Instrukcja szybkiej instalacji TEW-435BRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja szybkiej instalacji TEW-435BRM"

Transkrypt

1 Instrukcja szybkiej instalacji TEW-435BRM

2 Table Spis of Contents Polski Przed rozpoczeciem Instalacja sprzetu Konfiguracja Modemu Rozwiazywanie problemów... 7 Version

3 1. Przed rozpoczeciem Zawartosc opakowania TEW-435BRM CD-ROM z Instrukcja Obslugi Instrukcja Szybkiej Instalacji 1 x zdejmowana Antena 2dBi 1 x przewód Ethernet RJ-45 (Zólty) 1 x przewód telefoniczny RJ-11 (Szary) Podstawka do montazu Zasilacz Wymagania systemowe Dziaùajàce Poùàczenie Internetowe DSL Komputer z prawidùowo zainstalowanà przewodowà lub bezprzewodowà karta sieciowà. Przegladarka Internetowa: Internet Explorer (wersja 5.0 lub nowsza) lub Netscape Navigator (wersja 4.7 lub nowsza) Aplikacja 54Mbps g ADSL Modem Router (TEW-435BRM) Internet ADSL Account Ready Line Workstation with PCI Adapter (TE100-PCIWN) Phone Jack Notebook with Wireless PC Card (TEW-421PC) Workstation with Wireless PCI Adapter (TEW-423PI) 54Mbps 10/100Mbps 1 Polski

4 Zebranie informacji od Dostawcy Usùug Internetowych (DUI) Podczas instalacji Bezprzewodowego Modemo-Routera ADSL, Kreator Ustawieñ automatycznie wykryje typ po³¹czenia Twojego DUI. Je eli router nie bêdzie w stanie wykryæ typu po³¹czenia DUI, mo na rêcznie okreœliæ typ po³¹czenia. Prosimy o sprawdzenie u DUI swojego typu po³¹czenia Internetu szerokopasmowego DSL oraz upewnienie siê, e posiadasz wszystkie informacje potrzebne dla jednego z poni szych typów po³¹czenia: A. Dynamiczne IP Parametry Modemu ADSL (VPI lub VCI), je eli nie mo na wykryæ ich automatycznie. DUI mo e wymagaæ abyœ korzysta³ z okreœlonej nazwy Hosta lub nazwy Domeny. B. Statyczne lub Sta³e IP Internetowy Adres IP:... (np ) Maska podsieci:... Adres IP Bramy:... Pierwszorzêdne DNS:... Drugorzêdne:... Parametry Modemu ADSL (VPI lub VCI), je eli nie mo na wykryæ ich automatycznie. C. Dynamiczne po³¹czenie IP typu PPPoE lub PPPoA Nazwa U ytkownika: Has³o: Parametry Modemu ADSL (VPI lub VCI), je eli nie mo na wykryæ ich automatycznie. D. Statyczne lub Sta³e po³¹czenie typu IPoA (IP over ATM) Internetowy Adres IP:... (np ) Maska podsieci:... Adres IP Bramy:... Pierwszorzêdne DNS:... Drugorzêdne:.... Parametry Modemu ADSL (VPI lub VCI), je eli nie mo na wykryæ ich automatycznie. 2 Polski

5 2. Instalacja sprzetu 1. Zamontuj podstawkê z boku urz¹dzenia. 2. Pod³¹cz jedn¹ z koñcówek ó³tego przewodu RJ-45 do jednego z portów LAN urz¹dzenia TEW-435BRM. Pod³¹cz drugi koniec przewodu do portu Ethernet komputera. Nastêpnie pod³¹cz zdejmowan¹ antenê 2dBi. 3. Pod³¹cz jeden koniec szarego przewodu RJ-11 do portu ADSL urz¹dzenia TEW-435BRM. Pod³¹cz drugi koniec przewodu gniazda telefonicznego. 4. Pod³¹cz Zasilacz AC do urz¹dzenia TEW-435BRM, a nastêpnie do gniazdka elektrycznego. 5. Upewnij siê, e œwiec¹ siê nastêpuj¹ce kontrolki na panelu: Power, LAN oraz WLAN. 3 Polski

6 3. Konfiguracja Modemu Uwaga: Zaleca siê dokonanie konfiguracji Modemu z komputera przewodowego. 1. Otwórz przegl¹darkê internetow¹, wpisz w pasku adresowym, nastêpnie wciœnij Enter. 2. Wpisz User name oraz Password, nastêpnie kliknij OK. User Name: admin Password: password 3. Kliknij Setup Wizard. 4. Kliknij Next. 4 Polski

7 Uwaga: W przyk³adzie po³¹czenie DSL to po³¹czenie typu PPPoE. 5. Wybierz Auto-detect, nastêpnie kliknij Next. 6. Poczekaj, a zakoñczony zostanie proces Auto Detection. Uwaga: Je eli Kreator Ustawieñ nie by³ w stanie wykryæ automatycznie po³¹czenia internetowego, wybierz Manual Selection oraz wpisz informacje dostarczone przez DUI. 7. Skonfiguruj ustawienia w oparciu o informacje otrzymane od DUI. Nastêpnie kliknij Next. 5 Polski

8 Uwaga: Dla innych metod po³¹czenia postêpuj wed³ug instrukcji wyœwietlonych na monitorze po zakoñczeniu procesu Auto Detection. 8. Zaznacz Test Internet Connection, nastêpnie kliknij Finish. 9. Upewnij siê, e œwieci siê dioda ADSL, a nastêpnie kliknij Close. Konfiguracja zakonczona. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konfiguracji i zaawansowanych ustawieñ urz¹dzenia TEW-435BRM znajduj¹ siê w dziale Rozwi¹zywanie Problemów, Instrukcji Obs³ugi na p³ycie CD-ROM lub na stronie firmy TRENDnet: Rejestracja Produktu Dla zapewnienia najwyzszego poziomu serwisu I obslugi klienta prosimy o poswiecenia chwili czasu na rejestracje zakupionego produktu Online pod adresem: Dziekujemy za wybor TRENDnet. 6 Polski

9 Rozwiazywanie problemów P1: W pasku adresowym swojej przegladarki internetowej wpisalem ale pojawia sie komunikat o bledzie: Nie mozna wyswietlic strony. Jak dostac sie do strony konfiguracji TEW-435BRM? O1: Po pierwsze, sprawdz ponownie ustawienia sprzetowe, postepujac wedlug instrukcji zamieszczonych w Dziale 2. Po drugie, upewnij sie, ze swieca sie kontrolki LAN oraz WLAN. Po trzecie, upewnij sie, ze ustawienia TCP/IP to Wpisz adres IP automatycznie (patrz kroki ponizej). 1. PrzejdŸ do Panelu Sterowania, dwukrotnie kliknij ikonê Po³¹czenia Sieciowe, nastêpnie kliknij prawym przyciskiem myszki ikonê Po³¹czenia Lokalne, nastêpnie kliknij W³aœciwoœci. 2. Kliknij Protokó³ Internetowy (TCP/IP), kliknij W³aœciwoœci. Nastêpnie kliknij Wpisz adres IP automatycznie.. Po czwarte, wcisnij na 15 sekund przycisk reset. P2: Modem nie wykrywa automatycznie mojego poùàczenia DSL. Co powinienem zrobiã? O2: Po pierwsze, upewnij sie, ze konto DSL zostalo aktywowane. Po drugie, upewnij sie, ze wszystkie przewody zostaly prawidlowo podlaczone (patrz dzial 2). Po trzecie, w Dziale 3, wybierz wybór manualny w Setup Wizard i dokonaj konfiguracji Modemu w oparciu o informacje otrzymane od DUI. 7

10 P3: Pomimo prawidùowych ustawieñ nie mogæ bezprzewodowo poùàczyã siæ z Modemem. Co powinienem zrobiã? O3: Po pierwsze, upewnij sie, ze swieci sie kontrolka WLAN Modemu. Po drugie, zresetuj Modem. Odlacz zasilanie Modemu. Poczekaj 15 sekund, nastepnie ponownie podlacz zasilanie. Po trzecie, zaloguj sie do Modemu (patrz Dzial 3). Kliknij Wireless i upewnij sie, ze zaznaczono Enable Access Point. Po czwarte, skontaktuj sie z producentem karty sieciowej. Upewnij sie, ze karta sieciowa zostala skonfigurowana z prawidlowym SSID. Poczatkowy SSID Punktu Dostepowego to default. W przypadku dalszych problemów lub jakichkolwiek pytan dotyczacych TEW-435BRM, skontaktuj sie z Dzialem Pomocy technicznej firmy TRENDnet. 8

11 Homologacje Testy potwierdziùy, iý niniejszy sprzæt odpowiada wymogom Czæúci 15 Zasad FCC. Eksploatacja podlega dwóm nastæpujàcym warunkom: (1) Niniejsze urzàdzenie nie moýe powodowaã niebezpiecznych zakùóceñ. (2) Niniejsze urzàdzenie musi tolerowaã wszelkie odbierane zakùócenia. Ùàcznie z zakùóceniami, które mogà spowodowaã niepoýàdane dziaùanie. Odpady produktow elektrycznych I elektronicznych nie moga byc zutylizowane w obrebie wysypisk domowych. Prosimy o recykling tam gdzie istnieje specjalny punkt utylizacji.sparwdz z Lokalnymi Wladzami lub Sprzedawca odnosnie recycling. UWAGA: PRODUCENT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA RADIOWA LUB TV ITERFERENCJE SPOWODOWANA NIEAUTORYZOWANA MODYFIKACJA PRODUKTU. JAKAKOLWIEK MODYFIKACJA SPOWODUJE ZAKAZ UZYTKU TEGO URZADZENIA.

12 TRENDnet Technical Support US. Canada Toll Free Telephone: 1(866) /7 Tech Support Europe (Germany France Italy Spain Switzerland UK) English/Espanol - 24/7 Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET Worldwide Telephone: +(31) (0) Toll Free Telephone: English/Espanol - 24/7 Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET Product Warranty Registration Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet s website at Manhattan Place Torrance, CA USA Copyright All Rights Reserved. TRENDnet.

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP212/TV-IP212W TV-IP312/TV-IP312W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP212/TV-IP212W TV-IP312/TV-IP312W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP212/TV-IP212W TV-IP312/TV-IP312W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 3 3. Konfiguracja kamer z serwerem internetowym... 4 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 -

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 - Spis treści Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4-1.1 Funkcje... - 4-1.2 Specyfikacja... - 4 - Część 2 Instalacja hardware... - 6-2.1 Opis urządzenia... - 6-2.1.1 Panel przedni... - 6-2.1.2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo