ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada Kazimierz Biskupi Artur Eger

2 Strona 1 z 10 Posada ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Mickiewicza 14 Posada Kazimierz Biskupi Organ rejestrowy: Minister Gospodarki w ramach prowadzonej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 5768 NIP REGON KONTAKT: Tel Fax Tel. Kom Adres na który należy kierować korespondencję: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Mickiewicza 14 Posada Kazimierz Biskupi e- mail: 3. Wszelkie pisma i pytania Dostawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. Wszelkie pisma i pytania powinny być w formie pisemnej.

3 Strona 2 z 10 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na: a) Zakup usługi informatycznej polegającej na instalacji i wdrożeniu systemu helpdesk. Uruchomienie wszystkich systemów oraz eliminacja ewentualnych błędów, pojawiających się w trakcie przeprowadzania operacji, testy poprawności działania systemu (testy backupów, przywracania danych, przełączania się na serwer backupowy w razie awarii serwera głównego), testy uploadu i testy danych z systemów źródłowych b) Zakup usługi szkoleń specjalistycznych dla 5 pracowników firmy z zakresu wdrożonych systemów: Helpdesk 20h Sharepoint 10h ERP 70h Exchange 20 h 2. Opis funkcjonalny Systemu HELPDESK 2.1. Ogólne: Gotowy moduł integracji z systemem Comarch ERP Optima (przynajmniej w obszarach: kontrahenci, faktury, rozliczenia) System działający wyłącznie przez przeglądarkę internetową Możliwość skonfigurowania różnej zawartości pulpitów dla różnych użytkowników Możliwość zarządzania uprawnieniami dla profili użytkowników System oparty o 1 bazę danych. Zarządzanie dostępem do danych przez uprawniania. Możliwość pracy przez szyfrowane łącze (SSL) 2.2. Zarządzanie zleceniami: Możliwość tworzenia dowolnych typów zleceń Możliwość tworzenia dowolnych etapów dla zleceń Możliwość przetwarzania różnych typów zleceń wg przypisanych do nich etapów (różne etapy dla różnych typów zleceń) Możliwość definiowania dowolnych pól (atrybutów) opisujących zlecenia Możliwość zarządzania uprawnieniami (widok, widok+ edycja, ukryte) do atrybutów zleceń w zależności od profilu użytkownika, typu zlecenia, etapu (fazy) zlecenia Możliwość przypisania zlecenia do wybranej osoby Możliwość przesyłania komunikatów systemowych powiązanych ze zleceniem Możliwość przesyłania wiadomości e- mail z poziomu zlecenia Możliwość dostępu do wysłanych i odebranych maili powiązanych ze zleceniem

4 Strona 3 z 10 Możliwość delegowania (planowania) zadań w ramach zlecenia Możliwość ewidencji działań w ramach zlecenia Możliwość automatycznego powiadamiania e- mailem o zmianach w zleceniu (np. zmiana etapu/fazy) Możliwość dostępu do historii zmian zlecenia Możliwość wyświetlenia wcześniej zdefiniowanych raportów na karcie zlecenia Możliwość powiązania wystawionych faktur i dokumentów magazynowych ze zleceniem Możliwość powiązywania zleceń z innymi zleceniami Możliwość wskazywania produktów powiązanych ze zleceniem Możliwość wskazywania numeru seryjnego produktu, którego dotyczy zlecenie Możliwość prowadzenia odrębnych kartotek dla każdego numeru seryjnego (produktu serwisowanego) Możliwość definiowania dowolnych atrybutów dla produktów serwisowanych Możliwość definiowania szablonów i wydruku dokumentów z poziomu zlecenia Możliwość filtrowania zleceń wg przypisanych do nich atrybutów Możliwość dodawania zlecenia przez pracownika lub kontrahenta 2.3. Portal kontrahenta 2.4. Kontrahenci Możliwość udostępnienia kontrahentom wybranych informacji o zleceniach przez portal Możliwość zdefiniowania różnych uprawnień dla różnych profili kontrahentów Możliwość zdefiniowania różnej zawartości pulpitu dla różnych profili kontrahentów Możliwość udostępnienia kontrahentom wybranych raportów i zestawień przez portal Możliwość inicjacji zlecenia przez kontrahenta z poziomu portalu Możliwość udostępnienia kontrahentom wybranych informacji finansowych (faktury, rozliczenia) Możliwość definiowania dowolnych cech / atrybutów dla kontrahentów Możliwość przypisywania uprawnień do atrybutów kontrahenta (widok, widok+edycja, ukryty) Możliwość wyszukiwania / filtrowania kontrahentów wg przypisanych do nich atrybutów Możliwość wyświetlania wcześniej zdefiniowanych raportów w kartotece kontrahenta Możliwość przypisania opiekuna do kontrahenta Możliwość podglądu danych finansowych kontrahenta przez pracownika Możliwość podglądu faktur i rozliczeń kontrahenta przez pracownika Możliwość delegowania zadań z poziomu kartoteki kontrahenta

5 Strona 4 z 10 Możliwość rejestracji działań z poziomu kartoteki kontrahenta Możliwość podglądu zaplanowanych/niewykonanych zadań i zarejestrowanych działań dla kontrahenta z poziomu jego kartoteki Możliwość podglądu maili odebranych i wysłanych do kontrahenta z poziomu jego kartoteki 2.5. Narzędzia developerskie W zakresie raportowania system powinien pozwalać: Tworzyć nowe raporty Tworzyć filtry i parametry do raportów Używać w raportach kodu HTML (obrazki, kolory, linki ) Nadawać uprawnienia do poszczególnych raportów Określać miejsce występowania raportu w systemie Eksportować dane z raportu do pliku xlsx lub CSV Eksportować dane z raportu do pliku XML W zakresie procedur system powinien pozwalać: Tworzyć nowe procedury automatyczne w języku SQL Zarządzać sposobem wyzwalania procedur (przyciski, przetwarzanie dokumentów ) Definiować uprawnienia do procedur W zakresie programowania system powinien umożliwiać: Używanie języka PHP bez ingerencji w kod źródłowy systemu Używanie języka JavaScript bez ingerencji w kod źródłowy systemu Definiowanie struktur bazy danych PostgreSQL W zakresie integracji z innymi systemami system powinien umożliwiać: Definiowanie automatycznych procesów integracyjnych przy pomocy języka SQL Określanie momentu uruchamiania procesów Ponadto system powinien umożliwiać: Zarządzać wyglądem systemu przy pomocy CSS i języka HTML Definiować szablony dokumentów i podstron wykorzystując język HTML oraz wewnętrzne znaczniki systemu Tworzyć dowolne formularze i definiować dla nich dowolne akcje przy pomocy języka SQL

6 Strona 5 z Punkty krytyczne dla wdrożenia systemu helpdesk 3.1 Integracja system helpdesk z platform ERP Comarch Optima. 3.2 Integracja systemu ERP z systemem heldepsk powinna umożliwiał obieg dokumentów (zamówień, faktur, raportów serwisowych) w standardzie EDI lub równoważnym umożliwiający automatyczną wymianę informacji z partnerami. Możliwość pracy systemu obejmować będzie formaty wymiany plików: EDIFACT, IDOC, XML. 3.3 System powinien umożliwiać podpisywanie dokumentów (zamówień, faktur, raportów serwisowych) własnym podpisem elektronicznym, co zwiększy bezpieczeństwo przepływu informacji. 3.4 W celu komunikacji z partnerami wdrożony oraz zintegrowany z pozostałymi aplikacjami zostanie system HelpDesk. Umożliwi on bieżące monitorowanie postępu prac oraz zakresu wykonywanych zadań przez klienta. Dostęp do systemu będzie możliwy przez zwykłą przeglądarkę webową. Brak konieczności instalacji dodatkowych komponentów. Użytkownik otrzymywać będzie unikatowy login i hasło umożliwiające dostęp do platformy. System pozwalał będzie na obsługę systemu zgłoszeń incydentów oraz śledzenia postępu prac, archiwizację zdarzeń i mailingu (poprzez integrację z systemem Exchange). 3.5 System powinien umożliwiać zarządzanie zleceniami. Dzięki niemu firma usprawni wszelkie procesy związane ze zleceniami w firmie. Proces zgłaszania i przyjmowania zlecenia dzięki systemowi powinien odbywać się w sposób płynny oraz trafiać do odpowiedniej osoby, co usprawnia procesy zachodzące w firmie. 3.6 Platforma HelpDesk powinna być w pełni zintegrowana z modułami systemu ERP. W zakresie działań programistycznych należy stworzyć mechanizmy pełnej integracji umożliwiające automatykę wymiany danych. W systemie wszystkie informacje dotyczące Partnerów powinny być spójne z danymi jakie będą znajdować się w obecnym systemie ERP. Dzięki tej integracji pracownicy posiadają bieżące informacje dotyczące klientów. Efektem tego jest szybsza i bardziej efektywna obsługa Partnerów. Wszystkie dane związane z obsługą Partnerów (reklamacje, usługi serwisowe, faktury) będą wymieniane na bieżąco między posiadanym systemem ERP a systemem HelpDesk. 3.7 Dostęp do systemu będzie dodatkowo szyfrowany certyfikatem SSL. III. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach:

7 Strona 6 z 10 Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena 100 pkt. Razem 100 pkt. Ø W kryterium 1. Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: P! = C!"# C! x 100 x 100% C!"# - cena minimalna w zbiorze C! - cena oferty badanej P! - ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zamawiający wyznacza o bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach bieżących niżej wymienione osoby: Artur Eger, tel. 63/ , Bartosz Furmaniak, tel. 63/ V. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Ofertę składa się, w formie pisemnej (pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie firmy)

8 Strona 7 z Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 4. Ofertę należy dostarczyć na adres: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR Posada ul. Mickiewicz Kazimierz Biskupi Lub na adres e- mail: lub do dnia do godz. 12:00 Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. VII. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR do akceptacji oferty, w całości lub w części i nie zobowiązuje EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR do składania wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi. EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotnych treści niniejszego zapytania ofertowego. 2. Treść pytań odnośnie istotnych treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami (które wykraczają poza treść niniejszego zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem (bez ujawniania źródła pytania). 3. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści zapytania wprowadzone przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego zapytania ofertowego.

9 Strona 8 z 10 FORMULARZ OFERTY..., dnia... Ja(my) niżej podpisany(- i) działając w imieniu: z siedzibą w... kod... przy ulicy... nr... tel.... fax... NIP... REGON... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: a) Zakup usługi informatycznej polegającej na instalacji i wdrożeniu systemu HELPDESK b) Uruchomienie wszystkich systemów oraz eliminacja ewentualnych błędów, pojawiających się w trakcie przeprowadzania operacji, testy poprawności działania systemu (testy backupów, przywracania danych, przełączania się na serwer backupowy w razie awarii serwera głównego), testy uploadu i testy danych z systemów źródłowych c) Zakup usługi szkoleń specjalistycznych dla 5 pracowników firmy z zakresu wdrożonych systemów zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że: 1. Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie: cena netto za całość [zł] kwota podatku VAT [zł] zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku [23%] cena brutto za całość [zł] cena brutto za całość zamówienia - słownie: 2. Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 3. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w przypadku wybrania naszej oferty warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy. 4. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, akceptujemy postanowienia zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

10 Załącznik nr 1 do oferty Szczegółowa kalkulacja cenowa Strona 9 z 10 lokalizacja (miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia) nazwa elementu ilość Cena jednostkowa Wartość netto Usługa informatyczna polegająca na instalacji i wdrożeniu systemu Helpdesk 220 godz. Uruchomienie wszystkich systemów oraz eliminacja błędów, pojawiających się w trakcie przeprowadzenia operacji, testy poprawności działania systemu (testy Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza Kazimierz Biskupi backupów, przywracania danych, przełączanie się na serwer backupowy w razie awarii serwera głównego), testy uploadu i testy danych z systemów 60 godz. źródłowych Zakup usługi szkoleń specjalistycznych dla 5 pracowników firmy z zakresu wdrożonych systemów (heldpesk 20h, Sharepoint 10h, ERP 70h, Exchange godz. 20h) Razem wartość : Uwagi: 1. Wszystkie ceny należy podać w złotych. 2. Wszystkie ceny należy podać w wartościach netto. 3. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 4. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice w sposób jednoznaczny zaznaczone na specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). 5. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim

11 Załącznik nr 2 do oferty Strona 10 z 10 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo