Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. LUBELSCY FACHOWCY realizowanego przez firmę J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch z siedzibą w Warszawie zwanego Beneficjentem na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU /16-00 z dnia r. w odpowiedzi na konkurs nr RPLU IP /16 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Spis treści Rozdział I. DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE... 2 Rozdział II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE... 3 Rozdział III. PROCEDURA REKRUTACJI... 4 Rozdział IV. ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA... 6 Rozdział V. ZASADY ODPŁATNOŚCI Rozdział VI. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW Rozdział VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW Rozdział VIII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Rozdział IX. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2 Rozdział I DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE 1. Projekt projekt pn. Lubelscy Fachowcy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. 2. RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Beneficjent Projektu - J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska Partner Projektu - Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie, ul Rynek Instytucja Pośrednicząca (IP) instytucja nadzorująca prawidłową realizację Projektu oraz przyznająca środki na jego realizację-wojewódzki Urząd Pracy, ul. Obywatelska 4, Lublin. 6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu [zwany/a dalej Uczestnikiem Projektu (UP)] osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która przedłożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisała Umowę z Uczestnikiem/-czką Projektu. 7. Osoba bezrobotna osoba zarejestrowana lub niezarejestrowana w urzędzie pracy, pozostająca bez pracy, gotowy/a do podjęcia pracy, aktywnie poszukująca zatrudnienia (definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów). 8. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres powyżej 12 m-cy. 9. Osoba bierna zawodowo osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są już zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo); osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 10. Osoba z niepełnosprawnościami - za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U poz. 546, zpóźn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 2

3 11. Osoba o niskich kwalifikacjach osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne. 12. Osoba pochodząca z obszarów wiejskich tj. osoba przebywająca na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. 13. Biuro Projektu adres: ul. Tomasza Zana 38, Lublin, IV piętro, pok. 419, województwo lubelskie, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji Projektu osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie oraz Uczestnikom/-czkom Projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. Dane kontaktowe: tel. kom.: ; strona Internetowa: Rozdział II KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Projekt jest adresowany do 144 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na trenie województwa lubelskiego, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 2. W grupie docelowej 18 osób spośród osób bezrobotnych będą stanowili rolnicy i członkowie ich rodzin (30 lat i więcej, zarejestrowani w PUP/MUP) prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, należący do co najmniej 1 z wyżej wymienionych grup. 3. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP uczestniczące w projekcie będą należały do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni lub wymagający wsparcia) w rozumieniu art.33 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 4. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników. 5. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: a) spełnienie kryteriów formalnych - kwalifikowalności, 3

4 b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu Lubelscy Fachowcy, Lublin, ul. Tomasza Zana 38, IV piętro, pok. 419, (w godz. od 8.00 do 16.00) jak poniżej: Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Lubelscy Fachowcy ) wraz z załącznikami: Zaświadczenie wydawane przez Urząd Pracy z informacją o fakcie posiadania statusu osoby bezrobotnej (w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy); Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy). Dokumenty dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty do pobrania. c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 6. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Rozdział III PROCEDURA REKRUTACJI Informacje ogólne 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. 2. Rekrutacja projektu będzie prowadzona w naborze otwartym przez Biuro Projektu. W tym celu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której będą wchodzić Kierownik i Asystent Projektu. 2 Etapy rekrutacji do projektu 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w Rozdziale II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,, pkt. 5 osobiście do Biura Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Biuro Projektu pn. Lubelscy Fachowcy, ul. Tomasza Zana 38, Lublin, IV piętro, pok Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: a) I Etap spełnienia kryteriów formalnych - kwalifikowalności: kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń. 4

5 W przypadku niespełnieniu warunków formalnych Kandydat zostanie poinformowany ( em lub telefonicznie) i będzie miał możliwość jednorazowego uzupełnienia braków w dokumentach w przeciągu 3 dni roboczych. b) II Etap osoby, które zostaną zakwalifikowane formalnie będą poddawane procedurze oceny wg poniższych kryteriów, mierzonych % wskaźnikiem istotności: płeć - preferowane kobiety- 20% (20 pkt.), niepełnosprawność preferowane ON - 20% (20 pkt.), okres pozostawania bez pracy powyżej 2 lat 15% (15 pkt.), doświadczenie zaw. brak 15% (15 pkt.), kwalifikacje zaw. brak 10% (10 pkt.), miejsce zamieszkania - obszar wiejski 10% (10 pkt.), wiek % (5 pkt.), status rolnika - 5% (5 pkt.) 3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie utworzona lista rankingowa. Pierwsze 16 osób z największą liczbą punktów, zostanie zakwalifikowane na szkolenie w danym terminie (grupy 16 - osobowe), z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. 4. W przypadku osób, które otrzymają jednakową liczbę punktów, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. 5. W przypadku rezygnacji uczestnika pod uwagę będzie brana kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Beneficjenta przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia czyli Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania). 7. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają status Uczestnika Projektu po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Lubelscy Fachowcy ), oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów kwalifikowalności (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Lubelscy Fachowcy ), oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Lubelscy Fachowcy ), Umowy z Uczestnikiem/-czką Projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Lubelscy Fachowcy ). 8. Wiek Uczestników Projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach Projektu. 9. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu Asystent Projektu. 5

6 Rozdział IV ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA 1. W ramach projektu Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia: a) Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania-IPD), b) Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, c) Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych: SZKOLENIE INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH KURS PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW, IT SECURITY, UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH KURS SPAWANIE TIG KURS PRACOWNIK HR/OBSŁUGI BIUROWEJ + ECDL d) Staż zawodowy (okres trwania: 3 miesiące - nieobligatoryjnie). 2 Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania-IPD) 1. Obejmuje indywidualną pracę UP z doradcą zawodowym w celu rozpoznania sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji potrzeb UP oraz dostarczenie kompleksowej wiedzy o jego szansach na rynku pracy. Zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) - w formie pisemnej, zawierającego główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe, działania prowadzące do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji, przygotowywany wraz z UP, z jego pełną akceptacją i deklaracją w realizowaniu poszczególnych działań. Zostanie także opracowana diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia w regionie. Działania te będą podstawą do określenia ścieżki pomocy, mając na uwadze różne formy przewidziane w projekcie. 2. Wsparciem objętych zostanie 144 Uczestników/czek, w tym 29 kobiet. 3. Dla każdego Uczestnika/czki przewidzianych jest 5 godzin zegarowych wsparcia. 4. Dzięki IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów projektu dla poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, czy doświadczenia. 6

7 UP na podstawie wspólnej decyzji z doradcą, opartej w głównym stopniu na zdiagnozowanym profilu predyspozycji podejmie decyzję o wyborze zawodu spośród katalogu oferowanego w projektu.: spawacz TIG, programista, instalator systemów fotowoltaicznych, specjalista HR w środowisku ERP. 3 Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 1. Obejmuje indywidualną pracę UP z pośrednikiem pracy. Celem tej formy wsparcia jest pozyskiwanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla UP, jak także skojarzenie danego UP z pracodawcą, któremu będzie on odpowiadał. Efektem końcowym będzie dostarczenie UP ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami/doświadczeniem. 2. Pośrednictwem objętych zostanie 144 osoby, w tym 29 kobiet. 3. Dla każdego UP przewidzianych jest 5 godzin zegarowych pośrednictwa pracy. 4 Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych SZKOLENIE INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 1. Szkolenie wyposaży UP w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu instalowania systemów fotowoltaicznych. Program szkolenia obejmuje zapoznanie się z systemami prac instalacji PV, systemami montażowymi, optymalnymi rozwiązani technicznymi i ekonomicznymi w zakresie PV, właściwościami fizycznymi i zasadami działania ogniw fotowoltaicznych, oceną opłacalności zastosowania systemu PV, prawidłowym doborem i projektowaniem systemów PV, wydajnością i oceną pracy zastosowanego systemu, aspektami prawnymi. Realizacja szkolenia będzie zgodna z programem ramowym UDT w tym zakresie. 2. Szkoleniem zostanie objętych 16 UP (w tym 1 kobieta) w ramach 1 grupy szkoleniowej. 3. Szkolenie obejmuje łącznie 40 godzin. Kurs będzie trwał 5 dni, z czego 2 dni (16 godz.) zostaną przeznaczone na zajęcia teoretyczne, zaś 3 dni (24 godz.) zostaną przeznaczone na zajęcia praktyczne. 4. Na koniec kursu odbędzie się egzamin przeprowadzany przez UDT, a po jego pozytywnym przejściu uczestnicy otrzymają kwalifikacje instalatora systemów fotowoltaicznych i zostaną wpisani na listę certyfikowanych instalatorów. 7

8 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach. 6. Uczestnikom/czkom Projektu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi przewidziany jest dla 5% UP. 7. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. KURS PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW, IT SECURITY, UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH 1. Celem kursu jest zdobycie przez UP kwalifikacji w zakresie Programowania serwisów www, IT Security, Użytkowania baz danych. a) Programowania serwisów www obejmuje m.in. następujące zagadnienia: grafika www, obsługa programu do projektowania stron internetowych, osadzanie obiektów multimedialnych na stronie, pozycjonowanie elementów, obsługa klienta FTP, publikacje strony, porządkowanie i walidacja dokumentów, łącza, formularze, definiowanie stylów, formatowanie list. b) IT Security obejmuje m.in. następujące zagadnienia: zasady bezpieczeństwie IT, bezpieczeństwo aplikacji www, zabezpieczanie informacji i danych, ochrona prywatności komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym oprogramowaniem, bezpieczeństwo systemów operacyjnych oraz elementów oprogramowania infrastruktury. c) Użytkowanie baz danych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: istotę bazy danych, obsługa aplikacji, tabele, rekordy, obiekty, raporty, eksport i import danych, kwerendy, sortowanie i filtrowanie danych. 2. Kursem zostanie objętych 48 UP (w tym 1 kobieta) w ramach 3 grup szkoleniowych. 3. Całkowity czas trwania kursu wynosi 120 godzin, w tym Programowanie serwisów www - 50 godz., IT Security - 35 godz., Użytkowanie baz danych - 35 godz.). Kurs będzie trwał łącznie 15 dni (średnio po 8 godzin dziennie). 4. Kursy zakończone będą egzaminami zewnętrznymi umożliwiającymi zdobycie kwalifikacji: Programowanie serwisów www egzamin VCC, IT Security oraz Użytkowania baz danych - egzaminy PTI. 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach. 6. Uczestnikom/czkom Projektu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi przewidziany jest dla 5% UP. 7. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 8

9 KURS SPAWANIE TIG 1. Celem kursu jest zdobycie wiedzy m.in. odnośnie: ogólnej wiedzy o spawalnictwie, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, przygotowania materiałów, doboru parametrów, a następnie samego wykonywania złączy. Program będzie realizowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - W-14/IS-03 ISG. 2. Kursem zostanie objętych 48 UP (w tym 1 kobieta) w ramach 3 grup szkoleniowych. 3. Całkowity czas trwania kursu wynosi 120 godzin (15 dni), w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 100 godzin zajęć praktycznych. 4. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny pod nadzorem ISG. Osoby, które zaliczą egzamin otrzymają certyfikat ISG potwierdzający uzyskane kwalifikacji i uprawnienia oraz książeczki spawacza. 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach. 6. Uczestnikom/czkom Projektu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi przewidziany jest dla 5% UP. 7. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. KURS PRACOWNIK HR/OBSŁUGI BIUROWEJ + ECDL 1. Kursem zostanie objętych 32 UP (w tym 26 kobiet) w ramach 2 grup szkoleniowych. 2. Całkowity czas trwania kursu wynosi 216 godzin (27 dni). 3. Kurs będzie składał się z 3 bloków tematycznych: a) Pracownik HR (56 godzin); program zajęć będzie obejmował m.in.: tworzenie opisów stanowisk pracy, model kompetencji a narzędzia HRM, potencjał rozwojowy, a bieżące kompetencje pracowników, stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z ludźmi, definicja oceny pracowników, rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie, system motywacyjny, szeregowanie stanowisk. Kurs zakończony będzie egzaminem VCC umożliwiającym zdobycie kwalifikacji. b) Pracownik Obsługi biurowej (120 godz.); program zajęć będzie obejmował m.in.: wiedza o gospodarce, podstawy ekonomii, zasady rachunkowości, podstawowe zagadnienia prawne, organizacja i funkcjonowanie biura, rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, prowadzenie i obsługa korespondencji, organizacja i obsługa spotkań, 9

10 techniki biurowe, wykorzystanie sprzętu komputerowego w pracy biurowej. Kurs zakończony będzie egzaminem VCC umożliwiającym zdobycie kwalifikacji. c) ECDL BASE (40 godzin) program zajęć będzie obejmował zagadnienia dotyczące 4 modułów (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne). Uczestnicy nabędą wiedzę, która będzie przydatna w pracy w zawodzie związanym z HR i obsługą biurową. Każdy Uczestnik na koniec zajęć weźmie udział w egzaminie przeprowadzanym przez PTI (4 moduły), dzięki któremu po pozytywnym jego wyniku można nabyć kwalifikacje. 4. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach. 5. Uczestnikom/czkom Projektu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobami zależnymi przewidziany jest dla 5% UP. 6. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 5 Staże dla Uczestników/-czek projektu 1. Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. 2. Wsparcie w postaci stażu kierowane będzie do 50 Uczestników/czek Projektu, w tym 10 kobiet (decyzja UP oraz doradcy zawodowego w ramach IPD). 3. Czas pracy uczestnika odbywającego staż trwał będzie 8 godzin na dobę (40 godzin tygodniowo), w przypadku osoby z niepełnosprawnością 7 godzin na dobę (35 godzin tygodniowo), każdorazowo przez okres 3 miesięcy. 4. Staże odbywać się będą w firmach zlokalizowanych możliwie najbliżej miejsc zamieszkania uczestników, na stanowiskach w zakresie jakich UP zdobył kwalifikacje, zgodnie z ustalonym programem stażu. Będą realizowane po wszelkim wsparciu doradczo/szkoleniowym przewidzianym w ramach Projektu, jak także zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 5. Uczestnikom/czkom stażu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe. 6. Szczegółowe warunki dotyczące odbywania przez Uczestnika Projektu stażu zawodowego reguluje odrębna umowa o organizacji stażu zawodowego. 10

11 6 Zwrot kosztów przejazdu Uczestników/czek Projektu 1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu na wsparcie w ramach szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych, o których mowa w rozdz. IV, 4 oraz w ramach staży dla UP. 2. Zwrot kosztów przejazdu Uczestnika/czki Projektu może być dokonany w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz powrotu do miejsca zamieszkania. 3. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu: a) komunikacją publiczną; b) samochodem prywatnym. 4. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów dojazdu stanowi Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach Projektu. 7 Zwrot kosztów opieki na dzieckiem lub osobami zależnymi 1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu na wsparcie w ramach szkoleń prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych, o których mowa w rozdz. IV, Szczegółowe zasady zwrotu kosztów opieki na dzieckiem lub osobami zależnymi stanowi Regulamin zwrotu kosztów opieki na dzieckiem lub osobami zależnymi. Rozdział V ZASADY ODPŁATNOŚCI 1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zawodowego lub stażu Beneficjent Projektu może wystąpić do Uczestnika/czki o zwrot całości lub części kosztów związanych udziałem w poszczególnych formach wsparcia. 11

12 Rozdział VI ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW 1. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących w momencie przystąpienia do Projektu/formy wsparcia oraz po zakończeniu udziału w Projekcie/formy wsparcia. 3. Informacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania Beneficjenta Projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP. Rozdział VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 1. Na Uczestnikach/- czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki: przestrzeganie niniejszego Regulaminu; złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 100%, regularne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu. Wyjątek stanowi forma wsparcia w postaci szkoleń, w ramach których uczestnik ma możliwość opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć objętych programem. Beneficjent Projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom wykazany w niniejszym podpunkcie; usprawiedliwienie nieobecności w Biurze Projektu w terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia; rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców; poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszym Rozdziale VI; przystąpienie do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych; przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna bądź wydruk (informacja) z CEIDG/KRS oraz dowód opłacenia należnych składek; dostarczenie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikacje/świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji) do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik uzyska kwalifikacje; 12

13 dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie); przekazania Beneficjentowi Projektu dokumentów potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę/cywilnoprawnej, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG, zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 3 miesiące) do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie (również w przypadku przerwania udziału w projekcie), o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie.; 2. W przypadku Uczestników Projektu zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i nie pobierających zasiłku dla bezrobotnych oraz Uczestników projektu zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i pobierających zasiłek dla bezrobotnych spoczywa na nich obowiązek poinformowania Urząd Pracy o fakcie uczestnictwa w szkoleniu i stażu zawodowym w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik Projektu, któremu zmieni się status osoby zarejestrowanej jako bezrobotny w Urzędzie Pracy np. zakończy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych niezwłocznie zobowiązany jest przesłać taką informację do Beneficjenta Projektu. Rozdział VIII REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/czce w momencie przystąpienia do Projektu W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zawodowego lub stażu Beneficjent Projektu może wystąpić do Uczestnika/czki o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem w szczególności szkoleniem zawodowym lub stażem. 2. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czki Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych. 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/-czki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do Projektu. 13

14 Rozdział IX ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczestnik/czka Projektu kończy udział w Projekcie w przypadku realizacji całości zaplanowanego wsparcia, który został dla niego ustalony. Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Kierownika Projektu działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem Projektu. 3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu w porozumieniu z Beneficjentem Projektu. 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 14