Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?"

Transkrypt

1 JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese :

2 Spis treś i Ile kosztuje klient... 3 Klie i kupują aj zęś iej... 4 Wzbudzaj emocje... 6 Rodzaje marketingu... 9 Budowanie relacji z klientami Budowanie relacji przez Internet Narzędzia arketi gu i ter etowego Piotr Michalak 2

3 Dzisiejszy temat to jest budowa bazy danych klientów. O ie ałe, że udowa azy da y h klie tów jest aj ardziej efektyw ą etodą zwiększa ia sprzedaży tak rz iał te at preze ta ji. Pokażę dla zego? ) zego to wy ika? Wiele ludzi ówi, że dużo spraw zwiększa sprzedaż. Nato iast dla zego udowa azy da y h klie tów? Ile kosztuje klient [powrót do Spisu treś i] A to ustalić usi so ie zadać kilka tzw. ądr h p tań: Pierwsze ądre p ta ie to jest: pozyska ie jakiego rodzaju klie ta kosztuje ajwię ej? Cz ktoś a propoz ję? Jaki klie t kosztuje ajwię ej? Ok. Zaraz do tego dojdziemy. Proporcjonalnie do obrotu? Kupują po raz pierwsz owy klie t kosztuje ajwię ej. Prawda? Nowy klient as ie z a. Ma ajwię ej o aw. Ma aj iejsze zaufa ie. Nie a z i ko taktu. Musi kupić te ko takt. Rekla uje y się, a te klie t do as prz szedł, podał a swoje dane kontaktowe, że ś ogli się z i dalej ko taktować, z w słać mu np. swoją ofertę. Jeżeli działa a r ku ko su e ki to chcemy, że do as w ogóle prz szedł. Musi y zai westować z to stawiają pu kt sprzedaż w do r iejs u p. w e tru ha dlow i pła ą za to poważ e pie iądze, że do as te klie t prz szedł, czy to np. rozdają ulotki a ul. Długiej, że klie t prz szedł do aszej restaura ji w jaki ś zaułku. Musi w to zai westować. Kto kupuje z kolei ajwię ej? Tu już ie zadaję tego p ta ia. Od razu odpowiadam. Po pierwsze, klient, który powraca. Po drugie, klient z polecenia. I teraz dlaczego ja o tym o ogóle opowiadam? To jest taka teoria, którą oż a prze z tać w książka h. Wszędzie sł sz, że klie i z pole e ia są ajlepsi, że klie i powra ają są ajlepsi. Nato iast jako ludzie zauważ, że jesteś spe fi z i, że i o iż o pew h Piotr Michalak 3

4 rzeczach z ta i sł sz, przyjmujemy je jako prawdę, a działa ielogi z ie, działa iezgod ie z t. Po i o iż wsz s o t ówią ie jeste tu odkr w z, to (jako właś i iele fir, kierownicy, dyrektorzy) dąż do tego, że zdo ć jak ajwię ej (kogo?) nowych klientów. Ilu z as posiada us ste at zowa e pro es zdo wa ia klie tów z pole e ia tudzież usystematyzowane metody sprawia ia, że klie i powra ali? Niektórz posiadają. Na ile się a t ko e truje, a a ile się ko e truje a zdobywaniu nowych klientów? Klie t, któr powra a, już as z a. Już a ufa. Jest zadowolo i h e jesz ze o z wiś ie niekoniecznie oże ieć iezadowolo h klie tów. Jeżeli asi klie i ie są zadowoleni, powi iś oś zro ić z asz i pro esa i produk ji, dostar za ia wartoś i, realiza ji zle eń, projektów, że y yli zadowole i. Klienci z polecenia już as z ają, już a ufają, po ieważ ktoś powiedział ko uś, że jesteś fir ą, do której warto się udać. W związku z t, działa tutaj siła reko e da ji, siła autor tetu ojego z ajo ego. Klie t z pole e ia wierz, że ędzie zadowolo, skoro asza fir a została pole o a. Kto kupuje naj zęś iej? Klie i kupują aj zęś iej Po pierwsze, klie t, z który a y rela ję. Po drugie klient, który nam ufa. ) tego w ika kilka założeń: [powrót do Spisu treś i] Po pierwsze klie i h ą kupować wię ej iż i oferuje ardzo zęsto tak jest, t lko obawia się i sprzedawać. Ilu z as, kied klie t prz hodzi do as i kupuje jede produkt, mówi: proszę pa a/proszę pa i, warto y yło rozważyć jesz ze to. To się pa u przyda z tym. To jest o a er kański h etoda h: A er ka ie az wają to upselling (ja to tłu a zę a jęz k polski dosprzedawanie). Ilu z nas stosuje to sprzedawanie? Cz ówi asz ha dlow o, że stosowali dosprzedawanie? Piotr Michalak 4

5 Cz t lko ajlepsi to ro ią, a ajgorsi ie? Czy w aga od i h, że to ro ili? Czy w swoim marketingu to stosujemy? Po ieważ arketi g oże ć wizeru kow, a także ge erować ezpośred ią ak ję - marketi g oże ge erować ezpośred ią sprzedaż. Prz arketi gu rów ież to stosuje. O awia się zęsto, że klie i tego ie h ą. O awia się, że ędzie atar z wi, że klie i stwierdzą, że jesteś jaki iś atręta i i zase tak się dzieje. Wiele fir ardzo as de erwuje swoi i telefo a i swoi i sposo a i sprzedaż. Pokażę Państwu dzisiaj pew e astawie ie u słu, pewie sposó śle ia, któr sprawia, że oż a to ro ić w sposó, któr sprawi, że klie t ędzie a wdzię z (prze ież tego h e ). Wsz s h e, że nasi klienci byli zadowoleni i mówili: Dziękuję! Klie i z pole e ia kupują hęt iej i kupują wię ej. To jest teoria. )araz zo a z jak to się sprawdza w praktyce. Cz stat st ki to potwierdzają? I to ie stat st ki zagregowa e z ał h ra ż, t lko stat st ki z naszego jednego z projektów. Klienci, którz już kupili, h ą z owu kupić t lko oi się dać i a to sza sę. W ześ iej ówiłe o pojed zej tra sak ji, że prz hodzi klie t, kupuje laptopa, a mu nie dosprzedajemy np. rzutnika. Albo nie dosprzedajemy u jakiegoś ka la, którego o potrze uje. Teraz ówię o takiej s tua ji, że klie t kupuje laptopa, a ie podtrz uje z i rela ji i o po astęp ego laptopa idzie do ko kure ji tam gdzie ędzie ta iej. Ilu z as arzeka a to, że aleją arże w aszej ra ż? Ilu z as arzeka a to, że jest woj a e owa? Ilu z as w ięło jakiś produkt lu li ię produktową z aszej działal oś i, po ieważ ko kure ja wal z e ą i stwierdza, że w ogóle ie a se su się w to awić. To jest odpowiedź a p ta ie: Jak sprawić, że ie trze a ło o iżać e? Jeżeli a z ki ś rela ję a do tej oso zaufa ie to awet jeżeli ie sprawdzi e u wsz stki h ko kure tów, ufa tej oso ie i już idzie ta. Woli dopła ić, ale kupić u kogoś z ajo ego, u kogoś kogo lu i i u kogoś u kogo a zaufa ie. Często tak jest. Klie i, którzy kupują wię ej, ędą z owu kupować wię ej. A klie i, którz kupują iej, ie ędą. To jest tro hę iei tui j e. Wielu z, as w prowadze iu iz esu, śli so ie: aha, ten klient już u as dużo kupuje, wię ie h o ta so ie kupuje, zostaw y go, ie przeszkadzaj y u. Sko e truj y się a ty h, którzy jesz ze ie kupują tak dużo. Na ty h, którzy kupują ało. Piotr Michalak 5

6 Bardzo wiele fir tak działa. Nato iast aj zęś iej jest tak, że te klient, który kupuje ajwię ej a i się ależ sko e trować, po ieważ o kupił hęt ie jesz ze więcej, ale u ie oferuje zegoś, o uzupeł iłoby aszą ofertę co poszerz ło ją, pogłę iło. Prz kładowo, w asz r ku szkole iow i ślę, że dla każdej ra ż oż a z aleźć tego t pu prz kład, jak się do rze zasta owić a po zątek oż a sprzedać książkę za zł. Pote oż a sprzedać jed ogodzi e warsztat za zł, al o szkole ie i ter etowe za zł. Pote oż a sprzedać ałod iowe szkole ie za zł tudzież agra e duże szkole ie i ter etowe za zł. Pote oż a sprzedać większe szkole ie, ardziej prakt z e jakieś warsztat za zł. Pote oż a sprzedać program coachingowy, program mentoringowy za zł. Pote i d widual e doradztwo za 10 zł. T sposo e uduje się lejek sprzedaż. Pogłę ia te lejek i klie i, z t h ajtańsz h produktów, w hodzą a oraz w ższe pozio. Jest i h oraz iej o z wiś ie, ale wiele fir działa w te sposó sz zegól ie a za hodzie, gdzie ry ek jest ardziej ko kure j i o e usiał się tego au z ć, że zara ia się a górze tego lejka sprzedaż. Na dole zęsto po osi się stratę al o awet w hodzi się a zero. Fir teleko u ika j e w Pols e już to ro ią, ają koszt poz ska ia klie ta rzędu zł. Klie t te zwra a się przez kilka pierwsz h iesię i dopiero pote się a i zara ia. Ludzie ge eral ie kupują od ludzi lu fir, który h z ają, który h lu ią, który h sza ują, który ufają. Ciężko jest się h a z t ie zgodzić. Jest to oś ie do koń a i tui j ego. Wzbudzaj emocje [powrót do Spisu treś i] M Pola sz zegól ie w asz arketi gu ardzo zęsto stara się ro ić taki marketing, który nikogo nie urazi, że t lko ktoś tutaj so ie zegoś ie po ślał. Mówimy: Sza ow i Państwo, działa od roku i jesteś zołow przedstawi iele fir z Rosji na rynku Polski. Stara się ć ofi jal i, grze z i. Do zego to dąż? Tego t pu ugrze z io e etod sprzedaż i arketi gu prowadzą do tego, że jesteś ludzio o ojęt i. Dla zego? Po ieważ ie wz udza e o ji. Czym jest o ojęt ość? O ojęt ość jest brakiem emocji. Ludzie, któr h ie z a, są a o ojęt i. Ni do i h ie zuje. Ch a, że a w so ie ardzo dużo iłoś i do ałego świata do zego o z wiś ie powi iś dąż ć. Piotr Michalak 6

7 Nie ędzie zuli duż h e o ji do fir, która ie stara się t h e o ji wz udzać. W związku z t, atural, logi z w iosek jest taki, że powi iś starać się wz udzać emocje. A że wz udzać e o je, trze a ro ić rze z, które ogą ć i e iż to, o ro ią asi ko kure i i ała reszta fir. Stara się ć iesta dardowi, że y się wyróż ić. Ludzie kupują od osó, do któr h oś zują wz udzają h e o je. Z emocjami jest tak (powiedzmy na razie na prz kładzie ż iow : jest obojęt ość, jest iłość, jest ie awiść. Proś iej jest przejść od ie awiś i do iłoś i, iż od o ojęt oś i do iłoś i. Ch a każd z as potrafi się z t zgodzić. W drugą stro ę jest to z a z ie prostsze: Przejść od iłoś i do ie awiś i jest ardzo łatwo. To sa o działa w arketi gu i sprzedaż. W dzisiejsz h zasa h a takie fir, któr i ludzie się fas ują: Mer edes, BMW, Maybach fir sa o hodowe. Telefo ia ko órkowa to ędzie Apple: ipho e. Komputery to znowu będzie Apple. Ludzie się fas ują pew i fir a i, a iektórz ie awidzą tej z ta tej fir. Nato iast w stosu ku do fir t pu Sa su g ludzie ra zej są o ojęt i. Niektórz ją lu ią, iektórz ie lu ią, ale ie a tak sil h e o ji jak w przypadku Apple. Kto sprzedaje wię ej laptopów? Teraz opowiem Państwu jak to w glądało w prakt e. To o powiedziałe w ześ iej to ł pew e takie założe ia, o któr h gdzieś ta z taliś, sł szeliś. P ta ie, z fakt z ie tak jest? Może autorz książek tylko nam to w awiają? Ro iliś ostat io projekt szkole ie i ter etowe: Bi lia pro o ji i rekla w I ter e ie. B ło to szkole ie w e ie zł etto + VAT., godzi agrań do o ejrze ia ądź to przez I ter et, ądź też op ja, że oż a ło za ówić pł t DVD. Tak w glądał projekt. Tak w glądał produkt. Jakie ł stat st ki aszej sprzedaż? Po pierwsze, % klie tów za ówiło DVD, do którego trze a ło dopła ić zł etto, z li w su ie ie ałe pie iądze, jak za pł t. Moż a ło so ie powiedzieć: daruj so ie te DVD, większość osó i tak tego ie kupi. Osz zędzą zł. Prze ież Pola lu ią osz zędzać. % osó kupiło te DVD dopła ają zł. Spośród t h % osó, % z i h za ówiło prz aj iej jede upsell. Co to jest upsell? To jest to dosprzedawanie. Dosprzedawaliś do tego szkole ia oje poprzed ie szkole ie, które ło też w da e a pł ta h i ła ożliwość za ówie ia go ze z iżką, a pote w zależ oś i od tego z ktoś w rał, z ie w rał tego dodatkowego szkole ia ł jesz ze jeden upsell czyli ł dwa upselle. I % osó, które wzięł pł t, wzięł jesz ze prz aj iej jede dodatek. To jest iesa owita stat st ka. Oferuje klie towi jakiś dodatek i prawie wsz s to iorą. Super. Nato iast tro hę i a zej ło z t i % klie tów, którzy nie za ówili DVD. Uwaga, uwaga: % z i h za ówiło prz aj iej jede upsell. Mówiłe w ześ iej o t, że klie i, którz kupują wię ej h ą jesz ze wię ej kupować. I to się h a sprawdza. Prz aj iej to potwierdzają stat st ki z tego projektu. Generalnie zwiększ liś prz hod o % dzięki DVD i upsellom. Ta stat st ka oże ie ro ić wielkiego wraże ia: Co to jest tam 30%. Gd ś ie powiedzieli %. To akurat wynika z Piotr Michalak 7

8 tego, że podstawow produkt ł akurat ardzo drogi. Podstawowe szkole ie kosztowało zł etto. Dodatki ł te DVD za zł. Te dodatkowe dwa szkole ia (jako upselle ł w su ie za zł. Maks al ie ogli wię w dać dodatkowo zł. Prz hod ogł a wzros ąć aks al ie %. Nie h ktoś sprzedaje drzwi. Do drzwi oż a sprzedać usługę o tażu, usługę i h dowozu jakieś lepsze w koń ze ie, lepsze ateriał róż e rze z. Są róż e ra że, ale rozu ie kieru ek. Ce w zależ oś i od ra ż ędą róż e, ale ten upselling działa w każdej ra ż i aj iekawsze jest to w t wsz stki, że oso a, która podjęła już de zję o zakupie to jest iej wię ej % osó, do któr h skierowaliś ko u ikat arketi gow zase to ędzie, %, zase to ędzie %. To są takie stat st ki. Nato iast spośród t h osó, które kupują spośród tego % kilkadziesiąt pro e t osó de duje się a dokupie ie zegoś, jeżeli to zaoferuje i jeżeli to się wpisuje w potrze ę klie ta. Klie t, któr kupuje drzwi, oże ć zai teresowa lepsz w koń ze ie, oże ć zai teresowa dowoze i montaże. W każdej ra ż oś takiego z ajdzie. T lko usi to zaoferować, usi w jść z i i jat wą i kilkadziesiąt pro e t klie tów ędzie kupować. Sprzedawaliś z ajo. % klie tów ło już asz i klie ta i. % klie tów! Bardzo teraz proszę o part pa ję. Kto z Państwa utrz uje stałą ko u ika ję ze swoi i stał i, z ieko ie z ie stał i klie ta i? Część fir utrz uje. Gd ie aza klie tów, sprzedali ś %. Jesz ze tak a argi esie, to o dzisiaj opowie ędzie jakąś alter at wą z ie ia tego, o już ro i. Każd z as ro i to pew ie a róż e sposo. Warto wdrażać w swojej fir ie owe sposo, że działać jeszcze lepiej. Dzięki azie klie tów sprzedaliś % wię ej. % wartoś iowo w złotówka h. Gd ś się ie ko u ikowali ze swoi i stał i klie ta i to ieli ś zaledwie % sprzedaż z tego projektu. Sprzedawaliś też przez z ajo h. Tutaj ardzo podobne statystyki. 40% klientów prz szło do as z pole e ia. Gd ie part erz tutaj akurat ł to pole e ia a takiej zasadzie, że ieliś part erów, którz as pole ali to oż a a setki róż h sposo ów ro ić sprzedali ś % sprzedaż z owu tak jak w ześ iej. Dzięki part ero sprzedaliś % wię ej i uwaga : a jesz ze wielu pote jal h part erów. Tak że gd w prz szłoś i z ów ędzie te produkt pu likować, ie ędzie li z li a sie ie, a to, że w korz sta t lko asze włas e ka ał dotar ia do ludzi. Będzie li z li przede wsz stki a part erów, po ieważ efekt oże ć zadowalają. Klie i i part erz to ło % asz h prz hodów. % klie tów, jeśli hodzi o oso, ło iezide t fikowa h. To w ikało z tego, że ie ieliś po prostu i h adresu e- ail w aszej azie, a i się ie zapisali w żad h stat st ka h. Mogli prz jść z pole e ia. Mogli ć stał i klie ta i. M o t po prostu ie wie. Nie a osó, które a % ie ł z pole e ia lu ie ł asz i w ześ iejsz i klie ta i. B ć oże % sprzedaż zro iliś ow oso o, a ć oże ie. Tego awet ie Piotr Michalak 8

9 wie. M ślę, że jest to argi al e. ) tego wstępu o to ył dopiero wstęp do tego, o h ę Państwu pokazać wy ika kilka dróg, które w dzisiejszych zasa h są ardzo popular e, pro owa e przez spe jalistów róż ego typu od sprzedaży, od arketi gu. Rodzaje marketingu [powrót do Spisu treś i] Mówi się o marketingu relacji, czyli o budowaniu relacji z klientami. Z tego wyrasta ho iaż ała filozofia CRM 1 z też oprogra owa ie CRM, jeżeli w swojej fir ie ie wdroż filozofii, a t lko oprogra owa ie. Marketi g lojal oś iowy: wszelkie progra lojal oś iowe, takie jak widzi a sta ja h e z ow h i ie t lko ają e a elu prz wiąza ie klie ta do fir. Marketing szeptany, któr wprawdzie jest szersz poję ie, ale w to wpisuje się zdo wa ie klie tów z pole e ia. Marketi g szepta oże polegać a t, że ktoś ówi ko uś, że zo a z ł faj e wideo a Youtu e, ale też arketi gie szepta jest, że mówimy: słu haj, pole a Ci tego pa a kładą ego kafelki. Jest o aprawdę ardzo do ry to też jest arketi g szepta. Na koniec marketing baz danych, czyli wszelkie sposoby wykorzystania naszych baz danych, że pro ować fir ę. Jaki jest wspól ia ow ik w t wsz stki? Tak aprawdę są dwa. Cz ogę prosić o propozycje? Nie ma? Ok. Pierwsz wspól ia ow ikie jest to, że w każdej z t h rze z w stępuje budowanie relacji z klientami. Drugim wspólnym mianow ikie jest to, że w każdej z t h rze z oże poza arketi gie szepta w stępują bazy danych. Skoro h e ieć azę da h klie tów, po ieważ oż a z tego od ieść duże korz ś i w naszej firmie ( o w daje i się udowod iłem zaledwie na jednym prz kładzie i o z ał zas sł sz. Ch e ieć azę da h i h e udować rela je: to teraz jak to zro ić? 1 CRM ang. customer relationship management pro edur i arzędzia do zarządza ia rela ja i z klie ta i. Piotr Michalak 9

10 Piotr Michalak 10

11 Budowanie relacji z klientami [powrót do Spisu treś i] Najpierw opowie o t, jak się ko u ikować, za i przejdę do te h i z h aspektów, które zostawiam na koniec. Wielu z as śli so ie: a do ie wydzwa iają te fir y, iągle pró ują ze ą utrzy ywać relacje ja już a dosyć ty h ha dlow ów. Szczególnie my działają w biznesie - oże ieć takie postrzega ie, po ieważ jesteś a świe z iku. Należ do tej za oż iejszej zęś i społe zeństwa. Wię ej w daje, wię z a i się zęś iej ko u ikują. Na zęś iej pró ują sprzedać. Jak jesz ze zarządza pie iędz i w swojej fir ie to jesz ze wię ej w dajemy. Jeszcze bardziej jesteś a świe z iku. Jesteś jesz ze ardziej z ę ze i t agresywnym marketingiem. Pola ają tale t do stosowa ia arketi gu ę zą ego. Biję się w piersi, i też się to zdarza. Mamy umiarkowany tale t, o dopiero się tego uczymy mamy ową eko o ię od zaledwie 20 lat (nie mamy za bardzo wzorców) i dopiero się u z udowa ia rela ji. Potrafi udować rela je w rodzi ie. Rozu ie, że trze a zadzwo ić do a raz w tygodniu, prawda? Albo do taty. Natomiast zęsto nie potrafi udować rela ji w iz esie. Niektórzy potrafią to lepiej, niektórzy gorzej. Niektórzy potrafią to a zasadzie sprzedaż ezpośredniej (że zadzwo ić do klie tów, regular ie się z i i spot kać). A kied już ają to prze ieść a gru t marketingu baz da h to agle zapo i ają o o w t hodzi. Czasa i ie potrafi asz h u iejęt oś i prze osić z jed ego o szaru do i ego. Pokażę tutaj jak to oż a zro ić w t właś ie o z ówię w budowaniu bazy danych klientów. Podstawowa zasada jest taka: 3 razy dać i raz rać. Ge eral ie arketi g w Pols e sprowadza się do tego, że h e y rać, rać, rać, rać. Kiedy dostajemy newslettery z róż h fir to o e ał zas sprzedają, sprzedają, sprzedają, sprzedają. Dostajemy (pewnie wszyscy) biuletyny z fir szkole iow h, które ał zas w s łają oferty, oferty, oferty, oferty. Dostaje ko u ika je z fir u ezpie ze iow h, które w s łają ko u ikat marketingowe, marketingowe, marketingowe. Cał zas pró ują oś sprzedawać, pokazać ja to są wspa iali. Każd z as, z większość z as a prawdopodo ie oś takiego a su ie iu. Nato iast zasada jest taka, że powi iś najpierw dawać, za i się o oś poprosi. Piotr Michalak 11

12 Dawa ie służy udowa iu rela ji. Co oż a dawać w ko u ika ji z jakąś efe er z ą listą klientów (czy potencjalnych klie tów, z któr i ie a oso istej rela ji, z któr i oże awet ie roz awialiś przez telefon)? Co oże i dawać? W daje się to trudne dla osó, które tego ie śledzą (szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tak jak ja) i oże ć iężko w jść z odpowiedzią a to p ta ie. Ma adzieję, że tutaj zai spiruję. Nasz ele, jak już ustaliliś, jest budowa relacji, edukowanie, ewentualnie zabawa. W zależ oś i od ra ż. Powi iś dawać wartość. Tak jak wspo iałe to zależ od ra ż, ale to ogą ć art kuł, agra ia wideo, porad iki, iekawostki. To ogą ć rad. W ślę % ra ż, z % ra ż dawa ie do r h rad jest etodą a udowa ie rela ji. Jeżeli prowadzi fir ę p. ka elarię: jak w rać do rą ka elarię? Jakie są kr teria w oru do rej ka elarii? Ja nie wiem. Oso a, która a lat doświad ze ia we współpra z ka elaria i pew ie jest eksperte a te te at. Oso a, która prowadzi ka elarię, t ardziej jest eksperte, o wie, jak ka elarie działają od środka. Jeżeli ja prowadzę age ję rekla ową to ogę klie to pokaz wać jak w rać do rą age ję rekla ową? Na o zwra ać uwagę? Co jest waż e? Jak w rać? Jaki h łędów u ikać we współpra z age ją rekla ową? Jak się prz gotować do współpra? Jak w rać drzwi? Jak w rać kafelki? Tego t pu rad dla osó, które są e o jo al ie zaa gażowa e w zakup, ogą ć ieo e io e. Jeżeli pote jal klie t ie jest e o jo al ie zaa gażowa w zakup, o po prostu kupuje ato ika w sklepie, to o z wiś ie ie ędzie u udzielać rad, jak w rać ato ika. Nato iast większość z osó tu o e h działa w ra ża h, gdzie klie t jed ak tro hę się ajpierw zasta awia, za i w ierze i ie do koń a zawsze wie, jak w rać. Jeśli ktoś działa p. w ra ż i for at z ej: sprzedaż s ste ów i for at z h to jest sprzedaż przez doradza ie. A o to jest? To jest doradza ie t lko, że azie da h. Bazie da h, z li tej efe er z ej grupie istot ludzki h, któr h oże ć t sią. My np. mamy w naszej bazie osób, które z tają asz iulet i usi so ie zdać sprawę, że to jest ż w h ludzi. Tutaj a w tej hwili a sali zaledwie kilka aś ie z parędziesiąt osó. Gd tutaj ło ludzi, w o raź to so ie to jest stadio, o ie wie. Ciężko jest i to so ie w o razić. Jak duż to jest stadio Piotr Michalak 12

13 czy nie stadion. Nato iast ja klikają ro ią kilka klik ięć w asz s ste ie do d str u ji t h ateriałów, w s ła te ko u ikat do ludzi. To jest potęż a rze z. Trze a so ie z tego zdać sprawę i sza ować to, że ie oże tra ić i h zasu. Musi i dostar zać wartość. Może w słać historię. *** Mamy takiego klienta Gu ar Carlesta, któr odajże a już z lat, ale jesz ze ie przeszedł a e er turę. O założ ł lat te u fir ę w Warszawie Carlestam Poland zaj ują ą się sprzedażą półproduktów dla prze słu ięs ego t pu p. jakieś kiszki do kieł as i dodatki. Jego r kie do elow są dział zaopatrze ia. W dziale zaopatrze ia o i ie są e o jo al ie zaa gażowa i w zakup. O i ają o owiązek kupić ta io. I o tu zro ić? W s łać i art kuł o t, jaką kiszkę w rać? O z wiś ie, że ie. Ale Gu ar Carlesta to ie jest asz po sł, sa a to wpadł, t lko pote raze z i to ro iliś w ślił, że ajpierw opowiedzieć fas ują ą historię fir. Historię trwają ą od pokoleń. pokole ia wste z przedsię ior. I opowiedział jak to w XIX w. jego prapradziadek założ ł pierwszą fir ę w rodzi ie, pote astęp dziadek działał z róż i per petia i w Szwe ji. W szła z tego fas ują a historia. Bardzo iepł złowiek. Bardzo s pat z. Pełe a egdot. W tak faj, iepł sposó to opowiedział, że ludzio to się spodo ało, że i zęsto proś i pra ow i, iew kształ e i z działów zaopatrze ia, odpis wali u, że jest to fas ują e: Czeka a astęp e od i ki. Po t jak skoń z ł opowiadać historię, zro iliś drugi projekt i za zął w s łać i for a je a te at róż i po iędz Polaka i a Szweda i jesz ze iekawsz te at. I z owu rozpo zęła się peł a hu oru opowieść: peł a anegdot o tym, jak to 30 lat temu, zakładają fir ę, prz jeżdżał tutaj i usiał z Polaka i w pić bruderszafta z wal z ć jakoś z polski i rząda i że w ogóle ó or al ie fu k jo ować i jak w hodził róż e ś iesz e róż i e po iędz Szweda i a Polaka i. Fas ują a opowieść. Świet ie się to z tało. W s łał oś takiego, że pro ować sprzedaż jaki hś kiszek dla prze słu ięs ego. Moż a, o to uduje rela je, o to sprawiło, że ludzie za zęli go zapa ięt wać zapa ięt wać jego fir ę i po prostu ją lu ić). Kolejna rzecz to konkursy. Konkursy (wiadomo) większość ludzi lu i po ijają ewe tual ie as biznesmenów zabiega h, którz ie ają a to zasu, ale prze ięt Kowalski lu i ko kurs. Ko kurs są świet ą etodą a ot wowa ie ludzi do z ie ia róż h rze z p. podawania swoich danych kontaktowych. Zabawa, rozrywka, dowcipy, komiksy jeżeli prowadzi fir ę w ra ż Business-to- Business 2. 2 B2B rela ja po iędz fir a i a zasadzie klas z ego e-biznesu. Piotr Michalak 13

14 Jeżeli a p. ka elarię z age ję rekla ową to poza t, że da art kuł edukują e asz h klie tów a te at tego, z się zaj uje to oże też w s łać tro hę hu oru: dow ip z aszej ra ż. Jest taka agencja reklamowa w Stanach Zjednoczonych Killian Branding spe jalizują a się w brandingu jak Państwo i regular ie w newsletterze w s ła ś iesz e list od swoi h klie tów i po oć jest to z tego o piszą aj ardziej, aj hęt iej z ta a zęść i h iulet u, wz udzają a ajwię ej poz t w h e o ji i o że są to ś iesz e list od i h klie tów. Interakcja stara się p tać o zda ie, prosić o ko e tarze ods ła ludzi p. a loga, prosi, że ko e towali, że apisali o o z ś sądzą i odpowiada a te ko e tarze. W hodzi w i terak je z t i ludź i. Dzięki te u tworz się rela ja, o jeżeli to ędzie jed ostro e p ha ie ko u ikatów to wiado o, że ta rela ja ędzie sła sza. Komunikacja jest zawsze obustronna. Reklama jest jednostronna. Reklama jest to w s ła ie i for a ji. Ko u ika ja jest to w s ła ie i od iera ie i for a ji. Co oże rać w za ia, jak 3 razy damy? Czy 2 razy damy? Czy raz damy? Albo 5 razy damy? O co wtedy prosimy? Prosimy np. o rekomendacje. Prosimy o polecanie as. Może do tego stworz ć róż e systemy. To ie usi ć po prostu proś a o reko e dacje: proszę as pole ać z ajo e u. To jest h a ajsła iej działają sposó. Prosimy o rekomendacje za oś: poleć as znajomemu, a dostaniesz dar ową ko sulta ję w ka elarii praw ej. Tak a gorą o to w śla. Dla każdej fir oż a się ło zasta owić, jak to zro ić. Pro o je sprzedaży. Ko u ika ja z azą da h jest ajlepszą etodą a pro o ję sprzedaż, po ieważ ludzie dostają ko u ikat, który ich przekonuje do wyko a ia jakiejś akcji. Proś a o opi ię. Wypeł ie ie a kiety. Może w słać zaprosze ie, jeżeli asza fir a sprzedaje swoje produkty lu usługi a spotka ia h. Dla zego ie zapraszać ludzi na spotkania przez tego typu właś ie ko u ika ję? Nie wie, z są i e etod, że to ro ić. Pew ie są, ale iej skute z e. Stara y się ko u ikować atural ie, po ludzku, ie i stytu jo al ie. Piotr Michalak 14

15 Dużo fir tutaj właś ie popeł ia te łąd, że starają się yć ugrze z io e: jesteś poważ ą korpora ją, u as ie a żad h ludzi, t lko jest asza arka, tutaj aszej twarzy nie pokazujemy. O zywiś ie oż a tak ro ić, oż a z udować rela je w te sposó, ale ge eral ie łatwiej się awiązuje rela je z ludź i iż z przed iota i, iż z efe ery z y i jaki iś i stytu ja i, które ie ają swojej oso owoś i. To, z się państwo zaj ują, te branding tworzenie marki, a służ ć do tego, że arka iała swoją oso owość, ale ajprostszą etodą a zro ie ie tego jest wzię ie pa a prezesa albo pana dyrektora tudzież w kreowa ie jakiejś oso, hipotet z ej, i pra ują ej dla aszej fir, która już a oso owość. Stara y się ko u ikować oso owo. Znajdujemy twarz firmy, która oże ć w kreowa a. Jak zęsto się ko u ikuje? Wię ej iż raz w iesią u. Rzadziej iż raz w t god iu. Czasa i oże o z wiś ie zęś iej iż raz w t god iu to jest moment, kiedy robimy tzw. product launching wypuszczenie produktu na rynek, ale to jest generalna zasada. Większość fir ślę 99% firm ko u ikuje się z t rzadko ze swoi i klie ta i. M ślą, że jak w ślą newsletter raz na 3 miesią e to to w star za. iesią e w dzisiejsz h zasa h, peł h I ter etu, sz kiej ko u ika ji, serwisów społe z oś iow h 3 iesią e to jest wiecz ość. )a iesią e już as zapo ą, a oże ędą kojarz ć: o, oś znowu wysłali. 3 iesią e jest to zde dowa ie za rzadko, a ardzo zęsto fir fu k jo ują w jaki ś taki kwartal s ste ie w s ła ia zegokolwiek. Budowanie relacji przez Internet [powrót do Spisu treś i] Jak udować rela je przez I ter et? To jest już klu zow pu kt progra u. Tu z owu zada sobie najpierw pytanie, co buduje relacje? Ciągła ko u ika ja. Jak zate iągle się ko u ikować w I ter e ie? Ch a ie li z a to, że ktoś iągle ędzie w hodził a aszą stro ę i ter etową. W dzisiejsz h zasa h sprawić, że ktoś zapa iętał adres aszej strony internetowej i sa z sie ie so ie prz po i ał, że a tę stro ę wejść, to jest śle ie ż ze iowe, o to się ra zej ie speł i. Piotr Michalak 15

16 Kilka hipotez: 1 Może ko u ikować się poprzez aszą stro ę WWW. Niektóre firmy tak do tego pod hodzą i zakładają, że al o ędą posiadać swoją stro ę fir ową, al o ędą iał swojego loga fir owego tudzież portal ra żow pod swoi włas patro ate p. P)U zro iła faj projekt zakładają portal doradzają o u ezpieczeniach (pod patronatem PZU). Moż a w te sposób, ale jest to powolna budowa popular oś i i arki. Aby sprawić, że ta asza owa stro a WWW została zapa ięta a (i że ludzie regular ie ją odwiedzali) usi w udować dużą wartość, że ludzio się h iało wra ać. Musi y sprawić, żeby nasza arka została zapa ięta a. Musi trafić z ko u ikate rekla ow prawdopodo ie kilka raz do grup do elowej, o dopiero wted jest sza sa, że te asz adres WWW zosta ie zapa ięta i ędzie odwiedza. Nie oszukuj się. Jeżeli sprzedaje iaste zka to ikt ie ędzie w hodził a aszą stro ę i ter etową o t god ie sprawdzać, o owego. Wreszcie rak ko troli. Ma u iarkowa wpł w a to, z ludzio ędzie się h iało powra ać a aszą stro ę. To jest poza aszą ko trolą. To jest i h ożliwość (lu też rak hę i) z ędą a tę stro ę w hodzili, z ie. Nie oże a to wpł wać (przynajmniej w tym modelu). 2 Kolejny model jest taki: Realizuje ka pa ie rekla owe do ierają e do tej sa ej grupy. Najlepiej kilka razy. Kampanie wizerunkowe. Kampanie związa e z za awą, z rozrywką, że y ludzie do rze skojarzyli aszą arkę. Może w korz st wać ko kurs, i terak je ardzo potęż a etoda. Nato iast ustawi z e ko u ikowa ie się z grupą do elową a zasadzie rekla płat ej jest ardzo drogie. Stać a to duże fir. Stać a to fir u ezpie ze iowe. Nie stać a to ał h fir. O z wiś ie dla iektór h jest to do re rozwiąza ie, ale nie dla wszystkich. 3 Może się ko u ikować poprzez serwis społe z oś iowe. Aktual ie ardzo popularny nurt marketingu internetowego. Fir a p. zakłada so ie swój profil a Naszej Klasie ajlepiej jeżeli a askotkę p. Da io a tego swojego Głodka Głodek zakłada so ie wirtual profil a Naszej Klasie i ludzie h ą prz łą z ć Głodka do swoi h z ajo h, po ieważ jest o s pat z ą posta ią. Fir a A e w śliła seksow ego awatara, jakąś ład ą ko ietę ierze z wistą, do której podłą zali się ęż z ź i, zapraszali ją do z ajo h i tak rozpo zęła się i terak ja z ludź i. Kosztuje to dużo zasu. Jest iepew skutek. Bardzo waż jest po sł. Jeżeli ie Piotr Michalak 16

17 w śli tej prz słowiowej stewardess al o tego Głodka, to ie a o pró ować. Brak kontroli. Znowu nie wiemy z zdo ędzie uż tkow ików, z 000, czy ci ludzie as zapa iętają, z ie zapa iętają. Ma u iarkowa ą ożliwość ustawi z ego ko u ikowa ia się z i i. Nie oże do i h w s łać jaki hś i for a ji a skrz kę po ztową w Naszej Klasie (tudzież a Fa e ooku), ale jest to jakaś etoda. Nie z a e jest też ROI, czyli zwrot z inwestycji. Cho iaż pew ie iektóre age je ( zęść age ji za zęła się w t spe jalizować) ają a to sposó. 4 Może się ko u ikować przez bloga i RSS. Kto z państwa wie, o to jest RSS? Nikt. RSS jest to metoda subskrybowania stro i ter etowej w sz zegól oś i wykorzystywana dla blogów). Korzysta z tego (i to zna) m iej wię ej % i ter autów (w sz zegól oś i i for atycy i pracownicy agencji interaktywnych). Niektórz ślą, że RSS jest odpowiedzią a to, że udować rela je, o ludzie ędą as su skr owali i regular ie z tali. Nie jest to do ra odpowiedź, po ieważ ało kto korz sta z RSS. 5 Wreszcie etoda, którą tu h ę przedstawić: ko u ikowa ie się poprzez . Już zęść z Państwa a w głowie pew ie taką reak ję: o nie, tylko nie e- ail. Dostaję tyle tych maili, newsletterów. Ale ie o e iaj ludzi swoją włas ą iarą. Prze ięt Ja Kowalski ieko ie z ie dostaje tak dużo newsletterów jak my. )resztą też jeżeli dostaje newsletter, któr ał zas nas fascynuje i interesuje czytamy go. Nie z ta t h, które as ie i teresują. ) zego prosty wniosek: usi y wysyłać oś, o ludzi i teresuje. To dostar za i wartość. Chodzi mi tutaj o legal ą ko u ika ję przez e- ail, za prz zwole ie i ez próś o zgodę a w s ła ie ofert (która przez ho iaż O et jest uważa a po prostu za spa ). Odróż ij tutaj spa i wysyła ie ieza ówio ej i for a ji ha dlowej jedno jest poję ie praw, a drugie jest poję ie związa z kulturą I ter etu i t, co jest dopuszczalne w Internecie (w t środowisku). W s ła ie próś o zgodę a w s ła ie ofert jest ra zej iedopusz zal e, ho iaż (raczej) zgodne z prawem. Nie ma do tego klarownych wytycznych (są róż e zdania na ten temat). Pokażę Państwu prz kład, jak to oż a zro ić w prakt e i o zresztą ro i i widzi, że to działa: Po pierwsze, ierze aszą azę klie tów, którz kupili oś u as przez ostat ie lat któr h oże ć p. t się, i z któr i się ie ko u ikuje od ostat i h lat. Większość fir, które w Pols e działają od t h,,, lat posiada ałą historię współpra. Ja a prz ja iela, któr prowadzi ardzo do hodową, ałą fir ę działa właś ie też od jaki hś ta lat. Ma t się klie tów w iągu t h lat. Ni z i i ie ro i. Działa ał zas a zasadzie prz iąga ia ow h klie tów jed orazowej sprzedaż i: do widzenia. Jak dużo pie iędz jest ukr t h w tej azie klie tów, której o nie wykorzystuje? Tego ie wie. Prawdopodo ie dużo. Pierwszą i ajprostszą Piotr Michalak 17

18 etodą, którą oż a zro ić to odświeżyć ko u ika ję. )ro ić azę asz h klie tów w E elu z ostat i h lat. Posadzić staż stę, prakt ka ta, że to spisał, ze rał z asz h maili, z archiwów. )ro ić taką azę, zai portować do jakiegoś progra u do d str u ji al o o dzwo ić ajpierw, zo a z ć z te telefo i aile są aktual e. )ap tać kto h e jesz ze w ogóle się z a i ko u ikować, a kto ie h e. I za ząć działać. )a ząć się ko u ikować. 6 Drugą etodą, taką podstawową, fu da e tal ą, jest tu tzw. wyciskacz, czyli squeeze page. Sqeeze page jest to taki rodzaj strony internetowej, nietypowy, rzadko w Polsce jesz ze spot ka zależ od ra ż, któr służ do tego, że poz skiwać da e ko taktowe do pote jal h klie tów. )a po o ą squeeze page uduje azę da h klie tów, z którą pote oże się ko u ikować i udować rela je. Niektór h produktów ie da się sprzedać ez udow rela ji (jak np. drogich systemów CRM). Musimy wię w korz stać zapreze towa ą tu etodę. Już Państwu pokazuję prz kład : Bra ża fi a sowa w Pols e odkr ła to chyba pierwsza i najszerzej to stosuje. Jak wpisze w przeglądarkę: kredyt hipoteczny, to wyskoczy nam multum linków sponsorowanych prowadzą h do stro, które po otwar iu ędą w glądał tak: prosta grafika, formularz i zero zakładek: Przepraszam bardzo. Jeżeli oso a wejdzie a tę stro ę i ter etową to o oże zro ić? Może zro ić dwie rze z : al o się zapisać, al o ją wyłą zyć. Efekte takiego podejś ia jest to, że iej wię ej od do % osó w zależ oś i od squeeze page, ra ż i wielu róż h z ików zapisuje się. Tutaj jesz ze w t prz padku te oso uszą potwierdzić regula i a dole iez t do rze to widać, któr pozwala fir ie Ope Piotr Michalak 18

19 Fi a e a ustawi z ą ko u ika ję, w s ła ie ofert itd. )resztą Ope Fi a e ałkie fajnie prowadzi komunika ję z azą da h klie tów, po ieważ w s ła wartoś iowe newslettery z porada i. I for uje w i h, że p. spadł e ieszkań. Pokazuje a aliz rynku, buduje relacje robi to doskonale. Expander widzi podo ieństwo? )ero zakładek. Prosta grafika. Formularz: Podobnie jest w przypadku Lukas Bank (obecnie Crédit Agricole), BNP Paribas, Noble Bank, Getin Bank. Cał zas te sa kieru ek. O o i hodzi? Ch a oś w t jest. Podobnie Raiffeisen Bank. Millennium Bank ma tro hę ardziej przekombinowany squeeze page, o już z zakładka i. Nie wie z to wpł wa poz t w ie, z egat w ie a rejestra je. Prz pusz za ale ie wie a pew o, że ra zej egat w ie. Nasz tzw. squeeze page. Na t prz kładzie pokażę Państwu iej wię ej jak h a warto to zro ić, że dawać wartość w za ia za zapisa ie się, o oso a, która a daje swoje dane kontaktowe, dane osobowe oraz zęś iej Pola są świado i tego, że je oddają spodziewa się, że pote ktoś się ędzie z ią ko u ikował i oże ć do tego oraz iej hęt a. )a sa ą ofertę kred tu hipote z ego ie każd jest skor dać swój ko takt. *** Ma też p. dar owe kurs i ter etowe o wartoś i zł skierowa e dla ał h fir dla indywidualn h przedsię ior ów. To już oże skło ić większą li z ę i ter autów do zapisu. Spraw, a y Twoja fir a zara iała wię ej i szy iej za po o ą te h iki i ter etowego marketingu. Jeżeli ktoś i teresuje się i ter etow arketi gie i przeko a go tekst rekla owy: Piotr Michalak 19

20 jak wykorzystać e do budowy swojego internetowego sukcesu jeżeli są to argu e t, które do iego prze ówią to się zapisze. I dostaje dar ow kurs. Moż a w te sposó, oż a też w i. To jest inny rodzaj typu strony. Podobny, tylko bardziej skomplikowana grafika. Po prawej stro ie widzą Państwo wąską kolu ę, która zawiera li ki do art kułów a jakiś te at i ta kolu a ie jest dla złowieka. Ta kolu a jest dla Google. To jest tzw. Source Squeeze Page, czyli rodzaj strony internetowej zoptymalizowany pod w szukiwarkę Google. Google ie lu i stro, które są ślep zaułkie I ter etu tz. ie zawierają li ków tz. ie zawierają e u. To o jest po prawej z pu ktu widze ia Google, w gląda jak e u. ) pu ktu widze ia uż tkow ika patrzy on najpierw a lewą zęść. Najpierw widzi te agłówek, te tekst, a dopiero pote ewe tual ie spojrz a prawą stro ę. W związku z t iewiele r z kuje, t lko ała zęść klie tów u iek ie a z tej stro, a Google ędzie as ko hało. Moż a też zro ić taką prostą wersję. ) prostą grafiką. Nie wie jaka jest tego skute z ość. Pola akurat zwra ają a grafikę w iarę uwagę, wię to jesz ze ędzie testować. Ma prz kład : *** E- ail arketi g to asza spe jal ość. Wersja kulinarna. marketing to wyzwanie dla najlepszych. Wersja sportowa. marketing to sztuka. Wersja artystyczna. Co z t zro i? Po o a trz wersje tego sa ego? Będzie je rotować pod t sa adrese i sprawdzać, która jest skute z iejsza, która ge eruje wię ej rejestracji. A rejestra ja rejestra ji ieko ie z ie usi ć rów a. B ć oże jed a z t h stro ędzie iała iej zapisów, ale większą sprzedaż. *** Jesz ze i ą wersją oże ć też squeeze page z nagraniem wideo. Tutaj a iekaw prz kład. *** Jeżeli ktoś wpisze w Google: hydroizolacja to prawdopodobnie szuka czego? Rozwiąza ia związa ego z h droizola ją, osusza ie i za ezpie za ie eto u. Do rze trafiłeś. Podaj po iżej swoje da e, a poz ać aszą ofertę. Jeszcze krótki tekst reklamowy, który pokazuje, czy to jest na pewno to, czego szukam. )auważ, gdzie jest logo. Gdzie logo powi o ć zw kle a stro ie i ter etowej? Ta lew gór róg stro, o a się i pierwsze rzu ać w o z taka jest szkoła. W squeeze page jest odwrotna logika. Nie h e y, że y logo odwra ało uwagę od klu zowej korzyś i, którą klie towi daje y. Wie, że klie t i tak aszej fir ie kojarz, prawdopodo ie ie z a, wię ie h to logo gdzieś ta ędzie, oże zapa ięta, ale klu zowe jest to, że klie t szuka rozwiąza ia związa ego z h droizola ją, wię to rozwiąza ie h e u dać proste. Piotr Michalak 20

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ.

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/jak-zmienic-swiat-cz-1/ Spis treś i Przedsię ior zość... 3 Europa, Ameryka i Azja... 4 Okultyzm

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZYWÓDZTWA

STRATEGIA PRZYWÓDZTWA Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : https://www.youtube.com/watch?v=lqggnkh_nkc Spis treś i Wszyscy kradniemy... 3 Bądź y ajlepsi... 4 Dwie role... 5 Misja firmy... 8 Klient to nie liczba...

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Finfando, 2015-06-10

Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Niespój oś i w wy ika h raportów i a aliz Ko ie z ość ieusta ej reko ylia ji wy ików pozyskiwa y h z róż y h źródeł Brak e tral ego zarządza ia wy aga ia i i prioryteta

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności Energetycznej. Gliwice, 27 maja 2014

TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności Energetycznej. Gliwice, 27 maja 2014 C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska W dział Elektryczny Klaster 3x20 TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulamine, określa zasady świad ze ia usług w ra a h progra

Bardziej szczegółowo

Wyrwij się z Błęd ego Koła Stagnacji

Wyrwij się z Błęd ego Koła Stagnacji Wyrwij się z Błęd ego Koła Stagnacji DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/bledne-kolo-stagnacji/ Witaj, Nazywam się Piotr Mi halak. Od 9 lat

Bardziej szczegółowo

A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa)

A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa) T p szkoł A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa) Li z a u z iów w klasie Li z a u z iów która prz stąpiła do egzaminu ekonomiczne 12 11 81,8

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory

Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE, zwa ej w dalszej zęś i regula i u Ko kurse, jest RedCo p. z o.o. z siedzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW CO TO JEST MULTISPORT? MultiSport to wyjątkowa karta, której posiadacz otrzymuje dostęp do kilku tysię y (tj. ie alże wszystkich) obiektów sportowo-rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I MOJA OPINIA

PODSUMOWANIE I MOJA OPINIA Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/czy-mlm-jest-etyczny-podsumowanie-moja-opinia/ Spis treś i Sieć dystry u ji... 3 Zasady uczciwego dystrybutora... 4 Ce a

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013 Warszawa, 25.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013 Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia z angielskiego (CPV: 80310000-0 usługi edukacji młodzieży) w projekcie pt. Szansa na lepszy

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie. Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci

Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie. Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci Kto to jest pacjent? Pa je t to każdy, kto już korzysta ze świad zeń zdrowot y h lu zwra a się o i h udziele

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

XVI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016

XVI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 12 kwietnia 2016 r. Ba k O hro Środowiska S.A. Iwetta Markiewicz XVI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 Finansowanie efektywności energetycznej ) korzyś ią dla Cie ie i środowiska w który żyjesz Slajd 1 BOŚ

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO MARYI WSPOMOZYCIELKI WIERNYCH 2013

NOWENNA DO MARYI WSPOMOZYCIELKI WIERNYCH 2013 NOWENNA DO MARYI WSPOMOZYCIELKI WIERNYCH 2013 Dzień pierwszy 15 maj: O e ie ależy podkreślić z a iskie, że Pa Bóg h e poprzez li z e łaski wsławić Maryję, swoją Rodzi ielką, azywa ą wspo oży ielską. Św.

Bardziej szczegółowo

JAK OSIĄGNĄĆ WYMAR)ONE ŻYCIE

JAK OSIĄGNĄĆ WYMAR)ONE ŻYCIE Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/jak-osiagnac-wymarzone-zycie/ Czas trwania nagrania: 00:45:17 Spis treś i A ioło ie iz esu i e ture apital... 3 Pisa ie książek...

Bardziej szczegółowo

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA FORMULAR) ŻYWIENIA Wysła ie for ularza jest jed oz a z e ze złoże ie za ówie ia i ak epta ją regula i u w każdy pu k ie. ANKIETA. I ię i azwisko:. Płat ość: peł a kwota/ a raty lu * * iepotrze e skreślić.

Bardziej szczegółowo

Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 9 września 6

Nabór na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dla rolników rusza 9 września 6 Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 9 września 6 Do progra u oże przystąpić oso a fizy z a - rolnik, który jest ubezpieczony w

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; 26.02.2014 r. PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Korzyści Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Du a liczba dokumentów Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Protodiagnoza pedagogiczna łodzieży oraz rodzaje i terwe ji w ra a h profilaktyki uzależ ień oraz profilaktyki

Protodiagnoza pedagogiczna łodzieży oraz rodzaje i terwe ji w ra a h profilaktyki uzależ ień oraz profilaktyki Protodiagnoza pedagogiczna łodzieży oraz rodzaje i terwe ji w ra a h profilaktyki uzależ ień oraz profilaktyki i y h za howań ryzykow y h. Rodzaje rodzin Rodzina zdrowa (funkcjonalna) realizuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Do rze zara iać STRATEGIA WSPÓŁPRACY

Do rze zara iać STRATEGIA WSPÓŁPRACY Do rze zara iać Spis treś i Po co nam szkolenia... 3 O poznawaniu obcych ludzi... 4 Kim jestem... 6 Pro le z iarą... 7 Strach i zaufanie... 9 Alianse Strategiczne, Joint Venture, Strategia Współpra y...

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

KODÓW QR W WYKORZYSTANIE POZYSKIWANIU FUNDUSZY

KODÓW QR W WYKORZYSTANIE POZYSKIWANIU FUNDUSZY WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZYSKIWANIU FUNDUSZY Nowe technologie w fundraisingu by Instytut Fundraisingu WSTĘP Z pew oś ią zauważyliś ie już w swoim otoczeniu kody QR (skrót od angielskich słów Quick Response,

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju budownictwa. Polsce. raport z badania. Patronat: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania

Perspektywy rozwoju budownictwa. Polsce. raport z badania. Patronat: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Perspektywy rozwoju budownictwa e ergoosz zęd ego w Polsce raport z badania Patronat: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budow i twa )rów oważo ego Wstęp Szanowni Państwo, Pierwsza zęść debaty budownictwa

Bardziej szczegółowo

Kolorowa energia ZIELONA

Kolorowa energia ZIELONA Kolorowa energia ZIELONA Marek Ko zą Gliwi e wrzesień 1 Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest pakiet klimatyczny czyli: 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Kolorowa energia stan

Kolorowa energia stan Kolorowa energia stan na dziś podstawa prawna łączenie kolorów obowiązki zasady wnioskowania ekonomia Marek Ko zą Gliwi e aj 1 Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest pakiet klimatyczny

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO KLUCZ DO SUKCESU GOSPODARCZEGO P LSKI

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO KLUCZ DO SUKCESU GOSPODARCZEGO P LSKI SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO KLUCZ DO SUKCESU GOSPODARCZEGO P LSKI Lublin, 10.05.2016 SSE w Polsce Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne SSE w Polsce SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE (SSE) TO: wyodrę io

Bardziej szczegółowo

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podgląda ia o razu z ka er a ko putera h zaró o w sieci lokalnej jak i przez internet usi

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu Magdale a Kołodziej, Fu da ja MY Pa je i

podsumowanie projektu Magdale a Kołodziej, Fu da ja MY Pa je i Pa je i De dują podsumowanie projektu Magdale a Kołodziej, Fu da ja MY Pa je i Meritum projektu Pa je i De dują! Konsultacje społe z e w o hro ie zdrowia Pa je i De dują! Ko sulta je społe z e w o hro

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Dr inż. Mariusz Kubanek Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej rozpo zął

Bardziej szczegółowo

25 26 lipca KS DRUKARZ al. Zieleniecka 2

25 26 lipca KS DRUKARZ al. Zieleniecka 2 25 26 lipca KS DRUKARZ al. Zieleniecka 2 GORĄCO ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA NASZEJ DRUŻYNIE!!! POMÓŻCIE NAM WYGRAĆ!!! Zaprasza y a wyjątkową i prezę sportową z wyjątkowy i ludź i, który h łą zy wyjątkowa

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zadanie domowe. Urządzenia pasywne i aktywne. Patryk Rudnik kl. 3TI nr 19

Zadanie domowe. Urządzenia pasywne i aktywne. Patryk Rudnik kl. 3TI nr 19 Zadanie domowe Urządzenia pasywne i aktywne Patryk Rudnik kl. 3TI nr 19 Medium transmisyjne nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś

Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś )astęp a Dyrektora Departa e tu I for atyza ji i Rejestrów Sądowy h. I for atyza ja wy iaru sprawiedliwoś

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

oprac. Luiza Stachura lstachura@afm.edu.pl Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2015

oprac. Luiza Stachura lstachura@afm.edu.pl Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2015 Podstawy katalogowania w formacie MARC 21 w Koha. Książki z. 1 pola, podpola i wskaź iki oprac. Luiza Stachura lstachura@afm.edu.pl Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Energetyka. Kierunek: Energetyka Prosumencka Przedmiot: Energetyka Prowadzą : prof. dr ha. I ż.

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Energetyka. Kierunek: Energetyka Prosumencka Przedmiot: Energetyka Prowadzą : prof. dr ha. I ż. Konwersatorium Inteligentna Energetyka Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Energetyka Kierunek: Energetyka Prosumencka Przedmiot: Energetyka Prowadzą : prof. dr ha. I ż. Ja Pop z k Data: 27/01/2015

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej

Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; 26.02.2014

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH

WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR KACEJKO K AT E D R A S I ECI E L E KTRYC Z N YC H I Z A B EZ P I ECZEŃ; W Y D Z I A Ł E L E KTROT ECHN

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Przemek Szczęch wita na dzisiejszej prezentacji pt. Szybki rozwój biznesu online Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Kim jestem, i moja historia od początku.. Wszystko zaczęło się od TWRPS Ebizneskurs.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Spis treś i. Dwa źródła Władza ad so ą Nasze pasje... 6 Nasze uzależ ie ia Uważaj... 8 WŁAD)A NAD SOBĄ

Spis treś i. Dwa źródła Władza ad so ą Nasze pasje... 6 Nasze uzależ ie ia Uważaj... 8 WŁAD)A NAD SOBĄ Spis treś i Dwa źródła... 3 Władza ad so ą... 4 Nasze pasje... 6 Nasze uzależ ie ia... 7 Uważaj... 8 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 2 Piszę do Cie ie w waż ej sprawie. Piszę, po ieważ za ało a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Ruch na Obozowej konsultacje na temat zmiany organizacji ruchu

Ruch na Obozowej konsultacje na temat zmiany organizacji ruchu Organizator: Inwestor: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa Ruch na Obozowej konsultacje na temat zmiany Spotkanie konsultacyjne w dn. 04.11.2014 r. Łukasz Olesz zuk Agata

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

przedsię ior ó Krajo ego Rejestru Sądo ego pro adzo przez Sąd Rejo o dla.st. Warsza, XIII W dział

przedsię ior ó Krajo ego Rejestru Sądo ego pro adzo przez Sąd Rejo o dla.st. Warsza, XIII W dział Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 14.01.2016 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzyczna Wypożyczalnia ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

darmowy autoresponder?

darmowy autoresponder? Jak za darmo w kilka minut stworzysz stronę przechwytującą squeeze page, bloga oraz uruchomisz darmowy autoresponder? Bez znajomości html a, bez płacenia grafikowi czy informatykowi, bez domeny i hostingu,

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego

Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego POLSKO-NIEMIECKI TYDZIEŃ WSPÓŁPRACY BRANŻY MEDYCZNEJ Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego Profile niemieckich uczestników Partnerzy: Organizator: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Udział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 45 Okręgowej Wystawy Gołę i Po ztowy h. organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2014 przez P)HGP Okręg Kiel e. I.

R E G U L A M I N. 45 Okręgowej Wystawy Gołę i Po ztowy h. organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2014 przez P)HGP Okręg Kiel e. I. I. Cel Wystawy R E G U L A M I N 45 Okręgowej Wystawy Gołę i Po ztowy h organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2014 przez P)HGP Okręg Kiel e Wystawa a a elu wyło ie ie repreze ta ji Okręgu P)HGP Kiel e a 5

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo