VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI"

Transkrypt

1 pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy dostawie, instalacji, uruchomieniu itp.! Artikel Nr Rev /2011

2 Deklaracja zgodnoci WE (dotyczy wyłcznie kompletnych, dostarczonych przez firm Xylem Water Solutions Austria GmbH agregatów) (zgodnie z Dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE załcznik II A) Producent: Xylem Water Solutions Austria GmbH Ernst Vogel-Strasse Stockerau Austria agregatów pompowych modeli wymienionych poniej deklaruje: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2, MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2, MPAI40.2, MPAI40.3, MPAI65.1, MPAI65.2, MPAI100.1, MPAI100.2, MPAI125.1, MPAI125.2 Dostarczone agregaty odpowiadaj właciwym przepisom Dyrektywy maszynowej WE 006/42/WE. Dostarczone silniki indukcyjne trójfazowe odpowiadaj przepisom Dyrektywy niskonapiciowej 2004/108/WE. Sporzdzono specjaln dokumentacj techniczn zgodnie z załcznikiem VII A. Producent przekae właciwemu urzdowi w razie potrzeby wymienion wyej specjaln dokumentacj techniczn w formie elektronicznej na nonikach danych. Wymienion wyej specjaln dokumentacj techniczn mona otrzyma, zwracajc si do: in. dypl. Gerhard Fasching dział Research & Development Xylem Water Solutions Austria GmbH Ernst Vogel-Strasse Stockerau Austria Zastosowano normy zharmonizowane, w szczególnoci: EN 809 :1998+A1:2009+AC:2010(D) EN 953 :1997+A1:2009(D) EN ISO :2010(D) EN :2006/A1:2009 D Niniejsza deklaracja traci swoj wano w przypadku nieuzgodnionej z nami zmiany dokonanej w agregacie, a take w przypadku, gdy agregat włczony zostanie w urzdzenia, dla których brak deklaracji zgodnoci zgodnie z Dyrektyw maszynow 2006/42/WE. Stockerau, Dir. Ing. Peter Steinbach Production manager

3 Tabliczka znamionowa pompy Informacje ogólne Gwarancja Przepisy dotyczce bezpieczestwa Oznaczenia wystpujce w Instrukcji Obsługi Zagroenia wynikajce z nieprzestrzegania Instrukcji dotyczcych bezpieczestwa Instrukcje dotyczce bezpieczestwa operatora / pracownika Instrukcje dotyczce konserwacji, przegldów i prac montaowych Zmiany dokonywane bez upowanienia i produkcja czci zapasowych Niewłaciwe działanie Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Uytkowanie zgodne z przepisami Opis Modele Uszczelnienie wału Łoyska Przyblione wartoci poziomu cinienia akustycznego Dozwolone obcienia i momenty obrotowe działajce na króce pompy Dozwolone cinienia i temperatury Transport, obsługa, przechowywanie Transport, obsługa Przechowywanie / konserwacja Monta / Instalacja Monta pompy / zespołu Podłczanie orurowania do pompy Sprzgło Napd Przyłcza elektryczne Sprawdzenie kocowe Rozruch, działanie, zatrzymanie SPIS TRECI 6.1 Pierwszy rozruch Uruchomienie napdu Ponowne uruchomienie Ograniczenia pracy pompy Smarowanie łoysk Monitoring Zatrzymanie Przechowywanie / dłusze okresy bezczynnoci Serwisowanie, konserwacja Uwagi ogólne Uszczelnienia mechaniczne Dławnice Smarowanie i wymiana czynnika smarujcego Sprzgło Czyszczenie pompy Demonta i naprawa pompy Uwagi ogólne Informacje ogólne Narzdzia i sprzt Demonta pompy Wymiana łoysk wałeczkowych Wymiana łoyska lizgowego Wymiana tulei wału z dławnic / Wymiana uszczelnienia mechanicznego Demonta Naprawy Ponowny monta Prace przygotowawcze Model MPA, MPAI (osiowe rury wlotowe) Model MP (łoyska po obu stronach) Czci zapasowe, pompy zapasowe Czci zapasowe Pompy w gotowoci Usterki przyczyny i rozwizania INSTRUKCJA OBSŁUGI MP 100-polski strona 1 Rewizja 04

4 Tabliczka znamionowa pompy Typ *) Typ pompy S/N *) Numer seryjny Year Rok produkcji Q Wydajno znamionowa w punkcie roboczym P Moc znamionowa w punkcie roboczym H Wysoko słupa cieczy w punkcie roboczym n Prdko p all w C Maks. dopuszczalne cinienie robocze obudowy (=najwysze cinienie tłoczenia przy roboczej temperaturze znamionowej, w której obudowa pompy bdzie uywana). t max op Maks. dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy Nr art. Numer zamówienia odpowiedni dla klienta Imp rednica zewntrzna wirnika *) Wszystkie szczegóły projektu i materiałów okrelone s w tej informacji. Musz by wymieniane we wszystkich zapytaniach skierowanych do producenta przy zamawianiu czci zapasowych. MP 100-polski strona 2 Rewizja 04

5 1. Informacje ogólne Ten produkt odpowiada wymogom Dyrektywy dotyczcej maszyn 2006/42/EG. Personel zatrudniony przy instalowaniu, obsłudze, przegldach i konserwacji musi wykaza si znajomoci przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom oraz odpowiednimi kwalifikacjami do tych prac. Jeli personel nie posiada odpowiedniej wiedzy, naley zapewni mu odpowiedni instrukta. Bezpieczestwo pracy dostarczonej pompy lub jednostki (= pompa z silnikiem) moe by gwarantowane tylko dla uytkowania zgodnego z przeznaczeniem zgodnie z załczonym arkuszem danych i / lub potwierdzeniu zamówienia, patrz rozdział 6 "Rozruch, działanie, zatrzymanie". Operator odpowiedzialny jest za przestrzeganie instrukcji i postpowanie zgodne z wymogami dotyczcymi bezpieczestwa podanymi w niniejszej Instrukcji obsługi. Sprawne działanie pompy lub zespołu pompy moe by osignite tylko jeli instalacja i konserwacja zostan przeprowadzone cile według reguł ogólnie stosowanych w dziedzinie techniki i elektrotechniki. Jeli nie wszystkie informacje zostan znalezione w niniejszej Instrukcji, prosimy o kontakt. Producent nie bierze odpowiedzialnoci za pomp lub zespół pompy w przypadku nie przestrzegania wskazówek niniejszej Instrukcji Obsługi. Niniejsza Instrukcja Obsługi powinna by przechowywana w bezpiecznym miejscu dla korzystania z niej w przyszłoci. Jeli pompa lub zespół pompy przekazywane s stronie trzeciej, wane jest by niniejsza Instrukcja Obsługi, warunki robocze i ograniczenia przekazane w Potwierdzeniu zamówienia, równie zostały przekazane w całoci. Niniejsza Instrukcja Obsługi nie bierze pod uwag wszystkich szczegółów projektowych i wariantów, ani te wszystkich moliwych, przypadkowych zdarze i zjawisk, które mog wystpi w trakcie instalacji, pracy i konserwacji. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszej Instrukcji Obsługi; jest ona przeznaczona wyłcznie do osobistego uytku właciciela pompy czy zespołu pompy. Instrukcja Obsługi zawiera informacje techniczne i rysunki, które nie mog, w całoci lub czciowo, by powielane, rozpowszechniane czy wykorzystywane bez upowanienia, dla celów konkurencji, ani te przekazywane innym. 1.1 Gwarancja Udzielamy gwarancji zgodnie z naszymi Warunkami Dostawy i/lub potwierdzeniem zamówienia. Prace naprawcze w okresie gwarancyjnym mog by przeprowadzane wyłcznie przez nas, lub na podstawie naszej pisemnej zgody. W przeciwnym razie gwarancja ustaje. Gwarancja długoterminowa obejmuje tylko prawidłow obsług i uytkowanie okrelonego materiału. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuycia oraz wszystkich czci ulegajcych zuyciu, takich jak wirniki, uszczelnienia wału, wały, tuleje wału, łoyska, piercienie lizgowe itp., lub zniszczenia powstałe podczas transportu lub niewłaciwej manipulacji. Aby gwarancja miała zastosowanie, wane jest by pompa lub zespół pompy uytkowany był zgodnie z warunkami roboczymi podanymi na tabliczce znamionowej, potwierdzeniu zamówienia i w arkuszu danych. Dotyczy to szczególnie wytrzymałoci materiałów, sprawnego działania pompy i uszczelnie wału. Jeli jeden lub wicej aspektów rzeczywistych warunków roboczych bdzie odbiegał od podanych, poprosimy o potwierdzenie na pimie czy pompa jest odpowiednia. 2. Przepisy dotyczce bezpieczestwa Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wane informacje, których naley przestrzega podczas montau i rozruchu pompy oraz w trakcie uytkowania i konserwacji. Z tego powodu niniejsza Instrukcja Obsługi musi by przeczytana przez wykwalifikowany personel odpowiedzialny za urzdzenie i/lub operatora instalacji zanim urzdzenie zostanie zainstalowane i przekazane do eksploatacji, musi te pozostawa przez cały czas dostpna w miejscu uytkowania pompy lub zespołu pompy. Niniejsza Instrukcja Obsługi nie odnosi si do Ogólnych przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom czy lokalnych przepisów w zakresie bezpieczestwa i/lub uytkowania. Operator odpowiedzialny jest za postpowanie zgodne z Instrukcj (jeli potrzeba wzywajc dodatkowy personel techniczny). Instrukcje i urzdzenia zabezpieczajce stosowane do obsługi i utylizacji pompowanego medium i/lub mediów pomocniczych słucych do płukania, smarowania, itp., szczególnie jeli s wybuchowe, toksyczne czy gorce, itp., nie s ujte w niniejszej Instrukcji Obsługi. Za kompetentn i zgodn z przepisami obsług odpowiedzialny jest wyłcznie operator. 2.1 Oznaczenia wystpujce w Instrukcji Obsługi Przepisy dotyczce bezpieczestwa zawarte w niniejszej Instrukcji s oznaczone przy pomocy specjalnych znaków zgodnie z norm DIN 4844: Uwaga dotyczca bezpieczestwa! Nie przestrzeganie moe spowodowa uszkodzenie pompy i jej funkcji. MP 100-polski strona 3 Rewizja 04

6 Oznaczenia EC-Ex Produkty przeznaczone do uytkowania w atmosferze wybuchowej musz by oznakowane. Ogólny symbol zagroenia! Zagroenie dla osób. Ostrzeenie o obecnoci napicia elektrycznego! Instrukcji załczonych bezporednio do pompy naley przestrzega bez wzgldu na okolicznoci. Instrukcje te musz by czytelne i w dobrym stanie. W ten sam sposób, podobnie do Instrukcji Obsługi pompy, wszystkie załczone instrukcje oprzyrzdowania (np. silnika) musz by oznaczone i dostpne. 2.2 Zagroenia wynikajce z nieprzestrzegania Instrukcji dotyczcych bezpieczestwa Nie przestrzeganie Instrukcji dotyczcych bezpieczestwa moe doprowadzi do utraty moliwoci reklamacji uszkodze. Dalsze nieprzestrzeganie moe doprowadzi do nastpujcych zagroe: Awaria wanych funkcji maszyny lub urzdzenia. Awaria przyrzdów elektronicznych i pomiarowych spowodowana polem magnetycznym. Zagroenie dla osób i ich mienia ze strony pola magnetycznego. Zagroenie dla osób za spraw urzdze elektrycznych, mechanicznych i chemicznych. Zagroenie dla rodowiska przez wyciek substancji niebezpiecznych. Przy zastosowaniu jednostki w obszarach zagroonych wybuchem naley zwróci szczególn uwag w punktach oznaczonych Ex. 2.3 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa operatora / pracownika W zalenoci od warunków pracy, zuycie, korozja czy starzenie ograniczy ywotno pompy/zespołu pompy i jej okrelon charakterystyk. Operator musi zapewni przeprowadzanie regularnych przegldów i konserwacji, aby wszystkie czci wymieniane były w odpowiednim czasie, co w przeciwnym razie mogłoby spowodowa zagroenie dla bezpiecznej pracy systemu. Jeli zauwaone zostan uszkodzenia lub anomalia w działaniu, naley natychmiast zatrzyma pomp. Jeli awaria czy uszkodzenie systemu lub jednostki moe prowadzi do obrae osób lub zniszczenia mienia, taki system musi zosta wyposaony w urzdzenia alarmowe i/lub zapasowe moduły, które bd regularnie testowane, aby upewni si e s sprawne. Jeli istnieje jakiekolwiek ryzyko obrae ciała ze strony gorcych czy zimnych elementów maszyny, czci te musz by zabezpieczone przed kontaktem z uytkownikiem lub naley umieci odpowiednie znaki ostrzegawcze. Osłony zabezpieczajce przed kontaktem z elementami ruchomymi (np. osłony sprzgła) nie mog by demontowane podczas pracy systemu. Jeli poziom hałasu pompy lub zespołu pompy jest wyszy ni 85 db(a), naley stosowa rodki ochrony słuchu przebywajc w pobliu pompy. Jeli media niebezpieczne (np. wybuchowe, toksyczne, gorce) wyciekaj (np. z uszczelnie wału), musz zosta skierowane tak, aby nie stanowiły zagroenia dla osób lub rodowiska. Naley przestrzega przepisów prawa. Naley zastosowa odpowiednie rodki zapobiegawcze chronice przed zagroeniami ze strony energii elektrycznej (np. stosujc si do lokalnych przepisów dotyczcych urzdze elektrycznych). Jeli na komponentach elektrycznych przeprowadzane s prace, naley odłczy je od sieci lub wyłczy główny wyłcznik i wyj bezpiecznik. Naley zastosowa wyłcznik zabezpieczajcy silnik. 2.4 Instrukcje dotyczce konserwacji, przegldów i prac montaowych Operator odpowiedzialny jest za wykonywanie konserwacji, inspekcji i prac montaowych przez upowaniony, kompetentny personel, który musi zapozna si z Instrukcj Obsługi. W zasadzie, wszelkie prace wykonywane przy pompie lub zespole pompy powinny by prowadzone na postoju pompy ze zrzuconym cinieniem. Wszystkie czci musz powróci do temperatury otoczenia. Naley upewni si, e nikt nie moe uruchomi silnika podczas takich prac. Wane jest, aby procedura zatrzymania systemu opisana w Instrukcji Obsługi była przestrzegana. Pompa lub systemy pomp przenoszce media niebezpieczne dla zdrowia musz przed ich rozmontowaniem zosta odkaone. Arkusze danych dotyczcych bezpieczestwa rónych pompowanych cieczy. Niezwłocznie po zakoczeniu pracy, wszystkie urzdzenia ochronne i zabezpieczajce musz by zamontowane na swoich miejscach lub uruchomione. 2.5 Zmiany dokonywane bez upowanienia i produkcja czci zapasowych Modyfikacje lub zmiany w obrbie maszyny dozwolone s na podstawie uzgodnienia z producentem. Oryginalne czci i akcesoria autoryzowane przez producenta słu zachowaniu bezpieczestwa. Stosowanie innych czci moe prowadzi do utraty gwarancji i wynikajcych z tego konsekwencji. 2.6 Niewłaciwe działanie Bezpieczestwo działania dostarczonej maszyny moe by zagwarantowane tylko, jeli uytkowana jest ona MP 100-polski strona 4 Rewizja 04

7 zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z dalszymi rozdziałami niniejszej Instrukcji. Limity wymienione w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia nie mog by przekraczane pod adnym pozorem. 2.7 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Przy zastosowaniu jednostki w obszarach zagroonych wybuchem rodki zapobiegawcze i informacje zawarte w rozdziałach i musz by przestrzegane, aby zagwarantowa ochron przed wybuchem Wypełnienie jednostki W trakcie pracy pompy układ rur na ssaniu i tłoczeniu oraz sama pompa musz by stale wypełnione pompowan ciecz. W ten sposób nie moe powsta atmosfera wybuchowa i unika si niebezpieczestwa pracy na sucho. Jeli operator nie moe tego zagwarantowa naley zastosowa odpowiednie rodki monitoringu. Dotyczy to take uszczelnie obudowy, urzdze pomocniczych uszczelnienia wału oraz systemów ogrzewania i chłodzenia, które musz by dokładnie wypełnione Oznaczenia Oznaczenia pompy odnosz si do samej pompy. W przypadku sprzgła i silnika naley zapewni dalsze dodatki, oddzieln Deklaracj zgodnoci oraz odpowiednie oznaczenia. Przykład oznaczenia pompy: CE Ex II 2 G c T.... Oznaczenie pokazuje teoretyczny zakres klas temperatur. Róne temperatury, dozwolone zgodnie z projektem pompy, pokazane s w rozdziale To samo dotyczy napdu. W przypadku całej jednostki (pompy, sprzgła, silnika) o rónych klasach temperatur, zastosowanie ma najnisza z nich Kontrola kierunku obrotów Kontrol kierunku obrotów naley przeprowadza wyłcznie z rozdzielonymi połowami sprzgła! Patrz rozdział 5.5 i 6.1. Jeli niebezpieczestwo wybuchu istnieje take podczas instalacji, nie naley przeprowadza kontroli kierunku obrotów przez krótkie uruchomienie pustej pompy, aby unikn niepodanego wzrostu temperatury w przypadku kontaktu pomidzy elementami ruchomymi i stałymi Praca pompy Pompa moe by uruchomiona tylko, jeli strona ssania jest całkowicie otwarta, a zawór po stronie cinieniowej jest nieznacznie uchylony. Moliwe jest jednak uruchamianie przy zamknitym zaworze zwrotnym. Niezwłocznie po uruchomieniu pompy naley wyregulowa zawór po stronie tłoczenia do warunków roboczych. Patrz rozdział 6.2. Praca przy zamknitym zaworze na ssaniu i / lub tłoczeniu jest zabroniona! Istnieje niebezpieczestwo, e wysokie temperatury powierzchniowe wystpi na obudowie pompy po stosunkowo krótkim czasie za spraw szybkiego podgrzania cieczy wewntrz pompy. Szybki wzrost cinienia wewntrz pompy moe prowadzi do przecienia i w konsekwencji do wybuchu pompy. W rozdziale podana jest warto przepływu minimalnego. Dłusze fazy pracy przy tych przepływach i wyznaczonych cieczach nie powoduj dodatkowego wzrostu temperatury powierzchniowej pompy. Naley wzi pod uwag informacje podane w rozdziale 6 niniejszej Instrukcji. W przypadku pomp z uszczelnieniami mechanicznymi dozwolone limity temperatury mog by przekroczone ze wzgldu na prac na sucho. Praca na sucho moe wystpi nie tylko przy niewystarczajco wypełnionym uszczelnieniu obudowy ale równie z powodu zbyt duej zawartoci gazu w medium. Uytkowanie pompy poza dozwolonymi zakresami roboczymi moe równie doprowadzi do pracy na sucho Limity temperatury W normalnych warunkach roboczych najwyszych temperatur naley spodziewa si na powierzchni obudowy pompy i w obszarze łoysk. Temperatura powierzchniowa wystpujca na obudowie pompy odpowiada temperaturze pompowanej cieczy. Jeli pompa jest podgrzewana (np. płaszczem grzewczym) naley zachowa ostrono i przestrzega klas temperatur przeznaczonych dla instalacji. W obszarze uchwytu łoyska naley zapewni swobodny kontakt midzy powierzchni, a otoczeniem. Podczas pracy pompy naley zabezpieczy urzdzenie przed nadmiernym odkładaniem si osadów (regularne czyszczenie), ma to na celu zapobieganie przed nagrzewaniem si powierzchni pompy ponad dozwolon warto. Operator instalacji musi zapewni utrzymanie okrelonej temperatury roboczej. Maks. dozwolona temperatura pompowanej cieczy na ssaniu zaley od poszczególnych klas temperatury. MP 100-polski strona 5 Rewizja 04

8 Ponisza tabela pokazuje teoretyczne limity temperatury pompowanej cieczy w odniesieniu do klas temperatur zgodnie z norm EN Klasa temperatury wg EN Limit temperatury pompowanej cieczy T4 (135 C) 135 C T3 (200 C) 140 C T2 (300 C) 140 C T1 (450 C) 140 C Poszczególne wartoci dozwolonych temperatur roboczych pompy zamieszczone s w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia a take na tabliczce znamionowej pompy. W obszarze łoysk gwarantowana jest klasa temperatury T4, pod warunkiem, e temperatura otoczenia wynosi 40ºC, a urzdzenie jest właciwie uytkowane i konserwowane Konserwacja Dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy naley przeprowadza regularne przegldy, sprawdzajc czy jednostka jest poddawana właciwym konserwacjom i utrzymana w dobrym stanie technicznym. Przykład: Funkcjonowanie łoysk. Warunki robocze i zastosowanie maj zdecydowany wpływ na osigan przez nie ywotno. Regularne kontrole czynnika smarujcego i dwiku podczas pracy pomagaj unika wystpowania nadmiernych temperatur podczas pracy łoysk czy te defektów ich uszczelnie. Patrz rozdział 6.6 i 7.4. Funkcjonowanie uszczelnienia wału musi by zabezpieczone przez regularne kontrole. Jeli zainstalowane s układy pomocnicze (np. zewntrzne płukanie, chłodzenie, ogrzewanie) naley sprawdzi, czy urzdzenia monitorujce potrzebne s do zabezpieczenia ich funkcjonowania Przełczniki elektryczne i urzdzenia sterujce, oprzyrzdowanie i akcesoria Przełczniki elektryczne i urzdzenia sterujce, oprzyrzdowanie i akcesoria takie, jak zbiorniki płuczce itp., musz odpowiada wymogom dotyczcym bezpieczestwa i przepisom w zakresie zabezpiecze przeciwwybuchowych. 2.8 Uytkowanie zgodne z przepisami Prdko, cinienie, temperatura Naley podj odpowiednie rodki bezpieczestwa na instalacji zapewniajce, e prdko, cinienie i temperatura pompy oraz uszczelnienia wału nie przekrocz wartoci granicznych podanych w arkuszu danych i / lub potwierdzeniu zamówienia. Podane cinienie dopływu (cinienie systemu) musi by równie wystarczajco wysokie. Ponadto, cinienie udarowe, mogce wystpi przy zbyt szybkim zatrzymaniu urzdzenia, musi by zatrzymane z dala od pompy (np. przez zawór zwrotny po stronie cinieniowej, koło zamachowe, zbiorniki powietrza). Naley unika szybkich zmian temperatur. Mog one spowodowa szok termiczny i doprowadzi do uszkodze lub niewłaciwego funkcjonowania poszczególnych komponentów Dozwolone obcienia króów i momenty W zasadzie orurowanie na ssaniu i tłoczeniu musi by zaprojektowane w taki sposób, aby na pomp działały jak najmniejsze siły. Jeli nie jest to moliwe, w adnym przypadku nie naley przekracza wartoci podanych w rozdziale 3.5. Dotyczy to pracy pompy jak i jej postoju, a wic wszystkich moliwych cinie i temperatur jednostki NPSH cinienie na ssaniu netto Pompowana ciecz musi mie minimalne cinienie NPSH na wlocie do wirnika aby zapewni prac bez kawitacji tzn. zabezpieczy pomp przed przerwaniem przepływu. Ten warunek jest spełniony jeli warto NPSH systemu (NPSHA) jest wiksza od wartoci NPSH pompy (NPSHR) we wszystkich warunkach roboczych. Naley zwróci szczególn uwag na warto NPSH przy pompowaniu cieczy w zakresie bliskim parowania. Jeli warto NPSH pompy jest zbyt niska moe to doprowadzi do uszkodzenia materiału z powodu kawitacji czy uszkodze wywołanych przegrzaniem. Warto NPSH pompy (NPSHR) pokazana jest na krzywych dla kadego typu pompy Uszczelnienie, płukanie, chłodzenie Naley zapewni odpowiednie rodki regulacji i monitoringu uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. W przypadku obsługi cieczy niebezpiecznych lub w zakresie wysokich temperatur, naley zachowa szczególn ostrono i upewni si, e pompa zostanie wyłczona jeli wystpi awaria systemów uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. Systemy uszczelnienia, płukania i chłodzenia musz by zawsze gotowe do pracy przed uruchomieniem pompy. Nie naley ich wyłcza przed zatrzymaniem pompy, pod warunkiem e natura pracy na to w ogóle pozwala Przepływ minimalny Jeli pompa uruchamiana jest przy zamknitym zaworze na linii cinieniowej, naley zwróci uwag na to, e moc pobierana przez pomp przekazywana jest pompowanej cieczy w postaci ciepła. Moe to powodowa nadmierne nagrzewanie si cieczy w relatywnie krótkim czasie, co w konsekwencji moe doprowadzi do zniszczenia wewntrznych elementów pompy. Po osigniciu przez pomp prdkoci MP 100-polski strona 6 Rewizja 04

9 roboczej, naley otworzy zawór na tłoczeniu, tak szybko jak to moliwe. Jeli warunki pracy oznaczaj, e Q = 0 jest nieuniknione, lub jeli gorca woda jest cyrkulowana, naley zapewni wolny przepływ, zawór zwrotny lub, w mniejszych układach, rur obejcia. Chtnie udzielimy porady przy okrelaniu minimalnego przepływu lub projektowaniu linii obejcia Zabezpieczenie przed prac na sucho Pompy, w adnych okolicznociach, nie mog pracowa bez pompowanego medium poniewa przegrzanie moe doprowadzi do zniszczenia elementów pompy (np. uszczelnienia mechanicznego) Przepływ wsteczny W systemach gdzie pompy pracuj w zamknitych obiegach pod cinieniem (poduszki gazowe, cinienie pary), cinienie poduszki gazowej nie moe by redukowane poprzez pomp, poniewa prdko przepływu wstecznego moe by o wiele wysza ni prdko robocza co spowoduje zniszczenie jednostki. 3. Opis 3.1 Modele Konstrukcja MP: Wał poziomy z łoyskami po obu kocach, po stronie napdu i stronie tłoczenia (standard), kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara z odgałzieniem sscym po lewej stronie i krócem tłoczenia skierowanym osiowo w gór. Smarowanie smarem stałym. Opcjonalnie: Króciec sscy po prawej stronie lub skierowany promieniowo w gór, gał tłoczenia po lewej lub prawej stronie, napd po stronie ssania (kierunek obrotów przeciwny do ruchu wskazówek zegara). Konstrukcja MPA: Króciec o układzie end suction (zmiennokierunkowe) króciec tłoczenia skierowany promieniowo w gór. Napd po stronie tłoczenia. Łoysko oporowe po stronie napdu, smarowanie smarem stałym, łoysko lizgowe smarowane medium pomidzy pierwszym i drugim stopniem. Opcjonalnie:Króciec tłoczenia po stronie lewej lub prawej. Konstrukcja MPAI : Tak jak konstrukcja MPA ale z induktorem. Pompy zaprojektowane s jako systemy modularne i mog by dostarczane w wielu wariantach (np. róne materiały, uszczelnienia wału, róne rodzaje smarowania, chłodzenia/ ogrzewania itd.). Dozwolone warunki stosowania i szczegóły konstrukcyjne dostarczanej pompy zamieszczone s w załczonym arkuszu danych i / lub potwierdzeniu zamówienia. 3.2 Uszczelnienie wału W zasadzie s dwa rodzaje uszczelnie wału: dławnica i uszczelnienie mechaniczne, gdzie oba te rodzaje maj take wiele wariantów. Rodzaj uszczelnienia wału pompy podany jest w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. Instrukcje dla uszczelniania dławnicy mona znale w rozdziale 7.3, a instrukcje instalowania i obsługi uszczelnie mechanicznych w rozdziale 8 Demonta i naprawa pompy. Wicej szczegółów na temat dławnic i uszczelnie mechanicznych oraz powizanych z nimi zagroe mona znale w rozdziałach 6.6, 7.2 i 7.3. W obszarach zagroonych wybuchem stosowanie pomp z dławnicami jest zabronione. 3.3 Łoyska Konstrukcja MP: Łoyska na obu kocach; łoysko oporowe po stronie tłoczenia, łoysko kulkowe po stronie ssania. Smarowanie: Smarowanie smarem stałym (wersja standardowa) z mechanizmem smarujcym (smarowniczka). Konstrukcja MPA, MPAI: Łoysko oporowe po stronie tłoczenia, smarowanie medium, łoysko lizgowe smarowane medium pomidzy pierwszym i drugim stopniem po stronie ssania. Smarowanie: Smarowanie smarem stałym (wersja standardowa) z mechanizmem smarujcym (smarowniczka). Typy łoysk Wielko pompy Strona ssania (tylko MP) Smar Typ łoyska Strona tłoczenia (MP, MPA, MPAI) MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C C3 MP/MPA/MPAI C3 MP/MPA/MPAI C3 MP/MPA/MPAI C3 MP/MPA/MPAI C3 2x 7308 (układ X) 2x 7308 (układ X) 2x 7310 (układ X) 2x 7310 (układ X) MP 100-polski strona 7 Rewizja 04

10 3.4 Przyblione wartoci poziomu cinienia akustycznego Moc nominaln a P N w kw Poziom cinienia akustycznego L pa w db(a) Pompa Pompa + silnik min -1 min -1 min -1 min -1 min -1 min -1 1,5 66,7 65,8 65,3 68,2 66,0 65,5 2, ,5 69,2 67,2 66, ,1 67,6 71,5 68,3 68,5 4 69, ,5 72,1 69,2 69,2 5, ,5 73,1 70,4 70,1 7,5 71, ,5 73,7 71,3 71, ,3 72,3 71,8 75,0 73,2 72, ,2 73,3 72,8 75,6 74,0 74,0 18,5 74, ,5 76,1 74,6 76, ,5 74, ,1 75,1 76, ,5 75,6 75,1 77,8 76,1 75, ,1 76,2 75,7 78,3 76,8 76, ,9 76,9 76,4 79,4 77,4 76, ,5 77, ,1 78,0 77, ,4 78, ,4 78,9 78, ,1 79,1 78,6 81,8 79,4 79, ,8 79,8 83,4 80, ,3 80,4 83,7 80, , ,1 81, ,7 84, ,4 86, ,1 86, ,6 86, ,9 87, ,4 87, ,6 88,3 Poziom cinienia akustycznego L pa mierzony w odległoci 1 m od powierzchni pompy wg DIN 45635, cz 1 i 24. Wpływy pomieszczenia i fundamentu nie s brane pod uwag. Tolerancja dla tych wartoci wynosi ±3 db(a). Dodatkowo przy pracy 60 Hz: Pompa: Pompa z silnikiem: +4 db(a) 3.5 Dozwolone obcienia i momenty obrotowe działajce na króce pompy zgodnie z zaleceniami Europump dla pomp wg ISO Poszczególne siły i momenty oraz siły zbiorcze i momenty zbiorcze podane w tabeli nie mog by przekraczane. F = ( Fx + Fy + Fz ) [ N] M = ( Mx + My + Mz ) [ Nm] Konstrukcja MP Dopuszczalne siły / momenty działajce na połczenia DNS ssania Wymiar MP40.2 MP40.3 DNS 65 MP65.1 MP65.2 DNS 100 MP100.1 MP100.2 DNS 125 MP125.1 MP125.2 DNS 150 Poziome króce ssce Prawe lub lewe Pionowe króce ssce Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M MP 100-polski strona 8 Rewizja 04

11 Konstrukcja MPA, MPAI Dopuszczalne siły / momenty działajce na połczenia DNS ssania konstrukcje MP, MPA, MPAI Dopuszczalne siły / momenty działajce na połczenia DND tłoczenia Wymiar MPA40.2 MPAI40.2 MPA40.3 MPAI40.3 DNS 65 MPA65.1 MPAI65.1 MPA65.2 MPAI65.2 DNS 100 MPA100.1 MPAI100.1 MPA100.2 MPAI100.2 DNS 125 MPA125.1 MPAI125.1 MPA125.2 MPAI125.2 DNS 150 Pionowe króce ssce Fx 620 Fy 560 Fz 510 F 980 Mx 350 My 200 Mz 260 M 480 Fx 1010 Fy 900 Fz 810 F 1850 Mx 440 My 260 Mz 330 M 610 Fx 1250 Fy 1130 Fz 1010 F 1970 Mx 570 My 350 Mz 440 M 800 Fx 1500 Fy 1350 Fz 1220 F 2360 Mx 700 My 440 Mz 540 M 990 Instrukcje ogólne: Kierunki sił i momentów: Fx.. siła skierowana w osi x (wał pompy) Fy.. siła skierowana w osi y(prostopadła do osi x) Fz.. siła skierowana w osi z(prostopadła do osi x) Mx..moment wokół osi x My..moment wokół osi y Mz..moment wokół osi z Wymiar MP40.2 MP40.3 MPA40.2 MPAI40.2 MPA40.3 MPAI40.3 DND 40 MP65.1 MP65.2 MPA65.1 MPAI65.1 MPA65.2 MPAI65.2 DND 65 MP100.1 MP100.2 MPA100.1 MPAI100.1 MPA100.2 MPAI100.2 DND 100 MP125.1 MP125.2 MPA125.1 MPAI125.1 MPA125.2 MPAI125.2 DND 125 Pionowe króce cinieniowe Poziome króce cinieniowe Prawe lub lewe Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Połczenia ssania i tłoczenia musz by rozwaane oddzielnie. Jeli nie wszystkie obcienia osigaj wartoci graniczne, jedno z tych obcie moe przekroczy warto graniczn o 1.4 raza. Naley zastosowa si tutaj do nastpujcego wymagania: (( 2 Fberechnet / F..) ( / max zul M berechnet + M ) 2 max. zul. MP 100-polski strona 9 Rewizja 04

12 3.6 Dozwolone cinienia i temperatury W zasadzie zastosowanie maj wartoci cinienia i temperatury podane w arkuszu danych i/lub w potwierdzeniu zamówienia oraz na tabliczce znamionowej. Wartoci (cinienia i temperatury) przekraczajce podane wartoci lub spadajce poniej (temperatura) nie s dozwolone. Jeli nie okrelono adnych wartoci cinienia i/lub temperatury w arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia, ponisze wartoci graniczne maj zastosowanie dla cinienia zasilania i temperatury pomieszczenia: Cinienie zasilania (cinienie systemu) = cinienie na wlocie pompy: Konstrukcja MP: maks. 40 barów Konstrukcja MPA, MPAI maks. 10 barów Temperatura pomieszczenia: maks. 40 C Uytkujc pomp naley stosowa si take do przepisów i zarzdze (np. DIN 4747 lub DIN 4752, Rozdział 4.5). Krzywa wg EN 1092 Maks. dopuszczalne cinienie robocze (obudowa i kołnierz) ma zastosowanie dla nastpujcych kodów materiałowych: 111, 211, 311, 262, 411, 462 Krzywa wg EN 1092 Maks. dopuszczalne cinienie robocze (obudowa i kołnierz) ma zastosowanie dla nastpujcych kodów materiałowych: 532, 141, 341, 151, 351, 672 Kody zastosowanych materiałów mona sprawdzi w arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia. Wymienione limity cinienia i temperatury maj zastosowanie do materiałów standardowych. Wartoci graniczne dla innych materiałów dostpne s na yczenie. 4. Transport, obsługa, przechowywanie 4.1 Transport, obsługa Niezwłocznie po dostarczeniu/odbiorze pompy sprawd, czy nie jest ona uszkodzona i czy nie brakuje czci Pompa/zespół pompy musi by transportowana bardzo ostronie i przez wykwalifikowany personel. Naley unika silnych uderze Utrzymuj pomp/zespół pompy w takiej samej pozycji jak dostarczono j z fabryki. Zapoznaj si z instrukcjami na opakowaniu. Strona ssania i tłoczenia pompy musz by zamknite zalepkami na czas transportu i przechowywania. Naley utylizowa wszystkie opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Urzdzenia do podnoszenia (np. wózek widłowy, dwig, urzdzenia dwigowe, koła pasowe, zawiesia, itp.) musz by odpowiednio wytrzymałe i mog by obsługiwane wyłcznie przez upowanione osoby. Pompa/ zespół pompy mog by unoszone wyłcznie za miejsca stałe, takie jak obudowa, kołnierze czy rama. Rysunki 1a, 1b i 2 pokazuj prawidłowe postpowanie przy transporcie dwigiem. rys. 1a MP 100-polski strona 10 Rewizja 04

13 Zelizgnicie pompy/ zespołu pompy z transportujcego urzdzenia podnoszcego moe spowodowa uszkodzenia ciała i mienia. rys. 1b rys. 2 Nie stawaj pod unoszonym ładunkiem zastosuj si do ogólnych przepisów przeciwdziałania wypadkom Pompa/ zespół musi by zabezpieczone przed przewróceniem si lub zelizgniciem do momentu zamocowania go w miejscu docelowym. Zawiesia nie mog by mocowane do kocówek wałów czy oczek silnika. 4.2 Przechowywanie / konserwacja Pompy lub jednostki przechowywane przez dłuszy okres czasu przed ich rozruchem (maks. 6 miesicy) musz by zabezpieczone przed wilgoci, drganiami i brudem (np. przez zawinicie w papier nasczony oliw czy foli). Pompy musz by przechowywane w miejscu gdzie s zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, np. pod suchym przykryciem. W tym czasie wszystkie linie ssania i tłoczenia oraz ich wloty i wyloty musz by zamknite lepymi kołnierzami lub zalepkami. W przypadku dłuszych okresów przechowywania wymagane jest zakonserwowanie powierzchni obrabianych mechanicznie i uszczelnie, zabezpieczajc je przed wilgoci! Pompy oprónione Obracaj wał przynajmniej raz w tygodniu (nie włczaj ze wzgldu na prac na sucho). Wymie smar w łoyskach po 2 latach. Jeli pompa zatnie si, mona j uruchomi przez ostrone uderzanie w sprzgło w kierunku osiowym. Do tego celu uyj młotka plastikowego. Konserwacja Przechowujc pompy przez okres dłuszy ni 3 miesice (w zalenoci od zlecenia; patrz równie naklejka na pompie) Specjalna konserwacja została wykonana w fabryce. Produkt stosowany do konserwacji naley wypłuka z jednostki przed pierwszym uruchomieniem. 5. Monta / Instalacja 5.1 Monta pompy / zespołu Monta pompy na ramie podstawy Pompa z silnikiem (= zespół pompy) musz mie zapewnion ram podstawy wykonan ze stali lub eliwa lub ram prefabrykowan (spawan), jeli nie ma jej jeszcze na miejscu lub nie jest objta zakresem dostawy. Taka rama musi by umieszczona na fundamencie, który jest wytrzymały na wszystkie obcienia, które mog wystpi podczas pracy (patrz rozdział 5.1.2). Montujc pomp na ramie podstawy naley zwróci uwag na: Rama musi by mocna, aby nie wystpiły adne skrcenia czy drgania w trakcie pracy pompy. Powierzchnie montaowe stóp pompy i silnika na podstawie musz by płaskie (wymagana obróbka mechaniczna). Usztywnienie pompy prowadzi do przedwczesnego uszkodzenia pompy i utraty gwarancji. Otwory montaowe pompy musz by wykonane tak, by zapewni bezpieczne zamocowanie. Naley zapewni odpowiedni przestrze pomidzy pomp i wałem silnika, w zalenoci od zastosowanego sprzgła, patrz rozdział 5.3. Naley zapewni odpowiedni ilo podkładek regulacyjnych pomidzy pomp, a ram podstawy, aby w przypadku demontau pompy moliwa była regulacja równej wysokoci pomidzy spodem i lini rodkow (zalecana regulacja w pionie od 4 do 6 mm). Wyrównanie w osi pompy i silnika, patrz rozdział Monta jednostki na fundamencie Miejsce, gdzie pompa ma by zamontowana musi by przygotowane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach wymiarowych. Betonowy fundament powinien mie odpowiedni sztywno wg normy DIN 1045 lub odpowiednika tej normy (min. BN 15), aby zapewni pewny, funkcjonalny monta. Przed zamontowaniem jednostki betonowy fundamentu musi by zwizany. Jego powierzchnia musi by pozioma i równa. MP 100-polski strona 11 Rewizja 04

14 Naley zapewni odpowiedni przestrze dla prac konserwacyjnych i naprawczych, szczególnie dla wymiany silnika lub kompletnego zespołu pompy. Wentylator silnika musi mie odpowiedni przestrze do pobierania odpowiedniej ilo chłodnego powietrza, a kratka wlotowa musi znajdowa si przynajmniej 10 cm od cian, itp. Naley zapewni odpowiednie zagłbienia dla rub kotwowych. Jeli nie jest to moliwe, mona uy rub rozporowych lub kotw rozporowych z epoksydowymi kapsułami. Montujc pomp na fundamencie naley ustawi króciec ssania przy pomocy poziomicy (umieszczonej na tym krócu). Dopuszczalna odchyłka wynosi 0,5 mm/m. Po włoeniu rub fundamentowych naley je zala betonem w fundamencie. Po zwizaniu wylanego betonu naley sprawdzi ustawienie sprzgła w osi zgodnie z rozdziałem 5.3.1, a ewentualne odchyłki naley skorygowa regulujc ram w obszarze silnika. Chropowato ramy podstawy musi wynosi 0,5 mm/m zanim rama zostanie wypełniona lub zamocowana. Do regulacji mona zastosowa podkładki lub ruby regulacyjne (opcjonalne, nie dostarczane standardowo). Podkładki regulujce w poziomie musz by włoone obok kotw fundamentowych i musz lee w poziomie. Po tym naley dokrci symetrycznie ruby fundamentowe, ale tylko nieznacznie. Wypełnienie ramy podstawy betonem niekurczliwym. Uwaga: Unikaj pcherzy powietrza (Np. z powodu drga). Sprawd, czy beton dobrze zwizał i czy jest twardy. Przeprowad odpowiedni obróbk betonu wg DIN Po zwizaniu dokr równomiernie i mocno kotwy fundamentowe. Sprawd ustawienie sprzgła w osi wg rozdziału i dokonaj odpowiedniej korekty, jeli to potrzebne. Nastpnie sprawd czy wszystkie ruby pomidzy pomp/ silnikiem i ram dokładnie przylegaj. Pomimo, e oryginalne ramy MP maj solidn konstrukcj, zalecane jest wypełnienie ustawionej na gotowe ramy do wysokoci obrzea. Jeli przylegajce komponenty powoduj transmisj drga, naley je zabezpieczy przez odpowiednie poduszki tłumice drgania (drgania zewntrzne mog le wpływa na łoysko). Aby zapobiec transmisji drga na przylegajce komponenty, fundament powinien by wlany na odpowiedniej płycie izolacyjnej. Wielko poduszek izolacyjnych bdzie róna, w zalenoci od okolicznoci i powinna by okrelona przez dowiadczonego specjalist. 5.2 Podłczanie orurowania do pompy Pompa nie moe by traktowana jako punkt zamocowania dla orurowania. Dozwolone obcienia orurowania nie mog by przekroczone, patrz rozdział Rura ssania i tłoczenia Rury musz mie wymiary i konstrukcj tak, aby ciecz mogła swobodnie płyn do pompy i aby pompa mogła bezproblemowo funkcjonowa. Szczególn uwag naley zwróci na zapewnienie szczelnoci rur na ssaniu i właciwej wartoci NPSH. W warunkach wysokoci ssania pompy ustaw poziomy odcinek rury sscej w kierunku pompy tak, by była nieznacznie uniesiona w gór, co zabezpieczy przed powstaniem kieszeni powietrznych. W warunkach dodatniego cinienia ssania zainstaluj orurowanie ssce w pozycji nieznacznie nachylonej w stron pompy. Nie instaluj kształtek czy kolan w pobliu króca sscego. Jeli na ssaniu wystpuje prónia i istnieje moliwo pojawienia si pcherzyków gazu w cieczy, zalecane jest zamontowanie linii odgazowujcej przed ssaniem pompy z nawrotem do rury zasilajcej, powyej maksymalnego poziomu cieczy. Dodatkowe orurowanie płukania odgałzienie odgazowujce na tłoczeniu ułatwia odpowietrzanie pompy przed jej rozruchem (Rys.3). rys. 3 Linia odgazowania Układajc rury naley upewni si, e pozostawiony jest dostp do pompy w przypadku konserwacji, instalacji i demontau. Patrz Dozwolone obcienia i momenty obrotowe działajce na króce pompy (rozdział 3.5). Jeli w orurowaniu zastosowane zostały złcza kompensacyjne, musz by one podparte w taki sposób, aby pompa nie była nadmiernie obciona ze wzgldu na cinienie w tych rurach. Przed podłczeniem do pompy: zdejmij zalepki z rur ssania i tłoczenia. Przed uruchomieniem, orurowanie, armatura i urzdzenia musz by wyczyszczone z rozprysków spawalniczych, zgorzeliny itp., Wszelkie zenieczyszczenia musz by całkowicie usunite z jednostek pomp, które s podłczone MP 100-polski strona 12 Rewizja 04

15 porednio lub bezporednio do systemów wody pitnej, zanim zostan zainstalowane i uruchomione. Aby zabezpieczy uszczelnienie wału (szczególnie uszczelnienia mechaniczne) przed zanieczyszczeniami, zaleca si zainstalowanie sita o gstoci 800 mikronów w rurze sscej /wlotowej przy rozruchu silnika. Jeli układ orurowania jest testowany przy zainstalowanej pompie, nie wolno przekracza dozwolonego cinienia w obudowie pompy i / lub uszczelnieniu wału. Opróniajc rur po próbie cinieniowej, upewnij si, e pompa jest odpowiednio przygotowana (zagroenie powstaniem rdzy i innych problemów przy rozruchu). W przypadku pomp z dławnicami, wymie uszczelnienie dławnicy po próbie cinieniowej (uszczelnienie mogło by poddane działaniu nadmiernego cinienia i nie nadaje si do dalszego uytku) Przyłcza dodatkowe Naley zamontowa wszelkie wymagane przyłcza rur uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. Prosimy o zapoznanie si z arkuszem danych, aby zobaczy które rury, cinienia i wielkoci s wymagane. Pozycja i wielko przyłczy pompy podane s w załczniku Przyłcza. Te przyłcza s bardzo wane dla funkcjonowania pompy! Zaleca si, aby zainstalowane było orurowanie odbierajce wszelkie wycieki z uszczelnienia wału. Informacje o podłczeniu zobacz załcznik Przyłcza. Elementy sprzgła musz by na równej powierzchni z kocówk wału. Zabezpieczy piasty sprzgła przed przesuniciem osiowym przy uyciu ruby zabezpieczajcej Ustawianie sprzgła w osi Osiowanie sprzgła naley przeprowadza z najwysz uwag i starannoci, aby jednostka mogła pracowa bezawaryjnie. Jeli nie zastosujesz si do tej wskazówki utracisz gwarancj! Po zamontowaniu na fundamencie i podłczeniu orurowania, sprzgło musi by ponownie ustawione w osi, nawet jeli jednostka została dostarczona jako kompletny zespół zamontowany na ramie. Przed uruchomieniem, starannie wyczy kocówki wału i elementy sprzgła. Jednostka jest prawidłowo wyosiowana kiedy liniał połoony w osi na obu połowach sprzgła pokazuje tak sam warto w kadym punkcie na obwodzie. Nastpnie, obie połowy sprzgła musz mie tak sam odległo od siebie w kadym punkcie obwodu. Naley to sprawdzi przy pomocy wzornika, szczelinomierza czy czujnika zegarowego; patrz rysunek. 4 i 5. Dozwolone tolerancje dla twojego sprzgła podane s w instrukcji obsługi sprzgła. Dokładna charakterystyka sprzgła znajduje si w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. 5.3 Sprzgło Naley upewni si, e nikt nie moe uruchomi silnika podczas prac przy sprzgle. Zgodnie z przepisami dotyczcymi zapobiegania wypadkom jednostka pompy moe pracowa tylko przy zamontowanej osłonie sprzgła. Przy pracy w strefach 1 i 2 naley stosowa sprzgła z wanym atestem Atex. Naley stosowa si do instrukcji producenta Instalacja sprzgła Jeli zespół pompy nie jest całkowicie zmontowany w momencie dostawy na miejsce uytkowania, a producent nie podaje oddzielnych instrukcji obsługi, naley postpowa według poniszych punktów: Przed uruchomieniem, starannie wyczy kocówki wału i elementy sprzgła. Nacign sprzgło na kocówk wału, bez uderzania. Sprzgło moe by wczeniej podgrzane w kpieli olejowej o temp. ok. 100ºC (naciganie jest wtedy łatwiejsze). Zdj najpierw okładziny gumowe z czci sprzgła. liniałem szczelinomierze Rys. 4 osiowanie sprzgła liniałem i szczelinomierzem Rys. 5 osiowanie sprzgła czujnikiem zegarowym Sprawd ponownie wyosiowanie sprzgła po pracy w warunkach ciepłych i pod cinieniem systemowym (jeli dostpne), jeli potrzeba skoryguj. Wczeniej zapoznaj si z rozdziałem 6! Krcc rk jednostka musi obraca si swobodnie i równomiernie. Niewłaciwe wyosiowanie jednostki moe doprowadzi do uszkodzenia sprzgła i urzdzenia! MP 100-polski strona 13 Rewizja 04

16 Po wyosiowaniu i przed rozruchem zamontuj osłon sprzgła. Elementy: Dozwolone przemieszczenie dla sprzgieł elastycznych Wielko sprzgła H80FK H95FK H110FK B125KF H125FK B140FK H140FK B160FK H160FK B180FK H180FK B200FK H200FK B225FK H225FK rednica zewn. sprzgła [mm] Odległo osiowa S Smax 3 6 Maks. przemieszczenie promieniowe K r S min 2 0,1 0,2 Osłona sprzgła (dwie równe połowy) Monta: element regulacyjny Maks. przemieszczenie ktowe S max. S min K w = S max - S min 0,1 0,2 0,3 osłona łoyska sprzgło silnik Podane wartoci K r i K w maj zastosowanie dla 1500 min -1. Dla wszystkich innych prdkoci zastosowanie ma: K w. S n bzw. K r. S n 1.) Wkr cz 2 w miejscu przycisku osłony łoyska 2.) Włó cz 3 przy szczelinie skierowanej wdół naciskajc wosi w kierunku silnika Osłona sprzgła Zgodnie z przepisami dotyczcymi zapobiegania wypadkom, pompa moe pracowa wyłcznie z osłon sprzgła. Naley zwróci uwag na zastosowany materiał osłony, który musi by nieiskrzcy. MP 100-polski strona 14 Rewizja 04

17 5.4 Napd 3.) Wkr cz 1 w osłon łoyska 4.) Skr cz 1 i 2 razem, co powoduje ustalenie elementu regulacyjnego Przy dobieraniu wielkoci silnika naley zwróci uwag, by spełniał on wymogi ISO Zapoznaj si z instrukcj obsługi producenta silnika. Przy zastosowaniach w strefach 1 i 2 naley stosowa silniki z wanym atestem Atex. Przed rozpoczciem prac, sprawd czy informacje na tabliczce znamionowej silnika odpowiadaj lokalnej sieci energetycznej. Przewód zasilania elektrycznego silnika musi by podłczony zgodnie ze schematem obwodowym dostarczonym przez producenta silnika. Naley zapewni wyłcznik zabezpieczajcy silnik. W obszarach zagroonych wybuchem, dla instalacji elektrycznej naley stosowa si take do IEC Naley upewni si, e rama podstawy (2x M10 dla rub uziemienia) była uziemiona we właciwy sposób. Kierunek obrotów moe by sprawdzany wyłcznie przy zalanej pompie. Praca na sucho spowoduje uszkodzenie pompy. 5.6 Sprawdzenie kocowe Sprawd ponownie ustawienie sprzgła w osi zgodnie z rozdziałem Obracajc sprzgło rk jednostka musi porusza si swobodnie i równomiernie. 5.5 Przyłcza elektryczne Prace nad przyłczami elektrycznymi mog by prowadzone wyłcznie przez upowaniony personel. Naley postpowa zgodnie z przepisami i zasadami dotyczcymi technologii elektrycznej, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczestwa. Naley przestrzega take przepisów krajowych firm, dostawców energii elektrycznej działajcych w danym obszarze. 6. Rozruch, działanie, zatrzymanie Instalacja moe by uruchamiana wyłcznie przez ludzi znajcych lokalne przepisy w zakresie bezpieczestwa oraz niniejsz Instrukcj (szczególnie przepisy i instrukcje dotyczce bezpieczestwa tu podane). Wskazówki dotyczce uytkowania pompy wody kotłowej Ograniczenia dla eliwa stosowanego w zasilaniu kotła lub zastosowaniach z kondensatem: warto ph 9,0 (optimum 9,3), krótkoterminowo: warto ph 8,5. Powysze wartoci musz by bezwzgldnie zagwarantowane po stronie ssania pompy. Uzdatnianie wody musi by zgodne ze specyfikacjami uzdatniania wody zasilajcej kotły w instalacjach parowych do 64 barów. Naley zdecydowanie unika kieszeni powietrznych w systemie. 6.1 Pierwszy rozruch Przed uruchomieniem pompy naley sprawdzi czy ponisze punkty zostały sprawdzone i wykonane: Łoyska s ju wypełnione smarem, wic s gotowe do pracy. Pompa i rura ssca musz by całkowicie zalane ciecz podczas rozruchu. Otwórz korki wkrcane "PM1" lub "M2" do napełniania pompy. Zamknij je kiedy woda wypływa. Obró jeszcze raz, rcznie pomp i sprawd czy porusza si swobodnie i równomiernie. Sprawd czy osłona sprzgła jest zamontowana i czy wszystkie urzdzenia zabezpieczajce działaj. Włcz wszelkie urzdzenia płuczce, uszczelniajce czy chłodzce, które s obecne. Otwórz zawór na rurze sscej / wlotowej. Ustaw suwak po stronie tłoczenia na ok. 25% wydajnoci pompy na jak system był zaprojektowany. W przypadku pomp z napdem o mocy niszej ni 30 kw, suwak moe równie MP 100-polski strona 15 Rewizja 04

18 pozosta zamknity przez chwil w trakcie rozruchu. Upewnij si, e jednostka jest podłczona do zasilania elektrycznego zgodnie ze wszystkimi przepisami i ze wszystkimi urzdzeniami zabezpieczajcymi. Sprawd kierunek obrotów włczajc i szybko wyłczajc pomp. Musi by zgodny ze strzałk pokazujc kierunek umieszczon na ramie. 6.2 Uruchomienie napdu Natychmiast (maks. 10 sekund przy 50 Hz lub maks. 7 sekund przy 60 Hz zasilaniu elektr.) po osigniciu normalnej prdkoci roboczej otwórz zawór na tłoczeniu i ustaw na wymagan warto robocz. Naley zachowa wartoci tłoczenia pompy zamieszczone s na tabliczce znamionowej, w arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. Kada zmiana dozwolona jest tylko po konsulatacji z producentem! Praca przy zamknitym zaworze na ssaniu i / lub tłoczeniu jest zabroniona! Przy uruchamianiu bez cinienia wstecznego, naley wytworzy je poprzez zdławienie po stronie tłoczenia. Po osigniciu pełnego cinienia wstecznego otwórz zawór. Aby uszczelnienie wału mogło by monitorowane i pracowało bez przeszkód, w tym obszarze nie przewidziano adnej osłony. Dlatego naley zachowa ostrono podczas pracy pompy (długie włosy musz by zwizane i schowane, odzie nie moe by luna itp.). Uszczelnienie dławnicy: Uszczelnienie wymaga do prawidłowego funkcjonowania spustu (kropelkowego wylotu pompowanego medium). Ustaw właciw wielko upustu cieczy na pocztku. Redukuj j powoli przez pierwsze godziny pracy przez cigłe dokrcanie dławnicy (patrz pozycja 69 i M3 na rysunku przekrojowym) na ruchu pompy. Przyjmij warto kropel /minut. Z odcieku musi wydobywa si ciecz (nie para). Uszczelnienie pracujce na sucho stwardnieje i moe zniszczy tulej wału i / lub wał. Uszczelnienia mechaniczne: Uszczelnienia mechaniczne nie wymagaj obsługi i s prawie wolne od wycieków. Jeli pompa nie osiga zamierzonej wysokoci słupa cieczy lub jeli wystpuj nienormalne hałasy czy drgania: Wyłcz pomp (patrz rozdział 6.7) i poszukaj przyczyn (patrz rozdział 10). 6.3 Ponowne uruchomienie W zasadzie, naley przeprowadzi tak sam procedur jak dla pierwszego rozruchu. Jednak, nie ma ju potrzeby sprawdzania kierunku obrotów i dostpu do jednostki pompy. Pompa moe by ponownie uruchamiana w trybie automatycznym tylko, jeli upewnisz si, e na postoju pozostała wypełniona ciecz. Naley zachowa szczególn ostrono, aby nie dotyka gorcych czci maszyny oraz na niezabezpieczony obszar uszczelnienia wału podczas pracy pompy. Pamitaj, e systemy sterowane automatycznie mog włczy si w kadej chwili. Naley umieci odpowiednie oznaczenia ostrzegajce. 6.4 Ograniczenia pracy pompy Ograniczenia pracy pompy/zespołu dotyczce cinienia, temperatury, wydajnoci i prdkoci podane s w arkuszu danych i / lub potwierdzeniu zamówienia i naley ich przestrzega bez wzgldu na okolicznoci! Nie przekraczaj mocy wyjciowej podanej na tabliczce znamionowej silnika. Unikaj nagłych zmian temperatury (szok termiczny). Pompa i silnik powinny pracowa równomiernie, bez drga; sprawd to przynajmniej raz w tygodniu Przepływ min. / maks. Jeli nie podano adnych innych danych na krzywych czy w arkuszach danych, zastosowanie maj: Q min = 0,1 x Q BEP dla pracy krótkotrwałej Q min = 0,3 x Q BEP dla pracy cigłej Q min = 1,2 x Q BEP dla pracy cigłej *) Q BEP = Przepływ o optymalnej wydajnoci *) pod warunkiem, e NPSH instalacji > (NPSH pompy + 0,5 m) Media o właciwociach ciernych Pompujc ciecze z zawartoci składników o właciwociach ciernych naley oczekiwa zwikszonego zuycia uszczelnienia hydraulicznego i wału. Czstotliwo przegldów musi by zwikszona w porównaniu do warunków standardowych Dozwolona ilo rozruchów W przypadku silników elektrycznych ilo rozruchów podana jest w załczonych instrukcjach obsługi silnika. Jeli nie podano adnych wartoci czstotliwoci przełczania w instrukcji obsługi silnika, zastosowanie maj wartoci z wykresu 7. MP 100-polski strona 16 Rewizja 04

19 Ilo dozwolonych max. perm. starts/h rozruchów / godzin 100,0 10,0 1, Moc Motor silnika power [kw] [kw] Wykres 7 Jeli podane s dwie róne cyfry, naley zastosowa si do niszej z nich. 6.5 Smarowanie łoysk Smar Jako smaru podana jest w rozdziale 7.4 Jako smaru podana jest w rozdziale 7.4 Łoyska s wypełnione smarem na bazie litu ju w fabryce, wic s gotowe do uycia. Dostarczony smar jest odpowiedni do pracy w zakresie temperatur od -30 do +90 C (mierzone na powierzchni uchwytu łoyska). Uzupełnianie smaru odbywa si przez smarowniczki (G). Temperatura łoyska (mierzona na uchwycie łoyska) powinna by maks. o 50ºC wysza od temperatury otoczenia i nie moe przekracza 90ºC - do sprawdzenia przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku smarowania smarem stałym temperatura łoyska moe by okresowo wysza o 5-10ºC po ponownym smarowaniu, do momentu usunicia ewentualnego nadmiaru smaru z łoysk. 6.6 Monitoring W obszarach zagroonych wybuchem zaleca si monitorowanie temperatury łoysk i drga uchwytu łoyska. Regularny monitoring i konserwacja przedłuy ywotno twojej pompy czy zespołu pompy. Sprawdzaj pomp pod ktem szczelnoci przynajmniej raz w tygodniu. Sprawdzaj ilo wycieku z dławnicy przynajmniej raz w tygodniu (patrz rozdział 6.2 cz Uszczelnienie dławnicy ). Sprawdzaj urzdzenia monitorujce i regulacyjne systemów uszczelnienia, płukania czy chłodzenia raz w tygodniu, aby zapewni ich prawidłowe funkcjonowanie. Wychodzca woda chłodzca powinna by ciepła przy sprawdzaniu rk. Przy podwójnych uszczelnieniach mechanicznych, monitoruj cinienie i przepływ w obszarze uszczelnienia; sprawdzaj przynajmniej raz w tygodniu. Pompy naraone na działanie chemikaliów powodujcych korozj lub na zuycie cierne musz by poddawane okresowym przegldom pod ktem korozji i zuycia. Pierwsz inspekcj naley przeprowadzi po szeciu miesicach. Czstotliwo dalszych inspekcji powinna zosta okrelona na podstawie stanu pompy. 6.7 Zatrzymanie Zamknij zawór na tłoczeniu pompy przed (maks. 10 sekund) wyłczeniem silnika. Nie jest to wymagane jeli wystpuje zawór zwrotny ze spryn. Wyłcz silnik (upewnij si, e zatrzymuje si bez hałasu). Zamknij zawór po stronie ssania. Zamknij układy pomocnicze. Nie wyłczaj układu chłodzenia do momentu schłodzenia pompy. Jeli istnieje ryzyko zamarznicia, oprónij całkowicie pomp, obszary chłodzenia i rury. Jeli pompa pozostaje w warunkach roboczych (cinienie i temperatura) na czas postoju, pozostaw wszystkie układy uszczelniajce, płuczce i chłodzce włczone. Uszczelnienie wału musi pozosta aktywne jeli istnieje ryzyko zassania powietrza (w przypadku zasilania z układów próniowych czy pracy równoległej z współdzielon lini ssania). 6.8 Przechowywanie / dłusze okresy bezczynnoci Przechowywanie nowych pomp Jeli uruchomienie pompy nastpi po dłuszym okresie od momentu dostawy, zalecamy nastpujce rodki dla przechowywania pompy: Przechowywanie w suchym miejscu. Obracanie pompy rk przynajmniej raz w miesicu rodki zapobiegawcze przy dłuszej bezczynnoci Pompa pozostaje zainstalowana i gotowa do pracy: Naley przeprowadza ruchy testowe o długoci 5 min. w regularnych odstpach czasu. Długo interwału pomidzy ruchami testowymi zaley od instalacji. Jednak, nie rzadziej ni raz w tygodniu Dłusze okresy bezczynnoci Po dłuszych okresach bezczynnoci, uszczelnienie dławnicy moe stwardnie; naley je wymieni przed uruchomieniem. Podczas uruchamiania postpuj zgodnie z instrukcjami dla pierwszego rozruchu (patrz rozdział 6)! MP 100-polski strona 17 Rewizja 04

20 a) Pompy zalane Włczaj i natychmiast wyłczaj pompy w stanie gotowoci, przynajmniej raz w tygodniu. Uywaj, wg moliwoci, jako pompy głównej. Jeli pompa w trybie gotowoci pozostaje w warunkach roboczych (cinienie i temperatura) pozostaw wszystkie układy uszczelniajce, płuczce i chłodzce włczone. Wymie smar w łoyskach po 2 latach. Dławnica musi by regulowana, aby utrzyma smarowanie jej uszczelnienia (np. nie dociga zbyt mocno). b) Pompy oprónione Obracaj wał przynajmniej raz w tygodniu (nie włczaj ze wzgldu na prac na sucho). Wymie smar w łoyskach po 2 latach. Jeli pompa zatnie si, mona j uruchomi przez ostrone uderzanie w sprzgło w kierunku osiowym. Do tego celu uyj młotka plastikowego. 7. Serwisowanie, konserwacja 7.1 Uwagi ogólne Prace serwisowe i konserwacyjne musz by przeprowadzane wyłcznie przez przeszkolony, dowiadczony personel, zapoznany z zawartoci niniejszej Instrukcji lub przez personel producenta. Prace przy pompie lub zespole pompy powinny by prowadzone tylko w trakcie jej postoju. Patrz rozdział Uszczelnienia mechaniczne Przed otwarciem pompy wane jest, by zapozna si z rozdziałami 2 i 8. Jeli ciecz pompowana wycieka z uszczelnienia mechanicznego, oznacza to jego uszkodzenie i naley je wymieni. Wymiana uszczelnienia mechanicznego powinna odbywa si zgodnie z rozdziałem 8.6 Wymiana uszczelnienia wału. Uszczelnienia mechaniczne nie wymagaj obsługi i s prawie wolne od wycieków. Pompy z uszczelnieniem mechanicznym mog by uytkowane tylko jeli s całkowicie zalane i odgazowane. Komora uszczelnienia mechanicznego musi zawsze w trakcie pracy pompy, pozostawa zalana ciecz. Jeli ciecz pompowana wycieka z uszczelnienia mechanicznego, oznacza to jego uszkodzenie i naley je wymieni. Instalujc uszczelnienie mechaniczne naley upewni si, e obudowa uszczelnienia jest całkowicie czysta, szczególn uwag naley zwróci na powierzchni piercieni uszczelniajcych. Aby ułatwi wsunicie elementów wirujcych uszczelnienia na wał, naley nasmarowa wszystkie komponenty ruchome i powierzchnie lizgowe wod, wod z mydłem lub mydłem w płynie. Naley stosowa wyłcznie oleje mineralne na wypadek jeli wszystkie elastomery s olejoodporne. Nie naley smarowa powierzchni piercieni uszczelniajcych. Nie wciska elementów elastomerowych na ostre krawdzie, jeli to potrzebne naley zastosowa tuleje montaowe. 7.3 Dławnice Dławnice wymagaj cigłej konserwacji, zobacz rozdział 6.2 cz Dławnica. Jeli tempo odcieku nie moe ju by ustawione na właciwym poziomie, oznacza to, e uszczelnienie jest zuyte i naley je wymieni jak najszybciej (zwikszone zuycie tulei wału). Wymiana uszczelnienia mechanicznego powinna odbywa si zgodnie z rozdziałem 8.7 Wymiana uszczelnienia wału. W przypadku stosowania nowego uszczelnienia, na pocztku, element dławicy naley delikatnie docign (duy wyciek). Ustaw kocówki piercieni uszczelniajcych w przeciwnych pozycjach (patrz rysunek). Po chwili dokrcaj delkatnie dławnic do momentu kiedy wyciek jest zredukowany do kilku kropel na minut. Naley unika pracy na sucho. Metoda otwierania piercieni uszczelniajcych aby włoy je na wał Przesunite połczenia prawidłowo nieprawidłowo Ze wzgldu na ryzyko wypadków, wymiana uszczelnienia dławnicy pompy w trakcie jej pracy jest surowo zabroniona! 7.4 Smarowanie i wymiana czynnika smarujcego Ponowne smarowanie Łoyska smarowane smarem stałym z moliwoci ponownego smarowania musz by smarowane co 4000 godzin pracy, przynajmniej raz w roku. Wyczy najpierw smarowniczki (G). Jako smaru K2K-20, KP2K-20, itp, zgodnie z DIN 51825: - mydło litowe - NLGI KLASA 2 - Zakres temperatur -20 do 120 C - Punkt smarowania kroplowego > 175ºC - Lepko oleju bazowego 70 do 150 mm²/s przy 40 C Zmieniajc rodzaj smaru upewnij si, e jest on kompatybilny ze smarem resztkowym. MP 100-polski strona 18 Rewizja 04

VOGEL-Pompy wirowe z korpusem spiralnym Seria: L, LN

VOGEL-Pompy wirowe z korpusem spiralnym Seria: L, LN pl VOGEL-Pompy wirowe z korpusem spiralnym Seria: L, LN Instrukcja montau, obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowa w celu uycia w przyszłoci! Przed transportem, montaem

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji

Instrukcja obsługi i konserwacji Instrukcja obsługi i konserwacji Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Zachowaj na przyszłość! NaleŜy posługiwać się niniejszą instrukcją obsługi przy dostawie, instalacji, uruchomieniu itp.! VOGEL-Pumpen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji, uŝytkowania i konserwacji

Instrukcje instalacji, uŝytkowania i konserwacji Instrukcje instalacji, uŝytkowania i konserwacji Pomp odśrodkowych w obudowie spiralnej Model: IC ICI ICH ICIH Zachowaj na przyszłość! NaleŜy posługiwać się niniejszą instrukcją obsługi przy dostawie,

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX

Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych Przedmiotem instrukcji s fabryczne zalecenia dotyczce eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie grzewczym z jednoczesną zmianą jego temperatury poprzez zmieszanie czynnika zasilającego z powracającym. Funkcja ta

Bardziej szczegółowo

32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA Odśrodkowa, wirowa, komórkowa, pozioma pompa serii 32-CVI

32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA Odśrodkowa, wirowa, komórkowa, pozioma pompa serii 32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA 32-CVI 426 2.98 12.19 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Pompy serii 32-CVI

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 Instrukcja Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 1. Instrukcja 2. Opis Zaworu 3. Instalacja 4. Działanie 5. Usunięcie 6. Konserwacja 7. Naprawa 8. Uswuwanie usterek 9.

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA DO TŁUSZCZU. TYP NR (600l) (1200l)

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA DO TŁUSZCZU. TYP NR (600l) (1200l) REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn/JOL 70083PL INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA DO TŁUSZCZU TYP NR 590097(600l)- 590081(1200l) 2 Pompa, która jest przedmiotem niniejszej instrukcji, jest urządzeniem wysokiej jakości,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 3/5/PL/3 Klapy zwrotne Typu ARK ARK1 Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 Spis treści Opis Opis 2 Budowa 3-4 Wielkoci standardowe Monta 5 Dane techniczne 6 Informacje do zamawiania 7 Klapy zwrotne typu ARK,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5.

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5. Zestaw WSTP Zestaw LWS EB+ jest urzdzeniem pozwalajcym na przyłczenie kilku czujników zuycia okładzin do jednego wejcia analogowego AUX 4 w ECU EB+. Zestaw moe by zamontowany na wszystkich rodzajach naczep

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA Zarzdzenie Nr 6 / 05 W sprawie: wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Ochrony Przeciwpoarowej na terenie Zarzdu Morskich Portów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I. NAGRZEWNICE WODNE SPIS TRECI 1. Wstp 2. Tabliczka znamionowa 3. Dane techniczne 4. Wymiary 5. Zestawienie mocy nagrzewnic 6. Wybór miejsca montau 7. Instalacja 8. Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Spis Treści 1. Dyrektywy... 3 2. Bezpieczeństwo... 3 3. Przeznaczenie... 3 4. Transport i przechowywanie... 3 5. Przedłużanie przewodu zasilającego... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

SCHMITTKreiselpumpen

SCHMITTKreiselpumpen SCHMIKreiselpumpen Pompy odporne na media agresywne, korozyjne oraz o wysokiej czystości Instrukcja obsługi/konserwacji/montażu Pompy serii Pompy głębinowe materiały: PP lub PVDF SCHMI - Kreiselpumpen

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M.00.00.01

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI Obrotowe Łopatkowe Pompy Próżniowe / Kompresory Typ:bezolejowe Kompresory Pompy próżniowe DRT 410 VRT 410 DRT 416 VRT 416 DRT 425 VRT 425 DRT 440 VRT 440 1 Koniecznie zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy:

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy: Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo 1.8 16V NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Space Star,

Bardziej szczegółowo

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV Ogólnie, zakres zastosowań Pompy pionowe, wałowe, zanurzeniowe DICKOW są pompami wirowymi jedno lub wielostopniowymi. Pole pracy pokrywa zakres do 500 m

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym Serie AWS i AWD Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym w pakietach standardowych Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym firmy Atlas Copco są oferowane w pakietach standardowych

Bardziej szczegółowo