OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz ce działalno za po rednictwem tego medium mog mie ró norodny charakter. Charakterystyczna jest niska jako niedoinwestowanej infrastruktury sieciowej i co si ztym wi e problemy z szybko ci ł czy oraz wysokimi cenami serwowanymi przez dostawców usług internetowych. Nie lepiej wygl da pozim kompetencji u ytkowników, który cz sto spowodowanyjest nie widomo ci i niewiedz o mo liwo ciach orazsposobie funkcjonowania handlu winternecie [12]. W artykule skupiono si na problemach zwi zanych z zawieraniem i realizacj transakcji internetowych zaczynaj c od znalezienia i dokonania wyboru produktu, poprzez wykonanie zamówienia, dokonanie opłaty, a po dostaw produktu do klienta. Słowa kluczowe: sklepy internetowe, e-handel, e-biznes 1. Wst p Współczesny rozwój teleinformatyczny oferuje przedsi biorcom oraz osobom prywatnym dost p do nowoczesnych form sprzeda y izakupu. Internet stał si nie tylko ródłem informacji, ale równie narz dziem wykorzystywanym przez przedsi biorstwa produkcyjne i handlowe do realizowania swoich zamierze handlowych, a osobom fizycznym umo liwił dokonywanie zakupów, oraz wystawianie na sprzeda swoich towarów. Skutkiem post pu informatycznego jest powstanie nowej gał zi gospodarki jak jest e-handel. Pojawiły si nowoczesne kanały dystrybucji, które stały si dodatkowym obok tradycyjnych kanałów sposobem dotarcia firmy do klienta. Firmy oferuj ce usługi dotycz ce tworzenia oraz obsługi stron internetowych stały si stałymi współpracownikami dla nowoczesnego przedsi biorstwa. Rozwój e-handlu spowodował rozwój całej bran y zajmuj cej si transportem, oraz dostarczaniem towarów do klienta. Podmioty gospodarcze funkcjonuj ce na rynku, aby by konkurencyjnymi musz istnie nie tylko lokalnie, ale powinny by dost pne na mo liwie najszerszym obszarze, co umo liwia im sie internetowa. Głównym celem prezentowanego artykułu jest analiza i ocena barier sprawno ci realizacji transakcji wkanałach dystrybucji internetowej. Aby zdiagnozowa ewentualne przyczyny problemów w realizacji transakcji internetowych z punktu widzenia finalnego klienta zanalizowano trzy sfery działalno ci handlowej w Internecie: wymian informacji mi dzy klientem a sprzedawc, realizacj płatno ci oraz transport zakupionych produktów.

2 158 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych 2. Internet jako nowoczesnych kanał dystrybucji Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat biznes w Polsce nie tylko musiał pokona problemy zwi zane z przej ciem z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do wolnego rynku, ale równie nad - y za gwałtownym skokiem technologicznym. Przedsi biorstwa musiały szybko nadrobi stracony czas, jak równie na bie co reagowa na zmiany zachodz ce w sposobie zarz dzania firm. Rozwój sektora IT spowodował, e powstały nowe modele biznesu, a coraz łatwiejszy dost p do Internetu zwi kszył znaczenie tego narz dzia w procesie funkcjonowania firmy. E-biznes według A. Hartman, J. Sifonis, J. Kadorto: jakiekolwiek przedsi wzi cie internetowe taktycznelub strategiczne które przekształca zale no ci biznesowe, czy b d to relacje business-to-consumer, business-to-business, powi zania wewn trz przedsi biorstw (intra-business), czy pomi dzy konsumentami (consumer-to-consumer) [6]. E-handel jest cz ci składow e-biznesu odgrywaj c istotn rol w okre laniu pozycji firmy na runku. Według tych samych autorów e-handel (e-commerce) to szczególny rodzaj przedsi wzi w zakresie e-biznesu skupiaj cy si wokół pojedynczych transakcji wykorzystuj cych sie jako medium wymiany, obejmuj cy relacje pomi dzy przedsi biorstwami (business-to-business, B2B), jak i pomi dzy przedsi biorstwem i konsumentem (business-to-consumer, B2C) [6]. Z kolei W. Cellary o e-commerce wyra a si nast puj co: O handlu elektronicznym mówimy wówczas, gdy zwi zane z nim procesy biznesowe s realizowane drog elektroniczn. Przedmiot handlu mo e by cyfrowy lub materialny. Równie podmiot handlu sprzedawca i kupuj cy mo e by fizyczny lub wirtualny. (...) Handel elektroniczny obejmuje cztery główne procesy biznesowe: promocj i marketing, zamówienia, płatno ci i dostawy oczywi cie tylko w przypadku produktów cyfrowych [2]. Szybkie tempo rozwoju e-biznesu spowodowało powstanie nowego sektora, amianowiciee-gospodarkimaj cejcoraz to wi ksze znaczenie w funkcjonowaniu całej gospodarki wpolsce i na wiecie. Formy dystrybucji wykorzystywane w e-handlu Kanał dystrybucji to zbiór wzajemnie zale nych od siebie organizacji współuczestnicz cych w procesie dostarczania produktów lub usługi do u ytkownika lub konsumenta [8]. Obecnie coraz wi ksz rol w dystrybucji odgrywa Internet, który powoduje przede wszystkim obni enie kosztów dotarcia produktów do konsumentów ijest traktowany jako dodatkowy kanał dystrybucji. Nast piła równie zmiana wstrukturze kanałów dystrybucji eliminacja tradycyjnych po redników pojawili si nowi oraz firmy działaj ce na rynku tradycyjnym wchodz ce jako po rednicy na rynek internetowy. Poj cie internetowego kanału dystrybucji stosowane jest cz sto zamiennie z elektronicznym kanałem dystrybucji i mo na go definiowa jako wykorzystanie Internetu dla udost pniania produktów i usług klientom maj cym dost p do komputerów i innych technologii umo liwiaj cych dokonywanie transakcji w sposób interaktywny [11]. Pocz tkowo s dzono, i Internet spowoduje stopniowe wykluczanie po redników, jednak tak si nie stało. Konsument zawsze wybierze miejsce gdzie sprzedawca oferuj najwi ksz liczb ró norodnych produktów i tam b dzie robił zakupy. Prawda ta dotyczy nie tylkotradycyjnej sprzeda y ale te sprzeda y przez Internet. Dlatego równie w e-handlu pojawili si po rednicy, którzy poprzez tworzenie odpowiednich serwisów www i współprac z ro nymi dostawcami oferuj bogaty asortyment co przynosi wymierny skutek w postaci du ej ilo ci transakcji. Inny rodzaj po- redników w kanałach dystrybucji stanowi agenci sprzeda y, współpracownicy programów asocjacyjnych i internetowe wyszukiwarki. Bezpo rednie kanały wyst puj w przypadku dóbr luksu-

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, sowych, których zakup wymaga zastanowienia i du ych nakładów finansowych, a tak e w przypadku produktów oferowanych jedynie przez kilku producentów. Na rysunku 1. przedstawionokanały dystrybucji wykorzystuj ce Internet. Przykład pierwszy i pi ty to typowe kanały dystrybucji charakterystyczne dla elektronicznego rynku, gdy nie pojawi si tu adne elementy wyst puj ce w tradycyjnychkanałachdystrybucji.trzy pozostałe przykłady kanałów to poł czenie tradycyjnych z nowoczesnymi kanałami dystrybucji. Ilo po redników wpływa na koszt finalny oferowanego produktu, jednak ró nica, która stanowi o wypieraniu tradycyjnych kanałów dystrybucji przez elektroniczne to przede wszystkim koszty ponoszone przez po redników, wpływaj ce na cen produktu. Rysunek 1. Kanały marketingowe wykorzystuj ce Internet ródło: Zarzycka A.M., Wpływ Internetu na dystrybucje mi dzynarodow, Marketing i Rynek 2003, s.19. Rozwój Internetu, coraz wi ksze nakłady finansowe na rozwój e-handlu, atak e post p techniczny powoduj, i istnieje wiele form dostarczania produktów iusług do konsumentów.jedn z form e-sprzeda y jest witryna internetowa, która charakteryzuj si zbiorem powi zanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. ingz kolei to forma e-handlu, która opiera si głównie na dystrybucji informacji za pomoc newslettera (regularnie wysyłanych i informuj cych o nowo ciach), mailingu (nieregularne wysyłanie informacji promocyjnych) i innych, np. informatorów, instrukcji, uaktualnie programów. Pasa internetowy to miejsce, gdzie zgrupowana jest oferta du ej liczby sklepów internetowych. Za miejsce w pasa u handlowym trzeba zapłaci, a cena zale y od atrakcyjno ci pasa u (www.pasaz.onet.pl,

4 160 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych Aukcje internetowe to model biznesu charakterystyczny dla sektorów: B2C, C2C, i C2B. S to serwisy internetowe, gdzie odbywaj si transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług. Cech charakterystyczn aukcji jest poł czenie rynku C2C z rynkiem B2C ib2b, a tak e nieograniczony dost p do mo liwo ci sprzeda y towarów i usług (www.allegro.pl, Serwisy ogłoszeniowe to przede wszystkim miejsce, w którym to u ytkownik Internetu zarówno osoba prywatna jak i firma mo e umie ci swoje ogłoszenie(www.gratka.pl, Wirtualna giełda to elektroniczna giełda ł cz ca kupuj cych, sprzedaj cych iusługodawców w wirtualne społeczno ci, poszerzaj c rynek poprzez eliminacj barier geograficznych. Dwa podstawowe rodzaje to platformy wirtualne (w ramach jednej bran y) i giełdy horyzontalne (ró ne sektory). Przykładem polskiej giełdy towarowej jestnetbrokers. E-sklepy czyli sklepy internetowe charakteryzowane s jako serwisy www umo liwiaj ce przegl danie, wybór i nabywanie towarów [5]. Inn definicj przedstawiaj autorzy raportu Elektroniczna gospodarka w Polsce 2009, gdzie sklep internetowy to punkt sprzeda y prowadz cy handel elektroniczny w Internecie pod unikatowym adresem www, udost pniaj cy interaktywny formularz, za pomoc którego konsument składa zamówienie dokonuj c wyboru produktu lub usługi na podstawie podanych informacji oraz formy płatno ci. ( ) Za sklep internetowy uznano witryny spełniaj ce trzy wymagania: - dost pny na stronie jednoznaczny opis tego, co jest przedmiotem zakupu iwskazanie ceny; - przedmiot lub usług mo na zamówi online, wykorzystuj c interaktywny formularz; - sprzeda odbywa si w obr bie jego głównej domeny [9]. Prowadzenie sprzeda y za pomoc Internetu regulowane jest ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn, oraz ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny. Informacje, które powinny znale si na stronie e-sklepu reguluje równie ustawa z 2 marca 2000 r., oraz dyrektywa Unii Europejskiej o handlu elektronicznym. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny nakłada na wła cicieli sklepu internetowego obowi zek informowania o kosztach przesyłki, oraz o prawie do odst pienia od umowy. Reguluje równie kwestie zwi zane ze zwrotem towaru przez nabywc, je li ten odst puje od umowy bez podania przyczyny. W przypadku zakupów dokonywanych przez Internet s to bardzo wa ne kwestie, które jednak bardzo cz sto umykaj uwadze klientów e-sklepów. Aukcje internetowe Aukcje internetowe definiowane s jako serwis internetowy, gdzie odbywaj si transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług [5]. Cech charakterystyczn aukcji internetowych jest fakt, i w jednym miejscu spotyka si rynek C2C, oraz B2C i B2B. Na polskim rynku e-commerce jest wiele serwisów aukcyjnych ró ni cych si rodzajami aukcji, czy wymogami stawianymi ich u ytkownikom, jednak podstawowe zasady ich działania s podobne. Najwi kszym serwisem aukcyjnym jest Allegro, który jednocze nie jest najstarszym serwisem działaj cym w e-handlu. Jego dominacja na rynku jest widoczna od wielu lat mimo wchodzenia na polski e-rynek zagranicznych serwisów aukcyjnych.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, W tabeli 1. przedstawiono podział rynku aukcyjnego w Polsce, który opiera si na liczbie trwaj cych aukcji w danym dniu. Na podstawie takich danych obliczono udział poszczególnych serwisów aukcyjnych w całym rynku na dzie roku. Serwis aukcyjny Allegro z ponad 15 milionami aukcji posiada 79,83%udziałuw całympolskim rynku aukcyjnym, co daje mu pozycj lidera na tym rynku. Serwis ten stał si niemal e monopolist w swojej dziedzinie. Drugi w kolejno ci wistak posiada 11,61% udziału w internetowym rynku realizuj c ty. aukcji. 13 mln aukcji, które stanowi ponad 68 punktów procentowych ró nicy miedzy Allegro, a wistakiem ukazuje przepa, która istnieje miedzy liderem tego rynku, a pozostałymi jego uczestnikami. Najmniej znacz ce serwisy aukcyjne to GoSale, oraz Kiermasz, których udział w rynkujest znikomy (odpowiednio 0,01% i 0,036%) i niewiele wnosi do obrazufunkcjonowania polskiego rynku aukcyjnego. Allegro to wiod cy na Polskim rynku serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane s Aukcje oraz wiadczone inne usługi zwi zane z Aukcjami, utrzymywany przez Grup Allegro w domenie allegro.pl, dost pny równie w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro [1]. Tabela 5. Udział wybranych serwisów w całym rynku aukcyjnym na dzie r. Lp. Serwis Liczba aukcji Udział w całym rynku aukcyjnym 1 Allegro ,83% 2 wistak ,61% 3 Aukcjusz ,15% 4 Aukcje FM ,28% 5 ebay Polska ,76% 6 Kiermasz ,36% 7 GoSale ,01% Ł cznie % ródło: Statystyki polskich serwisów aukcyjnych[dost p ] Serwis ebay jest platform sprzeda y towarów i usług, z której korzysta mog zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Obecnie społeczno ebay toponad 247 milionów zarejestrowanych u ytkowników z całego wiata [3]. W polskim Internecie ebay rozpocz ło działalno w 2005 roku. Jest to serwis przeznaczony idostosowany nie tylko do wymogów polskiego prawa ale i klienta, a wymogi dotycz ce opisu oferowanego produktu nie ró ni si znacz co od tych w Allegro. Innym serwisem aukcyjnym dost pnym dla polskich Internautów jest wistak, oferuj cy równie sprzeda w systemie aukcyjnym. W ramach tego serwisu rozró niamy dwa rodzaje transakcji: - Kup Teraz w ramach tej aukcji sprzedaj cy okre la z góry cen za Towar. Aukcja taka mo- e by jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa. - Zaproponuj Cen w ramach tej aukcji kupuj cy wysyła swoj propozycj cenow do sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez klikni cie linka wotrzymanym u z propozycj ) przez wła ciciela aukcji, transakcja zostaje zawarta [13]. Serwis wistak prowadzi trzy rodzaje aukcji: - aukcj jawn, do której dost p nie jest w aden sposób ograniczony;

6 162 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych - aukcj prywatn, gdzie kupuj cy s wybierani przez sprzedaj cego, oraz - aukcj ogłoszenia, które maj charakter informacyjny i ogłoszeniowy. Opis towaru wystawionego na sprzeda musi by dokładnie wykonany, asprzedaj cy jest odpowiedzialny za jego nierzetelnie wykonanie. Opis musi by wykonany w j zyku polskim, i zawiera wszelkie istotne elementy dotycz cego wygl du towaru, sposobu dostawy oraz płatno ci. Formy płatno ci Nieodł cznym elementem zakupów nie tylko w Internecie jest płacenie za zakupiony towar. O ile karty płatnicze stały si codzienno ci w sklepach tradycyjnych, tak w sklepach internetowych nale no ci za zamówienia cz sto regulowane s gotówk w momencie dostarczenia towaru do domu. Nie jest to najwygodniejszy sposób płacenia za zakupy w sieci, ale przez klientów oceniany jako najbardziej bezpieczny. Przesyłki za pobraniem cz sto s dro sze ni w przypadku innych form płatno ci, gdy zawieraj prowizj pobieran przezpoczt. Inne formy płatno ci to: - przelew z konta bankowego najprostszysposób płacenia w sieci. Jedynym mankamentem tej formy jest r czne wpisywanie danych do formularza przelewu bankowego. - karty płatnicze najpopularniejsz form płacenia za dokonane zakupy.wprowadzenie autoryzacjion-lineumo liwoło bezpieczne realizowanie płatno ci, w których informacje znajduj ce si na karcie kredytowej przesyłane s do centrum autoryzacji (w PolscePolCard, ecard). - karty pre-paid nie wymagaj konta wbanku czy karty kredytowej. Jest to rodzaj karty płatniczej na okaziciela, porównywalnej do funkcjonowania doładowywanej karty telefonicznej. - szybkie transfery klient nie musi wpisywa danych sprzedawcy, jego rachunku bankowego, czy kwoty, po zalogowaniu na stronie banku formularze s automatyczniewypałniane, co ogranicza czas po wi cony na dokonanie płatno ci do minimum (BZ WBK, mbank, Inteligo). - PayPal to inny od wszystkich sposób płacenia, który umo liwia dokonywanie transakcji miedzy u ytkownikami poczty elektronicznej. Aby zapłaci za zakupiony towarnale y wprowadzi jedynie adres oraz hasło do konta PayPal. - Płac z Allegro jest form charakterystyczn dla tego serwisu aukcyjnego. Polega ona na przejmowaniu przez Agenta Rozliczeniowego przelewów pieni nych dokonywanych przez Kupuj cych w celu zapłaty za Towar, które na ich polecenie przekazywane s na rachunki bankowe wskazane przez Sprzedaj cych. Formy dostawy Dostawa towarów zakupionych w Internecieodbywa si na dwa sposoby. Pierwszy z nich to fizyczny przepływ towarów materialnych drugi za przepływ za pomoc sieci Internet towarów niematerialnych.towary materialne dostarczane s przez Poczt Polsk, firmy kurierskie lub te odbierane osobi cie w sklepie tradycyjnym. Dobra niematerialnezakupione w sklepach Internetowych pobranie s zserwera FTP, przesyłane drog ow, oraz pobierane bezpo rednio ze stron sklepu.klient, który zakupił np. program komputerowy nie musi go fizycznie odbiera na płycie czy te innym no niku. Sklepy internetowe sprzedaj ce towary niematerialne oferuj tak e mo liwo bezpo redniego pobrania drog transmisji poprzez ł cze internetowe. Plik, do którego zakupili my prawo u ytkowania jest trwale oznakowany jako własno U ytkownika [4].

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Firmy prowadz ce sprzeda detaliczn w Internecie realizuj ce du liczb niewielkich zamówie decyduj si bardzo cz sto na zatrudnienie wyspecjalizowanych dostawców usług logistycznych nazywanych 3PL (third-party logistics provider). Oferuj oni nie tylko dostaw produktu do klienta, ale równie zarz dzaj cało ci transakcji z klientem, zapasami, logistyk zwrotów oraz prowadz analiz sprzeda y. Oferentami w zakresie usług logistycznych dla e-handlu s przede wszystkim firmy z bran y przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP). Usługi oferowane przez podmioty z rynku KEP polegaj na finalnym dostarczeniu produktu do klienta w systemie od drzwi do drzwi w mo liwie najkrótszymczasie, przy wykorzystaniu odpowiedniej sieci operacyjnej, z zachowaniem optymalnych kosztów [7]. Wa n usług dla e-sklepów jest usługa COD (ang. Cash On Delivery), czyli dostarczenie przesyłki za pobraniem nale no ci od odbiorcy. Usługa ta minimalizuje ryzyko niewypłacalno ci klienta, a co za tym idzie zwi ksza szanse e-firmy na zachowanie płynno ci finansowej. Jedn z nowszych usług oferowanych przez firmy kurierskie s tak e Paczkomaty 24/7 czyli system skrytek pocztowych, słu cy do odbieraniapaczek 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu. 3. Metodyka bada Analiza transakcji kupna-sprzeda y dokonywanych w Internecie opierała si na losowo wybranych sklepach internetowych działaj cych samodzielnie, na platformie aukcyjnej Allegro, oraz na osobach fizycznych b d cych uczestnikami aukcji na platformie Allegro, Ebay, oraz Aukcjonariusz. Kryterium jakie zastosowano przy wyborze poszczególnych uczestników e-handlu to przede wszystkim posiadanie co najmniej stu opinii od kontrahentów po dokonanej transakcji, oraz podział poszczególnych firm na cztery bloki tematyczne w zale no ci od rodzaju asortymentu. Spo ród licznej grupy produktów oferowanych w sieci wybrano cztery najbardziej popularnekategorie, istniej ce od pocz tku działania platformy aukcyjnej:sprz t komputerowy,sprz t AGD,odzie, orazksi ki. Oceny poszczególnych transakcji pozyskano z platformy OPINEO, opinii u ytkowników poszczególnych serwisów aukcyjnych b d cych uczestnikami aukcji, oraz ocen u ytkowników platformy Sklepy 24.Przy analizie ocen brano pod uwag opinie na temat opisu na stronie, realizacj płatno ci, oraz szeroko rozumian dostaw pocz wszy od opakowania produktu po czas potrzebny na finalne dostarczenie produktu do klienta. Procentowy udział opinii dotycz cych opisu, płatno ci i dostawy zestawiono z ogółem negatywnych opinii zawartych w stu wypowiedziach na temat danego kontrahenta. Istot opisu zawartego na stronie s informacje o samym produkcie i jego zdj cie, jak równie opis form płatno ci i dostawy, oraz informacje na temat przewidywanego czasu potrzebnego do zrealizowania zamówienia. Realizacja płatno ci to przede wszystkim fizyczny przepływ pieni dzy, dost pno poszczególnych form płatno ci, czas ksi gowania poszczególnych operacji finansowych oraz wystawianie paragonów i faktur. Dostawa opiera si głownie na pracy firm kurierskich, oraz Poczty Polskiej. Wa nym elementem decyduj cym o ko cowym zadowoleniu klienta jest czas potrzebny na realizacj zamówienia. Wa ny jest równie sposób przygotowania zamówionego towaru, a wi c jego opakowanie i przygotowanie do transportu.

8 164 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych 4. Wyniki bada 4.1. Analiza transakcji realizowanych w e-handlu W tabeli 2. zamieszczono 15 losowo wybranych sklepów i uczestników aukcji ze sprz tem komputerowym, których transakcje zostały przeanalizowane pod wzgl dem trafno ci opisu zawartego na stronie, przejrzysto ci i sprawno ci w dokonywaniu płatno ci, oraz dostawy. Opinie, na podstawie których dokonano powy szego opracowania zostały wystawione przez kupuj cych. Pod uwag brano 100 opinii na temat zawartych transakcji i ustalono ich udział procentowy. Obliczono równie redni, która wskazuje na problem, który był najcz ciej wskazywany przez kupuj cych sprz t komputerowy. Dla czterech sklepów opinie dotycz ce dostawy były jedynymi negatywnymi ocenami wystawionymi przez klientów. Siedmiu sprzedaj cych otrzymało negatywne opinie w dwóch elementach sprzeda y, a mianowicie dostawy i opisu. Dwóm uczestnikom transakcji negatywne oceny wystawionoza dostawy i płatno ci, natomiast pozostali dwaj zostali ocenieni negatywnie we wszystkich trzech elementach transakcji. Najwi cej, bo a 74,3% opinii negatywnych dotyczyło dostawy. Kupuj cy najcz ciej skar yli si na nieterminowo dostaw, na brak kontaktu z kurierem co skutkowało wielogodzinnym oczekiwaniem na jego przyjazd, oraz nieprawidłowe przygotowanie towaru do wysyłki, co w przypadku sprz tu komputerowego jest rzecz bardzo wa n. Złe przygotowanie przesyłki było powodem wielu wad zakupionego towaru, a co za tym idzie jego reklamacji i zwrotu. Opis towaru wystawionego na sprzeda nie zawsze był zgodny zrzeczywisto ci. Zdarzały si bł dy wopisie precyzyjnych parametrów danego sprz tu, co z uwagi na rodzaj oferowanego asortymentu było bardzo istotne. Lp. Tabela 6. Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej sprz t komputerowy Nazwa uczestnika e-handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 McComp Gdynia sklep internetowy 0,0% 28,6% 71,4% 2 Techplanet sklep internetowy 13,3% 6,7% 80,0% 3 RamTech sklep internetowy 25,0% 0,0% 75,0% 4 Komputronik sklep internetowy 40,0% 0,0% 60,0% 5 SCK sklep internetowy 18,2% 0,0% 81,8% 6 Centrum Elektroniki sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 7 Planet.com sklep internetowy z Allegro 66,7% 0,0% 33,3% 8 Dell Aut. Partner sklep internetowy z Allegro 0,0% 33,3% 66,7% 9 Tech Sat 24 sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 10 Maxima sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 11 Igor 8472 u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 25,0% 12,5% 62,5% 12 Kocio 54 u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 20,0% 0,0% 80,0% 13 Sevillus u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 80,0% 0,0% 20,0% 14 Sklep-pc Sklep internetowy na portalu sklepy24 0,0% 0,0% 100,0% 15 Medtech Sklep internetowy na portalu sklepy24 16,7% 0,0% 83,3% REDNIA 20,3% 5,4% 74,3% ródło: Opracowanie własne.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Nast pn analizowan grup stanowiły sklepy i uczestnicy aukcji oferuj cy do sprzeda y sprz t AGD. W badaniu uczestniczyło 11 losowo wybranych sklepów, oraz 4 osoby prywatne sprzedaj ce na aukcji Allegro. W ród sklepów mo na wyró ni te działaj ce samodzielnie, ogłaszaj ce si na portalu aukcyjnym Allegro, oraz portali Sklepy 24.Sprawdzono 100 opinii dla ka dego uczestnika badania z których wyodr bniono negatywne z podziałem na ich rodzaj, oraz ich udział procentowy w ogóle negatywnych ocen, a dane przedstawiono w tabeli 3. Lp. Tabela 7. Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej sprz t AGD Nazwa uczestnika e-handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 Rynekagd.pl sklep internetowy 20,0% 0,0% 80,0% 2 2Hd.pl sklep internetowy 21,1% 0,0% 78,9% 3 Elektromarket.pl sklep internetowy 15,8% 21,1% 63,2% 4 lider24.media.pl sklep internetowy 25,8% 25,8% 48,4% 5 NEO24.pl sklep internetowy 27,3% 9,1% 63,6% 6 IQUITOS sklep internetowy z Allegro 33,3% 20,0% 46,7% 7 AGDOM sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 8 AGD-AGD sklep internetowy z Allegro 66,7% 0,0% 33,3% 9 Elektrocam sklep internetowy z Allegro 20,0% 0,0% 80,0% 10 Elkam sklep internetowy z Allegro 42,9% 14,3% 42,9% 11 Pabis-70 u ytkownik z Allegro (os. prywatna) 69,2% 0,0% 30,8% 12 BMK_zanetka u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 100,0% 0,0% 0,0% 13 tazowielki u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 33,3% 0,0% 66,7% 14 LOGO2424 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 50,0% 0,0% 50,0% 15 Gate24 sklep internetowy na portalu sklepy24 0,0% 50,0% 50,0% REDNIA 35,0% 9,4% 55,6% ródło: Opracowanie własne. Siedmiu sprzedaj cych otrzymało opinie negatywne w zakresie dostawy i opisu zawartego na stronie, dla pi ciu kolejnych opinie negatywne dotyczyły wszystkich trzech badanych elementów transakcji kupna-sprzeda y. Dwaj sprzedawcy uzyskali po 100% negatywnych opinii dotycz cych odpowiednio dostawy i opisu jeden natomiast otrzymał po 50% negatywnych opinii dotycz cych dostawy i płatno ci. Sprz t AGD i jego dostawcy s jedn z grup, najliczniej reprezentowan wpolskim e-handlu. Rozkład opinii negatywnych dotycz cych transakcji wtym segmencie handlu internetowego wskazuje, e najwi ksze problemy wyst puj z dostaw (55,6%). Wi e si to głównie z gabarytami oferowanego sprz tu i zwi zanymi z tym problemami firm kurierskich w zapewnieniu terminowo ci dostaw i brakiem uszkodze w transportowanych przesyłkach. Klienci du ych sklepów internetowychoferuj cych sprz t AGD negatywnie wypowiadali si co do wysokich kosztów przesyłki, oraz niemo no ci odbioru osobistego nawet w du ych miastach. Je li chodzi o sprzedaj cych (osoby prywatne) na platformie Allegro, z cz stymi uwagami dotycz cymi dostawy wi zały si problemy z jako ci opakowa, oraz nieterminowo ci realizowanych zamówie. 35% negatywnych opinii dotyczy niewła ciwego opisu przedmiotu. Cz stym problemem zgłaszanym przez kupuj cych sprz t AGD byłyopisane na stronie internetowej funkcje u ytkowe,

10 166 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywisto ci. Cz sto produkt nie posiadał w swoich funkcjach podanych opcji ani w rzeczywisto ci, ani w instrukcji obsługi od producenta. Uwagi dotycz ce płatno ci (nieco ponad 9%) wi zały si głównie z oczekiwaniem na wystawienie faktur oraz długim oczekiwaniem na zaksi gowanie wpłaty, co przekładało si na wydłu enie czasu dostawy. Tabela 4. przedstawia u ytkowników sprzedaj cych odzie. W ród losowo wybranych przedstawicieli tej cz ci rynku elektronicznego jest 13 sklepów internetowych, w tym 5 działaj cych samodzielnie i 8 ogłaszaj cych si na portalu Allegro, jest równie 2 sprzedaj cych (osoby prywatne), którzy swoje towary wystawili na portalu Allegro. Tabela 8. Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej odzie Lp. Nazwa uczestnika e-handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 Centr.H. MODEMA sklep internetowy 66,7% 0,0% 33,3% 2 Eslavo sklep internetowy 100,0% 0,0% 0,0% 3 Eksluzywna.com.pl sklep internetowy 55,6% 0,0% 44,4% 4 Your style.pl sklep internetowy 80,0% 0,0% 20,0% 5 Mega Buty sklep internetowy 20,0% 0,0% 80,0% 6 FIHNE Style sklep internetowy z Allegro 16,7% 33,3% 50,0% 7 Cokietria sklep internetowy z Allegro 33,3% 0,0% 66,7% 8 Brastar sklep internetowy z Allegro 10,0% 0,0% 90,0% 9 Barttex sklep internetowy z Allegro 40,0% 0,0% 60,0% 10 Carmen 2000 sklep internetowy z Allegro 100,0% 0,0% 0,0% 11 pmonko7 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 100,0% 0,0% 0,0% 12 pioro-12 sklep internetowy z Allegro 100,0% 0,0% 0,0% 13 ExclusiveStore1 sklep internetowy z Allegro 62,5% 0,0% 37,5% 14 MarySavvy7 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 100,0% 0,0% 0,0% 15 kupujzagrosze sklep internetowy z Allegro 33,3% 0,0% 66,7% REDNIA 61,2% 2,2% 36,6% ródło: Opracowanie własne. Minimalny udział osób prywatnych w tej cz ci badania był spowodowany mniejsz ni zało ono w badaniu (100) ilo ci opinii wystawion przez kupuj cych. rednia obliczona dla tej grupy asortymentowej stanowi sum danego rodzaju opinii podzielon przez liczb uczestników badania. Opis oferowanego produktu dla pi ciu sprzedaj cych był jedynym le ocenianym elementem dokonywanych transakcji. Dostaw i opis oceniono negatywnie w dziewi ciu kolejnych przypadkach. Wszystkie trzy elementy to jest opis, dostawa ipłatno uzyskały negatywn opini w jednym sklepie. 61,2 % opinii negatywnych dotyczyło nierzetelnych informacji zawartych na stronie sklepu. Zastrze enia budził nie tylko opis produktu wystawionego na sprzeda, ale równie niezgodno podanego czasu realizacji z rzeczywistym terminem dostawy. Opinie dotycz ce płatno ci stanowi 2,2 % ogółu opinii negatywnych i dotyczyły przede wszystkim zastrze e co do małej mo liwo ci wyboru odpowiedniej dla kupuj cegoformy płatno ci, oraz niewystarczaj cej szybko ci w ksi gowaniu wpłat co miało znacz cy wpływ na szybko realizacji zamówienia. Opinie

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, negatywne dotycz ce dostawy opierały si przede wszystkim na uwagach do pracy firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, jak równie na nie przestrzeganiu umówionego terminu realizacji zamówienia. W badaniu uczestników e-handlu w asortymencie ksi ki wzi ły udział losowo wybrane sklepy internetowe zarówno z portalu Allegro, jak i działaj ce samodzielnie. Badaniem obj to równie osoby prywatne uczestnicz ce w e-handlu na portalu Allegro. Zostało przebadanych po sto opinii dotycz cych danego uczestnika e-handlu z których wyodr bnione opinie negatywne z podziałem na negatywne opinie dotycz ce opisu, płatno ci, oraz dostawy. Obliczono udział ka dego rodzaju opinii w ogóle opinii negatywnych, oraz redni odzwierciedlaj c podział poszczególnego rodzaju opinii w całym segmencie ksi ek. Wyniki bada uj to w tabeli 5. Lp. Tabela 9.Uczestnicy e-handlu w grupie asortymentowej ksi ki Nazwa uczestnika e- handlu Forma dystrybucji Opinie negatywne opis płatno dostawa 1 Podreczna.pl sklep internetowy 22,2% 11,1% 66,7% 2 Gandolf sklep internetowy 44,5% 18,5% 37,0% 3 Kolporter.pl sklep internetowy 21,1% 0,0% 78,9% 4 Literacka.pl sklep internetowy 0,0% 0,0% 100,0% 5 Merlin sklep internetowy 22,6% 9,5% 67,9% 6 Book shop sklep internetowy z Allegro 16,7% 25,0% 58,3% 7 Fajny Regał sklep internetowy z Allegro 33,3% 0,0% 66,7% 8 Ksiegarnia media sklep internetowy z Allegro 0,0% 0,0% 100,0% 9 Ryszardlwieserce 52 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 50,0% 0,0% 50,0% 10 Caral u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 66,7% 0,0% 33,3% 11 Kotek-k11 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 0,0% 0,0% 100,0% 12 aniaiwojtek1 u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 0,0% 0,0% 100,0% 13 BestselleryPL sklep internetowy z Allegro 50,0% 0,0% 50,0% 14 eantikus1 sklep internetowy z Allegro 66,7% 0,0% 33,3% 15 tomaszdymek u ytkownik z Allegro (os.prywatna) 42,9% 0,0% 57,1% REDNIA 29,1% 4,3% 66,6% ródło: Opracowanie własne. Elementy transakcji w sprzeda y ksi ek pod wzgl dem jako ci płynno ci irzetelno cizostały ocenione przez kupuj cych w sposób nie odbiegaj cy od oceniania innego asortymentu b d cego przedmiotem e-handlu. Dostawa była jedynym wadliwie działaj cym elementem transakcji w czterech podmiotach zajmuj cych si sprzeda ksi ek. U siedmiu oferentów dostawa i płatno były powodem negatywnych opinii wystawionych przez kupuj cych. W pozostałych czterech przypadkach jako opisu zawartego na stronie, płatno ci oraz dostawa na wszystkich etapach były powodem niezadowolenia klienta wyra onym negatywn opini. Oferty ksi ek w Internecie charakteryzuj si negatywnymi opiniami o ich dostawie, oraz opisie. Dostawa wi e si głównie ze złym opakowaniem towaru, który w czasie przesyłki ulega uszkodzeniu. Cz sto ksi ka kupowana na prezent, nie nadaje si do wr czenia, gdy została uszkodzona. Terminowo realizacji zamówie zostawia równie wiele do yczenia. Jednak to w znacznym stopniu wi e si z opisem stanu magazynowego zawartego na stronie.

12 168 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych Opis ten cz sto jest nieaktualny, co wi e si zinnym dłu szym terminem realizacji zamówienia. Klienci wybieraj cy ofert cz sto bior pod uwag dost pno danego towaru, nieaktualnyopis stanu magazynowego rodzi wiele nieporozumie i wydłu a w znacz cy sposób czas dostawy. Płatno ci przy zakupie ksi ek s na ogół dobrze oceniane, z wyj tkiem sklepów gdzie zdarzaj ca si opó nione ksi gowania poszczególnych transakcji Analiza jako ci transakcji internetowych Jako transakcji kupna-sprzeda y realizowanych za pomoc Internetu, mimo wielu nowych technologii dotycz cych płatno ci, dostawy czy te uaktualniania stron pozostawia wiele do yczenia. W ród trzech analizowanych etapów sprzeda y w sieci amianowicie opisu zawartego na stronie, płatno ci i dostawy to wła nie ta ostatnia zasługuje na miano najwi kszego zagro enia wyst puj cego w sprzeda y internetowej. Poszczególne elementy transakcji handlowych rozkładaj si ró nie wzale no ci od sprzedawanego asortymentu. Udział procentowy ka dego z elementów w ogóle opinii negatywnych wi e si ze specyfik konkretnego produktu. Opis produktu stanowi istot sprzeda y odzie y. To wła nie w tej grupie towarów opis stał si najsłabszym elementem transakcji (61,2% negatywnych opinii). Jego nierzetelne wykonanie przy du ym znaczeniu w podejmowaniu decyzji stanowi główne ródło niezadowolenia klienta, a tym samym zniech ca go do kupowania tych produktów w Internecie. W przypadku ksi ek i sprz tu AGD element opisu wynosił odpowiednio od 29,1% do 35% opinii negatywnych i dotyczył przede wszystkim braku na stronie aktualnych informacji na temat stanów magazynowych co było powodem wydłu ania si procesu dostawy zamówionego towaru. Najmniej negatywnych opinii dotyczyło sprz tu komputerowego (20,3%). Płatno i operacje dotycz ce przepływu gotówki mimo najwi kszego ryzyka to najmocniejsze ogniwo transakcji internetowych. To ten element wywołuje u kupuj cych najwi cej obaw, jednak na podstawieprzeprowadzonych analiz opinii i ocen wystawianych przez kupuj cych jest to ta cze transakcji, która jest obarczona najmniejsz ilo ci opinii negatywnych. Przy sprz cie AGD uwagi dotycz ce płatno ci były zauwa alne i stanowiły 9,4% opinii negatywnych dotycz cych tej grupy asortymentowej.sprz t komputerowy i ksi ki to odpowiednio 5,4% i 4,3% opinii negatywnych. Najmniej (2,2%) takich opinii dotyczyło transakcji w kategorii odzie. Bior c jednak pod uwag i tak niski poziom negatywnych uwag płatno ci stanowi najmocniejsze ogniwo w transakcjach e-handlu. Analizowane elementy transakcji handlowych w oparciu o wybrane grupy produktów jednoznacznie wskazuj, i wła nie elementy dostawy: przygotowanie zamówienia, jego transport i czas dostawy, klienci e-sklepów i aukcji internetowych wskazali jako najsłabszy element całego procesu transakcyjnego. Wtrzech na cztery grupy asortymentowe to wła nie dostawa wykazała najwi kszy procentowy udział opinii negatywnych. W sprz cie komputerowym dostawa okazała si najsłabszym elementem transakcji kupna-sprzeda y (74,3% opinii negatywnych w tym asortymencie dotyczyło wła nie dostawy). Wi zało si to nie tylko z prac firm kurierskich ale równie ze złym przygotowaniu przesyłek co wprzypadku tego rodzaju produktów jest niesłychanie istotne. W przypadku ksi ek(66,6%) równie dostawa odgrywała najwa niejsz rol w ocenie konkretnych transakcji handlowych. Proces dostawy ksi ek był negatywnie oceniany nie tylko w zakresie czasu realizacji zamówienia, ale równie jego przygotowania do wysyłki. Przy sprz cie AGD, a zwłaszcza sprz cie o du ych gabarytach dostawa była powodem 55,6%

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, negatywnych opinii. Opó nienia w dostawie, brak mo liwo ci odbioru osobistego czy te wysokie koszty dostawy to uwagi, które mo napowi za z t grup produktów.najmniej opinii negatywnych w zakresie dostawy otrzymały transakcje w kategorii odzie (36,6%). 5. Podsumowanie Z przeprowadzonych bada wynika, e zagro eniem w skutecznej realizacji transakcji whandlu internetowym jest niewła ciwy przepływ informacji, rodków płatniczych oraz produktów mi dzy sprzedawc a kupuj cym. Głównym zagro eniem w skutecznej realizacji transakcji jest niewła ciwie realizowana dostawa zakupionych produktów oraz opis prezentowanych do sprzeda y towarów. Najmniej negatywnych opinii dotyczyło trudno ci zwi zanych z realizacj płatno ci. Rozkład negatywnych opinii dotycz cychbadanychelementówtransakcji ró nił si w zale no ci od grupy produktów. Dostawa była najsłabszym elementem w transakcjach przeprowadzonych dla trzech grupproduktów.sprzeda sprz tukomputerowego, AGD i ksi ek charakteryzowała si du ilo ci negatywnych ocen w tym zakresie. Ponad 50% udział negatywnych opinii dotycz cych tego elementu transakcjiw ogóle wystawionych ocen wskazuje na podstawowy problem z jakim musza si upora sprzedaj cy w sieci. Na dalszym planie wzakresie tych grup produktów znalazł si opis z około trzydziestoprocentowym udziałem opinii negatywnych. Płatno natomiast nie przekraczaj c 10% opinii negatywnych w ogóle wystawionych wypadła najkorzystniej. Ww przypadku handlu odzie najwi cej zastrze e odnosiło si do opisu zawartego na stronie. Ponad 60% procent negatywnych opinii dotycz cych opisu sprzedawanej odzie y wskazuje, i w tej grupie produktów to ten element transakcji zawieranych poprzez Internet wymaga najwi kszych zmian. W dalszej za kolejno ci oceny negatywne dotyczyły dostawy ipłatno ci. Poprawa jako ci usług wiadczonych przez firmy kurierskie oraz rzetelno ci opisu prezentowanych do sprzeda y towarów i usług skutkowa powinna wzrostem zaufania klientów do dokonywania transakcji kupna-sprzeda y drog elektroniczn, aco za tym idzie zwi kszenie roli Internetu jako nowoczesnego kanału dystrybucji.

14 170 Marek Sikora, Grzegorz Dzie a, Zbigniew Lwowski Ograniczenia w realizacji transakcji internetowych Bibliografia [1] Allegro. Regulamin serwisu [dost p ] /0/user_agreement.php. [2] Cellary W., Elektroniczny biznes, Bezpieczna gospodarka elektroniczna. Wydanie specjalne Net Forum 2000, s. 8. [3] Ebay Firma [dost p ]. /companyoverview.html. [4] e-mentor. Regulamin korzystania z serwisu [dost p ] [5] Gregor B., Stawiszy ski M., E-Commerce, OW Branta Bydgoszcz-Łód 2002,s.129. [6] Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. K.E. Liber Warszawa 2001, s. 18. [7] Kawa A., Logistyczna obsługa handlu elektronicznego problemy i rozwi zania [dost p ] znego.problemy.i.rozwiazania.htm. [8] Kotler Pf., Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner&S-ka Warszawa 1994, s.480. [9] Kraska M. (red), Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2009, ILiM P- 2010,s.142. [10] Mój własny serwer FTP[dost p ] pl/artykul/moj_wlasny_serwer_ftp,9994.html. [11] Pindakiewicz J., Handel elektroniczny, Wybrane problemy,[dostep ] [12] Szadkowski S., Internet niewykorzystan szans rozwoju MSP. [dost p ]http://wyborcza.biz/Firma/1,101618, ,Internet_niewykorzystan a_szansa_rozwoju_msp.html. [13] wistak. Regulamin serwisu aukcyjnego [dost p ] pl/info/regulamin.html. [14] Zarzycka A.M., Wpływ Internetu na dystrybucj mi dzynarodow, Marketing i Rynek, 2003,s.19.

15 171 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, 2011 LIMITATIONS IN IMPLEMENTING INTERNET TRANSACTIONS Summary Limitations of using the Internet in Poland by retail customers or companies running activities via this medium can have a diverse character.the characteristic feature is a poor quality of the underinvested network infrastructure and related problems with the speed of connections, as well as high prices imposed by Internet Service Providers. The level of users competences is not much better, what is often caused by lack of awareness and knowledge on potentiality and the way of trade functioning in the Internet. The article is focused on porblems connected with concluding the Internet transactions starting fromfinding andmaking choice of the product, through completing an order, making the payment, to delivering the product to the customer. Keywords: e-shops, e-trade, e-business Marek Sikora Grzegorz Dzie a Zbigniew Lwowski Katedra Informatyki Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, Bydgoszcz

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 67 82 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.5 Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe W odzimierz Szpringer W przypadku innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo