Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO"

Transkrypt

1 Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) , (84) , fax (84) strona internetowa: S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej EURO Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII w ramach projektu: Zainwestuj w Gotanii projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko tomaszowsko - zamojskiego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ) Wójt Gminy Mircze mgr Lech Szopiński (Zatwierdził) Mircze dnia r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341/16/2010. Nazwa zadania: Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII w ramach projektu: Zainwestuj w Gotanii projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko tomaszowsko - zamojskiego I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Gmina Mircze Adres zamawiającego: ul. Kryłowska 20 Kod Miejscowość: Mircze Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: 7:30-15:30 II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art Prawa zamówień publicznych. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Spośród złożonych ofert Zamawiający wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium oceny ofert zapisanym w specyfikacji. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII w ramach projektu: Zainwestuj w Gotanii projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko tomaszowsko - zamojskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przeprowadzenie badań B2B wśród potencjalnych inwestorów, które określą kryteria brane przez przedsiębiorców pod uwagę przy wyborze lokalizacji inwestycji, wskażą postrzegane możliwości inwestycyjne w obszarze GOTANII (czyli regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego), oczekiwania co do sposobu prezentacji oferty GOTANII oraz postrzegane bariery inwestycyjne Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór technik i metod badawczych

3 niezbędnych do osiągnięcia celów badania, ale zakłada się, że na różnych jego etapach badanie będzie wykorzystywało co najmniej: a) techniki ilościowe (na próbie co najmniej 200 respondentów); b) techniki jakościowe (co najmniej 15 wywiadów). 2. Opracowanie i zakup strategii produktu turystycznego (z wykorzystaniem w/w badań i przygotowanej w 2009 r. strategii marki), w tym: a) Przeprowadzenie diagnozy turystycznej polegającej na wszechstronnej i dogłębnej analizie atrakcyjności i potencjału turystycznego obszaru, w tym: analiza dostępnych źródeł pierwotnych i wtórnych mówiących o ofercie i atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem (w tym raportów, danych statystycznych, materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, ofert handlowych, informatorów turystycznych, zasobów sieci www); analiza pod kątem turystyki dokumentów strategicznych dotyczących gmin, powiatów, województwa i kraju; analiza sytuacji na krajowym, regionalnym i lokalnym rynku turystycznym sytuacja obecna i prognozy; audyt turystyczny obszaru GOTANII; wizja lokalna, obejmująca wizytę w obiektach bazy turystycznej i uzupełniającej, a także w atrakcjach kulturowych i przyrodniczych jak i infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej na terenie GOTANII; wykonanie analiz specjalistycznych, w tym analizy porównawczej potencjału turystycznego względem innych regionów Polski, analizy benchmarkingowej, analizy SWOT; przedstawienie wniosków i prognoz. b) Opracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju turystycznego obszaru wskazanych przez strategię marki GOTANIA, w tym: propozycja rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju turystyki na obszarze GOTANII optymalnie wykorzystujących jego potencjał i szanse rozwoju; konsultacja przyjętych rozwiązań z przedstawicielami samorządów, społeczności lokalnej, świata nauki i przedsiębiorców z branży turystycznej w ramach co najmniej 2 spotkań roboczych. c) Opracowanie szczegółowej koncepcji, systemu zarządzania i planu wdrożenia markowych produktów turystycznych obszaru, zidentyfikowanych w strategii marki obszaru, w tym: określenie uzupełniających form turystyki poza głównym kierunkiem związanym z Gotami ; opracowanie sposobu ofertowania turystycznego; szczegółowe opisanie procesu wdrażania markowych produktów turystycznych obszaru GOTANIA wraz ze wskazaniem źródeł finansowania; d) Przygotowanie kompleksowego dokumentu Strategia produktu turystycznego obszaru GOTANIA, obejmującego powyższe zagadnienia oraz harmonogram wdrażania strategii i opracowanie zasad monitorowania sposobu i efektów jej wdrażania.

4 3. Opracowanie i zakup bazy danych potencjalnych inwestorów, zawierającej 3000 rekordów indywidualnych, dopasowanych profilem do charakterystyki obszaru GOTANII. 4. Opracowanie koncepcji ideowo-aranżacyjnej obszaru wraz wizualizacją statyczną i multimedialną, które posłużą do prezentacji walorów i możliwości inwestycyjnych GOTANII potencjalnym inwestorom, w tym: a) opracowanie koncepcji ideowo-aranżacyjnej, ukazującej potencjał inwestycyjny GOTANII; b) wykonanie wizualizacji statycznej (makiety) o wymiarach 3 x 2 m, która zostanie zainstalowana w pomieszczeniach Urzędu Gminy Mircze i będzie służyła jako materiał poglądowy na spotkaniach z inwestorami oraz pełniła funkcje promocyjne; c) przygotowanie wizualizacji multimedialnej, która będzie wyświetlana na ekranach w siedzibach wszystkich Partnerów projektu, czyli Gmin: Mircze, Tomaszów Lubelski, Komarów-Osada oraz Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zostanie zamieszczona na płytach multimedialnych, służąc jako materiał informacyjno-promocyjny; 5. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat walorów inwestycyjnych obszaru GOTANII, obejmującej: a) przygotowanie i wydanie 5000 szt. płyt multimedialnych, na których zostanie zamieszczona wizualizacja multimedialna oraz materiały informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości i walorów inwestycyjnych obszaru markowego GOTANIA; b) mailing do potencjalnych inwestorów zidentyfikowanych w zakupionej bazie danych, który obejmie prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zaproszenia do spotkań w celu lepszego poznania oferty inwestycyjnej GOTANII; c) publikację artykułu promocyjnego tłumaczonego na język angielski w piśmie PLL LOT Kaleidoscope (co najmniej ½ strony redakcyjnej); d) organizację jednodniowej konferencji skierowanej głównie do inwestorów i ich przedstawicieli (co najmniej 50 osób), która będzie połączona ze spotkaniem z mediami; zakres prac Wykonawcy obejmie: zaproszenie uczestników; materiały konferencyjne dla uczestników; wynajem sali konferencyjnej; zapewnienie 3 prelekcji (po 30 min.); lunch i przerwę kawową; obsługę fotograficzną; organizację i obsługę techniczną; zaproszenie mediów. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

5 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia Wykonawca akceptuje termin wykonania zamówienia zgodnie tabelą Termin realizacji projektu (ostateczny termin wykonania ) TERMINY REALIZACJI POSZCEGÓLNYCH CZĘŚCI ZADANIA Lp. POZYCJA ilość jednostka termin wykonania I PRZEPROWADZENIE BADAO B2B I.1 przeprowadzenie badao B2B 1 szt. IV kw II STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO II.1 opracowanie strategii produktu turystycznego 1 szt. IV kw III OPRACOWANIE BAZY DANYCH POTENCJALNYCH INWESTROÓW III.1 zakup bazy danych inwestorów 3000 rekordów IV kw IV OPRACOWANIE KONCEPCJI IDEOWO-ARANŻACYJNEJ WRAZ Z TRÓJWYMIAROWĄ WIZUALIZACJĄ STATYCZNĄ I MULTIMEDIALNĄ IV.1 opracowanie koncepcji ideowo-aranżacyjnej 1 szt. I kw IV.2 wizualizacja statyczna 1 szt. II kw IV.3 wizualizacja multimedialna 1 szt. II kw V PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO- PROMOCYJNEJ V.1 przygotowanie płyt multimedialnych 5000 szt. II kw V.2 artykuł w "Kaleidoscope" PLL LOT 1 szt. II kw V.3 KONFERENCJA V.3.1 wynajem sali i sprzętu 1 szt. II kw V.3.2 lunch 50 os. II kw V.3.3 przerwa kawowa 50 os. II kw V.3.4 organizacja i obsługa techniczna 1 szt. II kw V.3.5 materiały konferencyjne 50 szt. II kw V.3.6 zaproszenia 50 szt. II kw V.3.7 prelekcje 3 os. II kw V.3.8 obsługa fotograficzna 1 pakiet II kw V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności:

6 a) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie 3 usługi, w tym: przynajmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu strategii produktu turystycznego, programu rozwoju markowego produktu turystycznego, strategii rozwoju turystyki lub innej strategii z elementami programu rozwoju markowych produktów turystycznych; przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu koncepcji ideowo-aranżacyjnej wraz z wizualizacjami o wartości co najmniej zł brutto; przynajmniej jedną usługę, w której zrealizowano badania wizerunkowe obejmujące metody ilościowe i jakościowe na kwotę minimum zł brutto; b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym: kierownik projektu kierowanie zespołem przy pracach nad przynajmniej 2 projektami związanymi z promocją gospodarczą lub przygotowaniem dokumentów strategicznych dotyczących turystyki, w tym przy jednej pracy wykonywanej dla jednostki samorządu terytorialnego; główny analityk minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe przy pracach analitycznych, w tym doświadczenie w pracy nad minimum dwoma projektami obejmującymi badania ilościowe i jakościowe dla jednostki samorządu terytorialnego; główny grafik/plastyk minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracach graficznych. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w punkcie 6 SIWZ. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów mających na celu potwierdzenie spełnianie przez niego w/w warunków wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca te warunki spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ich wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana wspólnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w

7 postępowaniu. 7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą. 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie Art.24 ust.1 1. Formularz ofertowy według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych według Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, określonych powyżej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców według Załącznika nr 4 do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według Załącznika nr 5 do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie koordynatora projektu i głównego analityka. 6. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy udziale osób zdolnych do wykonania zamówienia udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie umowa konsorcjum/spółki cywilnej i pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).

8 9. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 10. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub pełnomocnika. 3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: mgr Stanisław Jędrusina tel/fax , Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 pzp). 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa

9 połowa wyznaczonego (dział XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 6 ustawy Pzp. VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta może być podpisana tylko przez osoby uprawnione do jej podpisania 2. Do oferty należy dołączyć konspekt koncepcji realizacji zamówienia, zawierający syntetyczny, kompleksowy opis koncepcji, metod i narzędzi zmierzających do wykonania zamówienia; 3. Do oferty należy dołączyć portfolio Wykonawcy; 4. Zamawiający żąda wskazania podwykonawców w formularzu ofertowym. 5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie

10 złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6. Sposób zaadresowania oferty: 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta: Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII nie otwierać przed , godz. 10:15 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać do dnia: do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mircze Ulica Kryłowska Mircze Pokój nr 105 sekretariat 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Oferty zostaną otwarte dnia: , o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mircze Ulica Kryłowska Mircze pokój 111 XII. Opis sposobu obliczenia ceny a) Wykonawca może podać tylko jedną cenę, b) Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym, cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, c) Cenę ofertową należy ustalić i podać za wykonanie całości zamówienia; oferty z cenami wariantowymi lub częściowymi zostaną odrzucone, d) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, e) Cena nie ulega zmianie i należy ją traktować jako stałą i niezmienną.

11 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, kryterium wyboru w toczącym się postępowaniu są: a) cena 30 % b) ocena przedstawionej koncepcji realizacji zadania 70%, w tym: - sposób badań, diagnoz i analiz 20%, - metodologia realizacji zadania 30%, - potencjał merytoryczny (na podstawie konspektu i portfolio) 20%. 2. Liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach każdego kryterium obliczona zostanie w sposób następujący: a) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru: P = Pc + Pk w którym: Pc liczba punktów za kryterium ceny Pk liczba punktów w zakresie oceny przedstawionej koncepcji realizacji zadania b) Cena: Cn Pc = x 100 x 30% Cb Pc liczba punktów za kryterium oceny Cn cena najkorzystniejszej oferty Cb cena oferty badanej c) Ocena przedstawionej koncepcji realizacji zadania: Kb Pk = x 100 x 70 % IWKmax Pk liczba punktów za kryterium oceny Kb liczba punktów badanej koncepcji realizacji zadania IWKmax najwyższa liczba punktów spośród ofert przedstawiających koncepcję realizacji zadania d) Obliczenie Kb Kb = k1 + k2 + k3

12 k1 liczba punktów z kryterium: sposób badań, diagnozy i analiz k2 liczba punktów z kryterium: metodologia opracowania dokumentu strategicznego k3 liczba punktów z kryterium potencjał merytoryczny (na podstawie konspektu i portfolio) Punkty za dane kryterium zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej dokonującego oceny poszczególnych ofert podlegających ocenie, w skali do 20 punktów. a1 k1 = x 100 x 20% a0 a1 liczba punktów z kategorii badanej koncepcji (sposób badań, diagnoz i analiz) a0 najwyższa liczba uzyskanych punktów w danej kategorii a2 k2 = x 100 x 30% a0 a2 liczba punktów z kategorii badanej oferty (metodologia realizacji zadania) a0 najwyższa liczba uzyskanych punktów w danej kategorii a3 k3 = x 100 x 20% a0 a3 liczba punktów z kategorii badanej koncepcji (potencjał merytoryczny) a0 najwyższa liczba uzyskanych punktów w danej kategorii 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego -

13 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Postanowienia umowy: - Termin zgodny z harmonogramem - Kary umowne: 1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0.2% wynagrodzenia umownego na przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0.2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. - W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - Wykonawca przeniesienie wszystkie prawa autorskie na Zamawiającego - Wykonawca zgadza się na rozliczenia i płatności w kwartałach. - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT koszty zmiany ponosi Wykonawca 2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

14 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 4. W przypadku: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 15. Kopię odwołania Zamawiający: 1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) zamieści również na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

15 17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. XVIII. Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego - wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania 3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje nieodpłatnie 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIX. Załączniki Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Wypełniony formularz ofertowy załącznik Nr 1do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2 do SIWZ 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ 4. Wykaz wykonanych usług załącznik nr 4 do SIWZ 5. Wykaz osób załącznik nr 5 do SIWZ Kierownik Zamawiającego

16 ZP.341/16/2010 Dane dotyczące wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer NIP:... Dane dotyczące zamawiającego GMINA MIRCZE UL.KRYŁOWSKA MIRCZE Zobowiązania wykonawcy Oferujemy wykonanie zamówienia objętego postępowaniem na zadanie pt Promocja turystycznogospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII w ramach projektu: Zainwestuj w Gotanii projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko tomaszowsko - zamojskiego za wartość: Lp. POZYCJA Ilość 1. Przeprowadzenie badań B2B 1.1 przeprowadzenie badań B2B 2. Opracowanie strategii rozwoju turystyki 2.1 opracowanie strategii produktu turystycznego Cena jednostkowa netto Wartość netto

17 3. Opracowanie bazy danych potencjalnych inwestorów 3.1 Zakup bazy danych inwestorów 4. Opracowanie koncepcji ideowo-aranżacyjnej wraz z trójwymiarową wizualizacją statyczną i multimedialną 4.1 opracowanie koncepcji ideowo-aranżacyjnej 4.2 wizualizacja statyczna 4.3 wizualizacja multimedialna 5. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej 5.1 przygotowanie płyt multimedialnych 5.2 artykuł w "Kaleidoscope" PLL LOT 5.3 KONFERENCJA wynajem sali i sprzętu lunch przerwa kawowa organizacja i obsługa techniczna materiały konferencyjne zaproszenia prelekcje obsługa fotograficzna RAZEM NETTO PODATEK VAT RAZEM BRUTTO

18 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich uwag. 2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie (akceptujemy terminy realizacji poszczególnych części zadania). 3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 4. Oświadczam, że część przedmiotu zamówienia zamierzam/nie zamierzam ( * ) powierzyć podwykonawcom. ( 1 ) 5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 6. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: (data i czytelny podpis wykonawcy) pieczęć firmowa Wykonawcy ( * ) niepotrzebne skreślić ( 1 ) w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom do oferty należy dołączyć informację, która część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawców

19 Załącznik nr 2 ZP.341/16 /2010 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII w ramach projektu: Zainwestuj w Gotanii projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko tomaszowsko - zamojskiego Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... (data i czytelny podpis wykonawcy) pieczęć firmowa Wykonawcy

20 ZP.341/16 /2010 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII w ramach projektu: Zainwestuj w Gotanii projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko tomaszowsko - zamojskiego Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... (data i czytelny podpis wykonawcy) pieczęć firmowa Wykonawcy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo