VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI"

Transkrypt

1 pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy dostawie, instalacji, uruchomieniu itp.! Artikel Nr Rev /2011

2 Deklaracja zgodnoci WE (dotyczy wyłcznie kompletnych, dostarczonych przez firm Xylem Water Solutions Austria GmbH agregatów) (zgodnie z Dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE załcznik II A) Producent: Xylem Water Solutions Austria GmbH Ernst Vogel-Strasse Stockerau Austria agregatów pompowych modeli wymienionych poniej deklaruje: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2, MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2, MPAI40.2, MPAI40.3, MPAI65.1, MPAI65.2, MPAI100.1, MPAI100.2, MPAI125.1, MPAI125.2 Dostarczone agregaty odpowiadaj właciwym przepisom Dyrektywy maszynowej WE 006/42/WE. Dostarczone silniki indukcyjne trójfazowe odpowiadaj przepisom Dyrektywy niskonapiciowej 2004/108/WE. Sporzdzono specjaln dokumentacj techniczn zgodnie z załcznikiem VII A. Producent przekae właciwemu urzdowi w razie potrzeby wymienion wyej specjaln dokumentacj techniczn w formie elektronicznej na nonikach danych. Wymienion wyej specjaln dokumentacj techniczn mona otrzyma, zwracajc si do: in. dypl. Gerhard Fasching dział Research & Development Xylem Water Solutions Austria GmbH Ernst Vogel-Strasse Stockerau Austria Zastosowano normy zharmonizowane, w szczególnoci: EN 809 :1998+A1:2009+AC:2010(D) EN 953 :1997+A1:2009(D) EN ISO :2010(D) EN :2006/A1:2009 D Niniejsza deklaracja traci swoj wano w przypadku nieuzgodnionej z nami zmiany dokonanej w agregacie, a take w przypadku, gdy agregat włczony zostanie w urzdzenia, dla których brak deklaracji zgodnoci zgodnie z Dyrektyw maszynow 2006/42/WE. Stockerau, Dir. Ing. Peter Steinbach Production manager

3 Tabliczka znamionowa pompy Informacje ogólne Gwarancja Przepisy dotyczce bezpieczestwa Oznaczenia wystpujce w Instrukcji Obsługi Zagroenia wynikajce z nieprzestrzegania Instrukcji dotyczcych bezpieczestwa Instrukcje dotyczce bezpieczestwa operatora / pracownika Instrukcje dotyczce konserwacji, przegldów i prac montaowych Zmiany dokonywane bez upowanienia i produkcja czci zapasowych Niewłaciwe działanie Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Uytkowanie zgodne z przepisami Opis Modele Uszczelnienie wału Łoyska Przyblione wartoci poziomu cinienia akustycznego Dozwolone obcienia i momenty obrotowe działajce na króce pompy Dozwolone cinienia i temperatury Transport, obsługa, przechowywanie Transport, obsługa Przechowywanie / konserwacja Monta / Instalacja Monta pompy / zespołu Podłczanie orurowania do pompy Sprzgło Napd Przyłcza elektryczne Sprawdzenie kocowe Rozruch, działanie, zatrzymanie SPIS TRECI 6.1 Pierwszy rozruch Uruchomienie napdu Ponowne uruchomienie Ograniczenia pracy pompy Smarowanie łoysk Monitoring Zatrzymanie Przechowywanie / dłusze okresy bezczynnoci Serwisowanie, konserwacja Uwagi ogólne Uszczelnienia mechaniczne Dławnice Smarowanie i wymiana czynnika smarujcego Sprzgło Czyszczenie pompy Demonta i naprawa pompy Uwagi ogólne Informacje ogólne Narzdzia i sprzt Demonta pompy Wymiana łoysk wałeczkowych Wymiana łoyska lizgowego Wymiana tulei wału z dławnic / Wymiana uszczelnienia mechanicznego Demonta Naprawy Ponowny monta Prace przygotowawcze Model MPA, MPAI (osiowe rury wlotowe) Model MP (łoyska po obu stronach) Czci zapasowe, pompy zapasowe Czci zapasowe Pompy w gotowoci Usterki przyczyny i rozwizania INSTRUKCJA OBSŁUGI MP 100-polski strona 1 Rewizja 04

4 Tabliczka znamionowa pompy Typ *) Typ pompy S/N *) Numer seryjny Year Rok produkcji Q Wydajno znamionowa w punkcie roboczym P Moc znamionowa w punkcie roboczym H Wysoko słupa cieczy w punkcie roboczym n Prdko p all w C Maks. dopuszczalne cinienie robocze obudowy (=najwysze cinienie tłoczenia przy roboczej temperaturze znamionowej, w której obudowa pompy bdzie uywana). t max op Maks. dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy Nr art. Numer zamówienia odpowiedni dla klienta Imp rednica zewntrzna wirnika *) Wszystkie szczegóły projektu i materiałów okrelone s w tej informacji. Musz by wymieniane we wszystkich zapytaniach skierowanych do producenta przy zamawianiu czci zapasowych. MP 100-polski strona 2 Rewizja 04

5 1. Informacje ogólne Ten produkt odpowiada wymogom Dyrektywy dotyczcej maszyn 2006/42/EG. Personel zatrudniony przy instalowaniu, obsłudze, przegldach i konserwacji musi wykaza si znajomoci przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom oraz odpowiednimi kwalifikacjami do tych prac. Jeli personel nie posiada odpowiedniej wiedzy, naley zapewni mu odpowiedni instrukta. Bezpieczestwo pracy dostarczonej pompy lub jednostki (= pompa z silnikiem) moe by gwarantowane tylko dla uytkowania zgodnego z przeznaczeniem zgodnie z załczonym arkuszem danych i / lub potwierdzeniu zamówienia, patrz rozdział 6 "Rozruch, działanie, zatrzymanie". Operator odpowiedzialny jest za przestrzeganie instrukcji i postpowanie zgodne z wymogami dotyczcymi bezpieczestwa podanymi w niniejszej Instrukcji obsługi. Sprawne działanie pompy lub zespołu pompy moe by osignite tylko jeli instalacja i konserwacja zostan przeprowadzone cile według reguł ogólnie stosowanych w dziedzinie techniki i elektrotechniki. Jeli nie wszystkie informacje zostan znalezione w niniejszej Instrukcji, prosimy o kontakt. Producent nie bierze odpowiedzialnoci za pomp lub zespół pompy w przypadku nie przestrzegania wskazówek niniejszej Instrukcji Obsługi. Niniejsza Instrukcja Obsługi powinna by przechowywana w bezpiecznym miejscu dla korzystania z niej w przyszłoci. Jeli pompa lub zespół pompy przekazywane s stronie trzeciej, wane jest by niniejsza Instrukcja Obsługi, warunki robocze i ograniczenia przekazane w Potwierdzeniu zamówienia, równie zostały przekazane w całoci. Niniejsza Instrukcja Obsługi nie bierze pod uwag wszystkich szczegółów projektowych i wariantów, ani te wszystkich moliwych, przypadkowych zdarze i zjawisk, które mog wystpi w trakcie instalacji, pracy i konserwacji. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszej Instrukcji Obsługi; jest ona przeznaczona wyłcznie do osobistego uytku właciciela pompy czy zespołu pompy. Instrukcja Obsługi zawiera informacje techniczne i rysunki, które nie mog, w całoci lub czciowo, by powielane, rozpowszechniane czy wykorzystywane bez upowanienia, dla celów konkurencji, ani te przekazywane innym. 1.1 Gwarancja Udzielamy gwarancji zgodnie z naszymi Warunkami Dostawy i/lub potwierdzeniem zamówienia. Prace naprawcze w okresie gwarancyjnym mog by przeprowadzane wyłcznie przez nas, lub na podstawie naszej pisemnej zgody. W przeciwnym razie gwarancja ustaje. Gwarancja długoterminowa obejmuje tylko prawidłow obsług i uytkowanie okrelonego materiału. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuycia oraz wszystkich czci ulegajcych zuyciu, takich jak wirniki, uszczelnienia wału, wały, tuleje wału, łoyska, piercienie lizgowe itp., lub zniszczenia powstałe podczas transportu lub niewłaciwej manipulacji. Aby gwarancja miała zastosowanie, wane jest by pompa lub zespół pompy uytkowany był zgodnie z warunkami roboczymi podanymi na tabliczce znamionowej, potwierdzeniu zamówienia i w arkuszu danych. Dotyczy to szczególnie wytrzymałoci materiałów, sprawnego działania pompy i uszczelnie wału. Jeli jeden lub wicej aspektów rzeczywistych warunków roboczych bdzie odbiegał od podanych, poprosimy o potwierdzenie na pimie czy pompa jest odpowiednia. 2. Przepisy dotyczce bezpieczestwa Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wane informacje, których naley przestrzega podczas montau i rozruchu pompy oraz w trakcie uytkowania i konserwacji. Z tego powodu niniejsza Instrukcja Obsługi musi by przeczytana przez wykwalifikowany personel odpowiedzialny za urzdzenie i/lub operatora instalacji zanim urzdzenie zostanie zainstalowane i przekazane do eksploatacji, musi te pozostawa przez cały czas dostpna w miejscu uytkowania pompy lub zespołu pompy. Niniejsza Instrukcja Obsługi nie odnosi si do Ogólnych przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom czy lokalnych przepisów w zakresie bezpieczestwa i/lub uytkowania. Operator odpowiedzialny jest za postpowanie zgodne z Instrukcj (jeli potrzeba wzywajc dodatkowy personel techniczny). Instrukcje i urzdzenia zabezpieczajce stosowane do obsługi i utylizacji pompowanego medium i/lub mediów pomocniczych słucych do płukania, smarowania, itp., szczególnie jeli s wybuchowe, toksyczne czy gorce, itp., nie s ujte w niniejszej Instrukcji Obsługi. Za kompetentn i zgodn z przepisami obsług odpowiedzialny jest wyłcznie operator. 2.1 Oznaczenia wystpujce w Instrukcji Obsługi Przepisy dotyczce bezpieczestwa zawarte w niniejszej Instrukcji s oznaczone przy pomocy specjalnych znaków zgodnie z norm DIN 4844: Uwaga dotyczca bezpieczestwa! Nie przestrzeganie moe spowodowa uszkodzenie pompy i jej funkcji. MP 100-polski strona 3 Rewizja 04

6 Oznaczenia EC-Ex Produkty przeznaczone do uytkowania w atmosferze wybuchowej musz by oznakowane. Ogólny symbol zagroenia! Zagroenie dla osób. Ostrzeenie o obecnoci napicia elektrycznego! Instrukcji załczonych bezporednio do pompy naley przestrzega bez wzgldu na okolicznoci. Instrukcje te musz by czytelne i w dobrym stanie. W ten sam sposób, podobnie do Instrukcji Obsługi pompy, wszystkie załczone instrukcje oprzyrzdowania (np. silnika) musz by oznaczone i dostpne. 2.2 Zagroenia wynikajce z nieprzestrzegania Instrukcji dotyczcych bezpieczestwa Nie przestrzeganie Instrukcji dotyczcych bezpieczestwa moe doprowadzi do utraty moliwoci reklamacji uszkodze. Dalsze nieprzestrzeganie moe doprowadzi do nastpujcych zagroe: Awaria wanych funkcji maszyny lub urzdzenia. Awaria przyrzdów elektronicznych i pomiarowych spowodowana polem magnetycznym. Zagroenie dla osób i ich mienia ze strony pola magnetycznego. Zagroenie dla osób za spraw urzdze elektrycznych, mechanicznych i chemicznych. Zagroenie dla rodowiska przez wyciek substancji niebezpiecznych. Przy zastosowaniu jednostki w obszarach zagroonych wybuchem naley zwróci szczególn uwag w punktach oznaczonych Ex. 2.3 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa operatora / pracownika W zalenoci od warunków pracy, zuycie, korozja czy starzenie ograniczy ywotno pompy/zespołu pompy i jej okrelon charakterystyk. Operator musi zapewni przeprowadzanie regularnych przegldów i konserwacji, aby wszystkie czci wymieniane były w odpowiednim czasie, co w przeciwnym razie mogłoby spowodowa zagroenie dla bezpiecznej pracy systemu. Jeli zauwaone zostan uszkodzenia lub anomalia w działaniu, naley natychmiast zatrzyma pomp. Jeli awaria czy uszkodzenie systemu lub jednostki moe prowadzi do obrae osób lub zniszczenia mienia, taki system musi zosta wyposaony w urzdzenia alarmowe i/lub zapasowe moduły, które bd regularnie testowane, aby upewni si e s sprawne. Jeli istnieje jakiekolwiek ryzyko obrae ciała ze strony gorcych czy zimnych elementów maszyny, czci te musz by zabezpieczone przed kontaktem z uytkownikiem lub naley umieci odpowiednie znaki ostrzegawcze. Osłony zabezpieczajce przed kontaktem z elementami ruchomymi (np. osłony sprzgła) nie mog by demontowane podczas pracy systemu. Jeli poziom hałasu pompy lub zespołu pompy jest wyszy ni 85 db(a), naley stosowa rodki ochrony słuchu przebywajc w pobliu pompy. Jeli media niebezpieczne (np. wybuchowe, toksyczne, gorce) wyciekaj (np. z uszczelnie wału), musz zosta skierowane tak, aby nie stanowiły zagroenia dla osób lub rodowiska. Naley przestrzega przepisów prawa. Naley zastosowa odpowiednie rodki zapobiegawcze chronice przed zagroeniami ze strony energii elektrycznej (np. stosujc si do lokalnych przepisów dotyczcych urzdze elektrycznych). Jeli na komponentach elektrycznych przeprowadzane s prace, naley odłczy je od sieci lub wyłczy główny wyłcznik i wyj bezpiecznik. Naley zastosowa wyłcznik zabezpieczajcy silnik. 2.4 Instrukcje dotyczce konserwacji, przegldów i prac montaowych Operator odpowiedzialny jest za wykonywanie konserwacji, inspekcji i prac montaowych przez upowaniony, kompetentny personel, który musi zapozna si z Instrukcj Obsługi. W zasadzie, wszelkie prace wykonywane przy pompie lub zespole pompy powinny by prowadzone na postoju pompy ze zrzuconym cinieniem. Wszystkie czci musz powróci do temperatury otoczenia. Naley upewni si, e nikt nie moe uruchomi silnika podczas takich prac. Wane jest, aby procedura zatrzymania systemu opisana w Instrukcji Obsługi była przestrzegana. Pompa lub systemy pomp przenoszce media niebezpieczne dla zdrowia musz przed ich rozmontowaniem zosta odkaone. Arkusze danych dotyczcych bezpieczestwa rónych pompowanych cieczy. Niezwłocznie po zakoczeniu pracy, wszystkie urzdzenia ochronne i zabezpieczajce musz by zamontowane na swoich miejscach lub uruchomione. 2.5 Zmiany dokonywane bez upowanienia i produkcja czci zapasowych Modyfikacje lub zmiany w obrbie maszyny dozwolone s na podstawie uzgodnienia z producentem. Oryginalne czci i akcesoria autoryzowane przez producenta słu zachowaniu bezpieczestwa. Stosowanie innych czci moe prowadzi do utraty gwarancji i wynikajcych z tego konsekwencji. 2.6 Niewłaciwe działanie Bezpieczestwo działania dostarczonej maszyny moe by zagwarantowane tylko, jeli uytkowana jest ona MP 100-polski strona 4 Rewizja 04

7 zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z dalszymi rozdziałami niniejszej Instrukcji. Limity wymienione w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia nie mog by przekraczane pod adnym pozorem. 2.7 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Przy zastosowaniu jednostki w obszarach zagroonych wybuchem rodki zapobiegawcze i informacje zawarte w rozdziałach i musz by przestrzegane, aby zagwarantowa ochron przed wybuchem Wypełnienie jednostki W trakcie pracy pompy układ rur na ssaniu i tłoczeniu oraz sama pompa musz by stale wypełnione pompowan ciecz. W ten sposób nie moe powsta atmosfera wybuchowa i unika si niebezpieczestwa pracy na sucho. Jeli operator nie moe tego zagwarantowa naley zastosowa odpowiednie rodki monitoringu. Dotyczy to take uszczelnie obudowy, urzdze pomocniczych uszczelnienia wału oraz systemów ogrzewania i chłodzenia, które musz by dokładnie wypełnione Oznaczenia Oznaczenia pompy odnosz si do samej pompy. W przypadku sprzgła i silnika naley zapewni dalsze dodatki, oddzieln Deklaracj zgodnoci oraz odpowiednie oznaczenia. Przykład oznaczenia pompy: CE Ex II 2 G c T.... Oznaczenie pokazuje teoretyczny zakres klas temperatur. Róne temperatury, dozwolone zgodnie z projektem pompy, pokazane s w rozdziale To samo dotyczy napdu. W przypadku całej jednostki (pompy, sprzgła, silnika) o rónych klasach temperatur, zastosowanie ma najnisza z nich Kontrola kierunku obrotów Kontrol kierunku obrotów naley przeprowadza wyłcznie z rozdzielonymi połowami sprzgła! Patrz rozdział 5.5 i 6.1. Jeli niebezpieczestwo wybuchu istnieje take podczas instalacji, nie naley przeprowadza kontroli kierunku obrotów przez krótkie uruchomienie pustej pompy, aby unikn niepodanego wzrostu temperatury w przypadku kontaktu pomidzy elementami ruchomymi i stałymi Praca pompy Pompa moe by uruchomiona tylko, jeli strona ssania jest całkowicie otwarta, a zawór po stronie cinieniowej jest nieznacznie uchylony. Moliwe jest jednak uruchamianie przy zamknitym zaworze zwrotnym. Niezwłocznie po uruchomieniu pompy naley wyregulowa zawór po stronie tłoczenia do warunków roboczych. Patrz rozdział 6.2. Praca przy zamknitym zaworze na ssaniu i / lub tłoczeniu jest zabroniona! Istnieje niebezpieczestwo, e wysokie temperatury powierzchniowe wystpi na obudowie pompy po stosunkowo krótkim czasie za spraw szybkiego podgrzania cieczy wewntrz pompy. Szybki wzrost cinienia wewntrz pompy moe prowadzi do przecienia i w konsekwencji do wybuchu pompy. W rozdziale podana jest warto przepływu minimalnego. Dłusze fazy pracy przy tych przepływach i wyznaczonych cieczach nie powoduj dodatkowego wzrostu temperatury powierzchniowej pompy. Naley wzi pod uwag informacje podane w rozdziale 6 niniejszej Instrukcji. W przypadku pomp z uszczelnieniami mechanicznymi dozwolone limity temperatury mog by przekroczone ze wzgldu na prac na sucho. Praca na sucho moe wystpi nie tylko przy niewystarczajco wypełnionym uszczelnieniu obudowy ale równie z powodu zbyt duej zawartoci gazu w medium. Uytkowanie pompy poza dozwolonymi zakresami roboczymi moe równie doprowadzi do pracy na sucho Limity temperatury W normalnych warunkach roboczych najwyszych temperatur naley spodziewa si na powierzchni obudowy pompy i w obszarze łoysk. Temperatura powierzchniowa wystpujca na obudowie pompy odpowiada temperaturze pompowanej cieczy. Jeli pompa jest podgrzewana (np. płaszczem grzewczym) naley zachowa ostrono i przestrzega klas temperatur przeznaczonych dla instalacji. W obszarze uchwytu łoyska naley zapewni swobodny kontakt midzy powierzchni, a otoczeniem. Podczas pracy pompy naley zabezpieczy urzdzenie przed nadmiernym odkładaniem si osadów (regularne czyszczenie), ma to na celu zapobieganie przed nagrzewaniem si powierzchni pompy ponad dozwolon warto. Operator instalacji musi zapewni utrzymanie okrelonej temperatury roboczej. Maks. dozwolona temperatura pompowanej cieczy na ssaniu zaley od poszczególnych klas temperatury. MP 100-polski strona 5 Rewizja 04

8 Ponisza tabela pokazuje teoretyczne limity temperatury pompowanej cieczy w odniesieniu do klas temperatur zgodnie z norm EN Klasa temperatury wg EN Limit temperatury pompowanej cieczy T4 (135 C) 135 C T3 (200 C) 140 C T2 (300 C) 140 C T1 (450 C) 140 C Poszczególne wartoci dozwolonych temperatur roboczych pompy zamieszczone s w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia a take na tabliczce znamionowej pompy. W obszarze łoysk gwarantowana jest klasa temperatury T4, pod warunkiem, e temperatura otoczenia wynosi 40ºC, a urzdzenie jest właciwie uytkowane i konserwowane Konserwacja Dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy naley przeprowadza regularne przegldy, sprawdzajc czy jednostka jest poddawana właciwym konserwacjom i utrzymana w dobrym stanie technicznym. Przykład: Funkcjonowanie łoysk. Warunki robocze i zastosowanie maj zdecydowany wpływ na osigan przez nie ywotno. Regularne kontrole czynnika smarujcego i dwiku podczas pracy pomagaj unika wystpowania nadmiernych temperatur podczas pracy łoysk czy te defektów ich uszczelnie. Patrz rozdział 6.6 i 7.4. Funkcjonowanie uszczelnienia wału musi by zabezpieczone przez regularne kontrole. Jeli zainstalowane s układy pomocnicze (np. zewntrzne płukanie, chłodzenie, ogrzewanie) naley sprawdzi, czy urzdzenia monitorujce potrzebne s do zabezpieczenia ich funkcjonowania Przełczniki elektryczne i urzdzenia sterujce, oprzyrzdowanie i akcesoria Przełczniki elektryczne i urzdzenia sterujce, oprzyrzdowanie i akcesoria takie, jak zbiorniki płuczce itp., musz odpowiada wymogom dotyczcym bezpieczestwa i przepisom w zakresie zabezpiecze przeciwwybuchowych. 2.8 Uytkowanie zgodne z przepisami Prdko, cinienie, temperatura Naley podj odpowiednie rodki bezpieczestwa na instalacji zapewniajce, e prdko, cinienie i temperatura pompy oraz uszczelnienia wału nie przekrocz wartoci granicznych podanych w arkuszu danych i / lub potwierdzeniu zamówienia. Podane cinienie dopływu (cinienie systemu) musi by równie wystarczajco wysokie. Ponadto, cinienie udarowe, mogce wystpi przy zbyt szybkim zatrzymaniu urzdzenia, musi by zatrzymane z dala od pompy (np. przez zawór zwrotny po stronie cinieniowej, koło zamachowe, zbiorniki powietrza). Naley unika szybkich zmian temperatur. Mog one spowodowa szok termiczny i doprowadzi do uszkodze lub niewłaciwego funkcjonowania poszczególnych komponentów Dozwolone obcienia króów i momenty W zasadzie orurowanie na ssaniu i tłoczeniu musi by zaprojektowane w taki sposób, aby na pomp działały jak najmniejsze siły. Jeli nie jest to moliwe, w adnym przypadku nie naley przekracza wartoci podanych w rozdziale 3.5. Dotyczy to pracy pompy jak i jej postoju, a wic wszystkich moliwych cinie i temperatur jednostki NPSH cinienie na ssaniu netto Pompowana ciecz musi mie minimalne cinienie NPSH na wlocie do wirnika aby zapewni prac bez kawitacji tzn. zabezpieczy pomp przed przerwaniem przepływu. Ten warunek jest spełniony jeli warto NPSH systemu (NPSHA) jest wiksza od wartoci NPSH pompy (NPSHR) we wszystkich warunkach roboczych. Naley zwróci szczególn uwag na warto NPSH przy pompowaniu cieczy w zakresie bliskim parowania. Jeli warto NPSH pompy jest zbyt niska moe to doprowadzi do uszkodzenia materiału z powodu kawitacji czy uszkodze wywołanych przegrzaniem. Warto NPSH pompy (NPSHR) pokazana jest na krzywych dla kadego typu pompy Uszczelnienie, płukanie, chłodzenie Naley zapewni odpowiednie rodki regulacji i monitoringu uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. W przypadku obsługi cieczy niebezpiecznych lub w zakresie wysokich temperatur, naley zachowa szczególn ostrono i upewni si, e pompa zostanie wyłczona jeli wystpi awaria systemów uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. Systemy uszczelnienia, płukania i chłodzenia musz by zawsze gotowe do pracy przed uruchomieniem pompy. Nie naley ich wyłcza przed zatrzymaniem pompy, pod warunkiem e natura pracy na to w ogóle pozwala Przepływ minimalny Jeli pompa uruchamiana jest przy zamknitym zaworze na linii cinieniowej, naley zwróci uwag na to, e moc pobierana przez pomp przekazywana jest pompowanej cieczy w postaci ciepła. Moe to powodowa nadmierne nagrzewanie si cieczy w relatywnie krótkim czasie, co w konsekwencji moe doprowadzi do zniszczenia wewntrznych elementów pompy. Po osigniciu przez pomp prdkoci MP 100-polski strona 6 Rewizja 04

9 roboczej, naley otworzy zawór na tłoczeniu, tak szybko jak to moliwe. Jeli warunki pracy oznaczaj, e Q = 0 jest nieuniknione, lub jeli gorca woda jest cyrkulowana, naley zapewni wolny przepływ, zawór zwrotny lub, w mniejszych układach, rur obejcia. Chtnie udzielimy porady przy okrelaniu minimalnego przepływu lub projektowaniu linii obejcia Zabezpieczenie przed prac na sucho Pompy, w adnych okolicznociach, nie mog pracowa bez pompowanego medium poniewa przegrzanie moe doprowadzi do zniszczenia elementów pompy (np. uszczelnienia mechanicznego) Przepływ wsteczny W systemach gdzie pompy pracuj w zamknitych obiegach pod cinieniem (poduszki gazowe, cinienie pary), cinienie poduszki gazowej nie moe by redukowane poprzez pomp, poniewa prdko przepływu wstecznego moe by o wiele wysza ni prdko robocza co spowoduje zniszczenie jednostki. 3. Opis 3.1 Modele Konstrukcja MP: Wał poziomy z łoyskami po obu kocach, po stronie napdu i stronie tłoczenia (standard), kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara z odgałzieniem sscym po lewej stronie i krócem tłoczenia skierowanym osiowo w gór. Smarowanie smarem stałym. Opcjonalnie: Króciec sscy po prawej stronie lub skierowany promieniowo w gór, gał tłoczenia po lewej lub prawej stronie, napd po stronie ssania (kierunek obrotów przeciwny do ruchu wskazówek zegara). Konstrukcja MPA: Króciec o układzie end suction (zmiennokierunkowe) króciec tłoczenia skierowany promieniowo w gór. Napd po stronie tłoczenia. Łoysko oporowe po stronie napdu, smarowanie smarem stałym, łoysko lizgowe smarowane medium pomidzy pierwszym i drugim stopniem. Opcjonalnie:Króciec tłoczenia po stronie lewej lub prawej. Konstrukcja MPAI : Tak jak konstrukcja MPA ale z induktorem. Pompy zaprojektowane s jako systemy modularne i mog by dostarczane w wielu wariantach (np. róne materiały, uszczelnienia wału, róne rodzaje smarowania, chłodzenia/ ogrzewania itd.). Dozwolone warunki stosowania i szczegóły konstrukcyjne dostarczanej pompy zamieszczone s w załczonym arkuszu danych i / lub potwierdzeniu zamówienia. 3.2 Uszczelnienie wału W zasadzie s dwa rodzaje uszczelnie wału: dławnica i uszczelnienie mechaniczne, gdzie oba te rodzaje maj take wiele wariantów. Rodzaj uszczelnienia wału pompy podany jest w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. Instrukcje dla uszczelniania dławnicy mona znale w rozdziale 7.3, a instrukcje instalowania i obsługi uszczelnie mechanicznych w rozdziale 8 Demonta i naprawa pompy. Wicej szczegółów na temat dławnic i uszczelnie mechanicznych oraz powizanych z nimi zagroe mona znale w rozdziałach 6.6, 7.2 i 7.3. W obszarach zagroonych wybuchem stosowanie pomp z dławnicami jest zabronione. 3.3 Łoyska Konstrukcja MP: Łoyska na obu kocach; łoysko oporowe po stronie tłoczenia, łoysko kulkowe po stronie ssania. Smarowanie: Smarowanie smarem stałym (wersja standardowa) z mechanizmem smarujcym (smarowniczka). Konstrukcja MPA, MPAI: Łoysko oporowe po stronie tłoczenia, smarowanie medium, łoysko lizgowe smarowane medium pomidzy pierwszym i drugim stopniem po stronie ssania. Smarowanie: Smarowanie smarem stałym (wersja standardowa) z mechanizmem smarujcym (smarowniczka). Typy łoysk Wielko pompy Strona ssania (tylko MP) Smar Typ łoyska Strona tłoczenia (MP, MPA, MPAI) MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C3 MP/MPA/MPAI C3 MP/MPA/MPAI C3 MP/MPA/MPAI C3 2x 7308 (układ X) 2x 7308 (układ X) 2x 7310 (układ X) 2x 7310 (układ X) MP 100-polski strona 7 Rewizja 04

10 3.4 Przyblione wartoci poziomu cinienia akustycznego Moc nominaln a P N w kw Poziom cinienia akustycznego L pa w db(a) Pompa Pompa + silnik min -1 min -1 min -1 min -1 min -1 min -1 1,5 66,7 65,8 65,3 68,2 66,0 65,5 2, ,5 69,2 67,2 66, ,1 67,6 71,5 68,3 68,5 4 69, ,5 72,1 69,2 69,2 5, ,5 73,1 70,4 70,1 7,5 71, ,5 73,7 71,3 71, ,3 72,3 71,8 75,0 73,2 72, ,2 73,3 72,8 75,6 74,0 74,0 18,5 74, ,5 76,1 74,6 76, ,5 74, ,1 75,1 76, ,5 75,6 75,1 77,8 76,1 75, ,1 76,2 75,7 78,3 76,8 76, ,9 76,9 76,4 79,4 77,4 76, ,5 77, ,1 78,0 77, ,4 78, ,4 78,9 78, ,1 79,1 78,6 81,8 79,4 79, ,8 79,8 83,4 80, ,3 80,4 83,7 80, , ,1 81, ,7 84, ,4 86, ,1 86, ,6 86, ,9 87, ,4 87, ,6 88,3 Poziom cinienia akustycznego L pa mierzony w odległoci 1 m od powierzchni pompy wg DIN 45635, cz 1 i 24. Wpływy pomieszczenia i fundamentu nie s brane pod uwag. Tolerancja dla tych wartoci wynosi ±3 db(a). Dodatkowo przy pracy 60 Hz: Pompa: Pompa z silnikiem: +4 db(a) 3.5 Dozwolone obcienia i momenty obrotowe działajce na króce pompy zgodnie z zaleceniami Europump dla pomp wg ISO Poszczególne siły i momenty oraz siły zbiorcze i momenty zbiorcze podane w tabeli nie mog by przekraczane. F = ( Fx + Fy + Fz ) [ N] M = ( Mx + My + Mz ) [ Nm] Konstrukcja MP Dopuszczalne siły / momenty działajce na połczenia DNS ssania Wymiar MP40.2 MP40.3 DNS 65 MP65.1 MP65.2 DNS 100 MP100.1 MP100.2 DNS 125 MP125.1 MP125.2 DNS 150 Poziome króce ssce Prawe lub lewe Pionowe króce ssce Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M MP 100-polski strona 8 Rewizja 04

11 Konstrukcja MPA, MPAI Dopuszczalne siły / momenty działajce na połczenia DNS ssania konstrukcje MP, MPA, MPAI Dopuszczalne siły / momenty działajce na połczenia DND tłoczenia Wymiar MPA40.2 MPAI40.2 MPA40.3 MPAI40.3 DNS 65 MPA65.1 MPAI65.1 MPA65.2 MPAI65.2 DNS 100 MPA100.1 MPAI100.1 MPA100.2 MPAI100.2 DNS 125 MPA125.1 MPAI125.1 MPA125.2 MPAI125.2 DNS 150 Pionowe króce ssce Fx 620 Fy 560 Fz 510 F 980 Mx 350 My 200 Mz 260 M 480 Fx 1010 Fy 900 Fz 810 F 1850 Mx 440 My 260 Mz 330 M 610 Fx 1250 Fy 1130 Fz 1010 F 1970 Mx 570 My 350 Mz 440 M 800 Fx 1500 Fy 1350 Fz 1220 F 2360 Mx 700 My 440 Mz 540 M 990 Instrukcje ogólne: Kierunki sił i momentów: Fx.. siła skierowana w osi x (wał pompy) Fy.. siła skierowana w osi y(prostopadła do osi x) Fz.. siła skierowana w osi z(prostopadła do osi x) Mx..moment wokół osi x My..moment wokół osi y Mz..moment wokół osi z Wymiar MP40.2 MP40.3 MPA40.2 MPAI40.2 MPA40.3 MPAI40.3 DND 40 MP65.1 MP65.2 MPA65.1 MPAI65.1 MPA65.2 MPAI65.2 DND 65 MP100.1 MP100.2 MPA100.1 MPAI100.1 MPA100.2 MPAI100.2 DND 100 MP125.1 MP125.2 MPA125.1 MPAI125.1 MPA125.2 MPAI125.2 DND 125 Pionowe króce cinieniowe Poziome króce cinieniowe Prawe lub lewe Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Połczenia ssania i tłoczenia musz by rozwaane oddzielnie. Jeli nie wszystkie obcienia osigaj wartoci graniczne, jedno z tych obcie moe przekroczy warto graniczn o 1.4 raza. Naley zastosowa si tutaj do nastpujcego wymagania: (( 2 Fberechnet / F..) ( / max zul M berechnet + M ) 2 max. zul. MP 100-polski strona 9 Rewizja 04

12 3.6 Dozwolone cinienia i temperatury W zasadzie zastosowanie maj wartoci cinienia i temperatury podane w arkuszu danych i/lub w potwierdzeniu zamówienia oraz na tabliczce znamionowej. Wartoci (cinienia i temperatury) przekraczajce podane wartoci lub spadajce poniej (temperatura) nie s dozwolone. Jeli nie okrelono adnych wartoci cinienia i/lub temperatury w arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia, ponisze wartoci graniczne maj zastosowanie dla cinienia zasilania i temperatury pomieszczenia: Cinienie zasilania (cinienie systemu) = cinienie na wlocie pompy: Konstrukcja MP: maks. 40 barów Konstrukcja MPA, MPAI maks. 10 barów Temperatura pomieszczenia: maks. 40 C Uytkujc pomp naley stosowa si take do przepisów i zarzdze (np. DIN 4747 lub DIN 4752, Rozdział 4.5). Krzywa wg EN 1092 Maks. dopuszczalne cinienie robocze (obudowa i kołnierz) ma zastosowanie dla nastpujcych kodów materiałowych: 111, 211, 311, 262, 411, 462 Krzywa wg EN 1092 Maks. dopuszczalne cinienie robocze (obudowa i kołnierz) ma zastosowanie dla nastpujcych kodów materiałowych: 532, 141, 341, 151, 351, 672 Kody zastosowanych materiałów mona sprawdzi w arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia. Wymienione limity cinienia i temperatury maj zastosowanie do materiałów standardowych. Wartoci graniczne dla innych materiałów dostpne s na yczenie. 4. Transport, obsługa, przechowywanie 4.1 Transport, obsługa Niezwłocznie po dostarczeniu/odbiorze pompy sprawd, czy nie jest ona uszkodzona i czy nie brakuje czci Pompa/zespół pompy musi by transportowana bardzo ostronie i przez wykwalifikowany personel. Naley unika silnych uderze Utrzymuj pomp/zespół pompy w takiej samej pozycji jak dostarczono j z fabryki. Zapoznaj si z instrukcjami na opakowaniu. Strona ssania i tłoczenia pompy musz by zamknite zalepkami na czas transportu i przechowywania. Naley utylizowa wszystkie opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Urzdzenia do podnoszenia (np. wózek widłowy, dwig, urzdzenia dwigowe, koła pasowe, zawiesia, itp.) musz by odpowiednio wytrzymałe i mog by obsługiwane wyłcznie przez upowanione osoby. Pompa/ zespół pompy mog by unoszone wyłcznie za miejsca stałe, takie jak obudowa, kołnierze czy rama. Rysunki 1a, 1b i 2 pokazuj prawidłowe postpowanie przy transporcie dwigiem. rys. 1a MP 100-polski strona 10 Rewizja 04

13 Zelizgnicie pompy/ zespołu pompy z transportujcego urzdzenia podnoszcego moe spowodowa uszkodzenia ciała i mienia. rys. 1b rys. 2 Nie stawaj pod unoszonym ładunkiem zastosuj si do ogólnych przepisów przeciwdziałania wypadkom Pompa/ zespół musi by zabezpieczone przed przewróceniem si lub zelizgniciem do momentu zamocowania go w miejscu docelowym. Zawiesia nie mog by mocowane do kocówek wałów czy oczek silnika. 4.2 Przechowywanie / konserwacja Pompy lub jednostki przechowywane przez dłuszy okres czasu przed ich rozruchem (maks. 6 miesicy) musz by zabezpieczone przed wilgoci, drganiami i brudem (np. przez zawinicie w papier nasczony oliw czy foli). Pompy musz by przechowywane w miejscu gdzie s zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, np. pod suchym przykryciem. W tym czasie wszystkie linie ssania i tłoczenia oraz ich wloty i wyloty musz by zamknite lepymi kołnierzami lub zalepkami. W przypadku dłuszych okresów przechowywania wymagane jest zakonserwowanie powierzchni obrabianych mechanicznie i uszczelnie, zabezpieczajc je przed wilgoci! Pompy oprónione Obracaj wał przynajmniej raz w tygodniu (nie włczaj ze wzgldu na prac na sucho). Wymie smar w łoyskach po 2 latach. Jeli pompa zatnie si, mona j uruchomi przez ostrone uderzanie w sprzgło w kierunku osiowym. Do tego celu uyj młotka plastikowego. Konserwacja Przechowujc pompy przez okres dłuszy ni 3 miesice (w zalenoci od zlecenia; patrz równie naklejka na pompie) Specjalna konserwacja została wykonana w fabryce. Produkt stosowany do konserwacji naley wypłuka z jednostki przed pierwszym uruchomieniem. 5. Monta / Instalacja 5.1 Monta pompy / zespołu Monta pompy na ramie podstawy Pompa z silnikiem (= zespół pompy) musz mie zapewnion ram podstawy wykonan ze stali lub eliwa lub ram prefabrykowan (spawan), jeli nie ma jej jeszcze na miejscu lub nie jest objta zakresem dostawy. Taka rama musi by umieszczona na fundamencie, który jest wytrzymały na wszystkie obcienia, które mog wystpi podczas pracy (patrz rozdział 5.1.2). Montujc pomp na ramie podstawy naley zwróci uwag na: Rama musi by mocna, aby nie wystpiły adne skrcenia czy drgania w trakcie pracy pompy. Powierzchnie montaowe stóp pompy i silnika na podstawie musz by płaskie (wymagana obróbka mechaniczna). Usztywnienie pompy prowadzi do przedwczesnego uszkodzenia pompy i utraty gwarancji. Otwory montaowe pompy musz by wykonane tak, by zapewni bezpieczne zamocowanie. Naley zapewni odpowiedni przestrze pomidzy pomp i wałem silnika, w zalenoci od zastosowanego sprzgła, patrz rozdział 5.3. Naley zapewni odpowiedni ilo podkładek regulacyjnych pomidzy pomp, a ram podstawy, aby w przypadku demontau pompy moliwa była regulacja równej wysokoci pomidzy spodem i lini rodkow (zalecana regulacja w pionie od 4 do 6 mm). Wyrównanie w osi pompy i silnika, patrz rozdział Monta jednostki na fundamencie Miejsce, gdzie pompa ma by zamontowana musi by przygotowane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach wymiarowych. Betonowy fundament powinien mie odpowiedni sztywno wg normy DIN 1045 lub odpowiednika tej normy (min. BN 15), aby zapewni pewny, funkcjonalny monta. Przed zamontowaniem jednostki betonowy fundamentu musi by zwizany. Jego powierzchnia musi by pozioma i równa. MP 100-polski strona 11 Rewizja 04

14 Naley zapewni odpowiedni przestrze dla prac konserwacyjnych i naprawczych, szczególnie dla wymiany silnika lub kompletnego zespołu pompy. Wentylator silnika musi mie odpowiedni przestrze do pobierania odpowiedniej ilo chłodnego powietrza, a kratka wlotowa musi znajdowa si przynajmniej 10 cm od cian, itp. Naley zapewni odpowiednie zagłbienia dla rub kotwowych. Jeli nie jest to moliwe, mona uy rub rozporowych lub kotw rozporowych z epoksydowymi kapsułami. Montujc pomp na fundamencie naley ustawi króciec ssania przy pomocy poziomicy (umieszczonej na tym krócu). Dopuszczalna odchyłka wynosi 0,5 mm/m. Po włoeniu rub fundamentowych naley je zala betonem w fundamencie. Po zwizaniu wylanego betonu naley sprawdzi ustawienie sprzgła w osi zgodnie z rozdziałem 5.3.1, a ewentualne odchyłki naley skorygowa regulujc ram w obszarze silnika. Chropowato ramy podstawy musi wynosi 0,5 mm/m zanim rama zostanie wypełniona lub zamocowana. Do regulacji mona zastosowa podkładki lub ruby regulacyjne (opcjonalne, nie dostarczane standardowo). Podkładki regulujce w poziomie musz by włoone obok kotw fundamentowych i musz lee w poziomie. Po tym naley dokrci symetrycznie ruby fundamentowe, ale tylko nieznacznie. Wypełnienie ramy podstawy betonem niekurczliwym. Uwaga: Unikaj pcherzy powietrza (Np. z powodu drga). Sprawd, czy beton dobrze zwizał i czy jest twardy. Przeprowad odpowiedni obróbk betonu wg DIN Po zwizaniu dokr równomiernie i mocno kotwy fundamentowe. Sprawd ustawienie sprzgła w osi wg rozdziału i dokonaj odpowiedniej korekty, jeli to potrzebne. Nastpnie sprawd czy wszystkie ruby pomidzy pomp/ silnikiem i ram dokładnie przylegaj. Pomimo, e oryginalne ramy MP maj solidn konstrukcj, zalecane jest wypełnienie ustawionej na gotowe ramy do wysokoci obrzea. Jeli przylegajce komponenty powoduj transmisj drga, naley je zabezpieczy przez odpowiednie poduszki tłumice drgania (drgania zewntrzne mog le wpływa na łoysko). Aby zapobiec transmisji drga na przylegajce komponenty, fundament powinien by wlany na odpowiedniej płycie izolacyjnej. Wielko poduszek izolacyjnych bdzie róna, w zalenoci od okolicznoci i powinna by okrelona przez dowiadczonego specjalist. 5.2 Podłczanie orurowania do pompy Pompa nie moe by traktowana jako punkt zamocowania dla orurowania. Dozwolone obcienia orurowania nie mog by przekroczone, patrz rozdział Rura ssania i tłoczenia Rury musz mie wymiary i konstrukcj tak, aby ciecz mogła swobodnie płyn do pompy i aby pompa mogła bezproblemowo funkcjonowa. Szczególn uwag naley zwróci na zapewnienie szczelnoci rur na ssaniu i właciwej wartoci NPSH. W warunkach wysokoci ssania pompy ustaw poziomy odcinek rury sscej w kierunku pompy tak, by była nieznacznie uniesiona w gór, co zabezpieczy przed powstaniem kieszeni powietrznych. W warunkach dodatniego cinienia ssania zainstaluj orurowanie ssce w pozycji nieznacznie nachylonej w stron pompy. Nie instaluj kształtek czy kolan w pobliu króca sscego. Jeli na ssaniu wystpuje prónia i istnieje moliwo pojawienia si pcherzyków gazu w cieczy, zalecane jest zamontowanie linii odgazowujcej przed ssaniem pompy z nawrotem do rury zasilajcej, powyej maksymalnego poziomu cieczy. Dodatkowe orurowanie płukania odgałzienie odgazowujce na tłoczeniu ułatwia odpowietrzanie pompy przed jej rozruchem (Rys.3). rys. 3 Linia odgazowania Układajc rury naley upewni si, e pozostawiony jest dostp do pompy w przypadku konserwacji, instalacji i demontau. Patrz Dozwolone obcienia i momenty obrotowe działajce na króce pompy (rozdział 3.5). Jeli w orurowaniu zastosowane zostały złcza kompensacyjne, musz by one podparte w taki sposób, aby pompa nie była nadmiernie obciona ze wzgldu na cinienie w tych rurach. Przed podłczeniem do pompy: zdejmij zalepki z rur ssania i tłoczenia. Przed uruchomieniem, orurowanie, armatura i urzdzenia musz by wyczyszczone z rozprysków spawalniczych, zgorzeliny itp., Wszelkie zenieczyszczenia musz by całkowicie usunite z jednostek pomp, które s podłczone MP 100-polski strona 12 Rewizja 04

15 porednio lub bezporednio do systemów wody pitnej, zanim zostan zainstalowane i uruchomione. Aby zabezpieczy uszczelnienie wału (szczególnie uszczelnienia mechaniczne) przed zanieczyszczeniami, zaleca si zainstalowanie sita o gstoci 800 mikronów w rurze sscej /wlotowej przy rozruchu silnika. Jeli układ orurowania jest testowany przy zainstalowanej pompie, nie wolno przekracza dozwolonego cinienia w obudowie pompy i / lub uszczelnieniu wału. Opróniajc rur po próbie cinieniowej, upewnij si, e pompa jest odpowiednio przygotowana (zagroenie powstaniem rdzy i innych problemów przy rozruchu). W przypadku pomp z dławnicami, wymie uszczelnienie dławnicy po próbie cinieniowej (uszczelnienie mogło by poddane działaniu nadmiernego cinienia i nie nadaje si do dalszego uytku) Przyłcza dodatkowe Naley zamontowa wszelkie wymagane przyłcza rur uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. Prosimy o zapoznanie si z arkuszem danych, aby zobaczy które rury, cinienia i wielkoci s wymagane. Pozycja i wielko przyłczy pompy podane s w załczniku Przyłcza. Te przyłcza s bardzo wane dla funkcjonowania pompy! Zaleca si, aby zainstalowane było orurowanie odbierajce wszelkie wycieki z uszczelnienia wału. Informacje o podłczeniu zobacz załcznik Przyłcza. Elementy sprzgła musz by na równej powierzchni z kocówk wału. Zabezpieczy piasty sprzgła przed przesuniciem osiowym przy uyciu ruby zabezpieczajcej Ustawianie sprzgła w osi Osiowanie sprzgła naley przeprowadza z najwysz uwag i starannoci, aby jednostka mogła pracowa bezawaryjnie. Jeli nie zastosujesz si do tej wskazówki utracisz gwarancj! Po zamontowaniu na fundamencie i podłczeniu orurowania, sprzgło musi by ponownie ustawione w osi, nawet jeli jednostka została dostarczona jako kompletny zespół zamontowany na ramie. Przed uruchomieniem, starannie wyczy kocówki wału i elementy sprzgła. Jednostka jest prawidłowo wyosiowana kiedy liniał połoony w osi na obu połowach sprzgła pokazuje tak sam warto w kadym punkcie na obwodzie. Nastpnie, obie połowy sprzgła musz mie tak sam odległo od siebie w kadym punkcie obwodu. Naley to sprawdzi przy pomocy wzornika, szczelinomierza czy czujnika zegarowego; patrz rysunek. 4 i 5. Dozwolone tolerancje dla twojego sprzgła podane s w instrukcji obsługi sprzgła. Dokładna charakterystyka sprzgła znajduje si w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. 5.3 Sprzgło Naley upewni si, e nikt nie moe uruchomi silnika podczas prac przy sprzgle. Zgodnie z przepisami dotyczcymi zapobiegania wypadkom jednostka pompy moe pracowa tylko przy zamontowanej osłonie sprzgła. Przy pracy w strefach 1 i 2 naley stosowa sprzgła z wanym atestem Atex. Naley stosowa si do instrukcji producenta Instalacja sprzgła Jeli zespół pompy nie jest całkowicie zmontowany w momencie dostawy na miejsce uytkowania, a producent nie podaje oddzielnych instrukcji obsługi, naley postpowa według poniszych punktów: Przed uruchomieniem, starannie wyczy kocówki wału i elementy sprzgła. Nacign sprzgło na kocówk wału, bez uderzania. Sprzgło moe by wczeniej podgrzane w kpieli olejowej o temp. ok. 100ºC (naciganie jest wtedy łatwiejsze). Zdj najpierw okładziny gumowe z czci sprzgła. liniałem szczelinomierze Rys. 4 osiowanie sprzgła liniałem i szczelinomierzem Rys. 5 osiowanie sprzgła czujnikiem zegarowym Sprawd ponownie wyosiowanie sprzgła po pracy w warunkach ciepłych i pod cinieniem systemowym (jeli dostpne), jeli potrzeba skoryguj. Wczeniej zapoznaj si z rozdziałem 6! Krcc rk jednostka musi obraca si swobodnie i równomiernie. Niewłaciwe wyosiowanie jednostki moe doprowadzi do uszkodzenia sprzgła i urzdzenia! MP 100-polski strona 13 Rewizja 04

16 Po wyosiowaniu i przed rozruchem zamontuj osłon sprzgła. Elementy: Dozwolone przemieszczenie dla sprzgieł elastycznych Wielko sprzgła H80FK H95FK H110FK B125KF H125FK B140FK H140FK B160FK H160FK B180FK H180FK B200FK H200FK B225FK H225FK rednica zewn. sprzgła [mm] Odległo osiowa S Smax 3 6 Maks. przemieszczenie promieniowe K r S min 2 0,1 0,2 Osłona sprzgła (dwie równe połowy) Monta: element regulacyjny Maks. przemieszczenie ktowe S max. S min K w = S max - S min 0,1 0,2 0,3 osłona łoyska sprzgło silnik Podane wartoci K r i K w maj zastosowanie dla 1500 min -1. Dla wszystkich innych prdkoci zastosowanie ma: K w. S n bzw. K r. S n 1.) Wkr cz 2 w miejscu przycisku osłony łoyska 2.) Włó cz 3 przy szczelinie skierowanej wdół naciskajc wosi w kierunku silnika Osłona sprzgła Zgodnie z przepisami dotyczcymi zapobiegania wypadkom, pompa moe pracowa wyłcznie z osłon sprzgła. Naley zwróci uwag na zastosowany materiał osłony, który musi by nieiskrzcy. MP 100-polski strona 14 Rewizja 04

17 5.4 Napd 3.) Wkr cz 1 w osłon łoyska 4.) Skr cz 1 i 2 razem, co powoduje ustalenie elementu regulacyjnego Przy dobieraniu wielkoci silnika naley zwróci uwag, by spełniał on wymogi ISO Zapoznaj si z instrukcj obsługi producenta silnika. Przy zastosowaniach w strefach 1 i 2 naley stosowa silniki z wanym atestem Atex. Przed rozpoczciem prac, sprawd czy informacje na tabliczce znamionowej silnika odpowiadaj lokalnej sieci energetycznej. Przewód zasilania elektrycznego silnika musi by podłczony zgodnie ze schematem obwodowym dostarczonym przez producenta silnika. Naley zapewni wyłcznik zabezpieczajcy silnik. W obszarach zagroonych wybuchem, dla instalacji elektrycznej naley stosowa si take do IEC Naley upewni si, e rama podstawy (2x M10 dla rub uziemienia) była uziemiona we właciwy sposób. Kierunek obrotów moe by sprawdzany wyłcznie przy zalanej pompie. Praca na sucho spowoduje uszkodzenie pompy. 5.6 Sprawdzenie kocowe Sprawd ponownie ustawienie sprzgła w osi zgodnie z rozdziałem Obracajc sprzgło rk jednostka musi porusza si swobodnie i równomiernie. 5.5 Przyłcza elektryczne Prace nad przyłczami elektrycznymi mog by prowadzone wyłcznie przez upowaniony personel. Naley postpowa zgodnie z przepisami i zasadami dotyczcymi technologii elektrycznej, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczestwa. Naley przestrzega take przepisów krajowych firm, dostawców energii elektrycznej działajcych w danym obszarze. 6. Rozruch, działanie, zatrzymanie Instalacja moe by uruchamiana wyłcznie przez ludzi znajcych lokalne przepisy w zakresie bezpieczestwa oraz niniejsz Instrukcj (szczególnie przepisy i instrukcje dotyczce bezpieczestwa tu podane). Wskazówki dotyczce uytkowania pompy wody kotłowej Ograniczenia dla eliwa stosowanego w zasilaniu kotła lub zastosowaniach z kondensatem: warto ph 9,0 (optimum 9,3), krótkoterminowo: warto ph 8,5. Powysze wartoci musz by bezwzgldnie zagwarantowane po stronie ssania pompy. Uzdatnianie wody musi by zgodne ze specyfikacjami uzdatniania wody zasilajcej kotły w instalacjach parowych do 64 barów. Naley zdecydowanie unika kieszeni powietrznych w systemie. 6.1 Pierwszy rozruch Przed uruchomieniem pompy naley sprawdzi czy ponisze punkty zostały sprawdzone i wykonane: Łoyska s ju wypełnione smarem, wic s gotowe do pracy. Pompa i rura ssca musz by całkowicie zalane ciecz podczas rozruchu. Otwórz korki wkrcane "PM1" lub "M2" do napełniania pompy. Zamknij je kiedy woda wypływa. Obró jeszcze raz, rcznie pomp i sprawd czy porusza si swobodnie i równomiernie. Sprawd czy osłona sprzgła jest zamontowana i czy wszystkie urzdzenia zabezpieczajce działaj. Włcz wszelkie urzdzenia płuczce, uszczelniajce czy chłodzce, które s obecne. Otwórz zawór na rurze sscej / wlotowej. Ustaw suwak po stronie tłoczenia na ok. 25% wydajnoci pompy na jak system był zaprojektowany. W przypadku pomp z napdem o mocy niszej ni 30 kw, suwak moe równie MP 100-polski strona 15 Rewizja 04

18 pozosta zamknity przez chwil w trakcie rozruchu. Upewnij si, e jednostka jest podłczona do zasilania elektrycznego zgodnie ze wszystkimi przepisami i ze wszystkimi urzdzeniami zabezpieczajcymi. Sprawd kierunek obrotów włczajc i szybko wyłczajc pomp. Musi by zgodny ze strzałk pokazujc kierunek umieszczon na ramie. 6.2 Uruchomienie napdu Natychmiast (maks. 10 sekund przy 50 Hz lub maks. 7 sekund przy 60 Hz zasilaniu elektr.) po osigniciu normalnej prdkoci roboczej otwórz zawór na tłoczeniu i ustaw na wymagan warto robocz. Naley zachowa wartoci tłoczenia pompy zamieszczone s na tabliczce znamionowej, w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. Kada zmiana dozwolona jest tylko po konsulatacji z producentem! Praca przy zamknitym zaworze na ssaniu i / lub tłoczeniu jest zabroniona! Przy uruchamianiu bez cinienia wstecznego, naley wytworzy je poprzez zdławienie po stronie tłoczenia. Po osigniciu pełnego cinienia wstecznego otwórz zawór. Aby uszczelnienie wału mogło by monitorowane i pracowało bez przeszkód, w tym obszarze nie przewidziano adnej osłony. Dlatego naley zachowa ostrono podczas pracy pompy (długie włosy musz by zwizane i schowane, odzie nie moe by luna itp.). Uszczelnienie dławnicy: Uszczelnienie wymaga do prawidłowego funkcjonowania spustu (kropelkowego wylotu pompowanego medium). Ustaw właciw wielko upustu cieczy na pocztku. Redukuj j powoli przez pierwsze godziny pracy przez cigłe dokrcanie dławnicy (patrz pozycja 69 i M3 na rysunku przekrojowym) na ruchu pompy. Przyjmij warto kropel /minut. Z odcieku musi wydobywa si ciecz (nie para). Uszczelnienie pracujce na sucho stwardnieje i moe zniszczy tulej wału i / lub wał. Uszczelnienia mechaniczne: Uszczelnienia mechaniczne nie wymagaj obsługi i s prawie wolne od wycieków. Jeli pompa nie osiga zamierzonej wysokoci słupa cieczy lub jeli wystpuj nienormalne hałasy czy drgania: Wyłcz pomp (patrz rozdział 6.7) i poszukaj przyczyn (patrz rozdział 10). 6.3 Ponowne uruchomienie W zasadzie, naley przeprowadzi tak sam procedur jak dla pierwszego rozruchu. Jednak, nie ma ju potrzeby sprawdzania kierunku obrotów i dostpu do jednostki pompy. Pompa moe by ponownie uruchamiana w trybie automatycznym tylko, jeli upewnisz si, e na postoju pozostała wypełniona ciecz. Naley zachowa szczególn ostrono, aby nie dotyka gorcych czci maszyny oraz na niezabezpieczony obszar uszczelnienia wału podczas pracy pompy. Pamitaj, e systemy sterowane automatycznie mog włczy si w kadej chwili. Naley umieci odpowiednie oznaczenia ostrzegajce. 6.4 Ograniczenia pracy pompy Ograniczenia pracy pompy/zespołu dotyczce cinienia, temperatury, wydajnoci i prdkoci podane s w arkuszu danych i / lub potwierdzeniu zamówienia i naley ich przestrzega bez wzgldu na okolicznoci! Nie przekraczaj mocy wyjciowej podanej na tabliczce znamionowej silnika. Unikaj nagłych zmian temperatury (szok termiczny). Pompa i silnik powinny pracowa równomiernie, bez drga; sprawd to przynajmniej raz w tygodniu Przepływ min. / maks. Jeli nie podano adnych innych danych na krzywych czy w arkuszach danych, zastosowanie maj: Q min = 0,1 x Q BEP dla pracy krótkotrwałej Q min = 0,3 x Q BEP dla pracy cigłej Q min = 1,2 x Q BEP dla pracy cigłej *) Q BEP = Przepływ o optymalnej wydajnoci *) pod warunkiem, e NPSH instalacji > (NPSH pompy + 0,5 m) Media o właciwociach ciernych Pompujc ciecze z zawartoci składników o właciwociach ciernych naley oczekiwa zwikszonego zuycia uszczelnienia hydraulicznego i wału. Czstotliwo przegldów musi by zwikszona w porównaniu do warunków standardowych Dozwolona ilo rozruchów W przypadku silników elektrycznych ilo rozruchów podana jest w załczonych instrukcjach obsługi silnika. Jeli nie podano adnych wartoci czstotliwoci przełczania w instrukcji obsługi silnika, zastosowanie maj wartoci z wykresu 7. MP 100-polski strona 16 Rewizja 04

19 Ilo dozwolonych max. perm. starts/h rozruchów / godzin 100,0 10,0 1, Moc Motor silnika power [kw] [kw] Wykres 7 Jeli podane s dwie róne cyfry, naley zastosowa si do niszej z nich. 6.5 Smarowanie łoysk Smar Jako smaru podana jest w rozdziale 7.4 Jako smaru podana jest w rozdziale 7.4 Łoyska s wypełnione smarem na bazie litu ju w fabryce, wic s gotowe do uycia. Dostarczony smar jest odpowiedni do pracy w zakresie temperatur od -30 do +90 C (mierzone na powierzchni uchwytu łoyska). Uzupełnianie smaru odbywa si przez smarowniczki (G). Temperatura łoyska (mierzona na uchwycie łoyska) powinna by maks. o 50ºC wysza od temperatury otoczenia i nie moe przekracza 90ºC - do sprawdzenia przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku smarowania smarem stałym temperatura łoyska moe by okresowo wysza o 5-10ºC po ponownym smarowaniu, do momentu usunicia ewentualnego nadmiaru smaru z łoysk. 6.6 Monitoring W obszarach zagroonych wybuchem zaleca si monitorowanie temperatury łoysk i drga uchwytu łoyska. Regularny monitoring i konserwacja przedłuy ywotno twojej pompy czy zespołu pompy. Sprawdzaj pomp pod ktem szczelnoci przynajmniej raz w tygodniu. Sprawdzaj ilo wycieku z dławnicy przynajmniej raz w tygodniu (patrz rozdział 6.2 cz Uszczelnienie dławnicy ). Sprawdzaj urzdzenia monitorujce i regulacyjne systemów uszczelnienia, płukania czy chłodzenia raz w tygodniu, aby zapewni ich prawidłowe funkcjonowanie. Wychodzca woda chłodzca powinna by ciepła przy sprawdzaniu rk. Przy podwójnych uszczelnieniach mechanicznych, monitoruj cinienie i przepływ w obszarze uszczelnienia; sprawdzaj przynajmniej raz w tygodniu. Pompy naraone na działanie chemikaliów powodujcych korozj lub na zuycie cierne musz by poddawane okresowym przegldom pod ktem korozji i zuycia. Pierwsz inspekcj naley przeprowadzi po szeciu miesicach. Czstotliwo dalszych inspekcji powinna zosta okrelona na podstawie stanu pompy. 6.7 Zatrzymanie Zamknij zawór na tłoczeniu pompy przed (maks. 10 sekund) wyłczeniem silnika. Nie jest to wymagane jeli wystpuje zawór zwrotny ze spryn. Wyłcz silnik (upewnij si, e zatrzymuje si bez hałasu). Zamknij zawór po stronie ssania. Zamknij układy pomocnicze. Nie wyłczaj układu chłodzenia do momentu schłodzenia pompy. Jeli istnieje ryzyko zamarznicia, oprónij całkowicie pomp, obszary chłodzenia i rury. Jeli pompa pozostaje w warunkach roboczych (cinienie i temperatura) na czas postoju, pozostaw wszystkie układy uszczelniajce, płuczce i chłodzce włczone. Uszczelnienie wału musi pozosta aktywne jeli istnieje ryzyko zassania powietrza (w przypadku zasilania z układów próniowych czy pracy równoległej z współdzielon lini ssania). 6.8 Przechowywanie / dłusze okresy bezczynnoci Przechowywanie nowych pomp Jeli uruchomienie pompy nastpi po dłuszym okresie od momentu dostawy, zalecamy nastpujce rodki dla przechowywania pompy: Przechowywanie w suchym miejscu. Obracanie pompy rk przynajmniej raz w miesicu rodki zapobiegawcze przy dłuszej bezczynnoci Pompa pozostaje zainstalowana i gotowa do pracy: Naley przeprowadza ruchy testowe o długoci 5 min. w regularnych odstpach czasu. Długo interwału pomidzy ruchami testowymi zaley od instalacji. Jednak, nie rzadziej ni raz w tygodniu Dłusze okresy bezczynnoci Po dłuszych okresach bezczynnoci, uszczelnienie dławnicy moe stwardnie; naley je wymieni przed uruchomieniem. Podczas uruchamiania postpuj zgodnie z instrukcjami dla pierwszego rozruchu (patrz rozdział 6)! MP 100-polski strona 17 Rewizja 04

20 a) Pompy zalane Włczaj i natychmiast wyłczaj pompy w stanie gotowoci, przynajmniej raz w tygodniu. Uywaj, wg moliwoci, jako pompy głównej. Jeli pompa w trybie gotowoci pozostaje w warunkach roboczych (cinienie i temperatura) pozostaw wszystkie układy uszczelniajce, płuczce i chłodzce włczone. Wymie smar w łoyskach po 2 latach. Dławnica musi by regulowana, aby utrzyma smarowanie jej uszczelnienia (np. nie dociga zbyt mocno). b) Pompy oprónione Obracaj wał przynajmniej raz w tygodniu (nie włczaj ze wzgldu na prac na sucho). Wymie smar w łoyskach po 2 latach. Jeli pompa zatnie si, mona j uruchomi przez ostrone uderzanie w sprzgło w kierunku osiowym. Do tego celu uyj młotka plastikowego. 7. Serwisowanie, konserwacja 7.1 Uwagi ogólne Prace serwisowe i konserwacyjne musz by przeprowadzane wyłcznie przez przeszkolony, dowiadczony personel, zapoznany z zawartoci niniejszej Instrukcji lub przez personel producenta. Prace przy pompie lub zespole pompy powinny by prowadzone tylko w trakcie jej postoju. Patrz rozdział Uszczelnienia mechaniczne Przed otwarciem pompy wane jest, by zapozna si z rozdziałami 2 i 8. Jeli ciecz pompowana wycieka z uszczelnienia mechanicznego, oznacza to jego uszkodzenie i naley je wymieni. Wymiana uszczelnienia mechanicznego powinna odbywa si zgodnie z rozdziałem 8.6 Wymiana uszczelnienia wału. Uszczelnienia mechaniczne nie wymagaj obsługi i s prawie wolne od wycieków. Pompy z uszczelnieniem mechanicznym mog by uytkowane tylko jeli s całkowicie zalane i odgazowane. Komora uszczelnienia mechanicznego musi zawsze w trakcie pracy pompy, pozostawa zalana ciecz. Jeli ciecz pompowana wycieka z uszczelnienia mechanicznego, oznacza to jego uszkodzenie i naley je wymieni. Instalujc uszczelnienie mechaniczne naley upewni si, e obudowa uszczelnienia jest całkowicie czysta, szczególn uwag naley zwróci na powierzchni piercieni uszczelniajcych. Aby ułatwi wsunicie elementów wirujcych uszczelnienia na wał, naley nasmarowa wszystkie komponenty ruchome i powierzchnie lizgowe wod, wod z mydłem lub mydłem w płynie. Naley stosowa wyłcznie oleje mineralne na wypadek jeli wszystkie elastomery s olejoodporne. Nie naley smarowa powierzchni piercieni uszczelniajcych. Nie wciska elementów elastomerowych na ostre krawdzie, jeli to potrzebne naley zastosowa tuleje montaowe. 7.3 Dławnice Dławnice wymagaj cigłej konserwacji, zobacz rozdział 6.2 cz Dławnica. Jeli tempo odcieku nie moe ju by ustawione na właciwym poziomie, oznacza to, e uszczelnienie jest zuyte i naley je wymieni jak najszybciej (zwikszone zuycie tulei wału). Wymiana uszczelnienia mechanicznego powinna odbywa si zgodnie z rozdziałem 8.7 Wymiana uszczelnienia wału. W przypadku stosowania nowego uszczelnienia, na pocztku, element dławicy naley delikatnie docign (duy wyciek). Ustaw kocówki piercieni uszczelniajcych w przeciwnych pozycjach (patrz rysunek). Po chwili dokrcaj delkatnie dławnic do momentu kiedy wyciek jest zredukowany do kilku kropel na minut. Naley unika pracy na sucho. Metoda otwierania piercieni uszczelniajcych aby włoy je na wał Przesunite połczenia prawidłowo nieprawidłowo Ze wzgldu na ryzyko wypadków, wymiana uszczelnienia dławnicy pompy w trakcie jej pracy jest surowo zabroniona! 7.4 Smarowanie i wymiana czynnika smarujcego Ponowne smarowanie Łoyska smarowane smarem stałym z moliwoci ponownego smarowania musz by smarowane co 4000 godzin pracy, przynajmniej raz w roku. Wyczy najpierw smarowniczki (G). Jako smaru K2K-20, KP2K-20, itp, zgodnie z DIN 51825: - mydło litowe - NLGI KLASA 2 - Zakres temperatur -20 do 120 C - Punkt smarowania kroplowego > 175ºC - Lepko oleju bazowego 70 do 150 mm²/s przy 40 C Zmieniajc rodzaj smaru upewnij si, e jest on kompatybilny ze smarem resztkowym. MP 100-polski strona 18 Rewizja 04

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza Specyfikacje NC 8400 stalowa wieża chłodnicza NC Stalowa wieża chłodnicza Spis treści 2 / Podstawa / Dostępne opcje Podstawa 4 Wydajność termiczna 5 Gwarancja wydajności 5 Konstrukcja 5 obciążenia 6 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo