REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia w województwie podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia w województwie podlaskim 1 Informacje o projekcie Projekt NAUKA i E-BIZNES innowacyjny model wsparcia w województwie podlaskim jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany w okresie do roku na obszarze województwa podlaskiego. 3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach Grupę docelową projektu stanowi 200 osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego, studiujących lub zatrudnionych na podlaskich uczelniach wyższych, zainteresowanych rozpoczęciem działalności typu spin-off/ spin-out. 5. Głównym celem projektu jest zwiększenie do końca 2013 roku wiedzy i potencjału oraz współpracy podlaskich uczelniach wyższych z przedsiębiorstwami z sektora e-biznesu poprzez realizację cyklu szkoleń dla studentów, pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych oraz staży dla pracowników naukowych w firmach. 2 Charakter wsparcia realizowany w projekcie W projekcie zaplanowano następujące działania merytoryczne: I. PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT: szkolenia skierowane do 150 uczestników (w tym 90 mężczyzn). Zorganizowanych zostanie 30 szkoleń w trybie stacjonarnym, które będą prowadzone przez praktyków, w grupach średnio 10-osobowych, 2 x w tygodniu po 4 h. Każdy uczestnik weźmie udział w cyklu 2 szkoleń: podstawowym i uzupełniającym: 1. Szkolenie podstawowe z zakresu form zakładania i finansowania firm typu spin-off /spin-out (150os. 20h/os.) celem szkolenia będzie dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej typu spin-off/spin-out w obszarze e-biznesu. Ramowy program szkolenia będzie obejmował:

2 Prawne aspekty zakładania firm typu spin-off/spin-out Finansowe aspekty zakładania i prowadzenia tego typu firm Zasady wykorzystania infrastruktury naukowej uczelni w prowadzeniu działalności innowacyjnej Zasady współpracy z parkami technologicznymi, inkubatorami oraz inwestorami Źródła finansowania firmy kredyty, fundusze pożyczkowe i strukturalne Tworzenia biznesplanu Zajęcia praktyczne - przygotowanie dokumentacji planowanego przedsięwzięcia typu spin-off/spin-out 2. Szkolenie uzupełniające: a) Szkolenie uzupełniające z zakresu e-commerce (50 os., 32h/os.) - celem szkolenia będzie przygotowanie do prowadzenia innowacyjnej firmy handlowej wykorzystującej sieci teleinformatyczne. Ramowy program szkolenia będzie obejmował: Charakterystyka rynku e-commerce Innowacje i trendy Narzędzia promocyjne Rozwój narzędzi tech. do obsługi e-commerce Optymalizacja sprzedaży Prawo autorskie w Internecie Logistyka, płatności, obsługa klienta b) Szkolenie uzupełniające z zakresu e-marketing (50 os., 32h/os.) - celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do prowadzenia innowacyjnej firmy opartej na nowoczesnych technikach e-marketingu i e-pr. Ramowy program szkolenia będzie obejmował: Rynek marketingu interaktywnego Lokalizacja serwisów internetowych i corporate identity Konkurencja i benchmarking Usability i Accessibility Marketing w wyszukiwarkach - SEO i SEM Multimedia Planowanie i badanie skuteczności kampanii w internecie c) Szkolenie uzupełniające z zakresu e-biznes (50 os., 32h/os.) - celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do prowadzenia innowacyjnej firmy produkcyjnej, handlowej lub usługowej z wykorzystaniem technik komputerowych. Ramowy program szkolenia będzie obejmował: Pomysł na e-biznes Opracowanie strategii dla e-biznesu Promocja w Internecie, pozycjonowanie stron, ing Narzędzia dla e-biznesu Prawo autorskie w e-biznesie II. PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC: szkolenia skierowane do 50 uczestników (w tym 28 mężczyzn). Zorganizowanych zostanie 10 szkoleń, które będą prowadzone przez praktyków, specjalistów z przedmiotowego zakresu w trybie wyjazdowym ze względu na konieczność

3 zapewnienia pełnego zaangażowania pracowników naukowych, w grupach średnio 10- osobowych. Każdy uczestnik weźmie udział w cyklu 2 szkoleń: podstawowym i uzupełniającym: 1. Szkolenie podstawowe z zakresu finansowania komercjalizacji badań w ramach firmy spin-off /spin-out (50 os., 16h/os.) - celem szkolenia będzie zwiększenie praktycznej wiedzy na temat źródeł finansowania komercjalizacji badań oraz poznania sposobów skutecznego aplikowania o fundusze na projekty B+R w ramach własnej firmy. Ramowy program szkolenia będzie obejmował: Pojęcie komercjalizacji i transferu technologii Ścieżki komercjalizacji badań naukowych Spółki spin-off/spin-out jako metoda komercjalizacji badań naukowych Finansowanie komercjalizacji badań Wsparcie Instytucji Transferu Technologii Sposoby skutecznego aplikowania o fundusze na projekty B+R Zajęcia praktyczne przygotowanie dokumentacji planowanego przedsięwzięcia typu spin-off/spin-out 2. Szkolenie uzupełniające z zakresu zarządzania własnością intelektualną w e-biznesie (50 os., 16h/os.) - celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy i podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania i ochrony praw własności intelektualnej w e-biznesie, z uwzględnieniem zmian prawa wprowadzonych w ramach reformy SzW 2011r. Ramowy program szkolenia będzie obejmował: Zarządzanie własnością intelektualną (WI) w e-biznesie oraz podstawy prawne ochrony własności intelektualnej Procedury uzyskiwania praw ochronnych na rozwiązania innowacyjne - procedury krajowe i międzynarodowe Zasady korzystania z praw WI, w tym nabywanie i udzielanie licencji na rozwiązania innowacyjne w e-biznesie Finansowe aspekty zarządzania WI - wycena wartości własności intelektualnej i możliwości uzyskania wparcia, Strategia zarządzania WI w e-biznesie Budowanie strategii zarządzania WI w e-biznesie III. PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA - utworzona zostanie internetowa platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie staży pracowników naukowych w firmach z sektora e-biznesu jako główne narzędzie umożliwiające nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcą wyrażającym chęć przyjęcia pracownika naukowego lub naukowo -dydaktycznego na staż w swojej firmie. Funkcjonalność platformy pozwoli na logowanie się zarówno stażystów zainteresowanych odbyciem stażu, jak i przedsiębiorstw przyjmujących kandydatów na staż. Na platformie zamieszczone zostaną wszystkie opracowane na potrzeby staży dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami, oddzielnie dla pracowników naukowych i przedsiębiorstw. Powołana zostanie Rada Programowa Staży, która będzie raz w miesiącu oceni złożone aplikacje i rekomenduje kandydatów na staż oraz przedsiębiorstwa. Z rekomendowanym przez RPS kandydatem oraz przedsiębiorstwem podpisana zostanie umowa trójstronna. W celu zwiększenia efektywności stażu każdemu stażyście przydzielony zostanie opiekun pracownik przedsiębiorstwa. Staże odbywać się będą firmach z sektora e-biznesu zgodnie z opracowanym programem w okresach 6 m-cy, w wymiarze 40h/m-c, zarówno Stażysta, jak i opiekun stażu otrzyma wynagrodzenie. Stażysta nie będzie wykonywał pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie poznawał tajniki funkcjonowania firmy i gromadził materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej na zakończenie stażu.

4 3 Beneficjenci projektu W projekcie mogą wziąć udział: 1. Studenci podlaskich uczelni wyższych zamieszkujący na terenie woj. podlaskiego Student 1 osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich, która uzyskała ostateczną decyzję o przyjęciu na studia i złożyła ślubowanie określone w Statucie Uczelni; 2. Osoby tworzące kadrę naukowo dydaktyczną podlaskich uczelni wyższych zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego Pracownik naukowy lub naukowo dydaktyczny 2 osoba zatrudniona na uczelni lub w instytucie badawczym nie prowadzącym dydaktyki. 4 Rekrutacja do projektu Działania rekrutacyjne prowadzone będą na wszystkich podlaskich uczelni wyższych, gdyż projekt nie zawęża dostępu do szkoleń wybranym kierunkom studiów z uwagi na fakt, iż techniki informatyczne powinny być wykorzystywane w każdym obszarze działalności, np. e-zdrowie, e- edukacja, e-administracja. W ten sposób zachowana będzie zasada równości szans, poprzez umożliwienie dostępu do wsparcia środowiskom akademickim z terenu całego województwa podlaskiego. 1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 02 maja 2012r. i będzie trwała przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu zapełnienia miejsc na wszystkich szkoleniach. Nabór do projektu prowadzony będzie odrębnie dla każdej grupy do momentu zamknięcia listy uczestników. 2. Rekrutacja realizowana będzie na terenie województwa podlaskiego. 3. Istnieją 3 drogi zgłoszenia udziału w projekcie: a) osobiście w Biurze Projektu złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 1 Jednocześnie jest osobą nieaktywną zawodowo co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni, w tym osoba ucząca się lub kształcąca - oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego 2 Jednocześnie jest osobą zatrudnioną co oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz rolników i domowników.

5 b) drogą mailową na adres c) telefonicznie pod nr telefonu: W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w momencie dostarczenia oryginału Karty zgłoszeniowej oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Biura Projektu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Nie dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w określonym terminie będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej. 4. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 5. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu, w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku, 6. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu. 7. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, beneficjenci będą zgłaszać się dobrowolnie. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości kobiet i mężczyzn w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji. 5 Kwalifikacja uczestników szkoleń 1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez beneficjentów dokumentów rekrutacyjnych. 2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria: Poprawne i kompletne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej; Złożenie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu/ zaświadczenie o statusie studenta; Kryteria zawarte w 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta; Płeć beneficjenta - w pierwszej kolejności kwalifikowani będą mężczyźni (projekt zakłada udział 118 mężczyzn w projekcie, z czego 90 studentów i 28 pracowników naukowych lub naukowo dydaktycznych); Kolejność zgłoszeń (decyduje data wpływu). Zainteresowanie złożeniem firmy spin-off/spin-out w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby zainteresowane złożeniem firmy spin-off/spin-out. 3. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę utworzone zostaną listy rezerwowe według ww. kryteriów. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. Podstawą kwalifikowania z list rezerwowych będzie ten sam status osób. 4. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną i będą wpisywane na listę i będą traktowane na równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad 4 ust. 4 niniejszego regulaminu. 5. Kryteria rekrutacyjne realizować będą politykę równości płci i równości szans. 6

6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem pozostają do rozstrzygnięcia przez Realizatora Projektu. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo