Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Dolby oraz symbol podwójnego D s znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. S Wszystkie funkcje dotyczce telewizji cyfrowej ( ) s dostpne tylko w krajach lub regionach, w których nadawane s cyfrowe sygnaly naziemne DVB-T (MPEG-2 i H. 264/MPEG-4 AVC) lub gdzie dostpna jest kompatybilna usluga DVB-C (MPEG-2 i H. 264/MPEG-4 AVC) sieci kablowej. Naley dowiedzie si u sprzedawcy sprztu, czy na danym terenie odbierany jest sygnal DVB-T, lub zapyta operatora sieci kablowej czy oferowana usluga DVB-C jest odpowiednia dla zintegrowanych operacji z tym odbiornikiem TV. uywany jest elektryczny rubokrt, naley nastawi moment obrotowy na okolo 1,5 N Gdy wybrana zostala opcja,,kablowa", zalecane jest wybranie,,przeszukiwanie szybkie" dla szybkiego wyszukiwania kanalów. nastawi,,czstotliwo" i,,identyfikator sieci" zgodnie z informacjami otrzymanymi od operatora kablowego. Jeeli przy uyciu opcji,,przeszukiwanie szybkie" nie zostan odnalezione adne kanaly, naley wykona,,przeszukiwanie pelne" (moe to jednak zaj wicej czasu). Aby wybra najlepsze ustawienia TV w celu korzystania z odbiornika TV w domu, wybra,,dom". Jeeli potrzebna jest zmiana kolejnoci kanalów analogowych, wykona kroki z,,sortowanie programów" na stronie 50. Sprawdzi, czy antena jest podlczona. Regulacja kta w lewo i w prawo (polczenie obrotowe) Widok z góry Nie zdejmowa stojaka z adnych innych powodów, poza niej podanymi. Aby unikn ryzyka wybuchu poaru, poraenia prdem elektrycznym, uszkodzenia sprztu i/lub ewentualnych obrae ciala, odbiornik TV naley zainstalowa zgodnie z instrukcjami podanymi poniej. S Do przenoszenia duego odbiornika TV potrzeba Dla KDL-46X4500/40X4500 dwóch lub trzech osób. S Podnoszc lub przesuwajc odbiornik, naley mocno chwyci go od dolu. Dla KDL-55X4500 s Podczas transportu odbiornik nie powinien by naraony na wstrzsy mechaniczne i nadmierne wibracje. S Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas przeprowadzki, naley zapakowa go w oryginalny karton i elementy opakowania. Ruby z kompletu s zwymiarowane w taki sposób, e ich dlugo liczona od czola haka od strony odbiornika TV wynosi od 8 mm do 12 mm. rednica i dlugo rub róni si w zalenoci od modelu ciennego uchwytu mocujcego. Stosowanie rub innych ni dostarczane w komplecie moe spowodowa uszkodzenia wewntrzne w odbiorniku TV, jego upadek, itp. Pamita, aby chwyci spód panelu, a nie przezroczyst cz, ani nie miejsce w pobliu siatki gloników. S Nie wolno zaslania otworów wentylacyjnych ani wklada adnych rzeczy do obudowy. S Aby zapewni wlaciw wentylacj i zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu: Nie naley ustawia odbiornika TV ekranem do góry, montowa go do góry nogami, odwróconego tylem lub bokiem. Zaslonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp. Odbiornika TV nie naley montowa na zewntrz pomieszcze (w miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych), nad morzem, na statku lub innej jednostce plywajcej, w pojedzie, w instytucjach ochrony zdrowia, w miejscach niestabilnych lub naraonych na dzialanie wody, deszczu, wilgoci lub dymu. Nie naley umieszcza telewizora w miejscach gorcych, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych; w miejscach, w których do wntrza mog dostawa si owady; w miejscach,w których moe by naraony na dzialanie wibracji mechanicznych lub w pobliu przedmiotów palnych (wieczek, itp. ). Odbiornik TV naley chroni przed zalaniem i nie stawia na nim adnych przedmiotów wypelnionych wod, np. Ciana ciana Odbiornika TV nie naley dotyka mokrymi rkoma, przy zdjtej obudowie lub z akcesoriami, które nie s zalecane przez producenta. Aby unikn ryzyka wybuchu poaru, poraenia prdem elektrycznym, uszkodzenia sprztu i/lub ewentualnych obrae ciala, z przewodem zasilajcym i gniazdem sieciowym naley postpowa w nastpujcy sposób: Naley uywa wylcznie przewodów zasilajcych dostarczonych przez Sony, a nie przez innych dostawców. W celu zachowania bezpieczestwa, podczas dokonywania polcze, naley wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka oraz uwaa, aby nie nadepn na przewód. Przed przystpieniem do serwisowania lub przesuwania odbiornika TV, naley wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka. Przewód zasilajcy powinien znajdowa si z dala od ródel ciepla. naley regularnie wyjmowa wtyczk z gniazdka i czyci j. Jeli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgo, jej wlasnoci izolujce mog ulec pogorszeniu, co moe by przyczyn poaru. S W przypadku pknicia powierzchni ekranu lub obudowy telewizora, przed dotkniciem odbiornika naley wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka. Gdy odbiornik TV nie jest uywany S Male akcesoria naley przechowywa z dala od dzieci tak, aby unikn ryzyka ich przypadkowego polknicia. S Naley uwaa, aby nie przycisn, nie zgi ani nie skrci nadmiernie przewodu zasilajcego. S Nie naley podlcza zbyt wielu urzdze do tego samego gniazda sieciowego. Co robi w przypadku wystpienia problemów. W przypadku wystpienia jednego z poniszych problemów naley bezzwlocznie wylczy odbiornik TV oraz wyj wtyczk zasilajc z gniazdka sieciowego. Naley zwróci si do punktu sprzeday lub punktu serwisowego firmy Sony z prob o sprawdzenie odbiornika przez wykwalifikowanego serwisanta. Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia lub uderzenia przez obiekt obcy. Odbiornika TV nie naley instalowa oraz eksploatowa w miejscach, warunkach lub okolicznociach, jakie opisano poniej. Niezastosowanie si do poniszych zalece moe prowadzi do wadliwej pracy odbiornika, a nawet poaru, poraenia prdem elektrycznym, uszkodzenia sprztu i/lub obrae ciala. S Program telewizyjny powinien by ogldany w pomieszczeniu o umiarkowanym owietleniu, poniewa ogldanie go w slabym wietle lub przez dluszy czas jest mczce dla oczu. S Zuyte baterie naley utylizowa w sposób bezpieczny dla rodowiska. Nie wolno nim rzuca, stawa na niego lub rozlewa na nim adnych plynów. Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie moe by traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno si go dostarczy do odpowiedniego punktu zbiórki sprztu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zuytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego zagospodarowania odpadów. recykling materialów pomoe w ochronie rodowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu, naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. S Chocia ekran LCD zostal wykonany z wykorzystaniem technologii wysokiej precyzji, dziki której aktywnych jest ponad 99,99% pikseli, na ekranie mog pojawia si czarne plamki lub jasne kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym).

3 Jest to jednak wlaciwo wynikajca z konstrukcji ekranu LCD i nie jest objawem usterki. S Nie wolno naciska ani drapa przedniego filtru, a take kla na odbiorniku TV adnych przedmiotów. moe to spowodowa zaklócenia obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD. S Jeli odbiornik TV jest uywany w zimnym miejscu, na obrazie mog wystpi plamy lub obraz moe sta si ciemny. Aby unikn pogorszenia stanu materialu lub powloki ekranu odbiornika, naley postpowa zgodnie z poniszymi rodkami ostronoci. S Nie naley uywa szorstkich gbek, rodków czyszczcych na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieczalnik czy rodek owadobójczy. Uywanie takich rodków lub dlugotrwaly kontakt z gum lub winylem moe spowodowa uszkodzenie powierzchni ekranu lub obudowy. s Aby zapewni prawidlow wentylacj, zalecane jest okresowe odkurzanie otworu wentylacyjnego. S Regulacj kta nachylenia odbiornika naley wykonywa powolnym ruchem tak, aby odbiornik nie spadl lub nie zsunl si z podstawy na telewizor. Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, e bateria nie moe by traktowana jako odpad komunalny. symbol ten, dla pewnych baterii moe by stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtci (Hg) lub olowiu (Pb) s dodawane, jeli bateria zawiera wicej ni 0,0005% rtci lub 0,004% olowiu. Odpowiednio gospodarujc zuytymi bateriami, moesz zapobiec potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego obchodzenia si z tymi odpadami. recykling baterii pomoe chroni rodowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze wzgldu na bezpieczestwo, poprawne dzialanie lub integralno danych wymagane jest stale podlczenie do baterii, wymian zuytej baterii naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mie pewno, e bateria znajdujca si w zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym bdzie wlaciwie zagospodarowana, naley dostarczy sprzt do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zajmujcymi si zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych naley kontaktowa si z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliszym sprzedawc produktów Sony. Przycisk lub czujniki dotykowe na odbiorniku TV dzialaj tak samo, jak przyciski na pilocie. 1 TV "/1 (Stan Nacisn, aby wlczy lub wylczy gotowoci odbiornik TV ze stanu gotowoci. Odbiornika TV) 2 1 (Zasilanie) Nacisn, aby wlczy lub wylczy odbiornik TV. W trybie cyfrowym: Nacisn, aby zmieni jzyk uywany dla aktualnie ogldanego programu (strona 53). Nacisn, aby zmieni jzyk napisów (strona 53) (tylko w trybie cyfrowym). Nacisn raz, aby wywietli numer biecego kanalu i tryb ekranowy. Nacisn ponownie, aby wywietli informacje zegara. Nacisn trzeci raz, aby usun wywietlenie z ekranu. W trybie tekstowym (strona 19): Wywoluje ukryte informacje (na przyklad odpowiedzi do quizu). Podczas odtwarzania pliku graficznego: Nacisn, aby wstrzyma/zacz prezentacj zdj. Podczas odtwarzania pliku muzycznego: Nacisn, aby wstrzyma/zacz odtwarzanie. Nacisn i przytrzyma G/g, aby przewin do przodu/przewin do tylu, po czym zwolni przycisk w momencie, w którym ma nastpi powrót do odtwarzania. Nacisn, aby wywietli list, która zawiera,,pap" (strona 26),,,PIP" (strona 27),,,Sterowanie urzdzeniami", lub skróty do niektórych menu nastawie. Aby operowa urzdzeniami obslugiwanymi przez sterowanie HDMI, naley uy menu,,sterowanie urzdzeniami". Sposób wykonania wybranej operacji opisany jest w przewodniku po operacjach (strona 19, 21, 22). W trybie tekstowym: Nacisn, aby wprowadzi numer strony. Qd (Ulubione) Nacisn, aby wywietli utworzon przez siebie cyfrow list Ulubionych (strona 22). Qf PROG +// W trybie TV: Nacisn, aby wybra / nastpny (+) lub poprzedni () kanal. W trybie tekstowym: Nacisn, aby wybra nastpn ( ) lub poprzedni ( ) stron. Qg (Poprzedni kanal) qh % (Wyciszenie dwiku) Nacisn, aby wróci do ostatnio ogldanego kanalu (ogldanego przez ponad pi sekund). nacisn, aby wyciszy dwik. Nacisn ponownie, aby przywróci dwik. z Nacisn ten przycisk w trybie gotowoci, aby wlczy TV bez dwiku. nacisn, aby nastawi glono. Naci na automatyczne wywietlenie na ekranie w momencie rozpoczcia Przypomnienie Jeeli odbiornik TV zostanie przelczony w tryb gotowoci, wlczy si automatycznie gdy zacznie si program. Nacisn F/f, aby wybra,,lista programatora", po czym nacisn. Nacisn F/f, aby wybra program przeznaczony do anulowania, po czym nacisn. Nacisn F/f, aby wybra,,wykasuj programator", po czym nacisn. pojawi si wywietlenie potwierdzenia, e program ma by anulowany. Nacisn G/g, aby wybra,,tak", po czym nacisn. Przej do kroku 2, gdy kanaly s dodawane pisn F/f, aby wybra plik lub katalog, po czym nacisn. Gdy zostal wybrany katalog, wybra plik, po czym nacisn. zacznie si odtwarzanie. Automatyczne rozpoczynanie odtwarzania zdj Odbiornik TV automatycznie rozpoczyna odtwarzanie zdj, gdy jest wlczony i gdy cyfrowy aparat fotograficzny lub inne urzdzenie zawierajce pliki zdj zostanie podlczone do portu USB i nastpnie wlczone (strona 47). Aby wróci do trybu jednego obrazu Mona zmieni slyszalny obraz, naciskajc G/g. Razem ze zdjciem wywietla map miejsca, gdzie zdjcie zostalo zrobione. wybranie fotografii, która zostanie wywietlona jako kadr widokowy. odbiornik TV uzyskuje dostp do danych na urzdzeniu USB, naley pamita, aby: Nie wylcza odbiornika TV ani podlczonego urzdzenia USB. Sony nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody lub utrat danych na noniku, spowodowane przez wadliwe dzialanie któregokolwiek z podlczonych urzdze lub odbiornika TV. Odtwarzanie nie zaczyna si automatycznie, jeeli odbiornik TV zostaje wlczony po podlczeniu cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urzdzenia do portu USB. Odtwarzanie USB jest obslugiwane dla nastpujcych formatów plików graficznych: JPEG (pliki formatu JPEG z rozszerzeniem,,. Odtwarzanie USB jest obslugiwane dla nastpujcych formatów plików muzycznych: MP3 (pliki z rozszerzeniem,,. Gdy podlczany jest cyfrowy aparat fotograficzny Sony, naley ustawi tryb polczenia USB aparatu na Auto lub na,,pami masowa". Wicej informacji o trybie polczenia USB mona znale w instrukcji dostarczonej razem z cyfrowym aparatem fotograficznym. Aktualne informacje o zgodnych urzdzeniach USB mona znale na poniszej stronie internetowej. Aby wywietli fotografi z lokalizacj na mapie Gdy uywany jest cyfrowy aparat fotograficzny z funkcj GPS, moliwe jest wywietlenie fotografii z map miejsca, w którym zdjcie zostalo wykonane z uyciem funkcji GPS do nagrania dlugoci i szerokoci geograficznej.

4 Poniewa dane mapy s pobierane z Internetowego serwisu map, wymagany jest dostp do sieci i odbiornik TV musi by podlczony do sieci (strona 34). Aby wywietli fotografi -- Kadr widokowy Mona wywietla fotografi na ekranie przez wybrany okres czasu. Szczególowe informacje o wybieraniu fotografii znajduj si na stronie 27. Aby zmieni miejsce wywietlenia mapy na ekranie TV, naciska kilkakrotnie niebieski przycisk. Fotografia jest wywietlona, po czym nacisn F/f, aby wybra,,obraz kadru widok. Poniewa Internetowy serwis map jest uslug osób trzecich, moe ulec zmianie lub przesta by dostpny bez uprzedniego powiadomienia uytkownika. Jeeli odbiornik TV nie jest podlczony do Internetu lub jeeli serwis map on-line przestal by dostpny, wywietlona zostanie tylko mapa o duej skali, której nie mona przyblia ani oddala. z Mapa moe zosta wywietlona, jeeli dane Exif zdjcia zawieraj informacje o dacie, oraz jeeli odpowiednie informacje o dlugoci i szerokoci geograficznej (,,Pliki dziennika") zostaly nagrane za pomoc urzdzenia Sony GPS. Odbiornik TV zostanie przelczony na tryb Kadru widokowego i wybrana fotografia zostanie wywietlona na ekranie. Aby ustawi czas trwania wywietlenia fotografii GPS, po czym nacisn czym nacisn Funkcja sterowania HDMI umoliwia wymian informacji midzy odbiornikiem TV i podlczonym urzdzeniem kompatybilnym z t funkcj, przy uyciu HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Automatycznie wylcza podlczone urzdzenie, gdy odbiornik TV zostaje przelczony na tryb gotowoci za pomoc pilota. Jeli podlczony system audio zostanie wlczony gdy wlczony jest odbiornik TV, wyjcie dwiku przelczy si z glonika TV na system audio. OPTIONS, aby wywietli,,sterowanie urzdzeniami", po czym wybra opcje z,,opcje",,,lista zawartoci" dla operowania urzdzeniem. Urzdzenie, na którym fotografia jest zapisana. Jeeli funkcja,,sterowanie przez HDMI" odbiornika TV jest ustawiona na,,wl. ", funkcja,,sterowanie przez HDMI" podlczonego sprztu jest take automatycznie przelczana na,,wl. ". Aby podlczy urzdzenie, które jest zgodne ze sterowaniem HDMI Polczy kompatybilne urzdzenie i odbiornik TV kablem HDMI. Gdy podlczany jest system audio, naley podlczy take gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) odbiornika TV do systemu audio za pomoc optycznego kabla audio. Szczególowe informacje, zobacz strona 23. Wykonanie ustawie dla sterowania HDMI Ustawienia dla sterowania HDMI musz zosta wykonane zarówno po stronie odbiornika TV, jak i po stronie podlczonego urzdzenia. Zobacz,,Ustawienia HDMI" na stronie 48 dla ustawie po stronie odbiornika TV. Ustawienia dla podlczonego urzdzenia wykona, korzystajc z instrukcji obslugi tego urzdzenia. Szczególowe informacje znajduj si w instrukcji obslugi dostarczonej razem z podlczonym urzdzeniem. Kropka wyczuwana dotykiem ulatwia orientacj podczas operowania innym urzdzeniem. Szczególowe informacje, zobacz,,programowanie pilota" na stronie 32. Aby sterowa odtwarzaczami Blu-ray, odtwarzaczami DVD i nagrywarkami DVD/HDD innych producentów (oraz niektórymi innymi modelami Sony), naley w nastpujcy sposób zaprogramowa pilota. M/M: Przewija do tylu/ przewija do przodu, gdy naciskany podczas odtwarzania plyty. Wybiera plyt, gdy uywany jest zmieniacz plyt. Wybiera funkcj, gdy uywane urzdzenie jest wielofunkcyjne (np. Przed rozpoczciem naley sprawdzi trzycyfrowy kod urzdzenia na licie,,kody producenta" na stronie 33. Do zaprogramowania na pilocie przycisk funkcji BD, DVD, lub AMP po czym nacisn. Jeeli kod nie zostanie wprowadzony w cigu 10 sekund, naley wróci do kroku 1. Wpisa prawidlowy kod lub wypróbowa nastpny kod podany dla tej marki. Naley pamita, e lista moe nie obejmowa kodów wszystkich modeli wszystkich marek. Urzdzenie, które sluy do zapisu i dostarczania treci takich, jak pliki graficzne/muzyczne jest nazywane,,serwerem". Odbiornik TV otrzymuje pliki graficzne/muzyczne przez sie z serwera, a uytkownik moe z nich korzysta na ekranie TV, nawet w innych pomieszczeniach. Aby korzysta z sieci domowej, niezbdne jest pelnice rol serwera urzdzenie zgodne z DLNA (VAIO, Cyber-shot, itp. Aby wywietli list w postaci miniaturek, nacisn ólty przycisk gdy lista jest wywietlana. 4 Nacisn F/f, aby wybra plik lub Gdy zostal wybrany katalog, wybra plik, po czym nacisn. Jako obrazów moe wydawa si nienajlepsza gdy uywana jest funkcja (Zdjcia), poniewa w wypadku niektórych plików obrazy mog zosta powikszone. Niektóre pliki ze zdjciami mog wymaga wicej czasu, aby zostaly wywietlone przy uyciu (Zdjcia). ) w odbiorniku TV obslugujc dane urzdzenie sterujce. jest odtwarzany na odbiorniku TV przez polczenie sieciowe. informacje znajduj si w instrukcjach obslugi otrzymanych od dostawcy uslug Internetowych lub dostarczonych razem z ruterem. Nacisn OPTIONS, po czym nacisn F/f, aby wybra,,ustawienia Proxy" i nacisn. po czym nacisn czym nacisn. Nacisn F/f, aby wybra pozycj, po czym nacisn. 4 Postpowa zgodnie z instrukcjami na ekranie. 5 Nacisn HOME aby wyj z tego menu. czas, o którym Timer ma wlczy odbiornik TV. to skuteczne podczas ogldania DVD lub programu cyfrowego. 2" jest szczególnie efektywny, gdy oryginalne sygnaly o standardowej rozdzielczoci zostaly przetworzone na wyszy standard formatu 1080i. Na przyklad mona stworzy indywidualne nastawienia dla ródla wejcia kablowego i dla odtwarzacza DVD. nacisn F/f/G/g aby nastawi pozycj znacznika (z). Gdy z przesuwany jest wyej wzdlu osi,,realizm", obraz staje si bardziej nasycony detalami. Gdy z przesuwany jest na prawo wzdlu osi,,czysto", obraz staje si gladszy. Zaawansowane ustawienia Umoliwia bardziej szczególowe nastawienia dla,,obraz". Te nastawienia nie s dostpne, gdy opcja,,tryb obrazu" jest nastawiona na,,ywy" (lub,,zdjcie-ywy"). Automatycznie reguluje,,podwietlenie" i,,kontrast" na najbardziej odpowiednie wartoci, zgodnie z ocen jasnoci ekranu. To nastawienie jest szczególnie skuteczne dla ciemnych scen, zwiksza bowiem ich kontrast. Redukuje olepiajcy blask, na przyklad w scenach, w których caly ekran jest bialy. wszystkie nastawienia dla,,dwik" do nastawie fabrycznych, z wyjtkiem,,wejcia docelowe",,,tryb dwiku" i,,podwójny dwik". Reguluje glono aktualnego wejcia relatywnie do innych wej, gdy,,wejcia docelowe" s nastawione na nazw aktualnego wejcia (np. av1). Zapewnia efekt otaczajcy, który sprawia wraenie, e ogldany program sportowy jest odbierany,,na ywo". Sala koncertowa Zapewnia efekt otaczajcy, który sprawia wraenie otoczenia przez dwik, podobnie jak w sali koncertowej. Oryginalne audio innych programów zostaje odtworzone. Jeeli na przyklad glos spikera jest trudno odrónialny, mona wykona wysze nastawienie, aby wzmocni sil glosu.

5 Odwrotnie, podczas ogldania transmisji sportowej mona zmniejszy to ustawienie, aby glos komentatora brzmial bardziej mikko. wytwarza pelniejszy dwik, czynicy wiksze wraenie, dziki wzmocnieniu dwików wysokich i basów. Nastawia dwik z glonika dla programu stereofonicznego lub dwujzycznego. stereo/mono A/B/Mono Dla programów stereofonicznych. Dla programów dwujzycznych wybra,,a" dla kanalu dwikowego 1,,,B" dla kanalu dwikowego 2, lub,,mono" dla kanalu monofonicznego, jeli dostpny. Dla innych urzdze podlczonych do odbiornika TV, nastawi,,podwójny dwik" na,,stereo",,,a" lub,,b". Format ekranu Autoformatowanie Zobacz,,Aby rcznie zmieni format ekranu" na stronie 20. obraz w oryginalnych rozmiarach, gdy czci obrazu s obcite. Powiksza obraz tak, e krawdzie s poza widocznym polem wywietlenia. Reguluje obszar ekranu, na którym wywietlany jest obraz. obraz, aby wypelni pole wywietlania. automat. obraz zawiera nieregularny sygnaly lub za duo zaklóce,,,tryb filmu" zostanie automatycznie wylczony, nawet jeeli wybrane jest,,automat. " dla wyranego wywietlenia drobnych linii lub znaków. Wybiera nastawienie jakoci obrazu najbardziej odpowiednie dla ródla wejcia (wideo lub fotografie). Wideo-A Nastawia odpowiedni jako obrazu, zalenie od ródla wejcia, danych wideo lub danych zdjciowych, przy bezporednim podlczeniu sprztu Sony, umoliwiajcego wyjcie HDMI i obslugujcego tryb,,wideo-a". Wytwarza odpowiedni jako obrazu dla ruchomych obrazów. Wytwarza odpowiedni jako obrazu dla obrazów nieruchomych. Jeeli podlczone urzdzenie nie obsluguje trybu Wideo-A, bdzie automatycznie wybrane nastawienie,,wideo", nawet jeli jest wybrane,,wideo-a". Jeeli sygnal wejcia to HDMI (RGB), ustawienie jest automatycznie nastawiane na,,normalny", nawet gdy wybrano,,x. Przestrze barw dla zdj Wybiera opcj (srgb, sycc, Adobe RGB), aby ustawi jako obrazu najbardziej odpowiadajc przestrzeni barwy na zdjciu. Rezultatem bdzie jako obrazu najbardziej odpowiadajca oryginalnej przestrzeni barwy. Jeeli sygnal RGB jest wprowadzany przez wejcie HDMI, automatycznym nastawieniem bdzie,,srgb", nawet jeli zostala wybrana opcja,,sycc". Zmieni nastawienie tylko wtedy, gdy tonacja luminancji wywietlenia jest nienaturalna. Gdy uywany jest zewntrzny system audio, glonoci wyjcia dwiku mona sterowa za pomoc pilota TV. wyjcie audio z odbiornika TV jest stale. Naley uy regulatora glonoci odbiornika audio aby wyregulowa glono (i wykona inne nastawienia audio) za pomoc systemu audio. Wlcza lub wylcza wbudowane gloniki TV, gdy do odbiornika TV podlczane s sluchawki. Dwik jest wyprowadzany tylko ze sluchawek. Reguluje glono sluchawek gdy,,i Wylczanie gloników" jest nastawione na,,wyl. Reguluje poziom basów zgodnie z upodobaniami, poniewa poziom basów róni si zalenie od miejsca, w którym znajduje si telewizor. Taka regulacja jest konieczna tylko przy pierwszej instalacji odbiornika TV, lub gdy zostal przestawiony w inne miejsce. Regulacja nie jest potrzebna dla rutynowego sluchania. Start urzdzenia USB Automatycznie rozpoczyna odtwarzanie zdj, gdy odbiornik TV jest wlczony i gdy cyfrowy aparat fotograficzny lub inne urzdzenie zawierajce pliki zdj zostanie podlczone do portu USB i nastpnie wlczone. Odtwarzanie nie zaczyna si automatycznie, jeeli odbiornik TV zostaje wlczony po podlczeniu cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urzdzenia do portu USB. Szybki start Odbiornik TV wlcza si szybciej ni normalnie, gdy wlczany jest pilotem. Jednak zuycie energii w trybie oczekiwania jest o okolo 20 watów wiksze ni normalnie. 1 Nacisn F/f, aby wybra dane ródlo wejcia, po czym nacisn. Pomi wejcia AV Ustawia dla kadego wejcia wywietlanie lub niewywietlanie w menu Home lub na licie wej wywolywanej naciniciem. automat. Wywietla ikon i nazw tylko, gdy sprzt jest podlczony (z wyjtkiem wej AV1 lub AV2). Zawsze wywietlaj Zawsze wywietla ikon i nazw, niezalenie od tego, czy sprzt jest podlczony, czy nie. Pomi Nie wywietla ikony i nazwy, nawet jeli sprzt jest podlczony. AV3, gdy sprzt jest Jeeli do gniazda / AV2 zostal podlczony magnetowid lub inne urzdzenie sluce do nagrywania, mona nagra sygnal wyprowadzany przez inne urzdzenie podlczone do odbiornika TV. Wyprowadza to, co jest ogldane na ekranie (z wyjtkiem sygnalów z gniazd / COMPONENT IN1 lub 2, HDMI IN1, 2, 3 lub 4 i PC IN / ). Sterowanie przez HDMI Decyduje o polczeniu lub braku polczenia operacji odbiornika TV i podlczonego urzdzenia, które jest zgodne ze sterowaniem HDMI. Jeeli podlczone jest urzdzenie Sony zgodne ze sterowaniem HDMI, nastawienie to zostaje zastosowane do podlczonego urzdzenia automatycznie, gdy opcja,,sterowanie przez HDMI" zostala za pomoc odbiornika TV nastawiona na,,wl. Gdy ta funkcja jest nastawiona na,,wl. ", podlczone wylcz. Urzdze urzdzenie zgodne ze sterowaniem HDMI wylcza si, gdy telewizor zostanie wylczony. Gdy ta funkcja jest nastawiona na,,wl. ", odbiornik TV wlcza si, gdy zostaje wlczone podlczone urzdzenie, które jest zgodne ze sterowaniem HDMI. Przy nastawieniu na,,zaawansowane" mona pilotem TV wybra kanal, który zostal nastrojony przez podlczone urzdzenie. Uywanie opcji,,sterowanie przez HDMI" nie jest moliwe, jeeli operacje TV s polczone z operacjami systemu audio zgodnego ze sterowaniem HDMI. automat. Inicjalizacja Mona uruchomi procedur wstpnych ustawie, która pojawila si podczas podlczenia odbiornika TV po raz pierwszy i ponownie wybra jzyk, kraj/region oraz dostroi wszystkie dostpne kanaly. Nawet jeeli te ustawienia zostaly wykonane po pierwszym podlczeniu odbiornika TV, moe pojawi si potrzeba zmiany nastawie po przeprowadzce lub potrzeba wyszukania nowych kanalów uruchomionych przez stacje telewizyjne. Oszczdzanie energii Redukuje zuycie energii przez odbiornik TV za pomoc regulacji podwietlenia. Gdy wybrana jest opcja,,obraz wylczony", obraz zostaje wylczony i wskanik (Obraz wylczony) na przednim panelu odbiornika TV wieci si na zielono. Umiejscowienie czujnika pokazane jest na stronie 18. Nie wylcza odbiornika TV, ani nie naciska adnych przycisków podczas,,zerowanie wszystkiego" (trwa okolo 30 sekund). Gdy,,Przyciski jednocyfrowe" jest nastawione na,,wl. Gdy opcja,,przyciski jednocyfrowe" jest nastawiona na,,wl. Ponowne dostrojenie odbiornika TV moe zosta wykonane po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanalów uruchomionych przez stacje telewizyjne. sortowanie programów Zmienia kolejno, w jakiej kanaly analogowe s zapisane w pamici odbiornika TV. 1 Nacisn F/f, aby wybra kanal, który ma by przeniesiony na now pozycj, po czym nacisn. 2 Nacisn F/f, aby wybra now pozycj dla kanalu, po czym nacisn. ) 1 Nacisn F/f, aby wybra kanal, który ma by nazwany, po czym nacisn. 2 Nacisn F/f, aby wybra dan liter lub cyfr (,,_" dla spacji), po czym nacisn g.

6 Jeeli wprowadzony zostal zly znak Nacisn G/g, aby wybra nieprawidlowy znak. Aby zaprogramowa kanal, nacisn PROG +/, aby wybra numer programu przed wybraniem,,nazwa",,,arc",,,filtracja dwiku",,,pomi",,,dekoder", lub,,lna". Nacisn F/f, aby wybra,,program", po czym nacisn. 2 Nacisn F/f, aby wybra numer programu, który ma by rcznie strojony (w wypadku strojenia magnetowidu, wybra kanal 00), po czym nacisn RETURN. 3 Nacisn F/f, aby wybra,,system", po czym nacisn. 4 Nacisn F/f, aby wybra jeden z nastpujcych systemów telewizyjnych, po czym nacisn RETURN. B/G: Dla krajów/regionów Europy zachodniej I: Dla Wielkiej Brytanii D/K: Dla krajów/regionów Europy wschodniej L: Dla Francji 5 Nacisn F/f, aby wybra,,kanal", po czym nacisn. 6 Nacisn F/f, aby wybra,,s" (dla kanalów TV kablowej) lub,,c" (dla kanalów TV naziemnej), po czym nacisn g. 7 Wykona strojenie kanalów w nastpujcy sposób: Jeli nie jest znany numer kanalu (czstotliwo) Nacisn F/f, aby szuka kolejnego dostpnego kanalu. Przeszukiwanie zatrzyma si, gdy kanal zostanie znaleziony. aby kontynuowa szukanie, nacisn F/f. Jeli znany jest numer kanalu (czstotliwo) Naciskajc przyciski numeryczne wprowadzi numer danego kanalu stacji telewizyjnej, lub numer kanalu magnetowidu. 8 Nacisn, aby przej do,,potwierd", po czym nacisn. Filtracja dwiku Poprawia jako dwiku poszczególnych kanalów, gdy wystpi znieksztalcenia w programach monofonicznych. Nie mona odbiera dwiku stereofonicznego lub podwójnego, gdy wybrane jest,,slaba" lub,,mocna". Pomi Gdy naciskane jest PROG +/, aby wybiera kanaly, pomija analogowe kanaly niewykorzystane. aby wybiera kanaly zaprogramowane na pomijanie, naley uy odpowiednich przycisków numerycznych. Umoliwia ogldanie i nagrywanie kodowanego kanalu, gdy uywany jest dekoder podlczony bezporednio do zlcza scart / AV1, lub / AV2 przez nagrywark. LNA Poprawia jako obrazu dla kanalu (gdy wystpuje nieg na obrazie), jeeli odbierany sygnal jest bardzo slaby. Cyfrowe Ponowne dostrojenie odbiornika TV moe zosta wykonane po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanalów uruchomionych przez stacje telewizyjne. Sortowanie programów Umoliwia usuwanie lub zmian kolejnoci, w jakiej kanaly cyfrowe s zapisane w pamici odbiornika TV. 1 Nacisn F/f, aby wybra kanal, który ma by usunity lub przeniesiony na now pozycj. Mona take wybra kanal naciskajc przyciski numeryczne, aby wprowadzi trzycyfrowy numer kanalu. 2 Naley usuwa lub zmienia kolejno cyfrowych kanalów w nastpujcy sposób: Aby usun kanal cyfrowy Nacisn. Po pojawieniu si komunikatu potwierdzajcego nacisn G, aby wybra,,tak", po czym nacisn. Aby zmieni kolejno cyfrowych kanalów Nacisn g, po czym nacisn F/f, aby wybra now pozycj dla kanalu i nacisn G. Ta funkcja jest dostpna, gdy opcja rczne,,autoprogramowanie cyfrowe" jest nastawiona na,,naziemna". 1 Naciska przyciski numeryczne, aby wprowadzi numer kanalu do strojenia lub nacisn F/f. 2 Gdy znalezione zostan dostpne kanaly, nacisn F/f, aby wybra kanal który chcemy zapisa w pamici, po czym nacisn. 3 Nacisn F/f, aby wybra numer kanalu, pod którym bdzie zapisany nowy kanal, po czym nacisn. powtórzy powysz procedur, aby nastroi inne kanaly. Tryb napisów Przy nastawieniu na,,dla slabo slyszcych", razem z napisami wywietlane s pomoce wizualne dla niedoslyszcych (jeeli pomoce wizualne s dostpne). Nastawia jzyk, który ma by uywany dla programu. Niektóre kanaly cyfrowe mog nadawa kilka rodzajów audio, z rónymi jzykami dla programu. Dostarcza glosowy opis (narracj) informacji wizualnej, jeeli taka informacja jest dostpna. ", gdy podlczone urzdzenie jest zgodne z Dolby Digital. Nastawi na,,pcm", gdy podlczone urzdzenie nie jest zgodne z Dolby Digital. Ochrona przed dziemi Nastawia ograniczenie wiekowe dla ogldania programów. Kady program, który przekracza ograniczenie wiekowe, moe by ogldany tylko po wprowadzeniu prawidlowego kodu PIN. 1 Nacisn przyciski numeryczne, aby wprowadzi swój kod PIN. 2 Nacisn F/f, aby wybra ograniczenie wiekowe lub,,brak" (ogldanie bez ograniczenia), po czym nacisn. Aby nastawi PIN po raz pierwszy Nacisn przyciski numeryczne, aby wprowadzi kod PIN, który zostal wprowadzony w kroku 1. Aby zmieni PIN Nacisn przyciski numeryczne, aby wprowadzi swój kod PIN. Nacisn przyciski numeryczne, aby wprowadzi nowy kod PIN. Nacisn przyciski numeryczne, aby wprowadzi nowy kod PIN, który zostal wprowadzony w kroku 2. Uslug Aktualizacja systemu Umoliwia wykrywanie i zapisywanie w pamici odbiornika TV nowych cyfrowych uslug, w miar jak staj si dostpne. Umoliwia automatyczne otrzymywanie przez odbiornik TV aktualizacji oprogramowania (gdy s udostpniane), bezplatnie przez uywan anten/sie kablow. Zalecane jest stale nastawienie tej opcji na,,wl. Umoliwia rczny wybór strefy czasu, w której znajduje si odbiorca, jeeli strefa czasu nie jest taka sama, jak domylne nastawienie dla kraju/regionu odbiorcy. Wybiera, czy automatycznie przelcza czas na letni i na zimowy. Ustawienia modulu CA Wywietla czas zgodnie z rónic czasu nastawion w,,strefa czasu". Automatycznie przelcza czas na letni i na zimowy, zgodnie z kalendarzem. Informacje o systemie Strefa czasu DHCP Automatycznie pobiera ustawienia (automatyczny sieci przy pomocy funkcji serwera DNS) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) rutera lub dostawcy Internetu. Test Sprawdza, czy sie jest prawidlowo polczona. Gdy opcja,,rczne" jest wybrana w,,ustawienia adresu IP", naley skonfigurowa kad z tych pozycji. Wywietla list podlczonych serwerów i umoliwia wybór serwera, który bdzie wywietlony w menu Home. Funkcja Renderer Umoliwia odtwarzanie zdj lub muzyki na odbiorniku TV z innych znajdujcych si w sieci urzdze typu Controller, na przyklad cyfrowego aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego. umoliwia wyznaczenie dla odbiornika TV dostpnego urzdzenia typu Controller. Gdy to ustawienie jest nastawione na,,wl. ", mona odtwarza zdjcia lub muzyk na odbiorniku TV, uywajc urzdzenia Controller. Automatyczne przydzielenie dostpu Renderer nazwa Umoliwia wybór ustawienia decydujcego, czy pozwoli na automatyczny dostp do odbiornika TV, gdy urzdzenie sieciowe chce dostpu do odbiornika TV po raz pierwszy. Informacja dla Klientów: Dla ochrony tego produktu i ze wzgldów bezpieczestwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora zostala wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. nie naley wlasnorcznie wykonywa instalacji telewizora. Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców: Naley zwróci szczególn uwag na zachowanie wymogów bezpieczestwa podczas instalacji, okresowych przegldów i konserwacji tego produktu.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Do instalacji tego produktu niezbdne s dostateczne kwalifikacje, aby okreli czy ciana wytrzyma obcienie zwizane z ciarem zainstalowanego na niej telewizora. Naley powierzy dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ciany oraz zwraca szczególn uwag na wymogi bezpieczestwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciala powstale wskutek niewlaciwego obchodzenia si z produktem lub nieprawidlowej instalacji. Ciana, na której telewizor bdzie zainstalowany powinna wytrzyma obcienie co najmniej cztery razy wiksze ni wynosi ciar telewizora. Jego ciar podany jest w,,dane techniczne" (strona 58). 21-stykowe zlcze SCART (standard CENELEC), w tym wejcie audio/wideo, wejcie RGB, wybieralne wyjcie audio/wideo oraz interfejs SmartLink. Prdko komunikacji oraz jako komunikacji 10BASE-T/100BASE-TX nie jest gwarantowana dla tego odbiornika TV. Zasilanie i inne Zasilanie Rozmiar ekranu (mierzony po przektnej) Rozdzielczo ekranu Pobór mocy w trybie,,dom"/,,standardowy" w trybie,,sklep"/,,ywy" Pobór mocy w trybie gotowoci* punktów (w poziomie) linii (w pionie) 210 W 230 W 0,2 W (19 W gdy funkcja,,szybki start" jest nastawiona na,,wl. ") 270 W 350 W 0,5 W (20 W gdy funkcja,,szybki start" jest nastawiona na,,wl. ") 370 W 480 W 0,6 W (22 W gdy funkcja,,szybki start" jest nastawiona na,,wl. Zobacz,,Sprawdzanie wyposaenia" na stronie 4. * Podana moc pobierana w trybie gotowoci jest osigana, gdy odbiornik TV zakoczy wymagane procesy wewntrzne. Konstrukcja oraz dane techniczne mog ulec zmianie bez powiadomienia. * Taktowanie 1080p gdy zastosowane do wejcia HDMI bdzie traktowane jako taktowanie wideo, a nie jako taktowanie PC. Wejcie PC tego odbiornika TV nie wspólpracuje z Sync on Green, ani z Composite Sync. W celu uzyskania najlepszej jakoci obrazu zalecane jest korzystanie z sygnalów z powyszej tabeli dla czstotliwoci pionowej 60 Hz (zapisanych grub czcionk). Na przyklad, wskanik miga trzy razy, potem jest dwusekundowa przerwa, potem znowu wskanik miga trzy razy. Poinformowa sprzedawc sprztu lub punkt serwisu Sony o sposobie migania wskanika (ile razy miga). Brak obrazu (ekran jest ciemny) i brak dwiku. Brak obrazu lub na ekranie Nacisn, aby wywietli list wej, po czym wybra dane pojawila si informacja wejcie. Sprawdzi, czy antena nie jest zlamana lub zgita. Sprawdzi, czy nie uplynl okres ywotnoci anteny (trzy do piciu lat w zwyklych warunkach, rok lub dwa lata w rodowisku nadmorskim). Umieci odbiornik TV z dala od ródel zaklóce elektrycznych, takich jak samochody, motocykle, suszarki do wlosów lub instrumenty optyczne. Obraz jest znieksztalcony (pojawiaj si linie przerywane lub paski). i/lub jasne punkciki czarne i/lub jasne punkciki. Obraz nie jest wywietlany w kolorze. IN1 lub 2 nie jest wywietlany w kolorze lub kolory s nieprawidlowe. Nacisn, aby wywietli list wej, po czym wybra dane wejcie. Uywa karty pamici cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego nonika pamici, sformatowanych zgodnie z zaleceniami instrukcji obslugi dostarczonej z aparatem cyfrowym. Ustawi serwer, który ma by wywietlany w menu Home menu Home, lub nie mona (strona 37). Sprawdzi, czy,,glonik" jest nastawiony na,,glonik TV" (strona 46). jest dobry, ale brak jest dwiku. Kanal uywany jest tylko dla programów kodowanych/platnych. Kanal jest uywany tylko dla danych (brak obrazu lub dwiku). Skontaktowa si z lokalnym instalatorem i dowiedzie si, czy transmisja sygnalu cyfrowego jest dostpna w tej okolicy. Sprawdzi, czy kabel jest solidnie podlczony. Zmieni adres IP dla serwera DNS (zobacz,,sprawdzanie polczenia sieciowego" na stronie 36), biorc po uwag co nastpuje. Skontaktowa si z dostawc uslug Internetowych. Okreli adres IP rutera, w wypadku gdy DNS dostawcy uslug Internetowych nie jest znany. nie mona znale serwera, Po zmianie ustawie serwera wylczy odbiornik TV i wlczy z nie mona wyszuka listy i powrotem, naciskajc 1 na odbiorniku TV. Gdy komputer uywany jest jako serwer Sprawdzi, czy komputer jest wlczony. Szczególowe informacje znajduj si w instrukcji obslugi dostarczonej razem z oprogramowaniem ochronnym. Obcienie pamici komputera moe by zbyt due lub aplikacja serwera zrobila si niestabilna. Czasami zmiany nie znajduj zastosowania w wywietleniach na zostaj zastosowane lub odbiorniku TV nawet jeeli treci zostaly dodane i/lub usunite z, wywietlona zawarto róni serwera. W takim wypadku wróci jeden poziom wyej i spróbowa si od zawartoci serwera. Ponownie otworzy katalog lub serwer. Sprawdzi, czy podlczone urzdzenie jest zarejestrowane w,,ustawienia wywietlania serwerów" (strona 37). Sprawdzi, czy serwer jest prawidlowo skonfigurowany. Sprawdzi, czy wybrane urzdzenie jest podlczone do sieci i czy jest do niego dostp. Jeeli,,Ustawienia adresu IP" w,,sie" pod,,ustawienia sieciowe" jest nastawione na,,dhcp (automatyczny DNS)" lub,,dhcp (rczny DNS)" rozpoznawanie urzdze moe troch trwa, jeeli, nie ma serwera DHCP Wykona,,Diagnostyka serwera". Sprawdzi, czy,,funkcja Renderer" jest wlczone (strona 55). Sprawdzi, czy podlczone urzdzenie jest zarejestrowane w,,renderer - kontrola dostpu" (strona 55). Sprawdzi, czy,,timer wylczania" jest wlczony, lub sprawdzi nastawienie,,czas trwania" w,,timer wlczania" (strona 40). Jeli w cigu 10 minut nie zostanie odebrany aden sygnal ani nie zostanie wykonana adna czynno w trybie odbioru audycji TV, odbiornik automatycznie przelczy si w tryb oczekiwania. Sprawdzi, czy,,timer wlczania" jest wlczony (strona 40). Sprawdzi, czy urzdzenie jest zgodne ze sterowaniem HDMI. Informacje o operatorach kablowych mona znale na stronie nastrojone dla TV kablowej. Aby zaloy siatk gloników, najpierw wylcz odbiornik TV a, nastpnie odlcz przewód zasilajcy. nastpnie wykonaj ponisze czynnoci. Tak ustawi siatk gloników, aby oznaczenia na siatce odpowiadaly oznaczeniom na odbiorniku TV i wloy wystajce elementy na siatce gloników do otworów na odbiorniku TV po, czym delikatnie podtrzyma. Sprawdzi, czy kontakt midzy siatk gloników i odbiornikiem TV jest pelny, bez adnych przerw, po czym zamocowa siatk, naciskajc j z góry i wsuwajc na miejsce. Aby nie uszkodzi odbiornika TV nie naley dotyka gloników,, ani otaczajcego je miejsca..

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG 427000.BEU http://pl.yourpdfguides.com/dref/1257705

Twoja instrukcja użytkownika LG 427000.BEU http://pl.yourpdfguides.com/dref/1257705 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PS50C6900YW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX110E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060258

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX110E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AQUOS LC-15SH1E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3882519

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AQUOS LC-15SH1E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3882519 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AQUOS LC-15SH1E. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX130E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060297

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX130E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060297 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-PJ50E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060042

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-PJ50E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060042 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 920 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2355494

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 920 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2355494 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC TX-P50X20E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3003569

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC TX-P50X20E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3003569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC GZ-MG67 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2177959

Twoja instrukcja użytkownika JVC GZ-MG67 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2177959 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SC-BTT195 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4254792

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SC-BTT195 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4254792 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DVD-HR755. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG DVD-HR755 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-F220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-F220 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920 Podręcznik szybkiej instalacji wepresent WP-920 Poznań 2010 Wstęp wepresent WP920 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SANYO PLC-XU41 http://pl.yourpdfguides.com/dref/601933

Twoja instrukcja użytkownika SANYO PLC-XU41 http://pl.yourpdfguides.com/dref/601933 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SANYO PLC-XU41. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SANYO PLC-XU41 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC HMTA1EP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2751428

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC HMTA1EP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2751428 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 210D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo