Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG"

Transkrypt

1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie III. Zaliczka jako forma finansowania projektu IV. Wniosek Beneficjenta o płatność V. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność VI. Kontrola realizacji projektu VII. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie i zwrot dofinansowania 2 1

2 3 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 4 Analiza zapisów umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu - 6 ust. 3; Zapisy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - 6; Terminy składania wniosków o płatność - 7; Dokumentacja dotycząca rozliczania projektu - 7; Terminy składania wniosków o wprowadzenie zmian do umowy - 9 oraz 15; Dokumentacja dotycząca kontroli projektu - 10; Promocja i wizualizacja projektu - 11; Zakup towarów i usług w ramach projektu - procedura wyboru - 12; Tryb i warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie

3 Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 5 Realizacja zakresu rzeczowego projektu Regionalna Instytucja Finansująca weryfikuje wnioski o płatność z uwzględnieniem zapisów następujących dokumentów: Wniosek o dofinansowanie; Biznes Plan; Harmonogram rzeczowo-finansowy; Umowa o dofinansowanie; Wnioski o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. 5 Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 6 Realizacja zakresu rzeczowego projektu Zgodnie z 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania projektu w pełnym zakresie, określonym Harmonogramem rzeczowofinansowym, w terminie wskazanym w 6 ust. 3, z należytą starannością zgodnie z umową i jej załącznikami, w szczególności opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie. 6 3

4 Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne 7 Weksel i deklaracja wekslowa Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową według wzorów, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność. Weksel oraz deklaracja wekslowa mogą zostać podpisane w obecności pracownika RIF przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Weksel podlega zwrotowi, za zgodą PARP, na pisemny wniosek Beneficjenta, w przypadku zakończenia okresu trwałości lub rozwiązania umowy o dofinansowanie. 7 8 II. Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie 4

5 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 9 Wniosek należy złożyć do Regionalnej Instytucji Finansującej zgodnie z terminami określonymi w 9 umowy o dofinansowanie: 30 dni od zaistnienia przyczyny konieczności wprowadzenia zmian niezwiązanych z okresem realizacji projektu; 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków; 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji etapu. Wniosek o wprowadzenie zmian Regionalna Instytucja Finansująca rozpatruje w terminie max. 14 dni, a każde uzupełnienie w terminie max. 10 dni od wpływu wersji papierowej. Wniosek należy złożyć do Regionalnej Instytucji Finansującej w formie papierowej (załączniki w wersji elektronicznej pliki tekstowe / arkusze kalkulacyjne) Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy Obligatoryjne informacje zawarte we wniosku o wprowadzenie zmian do umowy: Określenie zakresu wnioskowanych zmian; Uzasadnienie wnioskowanych zmian; Uzasadnienie terminu złożenia wniosku o wprowadzenie zmian wraz z ewentualnym uzasadnieniem niedochowania terminu; Informacja o wpływie wnioskowanych zmian na realizację celów projektu oraz wskaźniki. 10 5

6 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 11 Fakultatywne załączniki do wniosku o wprowadzenie zmian do umowy: Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy; Zaktualizowany Harmonogram płatności; Zaktualizowana tabela dotycząca lokalizacji (punkt 8 wniosku o dofinansowanie); Zaktualizowana tabela skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (punkt 17 wniosku o dofinansowanie); Zaktualizowany plan finansowy (punkt 19 wniosku o dofinansowanie); Umowa o współpracy z nowym partnerem Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy Zmiana zakresu rzeczowego projektu Zgodnie z 9 ust. 14 umowy o dofinansowanie: Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski dotyczące wprowadzania do Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu nowych pozycji, nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie. Zmiana zakresu rzeczowego projektu jest możliwa pod warunkiem utrzymania parametrów technologicznych i funkcjonalnych oraz braku zagrożenia realizacji celów projektu: W oparciu o Wytyczne Beneficjent może dokonać modyfikacji polegających na podwyższeniu standardu lub ulepszeniu zakupionego sprzętu, pod warunkiem, iż nie wpłynie to negatywnie na wskaźniki, a modyfikacja uzyska zgodę RIF/PARP; Trwałość projektu musi być zachowana przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 12 6

7 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 13 Zmiana zakresu rzeczowego projektu Decydujące o możliwości wprowadzenia zmiany zakresu rzeczowego jest uzasadnienie Beneficjenta dla wprowadzonej zmiany w kontekście opisu w Biznes Planie dotyczącego: Sposobu realizacji projektu; Technologii informatycznych; Parametrów technologicznych i funkcjonalnych; Kupowanych lub planowanych do stworzenia w ramach projektu rozwiązań informatycznych pod kątem ich innowacyjności i funkcjonalności; Celów projektu; Skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu. 13 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 14 Zmiana udziałowców W myśl postanowień 9 ust. 11 umowy Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w RIF pisma informującego o zamiarze dokonania zmiany w strukturze udziałowców wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi wpływu planowanych zmian na realizację projektu oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Niezbędne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego, że zmiana struktury właścicielskiej nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację projektu, nie zagrozi osiągnięciu celów projektu jak również nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie i utrzymanie wskaźników projektu. 14 7

8 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 15 Zmiana partnerów biznesowych Decydujące o możliwości wprowadzenia zmiany partnerów biznesowych jest: Osiągnięcie zaplanowanych wskaźników realizacji celów projektu; W przypadku rezygnacji Beneficjenta ze współpracy z długoletnim partnerem biznesowym brak punktacji za długoletnią współpracę nie wpływa na możliwość zakwalifikowania projektu do dofinansowania; W przypadku rezygnacji Beneficjenta ze współpracy z partnerem zagranicznym lub współpracy o zasięgu ponadregionalnym, brak punktacji za partnera nie wpływa na możliwość zakwalifikowania do dofinansowania; W przypadku rezygnacji Beneficjenta ze współpracy z partnerem użytkującym własny system informatyczny, który miał zostać zintegrowany z systemem Beneficjenta, brak punktacji za partnera nie wpływa na możliwość zakwalifikowania do dofinansowania. 15 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 16 Zmiana partnerów biznesowych W przypadku konieczności zmiany partnera należy dostarczyć do RIF dodatkowo: Umowę o współpracy z nowym partnerem; Opis systemu informatycznego wykorzystywanego przez nowego partnera; Informację odnośnie pierwszego zdarzenia gospodarczego z nowym partnerem; Informację czy zakres działalności nowego partnera jest zbliżony do obszaru działalności prowadzonej przez poprzedniego partnera biznesowego. UWAGA! Beneficjent ma obowiązek poinformowania RIF o każdej zmianie partnera. 16 8

9 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 17 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Aneks jest podpisywany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem. Aneks jest podpisywany przez osobę wskazaną w komparycji aneksu. W treści aneksu wprowadza się zmiany w paragrafach umowy, natomiast zmiany treści załączników, tj.: wniosku o dofinansowanie / Biznes Planu (m.in. punkt dotyczący skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu, lokalizacji projektu), Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Harmonogramu płatności wprowadza się w treści załączników do aneksu Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Aneks może posiadać następujące załączniki: Pełnomocnictwo dla RIF; Aktualny dokument rejestrowy (CEIDG lub KRS wydruk dokumentu przez pracownika RIF); Pełnomocnictwa ze strony Beneficjenta; Harmonogram rzeczowo-finansowy; Harmonogram płatności; Tabela aktualizująca skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu; Tabela aktualizująca lokalizację projektu. 18 9

10 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 19 Przykładowe zmiany w umowie o dofinansowanie Zmiana terminu realizacji etapu; Zmiana terminu realizacji projektu; Przeniesienie zadań pomiędzy etapami; Podział kosztów jednego zadania pomiędzy etapami; Zmiana wysokości kosztów poszczególnych zadań; Zmiana wysokości kosztów całkowitych projektu; Zmiana wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości dofinansowania; Zmiana wysokości zaliczki; Zmiana lokalizacji projektu; Zmiana siedziby Beneficjenta; Zmiana danych kontaktowych i korespondencyjnych; Zmiana numeru rachunku bankowego; Zmiany prawno-organizacyjne; Cesja wierzytelności. 19 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 20 Przesunięcia do 10% Beneficjent jest uprawniony do dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, pod warunkiem dokonania przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków o tej samej intensywności wsparcia, z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozporządzeniu. Zgodnie z zapisami 9 ust. 13 umowy o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków przekraczających 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie

11 Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy 21 Przesunięcia do 10% W przypadku dokonywania przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien dostarczyć: Pismo z informacją o dokonanych przesunięciach dla poszczególnych wydatków wraz z uzasadnieniem; Uzasadnienie terminu złożenia wniosku o wprowadzenie zmian wraz z ewentualnym uzasadnieniem niedochowania terminu; Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy; Zaktualizowany Harmonogram płatności; Zaktualizowany plan finansowy (punkt 19 wniosku o dofinansowanie); Informację o wpływie wnioskowanych zmian na realizację celów projektu oraz wskaźniki III. Zaliczka jako forma finansowania projektu 11

12 Zaliczka (1) Łączne dofinansowanie wypłacone w formie zaliczek wraz z płatnościami 23 pośrednimi nie może przekroczyć 90% maksymalnej kwoty dofinansowania 5 ust. 7 umowy o dofinansowanie, natomiast wysokość zaliczki stanowi maksymalnie 30% kwoty dofinansowania przyznanego umową 5 ust. 8 umowy o dofinansowanie (lub 50% kwoty dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapu w przypadku podpisania stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie). Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji będzie możliwe pod warunkiem rozliczenia w złożonym wniosku o płatność całkowitej kwoty przekazanej zaliczki 5 ust. 8 umowy o dofinansowanie. Odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnej płatności punkt 12 wniosku o płatność. 23 Zaliczka (2) Dopłata zaliczki 24 Beneficjent, który otrzymał już zaliczkę w wysokości 30% dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapy ma możliwość wystąpienia z kolejnym wnioskiem o płatność zaliczkową do wysokości 50% wartości dofinansowania przypadającego na etapy nierozpoczęte na moment ubiegania się o dopłatę zaliczki. W celu uzyskania dopłaty konieczne jest wystąpienie przez Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy oraz przedstawienie zaktualizowanego Harmonogramu płatności. W przypadku projektu znajdującego się w trakcie realizacji kwotę dopłaty należy wyliczyć tylko w odniesieniu do nierozpoczętych etapów jako 20% dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapy

13 Zaliczka (3) 25 Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność wyciągów z rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych: I wniosek o płatność: za okres od dnia otwarcia rachunku bankowego do obsługi zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność; II wniosek o płatność i kolejne: za okres od dnia rozpoczęcia rozliczanego etapu do dnia złożenia wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych. Wypłaty z rachunku bankowego do obsługi zaliczki mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikowane, tj. towary i usługi zaplanowane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w etapie, na który przyznano zaliczkę. Powyższe oznacza, że zaliczka jest wydatkowana na pokrycie kosztów kwalifikowanych w części odpowiadającej wysokości kosztów kwalifikowanych! 25 Zaliczka (4) 26 Podatek VAT a zaliczka Dopuszczalne jest ponoszenie z rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi płatności zaliczkowych niekwalifikowanego podatku od towarów i usług (VAT) pod warunkiem, że: Niekwalifikowany koszt VAT odnosi się do wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem; W tym samym dniu, w którym Beneficjent dokonał z tego rachunku zapłaty za niekwalifikowany podatek VAT, rachunek ten zostanie zasilony kwotą odpowiadającą kwocie niekwalifikowanego podatku VAT

14 Zaliczka (5) 27 Przykład: wydatkowanie zaliczki Biorąc pod uwagę przykład (koszty z faktury są kwalifikowane w 100%): Wartość netto faktury VAT Podatek VAT Wartość brutto faktury VAT ,00 zł 2 300,00 zł ,00 zł Prawidłowo wydatkowana kwota z rachunku zaliczkowego ,00 zł (netto) z rachunku zaliczkowego 2 300,00 zł (VAT) z rachunku bieżącego Zaliczka (6) Beneficjent może ponosić wydatki z rachunku bieżącego w okresie między dniem złożenia wniosku o płatność zaliczkową a dniem otrzymania zaliczki. Następnie należy zrefundować wartość wydatkowanych kosztów kwalifikowanych z rachunku zaliczkowego na bieżący. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania zaliczki w wysokości co najmniej 70% kwoty dofinansowania przypadającego na dany etap zgodnie z umową o dofinansowanie. Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę należy złożyć na kwotę i w terminie. W przypadku późniejszego złożenia wniosku o zaliczkę oraz w przypadku niewydatkowania co najmniej 70% kwoty zaliczki RIF/PARP naliczy odsetki jak dla zaległości podatkowych

15 Zaliczka (7) 29 Zwrot zaliczki Dofinansowanie udzielone Beneficjentowi w formie zaliczki w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego Zaliczka (8) Problem wydatkowania a rozliczania zaliczki; Problem obliczania należnego dofinansowania; Wypłata dofinansowania a rozliczenie co najmniej 70% zaliczki (zapisy umowy o dofinansowanie); Problem narosłych odsetek na koncie zaliczkowym; Nieprawidłowe wydatkowanie środków a konto nieoprocentowane (bilansowanie); Nieprawidłowe wydatkowanie środków a konto oprocentowane (oświadczenie banku o odsetkach, jakie narosłyby na rachunku)

16 Rozliczenie zaliczki (1) 31 PRZYKŁAD I (rozliczenie 100% zaliczki w ramach jednego wniosku o płatność) Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Obliczenie kwoty wnioskowanej: Kwota wnioskowana stanowi różnicę pomiędzy należnym dofinansowaniem za etap I i wypłaconą zaliczką: ,00 zł ,00 zł = 5 000,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o pierwszą płatność pośrednią = 5 000,00 zł 31 Rozliczenie zaliczki (2) 32 PRZYKŁAD II (rozliczenie co najmniej 70% zaliczki) Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Wymagana kwota rozliczenia zaliczki 70% kwoty planowanej do rozliczenia w Etapie I = 70% z ,00 zł = ,00 zł Należne dofinansowanie za etap I wynosi ,00 zł, co oznacza, że Beneficjent rozliczył wymaganą kwotę zaliczki (minimum ,00 zł) Kwota zaliczki pozostała do rozliczenia: ,00 zł ,00 zł = ,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o płatność pośrednią = 0,00 zł 32 16

17 Rozliczenie zaliczki (3) 33 PRZYKŁAD III (rozliczenie mniej niż 70% zaliczki) część 1 Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Wymagana kwota rozliczenia zaliczki 70% kwoty planowanej do rozliczenia w Etapie I = 70% z ,00 zł = ,00 zł Należne dofinansowanie za etap I wynosi ,00 zł, co oznacza, że Beneficjent nie rozliczył wymaganej kwoty zaliczki (brakująca kwota wynosi: ,00 zł ,00 zł = = 500,00 zł) PRZYKŁAD III (rozliczenie mniej niż 70% zaliczki) część 2 Rozliczenie zaliczki (4) W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zwrotu brakującej kwoty (500,00 zł) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty zaliczki do dnia zwrotu lub do dnia złożenia kolejnego wniosku o płatność od kwoty brakującej do rozliczenia 70% wypłaconej zaliczki (od kwoty 500,00 zł). W kolejnym wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia co najmniej 70%* kwoty zaliczki przewidzianej do rozliczenia w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz kwoty zaliczki nierozliczonej w poprzednim etapie (4 500,00 zł). *lub 100 % otrzymanej zaliczki w przypadku wniosku o płatność ostatecznie rozliczającego zaliczkę (29 500,00 zł) 34 17

18 Rozliczenie zaliczki (5) 35 PRZYKŁAD IV (rozliczenie zaliczki w więcej niż jednym etapie) część 1 Zaliczka wypłacona wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap I Wydatki kwalifikowane Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Wymagana kwota rozliczenia zaliczki 70% kwoty planowanej do rozliczenia w Etapie I = 70% z ,00 zł = ,00 zł Należne dofinansowanie za etap I wynosi ,00 zł, co oznacza, że Beneficjent rozliczył wymaganą kwotę zaliczki (minimum ,00 zł) Kwota zaliczki pozostała do rozliczenia: ,00 zł ,00 zł = ,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o pierwszą płatność pośrednią = 0,00 zł PRZYKŁAD IV (rozliczenie zaliczki w więcej niż jednym etapie) część 2 Zaliczka pozostała do rozliczenia w etapie II wynosi: ,00 zł Intensywność wsparcia wszystkich wydatków kwalifikowanych wynosi: 50% Etap II Wydatki kwalifikowane Rozliczenie zaliczki (6) Należne dofinansowanie Planowana kwota ,00 zł ,00 zł Rzeczywista kwota ,00 zł ,00 zł Obliczenie kwoty wnioskowanej Kwota wnioskowana stanowi różnicę pomiędzy należnym dofinansowaniem za etap I i etap II a wypłaconą zaliczką: ,00 zł ,00 zł ,00 zł = 5 000,00 zł Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o drugą płatność pośrednią = 5 000,00 zł 36 18

19 37 IV. Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek Beneficjenta o płatność 38 Dane przedstawione we wniosku o płatność muszą być spójne z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie wraz z późniejszymi zmianami i jej załącznikami. Szare pola we wniosku o płatność wypełniane są przez pracownika RIF. Przystępując do wypełniania wniosku o płatność należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność, która znajduje się zakładce Pomoc w Generatorze Wniosków o Płatność

20 Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność jest składany z częstotliwością określoną w umowie o dofinansowanie. W terminie 30 dni od zakończenia etapu (zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym projektu) 7 ust. 19 umowy o dofinansowanie; W dniu zakończenia realizacji projektu (zgodnie z 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie) - 7 ust. 20 umowy o dofinansowanie. 39 Wniosek Beneficjenta o płatność Ekspertyzy, analizy przygotowawcze oraz usługi translacyjne i inne usługi doradcze związane z przygotowaniem realizacji projektu (wydatki poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia) Wniosek rozliczający wydatki poniesione w etapie przed okresem kwalifikowalności wydatków należy złożyć w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

21 Wniosek Beneficjenta o płatność 1. Wniosek za okres do Należy wskazać datę zakończenia etapu lub najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego we wniosku o płatność. 41 Wniosek Beneficjenta o płatność 2. Dane Beneficjenta Informacje o Beneficjencie (nazwa, telefon, faks, ) najbardziej aktualne dane UWAGA! W przypadku zmiany danych kontaktowych, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej o dokonanych zmianach. W przypadku, gdy zmiana danych kontaktowych wynika ze zmian w dokumencie rejestrowym i/lub ma wpływ na zmianę lokalizacji projektu, Beneficjent składa wniosek o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. Dane osoby do kontaktu osoba rzeczywiście przygotowująca wniosek o płatność Numer rachunku bankowego Zgodny z umową o dofinansowanie; Lub zatwierdzoną przez RIF/PARP umową o przelew wierzytelności; W przypadku zaliczki wyodrębniony do obsługi płatności zaliczkowych (zgodny z umową o dofinansowanie); Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga złożenia wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie

22 Wniosek Beneficjenta o płatność 3. Oś priorytetowa Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijalnej. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 4. Działanie Należy podać nazwę i numer działania, w ramach którego realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijalnej. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 4a. Poddziałanie W przypadku 8.2 PO IG nie należy zaznaczać żadnej odpowiedzi. 5. Nazwa projektu Należy podać nazwę / tytuł projektu zgodnie z 2 umowy o dofinansowanie. 43 Wniosek Beneficjenta o płatność 6. Numer projektu Należy podać numer projektu / wniosku o dofinansowanie zgodny z numerem określonym w umowie o dofinansowanie. (np. WND-POIG /09) 7. Umowa / decyzja o dofinansowanie Należy podać numer umowy lub najbardziej aktualnego aneksu. UDA-POIG / Płatność Należy wybrać jedną z opcji: Płatność zaliczkowa, płatność pośrednia, płatność końcowa, nie dotyczy

23 Wniosek Beneficjenta o płatność 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem Kwota widniejąca w punkcie 11 wniosku w wierszu Razem w kolumnie Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem Kwota widniejąca w punkcie 11 wniosku w wierszu Razem w kolumnie 8 oraz w punkcie 13 wniosku w wierszu Razem w kolumnie Wnioskowana kwota Refundacja kwota wynikająca z przeliczenia wartości z punktu 9 przez intensywność wsparcia dla danej kategorii wynikającą z umowy o dofinansowanie pomniejszona o wartość otrzymanej zaliczki. UWAGA! Kwotę wnioskowaną należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku w dół. Zaliczka kwota zaliczki wynikająca z Harmonogramu płatności. 45 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (1) Kolumna 1 - numer dokumentu Kolumna 2 - numer ewidencyjny lub księgowy Kolumna 3 - data wystawienia dokumentu Kolumna 4 - Kolumna 5 - Kolumna 6 - Kolumna 7 - Kolumna 8 - data zapłaty należy podać wszystkie daty zapłaty dokumentu księgowego nazwa towaru lub usługi należy wskazać wyłącznie pozycje kwalifikowane kwota dokumentu brutto należy wskazać wartość brutto dokumentu kwota dokumentu netto należy wskazać wartość netto dokumentu kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu, rozliczanych danym wnioskiem o płatność 46 23

24 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (2) Różnica pomiędzy wartościami w kolumnach Kwota dokumentu brutto (kolumna 6) i Kwota dokumentu netto (kolumna7) może wynikać wyłącznie z podatku VAT. Dokument księgowy należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii wydatków: Inwestycje, Promocja, Szkolenia, Doradztwo, Inne. 47 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (3) Data zapłaty w kolumnie 4 Płatności powinny być dokonywane w terminie złożenia wniosku o płatność. Jeżeli wydatek został poniesiony choć w części w terminie przed złożeniem wniosku o płatność, a płatności uzupełniające (np. podatek VAT) zostaną dokonane w trakcie oceny wniosku o płatność, to można rozliczyć ten wydatek w złożonym wniosku o płatność. W przypadku, gdy cały wydatek został poniesiony po terminie złożenia wniosku o płatność, należy wyłączyć ten wydatek i rozliczyć w kolejnym wniosku o płatność (konieczna jest aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu płatności wprowadzona akceptacją zmian lub aneksem)

25 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów (4) Kwalifikowanie wartości w punkcie 11 w kolumnie W punkcie 11 w kolumnie 8 kwalifikujemy wydatki do limitu określonego dla danego wydatku w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (z ewentualnym przesunięciem do 10%). 49 Wniosek Beneficjenta o płatność 11. Zestawienie dokumentów Kolumna 6, 7, 8 w przypadku faktur wystawionych w walutach obcych, kwotę w PLN należy przeliczyć wg kursu ustalonego przez bank w dniu dokonania zapłaty. Kolumna 9 w przypadku kwalifikowalności podatku VAT należy wpisać kwotę podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy wpisać: 0,00 PLN. 12. Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego wniosku o płatność Należy wskazać odsetki narosłe na rachunku bankowym do obsługi zaliczki oraz wskazane w oświadczeniach banku w przypadku nieprawidłowego wydatkowania zaliczki

26 Wniosek Beneficjenta o płatność 13. Postęp rzeczowo-finansowy Kolumna 1 należy wykazać wszystkie zadania w ramach wszystkich etapów wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Tab. 1 Wyszczególnienie wydatków w podziale na etapy, kolumna Wyszczególnienie działań w ramach etapu Kolumna 2 należy wskazać krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań projektu. Przykład: zrealizowano, w trakcie realizacji, nie zrealizowano Postęp rzeczowo-finansowy Wniosek Beneficjenta o płatność Kolumna 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym (umową o dofinansowanie lub ostatnim aneksem) zaplanowano w ramach poszczególnych zadań. Wartość z wiersza Razem z kolumny 3 powinna być spójna z wartością całkowitego kosztu projektu wskazaną w 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie; Wartość z wiersza Razem z kolumny 4 powinna być spójna z wartością kosztów kwalifikowanych wskazaną w 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie

27 Wniosek Beneficjenta o płatność 13. Postęp rzeczowo-finansowy Kolumna 5 i 6 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu narastająco, łącznie z wydatkami rozliczanymi niniejszym wnioskiem o płatność. Kolumna 7 i 8 należy przedstawić wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie objętym wnioskiem, wydatki powinny wynikać z faktur wymienionych w punkcie 11 wniosku o płatność. Kolumna 9 - procentowa relacja wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. Wiersz Razem przedstawia zbiorczą informację o stanie realizacji wszystkich zadań projektu. W wierszu W tym cross-finansing należy przedstawić informację o wydatkach ogółem oraz kwalifikowalnych związanych ze szkoleniami specjalistycznymi. 53 Wniosek Beneficjenta o płatność 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku Beneficjent powinien opisać w kilku zdaniach zadania, jakie planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 15. Wskaźniki realizacji projektu Tabele dotyczą skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu zawartych w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie, do których osiągnięcia Beneficjent zobowiązał się na podstawie umowy o dofinansowanie

28 Wniosek Beneficjenta o płatność 15. Wskaźniki realizacji projektu Tabele dotyczą skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu zawartych w punkcie 17 wniosku o dofinansowanie, do których osiągnięcia Beneficjent zobowiązał się na podstawie umowy o dofinansowanie. 15a. Wskaźniki produktu Tabela wypełniana dla wniosku o płatność pośrednią i końcową, w przypadku pierwszego wniosku o płatność, wartości wykazane w kolumnach 5 i 6 są tożsame; W Generatorze Wniosków o Płatność w kolumnie 1B Nazwa wskaźnika kluczowego należy wybrać wskaźniki produktu: Liczba wdrożonych systemów B2B oraz Liczba przedsiębiorstw objętych systemem B2B, pozostałe wskaźniki produktu należy uwzględnić w kolumnie 1A Nazwa wskaźnika indywidualnego. 15b. Wskaźniki rezultatu Tabela wypełniana wyłącznie przy wniosku o płatność końcową. 55 Wniosek Beneficjenta o płatność 16. Informacje na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu W przypadku wniosku o płatność końcową należy podać poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu wraz z uzasadnieniem niepełnej realizacji któregokolwiek ze wskaźników rezultatu. 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały Należy przedstawić informację o wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach; Harmonogram powinien być spójny z Harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie lub ostatniego aneksu. 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnotowych, do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie

29 Wniosek Beneficjenta o płatność 19. Informacja na temat promocji projektu Należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w programie, a w szczególności o fakcie współfinansowania projektu ze środków EFRR. Opis powinien dotyczyć okresu od dnia złożenia poprzedniego wniosku Beneficjenta zawierającego informacje w tym zakresie lub w przypadku, gdy jest przedstawiany po raz pierwszy od początku realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę na zapisy 11 umowy o dofinansowanie (prawidłowe oznakowanie oraz konieczność zamieszczenia informacji na portalu web.gov.pl). 57 Wniosek Beneficjenta o płatność 20. Oświadczenie Beneficjenta Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy, miejsce stałego zameldowania) oraz zaznaczyć możliwość lub brak możliwości odzyskania podatku VAT. 21. Załączniki Należy wybrać z listy załączniki oraz wpisać miejscowość i datę. Należy zawsze wpisywać bieżącą / aktualną datę wypełnienia wniosku o płatność. W przypadku, gdy adres przechowywania dokumentów wskazany w punkcie 20 jest inny niż adres siedziby należy koniecznie ostemplować wniosek pieczęcią firmową Beneficjenta

30 Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność sporządzany jest w Generatorze Wniosków o Płatność dostępnym na stronie Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku informatycznym (wersja xml oraz pdf). Wniosek należy czytelnie podpisać. Wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Beneficjenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych V. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność 30

31 Dokumenty księgowe (1) 61 Kopie faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym; Należy dostarczyć również faktury proforma oraz inne dokumenty mogące być podstawą dokonania płatności zaliczkowych. Opis na fakturach należy umieścić na drugiej stronie dokumentu księgowego. W związku z powyższym kopie dokumentów księgowych dostarczonych do właściwej instytucji powinny zawierać kopie opisu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Wymogi te mają na celu m.in. wyeliminowanie ryzyka wielokrotnej refundacji tych samych wydatków w różnych programach operacyjnych Dokumenty księgowe (2) Dokumenty księgowe (należy je opisywać na odwrocie): Faktury; Faktury korygujące; Rachunki (wystawiane przez firmy nie będące płatnikami VAT). Nie należy opisywać następujących dokumentów: Faktur proforma; Dokumentów OT; Protokołów; Umów; Wyciągów bankowych / poleceń przelewu (nie dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem rachunku bankowego)

32 Dokumenty księgowe (3) 63 Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać wskazując następujące informacje: Nazwa (tytuł) projektu zgodnie z 2 umowy o dofinansowanie; Data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; Opis związku wydatku z umową o dofinansowanie należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; dodatkowo należy wskazać nazwę konkretnego zadania; Informacja o współfinansowaniu z EFRR; Dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; Adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty zastosowany przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania Kopie dowodów zapłaty za faktury i inne dowody księgowe Dowody zapłaty (1) Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dowód zapłaty powinien potwierdzać pełne dane obu stron, walutę rachunku, numery rachunków bankowych, kwotę przelewu, pełny numer faktury Wyciąg bankowy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z pierwszą stroną (w celu identyfikacji posiadacza rachunku). Potwierdzenie przelewu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz ze stemplem właściwego banku potwierdzającym realizację przelewu oraz adnotacją banku o faktycznym wykonaniu zleconej transakcji lub informację o zgodności z ustawą Prawo bankowe

33 Dowody zapłaty (2) 65 Płatności w ramach projektu Zgodnie z zapisami 6 ust umowy o dofinansowanie Płatności za działania wykonane w ramach projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta, który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w 5 ust. 11, z zastrzeżeniem płatności z zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku wyodrębnionego dla płatności zaliczki, o którym mowa w 5 ust. 11 zd. 3, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 9. W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana w sposób inny, niż określony w ust. 11 oraz ust. 13, Beneficjent zobowiązany jest poinformować Instytucję Wdrażająca/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o sposobie poniesienia płatności i ją udokumentować. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia w celu ustalenia kwalifikowalności takiego wydatku może poprosić Beneficjenta o dostarczenie dodatkowych dokumentów Płatności w ramach projektu Zgodnie z zapisami 6 ust. 13 umowy o dofinansowanie: Dowody zapłaty (3) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania płatności gotówkowej przy niektórych wydatkach, takich jak koszty zakupu biletów, czy podróży służbowej, z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG. W przypadku Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed rokiem 2012 istnieje możliwość dokonania odpowiednich zmian w umowie o dofinansowanie, które umożliwią dokonywanie płatności w formie innej niż przelew i gotówka. Zmiana aneksem jest niezbędna przed zatwierdzeniem wniosku o płatność. Dla potwierdzenia prawidłowego rozliczenia kompensaty wymagane są dodatkowe dokumenty w zależności od przedłożonych wcześniej dokumentów

34 Dokumenty OT, ewidencja ŚT i WNiP 67 Kopie dokumentów OT przyjęcie zakupionych środków trwałych na stan Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dokumenty powinny mieć wypełnione wszystkie rubryki (nazwa urządzenia, numer dokumentu i data dokumentu, na podstawie którego przyjęto środek trwały na stan, podpisy osoby przyjmującej, odpowiedzialnej, stawkę amortyzacyjną, numer inwentarzowy, itp.); Wartość na dokumencie OT powinna być równa (lub wyższa) wartości z faktury zakupu, jeśli wartość jest wyższa z dokumentu OT powinno wynikać jakie elementy podwyższyły wartość początkową; Należy zweryfikować poprawność dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do KŚT środka trwałego, dla którego przypisana jest odpowiednia stopa amortyzacji. Uwaga! Beneficjent ma obowiązek dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zakupionych wartości niematerialnych i prawnych Dokumenty OT, ewidencja ŚT i WNiP Kopie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dokumenty powinny mieć wypełnione wszystkie rubryki; Wartość w ewidencji powinna być równa (lub wyższa) wartości z faktury zakupu, jeśli wartość jest wyższa z ewidencji powinno wynikać jakie elementy podwyższyły wartość początkową; Należy zweryfikować poprawność dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do KŚT środka trwałego, dla którego przypisana jest odpowiednia stopa amortyzacji

35 Dokumenty OT, ewidencja ŚT i WNiP 69 Specyfikacja środków trwałych / WNiP W przypadku określenia w Biznes Planie konkretnych założeń / parametrów odnośnie zakupionych w ramach projektu środków trwałych / WNiP należy dostarczyć do RIF oświadczenie od dostawcy / specyfikację do faktury (lub inny dokument) potwierdzające parametry sprzętu zakupionego przez Beneficjenta Kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac Protokoły Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku pojawienia się w dokumentach zapisów o przeprowadzonych szkoleniach / instruktażach należy przedstawić wyjaśnienie sporządzone przez dostawców wyodrębniające ich cenę. Np. protokoły zdawczo odbiorcze, protokoły z uruchomienia i in. Protokoły są w szczególności wymagane jako potwierdzenie realizacji usług, w tym: informatycznych, doradczych, technicznych itp.; Data sprzedaży z faktury powinna być co do zasady spójna z datą sporządzenia protokołu, chyba że z umowy z wykonawcą wynika inaczej

36 Umowy 71 Kopie umów z dostawcami ( w szczególności usług) Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku pojawienia się w dokumentach zapisów o przeprowadzonych szkoleniach / instruktażach należy przedstawić wyjaśnienie / specyfikację sporządzone przez dostawców wyodrębniające ich cenę. UWAGA! Umowy są wymagane na realizację wszystkich usług: doradczych, eksperckich, informatycznych, technicznych, dotyczących dzierżawy serwerów itp. 71 Usługi eksperckie 72 Oprócz faktur, umowy, protokołu odbioru należy dostarczyć: Elektroniczną wersję analiz sporządzonych w ramach projektu; Informację od wykonawcy odnośnie liczby godzin przeznaczonych na realizację usług eksperckich (w przypadku stosownych zapisów w Harmonogramie rzeczowofinansowym i/lub Biznes Planie)

37 Usługi eksperckie 73 W ramach Działania 8.2 PO IG kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym (EKS). W zależności od charakteru tych czynności, ich realizacja musi być potwierdzona materialnie w postaci odpowiedniego produktu/dokumentu (opracowania, sprawozdania, analizy, dokumentacji analitycznej, dokumentacji projektowej itp.). 73 Szkolenia 74 Oprócz faktur, umowy, protokołu odbioru należy dostarczyć: Kopie list obecności podpisane przez osoby uczestniczące w szkoleniach; Kopie certyfikatów dla poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniach o ile stanowią one integralną część szkolenia, tj. szkolenie kończyło się uzyskaniem certyfikatu bądź egzaminem. Szkolenia specjalistyczne mogą dotyczyć wyłącznie osób bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjentów dotyczącym informacji i promocji, na wszystkich dokumentach dotyczących spotkania, konferencji lub szkolenia należy umieścić logo PO IG i logo UE

38 Leasing (1) 75 Kopia umowy leasingu zawierająca harmonogram spłat rat leasingowych zawarta na finansowanie projektu, jeśli finansowanie w drodze leasingu zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie. Do kopii umowy leasingu należy dołączyć: Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu; Kopię faktury VAT dokumentującą zakup przez leasingodawcę (finansującego) wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych objętych projektem. Dostarczenie kopii umowy leasingu dotyczy pierwszego wniosku Beneficjenta o płatność. Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. 75 Leasing (2) 76 Warunkiem uznania rat leasingowych za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest zawarcie umowy leasingu w okresie kwalifikowalności wydatków. Wymagania do umowy leasingu ( ) Koszty leasingu będą mogły stanowić wydatek kwalifikowany tylko w sytuacji, gdy umowa leasingu będzie spełniała warunki leasingu finansowego określone w MSR oraz będzie przewidywała zobowiązanie do przeniesienia własności przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana umowa stanowi leasing finansowy w rozumieniu prawa krajowego

39 Oświadczenia 77 Zawsze : Oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku Beneficjenta o płatność są bezpośrednio związane z realizacją projektu; Oświadczenie, że wszystkie usługi/wnip/śt zakupione przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu, zostały faktycznie wykonane i przyjęte; Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, że zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były nowe w momencie zakupu; Oświadczenia związane ze zmianą ustawy o utworzeniu PARP (konflikt interesów). Warunkowo: Oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług, z zastrzeżeniem 12 ust. 6; Oświadczenie o rodzaju prowadzonej księgowości (pełna księgowość / PKPIR) Promocja i wizualizacja Zgodnie z zapisami 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie: Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej: Emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej; Odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje, najlepiej z wyrażeniem Inwestujemy w Waszą przyszłość

40 Promocja i wizualizacja 79 Przykład minimum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 79 Promocja i wizualizacja 80 Informacja na stronie internetowej Beneficjenta strona internetowa jest również elementem promującym projekt potwierdzeniem jest print screen strony potwierdzający zawarcie elementów promocyjnych zgodnych z 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie. W szczególności należy zwrócić uwagę, aby elementy wskazane w umowie o dofinansowanie znajdowały się w jednym miejscu na stronie internetowej Beneficjenta. Zaleca się, aby hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje, najlepiej z wyrażeniem Inwestujemy w Waszą przyszłość znajdowało się w tym samym miejscu, co emblemat UE oraz odniesienie do EFRR

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 8.1 oraz 8.2

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 8.1 oraz 8.2 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 8.1 oraz 8.2 Marta Juszczak Poznań, 14 października 2013 2 1. Analiza zapisów umowy o dofinansowanie 2. Podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie 1 Zadania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.2 projekt systemowy PARP Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych W celu otrzymania wsparcia Podmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Umowa o dofinansowanie 1 Zadania RIF Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) właściwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.2.1 projekt systemowy PARP Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosków o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD)

Przygotowanie wniosków o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przygotowanie wniosków o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) Barbara Maksimowska Specalista Departament Ochrony Przyrody

Bardziej szczegółowo

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego W artykule przedstawiamy Państwu procedurę postępowania Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, 23 października 2013 r.

Kraków, 23 października 2013 r. Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A zmiany w projekcie DOPUSZCZALNE ZMIANY BEZ KONIECZNOŚCI ANEKSOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE zmiany w umowie o dofinansowanie nie wymagające wcześniejszego poinformowania

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo