana przez światową krytykę jako jeden z najbardziej obiecujących zespołów młodych architektów m iędzynarodowej sceny architektonicznej w październiku zaprezentuje projekt w Mysłowicach. - Projekt Isla Polonia jest naszą pierwszą realizacją zarówno w Polsce, jak i w tej części Europy i chyba to stanowi dla nas największe wyzwanie w projekcie, ale i źródło największej satysfakcji - komentuje Franciso Leiva Ivorra (główny architekt, założyciel biura Grupo Aranea). G rupo A ranea to multidyscyplinarny zespół architektów, inżynierów, znawców krajobrazu, artystów, biologów, socjologów i historyków, powstały w celu podejmowania w szerokim zakresie wyzwań architektonicznych i interw encji terenowych, znacznie szerszym, niż tradycyjne pracownie architektoniczne. Biuro założone zostało 12 lat temu w A licante. M ając swoją siedzibę w Hiszpanii, działa zarówno na gruncie lokalnym jak i międzynarodowym, w każdym kontekście, miejscu i kraju. Od momentu powstania pracowni, architekci byli w ielokrotnie nagradzani w kraju i zagranicą, zdobywając pierw sze nagrody m iędzy innym i w krajowym konkursie na Bibliotekę Publiczną w San Vicente, Hiszpania (2001), międzynarodowym konkursie na 111 Apartments w San Juan, Hiszpania (2007) czy międzynarodowym konkursie na Park Publiczny w starejdolinie w Elche, Hiszpania (2009). Prace G rupo A ranea prezentowane są na istotnych międzynarodowych wystawach, a obecnie stanowią część stałej ekspozycji Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. Miejskie Centrum Kultury (MCK) postanowiło przeznaczyć jedną ze swoich przestrzeni pod funkcje czytelni, która będzie posiadać tylko i wyłącznie albumy, książki oraz czasopisma z zakresu szeroko pojętej kultury, od szydełkow ania, m odelarstw a poprzez książki kucharskie, czasopisma lifestylowe po magazyny poświęcone sztuce współczesnej. Wszystkie wymienione publikacje, są podarowane przez różnego rodzaju wydawnictwa oraz osoby prywatne i będą dostępne dla wszystkich za darmo! W ten sposób przestrzeń zostanie w ypełniona przypadkow ą kolekcją wzbogaconą o audio booki. Architekci zostali poproszeni przez kuratora projektu Marcina Szczelinę do zaprojektowania mebla - siedziska, który na nowo definiowałby termin czytelni oraz wnętrze Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach. - Korzystając z naszych doświadczeń w dużej skali, jak również czerpiąc z naszego zainteresowania przyrodą, postanowiliśmy stworzyć coś małego, bardzo osobistego, wzorując się na czymś dużym, publicznym, anonim owym. W efekcie uzyskaliśmy pewnego rodzaju mikroświat, wielofunkcyjny mebel, o uniwersalnym charakterze, który wstawiony do zamkniętego pomieszczenia wprowadza do niego zupełnie nowy element o unikatowym charakterze. To taka nasza osobista wyspa dla Polski - tłumaczy Franciso Leiva Ivorra. Premiera projektu Isla Polonia już w październiku! Projekt pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorza Osyry. Kurator projektu: Marcin Szczelina. Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach. MCK Mysłowice P0ZYCZKAEKSPRESOWA TERAZ0%PROWIZJI «VBK0 DNI OTWARTE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Zapraszamy 11 i 18 września ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ 0 0 RANKINGU I ZDOBĄDŹ PRESTIŻOWY TYTUŁ GAZELI BIZNESU 2010 Uzupełnij do końca września form ularz zgłoszeniowy na stronie Udział w rankingu jest bezpłatny MYSŁOWICE ul. Mikołowska 6 (32) ul. Krakowska 7 (32) IMIELIN ul. Imielińska 87 (32) BANK PEKAO SA M e m b e r o f f c U n í C r e d t G r o n ) Pmmocyjne warunki cenowa dotyczą pożyczek w kwocie od 1000 zł do 10D 000 zł udzielanych bez zabezpieczenia, na które kompletna wnioski zostaną złożone w oddziałach Banku lub ptacńwtecłi partnerski di (agencje Banku Pekao SA) do 31 październik* ZOlOr. Promocyjne warunki cenowe nie dotyczą pożyczek udzielanych pizsz Partnerów Sprzedaży Banku PskaoSA-WedługitwiunaM IbcaZUOr. rz&kywtsta rwana ta pe op rw sntw reriatla po żyi^ w kw aia 8000 zł spłacanej w 12 równych ratach wynoal 21,8%, przy założeniu prowizji w wywkcśd 0% I oprocentowania zmiennego w wysokośd 19,99% w straw ku rocznym. Wymagane dokumenty; od Klerrtów Banku Pekao SA repiiamle zullaiącydi dochodami rachunek Euro konto wystarczy dowód osobisty, w przypuku pozostałych osób dodatkowo potrzebny będzie dokument potwierdzający źródło i wysokość uzyskiwanych OFERTA SPECJALNA! MYSŁOWICE ul. Mikołowska 6 (32) BANK PEKAO SA Memberof fcunicredt Group Promocyjna ofertajest dostępna w oddziałach, agencjach I u partnerów sprzedaży Banku Pekao SA I dotyczy.prostego Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim", kredytu budowlano-mieszkaniowego oraz kredytu remontowego. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania da mieszkaniowego kredytu hipotecznego Prosty Kredyt Mieszkaniowy* w wysokości zł, zaciągniętego na okres 30 lat, obliczona na podstawie aktualnej stopy bazowej W1B0R 3M obowiązującej w Banku (3,9%), powiększonej o marżę Banku, w wysokości 1,70%, obliczona na dzień r.. wynosi 6.13%. 16/09110 X I E D Y C J A R A N K I N G U N A J B A R D Z I E J D Y N A M I C Z N Y C H M A Ł Y C H I Ś R E D N I C H F I R M P u ls B iz n e s u

14 1 C o ty d z ie ń nr 35/978 R ozm aitości Weterynarz radzi O legendach - z mysłowickiego punktu siedzenia"... Sterylizować czy nie? Przejrzystość kontra interesy Budujemy nową Polskę Budujemy now y św iat W którym wszystko będzie lepsze W którym now y będzie ła d Przed tygodniem, żonglując prze p isa m i prawa, w yk azałem, że re alizacja p rzedsięw zięć k w a lifik o wanych jako punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, a więc przedsięwzięć potencjalnie znaczą co oddziaływających na środowisko wymaga przeprowadzenia postępo wania zwanego oceną oddziaływa nia przedsięwzięcia na środowisko, na co składa się weryfikacja raportu o o d d z ia ły w a n iu na środ ow isk o, u z y sk a n ie w y m a g a n y ch u staw ą o p in ii i u zg o d n ień i zap ew n ien ie m ożliw ości udziału społeczeństw a w postępowaniu. Zdaniem miejscowych decydentów ów udział w postępowaniu oraz dostęp do inform acji zapewniają oni, gdy na stronie internetowej pl umieszcza lakoniczne notki o zakre sie przedm iotowym decyzji/postano wienia, czyli np. zezwolenie na prowa dzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Żeby tak ą notkę w ekoportalu zlokalizować trzeba istotnie wystąpić wpierw z wnioskiem o udzie lenie informacji publicznej, bo szansa na odnalezienie jej tam na własną rękę jest podobna jak w przypadku szukania igły w stogu siana. To nic, że w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do in formacji o środowisku zapisano: udo stępnianiu, o którym mowa w art. 8 (organy adm inistracji są obowiązane do udostępniania każdem u informacji o środowisku i jego ochronie znajdu jących się w ich posiadaniu) podlegają inform acje dotyczące (...) środków, takich jak środki administracyjne (...), jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów [środowiska], ale być może środków administracyjnych innych jak decyzje zezwalające na działalność w zakresie zbierania odpadów ignorując przepisy nie wydano, więc o czym tu informować skoro organ ich nie posiada. W szczególności gdy chodzi o inne środki administracyjne, to dla przed sięwzięć potencjalnie znacząco oddzia ływających na środowisko właściwy o rgan, czyli prezy d en t w pierw szej kolejności stwierdza albo obowiązek przeprowadzenia oceny. w drodze postanowienia uwzględniając łącznie uw arunkow ania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 0 środowisku albo - jeśli potrzeby prze prowadzenia oceny... nie stwierdzi również winien wydać postanowienie. Mimo pisemnych wezwań przez Komi sję Rewizyjną do udzielenia stosownej informacji o wydanych w tym trybie postanowieniach informacja taka pozo staje dla komisji niedostępna. I to mimo uznania zasadności skargi na takie dzia łania prezydenta przez Radę Miasta. No 1co? Ano nic! Z art. 28 u st. 10 u sta w y z d n ia 27 k w ie tn ia 2001 r. o o d p a d a c h w y n ik a, że zezw olenie n a d z ia ła l ność w zakresie zbierania odpadów m ożna wydać dopiero po uzyskaniu pozw olenie na użytkow anie obiektu (składow iska odpadów są obiektam i kategorii XXII i decyzja o pozw ole n iu na użytkow anie jest w ym agana zaw sze - p o r. a rt. 55 p ra w a b u dow lanego, a w cześniej k o n iecz n e są decyzje o w a ru n k a ch zabudow y i pozw olenia na budowę) lub po za k o ńczeniu postępow ania w sprawie z g ło szen ia z m ia n y sp o so b u u ż y t k ow an ia o b iek tu budow lanego lub jego części. A jakie tu m ogły zapaść decyzje wobec zakazów zaw artych w Studium u w arunkow ań...!? Przytoczone argum enty wskazują, że zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Kilińskiego 2 musiały być wy dane z rażącym naruszeniem prawa, a stronom uniemożliwiono udział w po stępowaniu. Działaniem tym prezydent i urzędnicy biorący udział w postępo w aniu w sposób rażący przekroczyli swoje uprawnienia i nie dopełnili swo ich elementarnych obowiązków dzia łając na szkodę mieszkańców miasta, a zwłaszcza sąsiadów składnicy i miesz kańców mających prawo do informacji 0 śro d o w isk u. P r z y p iłato w sk im stosunku do powyższego Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód 1Sądu Rejonowego w Sosnowcu... PlOTR OśLIZŁO Każdy z właścicieli kota stan ie w pewnym m om en cie przed takim d ylem atem. Wiele osób, pow ie zd ecydow anie: tak, s te ry lizow ać. A o to kilka arg u m en tó w p op ierających tak ą d ecy zję: Wykastrowany kocur stanie się spokojniejszy i będzie mniej włóczył się po okolicy, gdyż nie będzie nim kierował instynkt rozmnażania się. Tym samym zaistnieje mniejsze prawdopodobieństwo znaczenia moczem swojego terytorium. Większa szansa na dłuższe życie - kot, który szuka partnerki łatwo może wpaść pod samochód lub nabawić się choroby zakaźnej podczas walki. Wysterylizowana kotka tak samo jak kocur staje się przyjemniejszym i milszym zwierzakiem, gdyż nie koncentruje całej swojej energii na szukaniu partnera. Jednak koronnym argumentem jest to, że każdego roku usypia się miliony niechcianych kociaków, ponieważ nie ma dla nich dosyć miejsca w domach czy schroniskach, nie mówiąc już o tym, ile z takich maleństw umiera w piwnicach z głodu czy chorób! Nieprawdą jest pogląd, że kotka przynajmniej raz w życiu musi mieć kociaki, bo inaczej zwariuje". Konieczność co najmniej jednego miotu w życiu kotki to mit. Kotki nie myślą abstrakcyjnie, nie planują macierzyństwa, nie oczekują swoich dzieci tak jak ludzie. Co gorsza, komplikacje w ciąży i przy porodzie nie są wcale rzadkie. Kotkę można K o n k u rs ) W y g r a j z C o Dzieci Wehrmachtu" - premiera w Rialcie" ria lto.k a to w ic e.p l. L a u re a t u b ie g łe g o ty g o d n ia : R afa ł Szelest. G ratulujem y! U w a g a p r e m ie r a! Ju ż 3 w rz e ś n ia w K in o te a trz e Rialto w Katowicach odbę dzie się pokaz film u M ariusza M alinow skiego D zieci W e h rm ach tu poruszającego te m at przym usowego wcielania Polaków do arm ii niemieckiej podczas wojny. P o n a d t o n a k o n i e c t yg o d n ia w kato w ick im k in ie szykuje się sp o tk an ie z A u to re m w id m o czyli o s ta t n im film em R om ana P o lań sk ie g o, w k tó r y m g łó w n y b o h a te r g ran y p rzez Ew ana M cg reg o ra zo staje z a tr u d n io n y do n ap isan ia b io g rafii z n an eg o p o lity k a. O kazuje się, że n o w a p ra c a w p ę d z i go w ś m ie rte ln e k ło p o ty. K olejna film ow a propozycja to fra n c u sk a k o m ed ia K o b ieta n a M arsie, m ężczyzna n a W e n u s, w k tó r e j z n u d z o n e życiem m a łż e ń stw o p o s t a n a w i a n a ja k i ś c z a s zam ienić się rolam i życiowy m i. O czyw iście ta z a m ia n a spow oduje w iele k o m p lik a cji. N a d e s e r h is z p a ń s k i a k c e n t - film G r u b a s y p o ru s z a ją c y te m a t c h o ro by c y w ilizacy jn ej jak ą jest Ostatni władca wiatru" w Heliosie" otyłość. B ohaterow ie G ru b asó w sp o ty k ają się n a te ra p ii g ru p o w e j, by s c h u d n ąć i o d m ie n ić swoje życie. P rz y o k azji p o z n a je m y ich p ro b le m y i k o m p lek sy o raz k o m p lik acje życiowe jakie k ry ją się za z b ęd n y m i k ilo g ram am i. A dla naszych czytelników m am y podw ójne zaproszenie na w ybrany film do R ialta. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: Kim jest tytułow y Autor w idm o w slangu wy dawniczym? S z c z e g ó ło w y r e p e r t u a r k in o te a tr u na stro n ie www. W najbliższy piątek w kinie H elio s szykuje się g ra tk a d la m iło śn ik ó w tw ó rczo ści pochodzącego z Indii reżysera M. N ight Shyam alan znanego z tak ich film ów ja k Szósty z m y sł czy Z n a k i. M ow a oczywiście o jego najnowszej p ro d u k c ji O s ta tn i w ład c a w ia tr u. Film to p rz y g o d o wa opow ieść o spadkobiercy A vatara - in k a rn a c ji d ucha w szechśw iata i m istrza czte re ch żyw iołów, k tó ry m u si szybko dojrzeć i porzucić swo je d otychczasow e n ie o d p o w ied zialn e zachow anie, aby zapobiec zniew oleniu Ludów Powietrza, W ody i Ziem i przez żądny w ładzy Lud Ognia. C ałą ro d z in ą m o żn a n a to m ia s t w y b rać się n a film M arm ad u k e. Pies n a fa li. M arm aduke to dog n iem iec ki, na świecie bohater pasków kom iksow ych drukow anych w sześciuset gazetach w ponad dw udziestu krajach. Ten psiak zawsze znajdzie sposób, żeby się w yróżnić i robi to nie tylko wysterylizować już przed pierwszą rujką. Kolejny mit to taki, że po kastracji kocury mają problemy z nerkami i pęcherzem. Nerki to narząd bardzo wrażliwy u kotów, zaś cewka moczowa kocurów jest długa i wąska, a przez to ma skłonność do zatykania" się, jeśli w moczu są kryształy, ale nie znaleziono żadnego powiązania pomiędzy kastracją kocura a zapadaniem na choroby pęcherza. Koty żyjące w domu, w większości kastraty, jeśli zachorują są diagnozowane i leczone, a kocury wolno żyjące, niekastrowane - po prostu umierają i nikt nie docieka przyczyny ich śmierci. Tak powstało mityczne powiązanie kastracji z chorym pęcherzem. Istnieje również sterylizacja farmakologiczna - podawanie preparatów zawierających syntetyczne pochodne progesteronu, jednak podawanie kotce hormonów może spowodować takie choroby, jak ropomacicze i guzy sutka. Każda prawidłowo przeprowadzona sterylizacja eliminuje ryzyko zachorowania na ropomacicze i poważnie ogranicza zachorowalność na guzy sutka. Lek. Wet. Izabella Kopacz ty d z ie ń i ' W ' athei&t Airbender * IN3D m wins«\asm m v.v.\.m cawis v w e urn r* *i \m m u s. nrm a m m m\ m» m. :uksk»ars r o n a s s t t o m kneco *.m x m rm i - w,., yssamm D?wnv3wm raw 'nx.mnannin COMING SOON Q ALSO FLAYING IN 2D za p o m o c ą ro z m ia ru. A dla naszych czytelników m am y podwójne zaproszenie na wy b ra n e seanse do H elio sa. W ystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: Kto zagrał główną m ęską rolę w film ie Szósty zm ysł? Szczegółow y re p e r tu a r k in a n a stro n ie www. heliosnet.pl. Laureat ubiegłe go tygodnia: Paweł Bogusław. Gratulujemy! Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny pod adresem m ailowym o2.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem Konkurs Mysłowice". Ze zwycięzcami skontaktujem y się telefonicznie.

15 C o ty d z ie ń nr 35/978 D la k o n e s e ró w P R Z Y R O D A Z szafy prokuratora P an W a ld e m a r w ra z z ro d z in ą m usiał się wyprowadzić z mieszkania, bo ta k m u dokuczali, że w ytrzym ać n ie m ógł. - P odpuszczali na niego swoje dzieci, które go popychały i wo łały za nim ja k szedł drogą. Pukali mu w drzwi po nocach, cały blok stawiali na równe nogi. Podrzucali m u śmieci pod drzwi, stare buty i piasek z pola - opowiadają sąsiadki. Kropkę nad i postaw ili wtedy, gdy posądzili go 0 k ra d z ież dw óch sp o rto w y ch p a r butów, które rzekom o znajdow ały się na klatce. Sprawą zajął się w tedy sąd, k tó ry ostatecznie kazał p an u W alde m arow i zapłacić za obuwie. Sąsiedzi tw ierdzą, że nie m iał on nic w spólne go z tą rzekom ą kradzieżą. - Chcieli się zemścić za sprawę z truskaw kam i - tłum aczą. Temat butów rodziny C. je st zn a n y w bloku. - W ystaw iają śm ierd zą ce b u ty za d rzw i i torują nim i drogę na piętro. To się w głowie nie mieści. M nie też, bo przyjaźnię się z panią Ireną, którą mają za wroga. M ają piwnicę, garaż. Czem u tam nie schowają tego dziadostwa, tylko robią nam wystawę? - pyta p an i M aria. Nie w iadomo nawet, kiedy sąsiedzi zaczęli się kłócić, i to w całej klatce. Powstały jakby dwa obozy: państwo C. 1 cała reszta. Ci pierwsi wydają się być bezkarni w dokuczaniu, zaś ci drudzy czują się ich ofiaram i. Kto nie zaj muje żadnego stanowiska, też p ozo staje w niełasce rodziny C., która jest nieufna i podejrzliwa. - M am dziecko z porażeniem m ózgow ym. M a 7 lat. N ie chodzi, nie mówi, waży tylko 12 kg. R a fa ł p o trzeb u je spokoju, a oni specjalnie tłuką nocą w sufit i w drzwi - relacjo n u je p a n i M aria. D odaje, że naw et na balkonie nie m oże być, bo wyzywają ją od najgorszych i rzu cają tym, co mają p o d ręką. - Ciuchy w ieszam p o d oknem, bo m i ściągali ze sznurków. Chore dziecko cały dzień w dom u siedzi, bo strach z nim wyjść nawet na balkon po tych doświadcze niach, jakie przeżyłam. Jak raz w y szłam z nim na spacer, to syn pani C. 0 mało nas nie przejechał. W yzywał od upośledzonych i rzucał kamieniami. Wiele razy interweniowałam na policji, ale nic to nie dało. Policja jest tu w zy wana ciągle, ale co z tego? Oni się ich nie boją, nawet im drzwi nie otworzą. Tylko opiece społecznej co im pieniądze daje. Mają dwa auta, dzieci starszepracują, ona też, m ąż na rencie i dorabia na czarno. Mają Amerykę. Ja, choć się starałam o zapomogę, nic nie do stałam, a naprawdę jestem w potrzebie. Gdzie tu sprawiedliwość?dlaczego nikt nie sprawdzi ich ukrytych dochodów? - mówi p ani Maria. Spór sąsiedzki dotyka wiele osób. - Omijam ten blok z daleka. Czasami słyszę, co się tam dzieje. W rzeszczą na siebie, wyzywają się, a nawet biją. K to ś m u si z ty m zro b ić po rzą d ek, bo dojdzie do tragedii i będzie za p ó ź no na interwencję - pow iedział star szy pan z sąsiedniego bloku. A tym czasem zapow iada się k o lejny proces w sądzie. - Z łożyłam ju ż doniesienie na policję, bo od miesięcy m a m g łu ch e telefony. I to g łó w n ie w nocy. Policja ma sprawdzić num er 1ja k dowiodę swoich racji, to odpo wiedzą za to. Nie podaruję im. To musi się skończyć. Płacę za czynsz i w ym a gam spokoju w m ieszkaniu i w bloku - inform uje p a n i Irena, któ ra mówi bardzo cicho tw ierdząc, że sąsiedzi n a pew no ją p odsłuchują. Podobno wiele razy ich na tym nakryła. - Szpie gują mnie. Oni idą do kościoła na 7.30, a ja tro ch ę p ó źn ie j, cze ka ją w ięc na m nie pod kościołem i wystawiają język, ubliżają i nękają psychicznie. A ja k w racam, to są p o d d rzw ia m i i nie chcą wpuścić do drzwi - kończy. Pitawal Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice &z22) Z uwagi na brak w pierwszych m ie siącach po w ojnie odpow iedn iego sprzętu strażakom pom ogły władze miasta. Magistrat zakupił jednostce w óz gaśniczy Praga, na którym w y k o n a n o za b u d o w ę stra ż a c k ą i który przystosowany był do gasze nia pożarów w zakładach przemy słowych. U roczystość pośw iecenia wozu odbyła się 3 listopada 196 r. Z tej okazji do Mysłowic zaproszo ne zostały władze wojewódzkie oraz przed staw iciele w ładz strażack ic h i wojskowych. Rano goście zgrom a dzili się przed budynkiem strażnicy (obecnie ul. S trażacka). N astępnie uform ow ano pochód i nastąpił prze m a rsz k o lu m n z pokazem sp rzę tu strażackiego p o d kościół pw. NSPJ. Z tego miejsca wszyscy obecni p rze szli na rynek, gdzie naczelnik straży pożarnej złożył raport. Na okolicz ność pośw ięcenia w ozu zarząd OSP zlec ił za k ła d o w i fo to g ra fic z n e m u Foto-Trocha z Mysłowic w ykonanie pam iątkow ego tablo z w izerunkiem w ozu i fotografiam i członków m iej scowej straży oraz w ykonanie albu m u ze zdjęciam i dokum entującym i uroczystość. W raz z przekazaniem sam ochodu straż otrzym ała od w ładz Mysłowic sum ę w wysokości m iliona złotych. K rótko potem zakupiony został bra kujący sprzęt: węże, m u n d u ry i heł my. W tym czasie O chotnicza Straż P o ż a rn a zn ajd o w ała się w b ard z o P rz e ja z d w ozu s tr a ż a c k ie g o P r a g a " p o d k o śció ł pw. N SPJ, w tle ul. S z y m a n o w sk ie g o. tru d n y c h w a ru n k a c h lokalow ych. Posiadała jedynie dwa boksy na p o jazdy, z których jeden przebudow ano na świetlicę. W 199 r. OSP uczestni czyła w akcji gaszenia p o żaru m aga zynu C entrali Handlowej Przem ysłu Elektrotechnicznego w Szopienicach. Mysłowiczanie przybyli jako pierwsi n a m iejsce p o ż a ru n a 50 jed n o stek b io rą cy c h u d z ia ł w ak cji i z o sta li za ten wyczyn uhonorow ani specjal nym i odznaczeniam i. 13 m arca 198 r. w płynęło do Ko m en d an ta Straży Pożarnej w M ysło w icach pism o z W arszaw y od Związ k u Straży Pożarnych RP, inform ujące o zb ió rce s p rz ę tu g a śn iczeg o d la m a ją c e g o p o w s ta ć w W a rs z a w ie N A S^ V A było tak pięknie... Awantury i spory sąsiedzkie w tym b lok u sta ły się n ie do z n ie sie n ia i to nie tylko dla bohaterów, ale też innych m ieszkańców bloku. Ludzie boją się otworzyć drzwi. Problemy są sied zk ie b y ły ju ż k ilk a k ro tn ie wałkowane na wokandzie, na po licji, a nawet na plebanii. Na początku lat dziew ięćdziesią tych p ani Irena opiekowała się szóstką dzieci państw a C. na zasadzie pom ocy sąsiedzkiej. - D rugiem u trzeba p o magać. Rodzice tych dzieci pracowali, a ja z życzliwości serca zajm ow ałam się n im i ja k sw o im i. K a rm iła m, przebierałam, tuliłam. K iedy A n ia wracała z pracy, piłyśm y kawę, roz m aw iałyśm y do późnych godzin. Jak m i coś trzeba było pomóc, zawsze była chętna i ja k mogła, to się odwdzięcza ła. Współczułam jej, bo m ąż pił, a ona p ła k a ła z żalu. P ocieszałam ją ja k mogłam - opow iada p an i Irena. D o daje, że w bloku, w którym mieszkali, panow ał spokój i zgoda. Do c z a s u. P an W ald em ar, sąsiad z p ię tra pań stw a C., szedł z koszykiem tr u skawek. M iał już wchodzić do m iesz kania, kiedy pijany m ąż p an i A nny w łożył m u rękę do k oszyka z t r u skaw kam i i zaczął gnieść. Z aw ołał jeszcze starszego syna, żeby sobie p o d ja d ł. P an W a ld e m a r z a b ra ł koszyk i chciał odejść, kiedy tam ci złapali go za ubranie, zaczęli kopać i wyzywać od skner. - A ku ra t w idzia łam to wszystko. Na swoje nieszczęście - m ów i pan i Irena. Sprawa o pobicie została w niesiona do sądu przez pana W aldem ara, a pan i Irena świadczyła tam przeciw ko daw nym przyjacio łom. - O Jezu, co ja w tedy m iałam! Jak m nie straszyli, żebym m ilczała i nic nie mówiła. Co m iałam zrobić? Powiedziałam prawdę. A le tego żału ję, bom w gorszej sytuacji. Teraz m am piekło na ziem i - żali się p an i Irena. W O K Ó Ł 15 m uzeum pożarnictw a. W pierwszej k o le jn o śc i n a le ż a ło zab e z p ie c za ć u m u n d u ro w a n ie i u zb ro jen ie o so biste strażaka, m otopom py, sikawki ręczne, hydrofory, gaśnice, hydronetki, hydropulty, sprzęt zao patrzenia w odnego, sprzęt burzący, tłu m iący i p o m o c n ic z y. N a stę p n ie n a le ż a ło go opisać p o d ając m ark ę i datę p ro d u k c ji. D la n o w eg o m u z e u m planow ano nazw ę C entralny Dom S tr a ż a c k i w W a rsz a w ie. W celu otw arcia placów ki zbierano cegiełki z p ro śb ą o w p łatę n a n u m e r k o n ta kasy Z w iązku Straży Pożarnych RP. Jak p o k a z a ła przy szło ść, M uzeum Pożarnictw a o tw arto potem w My słowicach. Dariusz Falecki Piotr Grzegorzek - Kustosz Muzeumw CHRZANowiE uze um.chrzanow.pl Powrót na arkozę W ostatni czwartek sierpnia odbyła się kolejna wyprawa z cyklu z mysłowiczanką po ziemi chrzanowskiej. Tym razem autorce przyszłej waloryzacji turystycznej moich terenów łowieckich postanowiłem pokazać arkozę kwaczalska. Ten różowy, sypki piaskowiec z pogranicza karbonu i permu wystę puje na znacznie większym obszarze, ale okolica Kamionki Małej k. Kwaczały to stanowisko klasyczne. Znajduje się ono w stokach wąwozu Gródek. Gdzie to jest Dojazd w to miejsce jest dość łatwy, jeśli zdecydujemy się dotrzeć tutaj drogą Bieruń - Kraków. Kiedy miniemy Żarki, Babice kolejną wsią będzie Kwaczała. Tutaj należy raptownie odbić w lewo złożony z powalonych robinii akacjo wych, gęstych krzewów oraz pokrzyw. A raukarytów, czyli skrzem ieniałych pni drzew szpilkowych już tutaj nie ma. Najbliżej Mysłowic można je podziwiać w M uzeum w Chrzanowie. Tym nie mniej warto zajrzeć w te strony, bo wi doki dookoła są wspaniałe. Droga na arkozę Skręciliśmy w Kwaczale, gdzie trze ba, ignorując pierw szą dobrą d ro gę w lewo. Dojechaliśm y do m ostku na Kwaczalce. Tu m ożem y w ybrać dwie drogi, ale ja polecam lewą, stromą, która doprowadzi nas w końcu po kil ku zakrętach do Kamionki Małej, jeśli nie będziemy dostatecznie czujni. Poza zabudową Kwiczały należy zauważyć P ró g d e n u d a cy jn y w G ródku i pojechać asfaltową drogą tak wyso ko jak się da. No a potem dobrze jest posiadać szczegółową m apę okolicy, bo o tym, że gdzieś tutaj jest arkoza do wiecie się ze znaku w dolnej części wsi a potem to już nic nie będzie. A dlaczego warto się tam wybrać. Cóż, w 1995 roku podałem taką zachętę. W yobraźcie sobie gęsty trójkątny lub p o d łu ż n y las u stóp łagodnego wzniesienia wyrastający nieco ponad dwie fałdy. Skrywa on wąską szczeli nę. Zrazu łagodna, lekko sprogowana i przez kró tk ie plateau przechodzą ca w niem alże b ezd en n ą przepaść, by skończyć się łagodnym rowkiem. Jej ściany są zrazu miękkie, czarniawe lub brązowożółte pobrużdżone różowymi żyłkami. Ku w nętrzu barwa od żółtokarminowej przez jasny róż przechodzi w karm inową czerwień. Ociekają one wilgocią, która grom adzi się na dnie przepaści przechodząc w lepką maź. Tak w przybliżeniu wygląda opis prze ciętnego wąwozu w arkozie kwaczalskiej na południow ych stokach góry Kamionki Wielkiej. Dziś miejsce to tonie w zieleni, a in tensywne opady deszczu spowodowały powstanie kilku osuwisk. Pierwszy próg W id ok z S o b on iow ej D rogi denudacyjny w górnej części parow u Gródek poszarzał i jest dostępny dla tych, którzy są dostatecznie zdeterm i nowani, aby pokonać swoisty pas cnoty ginącą w zieleni Soboniow i Droga, która dojdziemy do parow u Grodek. To z niej najlepiej rozglądać się po oko licy. Szczęśliwcy mają szansę dostrzec nawet szczyty Tatr Zachodnich, bo Be skidy z Babią Górą bez tru d u m ożna podziwiać z kilku wzgórz Imielina oraz Chełmu lub Lędzin. Arkoza jako formacja geologiczna uchodzi za suchą. Tym niemniej cieka wostką florystyczną jest tutaj fakt, że szu mią olsze na gór szczycie. Do tego do chodzą wilgociolubne jesiony wyniosłe, gatunki raczej łęgowe, tzn. lubujące się S załw ia lep k a w okresowo zalewanych dolinach rzek, oraz podmokłych łąkach i lasach. Tego dnia na liściach olszy znalazłem znaną m i szperkę z gatunku Taphrina sadebecki oraz coś co tworzy małe czarne kropki na liściach. Na razie nie wiem co zacz. W runie tego lasu spotykamy sze reg gatunków charakterystycznych dla buczyn, ale największą ciekawostką jest tutaj szałwia lepka. Te tereny to najob fitsze stanowiska tego gatunku poza górami. To roślina o żółtych kwiatach tworzących niby kłos. Całe ziele m a za pach zbliżony do szałwii lekarskiej. Nie jest wymieniana w polskich książkach zielarskich a nawet w Wikipedii. Tym niemniej w książce - Dziko rosnące, użytkowe rośliny Ukrainy podaje się, że m a ona analogiczne do szałwi lekar skiej właściwości lecznicze.

16 16 In fo rm a to ry i o g ło s z e n ia Co tyd zień nr 35/978 MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD [2 NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI R a d n y R a d y M i a s t a P i o t r O ś l i z ł o zaprasza na swoje dyżury w kancelarii Rady Miasta w poniedziałki w godzinach i w każdy poniedziałek w godz w Biurze Poselskim Posła Grzegorza Tobiszowskiego, ul. Grunwaldzka 22 R a d n y Z b i g n i e w A U G U S T Y N zaprasza na dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz w lokalu Biura Poselskiego Posła G. Tobiszowskiego - róg Grunwaldzkiej i Placu W olności, 1p. W i c e p r z e w o d n i c z ą c y R a d y M i a s t a E d w a r d L a s o k zaprasza na swoje dyżury w środy w godz w kancelarii Rady Miasta, w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach w siedzibie Rady Osiedla Brzezinka, ul. Chrzanowska 7 R a d n y R a d y M ia s t a J ó z e f Z a jk o w s k i zaprasza na swoje dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz w Biurze Poselskim Posła Grzegorza Tobiszowskiego i Senatora Bronisława Korfanetgo, ul. Grunwaldzka 22. O fe r u je m y w in ie tk i a u to s tra d o w e n a A u s t r ię, S z w a jc a r ię, C z e c h y, kartyviacard - Włochy e-matrica Węgry S ło w a c ja, S ło w e n ia bilety na przejazd A- rabatowe polskieopłatydrogowe dla pojazdów ciężarowych czynne od pn. - pt. Jaworznoul.Matejki33 b tel. 32/ SKŁADOPAŁOWY Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg 23 oferuje: - węgiel - luzem i workowany, - miały węglowe - luzem i workowane, - ekogroszek - luzem i workowany tel. 32/ ; FIRMA POGRZEBOWA p o r c A / Mysłowice ul. Mickiewicza a (w podwórzu obok prosektorium) tel/fax (032) całą dobę M IĘD Z Y N A R O D O W Y T R A N SPO R T Z M A R Ł Y C H KREMACJE, EKSHUMACJE Mysłowice ul. Towarowa 11 Dom Pogrzebowy Elegancja w najniższych cenach Trumny Usługa pogrzebowa od 900 zł od 900 zł Kwiaty na trum nę 150 zł M em ento M on Cakowity koszt pogrzebu 1950 zł + 7 % VAT Mysłowice, ul. Bytomska 35 R ea lizu jem y k o m klekso w ą usługę pogrzeb u, tel/fax , krem ację, stypę całodob owy Jesteśmy do Państwa usług -m em ento.pl; W. U. R. z a p r a s z a n a k u r s y : BHP -podstawowe, okresowe Grafika komputerowa Instruktorpraktycznej nauki zawodu Kierowca wózka jezdniowego + wymianabutli Kosmetyczka Kucharz (kurs-podstawowy/ rozbudowany) Kasafiskalna Pracownik administracyjno-biurowy Sprzedawca Wychowawca kolonijny+ kierownik kolonii Księgowość Manicure-pedicure Magazynier Minimum sanitarne + badania Monterinstalacji wodno-kanalizacyjno-gazowej Ogólnobudowlany 9 Operatorsprzętuciężkiego 9 Obsługakomputera 9 Opiekunki 9SEPdo1kV 9 Specjalista ds. funduszy unijnych 9 Spawanie 1 metodą CENTRUM ^ POGRZEBOWE W P.Ulfig MYSŁOWICE ul. Katowicka 8 MYSŁOWICE KRASOWY, ul. Plebiscytowa 1, M ię d z y n a r o d o w y t r a n s p o r t z m a r ły c h tel , tel. całodobowy Z a p ra szam y d o Lice u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e g o : 2 -le tn ie g o - p o s z ko le z a w o d o w e j 3 -le tn ie g o - p o g im n a z ju m pzkołaposiada uprawnienia szkoły publicznej Zapisyprzyjm ujei dodatkonychinform acjiudzioln sekretariatfirmy: Mysłowice, Pl. Wolności 7, tel /09/10 Zarządzanie nieruchomościami - wspólnoty mieszkaniowe. Tel /D Kompleksowe remonty, gładzie, malowanie, poddasza. Tel Przeprowadzki, usługi transportowe, przewóz rzeczy, materiałów. Tel /D ACTARIUS - twoje biuro rachunkowe. Profesjonalne usługi księgowe, kadrowo - płacowe, doradztwo podatkowe. Dojazd do klienta. Tel /08/10 Gotówka bez bik-u - również z komornikiem. Tel /08 Jesteś na czarnej liście? U nas chwilówka od ręki. Kontakt: /08 Szybka pożyczka szkolna. Tel NIERUCHOMOŚCI GLOB. Przyjmiemy do sprzedaży domy, mieszkania i grunty, zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie firmy, Mysłowice ul. Mikołowska lub telefonicznie pod nr tel Zapraszamy Sprzedam mieszkanie własnościowe w Świętochłowicach, powierzchnia 5,5 m2, bez pośredników, cena do uzgodnienia. Tel KUPNO- SPRZEDAZ Kupię różne radia, wzmacniacze, kolumny itp., sprzęty AUDIO. Tel Kupie kolejki PIKO, HO, TT itp., klocki LEGO. Tel Kupię antyki, starocie, militaria i wiele innych. Tel NAUKA Poszukujemy doświadczonych korepetytorów. Tel /D Język niemiecki, nauka, korepetycje. Tel /D Język angielski, nauka, korepetycje. Tel /D Język rosyjski, nauka, korepetycje. Tel /D Angielski - korepetycje, udziela nauczyciel. Tel PRACA Fryzjerkę zatrudnię na stałe. Tel Podnajm ę kosm etykę w Brzęczkowicach. Tel N C K U 7 Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. zo.o. Zaprasza do: Liceum Og ó ln o ksza rtcącego d la Do ro s ły c h : - po szkole zaw o dow ej 2 lata, - po gira d d ju m 3 lota. Nap ó r zzupeła iający cło klasy II i III Zajęcia odbyw aj 1 oię mc/ piąt t i i so bot y. K u rs k r / y g o tow u w czao la oska d o rosłych cócących w roku sakolnym 2ąsą/ 0011 zdaw ać mc tu cy (ugzam in dojrzałzści/. Liczba taiujsc og raniczona. Tet min rozpoczęciazajęćo I W yot aw ia m y zaśw łaoszenia d o ZU S. Z a p isy p rz y jm u je m y : S e k re ta ria t: M y s ło w ic e, Plac W d n oiśc o 2 - d -2a oa g ą d z. 8-17; e -m a il: a cn d ku.co m.pl DO KOŃCZ OIERPNIO N I0 POO lkram a W l l l O W EGO!!! D 0 W Y N A J Ę C IA L 0 K A U E B IU R O W E w WAdsukA k U J stuw icjc h i ul. W o jsta Pulskiego 3 na II piętrze: 1 pokój 19,71 m2, 1 pom ieszczenie (g a b in e t+ se kre ta ria t) 39,71 m2 na III piętrze: 1 pokój 12,72 m2 Szczegółowe inform acje można uzyskać pod numerem telefonu: lub e-m ail: bm coig.katow ice.pl 06/07/10 S zkoła Języków Obcych W ie ża Babel Z n a m i n a u k a ję z y k a to c z y s ta p rz y je m n o ś ć! M y s ło w ic e, ul. S o s n o w ie c k a te l , h ttp ://w ie z a - b a b e l.p l/ Docieplanie budynków Ko m p le k s o w n w y Oończe n i a w n ę trz Te l /09/10 20/d

17 Co tyd zień nr 35/978 D z ie ln ic o w y k a le jd o s k o p 17 BRZEZINKA Kolej kolei na koszenie Zarośnięty teren przy ul. Bocznej jest wykoszony tylko do połowy. Nasz czytelnik opowiada, że po interwencjach mieszkańców miasto wykosiło swoją część, druga nadal porastają wysokie chwasty. - Tamto należy do kolei - m ó w ią m ieszk ań cy o sied la. D o m a gając się uporząd k o w an ia teren u m ają na uw adze nie tylko estety kę osiedla, ale przede w szystkim swoje bezpieczeństw o, bo zarośla są m iejscem sp o tk ań w yrostków. G rupki upodobały sobie osłonięty chaszczam i m urek, w okół k tó re go są p o ro zrzu can e p o zo stało ści SŁUPNA Popisany, pogięty, pokrzywiony Ul. Stadionowa to jedno z ulubionych miejsc wandali wyżywających się na znakach drogowych. Nie po raz pierwszy zniszczono STOP i ostrzeżenie o przejeździe kolejowym. Tablica jest popisana, krzyż św. Andrzeja wygięty, a słupek wykrzywiony. KOSZTOWY Fachowa robota / / BRZEZINKA P o s p r z ą t a ją p o s o b ie? - Podczas budowy kanalizacji nawieźli tu ziemi i do dzisiaj nie sprzątnęli. Zawalili plac, na którym wcześniej parkowały samochody - mówi mieszkaniec Brzezinki, wskazując na placyk pomiędzy TBS przy ul. Reja a ul. Boczną. M am y nadzieję, że w ykonaw ca nie zapom niał o swoim bałaganie i w k ró tce d o prow adzi to m iejsce do porządku. W jednym z p oprzednich w ydań na prośbę czytelniczki z Kosztów apelowaliśmy o przycięcie wybujałego żywopłotu przy ul. Gagarina. W ubiegłym tygodniu inny mieszkaniec dzielnicy poinform ował nas, że żyw opłot zo stał przycięty, ale sposób, w jaki to zrobiono, woła o pomstę do nieba. Sprawdziliśmy. Krzaki zostały skrócone na wysokość. Nawet laik nie mający nic wspólnego z pielęgnacją zieleni zauważy, że robota została zrobiona byle jak. Najprawdopodobniej fachowiec posłużył się nieodpowiednim sprzętem, bo gałęzie zostały p o łam an e a nie obcięte - z żyw opłotu sterczą zm asakrow ane kikuty. KONKURS T ró jk ą t na g ru szy W dzielnicy Morgi, na skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Ofiar Września na gruszce wyrósł" znak drogowy. Został potrącony przez auto i zniszczony, a ktoś dowcipny uznał, że jak mogą być gruszki na wierzbie, to czemu nie znak na gruszce? Autora zdjęcia zapraszamy do redakcji po nagrodę - kupon na pizzę NASZE MIASTO Wracają normalne rozkłady jazdy 1września na liniach autobusowych KZK GOP zostały przywrócone rozkłady jazdy obowiązujące przed wakacjami. Z m ian y objęły m.in. lin ie 66, 76, 19. O d w czoraj w zw ią z k u z zakończenie m p ra c p rz y sieci w odno-kanalizacyjnej w ul. K rasow skiej w M ysłow icach, została przyw rócona rów nież rozkładow a trasa przejazdu lin ii autobusow ej n r 219 w tym rejonie. K O N K U R S Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ciekawe lub śmieszne zdjęcie. Jeśli zauważyliście coś interesującego, prosimy o lub o dostarczenie odbitki do naszej redakcji (ul. Wojska Polskiego 3). Dla najlepszych zdjęć przewidujemy atrakcyjne nagrody. Sponsorem jest pizzeria Gruby Benek w Mysłowicach, Rynek 3, tel , ZADZW OŃ DO NAS s P ro b le m y, z k t ó r y m i n ie w ie s z, g d z ie się z w ró c ić, u w a g i n a t e m a t d z ie ln ic y, w k tó r e j m ie s z k a s z. W id z is z coś, c z e g o n ie w id z ą in n i. Od poniedziałku do piątku w godz Przyjedziem y na m iejsce! Dla nas każda sprawa jest ważna Wyślij

18 18 M a s z g ło s Co tyd zień nr 35/978 PRZYSZLI RADNI SA TUŻ OBOK CIEBIE! Zn a s z ich? Przekonaj ich! Przecież to Twój sąsiad, znajomy. Człowiek, którego widujesz każdego dnia i wiesz, że potrafi wiele zdziałać. Może warto przekonać go do kandydowania w wyborach samorządowych? Wybory samorządowe Znasz go? Przekonaj go! Chcesz kogoś przekonać, aby został radnym? A może sam chcesz nim zostać? Czytaj i dyskutuj na i W ybory samorządowe 2010 masz głos l^ \ masz wybór Trust fot Civil Sodety I in Central and Eastem Europę

19 C o ty d zie ń nr 35/978 S p o rt 19 PIŁKA NOŻNA - liga okręgowa Niefortunne pożegnanie wakacji naszego zespołu, dlatego porażka z kan dydatem do spadku na pewno powodów do chwały Pogoni nie przynosi. Fatalny okres mają za sobą piłkarze naszych klubów grających w okręgówce. Po jednej wygranej i porażce zaliczyli sąsiedzi z Chełmu i Imielina, natomiast Unia pozostaje w dalszym ciągu bez zwycięstwa notując w ubie głym tygodniu remis i porażkę. Stal dalej w rozsypce Unia bez wygranej Bardzo słaby start zalicza w tym se zonie Unia Kosztowy. Jak widać na przy kładzie naszego zespołu sprawdza się piłkarska prawda, że najgorszy dla beniam inka jest drugi sezon po awansie. Tak też jest i w przypadku Unitów. W minionym tygodniu nasi piłkarze gościli u siebie nadzwyczajnie mocny zespół Sokoła Woli, a w sobotę udali się do Knurowa na spotkanie z Concordią. Jedyny punkt udało się wywalczyć w środowym spotkaniu z Sokołem. Był to remis dosyć szczęśliwy, bo to goście mieli więcej z gry, a wyrównujący gol dla Unii padł w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. W sobotę Unia grała na trudnym terenie z zespołem, który przez wielu obserwatorów typowanyjest do grona drużyn walczących o awans. Ta różnica była widoczna gołym okiem. M imo wszelkich starań podopieczni Stanisława Gawendy nie byli w stanie przeszkodzić gospodarzom w odniesie niu dwubramkowego zwycięstwa. Rok te m u A drian K ow alski s trz a łe m z rzu tu k a rn e g o za p e w n ił Unii w y g ra n ą n ad L eśn ikiem Pogoń się przełamała Niezwykle cenne zwycięstwo od niosła w m inioną środę Pogoń Imielin. Podopieczni Jacka Stęchłego pokonali na wyjeździe rezerwy GKS-u Katowice 3:1. Zespół Pogoni, mimo że przed m e czem nie był stawiany w roli faworyta, pokazał w tym spotkaniu swoje atuty. Nasi piłkarze zagrali mądrze i spokojnie pokazując juniorom katowickiego klubu siłę kolektywu. Co ciekawe wszystkie gole padły w ostatnim kwadransie gry. Niestety, środowej victorii nie udało się przekuć na kolejne zdobycze punk- FUTSAL Mysłowicka Liga Futsalu wznawia rozgrywki Odkurzanie parkietu TKKF Czarni :16 5 Kamieniarz Jaworzno :15 6 NSZZ Solidarność KWK Mysłowice :19 7 Monolit Mysłowice :31 8 Trojan Mysłowice (s) :22 9 FNS Mysłowice Piosek Team :30 11 After Party Team Ikea Black and White Fizjo Team :2 15 FC Bogucice Tesco Mysłowice 7 3 1:6 17 Adviser Team 7 0 8:29 18 Exte Team :53 Najbliższe m ecze I liga: I liga 1 Prim Brzezinka (m) 5 2 Inprex Katowice 6 3 Santos Mysłowice (b) 5 Placmat Wesoła (b) 5 5 Fenix Mysłowice 5 6 ZZRG Wieczorek 6 7 Sitek Team 6 8 Areszt Śledczy M. 6 9 Górniewski Team M. 6 1G Wiert-Bud Diament T Bogdan Sablik Team 5 12 Miners Konko Mysłowice II liga 1 Ostatni Zryw M-ce (s) 7 2 Purus EMT Morgi 7 3 Extreme Futsal Team , C zw artek 21 7: : :16 2 : : 6 : 2 25:13 19:17 19:9 22:10 20:15 16:21 19:19 17:22 16:21 16:15 8:12 15: : 2 : 3 :: : O Po d w ó ch m ie s ią c a c h p r z e r w y na parkiet mysłowickiej hali spor towej wyjdą amatorzy futsalu. Zapo wiada nam się bardzo ciekawa jesień w obydwu klasach rozgrywkowych. Jak pisaliśmy na zakończenie rundy w iosennej rozgryw ki w tym sezonie są niezwykle ciekawe. W yrów nał się poziom w obydwu ligach i teraz nawet teoretycznie słabsi potrafią odebrać p u n k ty starym wyjadaczom. Poniżej przypom inam y tabele MLF oraz p o dajemy rozkład na najbliższe, rozpo czynające futsalową jesień, kolejki I i II ligi. Zachęcamy do odwiedzenia stron mysłowickiego MOSiR oraz kilku klubowych witryn w Internecie. (mk) 2000PrimBrzezinka - Górniewski TeamMysłowice 2050InprexKatowice - ZZRGWieczorek 210Miners KonkoMysłowice- BogdanSablikTeam II liga towe. Podejmując na własnym terenie Pogoń nie potrafiła już wykorzystać swoich atutów i uległa gościom z Bełku 1:2. Rywale byli zdecydowanie w zasięgu P o d o p ieczn i K rzysztofa W itka nie potrafią się pozbierać po porażce z LKS-em Łąka. W ykartkowany zespół Stali wygrał co prawda zgodnie z ocze kiwaniami z beniaminkiem z Paniówek 3:2, lecz w sobotę został zdemolowany przez Krupińskiego. Po czterech kolej kach piłkarze Stali spisują się poniżej oczekiwań kibiców i kom entatorów piłkarskich. Jest to po części spowodo wane kontrowersjam i m eczu w Łące, je d n a k ż e sp o tk a n ie z K ru p iń sk im pokazało wyraźnie braki, jakie m a ze spół Witka. Z drugiej jednak strony nie możemy zbyt wiele wymagać od dru żyny, której celem jest zajęcie pewnego miejsca w środku ligowej stawki. (mk) BOKS Sekcja bokserska Unii Kosztowy rozpoczyna treningi N o w a n a d z ie ja Z początkiem września pod barwami Unii Kosztowy rozpocznie działalność sekcja sportowa, której opiekunem będzie Karol Proksa. Doświadczony trener zachęca przede wszystkim no wych adeptów tej dyscypliny sportu do zmierzenia się z własnym cieniem. Boks to jedna, jeśli nie najstarsza dys cyplina sportu. Znanyjuż w starożytnym Rzymie i Grecji był jedną z dyscyplin pierwszych igrzysk olimpijskich. Wtedy jednak znacznie brutalniejszy, dziś zdecy dowanie mniej krwawy, w dalszym ciągu oddaje to co w sporcie jest najważniej sze - sprawiedliwą i czystą rywalizację dwóch zawodników. Ci, którzy w ringu krzyżują rękawice, oprócz swoich umie jętności i siły nie mają nic innego. W M ysłow icach boks zn an y był od pokoleń. Przede wszystkim w cza sach międzywojennych bardzo silną sek W f cję miała Lechia. Po wojennej zawierusze boks zszedł na dalszy plan ustępując miejsca zapasom. Z początkiem tego wieku sprowadzony do po dziemi, czego przykładem były treningi jednej z sekcji właśnie w podziemiach hali sportowej. Być może ten rok przyniesie ożywie nie wśród fanów tej najstarszej sztuki walki. Doświadczonytrener i sędzia bok serski Karol Proksa zachęca do odrobiny w ysiłku przede wszystkim najm łod szych, jednakże swoje zaproszenie kie ruje do wszystkich mysłowiczan. Pierw sze treningi rozpoczną się 7 września, a szczegóły podano na plakacie poniżej. W kolejnych num erach będziemy na bieżąco przypom inać i relacjono wać postępy mysłowickich bokserów. Sport to zdrow ie, tak więc jak zwy kle zachęcam y do jak najczęstszego uprawiania go. (mk) u BnO K SiERR S K A S>BK,CJA R M S C o X l l 900 M ila w id z ia n o ro c z n ik i o d ,Hipi >> «Y,, 8 kolejka, , niedziela 1830Extreme Futsal Team- Purus EMT Morgi 1920FizjoTeam- Monolit Mysłowice 2010Trojan Mysłowice - Tesco Mysłowice 2100Adviser Team- FCBogucice 8 kolejka, 0.0 9, sobota 1830Ostatni Zryw Mysłowice - FNS Mysłowice 1920Ikea - PiosekTeam 2010 KamieniarzJaworzno - TKKFCzarni 2100 NSZZ Solidarność KWK Mysłowice - After PartyTeam 210ExteTeam- Blackand White FATALNĄ passę KONTYNUUjĄ piłkarzegórnika 09 MYSŁOWICE. W ubiegłym tygo dniu mysłowiczanie przegrali dwa kolejne ligowe spotkania. W środę musieli uznać wyższość grających przez większą część meczu w dziesiątkę piłkarzy Szczakowianki Jaworzno (0:2), a w sobotę doznali wysokiej porażki z Unią Rę dziny (1:5). Honorowego gola dla Kociny zdobył Dominik Leszczyński. GODZINY OTWAHCIA K UHU w*oro*t p»q>nh i i 30-*;; ZAPRASZAMY NA IM»łtS KIA.HYÍVNY IMA ZAPISY I INF IK I N I M. W Y IX M U L. J E R Z E G O C H R O M IK (G IM N A Z JU M M K ^ K tw WYNIKI I TABELE IV lig a, g ru p a I K o le jk a 3, 25 sie rp n ia Górnik Wesoła 2-0 Unia Rędziny; Skra Częstochowa 5-0 Victoria Jaworzno; Slavia Ruda Śląska 1-1 LKS Kamienica Polska; Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 1- O lim pia Truskolasy; Przyszłość Ciochowice 2-2 W yzw olenie Chorzów; KS Częstochowa 3-3 Czarni Sosnowiec; Z ie lo n i Żarki 0-1 Sarm acja Będzin; Szczakowianka Jaw orzno 2-0 Górnik 09 Mysłowice K o le jk a, sie rp n ia Unia Rędziny 5-1 Górnik 09 Mysłowice; Sarmacja Będzin 0-0 Szczakowianka Jaworzno; Czarni Sosnowiec 3-1 Zie loni Żarki; W yzw o lenie Chorzów -1 KS Częstochowa; Olimpia Truskolasy 1-1 Przyszłość Ciochowice; LKS Kamie nica Polska 3- Z agłęb iak Dąbrowa Górnicza; Victoria Jaw orzno 2-1 Slavia Ruda Śląska; Górnik Wesoła 2-0 Skra Częstochowa 1 Wesoła Szczakowianka Sarmacja Skra Olimpia Zagłębiak Czarni W yzwolenie Unia KS Częstochowa Zieloni Victoria LKS Slavia Przyszłość Górnik Lig a o k rę g o w a, g ru p a 1 K o le jk a 3, 25 sie rp n ia Stal Chełm Śląski 3-2 Tempo Paniówki; Krupiński Suszec 1-0 LKS Łąka; GKS II Katowice 1-3 Pogoń Imielin; LKS Bełk 2-2 Czarni Piasek; Znicz Ja n k o w ic e 1-7 Leśnik Kobiór; M KS Lędziny 1-0 Concordia Knurów ; Unia Kosztow y 1-1 Sokół W ola; Unia Bieruń Stary 1-1 Iskra Pszczyna K o le jk a, sie rp n ia Tempo Paniówki 1-8 Iskra Pszczyna; So k ó ł W o la 5-2 Unia Bieru ń Stary; Concordia Knurów 2-0 Unia Kosztowy; Leśnik Kobiór 0-0 MKS Lędziny; Czarni Piasek 2-2 Znicz Ja n k o w ice ; Pogoń Imielin 1-2 LKS Bełk; LKS Łąka 1-1 GKS II Katowice; Stal Chełm Śląski 0- Kru piński Suszec 1 Krupiński Iskra Sokół Concordia Leśnik LKS Łąka Stal Unia Bieruń GKS II MKS Lędziny Czarni Pogoń Kosztowy Znicz Tempo 0-17 łłk e B S K L KROTKA PIŁKA Unia K osztow y - Sokół W ola 1:1 (0:1) B ram k a: Jurok C oncordia Knurów - Unia K osztow y 2 :0 (1:0) GKS II K atow ice - P ogo ń Imielin 1:3 (0:0) Bram ki: Stojak 2, Musiał P o g o ń Imielin - LKS Bełk 1:2 (0:1) B ram k a: Stojak Stal Chełm Śląski - Tem po Paniówki 3 :2 (2:0) Bram ki: Luty 2, Witek Stal Chełm Śląski - Krupiński S uszec 0 : (0:1) Y / I l I M l N I A M I I W ł K M I (P * H * K A W I A M O y i. W K» * U I ( W ( Á N I / M U )

20 2G S p o rt Co tyd zień nr 35/978 PIŁKA NOŻNA - IV liga Górnik Wesoła odniósł dwa cenne zwycięstwa D w a r a z y d w a Dwa mecze, dwa zwycięstwo, cztery strzelone i żadnej puszczonej bramki - to bilans Górnika Wesoła z ostatniego tygodnia. Na rozkładzie z kolei nie byle kto, bo faworyzowana Skra Częstochowa i niepokonana do tej pory Unia Rędziny. Skra nie rozbłysła Po trzech zw ycięstw ach i pew nym prow adzeniu w lidze W esoła zmierzyła się w sobotnie popołudnie z częstochowską Skrą. Ten pojedynek rozgryw ał się w dwóch wymiarach. Poza boiskowym był także w ym iar psychiczny, a na obydw u ekipach spoczywał inny rodzaj obciążenia. Wesoła po raz pierwszy mierzyła się z rywalem z górnej półki, zdecydow anym faw orytem ligi i zespołem, który m ógł po prostu pokazać n a szemu zespołowi miejsce w szeregu. Za ich plecam i. Skra z kolei przystąpiła do tego spotkanie z dwoma straconym i punktam i, co skazywało ją na walkę o trzy oczka. Kolejna po tencjalna strata mogłaby się okazać nie do odrobienia w trakcie sezonu, m im o że ten dopiero się rozpoczął. Mecz udźw ignął swój ciężar gatunkowy. Przez 90 m inut oglądaliśmy dwie bardzo dobre drużyny grające w piłkę. Świtnie przygotow ani tak tycznie i fizycznie piłkarze przez cały czas prowadzili otw artą bitwę o fotel lidera. Lepszym strategiem okazał się Radosław Gabiga, który podjął w trakcie i przed meczem kilka kluczowych decyzji. Po pierwsze ustawił swoich graczy bardzo wysoko naka Artur Karpowicz był jednym z bohaterów sobotniego spotkania ze Skrą zując n ieustanną grę pressingiem. B ezpośrednim efektem tego była druga bramka. Struś przechwycił podanie środkowego obrońcy i wyłożył piłkę Karpowiczowi, który płaskim strzałem u stalił w ynik spotkania. Po drugie świadomy ogrom u wysił ku jaki czeka swoich zaw odników do podstawowej jedenastki w ybrał kilku świeżych graczy, którzy w środę weszli na boisko z ławki (W iklak, Struś). Ci rozegrali kapitalne zawo dy, a przy odrobinie zimnej krw i Struś mógł nieco wcześniej ustalić w ynik spotkania. Praw dziw ie va banque zagrał jednak Gabiga w 5. minucie, gdy kazał do wolnego na 50. m etrze podejść Sławikowi. Ten zrobił co trener kazał, wrzucił lekko w pole karne i...zdobył pierwszego gola w swojej seniorskiej karierze. Jak widać szczęście sprzyja lepszym. Skra nie zawiodła. Podopieczni Marcina Gabora robili co mogli, aby spotkanie mogło się podobać. Były momenty, gdy to właśnie goście dominowali na boisku, jednak ich przewaga ograniczała się głównie do środkowej strefy placu gry. Dalej zajść Wesoła nie pozwalała. Wystarczy powiedzieć, że Sławik w całym meczu ledwie raz zmuszony był do interwencji. Środowa kratka W p o je d y n k u z U nią R ędziny p iłk arze G ó rn ik a byli w yraźnym faw o ry tem i ja k p rz e k o n a ło nas następne 90 m in u t, w tej ro li nie czuli się najlepiej. W grze było dużo PIŁKA NOŻNA nerwowości, zwłaszcza w pierwszej połow ie. D ruga odsłona w w ykonaniu naszych piłkarzy wyglądała zdecydow anie lepiej, w czym duży udział mieli rezerwowi, których Gabiga w prowadził do gry. Obydwa gole w środowym meczu zaliczył na swoje konto A rtu r Karpowicz. Gra na pozycji napastnika w yraźnie służy tem u zawodnikowi, k tó ry w poprzed n im sezonie grał w kratkę. Czyżby Gabiga postaw ił w końcu na dobrego konia w lin ii ataku? T rzy gole k ró la strzelców nie czynią, jednakże dają nadzieję, że ktoś uzbiera na W esołej 20 goli w sezonie. Prawdziwym bohaterem tego tygodnia jest jed n ak M ichał Gadaj. To gracz, który swoją postawą przypom ina Marka Adamczyka. Gadaj potrafi bardzo dobrze połączyć um iejętności defensywne z kreatywnością i zmysłem gry do przodu, co czyni go dobrym, jak na IV ligę rozgrywającym. (mk) męgg) Górnik W esoła MM Unia Rędziny 2 :0 (1:0) Bram ki: Karpowicz 2 G ó rn ik : Sław ik - W ujec, Żm u da, Czapla, Tuleja - Kasiński (5. Strumień), Gadaj, Nowak (5. W i klak), Gola (62. Struś) - Karpowicz (86. Kachnic), Gruchalski Górnik W esoła - Skra C zęstochow a 2 :0 (1:0) Bram ki: Sławik, Karpowicz G órnik: Sławik - Czapla, Żmuda, Wujec, Tuleja - Gadaj (60. Gola), W i klak (70. Nowak), Strumień - Gruchalski (50. Oleś), K arpow icz (85. Kachnic), Struś Kalendarium kibica SIATKÓWKA Zaproszenie W najbliższy weekend -5 września w hali widowiskowo-sportowej na Bończyku odbędzie się turniej siatkarski z udziałem m.in. zespołu Silesia Volley. Poniżej szczegółowy harmonogram turnieju, wstęp wolny..09 Sobota GRUPA A: (m ecze na sektorach) Mecz godz Silesia Volley I - UKS Sokół 3 KU AZS UŚ Prowellness Katowice Mecz godz UKS Sokół 3 KU AZS UŚ Prowellness Katowice - SMS PZPS Sosnowiec II Mecz godz Silesia Volley I - SMS PZPS Sosnowiec II GRUPA B: Mecz godz Silesia Volley II - MCKiS Jaworzno Mecz godz MCKiS Jaworzno - Wisła AGH Kraków Mecz godz Silesia Volley II - Wisła AGH Kraków 5.09 Niedziela (mecze na boisku głównym ) Godz mecz o V miejsce Godz mecz o III miejsce Godz mecz o I miejsce IV liga Górnik 09 Mysłowice - Sarmacja Będzin, sobota, godz Niewiele szans będzie miała młoda ekipa z Mysłowic w starciu z silną Sarmacją. Każdy inny wynik niż wygrana gości będzie niespodzianką. Nasz typ: 2 Slavia Ruda Śląska, ^ 0 - Górnik Wesoła, sobota, godz Lider z Wesołej przystąpi do spotkania w roli faworyta i teoretycznie powinien ten mecz wygrać. Będąca w strefie spadkowej Slavia nie powinna ekipie Górnika sprawić większych kłopotów, lecz mimo wszystko piłkarze Gabigi powinni mieć się na baczności. Nasz typ: 2 Liga okręgowa I GKS II Katowice - Stal Chełm Śląski, sobota, godz Piłkarze Stali nie będą mieli łatwego zadania. W sobotnie popołudnie staną naprzeciw młodych wilków katowickiego GKS-u, wobec których są spore oczekiwania co do poziomu gry. Tak więc piłkarzy Krzysztofa Witka czeka sporo pracy, aby wywalczyć punkty w Katowicach. Sąsiedzi z Imielina pokazali jak należy to robić. Nasz typ: X2 Znicz Jankowice -PogońIm ielin, ^ i r niedziela, godz Beniaminek z Jankowic konsekwentnie kolekcjonował porażki, lecz w ostatnim pojedynku nieoczekiwanie zremisował w Piasku. Być może to zapowiedź przebudzenia Znicza i prognostyk trzech punktów? Z drugiej strony Pogoń ma nóż na gardle, a piłkarze z Imielina nie mogą sobie zwyczajnie pozwolić na kolejną porażkę. W przeciwnym razie nasza ekipa zsunie się jeszcze niżej, a tam miejsca coraz mniej. Nasz typ: X Unia Kosztowy - Leśnik Kobiór, sobota, godz Czy Adrian Kowalski przypomni sobie jak strzela się gole? Jak spisze się w sobotnie popołudnie dziurawa ostatnio obrona Kosztów? Kiedy w końcu doczekamy się dobrego i równego meczu Unii? Te pytania nurtują kibiców Kosztów, którzy czekają na powrót Unii walczącej. Leśnik, mimo że jest cały czas drużyną dobrą, wydaje się być jak najbardziej w zasięgu naszego zespołu. Liczymy na ambitną wygraną. Nasz typ: 1