z języka niemieckiego dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z języka niemieckiego dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej"

Transkrypt

1 Opracowane przez zespół przedmiotowy w składzie: mgr Katarzyna Orłowska mgr Katarzyna Zarzycka PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej Podstawa prawna opracowania PZO Przedmiotowe zasady ocenia z języka niemieckiego opracowane zostały w oparciu o: a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami), b) podstawę programową z języka niemieckiego, c) program nauczania zatwierdzony przez MEN d) Statut Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie; Cele ogólne oceniania: 1) Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępu opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych ( w tym wymagań szczegółowych określonych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego), 2) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy i przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej także w formie oceny opisowej, 4) Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu, kształtowanie dojrzałości ucznia i odpowiedzialności za proces uczenia się,

2 5) Informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach dziecka, 6) Dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem oraz wykorzystywanie wyników uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela, 7) Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania, Zasady PZO Ustalenia ogólne. Prawa i obowiązki ucznia: 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawach programowych z języka obcego dla trzyletniego etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN, 2. Zasady PZO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania WZO, 3. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, lecz przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie plusów (+), 5. W przypadku krótkich zadań domowych (ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń), a także aktywności ucznia na lekcjach stosuje się zasadę sumowania zdobytych plusów, 6. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu lub pracy klasowej ocenę niedostateczną ma prawo ją poprawić w terminie 2 tygodni, po uprzednim zgłoszeniu do nauczyciela. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone są powtórzeniem wiadomości z danego rozdziału. Powtórzenie zwykle obejmuje 2-3 lekcje. Ponadto podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Uczniowie mają prawo i możliwość konsultacji przed sprawdzianem w ramach zajęć dodatkowych, 7. W przypadku innych ocen również istnieje możliwość poprawy. Termin i sposób poprawy należy w tym przypadku uzgodnić z nauczycielem, 8. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe w ćwiczeniach, zeszycie na kartkach lub na dodatkowych materiałach przygotowanych przez nauczyciela w zależności od zaleceń. Pracą domową może być również wypracowanie pisemne, przygotowanie dialogu lub innej wypowiedzi jak również ćwiczenia leksykalno-gramatyczne przygotowane przez nauczyciela w formie materiałów dodatkowych,

3 9. Ocena aktywności ucznia na lekcji może być zarówno pozytywna jak i negatywna w przypadku, gdy nie wykonuje on ćwiczeń ustnych czy pisemnych, nie bierze aktywnego udziału w lekcji, 10. Uczeń ma obowiązek posiadania w czasie lekcji zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika których brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji, 11. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za brak zadania domowego, ma obowiązek uzupełnić to zadanie na następną lekcję, 12. Uczeń DWA razy w semestrze ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć (wyjątek stanowią dłuższe trwające powyżej 2 tygodni nieobecności, które rozpatrywane będą indywidualnie)- w przypadku 1 godziny tygodniowo- jest to JEDNO nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem zajęć. W innym przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zasada ta nie dotyczy kartkówek, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych. 13.Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi wszystkie prace pisemne po uzyskaniu wglądu w te prace. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywanie tych prac przez okres jednego roku, 14. Przez nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Ocenianie: 1) Sprawdzian pisemny (po każdym dziale) 2) Odpowiedź ustna 3) Kartkówka 4) Praca na lekcji 5) Praca w grupie 6) Praca długoterminowa 7) Praca domowa 8) Inne

4 Uwagi: 1) Ocenianiu powinny podlegać w miarę możliwości WSZYSTKIE wymienione obszary aktywności/ pracy ucznia, 2) Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny cząstkowe z minimum 2 kategorii Obszary aktywności i pracy ucznia podlegające ocenianiu oraz narzędzia kontroli: 1) Sprawdzian pisemny: a) Uczniowie otrzymują zagadnienia do sprawdzianu obejmującego zakres wiadomości i umiejętności z danego działu na dwa tygodnie przed sprawdzianem, 2) Wypowiedzi ustne- elementy oceny: a) Umiejętność zareagowania na to, co mówi druga osoba (nauczyciel/ uczeń), umiejętność interakcji językowej (kategoria odpowiedź ustna konwersacje - OUK) b) Krótka wypowiedź kilkuzdaniowa (kategoria - odpowiedź ustna - OU) c) Dialog w parach na podstawie dialogu modelowego (kategoria odpowiedź ustna konwersacje -OUK) d) Dłuższa wypowiedź (z możliwością wcześniejszego przygotowania): prezentacja, opowiadanie (kategoria odpowiedź ustna- OU). 3) Kartkówki: 2-3 lekcje-zapowiada się, ostatnia lekcja-niezapowiedziane a) Kartkówki obejmują zakres materiału z ostatniej lekcji (jeśli lekcja obejmowała 2-3 godziny lekcyjne w ramach jednego tematu,. wówczas kartkówka również obejmuje ten zakres materiału) Elementy podlegające ocenie: b) słownictwo, struktury gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem. 4) Praca na lekcji- elementy oceny:

5 a) Aktywność ucznia zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem, skuteczność komunikacji oraz umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, ćwiczenia dodatkowe, korzystanie z różnych źródeł informacji, b) Formy pracy twórczej na lekcji prace grupowe, prezentacje nowych rozwiązań problemów stawianych przez nauczyciela lub innych uczniów, c) Samodyscyplina, inwencja twórcza, zainteresowanie tematem, pilność, inicjatywa (własne propozycje, pytania), udzielanie pomocy innym uczniom, współpraca w zespole. 5) Praca domowa elementy oceny: a) Wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem, samodzielność, inwencja. b) Wszelkie formy pracy twórczej w domu prace dodatkowe, plansze, plakaty, referaty i prezentacje przygotowywane w domu i wygłaszane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela,. 6) Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 7) Inne Metody sprawdzania osiągnięć: 1. Ocena wypowiedzi ustnych: a) płynność wypowiedzi, b) poprawność językowa, c) fonetyka (wymowa, płynność, akcent) d) umiejętność podtrzymania rozmowy, reagowania na wypowiedź (dotyczy dialogów). 2. Ocena z różnych form prac pisemnych, wykonywanych podczas lekcji oraz w domu (teksty redagowane na lekcjach oraz w domu): - zgodność z tematem i treść, - język -50% punktacji ogólnej,

6 * poprawność gramatyczna, * poprawność stylistyczna i leksykalna, * ortografia i interpunkcja. 3. Ocena aktywności na lekcjach: a) Za widoczną aktywność na lekcji, z przewagą poprawnych wypowiedzi uczeń otrzymuje plus (+); za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje minus (-); za 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Każdy plus potwierdzony jest podpisem nauczyciela w zeszycie przedmiotowym, b) Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą w przypadku wyróżniającej aktywności. Ocena za zadania dodatkowe: 1) Ocena za zadania dodatkowe wykonane przez ucznia nie może być niższa od oceny bardzo dobrej, może być również zaznaczona tylko plusem (+). 2) Oceny dodatkowe za udział w konkursach otrzymuje uczeń zgodnie z przyjętymi ustaleniami i progami osiągnięć ustalonymi przez nauczycieli dla poszczególnych poziomów.nie wynika ona z samego przystąpienia do konkursu, 3) Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową (5 lub 6) również za aktywne uczęszczanie na kółko języka niemieckiego. Elementy wchodzące w zakres oceny: Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są: a) wiadomości uczeń wie i rozumie; b) umiejętności uczeń potrafi; c) postawy zaangażowanie w procesie nauczania zainteresowania, uczenie się, aktywność; systematyczność

7 Ocena procentowa za sprawdziany wiadomości, kartkówki oraz wypowiedź ustną Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 0 30% - niedostateczny 31 50% - dopuszczający 51 74% - dostateczny 75 90% - dobry % - bardzo dobry Sposoby informowania uczniów: 1) Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO, 2) Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie internetowej szkoły, 3) Oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych),oparte o opracowane kryteria. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów): 1) Wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WZO, 2) O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań, 3) Rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka, 4) Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie z procedurą WZO. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny: 1) W wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub rocznej, 2) W wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej, 3) Uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem.

8 Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów: Diagnoza: dysleksja - wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z własnego doświadczenia) -wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, - przekazywanie treści za pomocą konkretów, - mobilizowanie uczniów do przygotowywania tablic z prostymi lub bardziej złożonymi zasadami ortografii i gramatyki języka obcego w celu utrwalania materiału, - wyrabianie nawyku korzystania ze słowników, - rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie; - formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach, - w przypadku poleceń złożonych, łączących umiejętności i sprawności należy ćwiczyć umiejętność dzielenia tekstu polecenia na kolejne czynności, - stosowanie feedback, czyli potwierdzenia zrozumienia (informacje zwrotne), tolerowanie skłonności do informowania nauczyciela o swoim stopniu zrozumienia prezentowanych treści materiału, - wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, - unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego tekstu),

9 - unikanie czytania zbyt długich tekstów, pisania dyktand, uczenia się wierszyków czy piosenek na pamięć (zwłaszcza dłuższych) poprzez dawanie możliwości nauczenia się ich czytania; 3. Zasad oceniania: - stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego, - ocenianiu nie podlegają błędy ortograficzne, - stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, - ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, - naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, - unikanie omawiania błędów wobec całej klasy. Diagnoza: zaburzenia percepcji słuchowej - zapewnienie siedzenia w pierwszej ławce, - zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania materiału, - sprawdzanie rozumienia złożonych poleceń słownych, - zapisywanie na tablicy kluczowych słów i nowych pojęć, - wprowadzanie licznych powtórzeń, - wydłużanie czasu na pamięciowe uczenie się wierszy, ciągów słownych, nowego słownictwa, - stosowanie historyjek obrazkowych, ilustracji; - unikanie oceniania intonacji czytanych treści, - unikanie oceniania rozumienia treści przeczytanego przez ucznia tekstu,

10 - dążenie do częstego oceniania prac pisemnych w formie testów z wariantami do wyboru; 3. Zasad oceniania: - unikanie obniżania oceny za przekręcanie nowych słów lub za problemy z wypowiadaniem słów dłuższych, - stosowanie oceny opisowej ukierunkowującej na sposób poprawiania błędów w pisaniu ze słuchu, - nie uwzględnianie błędów wynikających z faktu zaburzonej percepcji słuchowej przy ocenie prac pisemnych, - branie pod uwagę trudności z zapisem głosek dźwiękopodobnych oraz trudności w analizie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski w pisaniu ze słuchu, - ocenianie toku myślenia i umiejętności wyciągania wniosków, a nie błędów ortograficznych w wypracowaniach, - stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, - ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, - naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, - unikanie omawiania błędów w obecności całej klasy. Diagnoza: zaburzenia percepcji wzrokowej -nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, niezręcznych ruchów, - przygotowywanie pomocy do lekcji tak, aby obrazowo przedstawić to, czego uczeń nie może sobie wyobrazić, - unikanie ćwiczeń z odczytywaniem z mapy, - tolerowanie przestawiania i opuszczania liter, mylenia liter i wyrazów o podobieństwie graficznym, - tolerowanie wadliwego odczytywania wyrazów lub opuszczania końcówek, - dostosowanie sprawdzianów w formie testu z lukami i testu wyboru o wydłużonym czasie do możliwości ucznia,

11 - nie ocenianie zeszytów od strony graficznej, - nie ocenianie staranności rysunków, wykresów, diagramów; 3. Zasad oceniania: - ocenianie prac pisemnych pod kątem umiejętności motywowania i wyciągania wniosków, - ocenianie przygotowania ucznia do zajęć i jego zaangażowania. Diagnoza: zaburzenia orientacji przestrzennej i lateralizacji - nie strofowanie za brak orientacji w związku ze słabą orientacją w schemacie własnego ciała, - udzielanie dziecku czasu do namysłu, - wprowadzanie ćwiczeń doskonalących orientację w schemacie własnego ciała; - odpytywanie ustnie, ale bez okazywania na mapie, w związku z trudnościami w orientacji na mapie i w kierunkach świata, - udzielanie czasu do namysłu i delikatne naprowadzanie podczas odpowiedzi ustnej, - uwzględnianie we wszelkich zadaniach kontrolnych trudności z orientacją w terenie, z zapamiętywaniem tras, - przed wykonaniem prac plastycznych omówienie z uczniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów rysunku, np. co ma być większe a co mniejsze; 3. Zasad oceniania: - przy ocenie prac pisemnych uwzględnianie możliwości występowania błędów graficznych, tj. mylenia kształtu liter lub braku drobnych elementów liter, także mylenia znaków graficznych różniących się położeniem w stosunku do osi pionowej (p-g) i poziomej (m-w, u-n, b-p, d- g), - nie ocenianie graficznej strony pisma,

12 - ocenianie zadań klasowych pod względem merytorycznym, a nie graficznym, - nie wymaganie czytania na głos w obecności klasy podczas wypowiedzi ustnych i czytania, - ocenianie poprawności toku rozumowania i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu, - uwzględnianie możliwości mylenia znaków lub gubienia nawiasów przy ocenianiu zadań i prac pisemnych, - nie ocenianie trudności z odczytaniem tabelek i wykresów, - nie ocenianie niewłaściwego rozplanowania rysunku lub dysproporcji elementów rysunku, także stosunków przestrzennych, - ocenianie pomysłowości, chęci i przygotowania do przedmiotu. Diagnoza: zaburzenia ruchowe i manualne - dostosowanie ćwiczeń do możliwości ucznia, - chwalenie za każda próbę podejmowania działań, - zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek; - pomaganie w wykonywaniu ćwiczeń, - nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, niezręczności ruchów, - służenie pomocą przy sporządzaniu wykresów i rysunków geometrycznych lub przygotowywanie ich dla ucznia; 3. Zasad oceniania: - ocenianie przygotowania do zajęć, jego zaangażowania i chęci działań, - nie ocenianie zeszytów od strony graficznej, - ocenianie wkładu pracy ucznia a nie strony estetycznej prac.

13 Diagnoza: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim - stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania, - zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów, - wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, - przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji, - podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami, - wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; - wydłużanie czasu na opanowanie materiału, - uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, - angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, - formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach 3. Zasad oceniania: - uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą wymowy, - ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, - stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego, - stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, - ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, - naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.

14 Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce/epilepsja - pracowanie na konkretach, - umożliwianie pracy w małych grupkach korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów, - stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia motywacji do nauki, - kierowanie krótkich i zrozumiałych poleceń, - podkreślanie markerem rzeczy ważnych do zapamiętania, - umożliwienie korzystania z różnych pomocy dydaktycznych, - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, - angażowanie uczniów w czynności zadaniowe o charakterze praktycznym, - pomaganie dziecku w znalezieniu najlepszego dla niego sposobu uczenia się i zapamiętywania; - przygotowanie sprawdzianów dostosowanych do możliwości dziecka z uwzględnieniem jego różnych trudności, - formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach, - podkreślanie dobrych stron ucznia przy ocenianiu; 3. Zasad oceniania: - ocenianie wysiłku włożonego w pracę, a nie efektów, - wydłużanie czasu opanowania dłuższych treści materiału, - nie ocenianie strony graficznej prac i zeszytów.

15 Diagnoza: zaburzenia i odchylenia rozwojowe - omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, - pozostawienie więcej czasu na utrwalenie materiału, - podawanie poleceń w prostszej formie, - unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć oraz pytań problemowych czy przekrojowych, - częste odwoływanie się do konkretu, czy przykładu, - stosowanie wolniejszego tempa pracy, - odrębne instruowanie dzieci, - objaśnianie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem, - stosowanie dla zapamiętania pisowni literowania, pisania palcem po ławce, pisania ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter, - zestawianie materiału gramatycznego języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego podczas prezentacji materiału, - stosowanie algorytmów w postaci graficznej (wykresów, tabeli, rysunków) w nauczaniu gramatyki, - wzmacnianie motywacji do nauki; - zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie, - wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne; 3. Zasad oceniania: - liberalne ocenianie poprawności ortograficznej i graficznej pisma,

16 - ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, - nakładanie większego nacisku na wypowiedzi ustne. Diagnoza: ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej - wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy, - wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń, - przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie, - wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania, - pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, - zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu, - wzmacnianie motywacji do nauki, - poświęcanie dziecku więcej czasu niż innym uczniom, - zachęcanie do zadawania pytań, - pobudzanie zainteresowań ucznia, angażowanie ucznia w bardzo konkretne działania, - przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po kilku przypomnieniach, - skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze (wyróżnianie kolorem); - zadawanie prac domowych sformułowanych w sposób jasny i przejrzysty, zadawanie zadań krótkich i urozmaiconych, - zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie, - skracanie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe, - dzielenie dłuższych sprawdzianów na części,

17 - sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału, - przypominanie o sprawdzianach, testach i pracy domowej; 3. Zasad oceniania: - stosowanie zrozumiałego dla dziecka systemu pochwał i kar, - dostosowanie wymagań do możliwości dziecka. Diagnoza: zespół Aspergera, autyzm - omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej) - systematyczne przywoływanie uwagi i kontaktu wzrokowego - stosowanie prostych, jasnych komunikatów bezpośrednio do ucznia - przygotowanie ucznia do wszelkich zmian w otoczeniu i rozkładzie dnia, - utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami ucznia, - zachęcanie do nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami - dbanie o optymalną pozycję ucznia autystycznego w klasie - sprawdzanie wiedzy ucznia w formie odpowiedzi ustnych; - możliwość poprawy prac pisemnych w formie ustnej - Wydłużyć czas pracy przeznaczony na wykonanie prac pisemnych. - Pozwolić aby uczeń ważniejsze prace mógł pisać na komputerze. - Nie dyskwalifikować ucznia z powodu obniżonej sprawności graficznej pisma.

18 - W trudnej sytuacji pozwolić uczniowi na zapisanie tylko najważniejszych fragmentów notatki z lekcji. - W czasie pisania prac klasowych, w których zadania dotyczyć będą interpretacji uczuć czy motywów innych ludzi - uczniowi w miarę potrzeby można tłumaczyć trudniejsze fragmenty poleceń. - Uczeń nie powinien odpowiadać przy tablicy nie będąc o tym wcześniej uprzedzony, - Często oceniać ucznia za prace wykonane w domu np. metodą projektów 3. Zasad oceniania: - nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi - wydłużenie lub ustalenie określonego czasu pracy (odliczanie upływu czasu na wykonanie zadania) - ustalenie systemu nagradzania za właściwe zachowanie i aktywność na lekcji i konsekwentnie jego wdrażanie i przestrzeganie

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI Diagnoza: dysleksja wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z własnego doświadczenia) wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z J. ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSGRAFIĄ

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z J. ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSGRAFIĄ DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z J. ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSGRAFIĄ Nazwisko i imię:... Klasa:... Rok szkolny... Dla ucznia z dysleksją, dysortografią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 i 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu. Rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 i 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu. Rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 i 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu Rok szkolny 2017/2018 I. Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności.

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE JĘZYK ANGIELSKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE JĘZYK ANGIELSKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE JĘZYK ANGIELSKI Symptomy trudności trudności z zapamiętywaniem słówek, struktur gramatycznych problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych trudności z rozumieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Zasady PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Stosuje się dwa poziomy wymagań:

Bardziej szczegółowo

II. POZIOM NAUCZANIA: podstawowy.

II. POZIOM NAUCZANIA: podstawowy. Przedmiotowy System Oceniania MATEMATYKA nauczanie dwujęzyczne I. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII: 1. Przedmiotowy system oceniania z chemii w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE Spis treści I. Główne założenia PSO... 1 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 1-2 III. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Metody sprawdzania osiągnięć 1. Ocena wypowiedzi ustnych 2. Ocena z różnych form prac pisemnych 3. Ocena aktywności na lekcjach:

Metody sprawdzania osiągnięć 1. Ocena wypowiedzi ustnych 2. Ocena z różnych form prac pisemnych 3. Ocena aktywności na lekcjach: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Kołobrzegu z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2012/13 Zasady PSO 1. Wymagania edukacyjne spełniają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE KURS PRZEWODNIKA WYCIECZEK PO STOLICACH EUROPEJSKICH: WARSZAWA BERLIN Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE KURS PRZEWODNIKA WYCIECZEK PO STOLICACH EUROPEJSKICH: WARSZAWA BERLIN Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE KURS PRZEWODNIKA WYCIECZEK PO STOLICACH EUROPEJSKICH: WARSZAWA BERLIN Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA 1. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z WZO 2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne ( prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA OBCEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA OBCEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA OBCEGO OCENIE PODLEGAJĄ na poziomie średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym lub średnio zaawansowanym wyższym, w zależności od poziomu grupy. 1. W zakresie słuchania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu MEN z 23.08.2007, Dz. U. Nr 51 w sprawie Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Janina Mazur gimnazjum klasy 2-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Janina Mazur gimnazjum klasy 2-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Janina Mazur gimnazjum klasy 2-3 Warunkiem koniecznym klasyfikacji z języka niemieckiego jest obecność, na co najmniej 50 % wszystkich zajęć języka niemieckiego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl. 1. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szprotawie Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szprotawie Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PODSTAWY PRAWNE Przedmiotowy system oceniania (PSO) został opracowany w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach V VI i z historii w klasach IV i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych kl.

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach V VI i z historii w klasach IV i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych kl. Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach V VI i z historii w klasach IV i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych kl. II i III 1. Kryteria oceniania osiągnięć Kryteria ogólne, dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. kl. IV - VI. Opracował Zespół nauczycieli matematyki SP 14 w Tomaszowie Maz.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. kl. IV - VI. Opracował Zespół nauczycieli matematyki SP 14 w Tomaszowie Maz. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI kl. IV - VI Opracował Zespół nauczycieli matematyki SP 14 w Tomaszowie Maz. I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa 1. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z WZO 2. Ocenianiu podlegają następujące formy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Kontrakt z uczniem III. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. Nauczyciel: mgr Beata Sypień Podstawa prawna do opracowania PSO z języka polskiego: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o:

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania (PS0) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2015 / 2016

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2015 / 2016 PO JĘZYK ANGIELSKI rok szkolny 2015 / 2016 Nauczyciele: Grażyna Michalak, Małgorzata Nigbor-Grabowska, Konrad Zieliński, Aneta Szelenbaum, Milena Przewodek Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Biologia

Zasady Oceniania Biologia PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIASTKOWIE Zasady Oceniania Biologia Zgodne z Programem Nauczania Bliżej biologii dla klas 1-3 gimnazjum (III etap kształcenia) który, jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII Celem oceniania jest: motywowanie ucznia do zdobywania wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności, wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, obserwowanie i wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum w Zespole Szkół w Januszkowicach Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum w Zespole Szkół w Januszkowicach Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum w Zespole Szkół w Januszkowicach Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Renata Wadas Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie I. Kuczałek, M. Urban

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM Opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Kryteria oceniania z uwzględnieniem gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania. I. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju,

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju, PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. CELE PZO 1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA, CHEMIA Klasy I III gimnazjum I. Postanowienia ogólne: 1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z MATEMATYKI w klasach I-III gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z MATEMATYKI w klasach I-III gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z MATEMATYKI w klasach I-III gimnazjum 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) Gimnazjum nr 2 w Sopocie. 2. Obowiązuje liczbowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 1.1. Sprawdziany a)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajomienie ucznia z poziomem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Ocenie podlegają: 1) wiedza i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim 1 I. Cele PSO. II. Zasady PSO. III. Co podlega ocenie na lekcjach chemii. IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017 PO JĘZYK ANGIELSKI rok szkolny 2016/2017 Nauczyciele: Konrad Zieliński, Milena Przewodek, Dorota Kwiatkowska Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA GIMNAZJUM NR.2 W OBLĘGORKU. Opracowała: Agnieszka Komisarczyk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA GIMNAZJUM NR.2 W OBLĘGORKU. Opracowała: Agnieszka Komisarczyk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA GIMNAZJUM NR.2 W OBLĘGORKU Opracowała: Agnieszka Komisarczyk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM nr 2 W OBLĘGORKU rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI Rok szkolny 2015/2016 Jolanta Świerzy Patrycja Deja Zasady 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawie programowej z języka obcego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych na rok 2014/15 w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych na rok 2014/15 w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych na rok 2014/15 w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Zasady PSO 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawach programowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Opracowała: Agnieszka Komisarczyk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Opracowała: Agnieszka Komisarczyk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Opracowała: Agnieszka Komisarczyk Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody W Szkole Podstawowej W Oblęgorku

Bardziej szczegółowo

Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka. I Ogólne zasady oceniania uczniów

Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka. I Ogólne zasady oceniania uczniów Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka I Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VIII. Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty:

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VIII. Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VIII I. PODSTAWA PRAWNA Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizuje ucznia do dalszej pracy stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce. Barbara Górecka Atkinson

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce. Barbara Górecka Atkinson Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce Barbara Górecka Atkinson Sulechów, luty 2016 Cele szkolenia: - przekazanie wiedzy na temat kategorii dzieci z trudnościami w nauce oraz aktów prawnych regulujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne zajęcia żywieniowe, fotografia 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo