Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3"

Transkrypt

1 Cennik reklam 2010 / Price List 2010 Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 Dane wydawnicze / Publisher's data 4 Cennik reklam / Price List 5-6 Formaty reklam / Ad Formats 7 Harmonogram wydawniczy / Calendar 8 Wrzutki i wklejki / Inserts 9 Dane techniczne i zasady przyjmowania reklam / Technical data and ad submission procedures 10

2 Informacje o tytule / About the magazine Com pu ter Re sel ler News Pol ska to dwu ty go dnik ty pu bu si ness to bu si ness, do cie ra ją cy do bli sko 100% firm kom pu te ro wych. To pre sti żo wy ma ga zyn funk cjo nu ją cy na ryn ku pol skim od 1998 ro ku. Jest efek tyw nym środ kiem ko mu ni ka cji mię dzy wszyst ki mi ogni wa mi ka na łu dys try bu cyj ne go bran ży te le in for ma tycz nej. Za po śred nic twem CRN Pol ska moż na do trzeć do re sel le rów, VAR ów i in te gra to rów w seg men cie IT i te le ko mu ni ka cji. Pi smo jest wy da wa ne na ca łym świe cie (m. in. Wło chy, Wiel ka Bry tania, Fran cja, Bra zy lia, Da nia, Ho lan dia, In die, Niem cy, Ro sja, USA, Ja po nia, Buł ga ria). Com pu ter Re sel ler News Pol ska is the bi we ekly b2b ma ga zi ne tar ge ting ne ar ly 100% of IT com pa nies. It has be en a pre sti gio us ma ga zi ne suc cess ful ly func tio ning in Po lish mar ket sin ce CRN Pol ska is the ef fec ti ve me dium com bi ning to ge ther all the cha ins of di stri bu tio nal chan nel in IT te le com mu ni ca tion area. Di rec tly thro ugh CRN you can re ach re sel lers, VARs, in te gra tors IT and te le com mu ni ca tions area. Ma ga zi ne is pu bli shing worl dwi de (Ita ly, Gre at Bri ta in, Fran ce, Bra zil, Den mark, Hol land, In dia, Ger ma ny, Rus sia, USA, Ja pan and Bul ga ria). Ja ko je dy ne pi smo bran żo we CRN jest kon tro lo wa ny przez Zwią zek Kon tro li Dys try bu cji Pra sy. ❷

3 Informacje o tytule / About the website CRN to portal B2B poświęcony branży IT. Dociera do tys. unikalnych użytkowników. Narzędzie pracy kadry zarządzającej w branży IT w Polsce. Najnowsze informacje z branży IT Wydarzenia Produkty Przewodnik Resellera dystrybutorzy producenci Artykuły poświęcone IT Kanał dystrybucji Rynek - Ceny Sprzęt Kalendarium Szkolenia Imprezy (Road show) CRN is B2B portal dedicated to the IT branch. It reaches UU. It is a work tool for reprsentatires of the managing group of IT in Poland. Latest information from the IT branch Events Products Reseller s guide events producents Editorials material dedicated to IT distribution channel Market- Prices Equipment Calendar Trainings Events (Road show) ❸

4 Dane wydawnicze / Publisher's data BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O. ul. Ostrowskiego Wrocław NIP: Wpłaty przyjmuje / Bank accounts: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 7a Termin płatności / Payment terms: 14 dni od daty wystawienia faktury /14 days of invoice date Periodyczność / Frequency of publication: Dwutygodnik / biweekly Nakład kontrolowany: egz. Zasięg / Reach: ogólnopolski / nationwide Jesteśmy członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy Biuro Reklamy / Advertising Sales Department ul. Warecka 11a, Warszawa Małgorzata Węgierek Advertising Sales and Marketing Director Beata Madeja Deputy Advertising Sales Director Cezary Żelazowski Advertising Sales Manager tel tel.kom Michał Burecki Interactive Specialist tel tel.kom ❹ Marcin Nowak Key Clients Supervisor tel tel.kom Daniel Nowak Account Eecutive tel tel.kom Rafał Szymański Account Eecutive tel tel.kom Marcin Wiatr Account Eecutive tel tel.kom

5 Cennik reklam / Price List II okładka / 2nd cover PLN III okładka / 3rd cover PLN IV okładka / 4th cover PLN 1/1 prawa strona / full right page PLN junior page / junior page PLN 1/2 strony prawa / 1/2 right page PLN 2/3 strony prawa / 2/3 right page PLN 1/3 strony prawa / 1/3 right page PLN 1/2 strony prawa / 1/2 right page PLN 1/4 strony prawa / 1/4 right page PLN Śródtekst PLN Rozkładówka / spread PLN Rozkładówka junior page / junior page spread PLN Rozkładówka 1/2 strony poziom / 1/2 page spred PLN Skrzydełko I strona / wing PLN Skrzydełko + IV okładka / wing + 4th cover PLN Ceny obowiązują od nr 20/2009 Rabat agencyjny 10% Inne niestandardowe reklamy na podstawie odrębnych kalkulacji. Do cen należy dodać 22% VAT. Other non-standard ads based on separate calculations. Please add 22% VAT to the price rates. ❺

6 Cennik reklam / Price List REKLAMA ROZMIAR CENA Banner p 200 zł CPM Large/medium rectangle p 300 zł CPM Billboard p 300 zł CPM Skyscraper p 200 zł CPM Toplayer p 500 zł CPM Mailing do bazy CRN 1 zł za rekord Banner w news letter do bazy CRN 300 zł CPM ❻

7 Formaty reklam / Ad Formats Rozkładówka SPREAD 2 ( ) ( ) mm CAłA STRONA FULL PAGE ( ) ( ) mm Rozkładówka JUNIOR SPREAD JUNIOR PAGE 2 ( ) ( ) mm Junior JUNIOR PAGE ( ) ( ) mm 2/3 STRONY PIONOWO 1/4 PAGE VERTICALLY ( ) ( ) mm 1/3 STRONY POZIOMO 1/2 PAGE HORIZONTALLY ( ) (5+84+5) mm 1/3 STRONY PIONOWO 1/2 PAGE VERTICALLY (5+62+5) ( ) mm 1/2 STRONY POZIOMO 1/2 PAGE HORIZONTALLY ( ) ( ) mm 1/2 STRONY PIONOWO 1/2 PAGE VERTICALLY (5+92+5) ( ) mm 1/4 STRONY POZIOMO 1/4 PAGE HORIZONTALLY ( ) (5+67+5) mm 1/4 STRONY 1/4 PAGE STANDARD (5+92+5) ( ) mm ŚRÓDTEKST 1/4 WYSPA mm ❼

8 Harmonogram wydawniczy / Calendar Numer wydania / Termin dostarczenia materiałów / Pierwszy dzień sprzedaży / Issue no. Deadline for ad materials On sale 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ❽

9 Wrzutki i wklejki / Inserts nakład / print-run Usługa / Objętość / Cena za egzemlarz / Waga (g) / Maksymalny format (mm) / Minimalny format (mm) / Service Size Price per copy Weight (g) Maimal format (mm) Minimal format (mm) Wrzutka / Loose insert Cały nakład / In random place 145 gr do Do wybranego nakładu / In specified place 190 gr do Powyższe ceny dotyczą całego nakładu i nie dotyczą insertów w formie katalogowej. Wszystkie wrzutki muszą być zaakceptowane przez wydawnictwo. Termin dostarczenia wrzutek, wklejek itp. do drukarni jest zgodny z terminem dostarczenia reklam. Inne niż podane formy wrzutek podlegają oddzielnej wycenie / The above prices refer to the entire circulation. All kind of inserts must be accepted by the Publishing House. Deadlines for submitting inserts for printing are identical with deadlines indicated for ads. Other than provided above are priced separately. Inne niestandardowe reklamy na podstawie odrębnych kalkulacji. Do cen należy dodać 22% VAT. / Other non-standard ads based on separate calculations.please add 22% VAT to the price rates. 1 moduł 5171 mm ❾ 2 moduły mm 2 moduły mm Rabaty liczba edycji od 3 do 11 5% od 12 do 25 10% od 26 wzwyż 15% MODUłY RYNEK Cena 1 modułu 1000 zł Cena 2 modułów 1750 zł Cena nie zawiera podatku VAT (22%)

10 Dane techniczne i zasady przyjmowania reklam / Technical data and ad submission procedures Format netto / Netto format: mm Pliki graficzne / Graphic files: PDF (plik preferowany / preferred format) Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK. Illustrator: EPS, CMYK, tek sty za mie nio ne na krzy we / curves Total Ink Limit (TIL) ma 320% Spady min. 5 mm, minimalna odległość istotnych elementów od linii cięcia 4 mm / Bleed min. 5 mm, minimum distance of essential elements from the trim bo 4 mm Nośniki / Media: CD pliki do 5 MB /files up to 5 MB by ftp:// login: burda hasło / password: Reklama2005 (Proszę pamiętać o tym, że wielkie litery są istotne / Please note that capital letters are important) Druk / Print: offset Szczegółową specyfikację techniczną przesyłamy na życzenie klienta / Detailed technical specification available at customer's request W razie pytań technicznych prosimy o kontakt / In case of technical problems contact Adrian Stykowski, tel. (+48 22) , Zasady przyjmowania reklam 1. Za ma wia ją cy re kla mę w cza so pi smach wy da wa nych przez wy daw nic two Bur da Me dia Pol ska Sp. z o. o. jest zo bo wią za ny do do star cze nia pod ad re sem wy daw nic twa pi sem ne go za mó wie nia za wie ra ją ce go: do kład ny ad res zle ce nio daw cy (re kla mo daw cy lub agen cji); na zwę cza so pi sma, w któ rym ma się uka zać re kla ma; da tę uka za nia się re kla my; for mat re kla my; na zwi sko i nu mer te le fo nu/fak su oso by upo waż nio nej do kon tak tu z Biu rem Re kla my. 2. Wy daw nic two Bur da Me dia Pol ska po twier dzi w formie pi sem nej (naj później w cią gu 2 dni ro bo czych po przy ję ciu za mó wie nia) fakt przy ję cia za mó wie nia zgod ne go z wy mie nio ny mi w punk cie 1. wa run ka mi. W przy pad ku wy stą pie nia roz bież no ści lub nie ści sło ści Biu ro Re kla my wy stą pi o ich sko ry go wa nie. Po twier dzo ne za mó wie nie z ce ną re kla my oraz na leż ny mi ra ba ta mi i prowi zją dla agen cji Biu ro Re kla my do rę czy pod ad re sem zlece nio daw cy pocz tą, fak sem lub dro gą elek tro nicz ną. W przy pad ku pierw sze go kon tak tu ze zle ce nio daw cą Biu ro Re kla my wy ma ga do star cze nia pod ad re sem wy daw nic twa wy pi su z re je stru han dlo we go pod mio tu za ma wia ją ce go re kla mę. Zle ce nio daw ca po no si peł ną od po wie dzial ność praw ną za tek sto wą oraz zdję cio wą za war tość re kla my i zwal nia ❿ wy daw nic two Bur da Me dia Pol ska z wszel kiej od po wiedzial ności w sto sun ku do osób trze cich. Zle ce nio daw ca od po wia da za ter mi no we, bez błęd ne i zgod ne z tech nicz ny mi pa ra me tra mi (wy szcze gól nio nymi w ni niej szym cen ni ku) przy go to wa nie ma te ria łu re klamo we go. Wy daw nic two Bur da Me dia Pol ska ma pra wo od mó wić pu bli ka cji re kla my w przy pad ku, je że li jej treść jest niezgod na z obo wią zu ją cym pra wem i ogól nie przy ję ty mi do bry mi oby cza ja mi. Po wyż szy za pis od no si się rów nież do in ser tów i wkle jek we wszyst kich ty tu łach wy daw nic twa. W przy pad ku od mo wy pu bli ka cji zle ce nio daw ca zo sta nie o tym fak cie po in for mo wa ny przez Biu ro Re kla my w ter mi nie 2 dni ro bo czych od chwi li otrzy ma nia ma te ria łów. Re kla my lub tek sty spon so ro wa ne, któ rych treść i kształt gra ficz ny zbli żo ne są do ma te ria łów re dak cyjnych, mu szą być wy raź nie ozna czo ne sło wa mi re kla ma lub tekst spon so ro wa ny. Wy daw nic two Bur da Me dia Pol ska gwa ran tu je emi sję re kla my zgod nie z war to ścią tech nicz ną ma te ria łów do star czo nych przez zle ce nio daw cę (pro of). W przy pad ku gdy przy go to wa ny przez zle ce nio daw cę ma te riał ma wa dy ukry te nie wi docz ne na eta pie przygo to wa nia do dru ku, a zo sta ną one ujaw nio ne po wy druko wa niu re kla my wy daw nic two nie uwzględ ni re kla macji ze stro ny zle ce nio daw cy. W ra zie ko niecz no ści do kona nia tech nicz nych po pra wek na ma te ria le re kla mo wym do star czo nym przez zle ce nio daw cę po nie sio ne przez wy daw nic two kosz ty ob ciążą zle ce nio daw cę.

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo