2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Adres pocztowy: Ul. Zjednoczenia 110 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Zielona Góra Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Justyna Smolska Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 38

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 38

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Utrzymanie pasów drogowych ulic miasta Zielona Góra II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Zielona Góra Kod NUTS: PL432 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 38

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymywanie pasów drogowych ulic miasta Zielona Góra. Wykazy terenów objętych postępowaniem zawarto w części I siwz, która stanowi integralną część siwz. Zakres prac objętych zamówieniem: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Zakres prac objętych zamówieniem: 1. Ręczne zbieranie nieczystości z terenów zielonych pasów drogowych oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem koszy betonowych ( zgodnie z wykazem) i pojemników na psie odchody oraz uzupełnianie torebek w pojemnikach na psie odchody zebranie nieczystości (śmieci, papiery, butelki, itp.), załadunek na środek transportu, dowiezienie i przyjęcie na składowisko z utylizacją zebranych nieczystości. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zebranych nieczystości z pow. 1ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 2. Jednorazowe zamiatanie i oczyszczanie chodników i ciągów pieszo jezdnych po zimie, na wniosek Zamawiającego zamiatanie przy użyciu zamiatarki mechanicznej lub ręcznie, z wywozem zanieczyszczeń na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zebranych nieczystości z pow. 1ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 3. Bieżące zamiatanie i oczyszczanie ciągów pieszo jezdnych oraz krawężników jezdni, każdorazowo na wniosek Zamawiającego zamiatanie, przy użyciu zamiatarki mechanicznej lub ręcznie, placów i chodników przyległych do utrzymywanych terenów zielonych, ścieżek rowerowych, krawężników przy jezdni, przejść dla pieszych oraz schodów ( ręcznie), załadunek zmiecionych liści, piasku i nieczystości na środek transportu, wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko z pow. 1 ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 4. Oczyszczanie terenów z małych wysypisk śmieci, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, z wywozem zanieczyszczeń na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zebranych nieczystości za 1 tonę ujęte w kosztorysie ofertowym. 5. Odchwaszczanie ciągów pieszych, każdorazowo na wniosek Zamawiającego usunięcie darni, ziemi i chwastów z płyt chodnikowych, ręcznie lub przy pomocy środków chemicznych, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko z pow. 1 m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 6. Odchwaszczanie rabat kwiatowych, gazonów, skupin każdorazowo na wniosek Zamawiającego usunięcie chwastów z wywozem na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko z pow. 1 m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 7. Grabienie liści z trawników, każdorazowo na wniosek Zamawiającego wygrabienie liści z trawników i skupin roślin, żywopłotów, załadunek liści na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko liści wygrabionych z 1 ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 8. Koszenie trawników skoszenie trawy (teren płaski i skarpy), z odsłonięciem krawężników ograniczających ich powierzchnię, wygrabienie skoszonej traw, załadunek na środki transportu i wywóz na składowisko. Zamawiający ustala, że wysokość koszonej trawy oraz innych roślin na trawnikach nie może przekroczyć: na obszarze I 12 cm, na obszarze II 15 cm. Za obszar I przyjmujemy główne ulice danego rejonu ( 70% powierzchni każdego rejonu), natomiast obszar II obejmuje pozostałe ulice danego rejonu. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zgrabionej trawy pochodzącej ze skoszenia. Ryczałt za 1 miesiąc ujęte w kosztorysie ofertowym. 9. Wykaszanie terenów z chwastów, z odsłonięciem krawężników ograniczających wykaszany teren skoszenie chwastów (teren płaski i skarpy), z odsłonięciem krawężników ograniczających wykaszaną powierzchnię, wygrabienie skoszonych chwastów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Wykaszanie chwastów odnosi się do terenów nie będących w bieżącym utrzymaniu. Cena obejmuje: koszty, robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zgrabionych chwastów z powierzchni 1 ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 10. Odsłonięcie krawężników ograniczających pasy zieleni, z ziemi i darni z wykonaniem rowków, minimalna wielkość rowków: szer.10 cm, głębokość 10 cm, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, z wywozem darni, ziemi na składowisko. Cena obejmuje: koszty, robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zgrabionych chwastów z powierzchni 1 m ujęte w kosztorysie ofertowym. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 38

5 11. Zakładanie trawników wykonanie koryta na głębokość 10 cm, załadunek ziemi na środek transportu i wywóz na składowisko, dowiezienie i rozsypanie ziemi żyznej na grubości 10 cm, wysiew trawy. Cena obejmuje: koszty trawy, robocizny, sprzętu, transportu, zakup i dowóz ziemi urodzajnej oraz przyjęcie na składowisko, nakład pracy na 1m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 12. Cięcie żywopłotów skupin krzewów i pojedynczych krzewów formowanie żywopłotu, przycięcie pędów jednorocznych i zdrewniałych, usuwanie gałęzi suchych, połamanych i porażonych, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko odpadów ze ścięcia 1m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 13. Usuwanie żywopłotów wycięcie krzewów żywopłotu, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu oraz przyjęcie na składowisko, nakład pracy na 1m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 14. Sadzenie krzewów w doły z zaprawioną ziemią urodzajną, podlanie. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, wraz z pielęgnacją przez okres gwarancji z kosztem zakupu krzewów, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 15. Przesadzanie krzewów wykopanie krzewów i przesadzenie w doły z zaprawioną ziemią urodzajną, z pielęgnacją. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej wraz z pielęgnacją przez okres gwarancji, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 16. Sadzenie drzew w doły o odpowiedniej wielkości, zaprawione ziemią urodzajną, z systemem drenarskim i palikami, z pielęgnacją przez okres gwarancji. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, z kosztem zakupu drzew, palików i systemu drenarskiego wraz z pielęgnacją przez okres gwarancji, nakład pracy na 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. 17. Podlewanie kwiatów, drzew, krzewów i trawników nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika i podlewanie w miarę potrzeb. Nie należy dopuszczać do nadmiernego przesuszenia ziemi. Podlewanie nie obejmuje nasadzeń objętych okresem gwarancyjnym. Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport, bez kosztów zakupu wody, nakład pracy na 1 kurs ujęte w kosztorysie ofertowym Prace w koronach drzew utrzymywanie kształtu uformowanych koron drzew lub ich formowanie, w przypadku drzew do 10 lat, usuwanie suchych i połamanych gałęzi, odrostów oraz gałęzi wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi np. znaki drogowe, linie energetyczne. Po przeprowadzonych zbiegach korona drzewa może zmniejszyć się maksymalnie o 30% jej objętości. Miejsca cięć muszą być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. Usunięte gałęzie należy wywieźć na składowisko. Drzewo nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek, transport i przyjęcie na składowisko usuniętych gałęzi, nakład pracy na 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. 22. Usuwanie odrostów u podstawy pnia drzewa wycięcie odrostów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: robociznę, prace sprzętu, załadunek, transport i przyjęcie na składowisko, nakład pracy na 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. 23. Sadzenie kwiatów, bylin na rabatach, w gazonach, wieżach kwiatowych itp. z uzupełnieniem żyznej ziemi. Każdorazowo na wniosek Zamawiającego i w miejscach z nim ustalonych. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, koszt zakupu roślin, z pielęgnacja, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 24. Sadzenie roślin cebulowych, każdorazowo na wniosek Zamawiającego i w miejscach (trawniki) z nim ustalonych. Cena obejmuje: robociznę, dowóz roślin cebulowych, koszt zakupu roślin cebulowych, pielęgnacja, nakład pracy na 1 szt. ujętych w kosztorysie ofertowym. 25. Prace interwencyjne polegające na usuwaniu z dróg i ulic z terenu miasta wszelkiego rodzaju nieczystości tj. szkło, piasek, gruz, rozsypany podczas zdarzeń losowych przewożony i pozostawiony ładunek zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, rozjechane zwierzęta itp. zgłoszone prze Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami oraz Zamawiającego, z wywozem usuniętych zanieczyszczeń na składowisko. Prace należy wykonać w ciągu godziny od zgłoszenia. Zwierzęta zabierane z ulic miasta pakujemy w specjalne worki i przewozimy na składowisko do utylizacji. Prace wykonywane są w dni wolne od pracy, święta oraz w dni robocze od godz do godz Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, worków, załadunek nieczystości na środek transportu i przyjęcie na składowisko za 1 wyjazd - ujęty w kosztorysie ofertowym Karczowanie, obejmuje: odkopanie korzeni drzew lub krzewów, podział pnia na części w zależności od wielkości, wywiezienie karpy korzeniowej na składowisko oraz wyrównanie terenu po usuniętej karpie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 38

6 korzeniowej. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport na składowisko, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 28. Ścinka drzew wraz z frezowaniem pnia odcięcie gałęzi, konarów i pocięcie od góry pnia na odpowiednie odcinki, nie większe niż 1 m. Drewno przeznaczone do sprzedaży należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego a gałęzie na składowisko. Frezowanie pnia drzewa na głębokość od 10 do 30 cm. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko, drewna na miejsce składowania wyznaczone prze Zamawiającego oraz koszt przyjęcia na składowisko, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. Koszt usunięcia wiatrołomów ustala się na 75% kosztu wycinki 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. Rodzaj drzew, krzewów, kwiatów, bylin i roślin cebulowych - przeznaczonych do nasadzeń każdorazowo Wykonawca ustala z Zamawiającym Wymagane cech zakupionych drzew, krzewów i kwiatów. a) Drzewa: - materiał pierwszego gatunku; - prosty pień z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; - pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone; - bez oznak chorobowych, uszkodzeń; - bryła korzeniowa prawidłowo ukształtowana; b) Krzewy: - materiał pierwszego gatunku; - bez uszkodzeń i oznak chorobowych; c) Kwiaty: - materiał pierwszego gatunku; - liście zdrowe o barwie charakterystycznej dla danego gatunku; - bez oznak chorobowych, uszkodzeń i przebarwień; 1.3. Pielęgnacja drzew i krzewów po posadzeniu i przesadzeniu. a) Pielęgnacja nowo posadzone drzewa objęta jest 3 letnim okresem gwarancyjnym i polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, formowaniu koron w miarę potrzeb, wymianie uszkodzonych palików, wymianie drzew, które uschły z powodu niewłaściwej pielęgnacji. b) Pielęgnacja nowo posadzonych i przesadzonych krzewów objęta jest rocznym okresem gwarancyjnym i polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, formowaniu, wymianie uschłych z powodu ich niewłaściwej pielęgnacji. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy zadania: 1) Zadanie 1: Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w pasach drogowych ulic usytuowanych w Rejonie I Północnym, gdzie: - powierzchnia terenów zielonych wynosi m2; - powierzchnia żywopłotów wynosi m2. 2) Zadanie 2: Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w pasach drogowych ulic usytuowanych w Rejonie II Zachodnim. - powierzchnia terenów zielonych wynosi m2; - powierzchnia żywopłotów wynosi m2 3) Zadanie 3: Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w pasach drogowych ulic usytuowanych w Rejonie III Wschodnim. - powierzchnia terenów zielonych wynosi m2; - powierzchnia żywopłotów wynosi m2 Obowiązki Wykonawcy: 1.Odpady pochodzące z oczyszczania terenu, grabienia i koszenia trawników, cięcia żywopłotów, odchwaszczania i zamiatania ciągów pieszych, ścinki, odmładzania drzew będą wywożone do Działu PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 38

7 Zagospodarowania Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 lub Wykonawca tj. posiadacz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r, Nr 0 poz. 21) może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008r nr 235 poz. 1614), określa listę odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, np. odpady ulegające biodegradacji. W przypadku przekazania odpadów ulegających biodegradacji osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu stosowne oświadczenie przyjmującego odpady ze wskazaniem, iż odpady te będą wykorzystywane na własne potrzeby, np. w ramach gospodarstwa domowego, w tym na terenie swojej nieruchomości lub w zakresie swojego działania. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 1 rok dokumentów stwierdzających przyjęcie na wysypisko odpadów, o których mowa w pkt. 1 lub stosownych oświadczeń i okazywanie ich na żądanie Zamawiającego. 3. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie odpowiednich organów na transport z terenu Miasta odpadów komunalnych tj i odpady betonu, gruzu ceramicznego i elementów wyposażenia, odpady ulegające biodegradacji, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne odpady nie ulegające biodegradacji, nie segregowane (zmieszane ) odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r, Nr 0 poz. 21) 4. Wykonawcy posiadający zezwolenie na transport poza Miastem Zielona Góra powinni posiadać uzyskane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze potwierdzenie gotowości przyjęcia odpadów na składowisko odpadów przy ul. Wrocławskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany dni harmonogramu sprzątania. Termin wykonania zamówienia: od do r. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 38

8 II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymywanie pasów drogowych ulic miasta Zielona Góra. Wykazy terenów objętych postępowaniem zawarto w części I siwz, która stanowi integralną część siwz. Zakres prac objętych zamówieniem: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Zakres prac objętych zamówieniem: 1. Ręczne zbieranie nieczystości z terenów zielonych pasów drogowych oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem koszy betonowych ( zgodnie z wykazem) i pojemników na psie odchody oraz uzupełnianie torebek w pojemnikach na psie odchody zebranie nieczystości (śmieci, papiery, butelki, itp.), załadunek na środek transportu, dowiezienie i przyjęcie na składowisko z utylizacją zebranych nieczystości. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zebranych nieczystości z pow. 1ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 2. Jednorazowe zamiatanie i oczyszczanie chodników i ciągów pieszo jezdnych po zimie, na wniosek Zamawiającego zamiatanie przy użyciu zamiatarki mechanicznej lub ręcznie, z wywozem zanieczyszczeń na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zebranych nieczystości z pow. 1ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 3. Bieżące zamiatanie i oczyszczanie ciągów pieszo jezdnych oraz krawężników jezdni, każdorazowo na wniosek Zamawiającego zamiatanie, przy użyciu zamiatarki mechanicznej lub ręcznie, placów i chodników przyległych do utrzymywanych terenów zielonych, ścieżek rowerowych, krawężników przy jezdni, przejść dla pieszych oraz schodów ( ręcznie), załadunek zmiecionych liści, piasku i nieczystości na środek transportu, wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko z pow. 1 ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 4. Oczyszczanie terenów z małych wysypisk śmieci, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, z wywozem zanieczyszczeń na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zebranych nieczystości za 1 tonę ujęte w kosztorysie ofertowym. 5. Odchwaszczanie ciągów pieszych, każdorazowo na wniosek Zamawiającego usunięcie darni, ziemi i chwastów z płyt chodnikowych, ręcznie lub przy pomocy środków chemicznych, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko z pow. 1 m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 6. Odchwaszczanie rabat kwiatowych, gazonów, skupin każdorazowo na wniosek Zamawiającego usunięcie chwastów z wywozem na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko z pow. 1 m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 7. Grabienie liści z trawników, każdorazowo na wniosek Zamawiającego wygrabienie liści z trawników i skupin roślin, żywopłotów, załadunek liści na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko liści wygrabionych z 1 ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 8. Koszenie trawników skoszenie trawy (teren płaski i skarpy), z odsłonięciem krawężników ograniczających ich powierzchnię, wygrabienie skoszonej traw, załadunek na środki transportu i wywóz na składowisko. Zamawiający ustala, że wysokość koszonej trawy oraz innych roślin na trawnikach nie może przekroczyć: na obszarze I 12 cm, na obszarze II 15 cm. Za obszar I przyjmujemy główne ulice danego rejonu ( 70% powierzchni każdego rejonu), natomiast obszar II obejmuje pozostałe ulice danego rejonu. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zgrabionej trawy pochodzącej ze skoszenia. Ryczałt za 1 miesiąc ujęte w kosztorysie ofertowym. 9. Wykaszanie terenów z chwastów, z odsłonięciem krawężników ograniczających wykaszany teren skoszenie chwastów (teren płaski i skarpy), z odsłonięciem krawężników ograniczających wykaszaną powierzchnię, wygrabienie skoszonych chwastów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Wykaszanie chwastów odnosi się do terenów nie będących w bieżącym utrzymaniu. Cena obejmuje: koszty, robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zgrabionych chwastów z powierzchni 1 ha ujęte w kosztorysie ofertowym. 10. Odsłonięcie krawężników ograniczających pasy zieleni, z ziemi i darni z wykonaniem rowków, minimalna wielkość rowków: szer.10 cm, głębokość 10 cm, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, z wywozem PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 38

9 darni, ziemi na składowisko. Cena obejmuje: koszty, robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko zgrabionych chwastów z powierzchni 1 m ujęte w kosztorysie ofertowym. 11. Zakładanie trawników wykonanie koryta na głębokość 10 cm, załadunek ziemi na środek transportu i wywóz na składowisko, dowiezienie i rozsypanie ziemi żyznej na grubości 10 cm, wysiew trawy. Cena obejmuje: koszty trawy, robocizny, sprzętu, transportu, zakup i dowóz ziemi urodzajnej oraz przyjęcie na składowisko, nakład pracy na 1m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 12. Cięcie żywopłotów skupin krzewów i pojedynczych krzewów formowanie żywopłotu, przycięcie pędów jednorocznych i zdrewniałych, usuwanie gałęzi suchych, połamanych i porażonych, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko odpadów ze ścięcia 1m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 13. Usuwanie żywopłotów wycięcie krzewów żywopłotu, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, transportu oraz przyjęcie na składowisko, nakład pracy na 1m2 ujęte w kosztorysie ofertowym. 14. Sadzenie krzewów w doły z zaprawioną ziemią urodzajną, podlanie. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, wraz z pielęgnacją przez okres gwarancji z kosztem zakupu krzewów, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 15. Przesadzanie krzewów wykopanie krzewów i przesadzenie w doły z zaprawioną ziemią urodzajną, z pielęgnacją. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej wraz z pielęgnacją przez okres gwarancji, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 16. Sadzenie drzew w doły o odpowiedniej wielkości, zaprawione ziemią urodzajną, z systemem drenarskim i palikami, z pielęgnacją przez okres gwarancji. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, z kosztem zakupu drzew, palików i systemu drenarskiego wraz z pielęgnacją przez okres gwarancji, nakład pracy na 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. 17. Podlewanie kwiatów, drzew, krzewów i trawników nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika i podlewanie w miarę potrzeb. Nie należy dopuszczać do nadmiernego przesuszenia ziemi. Podlewanie nie obejmuje nasadzeń objętych okresem gwarancyjnym. Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport, bez kosztów zakupu wody, nakład pracy na 1 kurs ujęte w kosztorysie ofertowym Prace w koronach drzew utrzymywanie kształtu uformowanych koron drzew lub ich formowanie, w przypadku drzew do 10 lat, usuwanie suchych i połamanych gałęzi, odrostów oraz gałęzi wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi np. znaki drogowe, linie energetyczne. Po przeprowadzonych zbiegach korona drzewa może zmniejszyć się maksymalnie o 30% jej objętości. Miejsca cięć muszą być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. Usunięte gałęzie należy wywieźć na składowisko. Drzewo nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek, transport i przyjęcie na składowisko usuniętych gałęzi, nakład pracy na 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. 22. Usuwanie odrostów u podstawy pnia drzewa wycięcie odrostów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko. Cena obejmuje: robociznę, prace sprzętu, załadunek, transport i przyjęcie na składowisko, nakład pracy na 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. 23. Sadzenie kwiatów, bylin na rabatach, w gazonach, wieżach kwiatowych itp. z uzupełnieniem żyznej ziemi. Każdorazowo na wniosek Zamawiającego i w miejscach z nim ustalonych. Cena obejmuje: robociznę, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, koszt zakupu roślin, z pielęgnacja, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 24. Sadzenie roślin cebulowych, każdorazowo na wniosek Zamawiającego i w miejscach (trawniki) z nim ustalonych. Cena obejmuje: robociznę, dowóz roślin cebulowych, koszt zakupu roślin cebulowych, pielęgnacja, nakład pracy na 1 szt. ujętych w kosztorysie ofertowym. 25. Prace interwencyjne polegające na usuwaniu z dróg i ulic z terenu miasta wszelkiego rodzaju nieczystości tj. szkło, piasek, gruz, rozsypany podczas zdarzeń losowych przewożony i pozostawiony ładunek zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, rozjechane zwierzęta itp. zgłoszone prze Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami oraz Zamawiającego, z wywozem usuniętych zanieczyszczeń na składowisko. Prace należy wykonać w ciągu godziny od zgłoszenia. Zwierzęta zabierane z ulic miasta pakujemy w specjalne worki i przewozimy na składowisko do utylizacji. Prace wykonywane są w dni wolne od pracy, święta oraz w dni robocze od godz do godz Cena obejmuje: koszty robocizny, sprzętu, worków, załadunek nieczystości na środek transportu i przyjęcie na składowisko za 1 wyjazd - ujęty w kosztorysie ofertowym. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 38

10 Karczowanie, obejmuje: odkopanie korzeni drzew lub krzewów, podział pnia na części w zależności od wielkości, wywiezienie karpy korzeniowej na składowisko oraz wyrównanie terenu po usuniętej karpie korzeniowej. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport na składowisko, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. 28. Ścinka drzew wraz z frezowaniem pnia odcięcie gałęzi, konarów i pocięcie od góry pnia na odpowiednie odcinki, nie większe niż 1 m. Drewno przeznaczone do sprzedaży należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego a gałęzie na składowisko. Frezowanie pnia drzewa na głębokość od 10 do 30 cm. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko, drewna na miejsce składowania wyznaczone prze Zamawiającego oraz koszt przyjęcia na składowisko, nakład pracy na 1 szt. ujęte w kosztorysie ofertowym. Koszt usunięcia wiatrołomów ustala się na 75% kosztu wycinki 1 szt. drzewa ujęte w kosztorysie ofertowym. Rodzaj drzew, krzewów, kwiatów, bylin i roślin cebulowych - przeznaczonych do nasadzeń każdorazowo Wykonawca ustala z Zamawiającym Wymagane cech zakupionych drzew, krzewów i kwiatów. a) Drzewa: - materiał pierwszego gatunku; - prosty pień z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; - pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone; - bez oznak chorobowych, uszkodzeń; - bryła korzeniowa prawidłowo ukształtowana; b) Krzewy: - materiał pierwszego gatunku; - bez uszkodzeń i oznak chorobowych; c) Kwiaty: - materiał pierwszego gatunku; - liście zdrowe o barwie charakterystycznej dla danego gatunku; - bez oznak chorobowych, uszkodzeń i przebarwień; 1.3. Pielęgnacja drzew i krzewów po posadzeniu i przesadzeniu. a) Pielęgnacja nowo posadzone drzewa objęta jest 3 letnim okresem gwarancyjnym i polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, formowaniu koron w miarę potrzeb, wymianie uszkodzonych palików, wymianie drzew, które uschły z powodu niewłaściwej pielęgnacji. b) Pielęgnacja nowo posadzonych i przesadzonych krzewów objęta jest rocznym okresem gwarancyjnym i polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, formowaniu, wymianie uschłych z powodu ich niewłaściwej pielęgnacji. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy zadania: 1) Zadanie 1: Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w pasach drogowych ulic usytuowanych w Rejonie I Północnym, gdzie: - powierzchnia terenów zielonych wynosi m2; - powierzchnia żywopłotów wynosi m2. 2) Zadanie 2: Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w pasach drogowych ulic usytuowanych w Rejonie II Zachodnim. - powierzchnia terenów zielonych wynosi m2; - powierzchnia żywopłotów wynosi m2 3) Zadanie 3: Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w pasach drogowych ulic usytuowanych w Rejonie III Wschodnim. - powierzchnia terenów zielonych wynosi m2; - powierzchnia żywopłotów wynosi m2 Obowiązki Wykonawcy: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 38

11 1.Odpady pochodzące z oczyszczania terenu, grabienia i koszenia trawników, cięcia żywopłotów, odchwaszczania i zamiatania ciągów pieszych, ścinki, odmładzania drzew będą wywożone do Działu Zagospodarowania Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 lub Wykonawca tj. posiadacz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r, Nr 0 poz. 21) może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008r nr 235 poz. 1614), określa listę odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, np. odpady ulegające biodegradacji. W przypadku przekazania odpadów ulegających biodegradacji osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu stosowne oświadczenie przyjmującego odpady ze wskazaniem, iż odpady te będą wykorzystywane na własne potrzeby, np. w ramach gospodarstwa domowego, w tym na terenie swojej nieruchomości lub w zakresie swojego działania. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 1 rok dokumentów stwierdzających przyjęcie na wysypisko odpadów, o których mowa w pkt. 1 lub stosownych oświadczeń i okazywanie ich na żądanie Zamawiającego. 3. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie odpowiednich organów na transport z terenu Miasta odpadów komunalnych tj i odpady betonu, gruzu ceramicznego i elementów wyposażenia, odpady ulegające biodegradacji, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne odpady nie ulegające biodegradacji, nie segregowane (zmieszane ) odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r, Nr 0 poz. 21) 4. Wykonawcy posiadający zezwolenie na transport poza Miastem Zielona Góra powinni posiadać uzyskane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze potwierdzenie gotowości przyjęcia odpadów na składowisko odpadów przy ul. Wrocławskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany dni harmonogramu sprzątania. Termin wykonania zamówienia: od do r. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/04/2015 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 31/03/2016 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 38

12 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: ,00 złotych przy składaniu oferty w zakresie zadania 1; ,00 złotych przy składaniu oferty w zakresie zadania 2; ,00 złotych przy składaniu oferty w zakresie zadania 3; Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie która została wybrana (ceny kontraktowej wraz z podatkiem od towarów i usług). III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury częściowej, wystawionej na koniec każdego miesiąca, z wyszczególnieniem rejonu, którego ona dotyczy. Faktury należy dostarczyć do 6 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty ich złożenia, na konto Wykonawcy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, oraz na podst. art. 24 b. ust. 3 u. p.z.p., spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału: 1)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp wg załącznika nr 3 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika nr 4 do SIWZ; 3)aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 38

13 4)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 10)oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm. - załącznik nr 8 do SIWZ 11) lista członków grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca (składana wyłącznie w razie podpisania przez Wykonawcę załącznika nr 8 lit. b) do oferty); II.Podmioty zagraniczne Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt I.3), I.7), I.8) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; pkt I.4) i I.5) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. pkt I.6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 38

14 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują: - przy składaniu oferty w zakresie zadania pierwszego Wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych o wartości min. 250 tyś. zł w ramach jednej umowy, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania/pielęgnacji zieleni na terenach zewnętrznych o wartości min. 400 tyś. zł w ramach jednej umowy, - przy składaniu oferty w zakresie zadania drugiego Wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych o wartości min. 150 tyś. zł w ramach jednej umowy, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania/pielęgnacji zieleni na terenach zewnętrznych o wartości min. 400 tyś. zł w ramach jednej umowy, - przy składaniu oferty w zakresie zadania trzeciego Wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych o wartości min. 150 tyś. zł w ramach jednego kontraktu, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania/pielęgnacji zieleni na terenach zewnętrznych o wartości min. 400 tyś. zł w ramach jednej umowy, 2) wykonawcy winni dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w pełni sprawnymi nie powodującymi uciążliwości dla środowiska, w ilości minimum: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): kosiarka spalinowa 1 szt., samochód z podnośnikiem hydraulicznym 1 szt., pilarka 1 szt., samochód ciężarowy 1 szt., zamiatarka 1 szt. 3) wykonawcy winni dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi dysponować następującymi osobami: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy, oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): - min. jednym pracownikiem posiadającym średnie wykształcenie ogrodnicze; - min. dwoma pracownikami posiadającymi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 38

15 brak przeciwwskazań do pracy przy użyciu maszyn wywołujących drgania mechaniczne oraz zaświadczenie o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia kursowego dla drwali operatorów pilarek z zakresu pracy i jej obsługi. W celu potwierdzenia warunków wykonawcy winni złożyć odpowiednio: 1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie;z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 2) wykaz urządzeń technicznych, narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 3) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 38

16 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 38

17 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) K/32/U/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04/02/2015 Godzina: 08:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 38

18 IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 04/02/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina (jeżeli dotyczy)miejscowość: Zielona Góra Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 38

19 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67, ust.1, pkt. 6) ustawy. Zamówienia uzupełniające będą udzielane w przypadku konieczności zwiększenia ilości wykonywanych usług, bądź w przypadku wystąpienia dodatkowych terenów przeznaczonych do świadczenia usługi w zakresie i w ramach zamówienia podstawowego oraz w przypadku konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień po zakończeniu zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Adres internetowy: (URL) Faks: VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi sie: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 38

20 1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawiono w art ustawy Prawo zamówień publicznych. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24/12/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 38

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48550-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 030-048550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Mielec: Usługi ogrodnicze 2015/S 015-023082. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Mielec: Usługi ogrodnicze 2015/S 015-023082. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23082-2015:text:pl:html Polska-Mielec: Usługi ogrodnicze 2015/S 015-023082 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Druki i produkty podobne 2013/S 248-432556. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Druki i produkty podobne 2013/S 248-432556. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432556-2013:text:pl:html Polska-Opole: Druki i produkty podobne 2013/S 248-432556 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra: KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra: KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE Numer ogłoszenia: 71811-2013; data zamieszczenia: 10.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy o PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Świętokrzyskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365428-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2011/S 225-365428 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132740-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2012/S 81-132740 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektywa 2004/18/WE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektywa 2004/18/WE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63345-2016:text:pl:html Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S 039-063345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Śrem: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Śrem: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329065-2015:text:pl:html Polska-Śrem: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S 182-329065

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi PL-Zabrze: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2009/S 104-151070 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355933-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394308-2012:text:pl:html PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S 239-394308 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 078-137785. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 078-137785. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137785-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 078-137785 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360966-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S 204-360966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350711-2012:text:pl:html PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S 212-350711 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Elektryczność 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Elektryczność 2011/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332144-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Elektryczność 2011/S 204-332144 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 365808-2015

Zamówienie public... - 365808-2015 1 z 10 2015-10-19 07:41 Zamówienie public... - 365808-2015 17/10/2015 S202 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo