Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG"

Transkrypt

1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie III. Zaliczka jako forma finansowania projektu IV. Wniosek Beneficjenta o płatność V. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność VI. Kontrola realizacji projektu VII. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie i zwrot dofinansowania 2 1

2 3 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 4 Analiza zapisów umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu - 6 ust. 3; Zapisy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - 6; Terminy składania wniosków o płatność - 7; Dokumentacja dotycząca rozliczania projektu - 7; Terminy składania wniosków o wprowadzenie zmian do umowy - 9 oraz 15; Dokumentacja dotycząca kontroli projektu - 10; Promocja i wizualizacja projektu - 11; Zakup towarów i usług w ramach projektu - procedura wyboru - 12; Tryb i warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie

3 Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 5 Realizacja zakresu rzeczowego projektu Regionalna Instytucja Finansująca weryfikuje wnioski o płatność z uwzględnieniem zapisów następujących dokumentów: Wniosek o dofinansowanie; Biznes Plan; Harmonogram rzeczowo-finansowy; Umowa o dofinansowanie; Wnioski o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. 5 Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 6 Realizacja zakresu rzeczowego projektu Zgodnie z 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania projektu w pełnym zakresie, określonym Harmonogramem rzeczowofinansowym, w terminie wskazanym w 6 ust. 3, z należytą starannością zgodnie z umową i jej załącznikami, w szczególności opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie. 6 3

4 Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 7 Weksel i deklaracja wekslowa Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową według wzorów, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność. Weksel oraz deklaracja wekslowa mogą zostać podpisane w obecności pracownika RIF przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Weksel podlega zwrotowi, za zgodą PARP, na pisemny wniosek Beneficjenta, w przypadku zakończenia okresu trwałości lub rozwiązania umowy o dofinansowanie. 7 8 II. Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie 4

5 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 9 Wniosek należy złożyć do Regionalnej Instytucji Finansującej zgodnie z terminami określonymi w 9 umowy o dofinansowanie: 30 dni od zaistnienia przyczyny konieczności wprowadzenia zmian niezwiązanych z okresem realizacji projektu; 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków; 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji etapu. Wniosek o wprowadzenie zmian Regionalna Instytucja Finansująca rozpatruje w terminie max. 14 dni, a każde uzupełnienie w terminie max. 10 dni od wpływu wersji papierowej. Wniosek należy złożyć do Regionalnej Instytucji Finansującej w formie papierowej (załączniki w wersji elektronicznej pliki tekstowe / arkusze kalkulacyjne) Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy Obligatoryjne informacje zawarte we wniosku o wprowadzenie zmian do umowy: Określenie zakresu wnioskowanych zmian; Uzasadnienie wnioskowanych zmian; Uzasadnienie terminu złożenia wniosku o wprowadzenie zmian wraz z ewentualnym uzasadnieniem niedochowania terminu; Informacja o wpływie wnioskowanych zmian na realizację celów projektu oraz wskaźniki. 10 5

6 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 11 Fakultatywne załączniki do wniosku o wprowadzenie zmian do umowy: Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy; Zaktualizowany Harmonogram płatności; Zaktualizowana tabela dotycząca lokalizacji (punkt 8 wniosku o dofinansowanie); Zaktualizowana tabela skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (punkt 17 wniosku o dofinansowanie); Zaktualizowany plan finansowy (punkt 19 wniosku o dofinansowanie); Umowa o współpracy z nowym partnerem Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy Zmiana zakresu rzeczowego projektu Zgodnie z 9 ust. 14 umowy o dofinansowanie: Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski dotyczące wprowadzania do Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu nowych pozycji, nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie. Zmiana zakresu rzeczowego projektu jest możliwa pod warunkiem utrzymania parametrów technologicznych i funkcjonalnych oraz braku zagrożenia realizacji celów projektu: W oparciu o Wytyczne Beneficjent może dokonać modyfikacji polegających na podwyższeniu standardu lub ulepszeniu zakupionego sprzętu, pod warunkiem, iż nie wpłynie to negatywnie na wskaźniki, a modyfikacja uzyska zgodę RIF/PARP; Trwałość projektu musi być zachowana przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 12 6

7 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 13 Zmiana zakresu rzeczowego projektu Decydujące o możliwości wprowadzenia zmiany zakresu rzeczowego jest uzasadnienie Beneficjenta dla wprowadzonej zmiany w kontekście opisu w Biznes Planie dotyczącego: Sposobu realizacji projektu; Technologii informatycznych; Parametrów technologicznych i funkcjonalnych; Kupowanych lub planowanych do stworzenia w ramach projektu rozwiązań informatycznych pod kątem ich innowacyjności i funkcjonalności; Celów projektu; Skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu. 13 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 14 Zmiana udziałowców W myśl postanowień 9 ust. 11 umowy Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w RIF pisma informującego o zamiarze dokonania zmiany w strukturze udziałowców wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi wpływu planowanych zmian na realizację projektu oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Niezbędne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego, że zmiana struktury właścicielskiej nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację projektu, nie zagrozi osiągnięciu celów projektu jak również nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie i utrzymanie wskaźników projektu. 14 7

8 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 15 Zmiana partnerów biznesowych Decydujące o możliwości wprowadzenia zmiany partnerów biznesowych jest: Osiągnięcie zaplanowanych wskaźników realizacji celów projektu; W przypadku rezygnacji Beneficjenta ze współpracy z długoletnim partnerem biznesowym brak punktacji za długoletnią współpracę nie wpływa na możliwość zakwalifikowania projektu do dofinansowania; W przypadku rezygnacji Beneficjenta ze współpracy z partnerem zagranicznym lub współpracy o zasięgu ponadregionalnym, brak punktacji za partnera nie wpływa na możliwość zakwalifikowania do dofinansowania; W przypadku rezygnacji Beneficjenta ze współpracy z partnerem użytkującym własny system informatyczny, który miał zostać zintegrowany z systemem Beneficjenta, brak punktacji za partnera nie wpływa na możliwość zakwalifikowania do dofinansowania. 15 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 16 Zmiana partnerów biznesowych W przypadku konieczności zmiany partnera należy dostarczyć do RIF dodatkowo: Umowę o współpracy z nowym partnerem; Opis systemu informatycznego wykorzystywanego przez nowego partnera; Informację odnośnie pierwszego zdarzenia gospodarczego z nowym partnerem; Informację czy zakres działalności nowego partnera jest zbliżony do obszaru działalności prowadzonej przez poprzedniego partnera biznesowego. UWAGA! Beneficjent ma obowiązek poinformowania RIF o każdej zmianie partnera. 16 8

9 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 17 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Aneks jest podpisywany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem. Aneks jest podpisywany przez osobę wskazaną w komparycji aneksu. W treści aneksu wprowadza się zmiany w paragrafach umowy, natomiast zmiany treści załączników, tj.: wniosku o dofinansowanie / Biznes Planu (m.in. punkt dotyczący skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu, lokalizacji projektu), Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Harmonogramu płatności wprowadza się w treści załączników do aneksu Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Aneks może posiadać następujące załączniki: Pełnomocnictwo dla RIF; Aktualny dokument rejestrowy (CEIDG lub KRS wydruk dokumentu przez pracownika RIF); Pełnomocnictwa ze strony Beneficjenta; Harmonogram rzeczowo-finansowy; Harmonogram płatności; Tabela aktualizująca skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu; Tabela aktualizująca lokalizację projektu. 18 9

10 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 19 Przykładowe zmiany w umowie o dofinansowanie Zmiana terminu realizacji etapu; Zmiana terminu realizacji projektu; Przeniesienie zadań pomiędzy etapami; Podział kosztów jednego zadania pomiędzy etapami; Zmiana wysokości kosztów poszczególnych zadań; Zmiana wysokości kosztów całkowitych projektu; Zmiana wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości dofinansowania; Zmiana wysokości zaliczki; Zmiana lokalizacji projektu; Zmiana siedziby Beneficjenta; Zmiana danych kontaktowych i korespondencyjnych; Zmiana numeru rachunku bankowego; Zmiany prawno-organizacyjne; Cesja wierzytelności. 19 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 20 Przesunięcia do 10% Beneficjent jest uprawniony do dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, pod warunkiem dokonania przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków o tej samej intensywności wsparcia, z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozporządzeniu. Zgodnie z zapisami 9 ust. 13 umowy o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków przekraczających 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie

11 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 21 Przesunięcia do 10% W przypadku dokonywania przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien dostarczyć: Pismo z informacją o dokonanych przesunięciach dla poszczególnych wydatków wraz z uzasadnieniem; Uzasadnienie terminu złożenia wniosku o wprowadzenie zmian wraz z ewentualnym uzasadnieniem niedochowania terminu; Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy; Zaktualizowany Harmonogram płatności; Zaktualizowany plan finansowy (punkt 19 wniosku o dofinansowanie); Informację o wpływie wnioskowanych zmian na realizację celów projektu oraz wskaźniki III. Zaliczka jako forma finansowania projektu 11

12 Zaliczka (1) Łączne dofinansowanie wypłacone w formie zaliczek wraz z płatnościami 23 pośrednimi nie może przekroczyć 90% maksymalnej kwoty dofinansowania 5 ust. 7 umowy o dofinansowanie, natomiast wysokość zaliczki stanowi maksymalnie 30% kwoty dofinansowania przyznanego umową 5 ust. 8 umowy o dofinansowanie (lub 50% kwoty dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapu w przypadku podpisania stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie). Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji będzie możliwe pod warunkiem rozliczenia w złożonym wniosku o płatność całkowitej kwoty przekazanej zaliczki 5 ust. 8 umowy o dofinansowanie. Odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnej płatności punkt 12 wniosku o płatność. 23 Zaliczka (2) Dopłata zaliczki 24 Beneficjent, który otrzymał już zaliczkę w wysokości 30% dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapy ma możliwość wystąpienia z kolejnym wnioskiem o płatność zaliczkową do wysokości 50% wartości dofinansowania przypadającego na etapy nierozpoczęte na moment ubiegania się o dopłatę zaliczki. W celu uzyskania dopłaty konieczne jest wystąpienie przez Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy oraz przedstawienie zaktualizowanego Harmonogramu płatności. W przypadku projektu znajdującego się w trakcie realizacji kwotę dopłaty należy wyliczyć tylko w odniesieniu do nierozpoczętych etapów jako 20% dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapy

13 Zaliczka (3) 25 Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność wyciągów z rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych: I wniosek o płatność: za okres od dnia otwarcia rachunku bankowego do obsługi zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność; II wniosek o płatność i kolejne: za okres od dnia rozpoczęcia rozliczanego etapu do dnia złożenia wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych. Wypłaty z rachunku bankowego do obsługi zaliczki mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikowane, tj. towary i usługi zaplanowane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w etapie, na który przyznano zaliczkę. Powyższe oznacza, że zaliczka jest wydatkowana na pokrycie kosztów kwalifikowanych w części odpowiadającej wysokości kosztów kwalifikowanych! 25 Zaliczka (4) 26 Podatek VAT a zaliczka Dopuszczalne jest ponoszenie z rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi płatności zaliczkowych niekwalifikowanego podatku od towarów i usług (VAT) pod warunkiem, że: Niekwalifikowany koszt VAT odnosi się do wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem; W tym samym dniu, w którym Beneficjent dokonał z tego rachunku zapłaty za niekwalifikowany podatek VAT, rachunek ten zostanie zasilony kwotą odpowiadającą kwocie niekwalifikowanego podatku VAT

14 Zaliczka (5) 27 Przykład: wydatkowanie zaliczki Biorąc pod uwagę przykład (koszty z faktury są kwalifikowane w 100%): Wartość netto faktury VAT Podatek VAT Wartość brutto faktury VAT ,00 zł 2 300,00 zł ,00 zł Prawidłowo wydatkowana kwota z rachunku zaliczkowego ,00 zł (netto) z rachunku zaliczkowego 2 300,00 zł (VAT) z rachunku bieżącego Zaliczka (6) Beneficjent może ponosić wydatki z rachunku bieżącego w okresie między dniem złożenia wniosku o płatność zaliczkową a dniem otrzymania zaliczki. Następnie należy zrefundować wartość wydatkowanych kosztów kwalifikowanych z rachunku zaliczkowego na bieżący. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania zaliczki w wysokości co najmniej 70% kwoty dofinansowania przypadającego na dany etap zgodnie z umową o dofinansowanie. Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę należy złożyć na kwotę i w terminie. W przypadku późniejszego złożenia wniosku o zaliczkę oraz w przypadku niewydatkowania co najmniej 70% kwoty zaliczki RIF/PARP naliczy odsetki jak dla zaległości podatkowych

15 Zaliczka (7) 29 Zwrot zaliczki Dofinansowanie udzielone Beneficjentowi w formie zaliczki w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego Zaliczka (8) Problem wydatkowania a rozliczania zaliczki; Problem obliczania należnego dofinansowania; Wypłata dofinansowania a rozliczenie co najmniej 70% zaliczki (zapisy umowy o dofinansowanie); Problem narosłych odsetek na koncie zaliczkowym; Nieprawidłowe wydatkowanie środków a konto nieoprocentowane (bilansowanie); Nieprawidłowe wydatkowanie środków a konto oprocentowane (oświadczenie banku o odsetkach, jakie narosłyby na rachunku)

16 Rozliczenie zaliczki (1) 31 PRZYKŁAD I (rozliczenie 100% zaliczki w ramach jednego wniosku o płatność) Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Obliczenie kwoty wnioskowanej: Kwota wnioskowana stanowi różnicę pomiędzy należnym dofinansowaniem za etap I i wypłaconą zaliczką: ,00 zł ,00 zł = 5 000,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o pierwszą płatność pośrednią = 5 000,00 zł 31 Rozliczenie zaliczki (2) 32 PRZYKŁAD II (rozliczenie co najmniej 70% zaliczki) Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Wymagana kwota rozliczenia zaliczki 70% kwoty planowanej do rozliczenia w Etapie I = 70% z ,00 zł = ,00 zł Należne dofinansowanie za etap I wynosi ,00 zł, co oznacza, że Beneficjent rozliczył wymaganą kwotę zaliczki (minimum ,00 zł) Kwota zaliczki pozostała do rozliczenia: ,00 zł ,00 zł = ,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o płatność pośrednią = 0,00 zł 32 16

17 Rozliczenie zaliczki (3) 33 PRZYKŁAD III (rozliczenie mniej niż 70% zaliczki) część 1 Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Wymagana kwota rozliczenia zaliczki 70% kwoty planowanej do rozliczenia w Etapie I = 70% z ,00 zł = ,00 zł Należne dofinansowanie za etap I wynosi ,00 zł, co oznacza, że Beneficjent nie rozliczył wymaganej kwoty zaliczki (brakująca kwota wynosi: ,00 zł ,00 zł = = 500,00 zł) PRZYKŁAD III (rozliczenie mniej niż 70% zaliczki) część 2 Rozliczenie zaliczki (4) W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zwrotu brakującej kwoty (500,00 zł) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty zaliczki do dnia zwrotu lub do dnia złożenia kolejnego wniosku o płatność od kwoty brakującej do rozliczenia 70% wypłaconej zaliczki (od kwoty 500,00 zł). W kolejnym wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia co najmniej 70%* kwoty zaliczki przewidzianej do rozliczenia w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz kwoty zaliczki nierozliczonej w poprzednim etapie (4 500,00 zł). *lub 100 % otrzymanej zaliczki w przypadku wniosku o płatność ostatecznie rozliczającego zaliczkę (29 500,00 zł) 34 17

18 Rozliczenie zaliczki (5) 35 PRZYKŁAD IV (rozliczenie zaliczki w więcej niż jednym etapie) część 1 Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Wymagana kwota rozliczenia zaliczki 70% kwoty planowanej do rozliczenia w Etapie I = 70% z ,00 zł = ,00 zł Należne dofinansowanie za etap I wynosi ,00 zł, co oznacza, że Beneficjent rozliczył wymaganą kwotę zaliczki (minimum ,00 zł) Kwota zaliczki pozostała do rozliczenia: ,00 zł ,00 zł = ,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o pierwszą płatność pośrednią = 0,00 zł PRZYKŁAD IV (rozliczenie zaliczki w więcej niż jednym etapie) część 2 Zaliczka pozostała do rozliczenia w etapie II wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap II Wydatki kwalifikowane Rozliczenie zaliczki (6) Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Obliczenie kwoty wnioskowanej Kwota wnioskowana stanowi różnicę pomiędzy należnym dofinansowaniem za etap I i etap II a wypłaconą zaliczką: ,00 zł ,00 zł ,00 zł = 5 000,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o drugą płatność pośrednią = 5 000,00 zł 36 18

19 37 IV. Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek Beneficjenta o płatność 38 Dane przedstawione we wniosku o płatność muszą być spójne z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie wraz z późniejszymi zmianami i jej załącznikami. Szare pola we wniosku o płatność wypełniane są przez pracownika RIF. Przystępując do wypełniania wniosku o płatność należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność, która znajduje się zakładce Pomoc w Generatorze Wniosków o Płatność

20 Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność jest składany z częstotliwością określoną w umowie o dofinansowanie. W terminie 30 dni od zakończenia etapu (zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym projektu) 7 ust. 19 umowy o dofinansowanie; W dniu zakończenia realizacji projektu (zgodnie z 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie) - 7 ust. 20 umowy o dofinansowanie. 39 Wniosek Beneficjenta o płatność Ekspertyzy, analizy przygotowawcze oraz usługi translacyjne i inne usługi doradcze związane z przygotowaniem realizacji projektu (wydatki poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia) Wniosek rozliczający wydatki poniesione w etapie przed okresem kwalifikowalności wydatków należy złożyć w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

21 Wniosek Beneficjenta o płatność 1. Wniosek za okres do Należy wskazać datę zakończenia etapu lub najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego we wniosku o płatność. 41 Wniosek Beneficjenta o płatność 2. Dane Beneficjenta Informacje o Beneficjencie (nazwa, telefon, faks, ) najbardziej aktualne dane UWAGA! W przypadku zmiany danych kontaktowych, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej o dokonanych zmianach. W przypadku, gdy zmiana danych kontaktowych wynika ze zmian w dokumencie rejestrowym i/lub ma wpływ na zmianę lokalizacji projektu, Beneficjent składa wniosek o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. Dane osoby do kontaktu osoba rzeczywiście przygotowująca wniosek o płatność Numer rachunku bankowego Zgodny z umową o dofinansowanie; Lub zatwierdzoną przez RIF/PARP umową o przelew wierzytelności; W przypadku zaliczki wyodrębniony do obsługi płatności zaliczkowych (zgodny z umową o dofinansowanie); Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga złożenia wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie

22 Wniosek Beneficjenta o płatność 3. Oś priorytetowa Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijalnej. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 4. Działanie Należy podać nazwę i numer działania, w ramach którego realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijalnej. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 4a. Poddziałanie W przypadku 8.2 PO IG nie należy zaznaczać żadnej odpowiedzi. 5. Nazwa projektu Należy podać nazwę / tytuł projektu zgodnie z 2 umowy o dofinansowanie. 43 Wniosek Beneficjenta o płatność 6. Numer projektu Należy podać numer projektu / wniosku o dofinansowanie zgodny z numerem określonym w umowie o dofinansowanie. (np. WND-POIG /09) 7. Umowa / decyzja o dofinansowanie Należy podać numer umowy lub najbardziej aktualnego aneksu. UDA-POIG / Płatność Należy wybrać jedną z opcji: Płatność zaliczkowa, płatność pośrednia, płatność końcowa, nie dotyczy

23 Wniosek Beneficjenta o płatność 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem Kwota widniejąca w punkcie 11 wniosku w wierszu Razem w kolumnie Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem Kwota widniejąca w punkcie 11 wniosku w wierszu Razem w kolumnie 8 oraz w punkcie 13 wniosku w wierszu Razem w kolumnie Wnioskowana kwota Refundacja kwota wynikająca z przeliczenia wartości z punktu 9 przez intensywność wsparcia dla danej kategorii wynikającą z umowy o dofinansowanie pomniejszona o wartość otrzymanej zaliczki. UWAGA! Kwotę wnioskowaną należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku w dół. Zaliczka kwota zaliczki wynikająca z Harmonogramu płatności. 45 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (1) Kolumna 1 - numer dokumentu Kolumna 2 - numer ewidencyjny lub księgowy Kolumna 3 - data wystawienia dokumentu Kolumna 4 - Kolumna 5 - Kolumna 6 - Kolumna 7 - Kolumna 8 - data zapłaty należy podać wszystkie daty zapłaty dokumentu księgowego nazwa towaru lub usługi należy wskazać wyłącznie pozycje kwalifikowane kwota dokumentu brutto należy wskazać wartość brutto dokumentu kwota dokumentu netto należy wskazać wartość netto dokumentu kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu, rozliczanych danym wnioskiem o płatność 46 23

24 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (2) Różnica pomiędzy wartościami w kolumnach Kwota dokumentu brutto (kolumna 6) i Kwota dokumentu netto (kolumna7) może wynikać wyłącznie z podatku VAT. Dokument księgowy należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii wydatków: Inwestycje, Promocja, Szkolenia, Doradztwo, Inne. 47 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (3) Data zapłaty w kolumnie 4 Płatności powinny być dokonywane w terminie złożenia wniosku o płatność. Jeżeli wydatek został poniesiony choć w części w terminie przed złożeniem wniosku o płatność, a płatności uzupełniające (np. podatek VAT) zostaną dokonane w trakcie oceny wniosku o płatność, to można rozliczyć ten wydatek w złożonym wniosku o płatność. W przypadku, gdy cały wydatek został poniesiony po terminie złożenia wniosku o płatność, należy wyłączyć ten wydatek i rozliczyć w kolejnym wniosku o płatność (konieczna jest aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu płatności wprowadzona akceptacją zmian lub aneksem)

25 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (4) Kwalifikowanie wartości w punkcie 11 w kolumnie W punkcie 11 w kolumnie 8 kwalifikujemy wydatki do limitu określonego dla danego wydatku w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (z ewentualnym przesunięciem do 10%). 49 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów Kolumna 6, 7, 8 w przypadku faktur wystawionych w walutach obcych, kwotę w PLN należy przeliczyć wg kursu ustalonego przez bank w dniu dokonania zapłaty. Kolumna 9 w przypadku kwalifikowalności podatku VAT należy wpisać kwotę podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy wpisać: 0,00 PLN. 12. Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego wniosku o płatność Należy wskazać odsetki narosłe na rachunku bankowym do obsługi zaliczki oraz wskazane w oświadczeniach banku w przypadku nieprawidłowego wydatkowania zaliczki

26 Wniosek Beneficjenta o płatność 13. Postęp rzeczowo-finansowy Kolumna 1 należy wykazać wszystkie zadania w ramach wszystkich etapów wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Tab. 1 Wyszczególnienie wydatków w podziale na etapy, kolumna Wyszczególnienie działań w ramach etapu Kolumna 2 należy wskazać krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań projektu. Przykład: zrealizowano, w trakcie realizacji, nie zrealizowano Postęp rzeczowo-finansowy Wniosek Beneficjenta o płatność Kolumna 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym (umową o dofinansowanie lub ostatnim aneksem) zaplanowano w ramach poszczególnych zadań. Wartość z wiersza Razem z kolumny 3 powinna być spójna z wartością całkowitego kosztu projektu wskazaną w 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie; Wartość z wiersza Razem z kolumny 4 powinna być spójna z wartością kosztów kwalifikowanych wskazaną w 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie

27 Wniosek Beneficjenta o płatność 13. Postęp rzeczowo-finansowy Kolumna 5 i 6 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu narastająco, łącznie z wydatkami rozliczanymi niniejszym wnioskiem o płatność. Kolumna 7 i 8 należy przedstawić wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie objętym wnioskiem, wydatki powinny wynikać z faktur wymienionych w punkcie 11 wniosku o płatność. Kolumna 9 - procentowa relacja wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. Wiersz Razem przedstawia zbiorczą informację o stanie realizacji wszystkich zadań projektu. W wierszu W tym cross-finansing należy przedstawić informację o wydatkach ogółem oraz kwalifikowalnych związanych ze szkoleniami specjalistycznymi. 53 Wniosek Beneficjenta o płatność 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku Beneficjent powinien opisać w kilku zdaniach zadania, jakie planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 15. Wskaźniki realizacji projektu Tabele dotyczą skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu zawartych w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie, do których osiągnięcia Beneficjent zobowiązał się na podstawie umowy o dofinansowanie

28 Wniosek Beneficjenta o płatność 15. Wskaźniki realizacji projektu Tabele dotyczą skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu zawartych w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie, do których osiągnięcia Beneficjent zobowiązał się na podstawie umowy o dofinansowanie. 15a. Wskaźniki produktu Tabela wypełniana dla wniosku o płatność pośrednią i końcową, w przypadku pierwszego wniosku o płatność, wartości wykazane w kolumnach 5 i 6 są tożsame; W Generatorze Wniosków o Płatność w kolumnie 1B Nazwa wskaźnika kluczowego należy wybrać wskaźniki produktu: Liczba wdrożonych systemów B2B oraz Liczba przedsiębiorstw objętych systemem B2B, pozostałe wskaźniki produktu należy uwzględnić w kolumnie 1A Nazwa wskaźnika indywidualnego. 15b. Wskaźniki rezultatu Tabela wypełniana wyłącznie przy wniosku o płatność końcową. 55 Wniosek Beneficjenta o płatność 16. Informacje na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu W przypadku wniosku o płatność końcową należy podać poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu wraz z uzasadnieniem niepełnej realizacji któregokolwiek ze wskaźników rezultatu. 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały Należy przedstawić informację o wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach; Harmonogram powinien być spójny z Harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie lub ostatniego aneksu. 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnotowych, do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie

29 Wniosek Beneficjenta o płatność 19. Informacja na temat promocji projektu Należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w programie, a w szczególności o fakcie współfinansowania projektu ze środków EFRR. Opis powinien dotyczyć okresu od dnia złożenia poprzedniego wniosku Beneficjenta zawierającego informacje w tym zakresie lub w przypadku, gdy jest przedstawiany po raz pierwszy od początku realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę na zapisy 11 umowy o dofinansowanie (prawidłowe oznakowanie oraz konieczność zamieszczenia informacji na portalu web.gov.pl). 57 Wniosek Beneficjenta o płatność 20. Oświadczenie Beneficjenta Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy, miejsce stałego zameldowania) oraz zaznaczyć możliwość lub brak możliwości odzyskania podatku VAT. 21. Załączniki Należy wybrać z listy załączniki oraz wpisać miejscowość i datę. Należy zawsze wpisywać bieżącą / aktualną datę wypełnienia wniosku o płatność. W przypadku, gdy adres przechowywania dokumentów wskazany w punkcie 20 jest inny niż adres siedziby należy koniecznie ostemplować wniosek pieczęcią firmową Beneficjenta

30 Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność sporządzany jest w Generatorze Wniosków o Płatność dostępnym na stronie Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku informatycznym (wersja xml oraz pdf). Wniosek należy czytelnie podpisać. Wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Beneficjenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych V. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność 30

31 Dokumenty księgowe (1) 61 Kopie faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym; Należy dostarczyć również faktury proforma oraz inne dokumenty mogące być podstawą dokonania płatności zaliczkowych. Opis na fakturach należy umieścić na drugiej stronie dokumentu księgowego. W związku z powyższym kopie dokumentów księgowych dostarczonych do właściwej instytucji powinny zawierać kopie opisu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Wymogi te mają na celu m.in. wyeliminowanie ryzyka wielokrotnej refundacji tych samych wydatków w różnych programach operacyjnych Dokumenty księgowe (2) Dokumenty księgowe (należy je opisywać na odwrocie): Faktury; Faktury korygujące; Rachunki (wystawiane przez firmy nie będące płatnikami VAT). Nie należy opisywać następujących dokumentów: Faktur proforma; Dokumentów OT; Protokołów; Umów; Wyciągów bankowych / poleceń przelewu (nie dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem rachunku bankowego)

32 Dokumenty księgowe (3) 63 Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać wskazując następujące informacje: Nazwa (tytuł) projektu zgodnie z 2 umowy o dofinansowanie; Data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; Opis związku wydatku z umową o dofinansowanie należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; dodatkowo należy wskazać nazwę konkretnego zadania; Informacja o współfinansowaniu z EFRR; Dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; Adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty zastosowany przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania Kopie dowodów zapłaty za faktury i inne dowody księgowe Dowody zapłaty (1) Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dowód zapłaty powinien potwierdzać pełne dane obu stron, walutę rachunku, numery rachunków bankowych, kwotę przelewu, pełny numer faktury Wyciąg bankowy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z pierwszą stroną (w celu identyfikacji posiadacza rachunku). Potwierdzenie przelewu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz ze stemplem właściwego banku potwierdzającym realizację przelewu oraz adnotacją banku o faktycznym wykonaniu zleconej transakcji lub informację o zgodności z ustawą Prawo bankowe

33 Dowody zapłaty (2) 65 Płatności w ramach projektu Zgodnie z zapisami 6 ust umowy o dofinansowanie Płatności za działania wykonane w ramach projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta, który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w 5 ust. 11, z zastrzeżeniem płatności z zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku wyodrębnionego dla płatności zaliczki, o którym mowa w 5 ust. 11 zd. 3, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 9. W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana w sposób inny, niż określony w ust. 11 oraz ust. 13, Beneficjent zobowiązany jest poinformować Instytucję Wdrażająca/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o sposobie poniesienia płatności i ją udokumentować. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia w celu ustalenia kwalifikowalności takiego wydatku może poprosić Beneficjenta o dostarczenie dodatkowych dokumentów Płatności w ramach projektu Zgodnie z zapisami 6 ust. 13 umowy o dofinansowanie: Dowody zapłaty (3) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania płatności gotówkowej przy niektórych wydatkach, takich jak koszty zakupu biletów, czy podróży służbowej, z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG. W przypadku Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed rokiem 2012 istnieje możliwość dokonania odpowiednich zmian w umowie o dofinansowanie, które umożliwią dokonywanie płatności w formie innej niż przelew i gotówka. Zmiana aneksem jest niezbędna przed zatwierdzeniem wniosku o płatność. Dla potwierdzenia prawidłowego rozliczenia kompensaty wymagane są dodatkowe dokumenty w zależności od przedłożonych wcześniej dokumentów

34 Dokumenty OT, ewidencja ŚT i WNiP 67 Kopie dokumentów OT przyjęcie zakupionych środków trwałych na stan Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dokumenty powinny mieć wypełnione wszystkie rubryki (nazwa urządzenia, numer dokumentu i data dokumentu, na podstawie którego przyjęto środek trwały na stan, podpisy osoby przyjmującej, odpowiedzialnej, stawkę amortyzacyjną, numer inwentarzowy, itp.); Wartość na dokumencie OT powinna być równa (lub wyższa) wartości z faktury zakupu, jeśli wartość jest wyższa z dokumentu OT powinno wynikać jakie elementy podwyższyły wartość początkową; Należy zweryfikować poprawność dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do KŚT środka trwałego, dla którego przypisana jest odpowiednia stopa amortyzacji. Uwaga! Beneficjent ma obowiązek dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zakupionych wartości niematerialnych i prawnych Dokumenty OT, ewidencja ŚT i WNiP Kopie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dokumenty powinny mieć wypełnione wszystkie rubryki; Wartość w ewidencji powinna być równa (lub wyższa) wartości z faktury zakupu, jeśli wartość jest wyższa z ewidencji powinno wynikać jakie elementy podwyższyły wartość początkową; Należy zweryfikować poprawność dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do KŚT środka trwałego, dla którego przypisana jest odpowiednia stopa amortyzacji

35 Dokumenty OT, ewidencja ŚT i WNiP 69 Specyfikacja środków trwałych / WNiP W przypadku określenia w Biznes Planie konkretnych założeń / parametrów odnośnie zakupionych w ramach projektu środków trwałych / WNiP należy dostarczyć do RIF oświadczenie od dostawcy / specyfikację do faktury (lub inny dokument) potwierdzające parametry sprzętu zakupionego przez Beneficjenta Kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac Protokoły Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku pojawienia się w dokumentach zapisów o przeprowadzonych szkoleniach / instruktażach należy przedstawić wyjaśnienie sporządzone przez dostawców wyodrębniające ich cenę. Np. protokoły zdawczo odbiorcze, protokoły z uruchomienia i in. Protokoły są w szczególności wymagane jako potwierdzenie realizacji usług, w tym: informatycznych, doradczych, technicznych itp.; Data sprzedaży z faktury powinna być co do zasady spójna z datą sporządzenia protokołu, chyba że z umowy z wykonawcą wynika inaczej

36 Umowy 71 Kopie umów z dostawcami ( w szczególności usług) Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku pojawienia się w dokumentach zapisów o przeprowadzonych szkoleniach / instruktażach należy przedstawić wyjaśnienie / specyfikację sporządzone przez dostawców wyodrębniające ich cenę. UWAGA! Umowy są wymagane na realizację wszystkich usług: doradczych, eksperckich, informatycznych, technicznych, dotyczących dzierżawy serwerów itp. 71 Usługi eksperckie 72 Oprócz faktur, umowy, protokołu odbioru należy dostarczyć: Elektroniczną wersję analiz sporządzonych w ramach projektu; Informację od wykonawcy odnośnie liczby godzin przeznaczonych na realizację usług eksperckich (w przypadku stosownych zapisów w Harmonogramie rzeczowofinansowym i/lub Biznes Planie)

37 Usługi eksperckie 73 W ramach Działania 8.2 PO IG kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym (EKS). W zależności od charakteru tych czynności, ich realizacja musi być potwierdzona materialnie w postaci odpowiedniego produktu/dokumentu (opracowania, sprawozdania, analizy, dokumentacji analitycznej, dokumentacji projektowej itp.). 73 Szkolenia 74 Oprócz faktur, umowy, protokołu odbioru należy dostarczyć: Kopie list obecności podpisane przez osoby uczestniczące w szkoleniach; Kopie certyfikatów dla poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniach o ile stanowią one integralną część szkolenia, tj. szkolenie kończyło się uzyskaniem certyfikatu bądź egzaminem. Szkolenia specjalistyczne mogą dotyczyć wyłącznie osób bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjentów dotyczącym informacji i promocji, na wszystkich dokumentach dotyczących spotkania, konferencji lub szkolenia należy umieścić logo PO IG i logo UE

38 Leasing (1) 75 Kopia umowy leasingu zawierająca harmonogram spłat rat leasingowych zawarta na finansowanie projektu, jeśli finansowanie w drodze leasingu zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie. Do kopii umowy leasingu należy dołączyć: Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu; Kopię faktury VAT dokumentującą zakup przez leasingodawcę (finansującego) wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych objętych projektem. Dostarczenie kopii umowy leasingu dotyczy pierwszego wniosku Beneficjenta o płatność. Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. 75 Leasing (2) 76 Warunkiem uznania rat leasingowych za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest zawarcie umowy leasingu w okresie kwalifikowalności wydatków. Wymagania do umowy leasingu ( ) Koszty leasingu będą mogły stanowić wydatek kwalifikowany tylko w sytuacji, gdy umowa leasingu będzie spełniała warunki leasingu finansowego określone w MSR oraz będzie przewidywała zobowiązanie do przeniesienia własności przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana umowa stanowi leasing finansowy w rozumieniu prawa krajowego

39 Oświadczenia 77 Zawsze : Oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku Beneficjenta o płatność są bezpośrednio związane z realizacją projektu; Oświadczenie, że wszystkie usługi/wnip/śt zakupione przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu, zostały faktycznie wykonane i przyjęte; Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, że zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były nowe w momencie zakupu; Oświadczenia związane ze zmianą ustawy o utworzeniu PARP (konflikt interesów). Warunkowo: Oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług, z zastrzeżeniem 12 ust. 6; Oświadczenie o rodzaju prowadzonej księgowości (pełna księgowość / PKPIR) Promocja i wizualizacja Zgodnie z zapisami 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie: Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej: Emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej; Odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje, najlepiej z wyrażeniem Inwestujemy w Waszą przyszłość

40 Promocja i wizualizacja 79 Przykład minimum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 79 Promocja i wizualizacja 80 Informacja na stronie internetowej Beneficjenta strona internetowa jest również elementem promującym projekt potwierdzeniem jest print screen strony potwierdzający zawarcie elementów promocyjnych zgodnych z 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie. W szczególności należy zwrócić uwagę, aby elementy wskazane w umowie o dofinansowanie znajdowały się w jednym miejscu na stronie internetowej Beneficjenta. Zaleca się, aby hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje, najlepiej z wyrażeniem Inwestujemy w Waszą przyszłość znajdowało się w tym samym miejscu, co emblemat UE oraz odniesienie do EFRR

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo