Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Internet w działalności firm sektora produkcyjnego w Polsce na przykładzie branŝy AGD Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego dotyczącego wykorzystania róŝnorodnych narzędzi internetowych w najwaŝniejszych obszarach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, na przykładzie głównych producentów sprzętu AGD w Polsce. The article shows the major results of the research concerning different Internet-based instruments applied in various areas of organization and functioning of a business enterprise, on a sample of the most important producers of the electronic appliances in Poland. Wprowadzenie Internet jest jednym z narzędzi, które zrewolucjonizowały działalność podmiotów gospodarczych. Firmy wykorzystujące moŝliwości zastosowania tego medium stają w obliczu zmian w funkcjonowaniu dotychczasowego modelu biznesowego. Wykorzystanie sieci internetowej w działalności gospodarczej nie jest wyłącznie domeną nowo tworzonych przedsiębiorstw lub podmiotów, których funkcjonowanie oparte jest na zaawansowanych technologiach informatycznych. RównieŜ przedsiębiorstwa naleŝące do sektora produkcyjnego mogą aktywnie poszukiwać szans wynikających z róŝnorodnych rozwiązań opartych na zastosowaniu Internetu. Zainteresowanie ze strony światowych inwestorów oraz znaczenie dla polskiej gospodarki sprawiają, iŝ branŝa AGD jest interesującym przykładem, na podstawie którego moŝna zaobserwować próby przystosowania się firm sektora przemysłowego do nowoczesnej gospodarki oraz wykorzystania moŝliwości związanych z rozwojem gospodarki elektronicznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na szanse wynikające z zastosowania Internetu w róŝnych obszarach działalności przedsiębiorstw oraz próba oceny sytuacji panującej w tym zakresie wśród najwaŝniejszych producentów branŝy AGD w Polsce. W tym celu, w lipcu 2010 roku, przeprowadzono badanie ankietowe, którego wyniki pozwalają odnieść się do słuszności postawionej hipotezy, zakładającej, Ŝe badane podmioty nie wykorzystują w pełni szans przedsiębiorczego poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych i moŝliwości rynkowych wynikających z wykorzystania sieci internetowej. Rola IT w ewolucji gospodarki i organizacji przedsiębiorstwa

2 Technologie informacyjne (IT) są łączone w literaturze z takimi pojęciami jak: nowa gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka cyfrowa czy sieciowa [3] oraz społeczeństwo postindustrialne, społeczeństwo usług, uczące się lub informacyjne [4]. Internet moŝe być postrzegany jako środowisko sprzyjające działaniom przedsiębiorczym, innowacyjnym, wspomagającym tworzenie nowych modeli biznesowych. W aspekcie przedsiębiorczości sieć internetowa moŝe mieć wpływ na tworzenie nowych firm lub na innowacyjność przedsiębiorstw juŝ istniejących we wszystkich płaszczyznach ich działania [5]. Zastosowanie Internetu w przedsiębiorstwie związane jest z rodzajem i charakterem prowadzonej w nim działalności gospodarczej. Nie wszystkie firmy wykorzystują to narzędzie z taką samą intensywnością i do realizacji tych samych celów. Korzyści z zastosowania Internetu w firmie powinny być oceniane w czterech wymiarach [8]: informacyjnym (stosunkowo tania reklama i promocja docierająca do szerokiego grona odbiorców), komunikacyjnym (nawiązywanie kontaktów przy wykorzystaniu i, blogów i grup dyskusyjnych), dystrybucyjnym (sprzedaŝ produktów w postaci cyfrowej związana z koniecznością utworzenia sklepu internetowego) oraz transakcyjnym (realizacja formalnych transakcji, takich jak faktury i płatności bezgotówkowe). Cechy charakterystyczne Internetu, takie jak: interaktywność, moŝliwość wykorzystania technik multimedialnych, łatwość tworzenia powiązań, sprawnego przemieszczania się między poszczególnymi stronami, niski koszt oraz moŝliwość szybkiego dotarcia do odbiorców, powodują, iŝ jest to narzędzie coraz częściej wykorzystywane przez firmy w celach marketingowych, promocyjnych i budowania trwałych więzi z klientami. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać róŝnorodne moŝliwości stworzone przez sieć, takie jak: firmowa strona internetowa, obecność i reklama w branŝowych serwisach internetowych, promocja w katalogach i wyszukiwarkach, poczta elektroniczna i realizowany dzięki niej e- marketing bezpośredni, czy uczestnictwo w grupach dyskusyjnych [2]. Oprócz roli Internetu w komunikacji z pracownikami, rynkiem i firmami współpracującymi, naleŝy podkreślić znaczenie tego medium w procesie pozyskiwania informacji słuŝących podejmowaniu decyzji w samym przedsiębiorstwie. Internet jest istotnym kanałem przekazywania i pozyskiwania waŝnych dla przedsiębiorstwa informacji na temat: nowych produktów i technologii, klientów, dostawców i podwykonawców,

3 konkurentów, sposobów finansowania, sytuacji gospodarczej, międzynarodowej i zmian prawnych 1. Wykorzystanie Internetu w elektronicznej gospodarce wiąŝe się równieŝ z dokonywaniem niektórych transakcji drogą elektroniczną. Przelew elektroniczny jest obecnie powszechną i wygodną formą płatności stosowaną w handlu B2B. Z uwagi na znaczne koszty wdroŝenia e-faktur, rozwiązanie to jest dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach [6]. Upowszechnienie Internetu wpływa równieŝ na rynek pracy i sferę edukacyjną. Zastosowanie nowoczesnych technologii umoŝliwia obecnie wykonywanie niektórych procesów w sposób zdalny, co ogranicza wymóg fizycznej obecności pracowników w przedsiębiorstwie i umoŝliwia ich mobilność. Telepraca jako nowa forma pracy w gospodarce elektronicznej [7], a takŝe moŝliwość przeprowadzania kursów i szkoleń dla pracowników w formie e-learningu, mogą istotnie wpływać na organizację i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Kwestie problematyczne wynikające z zastosowania Internetu związane są z bezpieczeństwem przekazywania danych, duŝą liczbą uŝytkowników i moŝliwymi zakłóceniami technicznymi oraz powolną transmisją danych, a takŝe ogólnym dostępem do informacji, których rozpowszechnianie powinno być zakazane [8]. Przeprowadzane w ciągu ostatnich kilku lat badania dotyczące upowszechnienia technologii IT wskazują na wysoki wskaźnik dostępu do Internetu w polskich przedsiębiorstwach. Biorąc pod uwagę niektóre zastosowania (intranet, sieć bezprzewodowa LAN), stopień ich zaawansowania w działalności przemysłowej w 2006 roku nie odbiegał lub nawet przewyŝszał poziom istniejący w takich krajach jak Niemcy czy Włochy 2. Według danych GUS na koniec 2007 roku 92% polskich przedsiębiorstw miało dostęp do Internetu, z czego połowę stanowiły łącza szerokopasmowe [1]. Wykorzystanie Internetu w branŝy AGD w Polsce wyniki badania ankietowego Na terenie Polski działają wszyscy najwięksi światowi producenci sprzętu AGD. Inwestycje planowane na rok 2010 powinny zapewnić branŝy AGD w Polsce pozycję lidera 1 Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, PARP, Warszawa Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 2007

4 na arenie europejskiej pod względem produkcji i eksportu 3. Inwestorami są firmy z kapitałem polskim, włoskim, niemieckim, koreańskim oraz amerykańskim. Wykres 1. przedstawia najwaŝniejsze lokalizacje fabryk największych producentów sprzętu AGD w Polsce 4. Wykres. 1. Główne lokalizacje fabryk największych producentów AGD w Polsce Miejsce: Wron ki Fa bryka: lodówki, pr alki Miejs ce: Wro nki F abryka: piecyki M iejsce: Wro claw F abryka: zm ywar ki, lodówki, p iec yki F abryka: lodówki, p iec yki, pralki F abryka: lodówki Miejs ce: L odz F abryka: piecyki, lodówki F abryka: pralki, suszar ki M iejsce: Swidni ca Fabr yka: piecyki M iejsce: Z aro w Fabr yka: zm ywar ki Miejs ce: Rad omsko Fabryka: pr alki, zmywar ki M iejsce: Olawa Miejs ce: Siewierz Fabr yka: pralki Fabryka: suszar ki Źródło: PAS Polska Sp. z o.o. Badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 roku miało na celu ocenę sytuacji w zakresie wykorzystania dostępnych zastosowań sieci internetowej w działalności przedsiębiorstw produkujących sprzęt AGD w Polsce. Formularz ankiety został skierowany do kierowników działów zakupów oraz R&D ośmiu największych producentów sprzętu gospodarstwa domowego. Uzyskano 12 odpowiedzi, w tym 6 z działów R&D i 6 z działów zakupów. Pytania dotyczyły narzędzi, opartych na zastosowaniu Internetu, wykorzystywanych w róŝnych obszarach bieŝącej działalności przedsiębiorstw: komunikacji z partnerami i klientami, dystrybucji produktów, rozliczeń finansowych oraz sfery związanej 3 P. Otto, Polska wyprzedzi Włochy w produkcji sprzętu AGD, Forsal, Dziennik Gazeta Prawna, nr 10 z dnia Wykres i dane udostępnione przez firmę PAS Polska Sp. z o.o.

5 z pozyskiwaniem i kształceniem pracowników. Respondenci odpowiedzieli równieŝ na pytania dotyczące barier i korzyści związanych z wykorzystaniem sieci internetowej oraz najczęściej poszukiwanych w sieci informacji strategicznych. Zdecydowana większość respondentów (91,7%) uznała, Ŝe Internet ma wpływ na zwiększanie konkurencyjności firmy, jednak, jak wynika z przeprowadzonego badania, sposoby i zakres wykorzystania tego medium są zróŝnicowane. Przyczyną takiego stanu rzeczy moŝe być, między innymi, niejednakowy dostęp pracowników badanych działów do sieci internetowej. Wykres 2. przedstawia poziom wyposaŝenia pracowników w komputery z dostępem do Internetu. W większości badanych działów wskaźnik ten jest wysoki, przekraczający 95% (66,7% odpowiedzi). Źródło: Opracowanie własne Na wykresie 3. przedstawiono zastosowanie róŝnorodnych narzędzi, związanych z wykorzystaniem sieci internetowej w procesie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, z innymi podmiotami oraz klientami firmy. W celu dotarcia z ofertą do klientów najczęściej wykorzystywane są strony internetowe (75% respondentów) oraz mailing (58,3%). W komunikacji z innymi podmiotami, we wszystkich badanych działach, wykorzystuje się regularnie lub dość często pocztę elektroniczną, natomiast 75% respondentów zadeklarowało takŝe regularne lub dość częste odbywanie videokonferencji. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe w badanych działach firm produkujących sprzęt AGD rzadko lub w ogóle nie wykorzystuje się moŝliwości związanych z udziałem w forach dyskusyjnych (75% wskazań), a połowa respondentów wskazała na rzadkie lub brak zainteresowania specjalistycznymi platformami internetowymi.

6 Źródło: Opracowanie własne Jako kanał pozyskiwania informacji Internet słuŝy najczęściej do zdobywania wiedzy o nowościach technicznych (91,7% udzielonych odpowiedzi), dostawcach (83,3%), sytuacji na rynku (75%) oraz moŝliwości dokształcania (66,7%). We wszystkich badanych działach R&B Internet jest wykorzystywany bardzo lub dość często do pozyskiwania informacji o nowościach technicznych, natomiast w działach zakupów - do zbierania informacji o dostawcach i sytuacji na rynku. W zakresie sprzedaŝy produktów badanych firm branŝy AGD najpopularniejsze pozostają tradycyjne kanały dystrybucji. Spośród form sprzedaŝy opartych na zastosowaniu Internetu jedynie sklep internetowy został wskazany przez stosunkowo duŝą liczbę respondentów (41,7%) jako sposób dystrybucji produktów wykorzystywany regularnie lub dość często. Wykres 4. przedstawia rozkład odpowiedzi dotyczących obszaru sprzedaŝy i dystrybucji produktów. Źródło: Opracowanie własne Na wykresie 5. przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące sfery rozliczeń finansowych stosowanych w badanych działach firm branŝy AGD. Na uwagę zasługuje wysoki wskaźnik odpowiedzi dotyczący regularnego lub dość częstego wykorzystywania przelewów internetowych (75% udzielonych odpowiedzi), co wskazuje na większą

7 popularność tej formy płatności w stosunku do tradycyjnych przelewów w banku (66,7% wskazań) oraz płatności realizowanych przy uŝyciu kart kredytowych (58,3%). Źródło: Opracowanie własne Przy rekrutacji pracowników (wykres 6.) w ankietowanych działach korzysta się przede wszystkim z portali rekrutacyjnych (100% udzielonych odpowiedzi). Regularnie lub dość często zamieszczane są równieŝ ogłoszenia na stronie internetowej firmy oraz rozsyłany jest mailing wśród pracowników działu (66,7% wskazań respondentów w obu przypadkach). Spośród 12 działów, których kierownicy udzielili odpowiedzi, tylko 4 oferują pracownikom moŝliwość świadczenia usług telepracy. Natomiast zdecydowana większość respondentów wskazała na regularne bądź dość częste korzystanie przez pracowników firm branŝy AGD z e-szkoleń (83,3% respondentów). Źródło: Opracowanie własne Wskazane w kwestionariuszu bariery wykorzystania Internetu w firmie, takie jak: wysokie koszty, obawa o redukcję etatów, brak specjalistycznej wiedzy, obawa przed zmianami oraz brak czasu, przez większość respondentów zostały uznane za niskie lub w ogóle nie są postrzegane jako bariery (odpowiednio 75%, 83,3%, 66,7%, 58,3% i 58,3% respondentów). Jedna czwarta osób, które udzieliły odpowiedzi uznała brak czasu za wysoką barierę rozwoju zastosowania Internetu. Większość respondentów zauwaŝyła natomiast

8 pozytywne zmiany związane z wykorzystaniem sieci internetowej w przedsiębiorstwie. Rozkład udzielonych odpowiedzi w tym zakresie przedstawia wykres 7. Źródło: Opracowanie własne Widoczne zmiany w 83,3% wskazań respondentów dotyczyły zwiększenia elastyczności funkcjonowania działu, 75% respondentów uznało, iŝ wzrosła efektywność zarządzania i szybkość dokonujących się w dziale procesów, a 2/3 badanych wskazało na wzrost produktywności. W odniesieniu do redukcji kosztów wskaźnik udzielonych odpowiedzi jest niŝszy w porównaniu do wymienionych wcześniej opcji i wynosi 58,3% udzielonych odpowiedzi. Według respondentów aŝ jedna czwarta działów nie zanotowała znaczącego obniŝenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu rozwiązań opartych na zastosowaniu Internetu. Uzyskane odpowiedzi dotyczące problemów wynikających z zastosowania Internetu w firmie są bardzo zróŝnicowane i wieloznaczne. Największa liczba respondentów wskazała jako kwestie problematyczne nieporozumienia komunikacyjne (58,3% udzielonych odpowiedzi) oraz ogólny dostęp do poufnych informacji (50%). Podsumowanie Wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego stanowią przyczynek do dalszych badań mających na celu określenie wpływu rozwiązań opartych na zastosowaniu Internetu na funkcjonowanie i organizację przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce. Ze względu na celowy dobór respondentów w wybranych działach firm oraz stosunkowo niewielką liczbę podmiotów objętych badaniem, wyciągnięte wnioski nie mogą być uogólnione na całą populację przedsiębiorstw działających w branŝy AGD. Uzyskane wyniki dają jednak ogólny pogląd na sytuację panującą w badanym zakresie wśród najwaŝniejszych producentów sprzętu AGD w Polsce. Na podstawie badania moŝna stwierdzić, iŝ w ankietowanych działach firm Internet jest waŝnym elementem ich organizacji

9 i funkcjonowania, jednak w większości analizowanych obszarów wykorzystuje się jedynie najpopularniejsze narzędzia, takie jak: poczta elektroniczna, strona www czy przelewy internetowe. Nie wszystkie działy są w pełni wyposaŝone w komputery z dostępem do Internetu, co uniemoŝliwia wprowadzanie rozwiązań opartych na zastosowaniu sieci internetowej na większą skalę. Szczególnie widoczne jest stosunkowo rzadkie wykorzystanie narzędzi internetowych w obszarze sprzedaŝy i dystrybucji produktów firmy, a takŝe ograniczone uczestnictwo w forach dyskusyjnych. Na uwagę zasługuje fakt częstego wykorzystywania przez badane podmioty videokonferencji, co moŝe być związane z regularnymi kontaktami pracowników fabryk zlokalizowanych na terenie Polski z zagranicznymi oddziałami przedsiębiorstw światowych producentów AGD. Uzyskane odpowiedzi wskazują na znaczącą rolę Internetu w obszarze rekrutacji i szkolenia pracowników badanych działów. Większość respondentów dostrzegła pozytywne zmiany wynikające z zastosowania sieci internetowej w dziale, jednak redukcja kosztów, w opinii respondentów, nie odgrywa w tym zakresie pierwszoplanowej roli. Na podstawie wyników badań moŝna wywnioskować, iŝ umoŝliwienie kaŝdemu pracownikowi dostępu do komputera z podłączeniem do Internetu mogłoby wpłynąć na szersze wykorzystywanie technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach. Dodatkowo specjalistyczne szkolenia z tematyki IT (ze względu na brak czasu najlepiej metodą e- learning) mogłyby pomóc pracownikom w zrozumieniu wszystkich moŝliwości Internetu, a w dalszej kolejności w zwiększeniu konkurencyjności organizacji. W świetle powyŝszych wniosków moŝna uznać słuszność postawionej hipotezy zakładającej niepełne wykorzystanie zalet Internetu do przedsiębiorczego poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych i moŝliwości rynkowych, mających wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw branŝy AGD w nowoczesnej gospodarce. BIBLIOGRAFIA [1] Adamczewski P., Technologie ICT w sektorze MSP województwa wielkopolskiego w aspekcie tendencji rozwojowych, w: Informatyka dla przyszłości, (red.) Kisielnicki J., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 162 [2] Czarniewski S., Rola Internetu w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, w: Informatyka dla przyszłości, (red.) Kisielnicki J., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s [3] Gaczek, W. M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, TOM CXVIII, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2009, s.7

10 [4] Kisielnicki J., Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm, w: Informatyka dla przyszłości, (red.) Kisielnicki J., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 22 [5] Łoboda M., Przedsiębiorczość internetowa anatomia zjawiska, w: Przedsiębiorczość internetowa, (red.) Łoboda M., Mącik R., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s.13 [6] Matusiak B., Gospodarka elektroniczna, w: Społeczeństwo informacyjne, (red.) Papińska-Kacperek J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 417; s [7] Papińska-Kacperek J., Inwestowanie w ludzi i ich umiejętności, w: Społeczeństwo informacyjne, (red.) Papińska-Kacperek J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 391 [8] Wysocki J., Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, (red.) Lichniak I., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s.362; s. 363; s. 364 Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego dotyczącego wykorzystania różnorodnych narzędzi internetowych w najważniejszych obszarach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, na przykładzie głównych producentów sprzętu AGD w Polsce. The article shows the major results of the research concerning different Internet-based instruments applied in various areas of organization and functioning of a business enterprise, on a sample of the most important producers of the electronic appliances in Poland.

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść II. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Badanie (ankieta internetowa) wykonane w roku 2004, grupa respondentów:

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1.

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: Organizacja i Zarządzanie z. XX XXXX Nr kol. XXXX Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska,Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością a innowacyjność przedsiębiorstwa

Zarządzanie jakością a innowacyjność przedsiębiorstwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Prace Naukowe Nr 45 Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu Witold Goszka Arkadiusz Bałdyga Zarządzanie jakością a

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Kielce, 3 października 2006 CYBER Service, Cezary Cichocki, Jacek Wójcikowski ASSECO Poland S.A. Copyright @ CYBER Service 2006 OpenBIZ CMS System zarządzania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego (DSWP) Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji podtytuł

Tytuł prezentacji podtytuł Projekty IT, które działają Tytuł prezentacji podtytuł Tomasz Karwatka www.divante.pl O czym będzie? Jak wykorzystać narzędzia Web 2.0 w budowaniu bazy wiedzy? Źródło porażek wdrożeń informatycznych systemów

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

NetArch. to agencja interaktywna zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiąza firmy. E-marketing. Systemy Outsourcing IT

NetArch. to agencja interaktywna zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiąza firmy. E-marketing. Systemy Outsourcing IT NetArch to agencja interaktywna zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiąza zań i narzędzi wspomagających pracę firmy. Tworzenie stron i serwisów internetowych Systemy sprzedaŝowe Outsourcing IT

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt: z zastosowaniem metody blended learning Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 SPO RZL

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Danuta Ciukszo. Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Danuta Ciukszo. Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Danuta Ciukszo Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Nowoczesne media w marketingu sieciowym na rynku branży IT. Wstęp Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

SAP Business One E-Commerce

SAP Business One E-Commerce SAP Business One E-Commerce ZAISTNIEĆ W SIECI czyli jak zaoszczędzić prowadząc sprzedaŝ towarów, produktów i usług Chcesz poszerzyć ofertę Twojej firmy o moŝliwość prowadzenie interesów przez Internet?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława awa Leszczyckiego Konrad Ł.. CZAPIEWSKI Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Internetowa rewolucja

Internetowa rewolucja Internetowa rewolucja Sposoby wykorzystywania internetu przez polskie firmy z sektora MŚP Patronat honorowy: Metodologia badania Wykonawca: Realizacja: 27 VIII 11 IX 2009 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku Raport PRoto Zarobki agencji PR na polskim rynku Wstęp Pomiędzy a grudnia 006 roku redakcja PRoto zwróciła się z prośbą do agencji PR działających na polskim rynku, aby wzięły udział w badaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo