Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. Tarnów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów"

Transkrypt

1 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES Tarnów

2 Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 4 Kompleksowa identyfikacja wizualna 5 Kompleksowa identyfikacja wizualna cd. 6 Kompleksowa identyfikacja wizualna cd. 7 Kompleksowa identyfikacja wizualna cd. 8 Kompleksowa identyfikacja wizualna cd. 9 Ksiêga standardów 10 Foldery reklamowe 11 Foldery reklamowe cd. 12 Ulotki informacyjne 13 Ulotki informacyjne cd. 14 Ulotki informacyjne cd. 15 Teczki reklamowe 16 Kompleksowe materia³y reklamowe 17 Billboardy i druk solwentowy 18 Billboardy i druk solwentowy cd. 19 Billboardy i druk solwentowy cd. 20 Oklejanie samochodów 21 Wizualizacja witryn 22 Reklama prasowa 23 Serwisy www 24 Serwisy www realizacje 25 Serwisy www realizacje cd. 26 Serwisy www realizacje cd. 27 Serwisy www realizacje cd. 28 Serwisy www realizacje cd. 29 Serwisy www realizacje cd. 30 Serwisy www realizacje cd. 31 Serwisy www realizacje cd. 32 Serwisy www realizacje cd. 33 Sklepy internetowe 34 Sklepy internetowe cd. 35 Pozycjonowanie stron 36 Marketing internetowy 37

3 Identyfikacja wizualna Pod terminem identyfikacji wizualnej kryj¹ sie wszystkie ustalenia dotycz¹ce wizualnej reprezentacji przedsiêbiorstwa. Spójny, dopracowany i konsekwentnie u ywany zestaw elementów graficznych, takich jak: logo, nazwa firmy, kolorystyka, krój czcionki na wizytówkach firmowych itd. ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów w wyobra eniu aktualnych i potencjalnych klientów. Dobrze wypracowana identyfikacja wizualna oraz przemyœlane i konsekwentne jej stosowanie jest kluczem do budowy w³aœciwych relacji z otoczeniem, a tak e jednym z najwa niejszych elementów promocji firmy. Celem tych dzia³añ jest wywo³anie zainteresowania i przyci¹gniêcie uwagi odbiorcy, budowanie pozytywnego skojarzenia wokó³ firmy oraz stawanie siê rozpoznawalnym i ³atwo zapamiêtywanym. Dziêki jasnej i kompleksowej komunikacji Pañstwa firma budzi wiêksze zaufanie a co za tym idzie jest postrzegana jako profesjonalny partner w biznesie. Rozpoznawalna marka to ogromny atut na rynku i najwiêkszy sukces firmy. Jej kolorystyka, symbolika oraz detale zapadaj¹ w pamiêci klienta a przede wszystkim buduj¹ zaufanie do sprawdzonych produktów. Jest ona zarazem uniwersalnym komunikatem rozumianym wszêdzie i przez wszystkich. W miarê up³ywu czasu identyfikacja wizualna powinna podlegaæ ewolucji ze wzglêdu na trendy rynku jak i umocnieniu pozycji firmy. Wszelkie zmiany wizerunku w kierunku bardziej profesjonalnej identyfikacji odbierane s¹ przez partnerów jak i konsumentów jako sygna³ prê nego rozwoju. W zwi¹zku z powy szym proponujemy odwa ne podejœcie i otwartoœæ na zmiany. Wersje logo dla ró nych podk³adów 1

4 Identyfikacja wizualna realizacje KOLBIS Pokrycia dachowe Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów 11 Lipca

5 Identyfikacja wizualna realizacje KRON QUANTUM Finance MDD Pracownia badañ i analiz spo³ecznych T r a d e C o m p a n y 3

6 Identyfikacja wizualna realizacje GLOBLOGIC NOWOCZESNE ROZWI ZANIA abuz F.H.U. Adamiak Modern Jaros³aw Warias 4

7 Kompleksowa identyfikacja wizualna Marek Kowalski W³aœciciel Marek Kowalski W³aœciciel Tarnów ul. Tuchowska Tarnów ul. Tuchowska 25 Telefon: Fax: Telefon: Fax: Tarnów ul. Tuchowska Tarnów ul. Tuchowska 25 Telefon: Fax: Telefon: Fax: w w w. b o b - b h p. p l w w w. b o b - b h p. p l w w w. b o b - b h p. p l w w w. b o b - b h p. p l koperta firmowa Tarnów Tarnów ul. Tuchowska 25 ul. Tuchowska 25 Telefon: Fax: Telefon: Fax: wizytówka logo w w w. b o b - b h p. p l w w w. b o b - b h p. p l papier firmowy Spójne materia³y identyfikacyjne s¹ wa nym elementem budowy pozytywnego wizerunku firmy 5

8 Kompleksowa identyfikacja wizualna Jan Nowak Jan Nowak w³aœciciel w³aœciciel Poznañ ul. Siudmaka Poznañ ul. Siudmaka 82 kom tel kom tel Poznañ ul. Siudmaka Poznañ ul. Siudmaka 82 kom tel kom tel koperta firmowa Poznañ ul. Siudmaka Poznañ ul. Siudmaka 82 kom tel kom tel wizytówka logo papier firmowy Powtarzaj¹ce siê elementy (constans) i konsekwentna kolorystyka zapewniaj¹ szybkie rozpoznanie firmy 6

9 Kompleksowa identyfikacja wizualna wizytówka koperta firmowa logo papier firmowy 7

10 Kompleksowa identyfikacja wizualna koperta firmowa wizytówka logo papier firmowy 8

11 Kompleksowa identyfikacja wizualna wizytówka koperta firmowa logo papier firmowy 9

12 Ksiêga standardów Pe³na ksiêga standardów mo e przybieraæ ró ne formy, zwykle jednak ma formê ksi¹ ki, w której przedstawione s¹ wszystkie elementy technik kontaktu wizualnego miêdzy firm¹ a otoczeniem. Zawiera ona podstawowy opis budowy znaku i prezentacjê jego u ycia w kilku najpopularniejszych przypadkach (schematy druków papieru firmowego, wzory kopert, wizytówek, ofert, itd...) Podaje zasady wykorzystania i warunki, jakie trzeba spe³niæ, aby prawid³owo odwzorowaæ i u ywaæ znaku. 10

13 Foldery reklamowe Folder informacyjny dla uczestników Spratakiady Prawników Tarnów

14 Foldery reklamowe Folder przedstawiaj¹cy ofertê firmy Bau-Tech 12

15 Ulotki informacyjne Ulotka dla firmy Pers Ulotka dla firmy Fragtown 13

16 Ulotki informacyjne Foldery reklamowe dla firmy Blachodach Ulotka reklamowa dla firmy Magnolia 14

17 Ulotki informacyjne Ulotka dla firmy Medical Travel Poland Ulotka z menu dla restauracji Piwnica Tarnowska 15

18 Teczki reklamowe Teczka firmowa dla firmy Top 8000 AVALON Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 5/ Tarnów Tel Teczka firmowa dla firmy Avalon 16

19 Kompleksowe materia³y reklamowe Wizytówka firmowa Teczka reklamowa Ulotka reklamowa Folder reklamowy 17

20 Billboardy i druk solwentowy Billboard dla firmy Pers Tuchów Tuchów Jas³o Brzesko Dêbica N. S¹cz Bobowa Zakliczyn ŒWIAT POD ÓG I ŒCIAN Tarnów ul. Strusiñska 10 tel Billboard dla firmy Rojar 18

21 Billboardy i druk solwentowy Billboard dla firmy Warszawska 91 Baner solwentowy dla firmy Bau-Tech 19

22 Billboardy i druk solwentowy Baner solwentowy dla firmy Blachodach Billboard dla firmy Kron 20

23 Oklejanie samochodów Projekt oklejenia samochodu dostawczego dla firmy Pers Projekt oklejenia autobusu dla firmy Warszawska91 21

24 Wizualizacja witryn Projekt dla firmy Uno-Dent Projekt dla firmy Stolmat 22

25 Reklama prasowa Reklama prasowa dla firmy Ricardpol 23

26 Serwisy www W³asny serwis internetowy to szansa aby przy niewielkich bud etach reklamowych zaistnieæ w œwiadomoœci klientów oraz zaprezentowaæ w³asn¹ ofertê w atrakcyjnej multimedialnej formie. Promocja firmy za pomoc¹ strony internetowej wi¹ e siê ze zdecydowanie ni szymi nak³adami finansowymi w stosunku do dzia³añ reklamowych za poœrednictwem radia, prasy czy telewizji. Witryna internetowa to bardzo istotne narzêdzie do tworzenia wizerunku Pañstwa firmy a co za tym idzie wiarygodnoœci w oczach klientów i dostawców. Pozytywny wizerunek w znacznym stopniu przyczyni siê do zwiêkszenia sprzeda y Pañstwa produktów czy do polepszenia kontaktów biznesowych. Serwis internetowy firmy wychodzi naprzeciw potencjalnym klientom, którzy mog¹ znaleÿæ w jednym miejscu ogromne zasoby informacji oraz w ³atwy sposób skontaktowaæ siê z Pañstwa przedsiêbiorstwem. Przekaz internetowy jest zdecydowanie ³atwo zapamiêtywany przez u ytkowników. Informacje zamieszczane w Internecie s¹ zawsze œwiadomie analizowane przez jednostkê. Dzieje siê tak, dlatego i uruchamiaj¹c stronê WWW u ytkownik wybiera tylko te informacje, którymi jest zainteresowany, a dominuj¹c¹ form¹ przekazu pozostaje jednak s³owo pisane. W obecnych czasach Internet to najwa niejsze medium informacyjne, z którego korzystaj¹ ju miliony u ytkowników. To w³aœnie jego sukces sprawia, i witryny internetowe staj¹ siê bardzo efektywnym instrumentem promocji dla przedsiêbiorstw. Czynniki, które wp³ywaj¹ na rosn¹c¹ popularnoœæ zastosowania serwisów internetowych to: Nieograniczony geograficznie zasiêg dzia³ania Ci¹g³a dostêpnoœæ - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobê Mo liwoœæ skutecznego pozyskiwania nowych kontaktów (klientów) Obni enie kosztów reklamy w porównaniu z tradycyjnymi formami. Mo liwoœæ ³atwej i szybkiej aktualizacji treœci (w porównaniu do np. treœci drukowanych) Mo liwoœæ dotarcia do wiêkszej liczby zainteresowanych i tym samym zwiêkszenie sprzeda y. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy (automatyzacja procesu sprzeda y i obs³ugi klienta). Zdajemy sobie sprawê, i strona internetowa przesta³a byæ ju jedynie wizytówk¹ firmy. Obecnie jest narzêdziem marketingowym do pozyskiwania klientów i komunikacji z nimi, a co za tym idzie do zwiêkszania jej dochodów, dlatego te k³adziemy szczególny nacisk na wysok¹ jakoœæ us³ug i indywidualne podejœcie do ka dego klienta. S¹d Okrêgowy w Tarnowie Restauracja Pappas Pizza w PilŸnie 24

27 Serwisy www realizacje 25

28 Serwisy www realizacje 26

29 Serwisy www realizacje 27

30 Serwisy www realizacje 28

31 Serwisy www realizacje 29

32 Serwisy www realizacje 30

33 Serwisy www realizacje 31

34 Serwisy www realizacje 32

35 Serwisy www realizacje 33

36 Sklepy internetowe Sklepy internetowe s³u ¹ do prowadzenia sprzeda y towarów i us³ug w Internecie. S¹ niezwykle atrakcyjn¹ form¹ dotarcia do klienta bez barier terytorialnych i czasowych. Sklepy internetowe, coraz czêœciej wybierane przez klientów charakteryzuj¹ siê niezwyk³¹ dynamik¹ rozwoju. Nasze rozwi¹zania pomog¹ Pañstwu rozpocz¹æ dzia³alnoœæ handlow¹ w Internecie dos³ownie w kilka minut. Przygotowany przez nas sklep charakteryzuje siê prostot¹ obs³ugi oraz elastycznoœci¹ w zakresie dostosowania do specyfiki asortymentu. Przyjazny panel administracyjny pozwoli Pañstwu w bardzo prosty sposób zarz¹dzaæ sklepem: dodawaæ kategorie, towary, opisy czy odbieraæ zamówienia. Jeœli chc¹ Pañstwo zwiêkszyæ rynek sprzeda y produktów i dotrzeæ do wiêkszej iloœci potencjalnych klientów. Jeœli pragn¹ Pañstwo aby firma siê rozwija³a i osi¹ga³a jeszcze wiêksze zyski. Zachêcamy do wykorzystania nowoczesnej technologii, jak¹ jest sklep internetowy! Stworzymy dla Pañstwa sklep internetowy, specjalnie dopasowany do Pañstwa potrzeb, przyjazny dla wyszukiwarek a przede wszystkim przyjazny dla klientów. Umo liwi on prowadzenie sprzeda y produktów poprzez Internet, przy zachowaniu pe³nej kontroli nad ca³ym procesem, i to z dowolnego komputera pod³¹czonego do Sieci. Stworzymy dla Pañstwa sklepu, unikaln¹, przyjemn¹ dla oka szatê graficzn¹ przygotowan¹ przez zespó³ doœwiadczonych grafików, a przy tym nie obci¹ aj¹c¹ komputera klienta docelowego. Umieszczony na wysokich pozycjach w wyszukiwarce pozwoli Pañstwu na dotarcie klientów z terenu ca³ej Polski, Europy czy nawet ca³ego œwiata! Zintegrujemy Pañstwa sklep z przyjaznym w obs³udze panelem administracyjnym, który pozwoli sprawnie i szybko aktualizowaæ ofertê i komfortowo prowadziæ sprzeda. Wdra ane przez nas oprogramowanie pozwala na integracjê sklepu z wieloma serwisami zewnêtrznymi, np. z p³atnoœciami on-line, aby Pañstwa klienci mogli korzystaæ z tej formy wygodnego regulowania p³atnoœci. Wsparcie dla skutecznego pozycjonowania Sklepy internetowe zbudowane przez nasz¹ firmê s¹ ju specjalnie zoptymalizowane pod pozycjonowanie w wyszukiwarkach, pocz¹wszy od najwiêkszej obecnie na naszym rynku - Google. Dziêki naszemu pozycjonowaniu (us³uga opcjonalna) Pañstwa sklep bêdzie widoczny na wysokich pozycjach pod wieloma s³owami kluczowymi zwi¹zanymi z ofert¹ - BÊDZIE SPRZEDAWA Zakupy w stworzonym przez nas sklepie internetowym s¹ ³atwe i przyjemne. Intuicyjne rozwi¹zania spowoduj¹, e Pañstwa klienci nie bêd¹ mieli adnych problemów ze z³o eniem zamówienia, czy za³o eniem w³asnego konta. Nasze sklepy opieramy na platformie: 34

37 Sklepy internetowe Sklep internetowy dla firmy Kawa i Herbata Sklep internetowy dla firmy BOB BHP 35

38 Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach Dobra widocznoœæ w sieci to podstawa sukcesu w e-biznesie. Pozycjonowanie zapewnienia stronie WWW uzyskanie czo³owych miejsc w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek. Jest to proces dotarcia na szczyt listy wyników i utrzymania zdobytych pozycji. Nasza firma zapewni Pañstwu : pomoc w wyborze w³aœciwych s³ów kluczowych - takich, które zaowocuj¹ przede wszystkim du ¹ iloœci¹ zamówieñ, a nie jedynie du ¹ iloœci¹ wejœæ, tygodniowe raporty, dziêki którym dok³adnie wiadomo jak¹ pozycje aktualnie Pañstwo zajmuj¹, szczegó³owe statystyki dotycz¹ce skutecznoœci ka dego ze s³ów, dziêki nim poznaj¹ Pañstwo wp³yw pozycjonowania na iloœæ wejœæ na stronê internetow¹, optymalizacjê kodu, która sprawi i strona www stanie siê bardziej przyjazna dla wyszukiwarek i bêdzie ³adowa³a siê szybciej, doradztwo w zakresie dotarcia do zdecydowanej wiêkszoœci osób poszukuj¹cych oferty w Internecie - dziêki dostêpowi do najnowszych badañ na temat najpopularniejszych wyszukiwarek, wska emy Pañstwu te, z których korzysta najwiêcej internautów, zap³atê tylko za efekty gdy ju bêd¹ mieli Pañstwo pewnoœæ, e zosta³a osi¹gniêta po ¹dana pozycjap³atnoœæ jedynie za miejsca z czo³ówki wyszukiwania, W³aœnie dlatego ju teraz mog¹ Pañstwo rozpocz¹æ wspó³pracê z nami i zacz¹æ w pe³ni korzystaæ z zalet pozycjonowania w wyszukiwarkach. W przypadku pozycjonowania wiêkszej iloœci s³ów mog¹ Pañstwo liczyæ na korzystny rabaty. 36

39 Marketing internetowy Profesjonalny serwis WWW to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest przyciàgniæcie uýytkowników. Kluczem do sukcesu jest natomiast zatrzymanie przy witrynie jak najwiækszej liczby internautów. Co mo na zyskaæ poprzez dobrze przeprowadzon¹ inernetow¹ akcjê marketingow¹? Dystrybucja i sprzeda w sieci oferowanych produktów/us³ug Redukcja innych kosztów marketingowych Wejœcie na nowe rynki zbytu Zwiêkszenie liczby klientów Szybsza i lepsza komunikacja z klientami Dostosowanie siê do dzia³ania z nowymi technologiami Docieranie z informacj¹ i reklam¹ dok³adnie do tych osób, które mog¹ byæ zainteresowane ofert¹ Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy, odnajduj¹cej siê w warunkach nowej gospodarki U ywanie internetu w celach marketingowych jeszcze nigdy nie by³o tak efektywne. 37

40 DUONET s.c. Jan Schenk, Jakub Siadek Tarnów, Os. Legionów H.D¹browskiego 3/27 tel. (0-14) , NIP: , REGON:

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo