ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego na podstawie umowy nr WND- POKL /10, przesy a zapytanie o ofert na wykonanie strony internetowej. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze post powanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z pó n. zm.). 2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszego zapytania do up ywu terminu sk adania ofert. Je eli zmiany b mog y mie wp yw na tre sk adanych w post powaniu ofert, Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert. Dokonane zmiany przekazuje si niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, do których zosta o wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wi ce. O dokonanych zmianach informuje si tak e na stronie internetowej oraz na tablicy og osze w siedzibie Konfederacji, na których zosta o zamieszczone og oszenie o zamówieniu. 3. W niniejszym post powaniu ofert i inne informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj drog elektroniczn. 4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci z enia oferty cz ciowej. 5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiaj cy podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegó owienia przebiegu i metodologii wykonania dzie a. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu. Istotne informacje dotycz ce przedmiotu zamówienia: Modu podstawowy STRONA G ÓWNA Obejmuje on stron g ówn i podstrony dostarczaj ce podstawowych informacji na temat projektu i jego wykonawcy. Modu obejmuje podstrony: O projekcie (dokument tekstowy) Rada Podatkowa O nas (zasady dzia ania, uprawnienia itd.) Sk ad Rady (wykaz ze zdj ciami, generowany automatycznie z Bazy Rady Podatkowej) Prezydium Rady (wykaz ze zdj ciami) Sprawozdania roczne (pliki do pobrania) Fotogaleria Aktualno ci (ka da aktualno zawiera: tytu, lead, tekst, tagi oraz opcjonalnie: zdj cia, infografiki, za czniki) Komunikaty (Uwaga! Zró nicowany dost p omówienie w dalszej cz ci) Kontakt (dane kontaktowe, mapka z lokalizatorem) 1

2 Mapa strony Formularz Zarejestruj si i przycisk Zaloguj si Sonda (mo liwo generowania pytania z odpowiedziami i zliczania g osów) Strona g ówna zawiera: aktualno ci okno z widokiem naj wie szych wiadomo ci (tytu i lead) kalendarium okno zapowiadanych wydarze, ew. kalendarz wyra ne odes anie do bazy aktów (projektów) prawnych wyra ne odes anie do modu ów Interwencje i Konsultacje odes anie do podstron: O projekcie, Rada Podatkowa, Kontakt, Komunikaty, Mapa strony wyszukiwarka, okno zostaw , przycisk zarejestruj si i przycisk zaloguj si widoczne na podstronach sonda Modu Podstrona PODSTAWOWY O projekcie Rada Podatkowa Aktualno ci + (z wyj tkiem + + za czników) Kalendarium Kontakt Wyszukiwarka Zostaw Komunikaty + (wybrane) + (ró ne dla cz onków i prezydium) Modu KONFERENCJE (Wydarzenia) Zadaniem modu u jest informowanie o planowanych w projekcie wydarzeniach oraz udost pnianie materia ów z danego wydarzenia po jego zako czeniu. Modu obejmuje podstrony: zapowiedzi (chronologiczne) prezentuj ce zapowiadane wydarzenia (widoczny tak e na stronie g ównej) archiwum (wydarzenia, które odby y si ) opisy pochodz z podstrony zapowiedzi (automatycznie, po ustalonej dacie, migruj do archiwum), uzupe niane s materia ami pokonferencyjnymi kalendarz umo liwiaj cy odnalezienie wydarzenia po dacie Modu Podstrona KONFERENCJE Zapowiedzi Archiwum Kalendarz Materia y + (tylko tytu ) + (wybrane) + (wszystkie) 2

3 pokonferencyjne Modu INTERWENCJE (Case study) Zadaniem modu u jest wsparcie zespo u projektowego w naborze zg osze przedsi biorców oraz udost pnianie materia ów powsta ych w procesie rozpatrywania interwencji. Ka da interwencja (przewidziano rozpatrzenie i og oszenie analiz co najmniej 100 zg osze ) b dzie zawiera a: opis zg oszenia wraz analiz prawn (case study), a wybrane interwencje (co najmniej 30 zg osze ) b dzie zawiera o dodatkowe dokumenty (mo liwe kilka w jednym case study). Modu obejmuje podstrony: zasady udzielania porad i interwencji formularz zg oszenia baza case study podzielona na 5 dzia ów: VAT, CIT/PIT, OPP, Akcyza, Mi dzynarodowe. Ka dy case study posiada opis zawieraj cy: dat, autora, obszar (przypisanie do jednego z ww. dzia ów), tekst case study oraz dodatkowe dokument z mo liwo ci ich pobrania (opcjonalnie) Modu obejmuje funkcjonalno ci: wyszukiwarka uwzgl dniaj ca dat, autora, obszar, s owa kluczowe, oraz frazy z tytu u, tekstu opisu i tekstu za czników. formularz zg oszenia obejmuj cy zdefiniowane pola (m.in. autor, opis przypadku, dzia, oczekiwania zg aszaj cego, akceptacj regulaminu). Zg oszenia system przesy a na zdefiniowany adres , dalsza komunikacja odbywa si mailowo przez zewn trznego klienta pocztowego. Modu Podstrona INTERWENCJE Zasady udzielania porad Wyszukiwarka, formularz, zostaw Baza case study + (tylko tytu ) + + Modu KONSULTACJE (Legislacja) Modu ten spe nia dwa g ówne cele: konsultacje projektów legislacyjnych oraz baza podatkowych aktów prawnych. podstrona Baza Aktów Prawnych : ka dy akty prawny wpisany do bazy zawiera: tytu, opis, projektodawc, przypisanie do obszaru (VAT, CIT/PIT, OPP, Akcyza, Mi dzynarodowe), status (na jakim jest etapie legislacyjnym), tekst projektu (za cznik) oraz opcjonalnie: opinia Lewiatana (za cznik), analizy (za czniki). W opisie ulega zmianie b dzie status i w tym zakresie rekord (akt prawny) b dzie migrowa (zmienia kategori w zak adce status ). baza jest podzielona na zak adki: obszar (sortuje wpisane rekordy po przypisanym obszarze), projektodawca (sortuje wpisane rekordy po przypisanym projektodawcy), status (np. konsultacje, prace rz dowe, w sejmie, w TK, w podpisie Prezydenta w tej zak adce, w zale no ci od zmieniaj cego si statusu, opis b dzie si porusza ), archiwum 3

4 (sortuje wpisane rekordy po przypisanym statusie zamkni ty ). Osobn zak adk jest Archiwum opinii podatkowych Lewiatana. podstrona Konsultacje jest to podstrona zaci gaj ca z bazy projekty o statusie konsultacje. Do ka dego projektu konsultowanego do czony jest formularz (przesy ane przez u ytkowników opinie trafiaj na adres ). Opracowane opinie mog by umieszczane w opisie projektu. Modu Podstrona KONSULTACJE Modu BAZA Ca y modu z wyj tkiem za czników w opisie projektu (tekst aktu, opinie) oraz Archiwum opinii Lewiatana + (tylko tytu ) + + Modu zawiera dwie bazy: Baza Rady Podatkowej Baza Zarejestrowanych U ytkowników Baza Rady Podatkowej (obecnie ok. 110 rekordów) tworzona jest na podstawie rozbudowanych formularzy rejestracyjnych (ok. 15 kategorii, w ka dej po kilka cech) umieszczonych w CMS (rejestracji dokonuje pracownik projektu a nie u ytkownik). Baza Zarejestrowanych U ytkowników generowana jest poprzez funkcje zarejestruj si, formularz zawiera: imi, nazwisko, wielko przedsi biorcy i kilka dodatkowych cech. Baza Zarejestrowanych U ytkowników umo liwia identyfikacj osób rejestruj cych si w zwi zku z uczestnictwem w konferencji oraz tych którzy rejestruj si w systemie otwartym. Obydwie Bazy umo liwiaj generowanie list wysy kowych w powi zaniu z opisanymi wy ej modu ami (Konferencje, Interwencje, Konsultacje) w oparciu o wyszukiwark, która pozwala ogranicza wyniki wyszukiwania do zadanych zmiennych. Tekst mailingu edytowany jest w CMS na zdefiniowanych formularzach (informacja o konferencji/wydarzeniu, informacja o interwencji/case study, konsultacje projektu aktu prawnego, dokument do wiadomo ci). Wysy ka odbywa si poprzez modu newsletterowy. Wa ne informacje. Wyszukiwarka i s owa kluczowe. Na podstronach widoczne jest okno wyszukiwarki z linkiem do wyszukiwania zaawansowanego. Wyszukiwarka zawiera nast puj ce pola (do wype nienia opcjonalnie): obszar autor (projektodawca, organizator) data (z przedzia ami) s owo kluczowe (do pola jest przypisana podpowied z wykazem stosowanych ów kluczowych) 4

5 fraza (wyszukiwarka przeszukuje po dost pnych polach teksty, tytu y, za czniki itd.) Okno zostaw widoczne na podstronach funkcjonalnie to system newsletterowy, umo liwiaj cy zbieranie i u ytkowników (przez dopisanie si w polu na stronie). Wysy a linka do potwierdzenia zg oszenia i generuje list wysy kow. Umo liwia wys anie do u ytkowników z listy contentu edytowanego manualnie w oparciu o zdefiniowany layout. Administrator posiada uprawnienia do edytowania listy adresowej. Okno zarejestruj si widoczne na podstronach funkcjonalnie odsy a do formularza rejestracyjnego. Po jego wype nieniu odsy a link aktywacyjny na podany adres e- mail. Dane rejestracyjne system gromadzi w postaci listy, a e dopisuje do systemu newsletterowego. Nazw u ytkownika i has o definiuje u ytkownik. Administrator posiada uprawnienia do edytowania listy u ytkowników. Okno zaloguj si umo liwia zarejestrowanym u ytkownikom zalogowanie, które umo liwia dost p do materia ów w kategorii dla u ytkowników. Logowanie strefy dost pu. Wykazane w tabelkach w opisach strefy dost pu nale y rozumie nast puj co: informacje dost pne dla ka dego, kto wejdzie na stron u ytkowników i w adz ka dy mo e si zarejestrowa, w tym celu klika na formularz zarejestruj si widoczny na podstronach przeznaczonych dla i w miejscach gdzie tre ci s ukryte. Wype nia prosty formularz, otrzymuje link do weryfikacji i has o. W ramach CMS przy ka dej wprowadzanej pozycji musi by okno dost p, domy lnie odtickowane jako dla z mo liwo ci zmiany na dla zalogowanych, dla cz onków Rady, dla cz onków Prezydium. Zmiana dost pu musi by równie mo liwa w stosunku do tekstu i za czników (s pozycje gdzie widoczny jest tylko tytu lub tylko tekst bez za czników). Loginy i has a dla cz onków Rady i Prezydium nadawane s przez administratora. Znakowanie. Projekt jest wspó finansowany ze rodków UE, na ka dej podstronie znajd si ciwe logotypy i informacje. a) w obr bie podstron mo liwo edytowania tre ci prostym dla u ytkownika systemem CMS b) funkcje portalu (minimum): fotogaleria, dodawanie materia ów filmowych, Tagi (dla ka dego tekstu), newsletter (mo liwo zapisywania si przez stron, system weryfikacji zg oszenia, mo liwo edytowania newslettera i wysy ki do zgromadzonej bazy), RSS (dla tekstów), zaawansowana wyszukiwarka (równie po tagach), tworzenie ankiet (w tym przegl danie wyników w CMS i mo liwo publikacji ich, dopuszcza si narz dzie zewn trzne), mapa strony, formularz kontaktowy z mo liwo ci zadawania pyta. c) strona powinna mie wersj polsk i angielsk, przy czym w cz ci angielskiej istnieje mo liwo zamieszczenia mniejszej liczby podstron d) ka dy z tekstów powinien zawiera opcj : zmiany wielko ci czcionki, drukuj, pole artyku znajomemu (wysy a z linkiem na wskazany adres ) e) wspomagane przegl darki i systemy (minimum): Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Mozilla Firefox 3.5, Opera 10, Safari 4.0 f) portal powinien by zbudowany z zachowaniem wszelkich standardów umo liwiaj cych pozycjonowanie strony 5

6 g) projekt layoutu strony powinien nawi zywa do projektu strony cho nie powinien by jego powieleniem. Utrzymana powinna zosta kolorystyka i ew. wybrane elementy graficzne, które jednak pozwol uzyska stronie projektow, odr bn to samo. Wortal ma by nowoczesny, atrakcyjny graficznie, biznesowy, intuicyjny. 3. Termin z enia oferty 05 stycznia 2011 r. 4. Oferta Oferta powinna zawiera : opis za wortalu i funkcjonalno ci harmonogram realizacji projektu kosztorys brutto szczegó owy wraz z kwot ko cow (oddzielny na budow wortalu i na pozycjonowanie) testowy dost p do CMS 2 linie kreatywne obejmuj ce projekt strony g ównej i wybranej podstrony opis do wiadczenia Oferenta w zakresie budowy stron www (minimum 5 wdro w ci gu ostatnich 3 lat) Oferty nale y sk ada na adres i na adres: Kuba Giedroj PKPP Lewiatan ul. Flory 9/ Warszawa 5. Kryteria wyboru Wykonawcy Zgodno zakresu oferowanej us ugi z opisem przedmiotu zamówienia, zgodno onej oferty z opisem zawarto ci warunek formalny. Niespe nienie przez Wykonawc tych warunków powoduje odrzucenie z onej oferty. 1. zgodno projektu graficznego z wytycznymi (pkt 2 lit. g) waga 30% 2. cena waga 50% 3. intuicyjno i funkcjonalno systemu CMS waga 20% 6. Istotne informacje dotycz ce przebiegu post powania. 1. Termin wa no ci ofert sk adanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosi co najmniej 30 dni, licz c od dnia z enia oferty 2. W toku dokonywania oceny z onych ofert Zamawiaj cy mo e da udzielenia przez Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert. 3. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyj cia przez Zamawiaj cego oferty Wykonawcy. 4. Zamawiaj cy nie ponosi adnej odpowiedzialno ci ani jakichkolwiek kosztów zwi zanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawc, a w szczególno ci zwi zanych z przyst pieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i z eniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 5. Zamawiaj cy nie jest zobowi zany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. 6

7 7. Osoba upowa niona do kontaktu z Oferentami: Kuba Giedroj tel

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo