September, 3rd, Official opening of BALTEXPO Special guests exhibition-tour-around

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around"

Transkrypt

1 XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO wrzeœnia Uroczyste otwarcie BALTEXPO Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych SALA 1 B + C POLSKO-NORWESKIE FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ Uroczyste otwarcie Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej Powitanie goœci honorowych i uczestników l Stefan Czmur, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Norwegii l Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce l Gra yna Ewa Kar³owska, Wiceprezes, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP Info, autor programu Œwiat i Gospodarka Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce Goœci Specjalnych: l Ida Skard, Ministry of Trade and Industry, Director General, Maritime Department l Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki l Ryszard Œwilski, Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego l Ryszard Kwidzyñski, Pe³nomocnik Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej l Pawe³ Adamowicz, Prezydent Miasta Gdañska WSPÓ PRACA EKONOMICZNA OBU KRAJÓW - INWESTYCJE, OBROTY HANDLOWE, PRZESZKODY I WYZWANIA. POTENCJA WZROSTU I OBSZARY MO LIWEJ PRZYSZ EJ WSPÓ PRACY Prezentacje: l Anna Wypych Namiotko, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej l S³awomir Majman, Prezes Zarz¹du, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l Kjell Arne Nielsen, Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie l Andrzej Wojtkiewicz, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" l Tor S. Andersen, Norsk Industri l Terje Lillenes, Norwegian Maritime Exporters l Hans Petter Hildre, Alesund University College "Industry and academia in symbiotic co-existence - the Norwegian maritime cluster" SESJA 1: LNG I INNE INNOWACYJNE ROZWI ZANIA NA RZECZ EGLUGI PRZYJAZNEJ ŒRODOWISKU CZÊŒÆ 1: LNG JAKO PALIWO PRZYSZ OŒCI DLA POLSKI I BASENU MORZA BA TYCKIEGO Tematy: l Rozwój LNG na Ba³tyku l Projekty statków przyjaznych œrodowisku Zaproszeni prelegenci: l LNG - prognozy dla rynku: Morten Nesvik, Statoil ASA G³ówny Partner Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej: Strategiczny Polski Partner Przemys³owy Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej Partner Technologii LNG: l Status i plany u ycia LNG w Polsce: Rafa³ Wardziñski, Prezes Zarz¹du, Polskie LNG S.A. l U ycie i dystrybucja LNG w basenie Morza Ba³tyckiego: Micha³ Bagniewski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Doœwiadczenia i plany detalicznej dystrybucji LNG w Norwegii: Tor Morten Osmundsen, Skangass l Norweskie doœwiadczenia dotycz¹ce bunkrowania LNG z perspektywy portu: Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Plany, mo liwoœci i wyzwania stoj¹ce przed zapleczem bunkrowania LNG: Ryszard Warzocha Prezes Zarz¹du, Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. l Polskie doœwiadczenia z kontraktami EPC w projektach LNG: Dariusz Jaguszewski, Prezes Zarz¹du, Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o PRZERWA CZÊŒÆ 2: INNOWACYJNE I PRZYJAZNE ŒRODOWISKU PROJEKTY STATKÓW: WDRO ENIE TECHNOLOGII I KONSTRUKCJA Tematy: l Budowa "zielonych" statków (promy pax i ro-pax, gazowce LNG/LPG/LEG) l LNG jako "zielone" paliwo okrêtowe Zaproszeni prelegenci: l Status i trendy w projektach statków zasilanych LNG: Geir Rise, LMG Marin l Modele wspó³pracy przemys³u stoczniowego: Katarzyna Romantowska ULSTEIN Poland LTD l Liczy siê nie tylko paliwo - innowacyjne projekty i wyposa enie statków: Maciej Sobieraj, Kongsberg Maritime AS l LNG eglugowe paliwo przysz³oœci?: Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich l Wybrane aspekty projektowania i badañ innowacyjnych statków i obiektów off-shore: Piotr Czabaj, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Zbudowane w Polsce statki zasilane LNG: Andrzej Wojtkiewicz, Prezes Zarz¹du, Remontowa Shipbuilding S.A. cdn 4 wrzeœnia 2013 r. 17th INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION & CONFERENCES BALTEXPO 2013 September, 3rd, Official opening of BALTEXPO Special guests exhibition-tour-around HALL 1 B + C POLISH-NORWEGIAN MARITIME BUSINESS FORUM Polish-Norwegian Maritime Business Forum Opening Ceremony Welcoming address to the guests of honor and participants l Stefan Czmur, Ambassador of the Republic of Poland in Norway l Karsten Klepsvik, Ambassador of the Kingdom of Norway in Poland l Gra yna Ewa Kar³owska, Vice-president, Warsaw Exhibition Board S.A. Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program Special Guests' introductory speeches: l Ida Skard, Ministry of Trade and Industry, Director General, Maritime Department l Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State, Ministry of Economy l Ryszard Œwilski, Member of the Pomerania Voivodeship Board l Ryszard Kwidzyñski, Plenimpotary of the Zachodniopomorskie Voivodeship Marshall for Maritime Economy. l Pawe³ Adamowicz, Mayor of Gdañsk ECONOMIC COOPERATION OF BOTH COUNTRIES - INVESTMENTS, TRADE TURNOVER, BARRIERS AND CHALLENGES, ENCOURAGING AREAS. GROWTH POTENTIAL AND THE MOST IMPORTANT AREAS OF POSSIBLE JOINT ACTIVITIES. Presentations: l Anna Wypych Namiotko, Undersecretary of State, Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy l S³awomir Majman, President of the Board, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) l Kjell Arne Nielsen, Commercial Counselor, Royal Norwegian Embassy l Andrzej Wojtkiewicz, President of the Board, Association of Polish Maritime Industries "Forum Okrêtowe" l Tor S. Andersen, Norsk Industri l Terje Lillenes, Norwegian Maritime Exporters l Hans Petter Hildre, Alesund University College "Industry and academia in symbiotic co-existence - the Norwegian maritime cluster" SESSION 1: LNG AND OTHER INNOVATIVE SOLUTIONS TO FOSTER THE DEVELOPMENT OF GREEN SHIPPING PART 1: LNG AS A FUTURE FUEL FOR POLAND AND THE BALTIC SEA l Development of LNG on Baltic Sea l Eco-friendly ship design Participants invited to take part: l LNG - market forecasts: Morten Nesvik, Statoil ASA Main Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum Polish Industrial Strategic Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum LNG Technology Partner l Status & plans for import and use of LNG in Poland: Rafa³ Wardziñski, President, Polskie LNG S.A. l Use and distribution of LNG in the Baltic Sea: Micha³ Bagniewski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Experiences and plans of small scale LNG distribution in Norway: Tor Morten Osmundsen, Skangass l Norwegian experiences regarding the LNG bunkering facilities - a port's approach: Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Plans, opportunities and challenges for LNG bunker facilities: Ryszard Warzocha, President, Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. l Polish experiences within EPC contracts for LNG-projects: Dariusz Jaguszewski, President of the Board, Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o BREAK PART 2: INNOVATIVE AND ECO-FRIENDLY SHIP DESIGN: TECHNOLOGY APPLICATION & CONSTRUCTION l Construction of "green" ships (pax & ro-pax ferries, gas tankers LNG/LPG/LEG) l LNG as the green fuel for ships (gas & hybrid propulsion) Participants invited to take part: l Status and trends in LNG fueled ship design: Geir Rise, LMG Marin l Models for cooperation in shipbuilding: Katarzyna Romantowska, ULSTEIN Poland LTD l It is more than the fuel that matters - innovative ship design & equipment: Maciej Sobieraj, Kongsberg Maritime AS l LNG as a future fuel for ships: Pawe³ Szynkaruk, President, Polish Shipowners' Association l Selected aspects of designing & testing innovative ships & offshore constructions: Piotr Czabaj, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Polish-built LNG - powered ships: Andrzej Wojtkiewicz, President of the Board, Remontowa Shipbuilding S.A. tbc September, 4rd,

2 3 wrzeœnia 2013 September, 3rd, SALA 2 KONFERENCJA I: RYNEK OFFSHORE W POLSCE SESJA 1: PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI OFFSHORE W POLSCE; MECHANIZMY WSPARCIA INWESTYCJI W OBSZARZE MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Leszek Szmidtke, Radio Partnerzy konferencji: Gdañsk HALL 2 CONFERENCE I: THE OFFSHORE MARKET IN POLAND SESSION 1: PROSPECTS AND DETERMINANTS OF CARRYING OUT OFFSHORE PROJECTS IN POLAND; MECHANISMS FOR SUPPORTING OFFSHORE WIND ENERGY PROJECTS Leszek Szmidtke, Radio Conference Partners: Gdañsk Wprowadzenie: l Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki l Ryszard Œwilski, Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego l Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównowa onej l Mariusz Witoñski, Prezes Zarz¹du, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej l Les³aw Janowicz, manager ds. œrodowiska PNO Consultants Sp. z o.o. l Piotr S³upski, Prezes Zarz¹du, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych l Anna Kamiñska, Invest in Pomerania 15:45-16:15 Przerwa 16:15-17:45 SESJA 2: TECHNOLOGIE I ROZWI ZANIA NA RZECZ SEKTORA OFFSHORE; RÓD A FINANSOWANIA, KRYTERIA WYBORU, SZANSE I ZAGRO ENIA l Zbigniew Karpiñski, Prezes Zarz¹du, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Zdzis³aw Bahyrycz, Pe³nomocnik Zarz¹du, Crist S.A. l Jaros³aw Flont, Prezes Zarz¹du, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l prof. dr hab. in. Jaros³aw Mikielewicz, Dyrektor, Instytut Maszyn Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku l dr hab. in. Marek Dzida, prof. PG, Politechnika Gdañska l Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdañsku l Szymon Kamiñski, Prezes Zarz¹du, BZ WBK Leasing S.A. l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. l Waldemar Nowak, Remontowa Shipbuilding S.A. Introductory speeches: l Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State, Ministry of Economy l Ryszard Œwilski, Member of the Pomerania Voivodeship Board l Maciej Stryjecki, President, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównowa onej l Mariusz Witoñski, President, Polish Offshore Wind Energy Society l Les³aw Janowicz, Manager for the environment PNO Consultants Sp. z o.o. l Piotr S³upski, President of the Board, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych l Anna Kamiñska, Invest in Pomerania 15:45-16:15 Break 16:15-17:45 SESSION 2: TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS FOR THE OFFSHORE SECTOR; SOURCES OF FUNDING, SELECTION CRITERIA, OPPORTUNITIES AND DANGERS l Zbigniew Karpiñski, President of the Board, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Zdzis³aw Bahyrycz, Plenimpotary of the Board, Crist S.A. l Jaros³aw Flont, President, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l prof. dr hab. in. Jaros³aw Mikielewicz, Director, Instytut Maszyn Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku l dr hab. in. Marek Dzida, prof. PG, Politechnika Gdañska l Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdañsku l Szymon Kamiñski, President of the Board, BZ WBK Leasing S.A. l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. l Waldemar Nowak, Remontowa Shipbuilding S.A. 2

3 4 wrzeœnia SALA 1A KONFERENCJA II: AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYS U STOCZNIOWEGO W POLSCE, RÓD A JEGO FINANSOWANIA Grzegorz Landowski, red. naczelny Portal Morski 10:00-10:40 Wprowadzenie Partnerzy konferencji: l Wojciech D¹browski, Prezes Zarz¹du, Agencja Rozwoju Przemys³u HALL 1A CONFERENCE II: THE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF POLAND'S SHIPBUILDING INDUSTRY, SOURCES OF FUNDING Grzegorz Landowski, Portal Morski 10:00-10:40 Introduction September, 4th, 2013 Conference Partners: l Wojciech D¹browski, President of the Board, Agencja Rozwoju Przemys³u l Mieczys³aw Struk, Marsza³ek Województwa Pomorskiego 10:40-12:40 PANEL DYSKUSYJNY: DAWNY RYNEK, NOWE ROZDANIA, NOWE MO LIWOŒCI l DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI JAKO ŒCIE KA DALSZEGO ROZWOJU l SEKTOR REMONTÓW STATKÓW W POLSCE - QUO VADIS l Zdzis³aw Bahyrycz, Pe³nomocnik Zarz¹du, CRIST S.A. l Jaros³aw Flont, Prezes Zarz¹du, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Inacio Golebski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Zbigniew Karpiñski, Prezes, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Szymon Kamiñski, Prezes Zarz¹du, BZ WBK Leasing S.A. l Norman Otto, Ireneusz Poniedzia³ek, WEICON GmbH & Co. KG l Dariusz Rudziñski, Prezes, Polski Rejestr Statków S.A. l Piotr Soyka, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Grupa REMONTOWA l Andrzej Szwarc, Prezes Zarz¹du, Stocznia Remontowa NAUTA l Teresa Kamiñska, Prezes Zarz¹du, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. l Wojciech Stawiany, Ekspert, Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej l Marek Dalka, manager, PNO Consultants Sp. z o.o. l Tomasz o³nierowicz, PROCAD S.A. l Mieczys³aw Struk, Pomerania Voivodeship Marshall 10:40-12:40 DISCUSSION PANEL: OLD MARKET, NEW DEALS, NEW OPPORTUNITIES l DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AS A PATH TO FURTHER DEVELOPMENT l THE SHIP REPAIR SECTOR IN POLAND - QUO VADIS? l Zdzis³aw Bahyrycz, Plenimpotary of the Board, CRIST S.A. l Jaros³aw Flont, President, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Inacio Golebski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Zbigniew Karpiñski, President, Ship Design and Research Centre S.A. l Szymon Kamiñski, President, BZ WBK Leasing S.A. l Norman Otto, Ireneusz Poniedzia³ek, WEICON GmbH & Co. KG l Dariusz Rudziñski, President, Polski Rejestr Statków S.A. l Piotr Soyka, Head of the Supervisory Board, REMONTOWA Group l Andrzej Szwarc, President, Stocznia Remontowa NAUTA l Teresa Kamiñska, President, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. l Wojciech Stawiany, Ekspert, Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej l Marek Dalka, manager, PNO Consultants Sp. z o.o. l Tomasz o³nierowicz, PROCAD S.A. l Tomasz Zieliñski, Rockwool Technical Insulation l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. l Tomasz Zieliñski, Rockwool Technical Insulation l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. 4 wrzeœnia :00-11:00 SALA 1B+C SEMINARIUM: GERMANISCHER LLOYD l OPTYMALIZACJA EKSPLOATACJI STATKÓW - MO LIWOŒCI MODERNIZACJI FLOTY I KONTROLI KOSZTÓW Fridtjof Rohde, Head of Department FutureShip GmbH - A GL Company l ROZWI ZANIA DLA STATKÓW ZASILANYCH LNG - SPRAWDZONE TECHNOLOGIE GERMANISCHER LLOYD Benjamin Scholz, Ship Type Expert Germanischer Lloyd SE September, 4th, :00-11:00 HALL 1B+C GERMANISCHER LLOYD SESSION l ENHANCE PERFORMANCE CONTROL COSTS INNOVATIVE SOLUTIONS TO INCREASE THE PERFORMANCE OF EXISTING SHIPS Fridtjof Rohde, Head of Department FutureShip GmbH - A GL Company l CONCEPTS FOR AN LNG-FUELLED SHIPS - GL PROVED / TESTIFIED SOLUTIONS Benjamin Scholz, Ship Type Expert Germanischer Lloyd SE 3

4 4 wrzeœnia 2013 September, 4th, SALA 2 KONFERENCJA III: PERSPEKTYWY ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W EUROPIE A ROZWÓJ PORTÓW W POLSCE Joanna Osiñska, dziennikarz TVP Info Marek Kañski, dziennikarz gospodarczy, Pomorska Kronika Biznesu, TVP Gdañsk S³owo wprowadzaj¹ce: l Anna Wypych - Namiotko, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej l Andrzej Bojanowski, Prezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich, Zastêpca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej, Urz¹d Miasta Gdañsk l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni SESJA 1: PROGRAM ROZWOJU PORTÓW NA 2020 ROK Z PERSPEKTYW NA 2030 ROK l Plany rozwojowe, inwestycje i trendy, prezentacje portów l Finansowanie inwestycji portowych Partnerzy konferencji: l Europejski pakiet portowy l Janusz Jarosiñski, Prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A. l S³awomir T. Kalicki, Rada Interesantów Portu Gdynia l Jacek Klimczak, Rada Interesantów Portu Gdañsk l Jerzy Starnawski, Wiceprezes Zarz¹du, NAFTOPORT Sp. z o.o. l Dorota Raben, Prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk S.A. l Magdalena Jab³onowska, Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeñstwa eglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej l Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Jan Stasiak, Rada Interesantów Portu Szczecin - Œwinoujœcie l Ryszard Warzocha, Prezes Zarz¹du Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A Przerwa 11:30-13:00 SESJA 2a: TRANSPORT I LOGISTYKA W KORYTARZACH TRANSPORTOWYCH l Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego l Piotr Paw³owski, Prokurent, OT Logistics S.A. l Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman Sp. z o.o. l Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, DCT Gdañsk S.A. l Krzysztof Szymborski, Prezes Zarz¹du, Ba³tycki Terminal Kontenerowy w Gdyni l Marek Tarczyñski, Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki Przerwa SESJA 2b: TRANSPORT I LOGISTYKA W KORYTARZACH TRANSPORTOWYCH l Thomas Bagge, Prezes Zarz¹du, Maersk Polska Sp.z o.o. l Wojciech Folejewski, Pelnomocnik Zarz¹du ds. Koordynacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Dariusz Stefañski, Prezes Zarz¹du, PCC Intermodal S.A. l Ryszard Toczek, Biuro Rozwoju Miasta, Urz¹d Miasta Gdynia l Maciej Krach, Anna Silny, Silny & Salomon Sp. z o.o Przerwa SESJA 3: PCS - PLATFORMA KOMUNIKACJI I ZARZ DZANIA OBROTEM PORTOWO-MORSKIM W PORTACH GDAÑSKA I GDYNI l PCS jako "jedno okienko" zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ kontroli i redukuj¹ce koszty l Rekomendacje UE dotycz¹ce PCS l Rozwi¹zania informatyczne i usprawnienia administracyjne HALL 2 CONFERENCE III: DEVELOPMENT PROSPECTS OF SEAPORTS IN EUROPE VS. THE DEVELOPMENT OF SEAPORTS IN POLAND Joanna Osiñska, journalist TVP Info Marek Kañski, economy journalist, Pomorska Kronika Biznesu, TVP Gdañsk Introductory speech: l Anna Wypych - Namiotko, Undersecretary of State, Ministry of Transport, Construction & Maritime Economy l Andrzej Bojanowski, President of the Association of the Maritime Cities & Municipalities, Deputy President of Gdansk l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni SESSION 1: PORT DEVELOPMENT PROGRAMME UP TO 2020 WITH A PERSPECTIVE UNTIL 2030 l Development plans, investments & trands, ports presentations l Financing of port investments l European port package Conference Partners: l Janusz Jarosiñski, President, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A. l S³awomir T. Kalicki, Board of the Port of Gdynia Stakeholders l Jacek Klimczak, Board of the Port of Gdansk Stakeholders l Jerzy Starnawski, Vice-President of the Board, NAFTOPORT Sp. z o.o. l Dorota Raben, President of the Board, Gdañsk Port Authority SA l Magdalena Jab³onowska, Director of the Department of Shipping and Maritime Safety, Ministry of Transport, Construction & Maritime Economy l Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Jan Stasiak, Board of the Ports of Szczecin & Œwinoujœcie Stakeholders l Ryszard Warzocha, President of the Board, Szczecin & Œwinoujœcie Port Authority S.A Break SESSION 2a: TRANSPORT AND LOGISTICS IN TRANSPORT CORRIDORS l Alan Aleksandrowicz, President of the Board, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego l Piotr Paw³owski, Proxy, OT Logistics S.A. l Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman Sp. z o.o. l Dominik Landa, Commercial Director, DCT Gdañsk S.A. l Krzysztof Szymborski, President, Ba³tycki Terminal Kontenerowy w Gdyni l Marek Tarczyñski, President, Polska Izba Spedycji i Logistyki Break SESSION 2b: TRANSPORT AND LOGISTICS IN TRANSPORT CORRIDORS l Thomas Bagge, President, Maersk Polska Sp.z o.o. l Wojciech Folejewski, Plenimpotary of the Board, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Dariusz Stefañski, President, PCC Intermodal S.A. l Ryszard Toczek, City Development Bureau, Urz¹d Miasta Gdynia l Maciej Krach, Anna Silny, Silny & Salomon Sp. z o.o Przerwa SESSION 3: PCS - PORT COMMUNITY SYSTEM AS A PLATFORM FOR COMMUNICATION & SEAFREIGHT MANAGEMENT IN THE PORTS OF GDAÑSK & GDYNIA l PCS as a "single window" solution for increased control & cost reduction l EU reccomendations regarding PCS l IT & administrative solutions 4

5 4 wrzeœnia 2013 September, 4rd, SALA 1B+C POLSKO-NORWESKIE FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ SESJA 2: ENERGIA Z OFFSHORE - NOWE WYZWANIA I PERSPEKTYWY WSPÓ PRACY POLSKO-NORWESKIEJ Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP Info, autor programu "Œwiat i Gospodarka" CZÊŒÆ 1: Morskie farmy wiatrowe - perspektywy wspó³pracy Tematy: l Rynek i determinanty l Konstrukcja I zwiêkszona niezawodnoœæ, efektywnoœæ i inne parametry morskich farm wiatrowych. l Kooperacja przy konstruowaniu struktur i komponentów dla morskich farm wiatrowych w polskich stoczniach G³ówny Partner Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej: Strategiczny Polski Partner Przemys³owy Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce: l Bie ¹ca polityka energetyczna Polski w kontekœcie znaczenia odnawialnych Ÿróde³ energii: Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Zaproszeni prelegenci: l Potencja³ pozyskiwania energii z si³y wiatru na Ba³tyku: Stanis³aw Paszkowski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Doœwiadczenia i plany dotycz¹ce morskich farm wiatrowych: Morten Nesvik, Statoil ASA l Norweskie klastry energetyki wiatrowej: Kristin Guldbrandsen Frøysa, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) l Wyzwania w zakresie przy³¹czania morskich farm wiatrowych do krajowego systemu przesy³owego: Przemys³aw Ciszewski, Wiceprezes, PSE Pó³noc S.A PRZERWA CZÊŒÆ 2: Kooperacja przy projektowaniu i konstrukcjach dla dzia³añ podwodnych i jednostkach offshore (OSV) Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP Info, autor programu "Œwiat i Gospodarka" Tematy: l Naprawy i przebudowy platform offshore l Przebudowy konwencjonalnych tankowców na jednostki offshore (OSV) l Budowa i naprawa statków przeznaczonych do obs³ugi pól naftowych, platform i morskich farm wiatrowych. l Tradycja i perspektywy dla budowy jednostek i komponentów strukturalnych dla sektora offshore w polskich stoczniach. Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce: l Aktywnoœæ na rynku offshore w Norwegii a perspektywy dla rynku polskiego: Maciej Zwierzchowski, PGNiG Upstream International l Trendy i wyzwania na rynku jednostek offshore w Norwegii: Hans Jorgen Ranes, NLI AS Zaproszeni prelegenci: l Dlaczego Polska dla SME s - doœwiadczenia z Alesund University College: Ottar L. Osen, Alesund University College l Perspektywy polsko-norweskiej kooperacji przy projektowaniu i konstrukcjach dla dzia³añ podwodnych i jednostkach offshore: l Potrzeba posiadania zdolnoœci EPC poza Norwegi¹: Hans Jorgen Ranes, NLI AS l Instalacje offshore - mo liwoœci dzia³ania i procesy produkcyjne komponentów dla odbiorców krajowych i zagranicznych: Marek óraw, Wiceprezes Zarz¹du ds. Rynku i Rozwoju p.o. Prezesa Zarz¹du, Energomonta Pó³noc Gdynia Sp. z o.o. l Mo liwoœci kooperacyjne Stoczni Marynarki Wojennej z punktu widzenia potrzeb sektora offshore : Marcin Zasadny, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. l Statki do instalacji farm wiatrowych produkowane w Polsce: Ireneusz Æwirko, Dyrektor, CRIST S.A HALL 1B+C POLISH-NORWEGIAN MARITIME BUSINESS FORUM SESSION 2: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF POLISH-NORWEGIAN COOPERATION Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program PART 1: Offshore wind farms in Poland - areas of cooperation l Market & the drivers l Construction and increased reliability, efficiency and other parameters of offshore wind farms. l Cooperation on construction of units and structural components for offshore in Polish shipyards Introductory speeches: Main Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum Polish Industrial Strategic Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum l Current energy plans for Poland and the importance of renewable sources: Janusz Pilitowski, Director, Renewable Energy Department, Ministry of Economy Participants invited to take part: l The potential for windpower in the Baltic Sea: Stanis³aw Paszkowski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Experiences and plans in offshore wind energy generation: Morten Nesvik, Statoil ASA l The Norwegian offshore wind clusters: Kristin Guldbrandsen Frøysa, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) l Challenges in connecting the offshore wind farms to the Polish energy transmission system: Przemys³aw Ciszewski, Vice-President, PSE Pó³noc S.A BREAK PART 2: Cooperation on engineering and construction for subsea operations and Offshore Support Vessels (OSV) Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program l Repairs and conversion of offshore platforms l Conversion of conventional tankers into offshore units l Construction and repair of ships designed to service oil fields and platforms and offshore wind farms l Tradition and perspectives for future construction of units and structural components for offshore in Polish shipyards Introductory speeches: l Offshore activity in Norway and the possibility for Poland: Maciej Zwierzchowski, PGNiG Upstream International l Trends and challenges in the maritime offshore market in Norway: Hans Jorgen Ranes, NLI AS Participants invited to take part: l Why Poland for SME s - experience from Alesund University College: Ottar L. Osen, Alesund University College l The shipowners' perspective on the Polish-Norwegian cooperation on engineering and construction for offshore operations and OSV: l Need for EPC capacity outside Norway: Hans Jorgen Ranes, NLI AS l Offshore inslallations - prospective activity and production processes of the components customized for foreign and domestic clients: Marek óraw, Wiceprezes Zarz¹du ds. Rynku i Rozwoju p.o. Prezesa Zarz¹du, Energomonta Pó³noc Gdynia Sp. z o.o. l Cooperative potential of the Naval Shipyard in the context of offshore sector needs: Marcin Zasadny, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. l Wind farms installation vessels from Poland: Ireneusz Æwirko, Director, CRIST S.A. 5

6 5 wrzeœnia SALA 1A KONFERENCJA IV: BEZPIECZEÑSTWO WYBRZE A, PORTÓW I EGLUGI Moderator i wprowadzenie: Prof. Piotr Mickiewicz, Dolnoœl¹ska Szko³a Wy sza SESJA 1: BEZPIECZEÑSTWO POLSKIEGO WYBRZE A, WÓD TERYTORIALNYCH I REJONÓW MORSKICH O DU YM ZNACZENIU POLITYCZNO-GOSPODARCZYM l Katalog zagro eñ szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeñstwa wybrze a, wód terytorialnych l System monitorowania wybrze a - infrastruktura, zarz¹dzanie, wspó³praca miêdzy Stra ¹ Graniczn¹ i Marynark¹ Wojenn¹ RP; plany inwestycyjne. l Rozwi¹zania systemowe i technologie niezbêdne dla skutecznego monitorowania akwenów morskich o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa i gospodarki l System reagowania na pojawiaj¹ce siê zagro enia w obszarze wód terytorialnych, szczególnie istotnych obszarów morskich: stan obecny i plany inwestycyjne l Mo liwoœci wyposa enia w systemy monitorowania i ochrony ma³ych portów polskiego wybrze a Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce: Adm. Floty Jêdrzej Czajkowski, Akademia Marynarki Wojennej Kontradm. SG Piotr Stocki, Komendant Morskiego Oddzia³u Stra y Granicznej Nadinsp. Wojciech Sobczak, Komendant Wojewódzki Policji w Gdañsku Uczestnicy panelu: l dr in. Jan Tadeusz Dobkowski, Dyrektor Szef Pionu Badawczo- Rozwojowego, Centrum Techniki Morskiej S.A. l kpt. Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni l Kmdr SG Roman S³owiñski, Zastêpca Komendanta, Morski Oddzia³ Stra y Granicznej l Arkadiusz Zgliñski, Dyrektor, Zarz¹d Portu Morskiego Elbl¹g Sp. z o.o. l Waldemar Parus, Naczelnik Biura Spraw Obronnych eglugi, Urz¹d Morski w S³upsku l kpt. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Ko³obrzeg Przerwa SESJA 2: BEZPIECZEÑSTWO KLUCZOWEJ INFRASTRUKTURY OFFSHORE I ONSHORE l Zarz¹dzanie ryzykiem zwi¹zanym z bezpieczeñstwem terminala gazowego LNG w Œwinoujœciu i terminala naftowego w Gdañsku l Rozwi¹zania podnosz¹ce poziom bezpieczeñstwa platform wydobywczych l Bezza³ogowe systemy monitoringu morza Uczestnicy panelu: l Tomasz Dzier anowski, Kierownik, Referat Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych, Komenda Miejska Policji w Gdañsku l Mariusz uszczyk, Bumar Elektronika S.A. l Jerzy Uczciwek, G³ówny Specjalista, Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. l Jacek Rossochacki, Kemel l Antony Tomkins, Hamilton Jet Przerwa SESJA 3: BEZPIECZEÑSTWO EGLUGI l Techniczne rozwi¹zania dotycz¹ce monitorowania stanu bezpieczeñstwa eglugi oraz ochrony statków l Systemy ochrony ³adunku i eglugi przed dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹, terroryzmem i aktami piractwa l Elektroniczna baza danych o polskich statkach mo liwoœci jej wykorzystania i przyk³adowe rozwi¹zania techniczne Uczestnicy panelu: l Marek D³ugosz, Dyrektor S³u by SAR, Morska S³u ba Poszukiwania i Ratownictwa l Przemys³aw Feiner, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l kmdr Janusz Dilling, Dyrektor Nadzorów Przemys³owych, Polski Rejestr Statków S.A. l Pino Spadafora, RINA POLAND Sp. z o.o. September, 5th, HALL 1A CONFERENCE IV: SAFETY AND SECURITY OF PORTS AND SHIPPING Prof. Piotr Mickiewicz, Dolnoœl¹ska Szko³a Wy sza SESSION 1: SECURITY OF THE POLISH COAST, TERRITORIAL WATERS AND MARINE REGIONS OF MAJOR POLITICAL AND ECONOMIC IMPORTANCE l Catalogue of dangers of special importance for security of the coast and territorial waters l Coastal monitoring systems - infrastructure, management, cooperation between the Border Guard and the Polish Navy; investment plans l Systematic solutions and technologies for effective monitoring of sea areas of special importance for security and the economy l System of response to emerging dangers in territorial waters and particularly important sea areas: current status and investment plans l Possibilities of fitting small ports on the Polish coast with monitoring and protection systems Introductory speech: Adm. Floty Jêdrzej Czajkowski, Akademia Marynarki Wojennej Kontradm. SG Piotr Stocki, Commander of the Maritime Regional Unit of the Border Guard Nadinsp. Wojciech Sobczak, Chief of the Pomeranian Police l dr in. Jan Tadeusz Dobkowski, R&D Department Director, Centrum Techniki Morskiej S.A. l Andrzej Królikowski, Director Urzêdu Morskiego w Gdyni l Kmdr SG Roman S³owiñski, Deputy Commander, Maritime Regional Unit of Border Guard l Arkadiusz Zgliñski, Director, Elbl¹g Port Authority Ltd. l Waldemar Parus, Head of Maritime Affairs Defence Office, Maritime Office in Slupsk l kpt. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Ko³obrzeg Break SESSION 2: SAFETY AND SECURITY OF KEY OFFSHORE AND ONSHORE INFRASTRUCTURE l Risk management involving the safety and security of the LNG terminal in Œwinoujœcie and the oil terminal in Gdañsk l Solutions to improve the safety and security of mining platforms l Unmanned systems for monitoring installations on sea floor l Tomasz Dzier anowski, Head of the Section of Prevention at Water & Onshore Areas, Municipal Police Headquaters in Gdañsk l Mariusz uszczyk, Bumar Elektronika S.A. l Jerzy Uczciwek, Main Specialist, Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. l Jacek Rossochacki, Kemel l Antony Tomkins, Hamilton Jet Break SESSION 3: SAFETY AND SECURITY OF SHIPPING l Technical solutions for monitoring shipping safety and ship security l Systems protecting shipments and shipping from criminal activity, terrorism and piracy l Electronic database on Polish ships - possibilities of use and examples of technical solutions l Marek D³ugosz, Director, Search and Rescue Service l Przemys³aw Feiner, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l kmdr Janusz Dilling, Director of the Industrial Supervision, Polski Rejestr Statków S.A. l Pino Spadafora, RINA POLAND Sp. z o.o. 6

7 5 wrzeœnia 2013 September, 5th, SALA 1B KONFERENCJA V: TECHNOLOGIE SPRZYJAJ CE ROZWOJOWI EGLUGI PRZYJAZNEJ ŒRODOWISKU W³adys³aw Jaszowski, Prezes Zarz¹du, Promare Sp. z o.o. - wydawca Namiary na Morze i Handel SESJA 1: SULPHUR EMISSION CONTROL AREA (SECA) NA MORZU BA TYCKIM, PÓ NOCNYM I W KANALE LA MANCHE OD 1 STYCZNIA ZAGRO ENIA I SZANSE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI MORSKIEJ Tematyka sesji: l Konsekwencje i zagro enia towarzysz¹ce wprowadzeniu SECA l Jak przystosowaæ siê do wymogów dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie SECA - technologie napêdowe i paliwa l Szanse zwi¹zane z wprowadzeniem SECA l Jaros³aw Flont, Prezes Zarz¹du, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Rikard Olsson, Germanischer Lloyd Business Development Manager l Andrzej Smoleñski, Alfa Laval Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich Przerwa SESJA 2: BALLAST WATER TREATMENT Tematyka sesji: l Wyzwania i zagro enia zwi¹zane z zarz¹dzaniem wod¹ balastow¹ l Szanse zwi¹zane z implementacj¹ technologii Ballast Water Treatment l Dostêpne rozwi¹zania technologiczne l Micha³ Bagniewski, DNV Polska Sp. z o.o. l Henrik Krull, Hyde Marine Inc. l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich l Dave Hawkins, Kemel HALL 1B CONFERENCE V: TECHNOLOGIES SUPPORTING THE ENVIRONMENT - FRIENDLY SHIPPING DEVELOPMENT W³adys³aw Jaszowski, Promare Sp. z o.o. - Publisher of "Namiary na Morze i Handel" SESSION 1: SULPHUR EMISSION CONTROL AREA (SECA) AT THE BALTIC SEA, NORTH SEA AND THE ENGLISH CHANEL FROM JANUARY 1ST, THREATS AND OPPORTUNITIES FOR POLISH MARITIME ECONOMY. l Consequences and threats accompanying introduction of SECA l Propulsion technologies and fuel - how to apply the SECA E.C. directive requirements l Opportunities regarding the introduction of SECA l Jaros³aw Flont, President of the Board, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Rikard Olsson, Germanischer Lloyd Business Development Manager l Andrzej Smoleñski, Alfa Laval Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, President of the Board, Zwi¹zek Armatorów Polskich Break SESSION 2: BALLAST WATER TREATMENT l Challenges and threats regarding the ballast water management l Chances coming from Ballast Water Treatment technology implementation l Available technological solutions l Micha³ Bagniewski, DNV Polska Sp. z o.o. l Henrik Krull, Hyde Marine Inc. l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich l Dave Hawkins, Kemel This is a conference programme draft and panellists are awaiting confirmation. The Organiser reserves the right to change the programme. 5 wrzeœnia 2013 September, 5th, SALA 2 WALNE ZGROMADZENIE ZWI ZKU PRACODAWCÓW FORUM OKRÊTOWE HALL 2 GENERAL ASSEMBLY OF THE FORUM OKRÊTOWE ASSOCIATION OF POLISH MARITIME IDUSTRIES 7

8 5 wrzeœnia 2013 September, 5th, SALA 2 KONFERENCJA VI: NOWOCZESNY MARKETING B2B W GOSPODARCE MORSKIEJ - ŒWIATOWE TRENDY A UWARUNKOWANIA PROWADZENIA BIZNESU W POLSCE Tezy i tematyka: l PR jako wsparcie dla marketingu B2B w gospodarce morskiej. l CSR w obszarze B2B - koszty potencjalnie utraconych korzyœci? l Uwarunkowania op³acalnoœci dzia³añ PR / CSR dla firm dzia³aj¹cych w modelu B2B na rynku polskim l CSR w procesie inwestycyjnym w spo³eczeñstwach obywatelskich - przyk³ady dobrych praktyk z Polski i zagranicy l PR i CSR jako "zbêdny luksus w czasach kryzysu" Powitanie panelistów i uczestników: Marek Witecki, cz³onek Chartered Institute of Marketing, Project Manager, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A Wyst¹pienie Goœcia Specjalnego: CSR jako œrodek prowadzenia odpowiedzialnego biznesu Moderatorzy: Grzegorz Landowski, red. naczelny Portal Morski Marek Witecki, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. l Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP INFO, autor programu Œwiat i Gospodarka l Mariusz Wójcik, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa onej: Rola PR i CSR dla realizacji inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej l Marko Michajiæ, Maersk: Przyk³ady dobrych praktyk z zakresu dzia³añ CSR i PR firmy Maersk na œwiecie l Tomasz Kowalski, Prezes Zarz¹du, Biuro Inwestycji Euro Gdañsk 2012 Sp. z o.o.: Wielkie imprezy sportowe i kulturalne jako narzêdzie marketingu B2B - charakterystyka i przyk³ady zastosowania l Krzysztof Gromadowski, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A.: Port jako bij¹ce serce miasta - znaczenie CSR i zaanga owania spo³ecznoœci lokalnych dla rozwoju terenów portowych l Przedstawiciel Urzêdu Miasta Gdañska: Miasto przyjazne inwestorom - pozafinansowe wsparcie inwestycji zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹ HALL 2 CONFERENCE VI: "MODERN B2B MARKETING APPLICATION WITHIN THE MARITIME ECONOMY ENVIRONMENT - GLOBAL TRENDS & SPECIFIC BUSINESS ENVIRONMENT IN POLAND l PR as a supportive tool for maritime economy B2B marketing? l CSR within B2B environment - the cost of potentially lost benefits? l Conditions of the PR / CSR profitability for the Polish B2B enterprises l CSR as an integral element of the investment processes of the civil societies - best practices from Poland & other countries l PR & CSR as a "redundant luxury for the hard times Welcoming adress: Marek Witecki, cz³onek Chartered Institute of Marketing, Project Manager, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A Special Guest Presentation: CSR as a tool of the responsible business Moderatorzy: Grzegorz Landowski, red. naczelny Portal Morski Marek Witecki, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. Discussion Panel: l Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program l Mariusz Wójcik, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa onej: The role of PR & CSR for the investment processes in the Offshore Wind Farmsj l Marko Michajiæ, Maersk: Examples of good practices within Maersk CSR & PR activities worldwide l Tomasz Kowalski, President, Biuro Inwestycji Euro Gdañsk 2012 Sp. z o.o.: Huge sport & cultural events as a tool for B2B marketing - characteristics & examples. l Krzysztof Gromadowski, Port of Gdynia Authority S.A.: Port as the living heart of the city - the importance of CSR & local community involvement for the development of port areas l City of Gdansk Representative: Investor-friendly city - non-financial support for the maritime economy related investments. This is a conference programme draft and panellists are awaiting confirmation. The Organiser reserves the right to change the programme. 8

ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PATRONAT HONOROWY NAD SEMINARIUM ZOSTAŁ OBJETY PRZEZ: ORGANIZATORZY SEMINARIUM SEMINARIUM OGRANICZANIE EMISJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SPALANIA PALIW ZE STATKÓW W PORTACH I REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Termin

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo