Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?"

Transkrypt

1 JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese :

2 Spis treś i Ile kosztuje klient... 3 Klie i kupują aj zęś iej... 4 Wzbudzaj emocje... 6 Rodzaje marketingu... 9 Budowanie relacji z klientami Budowanie relacji przez Internet Narzędzia arketi gu i ter etowego Piotr Michalak 2

3 Dzisiejszy temat to jest budowa bazy danych klientów. O ie ałe, że udowa azy da y h klie tów jest aj ardziej efektyw ą etodą zwiększa ia sprzedaży tak rz iał te at preze ta ji. Pokażę dla zego? ) zego to wy ika? Wiele ludzi ówi, że dużo spraw zwiększa sprzedaż. Nato iast dla zego udowa azy da y h klie tów? Ile kosztuje klient [powrót do Spisu treś i] A to ustalić usi so ie zadać kilka tzw. ądr h p tań: Pierwsze ądre p ta ie to jest: pozyska ie jakiego rodzaju klie ta kosztuje ajwię ej? Cz ktoś a propoz ję? Jaki klie t kosztuje ajwię ej? Ok. Zaraz do tego dojdziemy. Proporcjonalnie do obrotu? Kupują po raz pierwsz owy klie t kosztuje ajwię ej. Prawda? Nowy klient as ie z a. Ma ajwię ej o aw. Ma aj iejsze zaufa ie. Nie a z i ko taktu. Musi kupić te ko takt. Rekla uje y się, a te klie t do as prz szedł, podał a swoje dane kontaktowe, że ś ogli się z i dalej ko taktować, z w słać mu np. swoją ofertę. Jeżeli działa a r ku ko su e ki to chcemy, że do as w ogóle prz szedł. Musi y zai westować z to stawiają pu kt sprzedaż w do r iejs u p. w e tru ha dlow i pła ą za to poważ e pie iądze, że do as te klie t prz szedł, czy to np. rozdają ulotki a ul. Długiej, że klie t prz szedł do aszej restaura ji w jaki ś zaułku. Musi w to zai westować. Kto kupuje z kolei ajwię ej? Tu już ie zadaję tego p ta ia. Od razu odpowiadam. Po pierwsze, klient, który powraca. Po drugie, klient z polecenia. I teraz dlaczego ja o tym o ogóle opowiadam? To jest taka teoria, którą oż a prze z tać w książka h. Wszędzie sł sz, że klie i z pole e ia są ajlepsi, że klie i powra ają są ajlepsi. Nato iast jako ludzie zauważ, że jesteś spe fi z i, że i o iż o pew h Piotr Michalak 3

4 rzeczach z ta i sł sz, przyjmujemy je jako prawdę, a działa ielogi z ie, działa iezgod ie z t. Po i o iż wsz s o t ówią ie jeste tu odkr w z, to (jako właś i iele fir, kierownicy, dyrektorzy) dąż do tego, że zdo ć jak ajwię ej (kogo?) nowych klientów. Ilu z as posiada us ste at zowa e pro es zdo wa ia klie tów z pole e ia tudzież usystematyzowane metody sprawia ia, że klie i powra ali? Niektórz posiadają. Na ile się a t ko e truje, a a ile się ko e truje a zdobywaniu nowych klientów? Klie t, któr powra a, już as z a. Już a ufa. Jest zadowolo i h e jesz ze o z wiś ie niekoniecznie oże ieć iezadowolo h klie tów. Jeżeli asi klie i ie są zadowoleni, powi iś oś zro ić z asz i pro esa i produk ji, dostar za ia wartoś i, realiza ji zle eń, projektów, że y yli zadowole i. Klienci z polecenia już as z ają, już a ufają, po ieważ ktoś powiedział ko uś, że jesteś fir ą, do której warto się udać. W związku z t, działa tutaj siła reko e da ji, siła autor tetu ojego z ajo ego. Klie t z pole e ia wierz, że ędzie zadowolo, skoro asza fir a została pole o a. Kto kupuje naj zęś iej? Klie i kupują aj zęś iej Po pierwsze, klie t, z który a y rela ję. Po drugie klient, który nam ufa. ) tego w ika kilka założeń: [powrót do Spisu treś i] Po pierwsze klie i h ą kupować wię ej iż i oferuje ardzo zęsto tak jest, t lko obawia się i sprzedawać. Ilu z as, kied klie t prz hodzi do as i kupuje jede produkt, mówi: proszę pa a/proszę pa i, warto y yło rozważyć jesz ze to. To się pa u przyda z tym. To jest o a er kański h etoda h: A er ka ie az wają to upselling (ja to tłu a zę a jęz k polski dosprzedawanie). Ilu z nas stosuje to sprzedawanie? Cz ówi asz ha dlow o, że stosowali dosprzedawanie? Piotr Michalak 4

5 Cz t lko ajlepsi to ro ią, a ajgorsi ie? Czy w aga od i h, że to ro ili? Czy w swoim marketingu to stosujemy? Po ieważ arketi g oże ć wizeru kow, a także ge erować ezpośred ią ak ję - marketi g oże ge erować ezpośred ią sprzedaż. Prz arketi gu rów ież to stosuje. O awia się zęsto, że klie i tego ie h ą. O awia się, że ędzie atar z wi, że klie i stwierdzą, że jesteś jaki iś atręta i i zase tak się dzieje. Wiele fir ardzo as de erwuje swoi i telefo a i swoi i sposo a i sprzedaż. Pokażę Państwu dzisiaj pew e astawie ie u słu, pewie sposó śle ia, któr sprawia, że oż a to ro ić w sposó, któr sprawi, że klie t ędzie a wdzię z (prze ież tego h e ). Wsz s h e, że nasi klienci byli zadowoleni i mówili: Dziękuję! Klie i z pole e ia kupują hęt iej i kupują wię ej. To jest teoria. )araz zo a z jak to się sprawdza w praktyce. Cz stat st ki to potwierdzają? I to ie stat st ki zagregowa e z ał h ra ż, t lko stat st ki z naszego jednego z projektów. Klienci, którz już kupili, h ą z owu kupić t lko oi się dać i a to sza sę. W ześ iej ówiłe o pojed zej tra sak ji, że prz hodzi klie t, kupuje laptopa, a mu nie dosprzedajemy np. rzutnika. Albo nie dosprzedajemy u jakiegoś ka la, którego o potrze uje. Teraz ówię o takiej s tua ji, że klie t kupuje laptopa, a ie podtrz uje z i rela ji i o po astęp ego laptopa idzie do ko kure ji tam gdzie ędzie ta iej. Ilu z as arzeka a to, że aleją arże w aszej ra ż? Ilu z as arzeka a to, że jest woj a e owa? Ilu z as w ięło jakiś produkt lu li ię produktową z aszej działal oś i, po ieważ ko kure ja wal z e ą i stwierdza, że w ogóle ie a se su się w to awić. To jest odpowiedź a p ta ie: Jak sprawić, że ie trze a ło o iżać e? Jeżeli a z ki ś rela ję a do tej oso zaufa ie to awet jeżeli ie sprawdzi e u wsz stki h ko kure tów, ufa tej oso ie i już idzie ta. Woli dopła ić, ale kupić u kogoś z ajo ego, u kogoś kogo lu i i u kogoś u kogo a zaufa ie. Często tak jest. Klie i, którzy kupują wię ej, ędą z owu kupować wię ej. A klie i, którz kupują iej, ie ędą. To jest tro hę iei tui j e. Wielu z, as w prowadze iu iz esu, śli so ie: aha, ten klient już u as dużo kupuje, wię ie h o ta so ie kupuje, zostaw y go, ie przeszkadzaj y u. Sko e truj y się a ty h, którzy jesz ze ie kupują tak dużo. Na ty h, którzy kupują ało. Piotr Michalak 5

6 Bardzo wiele fir tak działa. Nato iast aj zęś iej jest tak, że te klient, który kupuje ajwię ej a i się ależ sko e trować, po ieważ o kupił hęt ie jesz ze więcej, ale u ie oferuje zegoś, o uzupeł iłoby aszą ofertę co poszerz ło ją, pogłę iło. Prz kładowo, w asz r ku szkole iow i ślę, że dla każdej ra ż oż a z aleźć tego t pu prz kład, jak się do rze zasta owić a po zątek oż a sprzedać książkę za zł. Pote oż a sprzedać jed ogodzi e warsztat za zł, al o szkole ie i ter etowe za zł. Pote oż a sprzedać ałod iowe szkole ie za zł tudzież agra e duże szkole ie i ter etowe za zł. Pote oż a sprzedać większe szkole ie, ardziej prakt z e jakieś warsztat za zł. Pote oż a sprzedać program coachingowy, program mentoringowy za zł. Pote i d widual e doradztwo za 10 zł. T sposo e uduje się lejek sprzedaż. Pogłę ia te lejek i klie i, z t h ajtańsz h produktów, w hodzą a oraz w ższe pozio. Jest i h oraz iej o z wiś ie, ale wiele fir działa w te sposó sz zegól ie a za hodzie, gdzie ry ek jest ardziej ko kure j i o e usiał się tego au z ć, że zara ia się a górze tego lejka sprzedaż. Na dole zęsto po osi się stratę al o awet w hodzi się a zero. Fir teleko u ika j e w Pols e już to ro ią, ają koszt poz ska ia klie ta rzędu zł. Klie t te zwra a się przez kilka pierwsz h iesię i dopiero pote się a i zara ia. Ludzie ge eral ie kupują od ludzi lu fir, który h z ają, który h lu ią, który h sza ują, który ufają. Ciężko jest się h a z t ie zgodzić. Jest to oś ie do koń a i tui j ego. Wzbudzaj emocje [powrót do Spisu treś i] M Pola sz zegól ie w asz arketi gu ardzo zęsto stara się ro ić taki marketing, który nikogo nie urazi, że t lko ktoś tutaj so ie zegoś ie po ślał. Mówimy: Sza ow i Państwo, działa od roku i jesteś zołow przedstawi iele fir z Rosji na rynku Polski. Stara się ć ofi jal i, grze z i. Do zego to dąż? Tego t pu ugrze z io e etod sprzedaż i arketi gu prowadzą do tego, że jesteś ludzio o ojęt i. Dla zego? Po ieważ ie wz udza e o ji. Czym jest o ojęt ość? O ojęt ość jest brakiem emocji. Ludzie, któr h ie z a, są a o ojęt i. Ni do i h ie zuje. Ch a, że a w so ie ardzo dużo iłoś i do ałego świata do zego o z wiś ie powi iś dąż ć. Piotr Michalak 6

7 Nie ędzie zuli duż h e o ji do fir, która ie stara się t h e o ji wz udzać. W związku z t, atural, logi z w iosek jest taki, że powi iś starać się wz udzać emocje. A że wz udzać e o je, trze a ro ić rze z, które ogą ć i e iż to, o ro ią asi ko kure i i ała reszta fir. Stara się ć iesta dardowi, że y się wyróż ić. Ludzie kupują od osó, do któr h oś zują wz udzają h e o je. Z emocjami jest tak (powiedzmy na razie na prz kładzie ż iow : jest obojęt ość, jest iłość, jest ie awiść. Proś iej jest przejść od ie awiś i do iłoś i, iż od o ojęt oś i do iłoś i. Ch a każd z as potrafi się z t zgodzić. W drugą stro ę jest to z a z ie prostsze: Przejść od iłoś i do ie awiś i jest ardzo łatwo. To sa o działa w arketi gu i sprzedaż. W dzisiejsz h zasa h a takie fir, któr i ludzie się fas ują: Mer edes, BMW, Maybach fir sa o hodowe. Telefo ia ko órkowa to ędzie Apple: ipho e. Komputery to znowu będzie Apple. Ludzie się fas ują pew i fir a i, a iektórz ie awidzą tej z ta tej fir. Nato iast w stosu ku do fir t pu Sa su g ludzie ra zej są o ojęt i. Niektórz ją lu ią, iektórz ie lu ią, ale ie a tak sil h e o ji jak w przypadku Apple. Kto sprzedaje wię ej laptopów? Teraz opowiem Państwu jak to w glądało w prakt e. To o powiedziałe w ześ iej to ł pew e takie założe ia, o któr h gdzieś ta z taliś, sł szeliś. P ta ie, z fakt z ie tak jest? Może autorz książek tylko nam to w awiają? Ro iliś ostat io projekt szkole ie i ter etowe: Bi lia pro o ji i rekla w I ter e ie. B ło to szkole ie w e ie zł etto + VAT., godzi agrań do o ejrze ia ądź to przez I ter et, ądź też op ja, że oż a ło za ówić pł t DVD. Tak w glądał projekt. Tak w glądał produkt. Jakie ł stat st ki aszej sprzedaż? Po pierwsze, % klie tów za ówiło DVD, do którego trze a ło dopła ić zł etto, z li w su ie ie ałe pie iądze, jak za pł t. Moż a ło so ie powiedzieć: daruj so ie te DVD, większość osó i tak tego ie kupi. Osz zędzą zł. Prze ież Pola lu ią osz zędzać. % osó kupiło te DVD dopła ają zł. Spośród t h % osó, % z i h za ówiło prz aj iej jede upsell. Co to jest upsell? To jest to dosprzedawanie. Dosprzedawaliś do tego szkole ia oje poprzed ie szkole ie, które ło też w da e a pł ta h i ła ożliwość za ówie ia go ze z iżką, a pote w zależ oś i od tego z ktoś w rał, z ie w rał tego dodatkowego szkole ia ł jesz ze jeden upsell czyli ł dwa upselle. I % osó, które wzięł pł t, wzięł jesz ze prz aj iej jede dodatek. To jest iesa owita stat st ka. Oferuje klie towi jakiś dodatek i prawie wsz s to iorą. Super. Nato iast tro hę i a zej ło z t i % klie tów, którzy nie za ówili DVD. Uwaga, uwaga: % z i h za ówiło prz aj iej jede upsell. Mówiłe w ześ iej o t, że klie i, którz kupują wię ej h ą jesz ze wię ej kupować. I to się h a sprawdza. Prz aj iej to potwierdzają stat st ki z tego projektu. Generalnie zwiększ liś prz hod o % dzięki DVD i upsellom. Ta stat st ka oże ie ro ić wielkiego wraże ia: Co to jest tam 30%. Gd ś ie powiedzieli %. To akurat wynika z Piotr Michalak 7

8 tego, że podstawow produkt ł akurat ardzo drogi. Podstawowe szkole ie kosztowało zł etto. Dodatki ł te DVD za zł. Te dodatkowe dwa szkole ia (jako upselle ł w su ie za zł. Maks al ie ogli wię w dać dodatkowo zł. Prz hod ogł a wzros ąć aks al ie %. Nie h ktoś sprzedaje drzwi. Do drzwi oż a sprzedać usługę o tażu, usługę i h dowozu jakieś lepsze w koń ze ie, lepsze ateriał róż e rze z. Są róż e ra że, ale rozu ie kieru ek. Ce w zależ oś i od ra ż ędą róż e, ale ten upselling działa w każdej ra ż i aj iekawsze jest to w t wsz stki, że oso a, która podjęła już de zję o zakupie to jest iej wię ej % osó, do któr h skierowaliś ko u ikat arketi gow zase to ędzie, %, zase to ędzie %. To są takie stat st ki. Nato iast spośród t h osó, które kupują spośród tego % kilkadziesiąt pro e t osó de duje się a dokupie ie zegoś, jeżeli to zaoferuje i jeżeli to się wpisuje w potrze ę klie ta. Klie t, któr kupuje drzwi, oże ć zai teresowa lepsz w koń ze ie, oże ć zai teresowa dowoze i montaże. W każdej ra ż oś takiego z ajdzie. T lko usi to zaoferować, usi w jść z i i jat wą i kilkadziesiąt pro e t klie tów ędzie kupować. Sprzedawaliś z ajo. % klie tów ło już asz i klie ta i. % klie tów! Bardzo teraz proszę o part pa ję. Kto z Państwa utrz uje stałą ko u ika ję ze swoi i stał i, z ieko ie z ie stał i klie ta i? Część fir utrz uje. Gd ie aza klie tów, sprzedali ś %. Jesz ze tak a argi esie, to o dzisiaj opowie ędzie jakąś alter at wą z ie ia tego, o już ro i. Każd z as ro i to pew ie a róż e sposo. Warto wdrażać w swojej fir ie owe sposo, że działać jeszcze lepiej. Dzięki azie klie tów sprzedaliś % wię ej. % wartoś iowo w złotówka h. Gd ś się ie ko u ikowali ze swoi i stał i klie ta i to ieli ś zaledwie % sprzedaż z tego projektu. Sprzedawaliś też przez z ajo h. Tutaj ardzo podobne statystyki. 40% klientów prz szło do as z pole e ia. Gd ie part erz tutaj akurat ł to pole e ia a takiej zasadzie, że ieliś part erów, którz as pole ali to oż a a setki róż h sposo ów ro ić sprzedali ś % sprzedaż z owu tak jak w ześ iej. Dzięki part ero sprzedaliś % wię ej i uwaga : a jesz ze wielu pote jal h part erów. Tak że gd w prz szłoś i z ów ędzie te produkt pu likować, ie ędzie li z li a sie ie, a to, że w korz sta t lko asze włas e ka ał dotar ia do ludzi. Będzie li z li przede wsz stki a part erów, po ieważ efekt oże ć zadowalają. Klie i i part erz to ło % asz h prz hodów. % klie tów, jeśli hodzi o oso, ło iezide t fikowa h. To w ikało z tego, że ie ieliś po prostu i h adresu e- ail w aszej azie, a i się ie zapisali w żad h stat st ka h. Mogli prz jść z pole e ia. Mogli ć stał i klie ta i. M o t po prostu ie wie. Nie a osó, które a % ie ł z pole e ia lu ie ł asz i w ześ iejsz i klie ta i. B ć oże % sprzedaż zro iliś ow oso o, a ć oże ie. Tego awet ie Piotr Michalak 8

9 wie. M ślę, że jest to argi al e. ) tego wstępu o to ył dopiero wstęp do tego, o h ę Państwu pokazać wy ika kilka dróg, które w dzisiejszych zasa h są ardzo popular e, pro owa e przez spe jalistów róż ego typu od sprzedaży, od arketi gu. Rodzaje marketingu [powrót do Spisu treś i] Mówi się o marketingu relacji, czyli o budowaniu relacji z klientami. Z tego wyrasta ho iaż ała filozofia CRM 1 z też oprogra owa ie CRM, jeżeli w swojej fir ie ie wdroż filozofii, a t lko oprogra owa ie. Marketi g lojal oś iowy: wszelkie progra lojal oś iowe, takie jak widzi a sta ja h e z ow h i ie t lko ają e a elu prz wiąza ie klie ta do fir. Marketing szeptany, któr wprawdzie jest szersz poję ie, ale w to wpisuje się zdo wa ie klie tów z pole e ia. Marketi g szepta oże polegać a t, że ktoś ówi ko uś, że zo a z ł faj e wideo a Youtu e, ale też arketi gie szepta jest, że mówimy: słu haj, pole a Ci tego pa a kładą ego kafelki. Jest o aprawdę ardzo do ry to też jest arketi g szepta. Na koniec marketing baz danych, czyli wszelkie sposoby wykorzystania naszych baz danych, że pro ować fir ę. Jaki jest wspól ia ow ik w t wsz stki? Tak aprawdę są dwa. Cz ogę prosić o propozycje? Nie ma? Ok. Pierwsz wspól ia ow ikie jest to, że w każdej z t h rze z w stępuje budowanie relacji z klientami. Drugim wspólnym mianow ikie jest to, że w każdej z t h rze z oże poza arketi gie szepta w stępują bazy danych. Skoro h e ieć azę da h klie tów, po ieważ oż a z tego od ieść duże korz ś i w naszej firmie ( o w daje i się udowod iłem zaledwie na jednym prz kładzie i o z ał zas sł sz. Ch e ieć azę da h i h e udować rela je: to teraz jak to zro ić? 1 CRM ang. customer relationship management pro edur i arzędzia do zarządza ia rela ja i z klie ta i. Piotr Michalak 9

10 Piotr Michalak 10

11 Budowanie relacji z klientami [powrót do Spisu treś i] Najpierw opowie o t, jak się ko u ikować, za i przejdę do te h i z h aspektów, które zostawiam na koniec. Wielu z as śli so ie: a do ie wydzwa iają te fir y, iągle pró ują ze ą utrzy ywać relacje ja już a dosyć ty h ha dlow ów. Szczególnie my działają w biznesie - oże ieć takie postrzega ie, po ieważ jesteś a świe z iku. Należ do tej za oż iejszej zęś i społe zeństwa. Wię ej w daje, wię z a i się zęś iej ko u ikują. Na zęś iej pró ują sprzedać. Jak jesz ze zarządza pie iędz i w swojej fir ie to jesz ze wię ej w dajemy. Jeszcze bardziej jesteś a świe z iku. Jesteś jesz ze ardziej z ę ze i t agresywnym marketingiem. Pola ają tale t do stosowa ia arketi gu ę zą ego. Biję się w piersi, i też się to zdarza. Mamy umiarkowany tale t, o dopiero się tego uczymy mamy ową eko o ię od zaledwie 20 lat (nie mamy za bardzo wzorców) i dopiero się u z udowa ia rela ji. Potrafi udować rela je w rodzi ie. Rozu ie, że trze a zadzwo ić do a raz w tygodniu, prawda? Albo do taty. Natomiast zęsto nie potrafi udować rela ji w iz esie. Niektórzy potrafią to lepiej, niektórzy gorzej. Niektórzy potrafią to a zasadzie sprzedaż ezpośredniej (że zadzwo ić do klie tów, regular ie się z i i spot kać). A kied już ają to prze ieść a gru t marketingu baz da h to agle zapo i ają o o w t hodzi. Czasa i ie potrafi asz h u iejęt oś i prze osić z jed ego o szaru do i ego. Pokażę tutaj jak to oż a zro ić w t właś ie o z ówię w budowaniu bazy danych klientów. Podstawowa zasada jest taka: 3 razy dać i raz rać. Ge eral ie arketi g w Pols e sprowadza się do tego, że h e y rać, rać, rać, rać. Kiedy dostajemy newslettery z róż h fir to o e ał zas sprzedają, sprzedają, sprzedają, sprzedają. Dostajemy (pewnie wszyscy) biuletyny z fir szkole iow h, które ał zas w s łają oferty, oferty, oferty, oferty. Dostaje ko u ika je z fir u ezpie ze iow h, które w s łają ko u ikat marketingowe, marketingowe, marketingowe. Cał zas pró ują oś sprzedawać, pokazać ja to są wspa iali. Każd z as, z większość z as a prawdopodo ie oś takiego a su ie iu. Nato iast zasada jest taka, że powi iś najpierw dawać, za i się o oś poprosi. Piotr Michalak 11

12 Dawa ie służy udowa iu rela ji. Co oż a dawać w ko u ika ji z jakąś efe er z ą listą klientów (czy potencjalnych klie tów, z któr i ie a oso istej rela ji, z któr i oże awet ie roz awialiś przez telefon)? Co oże i dawać? W daje się to trudne dla osó, które tego ie śledzą (szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tak jak ja) i oże ć iężko w jść z odpowiedzią a to p ta ie. Ma adzieję, że tutaj zai spiruję. Nasz ele, jak już ustaliliś, jest budowa relacji, edukowanie, ewentualnie zabawa. W zależ oś i od ra ż. Powi iś dawać wartość. Tak jak wspo iałe to zależ od ra ż, ale to ogą ć art kuł, agra ia wideo, porad iki, iekawostki. To ogą ć rad. W ślę % ra ż, z % ra ż dawa ie do r h rad jest etodą a udowa ie rela ji. Jeżeli prowadzi fir ę p. ka elarię: jak w rać do rą ka elarię? Jakie są kr teria w oru do rej ka elarii? Ja nie wiem. Oso a, która a lat doświad ze ia we współpra z ka elaria i pew ie jest eksperte a te te at. Oso a, która prowadzi ka elarię, t ardziej jest eksperte, o wie, jak ka elarie działają od środka. Jeżeli ja prowadzę age ję rekla ową to ogę klie to pokaz wać jak w rać do rą age ję rekla ową? Na o zwra ać uwagę? Co jest waż e? Jak w rać? Jaki h łędów u ikać we współpra z age ją rekla ową? Jak się prz gotować do współpra? Jak w rać drzwi? Jak w rać kafelki? Tego t pu rad dla osó, które są e o jo al ie zaa gażowa e w zakup, ogą ć ieo e io e. Jeżeli pote jal klie t ie jest e o jo al ie zaa gażowa w zakup, o po prostu kupuje ato ika w sklepie, to o z wiś ie ie ędzie u udzielać rad, jak w rać ato ika. Nato iast większość z osó tu o e h działa w ra ża h, gdzie klie t jed ak tro hę się ajpierw zasta awia, za i w ierze i ie do koń a zawsze wie, jak w rać. Jeśli ktoś działa p. w ra ż i for at z ej: sprzedaż s ste ów i for at z h to jest sprzedaż przez doradza ie. A o to jest? To jest doradza ie t lko, że azie da h. Bazie da h, z li tej efe er z ej grupie istot ludzki h, któr h oże ć t sią. My np. mamy w naszej bazie osób, które z tają asz iulet i usi so ie zdać sprawę, że to jest ż w h ludzi. Tutaj a w tej hwili a sali zaledwie kilka aś ie z parędziesiąt osó. Gd tutaj ło ludzi, w o raź to so ie to jest stadio, o ie wie. Ciężko jest i to so ie w o razić. Jak duż to jest stadio Piotr Michalak 12

13 czy nie stadion. Nato iast ja klikają ro ią kilka klik ięć w asz s ste ie do d str u ji t h ateriałów, w s ła te ko u ikat do ludzi. To jest potęż a rze z. Trze a so ie z tego zdać sprawę i sza ować to, że ie oże tra ić i h zasu. Musi i dostar zać wartość. Może w słać historię. *** Mamy takiego klienta Gu ar Carlesta, któr odajże a już z lat, ale jesz ze ie przeszedł a e er turę. O założ ł lat te u fir ę w Warszawie Carlestam Poland zaj ują ą się sprzedażą półproduktów dla prze słu ięs ego t pu p. jakieś kiszki do kieł as i dodatki. Jego r kie do elow są dział zaopatrze ia. W dziale zaopatrze ia o i ie są e o jo al ie zaa gażowa i w zakup. O i ają o owiązek kupić ta io. I o tu zro ić? W s łać i art kuł o t, jaką kiszkę w rać? O z wiś ie, że ie. Ale Gu ar Carlesta to ie jest asz po sł, sa a to wpadł, t lko pote raze z i to ro iliś w ślił, że ajpierw opowiedzieć fas ują ą historię fir. Historię trwają ą od pokoleń. pokole ia wste z przedsię ior. I opowiedział jak to w XIX w. jego prapradziadek założ ł pierwszą fir ę w rodzi ie, pote astęp dziadek działał z róż i per petia i w Szwe ji. W szła z tego fas ują a historia. Bardzo iepł złowiek. Bardzo s pat z. Pełe a egdot. W tak faj, iepł sposó to opowiedział, że ludzio to się spodo ało, że i zęsto proś i pra ow i, iew kształ e i z działów zaopatrze ia, odpis wali u, że jest to fas ują e: Czeka a astęp e od i ki. Po t jak skoń z ł opowiadać historię, zro iliś drugi projekt i za zął w s łać i for a je a te at róż i po iędz Polaka i a Szweda i jesz ze iekawsz te at. I z owu rozpo zęła się peł a hu oru opowieść: peł a anegdot o tym, jak to 30 lat temu, zakładają fir ę, prz jeżdżał tutaj i usiał z Polaka i w pić bruderszafta z wal z ć jakoś z polski i rząda i że w ogóle ó or al ie fu k jo ować i jak w hodził róż e ś iesz e róż i e po iędz Szweda i a Polaka i. Fas ują a opowieść. Świet ie się to z tało. W s łał oś takiego, że pro ować sprzedaż jaki hś kiszek dla prze słu ięs ego. Moż a, o to uduje rela je, o to sprawiło, że ludzie za zęli go zapa ięt wać zapa ięt wać jego fir ę i po prostu ją lu ić). Kolejna rzecz to konkursy. Konkursy (wiadomo) większość ludzi lu i po ijają ewe tual ie as biznesmenów zabiega h, którz ie ają a to zasu, ale prze ięt Kowalski lu i ko kurs. Ko kurs są świet ą etodą a ot wowa ie ludzi do z ie ia róż h rze z p. podawania swoich danych kontaktowych. Zabawa, rozrywka, dowcipy, komiksy jeżeli prowadzi fir ę w ra ż Business-to- Business 2. 2 B2B rela ja po iędz fir a i a zasadzie klas z ego e-biznesu. Piotr Michalak 13

14 Jeżeli a p. ka elarię z age ję rekla ową to poza t, że da art kuł edukują e asz h klie tów a te at tego, z się zaj uje to oże też w s łać tro hę hu oru: dow ip z aszej ra ż. Jest taka agencja reklamowa w Stanach Zjednoczonych Killian Branding spe jalizują a się w brandingu jak Państwo i regular ie w newsletterze w s ła ś iesz e list od swoi h klie tów i po oć jest to z tego o piszą aj ardziej, aj hęt iej z ta a zęść i h iulet u, wz udzają a ajwię ej poz t w h e o ji i o że są to ś iesz e list od i h klie tów. Interakcja stara się p tać o zda ie, prosić o ko e tarze ods ła ludzi p. a loga, prosi, że ko e towali, że apisali o o z ś sądzą i odpowiada a te ko e tarze. W hodzi w i terak je z t i ludź i. Dzięki te u tworz się rela ja, o jeżeli to ędzie jed ostro e p ha ie ko u ikatów to wiado o, że ta rela ja ędzie sła sza. Komunikacja jest zawsze obustronna. Reklama jest jednostronna. Reklama jest to w s ła ie i for a ji. Ko u ika ja jest to w s ła ie i od iera ie i for a ji. Co oże rać w za ia, jak 3 razy damy? Czy 2 razy damy? Czy raz damy? Albo 5 razy damy? O co wtedy prosimy? Prosimy np. o rekomendacje. Prosimy o polecanie as. Może do tego stworz ć róż e systemy. To ie usi ć po prostu proś a o reko e dacje: proszę as pole ać z ajo e u. To jest h a ajsła iej działają sposó. Prosimy o rekomendacje za oś: poleć as znajomemu, a dostaniesz dar ową ko sulta ję w ka elarii praw ej. Tak a gorą o to w śla. Dla każdej fir oż a się ło zasta owić, jak to zro ić. Pro o je sprzedaży. Ko u ika ja z azą da h jest ajlepszą etodą a pro o ję sprzedaż, po ieważ ludzie dostają ko u ikat, który ich przekonuje do wyko a ia jakiejś akcji. Proś a o opi ię. Wypeł ie ie a kiety. Może w słać zaprosze ie, jeżeli asza fir a sprzedaje swoje produkty lu usługi a spotka ia h. Dla zego ie zapraszać ludzi na spotkania przez tego typu właś ie ko u ika ję? Nie wie, z są i e etod, że to ro ić. Pew ie są, ale iej skute z e. Stara y się ko u ikować atural ie, po ludzku, ie i stytu jo al ie. Piotr Michalak 14

15 Dużo fir tutaj właś ie popeł ia te łąd, że starają się yć ugrze z io e: jesteś poważ ą korpora ją, u as ie a żad h ludzi, t lko jest asza arka, tutaj aszej twarzy nie pokazujemy. O zywiś ie oż a tak ro ić, oż a z udować rela je w te sposó, ale ge eral ie łatwiej się awiązuje rela je z ludź i iż z przed iota i, iż z efe ery z y i jaki iś i stytu ja i, które ie ają swojej oso owoś i. To, z się państwo zaj ują, te branding tworzenie marki, a służ ć do tego, że arka iała swoją oso owość, ale ajprostszą etodą a zro ie ie tego jest wzię ie pa a prezesa albo pana dyrektora tudzież w kreowa ie jakiejś oso, hipotet z ej, i pra ują ej dla aszej fir, która już a oso owość. Stara y się ko u ikować oso owo. Znajdujemy twarz firmy, która oże ć w kreowa a. Jak zęsto się ko u ikuje? Wię ej iż raz w iesią u. Rzadziej iż raz w t god iu. Czasa i oże o z wiś ie zęś iej iż raz w t god iu to jest moment, kiedy robimy tzw. product launching wypuszczenie produktu na rynek, ale to jest generalna zasada. Większość fir ślę 99% firm ko u ikuje się z t rzadko ze swoi i klie ta i. M ślą, że jak w ślą newsletter raz na 3 miesią e to to w star za. iesią e w dzisiejsz h zasa h, peł h I ter etu, sz kiej ko u ika ji, serwisów społe z oś iow h 3 iesią e to jest wiecz ość. )a iesią e już as zapo ą, a oże ędą kojarz ć: o, oś znowu wysłali. 3 iesią e jest to zde dowa ie za rzadko, a ardzo zęsto fir fu k jo ują w jaki ś taki kwartal s ste ie w s ła ia zegokolwiek. Budowanie relacji przez Internet [powrót do Spisu treś i] Jak udować rela je przez I ter et? To jest już klu zow pu kt progra u. Tu z owu zada sobie najpierw pytanie, co buduje relacje? Ciągła ko u ika ja. Jak zate iągle się ko u ikować w I ter e ie? Ch a ie li z a to, że ktoś iągle ędzie w hodził a aszą stro ę i ter etową. W dzisiejsz h zasa h sprawić, że ktoś zapa iętał adres aszej strony internetowej i sa z sie ie so ie prz po i ał, że a tę stro ę wejść, to jest śle ie ż ze iowe, o to się ra zej ie speł i. Piotr Michalak 15

16 Kilka hipotez: 1 Może ko u ikować się poprzez aszą stro ę WWW. Niektóre firmy tak do tego pod hodzą i zakładają, że al o ędą posiadać swoją stro ę fir ową, al o ędą iał swojego loga fir owego tudzież portal ra żow pod swoi włas patro ate p. P)U zro iła faj projekt zakładają portal doradzają o u ezpieczeniach (pod patronatem PZU). Moż a w te sposób, ale jest to powolna budowa popular oś i i arki. Aby sprawić, że ta asza owa stro a WWW została zapa ięta a (i że ludzie regular ie ją odwiedzali) usi w udować dużą wartość, że ludzio się h iało wra ać. Musi y sprawić, żeby nasza arka została zapa ięta a. Musi trafić z ko u ikate rekla ow prawdopodo ie kilka raz do grup do elowej, o dopiero wted jest sza sa, że te asz adres WWW zosta ie zapa ięta i ędzie odwiedza. Nie oszukuj się. Jeżeli sprzedaje iaste zka to ikt ie ędzie w hodził a aszą stro ę i ter etową o t god ie sprawdzać, o owego. Wreszcie rak ko troli. Ma u iarkowa wpł w a to, z ludzio ędzie się h iało powra ać a aszą stro ę. To jest poza aszą ko trolą. To jest i h ożliwość (lu też rak hę i) z ędą a tę stro ę w hodzili, z ie. Nie oże a to wpł wać (przynajmniej w tym modelu). 2 Kolejny model jest taki: Realizuje ka pa ie rekla owe do ierają e do tej sa ej grupy. Najlepiej kilka razy. Kampanie wizerunkowe. Kampanie związa e z za awą, z rozrywką, że y ludzie do rze skojarzyli aszą arkę. Może w korz st wać ko kurs, i terak je ardzo potęż a etoda. Nato iast ustawi z e ko u ikowa ie się z grupą do elową a zasadzie rekla płat ej jest ardzo drogie. Stać a to duże fir. Stać a to fir u ezpie ze iowe. Nie stać a to ał h fir. O z wiś ie dla iektór h jest to do re rozwiąza ie, ale nie dla wszystkich. 3 Może się ko u ikować poprzez serwis społe z oś iowe. Aktual ie ardzo popularny nurt marketingu internetowego. Fir a p. zakłada so ie swój profil a Naszej Klasie ajlepiej jeżeli a askotkę p. Da io a tego swojego Głodka Głodek zakłada so ie wirtual profil a Naszej Klasie i ludzie h ą prz łą z ć Głodka do swoi h z ajo h, po ieważ jest o s pat z ą posta ią. Fir a A e w śliła seksow ego awatara, jakąś ład ą ko ietę ierze z wistą, do której podłą zali się ęż z ź i, zapraszali ją do z ajo h i tak rozpo zęła się i terak ja z ludź i. Kosztuje to dużo zasu. Jest iepew skutek. Bardzo waż jest po sł. Jeżeli ie Piotr Michalak 16

17 w śli tej prz słowiowej stewardess al o tego Głodka, to ie a o pró ować. Brak kontroli. Znowu nie wiemy z zdo ędzie uż tkow ików, z 000, czy ci ludzie as zapa iętają, z ie zapa iętają. Ma u iarkowa ą ożliwość ustawi z ego ko u ikowa ia się z i i. Nie oże do i h w s łać jaki hś i for a ji a skrz kę po ztową w Naszej Klasie (tudzież a Fa e ooku), ale jest to jakaś etoda. Nie z a e jest też ROI, czyli zwrot z inwestycji. Cho iaż pew ie iektóre age je ( zęść age ji za zęła się w t spe jalizować) ają a to sposó. 4 Może się ko u ikować przez bloga i RSS. Kto z państwa wie, o to jest RSS? Nikt. RSS jest to metoda subskrybowania stro i ter etowej w sz zegól oś i wykorzystywana dla blogów). Korzysta z tego (i to zna) m iej wię ej % i ter autów (w sz zegól oś i i for atycy i pracownicy agencji interaktywnych). Niektórz ślą, że RSS jest odpowiedzią a to, że udować rela je, o ludzie ędą as su skr owali i regular ie z tali. Nie jest to do ra odpowiedź, po ieważ ało kto korz sta z RSS. 5 Wreszcie etoda, którą tu h ę przedstawić: ko u ikowa ie się poprzez . Już zęść z Państwa a w głowie pew ie taką reak ję: o nie, tylko nie e- ail. Dostaję tyle tych maili, newsletterów. Ale ie o e iaj ludzi swoją włas ą iarą. Prze ięt Ja Kowalski ieko ie z ie dostaje tak dużo newsletterów jak my. )resztą też jeżeli dostaje newsletter, któr ał zas nas fascynuje i interesuje czytamy go. Nie z ta t h, które as ie i teresują. ) zego prosty wniosek: usi y wysyłać oś, o ludzi i teresuje. To dostar za i wartość. Chodzi mi tutaj o legal ą ko u ika ję przez e- ail, za prz zwole ie i ez próś o zgodę a w s ła ie ofert (która przez ho iaż O et jest uważa a po prostu za spa ). Odróż ij tutaj spa i wysyła ie ieza ówio ej i for a ji ha dlowej jedno jest poję ie praw, a drugie jest poję ie związa z kulturą I ter etu i t, co jest dopuszczalne w Internecie (w t środowisku). W s ła ie próś o zgodę a w s ła ie ofert jest ra zej iedopusz zal e, ho iaż (raczej) zgodne z prawem. Nie ma do tego klarownych wytycznych (są róż e zdania na ten temat). Pokażę Państwu prz kład, jak to oż a zro ić w prakt e i o zresztą ro i i widzi, że to działa: Po pierwsze, ierze aszą azę klie tów, którz kupili oś u as przez ostat ie lat któr h oże ć p. t się, i z któr i się ie ko u ikuje od ostat i h lat. Większość fir, które w Pols e działają od t h,,, lat posiada ałą historię współpra. Ja a prz ja iela, któr prowadzi ardzo do hodową, ałą fir ę działa właś ie też od jaki hś ta lat. Ma t się klie tów w iągu t h lat. Ni z i i ie ro i. Działa ał zas a zasadzie prz iąga ia ow h klie tów jed orazowej sprzedaż i: do widzenia. Jak dużo pie iędz jest ukr t h w tej azie klie tów, której o nie wykorzystuje? Tego ie wie. Prawdopodo ie dużo. Pierwszą i ajprostszą Piotr Michalak 17

18 etodą, którą oż a zro ić to odświeżyć ko u ika ję. )ro ić azę asz h klie tów w E elu z ostat i h lat. Posadzić staż stę, prakt ka ta, że to spisał, ze rał z asz h maili, z archiwów. )ro ić taką azę, zai portować do jakiegoś progra u do d str u ji al o o dzwo ić ajpierw, zo a z ć z te telefo i aile są aktual e. )ap tać kto h e jesz ze w ogóle się z a i ko u ikować, a kto ie h e. I za ząć działać. )a ząć się ko u ikować. 6 Drugą etodą, taką podstawową, fu da e tal ą, jest tu tzw. wyciskacz, czyli squeeze page. Sqeeze page jest to taki rodzaj strony internetowej, nietypowy, rzadko w Polsce jesz ze spot ka zależ od ra ż, któr służ do tego, że poz skiwać da e ko taktowe do pote jal h klie tów. )a po o ą squeeze page uduje azę da h klie tów, z którą pote oże się ko u ikować i udować rela je. Niektór h produktów ie da się sprzedać ez udow rela ji (jak np. drogich systemów CRM). Musimy wię w korz stać zapreze towa ą tu etodę. Już Państwu pokazuję prz kład : Bra ża fi a sowa w Pols e odkr ła to chyba pierwsza i najszerzej to stosuje. Jak wpisze w przeglądarkę: kredyt hipoteczny, to wyskoczy nam multum linków sponsorowanych prowadzą h do stro, które po otwar iu ędą w glądał tak: prosta grafika, formularz i zero zakładek: Przepraszam bardzo. Jeżeli oso a wejdzie a tę stro ę i ter etową to o oże zro ić? Może zro ić dwie rze z : al o się zapisać, al o ją wyłą zyć. Efekte takiego podejś ia jest to, że iej wię ej od do % osó w zależ oś i od squeeze page, ra ż i wielu róż h z ików zapisuje się. Tutaj jesz ze w t prz padku te oso uszą potwierdzić regula i a dole iez t do rze to widać, któr pozwala fir ie Ope Piotr Michalak 18

19 Fi a e a ustawi z ą ko u ika ję, w s ła ie ofert itd. )resztą Ope Fi a e ałkie fajnie prowadzi komunika ję z azą da h klie tów, po ieważ w s ła wartoś iowe newslettery z porada i. I for uje w i h, że p. spadł e ieszkań. Pokazuje a aliz rynku, buduje relacje robi to doskonale. Expander widzi podo ieństwo? )ero zakładek. Prosta grafika. Formularz: Podobnie jest w przypadku Lukas Bank (obecnie Crédit Agricole), BNP Paribas, Noble Bank, Getin Bank. Cał zas te sa kieru ek. O o i hodzi? Ch a oś w t jest. Podobnie Raiffeisen Bank. Millennium Bank ma tro hę ardziej przekombinowany squeeze page, o już z zakładka i. Nie wie z to wpł wa poz t w ie, z egat w ie a rejestra je. Prz pusz za ale ie wie a pew o, że ra zej egat w ie. Nasz tzw. squeeze page. Na t prz kładzie pokażę Państwu iej wię ej jak h a warto to zro ić, że dawać wartość w za ia za zapisa ie się, o oso a, która a daje swoje dane kontaktowe, dane osobowe oraz zęś iej Pola są świado i tego, że je oddają spodziewa się, że pote ktoś się ędzie z ią ko u ikował i oże ć do tego oraz iej hęt a. )a sa ą ofertę kred tu hipote z ego ie każd jest skor dać swój ko takt. *** Ma też p. dar owe kurs i ter etowe o wartoś i zł skierowa e dla ał h fir dla indywidualn h przedsię ior ów. To już oże skło ić większą li z ę i ter autów do zapisu. Spraw, a y Twoja fir a zara iała wię ej i szy iej za po o ą te h iki i ter etowego marketingu. Jeżeli ktoś i teresuje się i ter etow arketi gie i przeko a go tekst rekla owy: Piotr Michalak 19

20 jak wykorzystać e do budowy swojego internetowego sukcesu jeżeli są to argu e t, które do iego prze ówią to się zapisze. I dostaje dar ow kurs. Moż a w te sposó, oż a też w i. To jest inny rodzaj typu strony. Podobny, tylko bardziej skomplikowana grafika. Po prawej stro ie widzą Państwo wąską kolu ę, która zawiera li ki do art kułów a jakiś te at i ta kolu a ie jest dla złowieka. Ta kolu a jest dla Google. To jest tzw. Source Squeeze Page, czyli rodzaj strony internetowej zoptymalizowany pod w szukiwarkę Google. Google ie lu i stro, które są ślep zaułkie I ter etu tz. ie zawierają li ków tz. ie zawierają e u. To o jest po prawej z pu ktu widze ia Google, w gląda jak e u. ) pu ktu widze ia uż tkow ika patrzy on najpierw a lewą zęść. Najpierw widzi te agłówek, te tekst, a dopiero pote ewe tual ie spojrz a prawą stro ę. W związku z t iewiele r z kuje, t lko ała zęść klie tów u iek ie a z tej stro, a Google ędzie as ko hało. Moż a też zro ić taką prostą wersję. ) prostą grafiką. Nie wie jaka jest tego skute z ość. Pola akurat zwra ają a grafikę w iarę uwagę, wię to jesz ze ędzie testować. Ma prz kład : *** E- ail arketi g to asza spe jal ość. Wersja kulinarna. marketing to wyzwanie dla najlepszych. Wersja sportowa. marketing to sztuka. Wersja artystyczna. Co z t zro i? Po o a trz wersje tego sa ego? Będzie je rotować pod t sa adrese i sprawdzać, która jest skute z iejsza, która ge eruje wię ej rejestracji. A rejestra ja rejestra ji ieko ie z ie usi ć rów a. B ć oże jed a z t h stro ędzie iała iej zapisów, ale większą sprzedaż. *** Jesz ze i ą wersją oże ć też squeeze page z nagraniem wideo. Tutaj a iekaw prz kład. *** Jeżeli ktoś wpisze w Google: hydroizolacja to prawdopodobnie szuka czego? Rozwiąza ia związa ego z h droizola ją, osusza ie i za ezpie za ie eto u. Do rze trafiłeś. Podaj po iżej swoje da e, a poz ać aszą ofertę. Jeszcze krótki tekst reklamowy, który pokazuje, czy to jest na pewno to, czego szukam. )auważ, gdzie jest logo. Gdzie logo powi o ć zw kle a stro ie i ter etowej? Ta lew gór róg stro, o a się i pierwsze rzu ać w o z taka jest szkoła. W squeeze page jest odwrotna logika. Nie h e y, że y logo odwra ało uwagę od klu zowej korzyś i, którą klie towi daje y. Wie, że klie t i tak aszej fir ie kojarz, prawdopodo ie ie z a, wię ie h to logo gdzieś ta ędzie, oże zapa ięta, ale klu zowe jest to, że klie t szuka rozwiąza ia związa ego z h droizola ją, wię to rozwiąza ie h e u dać proste. Piotr Michalak 20

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

E-MARKETING PRAWNICZY

E-MARKETING PRAWNICZY E-MARKETING PRAWNICZY Promocja kancelarii prawnej drugiej dekadzie XXI wieku Niewątpliwie żyjemy w świecie gigantycznych i bezprecedensowych zmian. Nie dotyczą one jedynie technologii, ale w ogóle globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć klientów i czytelników?

Jak zdobyć klientów i czytelników? Autor dołożył wszelkich starań, by zawarte w tej publikacji informacje, były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystywanie. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Anna Tabisz,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie krok po kroku 1

Pozycjonowanie krok po kroku 1 Pozycjonowanie krok po kroku 1 Pozycjonowanie krok po kroku 2 Copyright by Sławomir Gdak, rok 2011 Autor: Sławomir Gdak Tytuł: Pozycjonowanie krok po kroku Data: 01.09.2011 Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Co to jest Empower Network? Empower Network to projekt o unikalnym modelu biznesowym oparty o sprzedaż produktów cyfrowych. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Zarabianie na blogu podstawy. Poradnik dla początkujących

Zarabianie na blogu podstawy. Poradnik dla początkujących Zarabianie na blogu podstawy. Poradnik dla początkujących Słowo wstępu dla kogo jest ten poradnik? Krótki poradnik, który masz przed sobą dotyczy zarabiania na blogach, ale zarabiania w szczególny sposób,

Bardziej szczegółowo

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk. Jak budować serwisy Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.com 2 2 Wstęp Dokumentacja Proces powstawania treści Kluczowe wartości dla serwisów b2b Q&A

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo