OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz ce działalno za po rednictwem tego medium mog mie ró norodny charakter. Charakterystyczna jest niska jako niedoinwestowanej infrastruktury sieciowej i co si ztym wi e problemy z szybko ci ł czy oraz wysokimi cenami serwowanymi przez dostawców usług internetowych. Nie lepiej wygl da pozim kompetencji u ytkowników, który cz sto spowodowanyjest nie widomo ci i niewiedz o mo liwo ciach orazsposobie funkcjonowania handlu winternecie [12]. W artykule skupiono si na problemach zwi zanych z zawieraniem i realizacj transakcji internetowych zaczynaj c od znalezienia i dokonania wyboru produktu, poprzez wykonanie zamówienia, dokonanie opłaty, a po dostaw produktu do klienta. Słowa kluczowe: sklepy internetowe, e-handel, e-biznes 1. Wst p Współczesny rozwój teleinformatyczny oferuje przedsi biorcom oraz osobom prywatnym dost p do nowoczesnych form sprzeda y izakupu. Internet stał si nie tylko ródłem informacji, ale równie narz dziem wykorzystywanym przez przedsi biorstwa produkcyjne i handlowe do realizowania swoich zamierze handlowych, a osobom fizycznym umo liwił dokonywanie zakupów, oraz wystawianie na sprzeda swoich towarów. Skutkiem post pu informatycznego jest powstanie nowej gał zi gospodarki jak jest e-handel. Pojawiły si nowoczesne kanały dystrybucji, które stały si dodatkowym obok tradycyjnych kanałów sposobem dotarcia firmy do klienta. Firmy oferuj ce usługi dotycz ce tworzenia oraz obsługi stron internetowych stały si stałymi współpracownikami dla nowoczesnego przedsi biorstwa. Rozwój e-handlu spowodował rozwój całej bran y zajmuj cej si transportem, oraz dostarczaniem towarów do klienta. Podmioty gospodarcze funkcjonuj ce na rynku, aby by konkurencyjnymi musz istnie nie tylko lokalnie, ale powinny by dost pne na mo liwie najszerszym obszarze, co umo liwia im sie internetowa. Głównym celem prezentowanego artykułu jest analiza i ocena barier sprawno ci realizacji transakcji wkanałach dystrybucji internetowej. Aby zdiagnozowa ewentualne przyczyny problemów w realizacji transakcji internetowych z punktu widzenia finalnego klienta zanalizowano trzy sfery działalno ci handlowej w Internecie: wymian informacji mi dzy klientem a sprzedawc, realizacj płatno ci oraz transport zakupionych produktów.

2 158 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych 2. Internet jako nowoczesnych kanał dystrybucji Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat biznes w Polsce nie tylko musiał pokona problemy zwi zane z przej ciem z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do wolnego rynku, ale równie nad - y za gwałtownym skokiem technologicznym. Przedsi biorstwa musiały szybko nadrobi stracony czas, jak równie na bie co reagowa na zmiany zachodz ce w sposobie zarz dzania firm. Rozwój sektora IT spowodował, e powstały nowe modele biznesu, a coraz łatwiejszy dost p do Internetu zwi kszył znaczenie tego narz dzia w procesie funkcjonowania firmy. E-biznes według A. Hartman, J. Sifonis, J. Kadorto: jakiekolwiek przedsi wzi cie internetowe taktycznelub strategiczne które przekształca zale no ci biznesowe, czy b d to relacje business-to-consumer, business-to-business, powi zania wewn trz przedsi biorstw (intra-business), czy pomi dzy konsumentami (consumer-to-consumer) [6]. E-handel jest cz ci składow e-biznesu odgrywaj c istotn rol w okre laniu pozycji firmy na runku. Według tych samych autorów e-handel (e-commerce) to szczególny rodzaj przedsi wzi w zakresie e-biznesu skupiaj cy si wokół pojedynczych transakcji wykorzystuj cych sie jako medium wymiany, obejmuj cy relacje pomi dzy przedsi biorstwami (business-to-business, B2B), jak i pomi dzy przedsi biorstwem i konsumentem (business-to-consumer, B2C) [6]. Z kolei W. Cellary o e-commerce wyra a si nast puj co: O handlu elektronicznym mówimy wówczas, gdy zwi zane z nim procesy biznesowe s realizowane drog elektroniczn. Przedmiot handlu mo e by cyfrowy lub materialny. Równie podmiot handlu sprzedawca i kupuj cy mo e by fizyczny lub wirtualny. (...) Handel elektroniczny obejmuje cztery główne procesy biznesowe: promocj i marketing, zamówienia, płatno ci i dostawy oczywi cie tylko w przypadku produktów cyfrowych [2]. Szybkie tempo rozwoju e-biznesu spowodowało powstanie nowego sektora, amianowiciee-gospodarkimaj cejcoraz to wi ksze znaczenie w funkcjonowaniu całej gospodarki wpolsce i na wiecie. Formy dystrybucji wykorzystywane w e-handlu Kanał dystrybucji to zbiór wzajemnie zale nych od siebie organizacji współuczestnicz cych w procesie dostarczania produktów lub usługi do u ytkownika lub konsumenta [8]. Obecnie coraz wi ksz rol w dystrybucji odgrywa Internet, który powoduje przede wszystkim obni enie kosztów dotarcia produktów do konsumentów ijest traktowany jako dodatkowy kanał dystrybucji. Nast piła równie zmiana wstrukturze kanałów dystrybucji eliminacja tradycyjnych po redników pojawili si nowi oraz firmy działaj ce na rynku tradycyjnym wchodz ce jako po rednicy na rynek internetowy. Poj cie internetowego kanału dystrybucji stosowane jest cz sto zamiennie z elektronicznym kanałem dystrybucji i mo na go definiowa jako wykorzystanie Internetu dla udost pniania produktów i usług klientom maj cym dost p do komputerów i innych technologii umo liwiaj cych dokonywanie transakcji w sposób interaktywny [11]. Pocz tkowo s dzono, i Internet spowoduje stopniowe wykluczanie po redników, jednak tak si nie stało. Konsument zawsze wybierze miejsce gdzie sprzedawca oferuj najwi ksz liczb ró norodnych produktów i tam b dzie robił zakupy. Prawda ta dotyczy nie tylkotradycyjnej sprzeda y ale te sprzeda y przez Internet. Dlatego równie w e-handlu pojawili si po rednicy, którzy poprzez tworzenie odpowiednich serwisów www i współprac z ro nymi dostawcami oferuj bogaty asortyment co przynosi wymierny skutek w postaci du ej ilo ci transakcji. Inny rodzaj po- redników w kanałach dystrybucji stanowi agenci sprzeda y, współpracownicy programów asocjacyjnych i internetowe wyszukiwarki. Bezpo rednie kanały wyst puj w przypadku dóbr luksu-

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, sowych, których zakup wymaga zastanowienia i du ych nakładów finansowych, a tak e w przypadku produktów oferowanych jedynie przez kilku producentów. Na rysunku 1. przedstawionokanały dystrybucji wykorzystuj ce Internet. Przykład pierwszy i pi ty to typowe kanały dystrybucji charakterystyczne dla elektronicznego rynku, gdy nie pojawi si tu adne elementy wyst puj ce w tradycyjnychkanałachdystrybucji.trzy pozostałe przykłady kanałów to poł czenie tradycyjnych z nowoczesnymi kanałami dystrybucji. Ilo po redników wpływa na koszt finalny oferowanego produktu, jednak ró nica, która stanowi o wypieraniu tradycyjnych kanałów dystrybucji przez elektroniczne to przede wszystkim koszty ponoszone przez po redników, wpływaj ce na cen produktu. Rysunek 1. Kanały marketingowe wykorzystuj ce Internet ródło: Zarzycka A.M., Wpływ Internetu na dystrybucje mi dzynarodow, Marketing i Rynek 2003, s.19. Rozwój Internetu, coraz wi ksze nakłady finansowe na rozwój e-handlu, atak e post p techniczny powoduj, i istnieje wiele form dostarczania produktów iusług do konsumentów.jedn z form e-sprzeda y jest witryna internetowa, która charakteryzuj si zbiorem powi zanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. ingz kolei to forma e-handlu, która opiera si głównie na dystrybucji informacji za pomoc newslettera (regularnie wysyłanych i informuj cych o nowo ciach), mailingu (nieregularne wysyłanie informacji promocyjnych) i innych, np. informatorów, instrukcji, uaktualnie programów. Pasa internetowy to miejsce, gdzie zgrupowana jest oferta du ej liczby sklepów internetowych. Za miejsce w pasa u handlowym trzeba zapłaci, a cena zale y od atrakcyjno ci pasa u (www.pasaz.onet.pl,

4 160 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych Aukcje internetowe to model biznesu charakterystyczny dla sektorów: B2C, C2C, i C2B. S to serwisy internetowe, gdzie odbywaj si transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług. Cech charakterystyczn aukcji jest poł czenie rynku C2C z rynkiem B2C ib2b, a tak e nieograniczony dost p do mo liwo ci sprzeda y towarów i usług (www.allegro.pl, Serwisy ogłoszeniowe to przede wszystkim miejsce, w którym to u ytkownik Internetu zarówno osoba prywatna jak i firma mo e umie ci swoje ogłoszenie(www.gratka.pl, Wirtualna giełda to elektroniczna giełda ł cz ca kupuj cych, sprzedaj cych iusługodawców w wirtualne społeczno ci, poszerzaj c rynek poprzez eliminacj barier geograficznych. Dwa podstawowe rodzaje to platformy wirtualne (w ramach jednej bran y) i giełdy horyzontalne (ró ne sektory). Przykładem polskiej giełdy towarowej jestnetbrokers. E-sklepy czyli sklepy internetowe charakteryzowane s jako serwisy www umo liwiaj ce przegl danie, wybór i nabywanie towarów [5]. Inn definicj przedstawiaj autorzy raportu Elektroniczna gospodarka w Polsce 2009, gdzie sklep internetowy to punkt sprzeda y prowadz cy handel elektroniczny w Internecie pod unikatowym adresem www, udost pniaj cy interaktywny formularz, za pomoc którego konsument składa zamówienie dokonuj c wyboru produktu lub usługi na podstawie podanych informacji oraz formy płatno ci. ( ) Za sklep internetowy uznano witryny spełniaj ce trzy wymagania: - dost pny na stronie jednoznaczny opis tego, co jest przedmiotem zakupu iwskazanie ceny; - przedmiot lub usług mo na zamówi online, wykorzystuj c interaktywny formularz; - sprzeda odbywa si w obr bie jego głównej domeny [9]. Prowadzenie sprzeda y za pomoc Internetu regulowane jest ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn, oraz ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny. Informacje, które powinny znale si na stronie e-sklepu reguluje równie ustawa z 2 marca 2000 r., oraz dyrektywa Unii Europejskiej o handlu elektronicznym. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny nakłada na wła cicieli sklepu internetowego obowi zek informowania o kosztach przesyłki, oraz o prawie do odst pienia od umowy. Reguluje równie kwestie zwi zane ze zwrotem towaru przez nabywc, je li ten odst puje od umowy bez podania przyczyny. W przypadku zakupów dokonywanych przez Internet s to bardzo wa ne kwestie, które jednak bardzo cz sto umykaj uwadze klientów e-sklepów. Aukcje internetowe Aukcje internetowe definiowane s jako serwis internetowy, gdzie odbywaj si transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług [5]. Cech charakterystyczn aukcji internetowych jest fakt, i w jednym miejscu spotyka si rynek C2C, oraz B2C i B2B. Na polskim rynku e-commerce jest wiele serwisów aukcyjnych ró ni cych si rodzajami aukcji, czy wymogami stawianymi ich u ytkownikom, jednak podstawowe zasady ich działania s podobne. Najwi kszym serwisem aukcyjnym jest Allegro, który jednocze nie jest najstarszym serwisem działaj cym w e-handlu. Jego dominacja na rynku jest widoczna od wielu lat mimo wchodzenia na polski e-rynek zagranicznych serwisów aukcyjnych.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, W tabeli 1. przedstawiono podział rynku aukcyjnego w Polsce, który opiera si na liczbie trwaj cych aukcji w danym dniu. Na podstawie takich danych obliczono udział poszczególnych serwisów aukcyjnych w całym rynku na dzie roku. Serwis aukcyjny Allegro z ponad 15 milionami aukcji posiada 79,83%udziałuw całympolskim rynku aukcyjnym, co daje mu pozycj lidera na tym rynku. Serwis ten stał si niemal e monopolist w swojej dziedzinie. Drugi w kolejno ci wistak posiada 11,61% udziału w internetowym rynku realizuj c ty. aukcji. 13 mln aukcji, które stanowi ponad 68 punktów procentowych ró nicy miedzy Allegro, a wistakiem ukazuje przepa, która istnieje miedzy liderem tego rynku, a pozostałymi jego uczestnikami. Najmniej znacz ce serwisy aukcyjne to GoSale, oraz Kiermasz, których udział w rynkujest znikomy (odpowiednio 0,01% i 0,036%) i niewiele wnosi do obrazufunkcjonowania polskiego rynku aukcyjnego. Allegro to wiod cy na Polskim rynku serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane s Aukcje oraz wiadczone inne usługi zwi zane z Aukcjami, utrzymywany przez Grup Allegro w domenie allegro.pl, dost pny równie w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro [1]. Tabela 5. Udział wybranych serwisów w całym rynku aukcyjnym na dzie r. Lp. Serwis Liczba aukcji Udział w całym rynku aukcyjnym 1 Allegro ,83% 2 wistak ,61% 3 Aukcjusz ,15% 4 Aukcje FM ,28% 5 ebay Polska ,76% 6 Kiermasz ,36% 7 GoSale ,01% Ł cznie % ródło: Statystyki polskich serwisów aukcyjnych[dost p ] Serwis ebay jest platform sprzeda y towarów i usług, z której korzysta mog zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Obecnie społeczno ebay toponad 247 milionów zarejestrowanych u ytkowników z całego wiata [3]. W polskim Internecie ebay rozpocz ło działalno w 2005 roku. Jest to serwis przeznaczony idostosowany nie tylko do wymogów polskiego prawa ale i klienta, a wymogi dotycz ce opisu oferowanego produktu nie ró ni si znacz co od tych w Allegro. Innym serwisem aukcyjnym dost pnym dla polskich Internautów jest wistak, oferuj cy równie sprzeda w systemie aukcyjnym. W ramach tego serwisu rozró niamy dwa rodzaje transakcji: - Kup Teraz w ramach tej aukcji sprzedaj cy okre la z góry cen za Towar. Aukcja taka mo- e by jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa. - Zaproponuj Cen w ramach tej aukcji kupuj cy wysyła swoj propozycj cenow do sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez klikni cie linka wotrzymanym u z propozycj ) przez wła ciciela aukcji, transakcja zostaje zawarta [13]. Serwis wistak prowadzi trzy rodzaje aukcji: - aukcj jawn, do której dost p nie jest w aden sposób ograniczony;

6 162 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych - aukcj prywatn, gdzie kupuj cy s wybierani przez sprzedaj cego, oraz - aukcj ogłoszenia, które maj charakter informacyjny i ogłoszeniowy. Opis towaru wystawionego na sprzeda musi by dokładnie wykonany, asprzedaj cy jest odpowiedzialny za jego nierzetelnie wykonanie. Opis musi by wykonany w j zyku polskim, i zawiera wszelkie istotne elementy dotycz cego wygl du towaru, sposobu dostawy oraz płatno ci. Formy płatno ci Nieodł cznym elementem zakupów nie tylko w Internecie jest płacenie za zakupiony towar. O ile karty płatnicze stały si codzienno ci w sklepach tradycyjnych, tak w sklepach internetowych nale no ci za zamówienia cz sto regulowane s gotówk w momencie dostarczenia towaru do domu. Nie jest to najwygodniejszy sposób płacenia za zakupy w sieci, ale przez klientów oceniany jako najbardziej bezpieczny. Przesyłki za pobraniem cz sto s dro sze ni w przypadku innych form płatno ci, gdy zawieraj prowizj pobieran przezpoczt. Inne formy płatno ci to: - przelew z konta bankowego najprostszysposób płacenia w sieci. Jedynym mankamentem tej formy jest r czne wpisywanie danych do formularza przelewu bankowego. - karty płatnicze najpopularniejsz form płacenia za dokonane zakupy.wprowadzenie autoryzacjion-lineumo liwoło bezpieczne realizowanie płatno ci, w których informacje znajduj ce si na karcie kredytowej przesyłane s do centrum autoryzacji (w PolscePolCard, ecard). - karty pre-paid nie wymagaj konta wbanku czy karty kredytowej. Jest to rodzaj karty płatniczej na okaziciela, porównywalnej do funkcjonowania doładowywanej karty telefonicznej. - szybkie transfery klient nie musi wpisywa danych sprzedawcy, jego rachunku bankowego, czy kwoty, po zalogowaniu na stronie banku formularze s automatyczniewypałniane, co ogranicza czas po wi cony na dokonanie płatno ci do minimum (BZ WBK, mbank, Inteligo). - PayPal to inny od wszystkich sposób płacenia, który umo liwia dokonywanie transakcji miedzy u ytkownikami poczty elektronicznej. Aby zapłaci za zakupiony towarnale y wprowadzi jedynie adres oraz hasło do konta PayPal. - Płac z Allegro jest form charakterystyczn dla tego serwisu aukcyjnego. Polega ona na przejmowaniu przez Agenta Rozliczeniowego przelewów pieni nych dokonywanych przez Kupuj cych w celu zapłaty za Towar, które na ich polecenie przekazywane s na rachunki bankowe wskazane przez Sprzedaj cych. Formy dostawy Dostawa towarów zakupionych w Internecieodbywa si na dwa sposoby. Pierwszy z nich to fizyczny przepływ towarów materialnych drugi za przepływ za pomoc sieci Internet towarów niematerialnych.towary materialne dostarczane s przez Poczt Polsk, firmy kurierskie lub te odbierane osobi cie w sklepie tradycyjnym. Dobra niematerialnezakupione w sklepach Internetowych pobranie s zserwera FTP, przesyłane drog ow, oraz pobierane bezpo rednio ze stron sklepu.klient, który zakupił np. program komputerowy nie musi go fizycznie odbiera na płycie czy te innym no niku. Sklepy internetowe sprzedaj ce towary niematerialne oferuj tak e mo liwo bezpo redniego pobrania drog transmisji poprzez ł cze internetowe. Plik, do którego zakupili my prawo u ytkowania jest trwale oznakowany jako własno U ytkownika [4].

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Firmy prowadz ce sprzeda detaliczn w Internecie realizuj ce du liczb niewielkich zamówie decyduj si bardzo cz sto na zatrudnienie wyspecjalizowanych dostawców usług logistycznych nazywanych 3PL (third-party logistics provider). Oferuj oni nie tylko dostaw produktu do klienta, ale równie zarz dzaj cało ci transakcji z klientem, zapasami, logistyk zwrotów oraz prowadz analiz sprzeda y. Oferentami w zakresie usług logistycznych dla e-handlu s przede wszystkim firmy z bran y przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP). Usługi oferowane przez podmioty z rynku KEP polegaj na finalnym dostarczeniu produktu do klienta w systemie od drzwi do drzwi w mo liwie najkrótszymczasie, przy wykorzystaniu odpowiedniej sieci operacyjnej, z zachowaniem optymalnych kosztów [7]. Wa n usług dla e-sklepów jest usługa COD (ang. Cash On Delivery), czyli dostarczenie przesyłki za pobraniem nale no ci od odbiorcy. Usługa ta minimalizuje ryzyko niewypłacalno ci klienta, a co za tym idzie zwi ksza szanse e-firmy na zachowanie płynno ci finansowej. Jedn z nowszych usług oferowanych przez firmy kurierskie s tak e Paczkomaty 24/7 czyli system skrytek pocztowych, słu cy do odbieraniapaczek 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu. 3. Metodyka bada Analiza transakcji kupna-sprzeda y dokonywanych w Internecie opierała si na losowo wybranych sklepach internetowych działaj cych samodzielnie, na platformie aukcyjnej Allegro, oraz na osobach fizycznych b d cych uczestnikami aukcji na platformie Allegro, Ebay, oraz Aukcjonariusz. Kryterium jakie zastosowano przy wyborze poszczególnych uczestników e-handlu to przede wszystkim posiadanie co najmniej stu opinii od kontrahentów po dokonanej transakcji, oraz podział poszczególnych firm na cztery bloki tematyczne w zale no ci od rodzaju asortymentu. Spo ród licznej grupy produktów oferowanych w sieci wybrano cztery najbardziej popularnekategorie, istniej ce od pocz tku działania platformy aukcyjnej:sprz t komputerowy,sprz t AGD,odzie, orazksi ki. Oceny poszczególnych transakcji pozyskano z platformy OPINEO, opinii u ytkowników poszczególnych serwisów aukcyjnych b d cych uczestnikami aukcji, oraz ocen u ytkowników platformy Sklepy 24.Przy analizie ocen brano pod uwag opinie na temat opisu na stronie, realizacj płatno ci, oraz szeroko rozumian dostaw pocz wszy od opakowania produktu po czas potrzebny na finalne dostarczenie produktu do klienta. Procentowy udział opinii dotycz cych opisu, płatno ci i dostawy zestawiono z ogółem negatywnych opinii zawartych w stu wypowiedziach na temat danego kontrahenta. Istot opisu zawartego na stronie s informacje o samym produkcie i jego zdj cie, jak równie opis form płatno ci i dostawy, oraz informacje na temat przewidywanego czasu potrzebnego do zrealizowania zamówienia. Realizacja płatno ci to przede wszystkim fizyczny przepływ pieni dzy, dost pno poszczególnych form płatno ci, czas ksi gowania poszczególnych operacji finansowych oraz wystawianie paragonów i faktur. Dostawa opiera si głownie na pracy firm kurierskich, oraz Poczty Polskiej. Wa nym elementem decyduj cym o ko cowym zadowoleniu klienta jest czas potrzebny na realizacj zamówienia. Wa ny jest równie sposób przygotowania zamówionego towaru, a wi c jego opakowanie i przygotowanie do transportu.

8 164 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych 4. Wyniki bada 4.1. Analiza transakcji realizowanych w e-handlu W tabeli 2. zamieszczono 15 losowo wybranych sklepów i uczestników aukcji ze sprz tem komputerowym, których transakcje zostały przeanalizowane pod wzgl dem trafno ci opisu zawartego na stronie, przejrzysto ci i sprawno ci w dokonywaniu płatno ci, oraz dostawy. Opinie, na podstawie których dokonano powy szego opracowania zostały wystawione przez kupuj cych. Pod uwag brano 100 opinii na temat zawartych transakcji i ustalono ich udział procentowy. Obliczono równie redni, która wskazuje na problem, który był najcz ciej wskazywany przez kupuj cych sprz t komputerowy. Dla czterech sklepów opinie dotycz ce dostawy były jedynymi negatywnymi ocenami wystawionymi przez klientów. Siedmiu sprzedaj cych otrzymało negatywne opinie w dwóch elementach sprzeda y, a mianowicie dostawy i opisu. Dwóm uczestnikom transakcji negatywne oceny wystawionoza dostawy i płatno ci, natomiast pozostali dwaj zostali ocenieni negatywnie we wszystkich trzech elementach transakcji. Najwi cej, bo a 74,3% opinii negatywnych dotyczyło dostawy. Kupuj cy najcz ciej skar yli si na nieterminowo dostaw, na brak kontaktu z kurierem co skutkowało wielogodzinnym oczekiwaniem na jego przyjazd, oraz nieprawidłowe przygotowanie towaru do wysyłki, co w przypadku sprz tu komputerowego jest rzecz bardzo wa n. Złe przygotowanie przesyłki było powodem wielu wad zakupionego towaru, a co za tym idzie jego reklamacji i zwrotu. Opis towaru wystawionego na sprzeda nie zawsze był zgodny zrzeczywisto ci. Zdarzały si bł dy wopisie precyzyjnych parametrów danego sprz tu, co z uwagi na rodzaj oferowanego asortymentu było bardzo istotne. Lp. Tabela 6. Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej sprz t komputerowy Nazwa uczestnika e-handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 McComp Gdynia sklep internetowy 0,0% 28,6% 71,4% 2 Techplanet sklep internetowy 13,3% 6,7% 80,0% 3 RamTech sklep internetowy 25,0% 0,0% 75,0% 4 Komputronik sklep internetowy 40,0% 0,0% 60,0% 5 SCK sklep internetowy 18,2% 0,0% 81,8% 6 Centrum Elektroniki sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 7 Planet.com sklep internetowy z Allegro 66,7% 0,0% 33,3% 8 Dell Aut. Partner sklep internetowy z Allegro 0,0% 33,3% 66,7% 9 Tech Sat 24 sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 10 Maxima sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 11 Igor 8472 u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 25,0% 12,5% 62,5% 12 Kocio 54 u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 20,0% 0,0% 80,0% 13 Sevillus u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 80,0% 0,0% 20,0% 14 Sklep-pc Sklep internetowy na portalu sklepy24 0,0% 0,0% 100,0% 15 Medtech Sklep internetowy na portalu sklepy24 16,7% 0,0% 83,3% REDNIA 20,3% 5,4% 74,3% ródło: Opracowanie własne.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Nast pn analizowan grup stanowiły sklepy i uczestnicy aukcji oferuj cy do sprzeda y sprz t AGD. W badaniu uczestniczyło 11 losowo wybranych sklepów, oraz 4 osoby prywatne sprzedaj ce na aukcji Allegro. W ród sklepów mo na wyró ni te działaj ce samodzielnie, ogłaszaj ce si na portalu aukcyjnym Allegro, oraz portali Sklepy 24.Sprawdzono 100 opinii dla ka dego uczestnika badania z których wyodr bniono negatywne z podziałem na ich rodzaj, oraz ich udział procentowy w ogóle negatywnych ocen, a dane przedstawiono w tabeli 3. Lp. Tabela 7. Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej sprz t AGD Nazwa uczestnika e-handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 Rynekagd.pl sklep internetowy 20,0% 0,0% 80,0% 2 2Hd.pl sklep internetowy 21,1% 0,0% 78,9% 3 Elektromarket.pl sklep internetowy 15,8% 21,1% 63,2% 4 lider24.media.pl sklep internetowy 25,8% 25,8% 48,4% 5 NEO24.pl sklep internetowy 27,3% 9,1% 63,6% 6 IQUITOS sklep internetowy z Allegro 33,3% 20,0% 46,7% 7 AGDOM sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 8 AGD-AGD sklep internetowy z Allegro 66,7% 0,0% 33,3% 9 Elektrocam sklep internetowy z Allegro 20,0% 0,0% 80,0% 10 Elkam sklep internetowy z Allegro 42,9% 14,3% 42,9% 11 Pabis-70 u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 69,2% 0,0% 30,8% 12 BMK_zanetka u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 100,0% 0,0% 0,0% 13 tazowielki u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 33,3% 0,0% 66,7% 14 LOGO2424 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 50,0% 0,0% 50,0% 15 Gate24 sklep internetowy na portalu sklepy24 0,0% 50,0% 50,0% REDNIA 35,0% 9,4% 55,6% ródło: Opracowanie własne. Siedmiu sprzedaj cych otrzymało opinie negatywne w zakresie dostawy i opisu zawartego na stronie, dla pi ciu kolejnych opinie negatywne dotyczyły wszystkich trzech badanych elementów transakcji kupna-sprzeda y. Dwaj sprzedawcy uzyskali po 100% negatywnych opinii dotycz cych odpowiednio dostawy i opisu jeden natomiast otrzymał po 50% negatywnych opinii dotycz cych dostawy i płatno ci. Sprz t AGD i jego dostawcy s jedn z grup, najliczniej reprezentowan wpolskim e-handlu. Rozkład opinii negatywnych dotycz cych transakcji wtym segmencie handlu internetowego wskazuje, e najwi ksze problemy wyst puj z dostaw (55,6%). Wi e si to głównie z gabarytami oferowanego sprz tu i zwi zanymi z tym problemami firm kurierskich w zapewnieniu terminowo ci dostaw i brakiem uszkodze w transportowanych przesyłkach. Klienci du ych sklepów internetowychoferuj cych sprz t AGD negatywnie wypowiadali si co do wysokich kosztów przesyłki, oraz niemo no ci odbioru osobistego nawet w du ych miastach. Je li chodzi o sprzedaj cych (osoby prywatne) na platformie Allegro, z cz stymi uwagami dotycz cymi dostawy wi zały si problemy z jako ci opakowa, oraz nieterminowo ci realizowanych zamówie. 35% negatywnych opinii dotyczy niewła ciwego opisu przedmiotu. Cz stym problemem zgłaszanym przez kupuj cych sprz t AGD byłyopisane na stronie internetowej funkcje u ytkowe,

10 166 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywisto ci. Cz sto produkt nie posiadał w swoich funkcjach podanych opcji ani w rzeczywisto ci, ani w instrukcji obsługi od producenta. Uwagi dotycz ce płatno ci (nieco ponad 9%) wi zały si głównie z oczekiwaniem na wystawienie faktur oraz długim oczekiwaniem na zaksi gowanie wpłaty, co przekładało si na wydłu enie czasu dostawy. Tabela 4. przedstawia u ytkowników sprzedaj cych odzie. W ród losowo wybranych przedstawicieli tej cz ci rynku elektronicznego jest 13 sklepów internetowych, w tym 5 działaj cych samodzielnie i 8 ogłaszaj cych si na portalu Allegro, jest równie 2 sprzedaj cych (osoby prywatne), którzy swoje towary wystawili na portalu Allegro. Tabela 8. Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej odzie Lp. Nazwa uczestnika e-handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 Centr.H. MODEMA sklep internetowy 66,7% 0,0% 33,3% 2 Eslavo sklep internetowy 100,0% 0,0% 0,0% 3 Eksluzywna.com.pl sklep internetowy 55,6% 0,0% 44,4% 4 Your style.pl sklep internetowy 80,0% 0,0% 20,0% 5 Mega Buty sklep internetowy 20,0% 0,0% 80,0% 6 FIHNE Style sklep internetowy z Allegro 16,7% 33,3% 50,0% 7 Cokietria sklep internetowy z Allegro 33,3% 0,0% 66,7% 8 Brastar sklep internetowy z Allegro 10,0% 0,0% 90,0% 9 Barttex sklep internetowy z Allegro 40,0% 0,0% 60,0% 10 Carmen 2000 sklep internetowy z Allegro 100,0% 0,0% 0,0% 11 pmonko7 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 100,0% 0,0% 0,0% 12 pioro-12 sklep internetowy z Allegro 100,0% 0,0% 0,0% 13 ExclusiveStore1 sklep internetowy z Allegro 62,5% 0,0% 37,5% 14 MarySavvy7 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 100,0% 0,0% 0,0% 15 kupujzagrosze sklep internetowy z Allegro 33,3% 0,0% 66,7% REDNIA 61,2% 2,2% 36,6% ródło: Opracowanie własne. Minimalny udział osób prywatnych w tej cz ci badania był spowodowany mniejsz ni zało ono w badaniu (100) ilo ci opinii wystawion przez kupuj cych. rednia obliczona dla tej grupy asortymentowej stanowi sum danego rodzaju opinii podzielon przez liczb uczestników badania. Opis oferowanego produktu dla pi ciu sprzedaj cych był jedynym le ocenianym elementem dokonywanych transakcji. Dostaw i opis oceniono negatywnie w dziewi ciu kolejnych przypadkach. Wszystkie trzy elementy to jest opis, dostawa ipłatno uzyskały negatywn opini w jednym sklepie. 61,2 % opinii negatywnych dotyczyło nierzetelnych informacji zawartych na stronie sklepu. Zastrze enia budził nie tylko opis produktu wystawionego na sprzeda, ale równie niezgodno podanego czasu realizacji z rzeczywistym terminem dostawy. Opinie dotycz ce płatno ci stanowi 2,2 % ogółu opinii negatywnych i dotyczyły przede wszystkim zastrze e co do małej mo liwo ci wyboru odpowiedniej dla kupuj cegoformy płatno ci, oraz niewystarczaj cej szybko ci w ksi gowaniu wpłat co miało znacz cy wpływ na szybko realizacji zamówienia. Opinie

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, negatywne dotycz ce dostawy opierały si przede wszystkim na uwagach do pracy firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, jak równie na nie przestrzeganiu umówionego terminu realizacji zamówienia. W badaniu uczestników e-handlu w asortymencie ksi ki wzi ły udział losowo wybrane sklepy internetowe zarówno z portalu Allegro, jak i działaj ce samodzielnie. Badaniem obj to równie osoby prywatne uczestnicz ce w e-handlu na portalu Allegro. Zostało przebadanych po sto opinii dotycz cych danego uczestnika e-handlu z których wyodr bnione opinie negatywne z podziałem na negatywne opinie dotycz ce opisu, płatno ci, oraz dostawy. Obliczono udział ka dego rodzaju opinii w ogóle opinii negatywnych, oraz redni odzwierciedlaj c podział poszczególnego rodzaju opinii w całym segmencie ksi ek. Wyniki bada uj to w tabeli 5. Lp. Tabela 9.Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej ksi ki Nazwa uczestnika e- handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 Podreczna.pl sklep internetowy 22,2% 11,1% 66,7% 2 Gandolf sklep internetowy 44,5% 18,5% 37,0% 3 Kolporter.pl sklep internetowy 21,1% 0,0% 78,9% 4 Literacka.pl sklep internetowy 0,0% 0,0% 100,0% 5 Merlin sklep internetowy 22,6% 9,5% 67,9% 6 Book shop sklep internetowy z Allegro 16,7% 25,0% 58,3% 7 Fajny Regał sklep internetowy z Allegro 33,3% 0,0% 66,7% 8 Ksiegarnia media sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 9 Ryszardlwieserce 52 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 50,0% 0,0% 50,0% 10 Caral u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 66,7% 0,0% 33,3% 11 Kotek-k11 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 0,0% 0,0% 100,0% 12 aniaiwojtek1 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 0,0% 0,0% 100,0% 13 BestselleryPL sklep internetowy z Allegro 50,0% 0,0% 50,0% 14 eantikus1 sklep internetowy z Allegro 66,7% 0,0% 33,3% 15 tomaszdymek u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 42,9% 0,0% 57,1% REDNIA 29,1% 4,3% 66,6% ródło: Opracowanie własne. Elementy transakcji w sprzeda y ksi ek pod wzgl dem jako ci płynno ci irzetelno cizostały ocenione przez kupuj cych w sposób nie odbiegaj cy od oceniania innego asortymentu b d cego przedmiotem e-handlu. Dostawa była jedynym wadliwie działaj cym elementem transakcji w czterech podmiotach zajmuj cych si sprzeda ksi ek. U siedmiu oferentów dostawa i płatno były powodem negatywnych opinii wystawionych przez kupuj cych. W pozostałych czterech przypadkach jako opisu zawartego na stronie, płatno ci oraz dostawa na wszystkich etapach były powodem niezadowolenia klienta wyra onym negatywn opini. Oferty ksi ek w Internecie charakteryzuj si negatywnymi opiniami o ich dostawie, oraz opisie. Dostawa wi e si głównie ze złym opakowaniem towaru, który w czasie przesyłki ulega uszkodzeniu. Cz sto ksi ka kupowana na prezent, nie nadaje si do wr czenia, gdy została uszkodzona. Terminowo realizacji zamówie zostawia równie wiele do yczenia. Jednak to w znacznym stopniu wi e si z opisem stanu magazynowego zawartego na stronie.

12 168 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych Opis ten cz sto jest nieaktualny, co wi e si zinnym dłu szym terminem realizacji zamówienia. Klienci wybieraj cy ofert cz sto bior pod uwag dost pno danego towaru, nieaktualnyopis stanu magazynowego rodzi wiele nieporozumie i wydłu a w znacz cy sposób czas dostawy. Płatno ci przy zakupie ksi ek s na ogół dobrze oceniane, z wyj tkiem sklepów gdzie zdarzaj ca si opó nione ksi gowania poszczególnych transakcji Analiza jako ci transakcji internetowych Jako transakcji kupna-sprzeda y realizowanych za pomoc Internetu, mimo wielu nowych technologii dotycz cych płatno ci, dostawy czy te uaktualniania stron pozostawia wiele do yczenia. W ród trzech analizowanych etapów sprzeda y w sieci amianowicie opisu zawartego na stronie, płatno ci i dostawy to wła nie ta ostatnia zasługuje na miano najwi kszego zagro enia wyst puj cego w sprzeda y internetowej. Poszczególne elementy transakcji handlowych rozkładaj si ró nie wzale no ci od sprzedawanego asortymentu. Udział procentowy ka dego z elementów w ogóle opinii negatywnych wi e si ze specyfik konkretnego produktu. Opis produktu stanowi istot sprzeda y odzie y. To wła nie w tej grupie towarów opis stał si najsłabszym elementem transakcji (61,2% negatywnych opinii). Jego nierzetelne wykonanie przy du ym znaczeniu w podejmowaniu decyzji stanowi główne ródło niezadowolenia klienta, a tym samym zniech ca go do kupowania tych produktów w Internecie. W przypadku ksi ek i sprz tu AGD element opisu wynosił odpowiednio od 29,1% do 35% opinii negatywnych i dotyczył przede wszystkim braku na stronie aktualnych informacji na temat stanów magazynowych co było powodem wydłu ania si procesu dostawy zamówionego towaru. Najmniej negatywnych opinii dotyczyło sprz tu komputerowego (20,3%). Płatno i operacje dotycz ce przepływu gotówki mimo najwi kszego ryzyka to najmocniejsze ogniwo transakcji internetowych. To ten element wywołuje u kupuj cych najwi cej obaw, jednak na podstawieprzeprowadzonych analiz opinii i ocen wystawianych przez kupuj cych jest to ta cze transakcji, która jest obarczona najmniejsz ilo ci opinii negatywnych. Przy sprz cie AGD uwagi dotycz ce płatno ci były zauwa alne i stanowiły 9,4% opinii negatywnych dotycz cych tej grupy asortymentowej.sprz t komputerowy i ksi ki to odpowiednio 5,4% i 4,3% opinii negatywnych. Najmniej (2,2%) takich opinii dotyczyło transakcji w kategorii odzie. Bior c jednak pod uwag i tak niski poziom negatywnych uwag płatno ci stanowi najmocniejsze ogniwo w transakcjach e-handlu. Analizowane elementy transakcji handlowych w oparciu o wybrane grupy produktów jednoznacznie wskazuj, i wła nie elementy dostawy: przygotowanie zamówienia, jego transport i czas dostawy, klienci e-sklepów i aukcji internetowych wskazali jako najsłabszy element całego procesu transakcyjnego. Wtrzech na cztery grupy asortymentowe to wła nie dostawa wykazała najwi kszy procentowy udział opinii negatywnych. W sprz cie komputerowym dostawa okazała si najsłabszym elementem transakcji kupna-sprzeda y (74,3% opinii negatywnych w tym asortymencie dotyczyło wła nie dostawy). Wi zało si to nie tylko z prac firm kurierskich ale równie ze złym przygotowaniu przesyłek co wprzypadku tego rodzaju produktów jest niesłychanie istotne. W przypadku ksi ek(66,6%) równie dostawa odgrywała najwa niejsz rol w ocenie konkretnych transakcji handlowych. Proces dostawy ksi ek był negatywnie oceniany nie tylko w zakresie czasu realizacji zamówienia, ale równie jego przygotowania do wysyłki. Przy sprz cie AGD, a zwłaszcza sprz cie o du ych gabarytach dostawa była powodem 55,6%

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, negatywnych opinii. Opó nienia w dostawie, brak mo liwo ci odbioru osobistego czy te wysokie koszty dostawy to uwagi, które mo napowi za z t grup produktów.najmniej opinii negatywnych w zakresie dostawy otrzymały transakcje w kategorii odzie (36,6%). 5. Podsumowanie Z przeprowadzonych bada wynika, e zagro eniem w skutecznej realizacji transakcji whandlu internetowym jest niewła ciwy przepływ informacji, rodków płatniczych oraz produktów mi dzy sprzedawc a kupuj cym. Głównym zagro eniem w skutecznej realizacji transakcji jest niewła ciwie realizowana dostawa zakupionych produktów oraz opis prezentowanych do sprzeda y towarów. Najmniej negatywnych opinii dotyczyło trudno ci zwi zanych z realizacj płatno ci. Rozkład negatywnych opinii dotycz cychbadanychelementówtransakcji ró nił si w zale no ci od grupy produktów. Dostawa była najsłabszym elementem w transakcjach przeprowadzonych dla trzech grupproduktów.sprzeda sprz tukomputerowego, AGD i ksi ek charakteryzowała si du ilo ci negatywnych ocen w tym zakresie. Ponad 50% udział negatywnych opinii dotycz cych tego elementu transakcjiw ogóle wystawionych ocen wskazuje na podstawowy problem z jakim musza si upora sprzedaj cy w sieci. Na dalszym planie wzakresie tych grup produktów znalazł si opis z około trzydziestoprocentowym udziałem opinii negatywnych. Płatno natomiast nie przekraczaj c 10% opinii negatywnych w ogóle wystawionych wypadła najkorzystniej. Ww przypadku handlu odzie najwi cej zastrze e odnosiło si do opisu zawartego na stronie. Ponad 60% procent negatywnych opinii dotycz cych opisu sprzedawanej odzie y wskazuje, i w tej grupie produktów to ten element transakcji zawieranych poprzez Internet wymaga najwi kszych zmian. W dalszej za kolejno ci oceny negatywne dotyczyły dostawy ipłatno ci. Poprawa jako ci usług wiadczonych przez firmy kurierskie oraz rzetelno ci opisu prezentowanych do sprzeda y towarów i usług skutkowa powinna wzrostem zaufania klientów do dokonywania transakcji kupna-sprzeda y drog elektroniczn, aco za tym idzie zwi kszenie roli Internetu jako nowoczesnego kanału dystrybucji.

14 170 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych Bibliografia [1] Allegro. Regulamin serwisu [dost p ] /0/user_agreement.php. [2] Cellary W., Elektroniczny biznes, Bezpieczna gospodarka elektroniczna. Wydanie specjalne Net Forum 2000, s. 8. [3] Ebay Firma [dost p ]. /companyoverview.html. [4] e-mentor. Regulamin korzystania z serwisu [dost p ] [5] Gregor B., Stawiszy ski M., E-Commerce, OW Branta Bydgoszcz-Łód 2002,s.129. [6] Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. K.E. Liber Warszawa 2001, s. 18. [7] Kawa A., Logistyczna obsługa handlu elektronicznego problemy i rozwi zania [dost p ] znego.problemy.i.rozwiazania.htm. [8] Kotler Pf., Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner&S-ka Warszawa 1994, s.480. [9] Kraska M. (red), Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2009, ILiM P- 2010,s.142. [10] Mój własny serwer FTP[dost p ] pl/artykul/moj_wlasny_serwer_ftp,9994.html. [11] Pindakiewicz J., Handel elektroniczny, Wybrane problemy,[dostep ] [12] Szadkowski S., Internet niewykorzystan szans rozwoju MSP. [dost p ]http://wyborcza.biz/Firma/1,101618, ,Internet_niewykorzystan a_szansa_rozwoju_msp.html. [13] wistak. Regulamin serwisu aukcyjnego [dost p ] pl/info/regulamin.html. [14] Zarzycka A.M., Wpływ Internetu na dystrybucj mi dzynarodow, Marketing i Rynek, 2003,s.19.

15 171 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, 2011 LIMITATIONS IN IMPLEMENTING INTERNET TRANSACTIONS Summary Limitations of using the Internet in Poland by retail customers or companies running activities via this medium can have a diverse character.the characteristic feature is a poor quality of the underinvested network infrastructure and related problems with the speed of connections, as well as high prices imposed by Internet Service Providers. The level of users competences is not much better, what is often caused by lack of awareness and knowledge on potentiality and the way of trade functioning in the Internet. The article is focused on porblems connected with concluding the Internet transactions starting fromfinding andmaking choice of the product, through completing an order, making the payment, to delivering the product to the customer. Keywords: e-shops, e-trade, e-business Marek Sikora Grzegorz Dzie a Zbigniew Lwowski Katedra Informatyki Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, Bydgoszcz

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia 1. Sprzedawca Spółka EnergyLife Limited z siedzibą w Sliema SLM 1843, Malta przy ulicy Sir Luigi Camilleri Street 7A wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 90 dni za darmo

Regulamin promocji 90 dni za darmo Regulamin promocji 90 dni za darmo (nie stosuje się do konsumentów) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji 90 dni za darmo. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gutta.pl zwany w dalszej części regulaminu "Sprzedającym" jest sklepem firmowym firmy Gutta Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

1 Strony transakcji. 2 Przedmiot transakcji

1 Strony transakcji. 2 Przedmiot transakcji Regulamin sklepu internetowego SKF - Kasy Fiskalne 1 Strony transakcji 1. Właścicielem sklepu internetowego SKF - Kasy Fiskalne zwanego dalej esklep SKF jest firma SKF-Systemy Kas Fiskalnych Piotr Nowak

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenckiej. Postanowienia ogólne.

Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenckiej. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenckiej 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenckiej, zwane dalej OWS stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU Pierwszym krokiem w sklepie internetowym jest znalezienie szukanych produktów. Jest to możliwe na kilka sposobów : 1. Przez kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo