September, 3rd, Official opening of BALTEXPO Special guests exhibition-tour-around

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around"

Transkrypt

1 XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO wrzeœnia Uroczyste otwarcie BALTEXPO Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych SALA 1 B + C POLSKO-NORWESKIE FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ Uroczyste otwarcie Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej Powitanie goœci honorowych i uczestników l Stefan Czmur, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Norwegii l Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce l Gra yna Ewa Kar³owska, Wiceprezes, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP Info, autor programu Œwiat i Gospodarka Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce Goœci Specjalnych: l Ida Skard, Ministry of Trade and Industry, Director General, Maritime Department l Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki l Ryszard Œwilski, Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego l Ryszard Kwidzyñski, Pe³nomocnik Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej l Pawe³ Adamowicz, Prezydent Miasta Gdañska WSPÓ PRACA EKONOMICZNA OBU KRAJÓW - INWESTYCJE, OBROTY HANDLOWE, PRZESZKODY I WYZWANIA. POTENCJA WZROSTU I OBSZARY MO LIWEJ PRZYSZ EJ WSPÓ PRACY Prezentacje: l Anna Wypych Namiotko, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej l S³awomir Majman, Prezes Zarz¹du, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) l Kjell Arne Nielsen, Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie l Andrzej Wojtkiewicz, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Pracodawców "Forum Okrêtowe" l Tor S. Andersen, Norsk Industri l Terje Lillenes, Norwegian Maritime Exporters l Hans Petter Hildre, Alesund University College "Industry and academia in symbiotic co-existence - the Norwegian maritime cluster" SESJA 1: LNG I INNE INNOWACYJNE ROZWI ZANIA NA RZECZ EGLUGI PRZYJAZNEJ ŒRODOWISKU CZÊŒÆ 1: LNG JAKO PALIWO PRZYSZ OŒCI DLA POLSKI I BASENU MORZA BA TYCKIEGO Tematy: l Rozwój LNG na Ba³tyku l Projekty statków przyjaznych œrodowisku Zaproszeni prelegenci: l LNG - prognozy dla rynku: Morten Nesvik, Statoil ASA G³ówny Partner Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej: Strategiczny Polski Partner Przemys³owy Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej Partner Technologii LNG: l Status i plany u ycia LNG w Polsce: Rafa³ Wardziñski, Prezes Zarz¹du, Polskie LNG S.A. l U ycie i dystrybucja LNG w basenie Morza Ba³tyckiego: Micha³ Bagniewski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Doœwiadczenia i plany detalicznej dystrybucji LNG w Norwegii: Tor Morten Osmundsen, Skangass l Norweskie doœwiadczenia dotycz¹ce bunkrowania LNG z perspektywy portu: Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Plany, mo liwoœci i wyzwania stoj¹ce przed zapleczem bunkrowania LNG: Ryszard Warzocha Prezes Zarz¹du, Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. l Polskie doœwiadczenia z kontraktami EPC w projektach LNG: Dariusz Jaguszewski, Prezes Zarz¹du, Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o PRZERWA CZÊŒÆ 2: INNOWACYJNE I PRZYJAZNE ŒRODOWISKU PROJEKTY STATKÓW: WDRO ENIE TECHNOLOGII I KONSTRUKCJA Tematy: l Budowa "zielonych" statków (promy pax i ro-pax, gazowce LNG/LPG/LEG) l LNG jako "zielone" paliwo okrêtowe Zaproszeni prelegenci: l Status i trendy w projektach statków zasilanych LNG: Geir Rise, LMG Marin l Modele wspó³pracy przemys³u stoczniowego: Katarzyna Romantowska ULSTEIN Poland LTD l Liczy siê nie tylko paliwo - innowacyjne projekty i wyposa enie statków: Maciej Sobieraj, Kongsberg Maritime AS l LNG eglugowe paliwo przysz³oœci?: Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich l Wybrane aspekty projektowania i badañ innowacyjnych statków i obiektów off-shore: Piotr Czabaj, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Zbudowane w Polsce statki zasilane LNG: Andrzej Wojtkiewicz, Prezes Zarz¹du, Remontowa Shipbuilding S.A. cdn 4 wrzeœnia 2013 r. 17th INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION & CONFERENCES BALTEXPO 2013 September, 3rd, Official opening of BALTEXPO Special guests exhibition-tour-around HALL 1 B + C POLISH-NORWEGIAN MARITIME BUSINESS FORUM Polish-Norwegian Maritime Business Forum Opening Ceremony Welcoming address to the guests of honor and participants l Stefan Czmur, Ambassador of the Republic of Poland in Norway l Karsten Klepsvik, Ambassador of the Kingdom of Norway in Poland l Gra yna Ewa Kar³owska, Vice-president, Warsaw Exhibition Board S.A. Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program Special Guests' introductory speeches: l Ida Skard, Ministry of Trade and Industry, Director General, Maritime Department l Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State, Ministry of Economy l Ryszard Œwilski, Member of the Pomerania Voivodeship Board l Ryszard Kwidzyñski, Plenimpotary of the Zachodniopomorskie Voivodeship Marshall for Maritime Economy. l Pawe³ Adamowicz, Mayor of Gdañsk ECONOMIC COOPERATION OF BOTH COUNTRIES - INVESTMENTS, TRADE TURNOVER, BARRIERS AND CHALLENGES, ENCOURAGING AREAS. GROWTH POTENTIAL AND THE MOST IMPORTANT AREAS OF POSSIBLE JOINT ACTIVITIES. Presentations: l Anna Wypych Namiotko, Undersecretary of State, Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy l S³awomir Majman, President of the Board, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) l Kjell Arne Nielsen, Commercial Counselor, Royal Norwegian Embassy l Andrzej Wojtkiewicz, President of the Board, Association of Polish Maritime Industries "Forum Okrêtowe" l Tor S. Andersen, Norsk Industri l Terje Lillenes, Norwegian Maritime Exporters l Hans Petter Hildre, Alesund University College "Industry and academia in symbiotic co-existence - the Norwegian maritime cluster" SESSION 1: LNG AND OTHER INNOVATIVE SOLUTIONS TO FOSTER THE DEVELOPMENT OF GREEN SHIPPING PART 1: LNG AS A FUTURE FUEL FOR POLAND AND THE BALTIC SEA l Development of LNG on Baltic Sea l Eco-friendly ship design Participants invited to take part: l LNG - market forecasts: Morten Nesvik, Statoil ASA Main Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum Polish Industrial Strategic Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum LNG Technology Partner l Status & plans for import and use of LNG in Poland: Rafa³ Wardziñski, President, Polskie LNG S.A. l Use and distribution of LNG in the Baltic Sea: Micha³ Bagniewski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Experiences and plans of small scale LNG distribution in Norway: Tor Morten Osmundsen, Skangass l Norwegian experiences regarding the LNG bunkering facilities - a port's approach: Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Plans, opportunities and challenges for LNG bunker facilities: Ryszard Warzocha, President, Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A. l Polish experiences within EPC contracts for LNG-projects: Dariusz Jaguszewski, President of the Board, Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o BREAK PART 2: INNOVATIVE AND ECO-FRIENDLY SHIP DESIGN: TECHNOLOGY APPLICATION & CONSTRUCTION l Construction of "green" ships (pax & ro-pax ferries, gas tankers LNG/LPG/LEG) l LNG as the green fuel for ships (gas & hybrid propulsion) Participants invited to take part: l Status and trends in LNG fueled ship design: Geir Rise, LMG Marin l Models for cooperation in shipbuilding: Katarzyna Romantowska, ULSTEIN Poland LTD l It is more than the fuel that matters - innovative ship design & equipment: Maciej Sobieraj, Kongsberg Maritime AS l LNG as a future fuel for ships: Pawe³ Szynkaruk, President, Polish Shipowners' Association l Selected aspects of designing & testing innovative ships & offshore constructions: Piotr Czabaj, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Polish-built LNG - powered ships: Andrzej Wojtkiewicz, President of the Board, Remontowa Shipbuilding S.A. tbc September, 4rd,

2 3 wrzeœnia 2013 September, 3rd, SALA 2 KONFERENCJA I: RYNEK OFFSHORE W POLSCE SESJA 1: PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI OFFSHORE W POLSCE; MECHANIZMY WSPARCIA INWESTYCJI W OBSZARZE MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Leszek Szmidtke, Radio Partnerzy konferencji: Gdañsk HALL 2 CONFERENCE I: THE OFFSHORE MARKET IN POLAND SESSION 1: PROSPECTS AND DETERMINANTS OF CARRYING OUT OFFSHORE PROJECTS IN POLAND; MECHANISMS FOR SUPPORTING OFFSHORE WIND ENERGY PROJECTS Leszek Szmidtke, Radio Conference Partners: Gdañsk Wprowadzenie: l Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki l Ryszard Œwilski, Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego l Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównowa onej l Mariusz Witoñski, Prezes Zarz¹du, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej l Les³aw Janowicz, manager ds. œrodowiska PNO Consultants Sp. z o.o. l Piotr S³upski, Prezes Zarz¹du, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych l Anna Kamiñska, Invest in Pomerania 15:45-16:15 Przerwa 16:15-17:45 SESJA 2: TECHNOLOGIE I ROZWI ZANIA NA RZECZ SEKTORA OFFSHORE; RÓD A FINANSOWANIA, KRYTERIA WYBORU, SZANSE I ZAGRO ENIA l Zbigniew Karpiñski, Prezes Zarz¹du, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Zdzis³aw Bahyrycz, Pe³nomocnik Zarz¹du, Crist S.A. l Jaros³aw Flont, Prezes Zarz¹du, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l prof. dr hab. in. Jaros³aw Mikielewicz, Dyrektor, Instytut Maszyn Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku l dr hab. in. Marek Dzida, prof. PG, Politechnika Gdañska l Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdañsku l Szymon Kamiñski, Prezes Zarz¹du, BZ WBK Leasing S.A. l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. l Waldemar Nowak, Remontowa Shipbuilding S.A. Introductory speeches: l Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State, Ministry of Economy l Ryszard Œwilski, Member of the Pomerania Voivodeship Board l Maciej Stryjecki, President, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównowa onej l Mariusz Witoñski, President, Polish Offshore Wind Energy Society l Les³aw Janowicz, Manager for the environment PNO Consultants Sp. z o.o. l Piotr S³upski, President of the Board, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych l Anna Kamiñska, Invest in Pomerania 15:45-16:15 Break 16:15-17:45 SESSION 2: TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS FOR THE OFFSHORE SECTOR; SOURCES OF FUNDING, SELECTION CRITERIA, OPPORTUNITIES AND DANGERS l Zbigniew Karpiñski, President of the Board, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Zdzis³aw Bahyrycz, Plenimpotary of the Board, Crist S.A. l Jaros³aw Flont, President, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l prof. dr hab. in. Jaros³aw Mikielewicz, Director, Instytut Maszyn Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku l dr hab. in. Marek Dzida, prof. PG, Politechnika Gdañska l Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdañsku l Szymon Kamiñski, President of the Board, BZ WBK Leasing S.A. l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. l Waldemar Nowak, Remontowa Shipbuilding S.A. 2

3 4 wrzeœnia SALA 1A KONFERENCJA II: AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYS U STOCZNIOWEGO W POLSCE, RÓD A JEGO FINANSOWANIA Grzegorz Landowski, red. naczelny Portal Morski 10:00-10:40 Wprowadzenie Partnerzy konferencji: l Wojciech D¹browski, Prezes Zarz¹du, Agencja Rozwoju Przemys³u HALL 1A CONFERENCE II: THE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF POLAND'S SHIPBUILDING INDUSTRY, SOURCES OF FUNDING Grzegorz Landowski, Portal Morski 10:00-10:40 Introduction September, 4th, 2013 Conference Partners: l Wojciech D¹browski, President of the Board, Agencja Rozwoju Przemys³u l Mieczys³aw Struk, Marsza³ek Województwa Pomorskiego 10:40-12:40 PANEL DYSKUSYJNY: DAWNY RYNEK, NOWE ROZDANIA, NOWE MO LIWOŒCI l DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI JAKO ŒCIE KA DALSZEGO ROZWOJU l SEKTOR REMONTÓW STATKÓW W POLSCE - QUO VADIS l Zdzis³aw Bahyrycz, Pe³nomocnik Zarz¹du, CRIST S.A. l Jaros³aw Flont, Prezes Zarz¹du, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Inacio Golebski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Zbigniew Karpiñski, Prezes, Centrum Techniki Okrêtowej S.A. l Szymon Kamiñski, Prezes Zarz¹du, BZ WBK Leasing S.A. l Norman Otto, Ireneusz Poniedzia³ek, WEICON GmbH & Co. KG l Dariusz Rudziñski, Prezes, Polski Rejestr Statków S.A. l Piotr Soyka, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Grupa REMONTOWA l Andrzej Szwarc, Prezes Zarz¹du, Stocznia Remontowa NAUTA l Teresa Kamiñska, Prezes Zarz¹du, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. l Wojciech Stawiany, Ekspert, Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej l Marek Dalka, manager, PNO Consultants Sp. z o.o. l Tomasz o³nierowicz, PROCAD S.A. l Mieczys³aw Struk, Pomerania Voivodeship Marshall 10:40-12:40 DISCUSSION PANEL: OLD MARKET, NEW DEALS, NEW OPPORTUNITIES l DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AS A PATH TO FURTHER DEVELOPMENT l THE SHIP REPAIR SECTOR IN POLAND - QUO VADIS? l Zdzis³aw Bahyrycz, Plenimpotary of the Board, CRIST S.A. l Jaros³aw Flont, President, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Inacio Golebski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Zbigniew Karpiñski, President, Ship Design and Research Centre S.A. l Szymon Kamiñski, President, BZ WBK Leasing S.A. l Norman Otto, Ireneusz Poniedzia³ek, WEICON GmbH & Co. KG l Dariusz Rudziñski, President, Polski Rejestr Statków S.A. l Piotr Soyka, Head of the Supervisory Board, REMONTOWA Group l Andrzej Szwarc, President, Stocznia Remontowa NAUTA l Teresa Kamiñska, President, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. l Wojciech Stawiany, Ekspert, Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej l Marek Dalka, manager, PNO Consultants Sp. z o.o. l Tomasz o³nierowicz, PROCAD S.A. l Tomasz Zieliñski, Rockwool Technical Insulation l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. l Tomasz Zieliñski, Rockwool Technical Insulation l Dorota Ludynia, Nordea Bank Polska S.A. 4 wrzeœnia :00-11:00 SALA 1B+C SEMINARIUM: GERMANISCHER LLOYD l OPTYMALIZACJA EKSPLOATACJI STATKÓW - MO LIWOŒCI MODERNIZACJI FLOTY I KONTROLI KOSZTÓW Fridtjof Rohde, Head of Department FutureShip GmbH - A GL Company l ROZWI ZANIA DLA STATKÓW ZASILANYCH LNG - SPRAWDZONE TECHNOLOGIE GERMANISCHER LLOYD Benjamin Scholz, Ship Type Expert Germanischer Lloyd SE September, 4th, :00-11:00 HALL 1B+C GERMANISCHER LLOYD SESSION l ENHANCE PERFORMANCE CONTROL COSTS INNOVATIVE SOLUTIONS TO INCREASE THE PERFORMANCE OF EXISTING SHIPS Fridtjof Rohde, Head of Department FutureShip GmbH - A GL Company l CONCEPTS FOR AN LNG-FUELLED SHIPS - GL PROVED / TESTIFIED SOLUTIONS Benjamin Scholz, Ship Type Expert Germanischer Lloyd SE 3

4 4 wrzeœnia 2013 September, 4th, SALA 2 KONFERENCJA III: PERSPEKTYWY ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W EUROPIE A ROZWÓJ PORTÓW W POLSCE Joanna Osiñska, dziennikarz TVP Info Marek Kañski, dziennikarz gospodarczy, Pomorska Kronika Biznesu, TVP Gdañsk S³owo wprowadzaj¹ce: l Anna Wypych - Namiotko, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej l Andrzej Bojanowski, Prezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich, Zastêpca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej, Urz¹d Miasta Gdañsk l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni SESJA 1: PROGRAM ROZWOJU PORTÓW NA 2020 ROK Z PERSPEKTYW NA 2030 ROK l Plany rozwojowe, inwestycje i trendy, prezentacje portów l Finansowanie inwestycji portowych Partnerzy konferencji: l Europejski pakiet portowy l Janusz Jarosiñski, Prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A. l S³awomir T. Kalicki, Rada Interesantów Portu Gdynia l Jacek Klimczak, Rada Interesantów Portu Gdañsk l Jerzy Starnawski, Wiceprezes Zarz¹du, NAFTOPORT Sp. z o.o. l Dorota Raben, Prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk S.A. l Magdalena Jab³onowska, Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeñstwa eglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej l Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Jan Stasiak, Rada Interesantów Portu Szczecin - Œwinoujœcie l Ryszard Warzocha, Prezes Zarz¹du Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie S.A Przerwa 11:30-13:00 SESJA 2a: TRANSPORT I LOGISTYKA W KORYTARZACH TRANSPORTOWYCH l Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego l Piotr Paw³owski, Prokurent, OT Logistics S.A. l Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman Sp. z o.o. l Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, DCT Gdañsk S.A. l Krzysztof Szymborski, Prezes Zarz¹du, Ba³tycki Terminal Kontenerowy w Gdyni l Marek Tarczyñski, Przewodnicz¹cy Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki Przerwa SESJA 2b: TRANSPORT I LOGISTYKA W KORYTARZACH TRANSPORTOWYCH l Thomas Bagge, Prezes Zarz¹du, Maersk Polska Sp.z o.o. l Wojciech Folejewski, Pelnomocnik Zarz¹du ds. Koordynacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Dariusz Stefañski, Prezes Zarz¹du, PCC Intermodal S.A. l Ryszard Toczek, Biuro Rozwoju Miasta, Urz¹d Miasta Gdynia l Maciej Krach, Anna Silny, Silny & Salomon Sp. z o.o Przerwa SESJA 3: PCS - PLATFORMA KOMUNIKACJI I ZARZ DZANIA OBROTEM PORTOWO-MORSKIM W PORTACH GDAÑSKA I GDYNI l PCS jako "jedno okienko" zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ kontroli i redukuj¹ce koszty l Rekomendacje UE dotycz¹ce PCS l Rozwi¹zania informatyczne i usprawnienia administracyjne HALL 2 CONFERENCE III: DEVELOPMENT PROSPECTS OF SEAPORTS IN EUROPE VS. THE DEVELOPMENT OF SEAPORTS IN POLAND Joanna Osiñska, journalist TVP Info Marek Kañski, economy journalist, Pomorska Kronika Biznesu, TVP Gdañsk Introductory speech: l Anna Wypych - Namiotko, Undersecretary of State, Ministry of Transport, Construction & Maritime Economy l Andrzej Bojanowski, President of the Association of the Maritime Cities & Municipalities, Deputy President of Gdansk l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni SESSION 1: PORT DEVELOPMENT PROGRAMME UP TO 2020 WITH A PERSPECTIVE UNTIL 2030 l Development plans, investments & trands, ports presentations l Financing of port investments l European port package Conference Partners: l Janusz Jarosiñski, President, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A. l S³awomir T. Kalicki, Board of the Port of Gdynia Stakeholders l Jacek Klimczak, Board of the Port of Gdansk Stakeholders l Jerzy Starnawski, Vice-President of the Board, NAFTOPORT Sp. z o.o. l Dorota Raben, President of the Board, Gdañsk Port Authority SA l Magdalena Jab³onowska, Director of the Department of Shipping and Maritime Safety, Ministry of Transport, Construction & Maritime Economy l Carl Johan Hatteland, Port of Oslo l Jan Stasiak, Board of the Ports of Szczecin & Œwinoujœcie Stakeholders l Ryszard Warzocha, President of the Board, Szczecin & Œwinoujœcie Port Authority S.A Break SESSION 2a: TRANSPORT AND LOGISTICS IN TRANSPORT CORRIDORS l Alan Aleksandrowicz, President of the Board, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego l Piotr Paw³owski, Proxy, OT Logistics S.A. l Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman Sp. z o.o. l Dominik Landa, Commercial Director, DCT Gdañsk S.A. l Krzysztof Szymborski, President, Ba³tycki Terminal Kontenerowy w Gdyni l Marek Tarczyñski, President, Polska Izba Spedycji i Logistyki Break SESSION 2b: TRANSPORT AND LOGISTICS IN TRANSPORT CORRIDORS l Thomas Bagge, President, Maersk Polska Sp.z o.o. l Wojciech Folejewski, Plenimpotary of the Board, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. l prof. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni l Dariusz Stefañski, President, PCC Intermodal S.A. l Ryszard Toczek, City Development Bureau, Urz¹d Miasta Gdynia l Maciej Krach, Anna Silny, Silny & Salomon Sp. z o.o Przerwa SESSION 3: PCS - PORT COMMUNITY SYSTEM AS A PLATFORM FOR COMMUNICATION & SEAFREIGHT MANAGEMENT IN THE PORTS OF GDAÑSK & GDYNIA l PCS as a "single window" solution for increased control & cost reduction l EU reccomendations regarding PCS l IT & administrative solutions 4

5 4 wrzeœnia 2013 September, 4rd, SALA 1B+C POLSKO-NORWESKIE FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ SESJA 2: ENERGIA Z OFFSHORE - NOWE WYZWANIA I PERSPEKTYWY WSPÓ PRACY POLSKO-NORWESKIEJ Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP Info, autor programu "Œwiat i Gospodarka" CZÊŒÆ 1: Morskie farmy wiatrowe - perspektywy wspó³pracy Tematy: l Rynek i determinanty l Konstrukcja I zwiêkszona niezawodnoœæ, efektywnoœæ i inne parametry morskich farm wiatrowych. l Kooperacja przy konstruowaniu struktur i komponentów dla morskich farm wiatrowych w polskich stoczniach G³ówny Partner Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej: Strategiczny Polski Partner Przemys³owy Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce: l Bie ¹ca polityka energetyczna Polski w kontekœcie znaczenia odnawialnych Ÿróde³ energii: Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Zaproszeni prelegenci: l Potencja³ pozyskiwania energii z si³y wiatru na Ba³tyku: Stanis³aw Paszkowski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Doœwiadczenia i plany dotycz¹ce morskich farm wiatrowych: Morten Nesvik, Statoil ASA l Norweskie klastry energetyki wiatrowej: Kristin Guldbrandsen Frøysa, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) l Wyzwania w zakresie przy³¹czania morskich farm wiatrowych do krajowego systemu przesy³owego: Przemys³aw Ciszewski, Wiceprezes, PSE Pó³noc S.A PRZERWA CZÊŒÆ 2: Kooperacja przy projektowaniu i konstrukcjach dla dzia³añ podwodnych i jednostkach offshore (OSV) Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP Info, autor programu "Œwiat i Gospodarka" Tematy: l Naprawy i przebudowy platform offshore l Przebudowy konwencjonalnych tankowców na jednostki offshore (OSV) l Budowa i naprawa statków przeznaczonych do obs³ugi pól naftowych, platform i morskich farm wiatrowych. l Tradycja i perspektywy dla budowy jednostek i komponentów strukturalnych dla sektora offshore w polskich stoczniach. Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce: l Aktywnoœæ na rynku offshore w Norwegii a perspektywy dla rynku polskiego: Maciej Zwierzchowski, PGNiG Upstream International l Trendy i wyzwania na rynku jednostek offshore w Norwegii: Hans Jorgen Ranes, NLI AS Zaproszeni prelegenci: l Dlaczego Polska dla SME s - doœwiadczenia z Alesund University College: Ottar L. Osen, Alesund University College l Perspektywy polsko-norweskiej kooperacji przy projektowaniu i konstrukcjach dla dzia³añ podwodnych i jednostkach offshore: l Potrzeba posiadania zdolnoœci EPC poza Norwegi¹: Hans Jorgen Ranes, NLI AS l Instalacje offshore - mo liwoœci dzia³ania i procesy produkcyjne komponentów dla odbiorców krajowych i zagranicznych: Marek óraw, Wiceprezes Zarz¹du ds. Rynku i Rozwoju p.o. Prezesa Zarz¹du, Energomonta Pó³noc Gdynia Sp. z o.o. l Mo liwoœci kooperacyjne Stoczni Marynarki Wojennej z punktu widzenia potrzeb sektora offshore : Marcin Zasadny, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. l Statki do instalacji farm wiatrowych produkowane w Polsce: Ireneusz Æwirko, Dyrektor, CRIST S.A HALL 1B+C POLISH-NORWEGIAN MARITIME BUSINESS FORUM SESSION 2: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF POLISH-NORWEGIAN COOPERATION Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program PART 1: Offshore wind farms in Poland - areas of cooperation l Market & the drivers l Construction and increased reliability, efficiency and other parameters of offshore wind farms. l Cooperation on construction of units and structural components for offshore in Polish shipyards Introductory speeches: Main Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum Polish Industrial Strategic Partner of the Polish-Norwegian Maritime Business Forum l Current energy plans for Poland and the importance of renewable sources: Janusz Pilitowski, Director, Renewable Energy Department, Ministry of Economy Participants invited to take part: l The potential for windpower in the Baltic Sea: Stanis³aw Paszkowski, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l Experiences and plans in offshore wind energy generation: Morten Nesvik, Statoil ASA l The Norwegian offshore wind clusters: Kristin Guldbrandsen Frøysa, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) l Challenges in connecting the offshore wind farms to the Polish energy transmission system: Przemys³aw Ciszewski, Vice-President, PSE Pó³noc S.A BREAK PART 2: Cooperation on engineering and construction for subsea operations and Offshore Support Vessels (OSV) Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program l Repairs and conversion of offshore platforms l Conversion of conventional tankers into offshore units l Construction and repair of ships designed to service oil fields and platforms and offshore wind farms l Tradition and perspectives for future construction of units and structural components for offshore in Polish shipyards Introductory speeches: l Offshore activity in Norway and the possibility for Poland: Maciej Zwierzchowski, PGNiG Upstream International l Trends and challenges in the maritime offshore market in Norway: Hans Jorgen Ranes, NLI AS Participants invited to take part: l Why Poland for SME s - experience from Alesund University College: Ottar L. Osen, Alesund University College l The shipowners' perspective on the Polish-Norwegian cooperation on engineering and construction for offshore operations and OSV: l Need for EPC capacity outside Norway: Hans Jorgen Ranes, NLI AS l Offshore inslallations - prospective activity and production processes of the components customized for foreign and domestic clients: Marek óraw, Wiceprezes Zarz¹du ds. Rynku i Rozwoju p.o. Prezesa Zarz¹du, Energomonta Pó³noc Gdynia Sp. z o.o. l Cooperative potential of the Naval Shipyard in the context of offshore sector needs: Marcin Zasadny, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. l Wind farms installation vessels from Poland: Ireneusz Æwirko, Director, CRIST S.A. 5

6 5 wrzeœnia SALA 1A KONFERENCJA IV: BEZPIECZEÑSTWO WYBRZE A, PORTÓW I EGLUGI Moderator i wprowadzenie: Prof. Piotr Mickiewicz, Dolnoœl¹ska Szko³a Wy sza SESJA 1: BEZPIECZEÑSTWO POLSKIEGO WYBRZE A, WÓD TERYTORIALNYCH I REJONÓW MORSKICH O DU YM ZNACZENIU POLITYCZNO-GOSPODARCZYM l Katalog zagro eñ szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeñstwa wybrze a, wód terytorialnych l System monitorowania wybrze a - infrastruktura, zarz¹dzanie, wspó³praca miêdzy Stra ¹ Graniczn¹ i Marynark¹ Wojenn¹ RP; plany inwestycyjne. l Rozwi¹zania systemowe i technologie niezbêdne dla skutecznego monitorowania akwenów morskich o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa i gospodarki l System reagowania na pojawiaj¹ce siê zagro enia w obszarze wód terytorialnych, szczególnie istotnych obszarów morskich: stan obecny i plany inwestycyjne l Mo liwoœci wyposa enia w systemy monitorowania i ochrony ma³ych portów polskiego wybrze a Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce: Adm. Floty Jêdrzej Czajkowski, Akademia Marynarki Wojennej Kontradm. SG Piotr Stocki, Komendant Morskiego Oddzia³u Stra y Granicznej Nadinsp. Wojciech Sobczak, Komendant Wojewódzki Policji w Gdañsku Uczestnicy panelu: l dr in. Jan Tadeusz Dobkowski, Dyrektor Szef Pionu Badawczo- Rozwojowego, Centrum Techniki Morskiej S.A. l kpt. Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni l Kmdr SG Roman S³owiñski, Zastêpca Komendanta, Morski Oddzia³ Stra y Granicznej l Arkadiusz Zgliñski, Dyrektor, Zarz¹d Portu Morskiego Elbl¹g Sp. z o.o. l Waldemar Parus, Naczelnik Biura Spraw Obronnych eglugi, Urz¹d Morski w S³upsku l kpt. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Ko³obrzeg Przerwa SESJA 2: BEZPIECZEÑSTWO KLUCZOWEJ INFRASTRUKTURY OFFSHORE I ONSHORE l Zarz¹dzanie ryzykiem zwi¹zanym z bezpieczeñstwem terminala gazowego LNG w Œwinoujœciu i terminala naftowego w Gdañsku l Rozwi¹zania podnosz¹ce poziom bezpieczeñstwa platform wydobywczych l Bezza³ogowe systemy monitoringu morza Uczestnicy panelu: l Tomasz Dzier anowski, Kierownik, Referat Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych, Komenda Miejska Policji w Gdañsku l Mariusz uszczyk, Bumar Elektronika S.A. l Jerzy Uczciwek, G³ówny Specjalista, Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. l Jacek Rossochacki, Kemel l Antony Tomkins, Hamilton Jet Przerwa SESJA 3: BEZPIECZEÑSTWO EGLUGI l Techniczne rozwi¹zania dotycz¹ce monitorowania stanu bezpieczeñstwa eglugi oraz ochrony statków l Systemy ochrony ³adunku i eglugi przed dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹, terroryzmem i aktami piractwa l Elektroniczna baza danych o polskich statkach mo liwoœci jej wykorzystania i przyk³adowe rozwi¹zania techniczne Uczestnicy panelu: l Marek D³ugosz, Dyrektor S³u by SAR, Morska S³u ba Poszukiwania i Ratownictwa l Przemys³aw Feiner, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l kmdr Janusz Dilling, Dyrektor Nadzorów Przemys³owych, Polski Rejestr Statków S.A. l Pino Spadafora, RINA POLAND Sp. z o.o. September, 5th, HALL 1A CONFERENCE IV: SAFETY AND SECURITY OF PORTS AND SHIPPING Prof. Piotr Mickiewicz, Dolnoœl¹ska Szko³a Wy sza SESSION 1: SECURITY OF THE POLISH COAST, TERRITORIAL WATERS AND MARINE REGIONS OF MAJOR POLITICAL AND ECONOMIC IMPORTANCE l Catalogue of dangers of special importance for security of the coast and territorial waters l Coastal monitoring systems - infrastructure, management, cooperation between the Border Guard and the Polish Navy; investment plans l Systematic solutions and technologies for effective monitoring of sea areas of special importance for security and the economy l System of response to emerging dangers in territorial waters and particularly important sea areas: current status and investment plans l Possibilities of fitting small ports on the Polish coast with monitoring and protection systems Introductory speech: Adm. Floty Jêdrzej Czajkowski, Akademia Marynarki Wojennej Kontradm. SG Piotr Stocki, Commander of the Maritime Regional Unit of the Border Guard Nadinsp. Wojciech Sobczak, Chief of the Pomeranian Police l dr in. Jan Tadeusz Dobkowski, R&D Department Director, Centrum Techniki Morskiej S.A. l Andrzej Królikowski, Director Urzêdu Morskiego w Gdyni l Kmdr SG Roman S³owiñski, Deputy Commander, Maritime Regional Unit of Border Guard l Arkadiusz Zgliñski, Director, Elbl¹g Port Authority Ltd. l Waldemar Parus, Head of Maritime Affairs Defence Office, Maritime Office in Slupsk l kpt. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Ko³obrzeg Break SESSION 2: SAFETY AND SECURITY OF KEY OFFSHORE AND ONSHORE INFRASTRUCTURE l Risk management involving the safety and security of the LNG terminal in Œwinoujœcie and the oil terminal in Gdañsk l Solutions to improve the safety and security of mining platforms l Unmanned systems for monitoring installations on sea floor l Tomasz Dzier anowski, Head of the Section of Prevention at Water & Onshore Areas, Municipal Police Headquaters in Gdañsk l Mariusz uszczyk, Bumar Elektronika S.A. l Jerzy Uczciwek, Main Specialist, Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. l Jacek Rossochacki, Kemel l Antony Tomkins, Hamilton Jet Break SESSION 3: SAFETY AND SECURITY OF SHIPPING l Technical solutions for monitoring shipping safety and ship security l Systems protecting shipments and shipping from criminal activity, terrorism and piracy l Electronic database on Polish ships - possibilities of use and examples of technical solutions l Marek D³ugosz, Director, Search and Rescue Service l Przemys³aw Feiner, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. l kmdr Janusz Dilling, Director of the Industrial Supervision, Polski Rejestr Statków S.A. l Pino Spadafora, RINA POLAND Sp. z o.o. 6

7 5 wrzeœnia 2013 September, 5th, SALA 1B KONFERENCJA V: TECHNOLOGIE SPRZYJAJ CE ROZWOJOWI EGLUGI PRZYJAZNEJ ŒRODOWISKU W³adys³aw Jaszowski, Prezes Zarz¹du, Promare Sp. z o.o. - wydawca Namiary na Morze i Handel SESJA 1: SULPHUR EMISSION CONTROL AREA (SECA) NA MORZU BA TYCKIM, PÓ NOCNYM I W KANALE LA MANCHE OD 1 STYCZNIA ZAGRO ENIA I SZANSE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI MORSKIEJ Tematyka sesji: l Konsekwencje i zagro enia towarzysz¹ce wprowadzeniu SECA l Jak przystosowaæ siê do wymogów dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie SECA - technologie napêdowe i paliwa l Szanse zwi¹zane z wprowadzeniem SECA l Jaros³aw Flont, Prezes Zarz¹du, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Rikard Olsson, Germanischer Lloyd Business Development Manager l Andrzej Smoleñski, Alfa Laval Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich Przerwa SESJA 2: BALLAST WATER TREATMENT Tematyka sesji: l Wyzwania i zagro enia zwi¹zane z zarz¹dzaniem wod¹ balastow¹ l Szanse zwi¹zane z implementacj¹ technologii Ballast Water Treatment l Dostêpne rozwi¹zania technologiczne l Micha³ Bagniewski, DNV Polska Sp. z o.o. l Henrik Krull, Hyde Marine Inc. l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich l Dave Hawkins, Kemel HALL 1B CONFERENCE V: TECHNOLOGIES SUPPORTING THE ENVIRONMENT - FRIENDLY SHIPPING DEVELOPMENT W³adys³aw Jaszowski, Promare Sp. z o.o. - Publisher of "Namiary na Morze i Handel" SESSION 1: SULPHUR EMISSION CONTROL AREA (SECA) AT THE BALTIC SEA, NORTH SEA AND THE ENGLISH CHANEL FROM JANUARY 1ST, THREATS AND OPPORTUNITIES FOR POLISH MARITIME ECONOMY. l Consequences and threats accompanying introduction of SECA l Propulsion technologies and fuel - how to apply the SECA E.C. directive requirements l Opportunities regarding the introduction of SECA l Jaros³aw Flont, President of the Board, Gdañska Stocznia Remontowa J. Pi³sudskiego l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Rikard Olsson, Germanischer Lloyd Business Development Manager l Andrzej Smoleñski, Alfa Laval Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, President of the Board, Zwi¹zek Armatorów Polskich Break SESSION 2: BALLAST WATER TREATMENT l Challenges and threats regarding the ballast water management l Chances coming from Ballast Water Treatment technology implementation l Available technological solutions l Micha³ Bagniewski, DNV Polska Sp. z o.o. l Henrik Krull, Hyde Marine Inc. l Franciszek Magnowski, Wärtsilä Polska Sp. z o.o. l Pawe³ Szynkaruk, Prezes Zarz¹du, Zwi¹zek Armatorów Polskich l Dave Hawkins, Kemel This is a conference programme draft and panellists are awaiting confirmation. The Organiser reserves the right to change the programme. 5 wrzeœnia 2013 September, 5th, SALA 2 WALNE ZGROMADZENIE ZWI ZKU PRACODAWCÓW FORUM OKRÊTOWE HALL 2 GENERAL ASSEMBLY OF THE FORUM OKRÊTOWE ASSOCIATION OF POLISH MARITIME IDUSTRIES 7

8 5 wrzeœnia 2013 September, 5th, SALA 2 KONFERENCJA VI: NOWOCZESNY MARKETING B2B W GOSPODARCE MORSKIEJ - ŒWIATOWE TRENDY A UWARUNKOWANIA PROWADZENIA BIZNESU W POLSCE Tezy i tematyka: l PR jako wsparcie dla marketingu B2B w gospodarce morskiej. l CSR w obszarze B2B - koszty potencjalnie utraconych korzyœci? l Uwarunkowania op³acalnoœci dzia³añ PR / CSR dla firm dzia³aj¹cych w modelu B2B na rynku polskim l CSR w procesie inwestycyjnym w spo³eczeñstwach obywatelskich - przyk³ady dobrych praktyk z Polski i zagranicy l PR i CSR jako "zbêdny luksus w czasach kryzysu" Powitanie panelistów i uczestników: Marek Witecki, cz³onek Chartered Institute of Marketing, Project Manager, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A Wyst¹pienie Goœcia Specjalnego: CSR jako œrodek prowadzenia odpowiedzialnego biznesu Moderatorzy: Grzegorz Landowski, red. naczelny Portal Morski Marek Witecki, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. l Piotr Chêciñski, dziennikarz TVP INFO, autor programu Œwiat i Gospodarka l Mariusz Wójcik, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa onej: Rola PR i CSR dla realizacji inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej l Marko Michajiæ, Maersk: Przyk³ady dobrych praktyk z zakresu dzia³añ CSR i PR firmy Maersk na œwiecie l Tomasz Kowalski, Prezes Zarz¹du, Biuro Inwestycji Euro Gdañsk 2012 Sp. z o.o.: Wielkie imprezy sportowe i kulturalne jako narzêdzie marketingu B2B - charakterystyka i przyk³ady zastosowania l Krzysztof Gromadowski, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A.: Port jako bij¹ce serce miasta - znaczenie CSR i zaanga owania spo³ecznoœci lokalnych dla rozwoju terenów portowych l Przedstawiciel Urzêdu Miasta Gdañska: Miasto przyjazne inwestorom - pozafinansowe wsparcie inwestycji zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹ HALL 2 CONFERENCE VI: "MODERN B2B MARKETING APPLICATION WITHIN THE MARITIME ECONOMY ENVIRONMENT - GLOBAL TRENDS & SPECIFIC BUSINESS ENVIRONMENT IN POLAND l PR as a supportive tool for maritime economy B2B marketing? l CSR within B2B environment - the cost of potentially lost benefits? l Conditions of the PR / CSR profitability for the Polish B2B enterprises l CSR as an integral element of the investment processes of the civil societies - best practices from Poland & other countries l PR & CSR as a "redundant luxury for the hard times Welcoming adress: Marek Witecki, cz³onek Chartered Institute of Marketing, Project Manager, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A Special Guest Presentation: CSR as a tool of the responsible business Moderatorzy: Grzegorz Landowski, red. naczelny Portal Morski Marek Witecki, Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. Discussion Panel: l Piotr Chêciñski, TVP Info journalist, author of the "World & Economy" program l Mariusz Wójcik, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa onej: The role of PR & CSR for the investment processes in the Offshore Wind Farmsj l Marko Michajiæ, Maersk: Examples of good practices within Maersk CSR & PR activities worldwide l Tomasz Kowalski, President, Biuro Inwestycji Euro Gdañsk 2012 Sp. z o.o.: Huge sport & cultural events as a tool for B2B marketing - characteristics & examples. l Krzysztof Gromadowski, Port of Gdynia Authority S.A.: Port as the living heart of the city - the importance of CSR & local community involvement for the development of port areas l City of Gdansk Representative: Investor-friendly city - non-financial support for the maritime economy related investments. This is a conference programme draft and panellists are awaiting confirmation. The Organiser reserves the right to change the programme. 8

POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ SZKOLENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 058 342 25 69, e-mail: ptmew@ptmew.pl, www.ptmew.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r.

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. KONFERENCJA GDYNIA 14 marca 2016 r. organizowana jest pod honorowym patronatem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza JM Rektora

Bardziej szczegółowo

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r.

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r. W dniach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach zorganizował stoisko informacyjne i seminarium pod tytułem "Let`s create a Polish-Finnish Maritime Business Bridge" podczas targów NaviGate w

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

West Pomeranian University of Technology, Szczecin

West Pomeranian University of Technology, Szczecin West Pomeranian University of Technology, Szczecin Dr inż. Zbigniew Sekulski Chair of Ship Structures, Mechanics and Production West Pomeranian University of Technology Szczecin (ZUT) The ZUT is a university

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) www.ptmew.pl MORSKA ENERGETYKA WIATROWA OFERTA POLSKIEGO PRZEMYS U POTENCJA ROZWOJU Mariusz Wito ski Prezes Zarz du Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM 7-9 wrzeœnia 2015, Gdañsk 7-9 September 2015, Gdañsk SKRÓCONY PROGRAM BALTEXPO 2015 www.baltexpo.ztw.pl BALTEXPO MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce?

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Krajowa strategia dla lotnictwa. Lotniska, przewoźnicy, zmiany prawnoorganizacyjne Lotniska regionalne, jakość i oferta

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zespół autorski... 13. Słowo wstępne... 15. 1. Wprowadzenie... 23. 2. Bezpieczeństwo transportu drogowego... 49

SPIS TREŚCI. Zespół autorski... 13. Słowo wstępne... 15. 1. Wprowadzenie... 23. 2. Bezpieczeństwo transportu drogowego... 49 SPIS TREŚCI Zespół autorski... 13 Słowo wstępne... 15 1. Wprowadzenie... 23 1.1. Niebezpieczeństwo transportu... 24 1.2. Projekt Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu... 31 1.3. Niezależność

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Warsztaty konsultacyjne 16-17.06.2015, Hotel Lord, Warszawa (warsztaty w języku polskim i czeskim z tłumaczeniem symultanicznym) Program ramowy

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm 17 maja Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 18 maja Kraków Valley Golf Club & Country Club, Paczółtowice

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław Międzynarodowe Targi i Konferencje Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Waterways Expo 2012 19-21 września 2012, Hala Stulecia Wrocław, ul Wystawowa 1 Po raz pierwszy przedstawiciele środowisk żeglugi

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska FORUM OKRĘTOWE 15 stycznia 2009 Politechnika Szczecińska dr inż. Janusz Lemski, docent PG Prodziekan ds. Kształcenia Odbudowa okrętowego szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Rozpoczęcie: 2012-04-04 Zakończenie: 2012-04-05 Miejsce spotkania: Warszawa Belwederska 23

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 2. Możliwe metody redukcji emisji SOx 3. Metody bunkrowania LNG. 4. Istniejące i przyszłe uregulowania prawne

1. Wprowadzenie 2. Możliwe metody redukcji emisji SOx 3. Metody bunkrowania LNG. 4. Istniejące i przyszłe uregulowania prawne 1. Wprowadzenie 2. Możliwe metody redukcji emisji SOx 3. Metody bunkrowania LNG Statek Statek Samochód ciężarowy Statek Wykorzystanie kontenerów LNG Terminal LNG Statek 4. Istniejące i przyszłe uregulowania

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Specjalizacja. Technologie Offshore i portowo-logistyczne

Inteligentna Specjalizacja. Technologie Offshore i portowo-logistyczne Inteligentna Specjalizacja Leszek Wilczyński CTO S.A. Plan prezentacji Struktura, potencjał i perspektywy rozwoju sektora offshore w Regionie Pomorskim i w Polsce Zaplecze badawczo-rozwojowe sektora offshore

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce Joanna Waligóra Oddział Inicjatyw Wspólnotowych Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Warszawa, 9-10 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Conference

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Conference Conference Process of implementing the justice strategy against the background of European experience and directions and recommendations by the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 2002-2015. CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org. Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC

Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 2002-2015. CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org. Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC 2002-2015 CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org 2 Tomasz Mania PREZES ZARZĄDU Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Sopocka Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) w w w. p t m e w. p l Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej KONCEPCJA BAZY NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Organizator Wspó³organizator Rada Programowa Konferencji Andrzej Kawiñski Przewodnicz¹cy Rady Country Manager Banknote

Bardziej szczegółowo

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy I I E U R O P E J S K I KO N G R E S F I N A N S O W Y Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy 23 maja 2012 Otwarcie Europejskiego Kongresu Finansowego 15.45 16.00 16.00 16.30 Przywitanie Goœci Wartoœci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 28-29 listopada 2013, Kraków

Program konferencji. 28-29 listopada 2013, Kraków VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego: Zarządzanie projektami w sektorze publicznym 28-29 listopada 2013, Kraków Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego (remonty, przebudowy i nowe budowy Grupy REMONTOWA) Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego

Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego (remonty, przebudowy i nowe budowy Grupy REMONTOWA) Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego (remonty, przebudowy i nowe budowy Grupy REMONTOWA) Piotr Soyka Związek Pracodawców Forum Okrętowe Aktualna sytuacja w branży remontów i przebudów statków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo