SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Nr sprawy: SRK/TZ/BZ /15

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SWO. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych w pkt do winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ na postawie złożonych oświadczeń. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 2

3 A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, do druku FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt. 5.1 SWO zawarte w pkt. 5 ppkt. d), e) i f) druku FORMULARZ OFERTY. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik 1a. (dokument należy dołączyć do oferty w oryginale) 2. W przypadku udziału podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonaniu części zamówienia podwykonawcy - załącznik nr Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do druku FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Wypełniony Formularz cenowy załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy że oferowany asortyment spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SWO. 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt II Załącznika nr 2 do SWO, zawarte w załączniku nr 1 do SWO druk FORMULARZ OFERTY. 7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium cena oferty - znaczenie 100 % Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w toku przeprowadzonego postępowania. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto. 2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 5. Formularz cenowy powinien być wypełniony w następujący sposób: - wpisanie w kolumnie nr 6 cen jednostkowych netto dla każdej pozycji formularza cenowego, 3

4 - obliczenie i wpisanie w kolumnie nr 7 dla każdej pozycji formularza cenowego wartości netto (kol.5xkol.64), - wpisanie w kolumnie nr 8 stawki podatku VAT (w %) dla każdej pozycji formularza cenowego, - obliczenie i wpisanie w kolumnie nr 9 dla każdej pozycji formularza cenowego wartości podatku VAT (kol.7xkol.8), - obliczenie i wpisanie w kolumnie nr 10 dla każdej pozycji formularza cenowego wartości brutto (kol.7+kol.9), - obliczenie wartości netto jako sumy wartości netto z wszystkich pozycji formularza cenowego i wpisanie w pozycji RAZEM, - obliczenie wartości podatku VAT jako sumy wartości podatku VAT z wszystkich pozycji formularza cenowego i wpisanie w pozycji RAZEM, - obliczenie wartości brutto jako sumy wartości brutto z wszystkich pozycji formularza cenowego i wpisanie w pozycji RAZEM, 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia muszą być zgodne ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z SWO. 5. FORMULARZ OFERTY winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez pozostałych wspólników. 7. Dokumenty składające się na ofertę z zastrzeżeniem pkt. 9.6 i 6A.1. SWO winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane. 9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt SWO. 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 12. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 4

5 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat II piętro... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Nr sprawy : SRK/TZ/BZ /15 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) 13. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie Wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego. 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA nr 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie reprezentacja Wykonawcy uprawniona do składania oświadczeń woli. 10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 11. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat Spółki (II piętro). 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 11.2 SWO zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna. 12. INFORMACJE DODATKOWE 1. Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Pani Barbara Sowa tel. (32) Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem (każda ze stron tylko na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania) z zastrzeżeniem 9B ust. 3 oraz 9C ust. 2 regulaminu, o którym mowa w pkt. 2 SWO; forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Zamawiający podaje nr faksu : 0-prefiks

6 6

7 Załącznik nr 1 do SWO... (Wykonawca ). (miejscowość, data) Znak sprawy SRK/TZ/BZ /15 FORMULARZ OFERTY na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej powyżej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: II. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość.. kod adres: ul.... NIP... Telefon... tel/fax Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych proponuję/(my) wynagrodzenie: netto:...zł (słownie:...) stawka podatku VAT:.. % podatek VAT:...zł (słownie:...) brutto:...zł (słownie:...) 2. Zamówienie wykonamy w terminie: do... dni od daty zawarcia umowy. 3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym jako datę zapłaty przez Zamawiającego ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres - serwery miesięcy na warunkach określonych w projekcie umowy, - pozostały sprzęt. miesięcy na warunkach określonych w projekcie umowy, 5. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, b) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku kontynuacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami 7

8 obowiązującymi dla licytacji ustnej lub rokowań uważamy się za związanych kolejną złożoną korzystniejszą ofertą cenową w tym terminie, d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, e) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, f) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, g) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, znajdującym się na stronie Zamawiającego i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeżeń, h) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy, ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Oświadczenie o podwykonawcy - załącznik nr 1, 1a 2. Formularz cenowy - załącznik nr 2 3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 8

9 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Formularza Oferta OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)... I. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w niżej wymienionym zakresie: lub II. Wykaz firm, na których zasoby powołuję się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA: W przypadku powołania się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych na zasoby innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia załącznik 1a (dokument należy dołączyć do oferty w oryginale).... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 1a do druku Oferta (nazwa Podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy) ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW na potrzeby wykonywania zamówienia UWAGA: Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 1. pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązuję się do oddania niezbędnych zasobów (określenie zasobu wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, potencjał finansowy lub ekonomiczny) do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy) na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:. znak sprawy Oświadczam(y), iż: a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:.. b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:.. 10

11 d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:.... dnia roku. (miejscowość, data). (podpis Podmiotu / osoby upoważnionej do reprezentacji Podmioty 11

12 Załącznik nr 2 do Formularza Oferta FORMULARZ CENOWY Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Lp. Przedmiot zamówienia Oferowane parametry Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto (zł) Wartość netto (zł) Stawka podatku VAT % Wartość podatku VAT (zł) SERWER 1 szt SERWER 2 szt SERWER 3 szt. 1 Oprogramowanie 4. MS Windows Serwer 2012R2 szt Szafa 19 cali 42U szt Zasilacz awaryjny UPS 3000 rack szt Macierz dyskowa szt Zasilacz awaryjny UPS 1200 rack szt. 2 RAZEM X X Wartość brutto (zł)...dnia miejscowość data... czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 3 do druku Oferta OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Ja/ My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) Oświadczam/(y), że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SWO....dnia miejscowość data... czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy)

14 Załącznik nr 2 do SWO I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO ORGANIZACYJNYMI. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Miejsce dostarczenia: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich Serwery SERWER 1 (aplikacyjny). Serwer 1 sztuka Nazwa producenta / Model / Komponent Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler pamięci masowej Wewnętrzna pamięć masowa Napęd optyczny Diagnostyka i bezpieczeństwo Chłodzenie i zasilanie Minimalne wymagania Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych. Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. Jeden procesor min. sześciordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku przez oferowany model serwera dla konfiguracji z dwoma procesorami w teście SPECint _rate pkt. według wyników dostępnych na stronie Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz Funkcjonujące sloty PCI Express : - możliwość rozbudowy o min jedną kartę PCIex x16 generacji 3, połowy wysokości, połowy długości, o prędkości x8 - możliwość rozbudowy o min jedną kartę PCIex x16 generacji 3, pełnej wysokości, połowy długości, o prędkości x8 Minimum 5 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 10, 50. Możliwość instalacji min. 4.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o poj. min. 1TB NLSAS 7.2k RPM każdy Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. - zintegrowany z płytą główną moduł TPM - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant. 14

15 Zarządzanie Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550 Wat każdy wraz z kablami zasilającymi. Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów dedykowanej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. Gwarancja Certyfikaty W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vsphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere.. SERWER 2 (bazodanowy). Serwer 1 sztuka Nazwa producenta / Model / Komponent Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Minimalne wymagania Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych. Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. Jeden procesor min. sześciordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku przez oferowany model serwera dla konfiguracji z dwoma procesorami w teście SPECint _rate pkt. według wyników dostępnych na stronie Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz Funkcjonujące sloty PCI Express : - możliwość rozbudowy o min jedną kartę PCIex x16 generacji 3, połowy wysokości, połowy długości, o prędkości x8 - możliwość rozbudowy o min jedną kartę PCIex x16 generacji 3, pełnej wysokości, połowy długości, o prędkości x8 Minimum 5 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli 15

16 Interfejsy sieciowe Kontroler pamięci masowej Wewnętrzna pamięć masowa Napęd optyczny Diagnostyka i bezpieczeństwo Chłodzenie i zasilanie Zarządzanie Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB.. Możliwość instalacji min. 4.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o poj. min. 600GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 10 Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. - zintegrowany z płytą główną moduł TPM - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550 Wat każdy wraz z kablami zasilającymi. Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów dedykowanej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. Gwarancja Certyfikaty W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vsphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere.. 16

17 SERWER 3 (wirtualizacja). Serwer 1 sztuka Nazwa producenta / Model / Komponent Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler pamięci masowej Wewnętrzna pamięć masowa Napęd optyczny Diagnostyka i bezpieczeństwo Chłodzenie i zasilanie Zarządzanie Minimalne wymagania Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych. Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. Dwa procesory min. sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku przez oferowany model serwera dla konfiguracji z dwoma procesorami w teście SPECint _rate pkt. według wyników dostępnych na stronie Minimum 64 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz Funkcjonujące sloty PCI Express : - możliwość rozbudowy o min jedną kartę PCIex x16 generacji 3, połowy wysokości, połowy długości, o prędkości x8 - możliwość rozbudowy o min jedną kartę PCIex x16 generacji 3, pełnej wysokości, połowy długości, o prędkości x8 Minimum 5 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 10, 50. Możliwość instalacji min. 4.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o poj. min. 1TB NLSAS 7.2k RPM każdy Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. - zintegrowany z płytą główną moduł TPM - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550 Wat każdy wraz z kablami zasilającymi. Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów dedykowanej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Gwarancja Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. 17

18 Certyfikaty W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vsphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere Oprogramowanie. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość MS Windows Server 2012 R2 ST MOLP (wersja PL) licencja typu OPEN szt Sprzęt peryferyjny (osprzęt). Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość miary 1. SZAFA 19 calowa 42 U szt. 1 przykładowa konfiguracja (parametry minimalne): (42U, 800x900mm, przeszklone drzwi) Ilość miejsc U 42 Wysokość 1970 mm Wysokość użytkowa 1868 mm, Szerokość 800 mm Szerokość użytkowa 687 mm, Głębokość 900 mm Drzwi Przeszklone Waga 103,5 kg, Maks. ładowność 400 kg Kolor Jasno-szary ( RAL 7035 ) Półka Ilość miejsc U1, Maks. ładowność 150 kg Szerokość 19" (483mm), Głębokość 750 mm Kolor Jasno-szary ( RAL 7035 ) Półka Ilość miejsc U1 (wysuwana), Maks. Ładowność 45 kg Szerokość 19" (483mm), Głębokość 550 mm Kolor Jasno-szary ( RAL 7035 ) 2. Zasilacz awaryjny UPS okres gwarancji (producenta) 36 m-cy: szt. 3 przykładowa konfiguracja (parametry minimalne): Moc wyjściowa pozorna [VA] : 3000 Typ obudowy : Rack (maksymalnie 3U) Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 1 / 1 Moc wyjściowa czynna [W] : 1950 Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] : 132 (3U) x 483 (19 ) x 400 Masa zasilacza [kg] : 31 Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] : 50 Hz Temperatury pracy [ C] : Chłodzenie : Naturalne Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V AC] : 230 V AC Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] : ~ V (~ V) ± 2 % Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V AC] : 230 V AC Zakres częstotliwości wejściowej i tolerancja [Hz] : Hz ± 1 Hz Progi przełączania: sieć UPS (V AC) [%] : ~ V (~ V)± 2 % Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] : < 3 Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca sieciowa [%] : ~ V (~ V) ± 2 % 18

19 Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] : 50 Hz Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca rezerwowa (V AC) [%] : ~230 V ± 5 % Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Sinusoidalny / Tak jak na wejściu Zimny start : TAK Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz] : Synchronicznie z siecią Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz] : 50 Hz ± 1Hz Filtracja napięcia wyjściowego : LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy Progi przełączania: UPS sieć (V AC) [%] : ~ 165 V / 259 V (~ 150 V / 275 V) ± 2 % Czas powrotu na pracę sieciową [ms] : 0 Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 7 Ah VRLA Liczba akumulatorów wewnętrznych : 4 Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah] :7 Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych ( 100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min] :3 / 4 / 8 Napięcie nominalne obwodu DC [V DC] : 48 Maksymalny czas ładowania baterii wewn. UPS - po 80% wyładowaniu baterii [h] : 7 Masa transportowa (brutto) [kg] : 34,5 Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm] : 210 x 530 x 500 Pozycja transportu : pozioma Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m] : < 10 Zabezpieczenie wejściowe : Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie wyjściowe : Elektroniczne przeciwzwarciowe i przeciążeniowe Przyłącze zasilania UPS : IEC320 C20 Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : LAN 1 Gbit/s Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 6 x IEC320 C13 Sygnalizacja : Akustyczno optyczna; diodowa Interfejsy komunikacyjne : USB 2.0 Oprogramowanie do zarządzania, monitorowania, automatycznego wyłączania podłączonych serwerów. 3. Macierz dyskowa (z dyskami) okres gwarancji (producenta) 36 m-cy: szt. 2 przykładowa konfiguracja (parametry minimalne): Rodzaje napędów wbudowanych np. HDD (napęd twardego dysku), SSD.HDD Liczba dysków wbudowanych w urządzenie. 4 Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci 8000 GB Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci 4 Maksymalna obsługiwana pojemność 16 TB Interfejs napędów pamięci masowej Miejsce połączenia urządzenia przechowującego dane do innych części urządzenia lub do urządzenia zewnętrznego. Serial ATA III Ilość danych, jakie można przechowywać na dysku GB Rozmiary napędów pamięci masowej 3.5 " Usługa RAID Urządzenia wykorzystujące technologię RAID (nadmiarowa macierz niezależnych dysków), która łączy dwa lub więcej dyski twarde w jedną logiczną jednostkę w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych jako oddzielne. Tak Poziomy raid RAID (nadmiarowa macierz niezależnych dysków) polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych jako oddzielne. 0, 1, 5, 10 Lokalizacja napędów (napędów hot-swap) w jednostce centralnej komputera. Tak Szybkość obrotowa Prędkość obrotowa (prędkość rotacyjna) dysku wyrażona w ilości obrotów na minutę. Im większa ilość rotacji tym sprawniej pracuje dysk.7200 RPM Procesor Typ procesora Seria procesorów do których dany procesor należy. Intel Atom Model procesora Numer modelu procesora D2701 Prędkości zegara 2.13 GHz Liczba rdzeni procesora Liczba rdzeni w procesorze 2 Cache l2 Pamięć podręczna procesora 1 MB Pamięć Wewnętrzna pamięć RAM 2 GB Wewnętrzny typ RAM DDR3 Maksymalna pamięć operacyjna RAM 2 GB Sieć komputerowa Ethernet LAN 1000 Mbit/s Obsługa iscsi Tak Gotowy Wake-On-LAN Tak Obsługiwane protokoły sieciowe Protokoły sieciowe przetestowane i zgodne z tym produktem CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP Łączność Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45) w urządzeniu. Porty 19

20 Ethernet LAN (RJ-45) umożliwiają komputerowi połączenie się z siecią ethernet. 2 Port Usb Tak Liczba portów USB Porty USB 2.0 prędkość transmisji danych 480 Mbps Liczba portów USB Port USB 3.0 przepustowością 4 Gbit/s. Ilość portów esata Liczba portów (interfejsów) do esata. Złącze esata (external SATA) to zewnętrzny port SATA, przeznaczony do podłączania zewnętrznych pamięci masowych. 1 Ilość portów HDMI Liczba portów HDMI (High Definition Multimedia Interface). 1 Obudowa Typy obudowy zawierającej elementy urządzenia. Mini Tower Liczba wentylatorów Liczba wiatraków (urządzenie z obrotowymi skrzydłami wytwarzające przepływ powietrza dla wentylacji lub chłodzenia). 1 Wbudowany wyświetlacz Typ wyświetlacza Rodzaj wyświetlacza (ekranu), LCD Praca Cechy urządzenia. NAS Klasa urządzenia Small & Medium Business Backup function Funkcja przewidziana na wypadek awarii w dostawie zasilania. Tak Liczba użytkowników Liczba osób mogących korzystać z produktu. 75 Poziom hałasu Lc IEC Poziom niepożądanego hałasu w tle, wyrażany zwykle w decybelach (db). 35 db Zainstalowany system operacyjny Rodzaj systemu operacyjnego zainstalowany na urządzeniu EMC LifeLine Obsługiwane systemy operacyjne Windows Tak Obsługiwany systemy operacyjne Linux Tak Obsługiwane systemy operacyjne Mac Tak Zarządzanie energią Lokalizacja zasilania Umiejscowienie zasilacza w urządzeniu. Built-in Pobór mocy Ilość energii zużywanej przez ten model, wyrażona w watach. Typowe wartości podawane przez producentów to zużycie energii w trybie spoczynku, trybie czuwania / zawieszenia, typowego zastosowania, maksymalnego użytkowania. 55 W Warunki zewnętrzne Zakres temperatur (eksploatacja) Minimalna i maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie używać urządzenia C Zakres wilgotności względnej 8-85 % Zakres temperatur (przechowywanie) Minimalna i maksymalna temperatura, w której bezpiecznie można przechowywać urządzenie C Dopuszczalna wilgotność względna 5-95 % 4 Zasilacz awaryjny UPS okres gwarancji (producenta) 36 m-cy: szt. 2 przykładowa konfiguracja (parametry minimalne): Moc wyjściowa pozorna [VA] : 1200 Typ obudowy : Rack (maksymalnie 2U) Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 1 / 1 Moc wyjściowa czynna [W] : 780 Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] : 88 (2U) x 483 (19 ) x 320 Masa zasilacza [kg] : 17 Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] : 50 Hz Temperatury pracy [ C] : Chłodzenie : Naturalne Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V AC] : 230 V AC Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] : ~ V (~ V) ± 2 % Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V AC] : 230 V AC Zakres częstotliwości wejściowej i tolerancja [Hz] : Hz ± 1 Hz Progi przełączania: sieć UPS (V AC) [%] : ~ V (~ V)± 2 % Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] : < 3 Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca sieciowa [%] : ~ V (~ V) ± 2 % Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] : 50 Hz Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca rezerwowa (V AC) [%] : ~230 V ± 5 % Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Sinusoidalny / Tak jak na wejściu Zimny start : TAK Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz] : Synchronicznie z siecią Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz] : 50 Hz ± 1Hz Filtracja napięcia wyjściowego : LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy Progi przełączania: UPS sieć (V AC) [%] : ~ 165 V / 259 V (~ 150 V / 275 V) ± 2 % Czas powrotu na pracę sieciową [ms] : 0 Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 7 Ah VRLA 20

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo