Oznaczanie aktywności enzymów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczanie aktywności enzymów"

Transkrypt

1 Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek

2 CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu z grupy hydrolaz na przykładzie α-amylazy zawartej w ślinie, a następnie zbadanie wpływu różnych czynników, takich jak: temperatura, obecność aktywatorów, czy ph środowiska na aktywność tej amylazy. Wstęp PODSTAWY TEORETYCZNE Ilość enzymu w układzie można oznaczyć na podstawie pomiaru szybkości katalizowanej przez niego reakcji. Szybkość reakcji nie zawsze jest jednak proporcjonalna do stężenia enzymu i najczęściej mierząc szybkość reakcji określa się aktywność enzymu w określonych warunkach. Szybkość reakcji, a więc konsekwentnie i aktywność enzymu jest zależna od wielu czynników zarówno fizycznych, jak i chemicznych. Oprócz stężenia enzymu i stężenia substratu, na aktywność enzymu mają wpływ takie czynniki jak: temperatura, ph roztworu w którym zachodzi reakcja, działanie aktywatorów lub inhibitorów oraz efektorów allosterycznych. Szybkość reakcji wzrasta zwykle wraz ze wzrostem temperatury i dla większości enzymów temperatura optymalna zbliżona jest do 40 o C. Nie jest to jednak reguła i znane są enzymy, dla których optymalna temperatura jest wyższa bądź niższa. Nadmierne podwyższenie temperatury prowadzi do ograniczenia lub zahamowania szybkości reakcji na skutek denaturacji termicznej białka enzymatycznego. Termostabilość enzymu określa się podając najwyższą temperaturę, w której nie dochodzi do termicznej inaktywacji enzymu. Równie ważnym czynnikiem jak temperatura jest ph środowiska reakcji. Szybkość reakcji jest maksymalna przy optymalnym ph dla danego enzymu. Rozpiętość optimum ph dla reakcji enzymatycznych jest znaczna i waha się w zakresie od do 9. Małe odchylenia od optymalnej wartości ph dla danego enzymu powodują zwykle nieznaczne zmniejszenie szybkości reakcji, jednak duże odchylenia ph od wartości optymalnej mogą prowadzić nawet do nieodwracalnej denaturacji białka enzymatycznego. Do innych czynników wpływających na szybkość reakcji enzymatycznych należą aktywatory i inhibitory. Mogą to być związki nisko- lub wielkocząsteczkowe zarówno nieorganiczne, jak i organiczne. Wiele enzymów wrażliwych jest nawet na małe stężenia soli metali ciężkich, które mają katalityczny wpływ na utlenianie grup hydrosulfidowych tlenem atmosferycznym. Inhibitorami mogą być również związki kompleksujące metale będące częścią centrum katalitycznego enzymu lub biorące udział w procesie katalitycznym. Do tej grupy związków zaliczane są cyjanki, azydki, H 2 S oraz CO. Za aktywowanie dużej grupy enzymów odpowiada z kolei obecność elektrolitów (Cl -, Br -, NO 3 - ). Do tej grupy enzymów należą amylazy. W ramach ćwiczenia oznaczana jest aktywność α-amylazy hydrolizującej jedynie wiązania α--4-glikozydowe więc jako hydrolizowany substrat zastosowano tzw. skrobię rozpuszczalną stanowiącą liniowy polimer zbudowany z jednostek D-glukozy połączonej wiązaniami α--4-glikozydowymi. Dodatkową zaletą użycia skrobi rozpuszczalnej jest możliwość przygotowania jej wodnego roztworu (podczas gdy frakcje skrobi zawierające amylopektynę są w wodzie nierozpuszczalne). Do oznaczenia aktywności α-amylazy posłużono się metodą bazującą na śledzeniu ubytku substratu w czasie i wyznaczaniu tzw. punktu achromowego.

3 Budowa skrobi Skrobia jest homopolimerem polisacharydowym zbudowanym z cząsteczek D-glukozy, które są połączone wiązaniami α-glikozydowymi. Nie stanowi ona jednak jednorodnego związku lecz jest mieszaniną różnych strukturalnie polimerów: amylozy oraz amylopektyny. Zwykło się przyjmować, że amyloza tworzy proste, długie łańcuchy o masie cząsteczkowej od 4 do kda. Reszty glukozylowe są przyłączane w niej wyłącznie wiązaniami α-,4-glikozydowymi. koniec nieredukujący wiązanie α-,4-glikozydowe koniec redukujący Schemat. Budowa amylozy W rzeczywistości jest to mieszanina liniowych i bardzo słabo rozgałęzionych łańcuchów glukanowych. Łańcuchy amylozy występują w formie lewoskrętnej helisy (każdy zwój takiej helisy zawiera 6 reszt D-glukozy), stabilizowanej wiązaniami wodorowymi, wewnątrz której może ulegać wiązaniu jod dając w efekcie skrobi charakterystyczne ciemnoniebieskie zabarwienie. Amylopektyna jest tworem rozgałęzionym, w którym łańcuch centralny tworzą cząsteczki D-glukozy połączone wiązaniem α-,4-glikozydowym, od którego odchodzą liczne odgałęzienia tworzone przez wiązania α-,6-glikozydowe. Dla przykładu, w skrobi ziemniaczanej wiązania α-,6-glikozydowe stanowią około 4% wszystkich wiązań glikozydowych obecnych w polimerze. Długość łańcuchów bocznych jest zróżnicowana i średnio wynosi od 3 do 4 reszt glukozowych (mogą jednak występować znacznie dłuższe łańcuchy boczne). Wśród łańcuchów bocznych wyróżnia się tzw. łańcuchy typu A (nie posiadające dalszych odgałęzień) oraz łańcuchy typu B (z co najmniej jednym bocznym odgałęzieniem). Masa cząsteczkowa amylopektyny jest znacznie większa niż amylozy i przekracza 00 kda, a sięga nawet do kda. wiązanie α-,6-glikozydowe Schemat 2. Budowa amylopektyny

4 Skrobia występuje w ziemniakach, ziarnie zbóż i w owocach, pestkach, bulwach oraz kłączach wielu innych roślin. Stosunek amylozy i amylopektyny jest zasadniczą cechą poszczególnych gatunków skrobi. Enzymy amylolityczne Enzymy stosowane do hydrolizy skrobi są zaliczane do podklasy hydrolaz (EC 3.2.). Typowymi enzymami trawiennymi, występującymi w ślinie i wydzielinie trzustki kręgowców są amylazy, które katalizują rozkład skrobi i glikogenu. Są one również obecne w roślinach, zwłaszcza w zarodkach ziarna zbóż, gdzie w procesie kiełkowania następuje ich gwałtowna synteza, mająca na celu szybkie uruchomienie energetycznego materiału zapasowego. Podział amylaz Znane są różne rodzaje amylaz, a podzielić je można w różny sposób. Z punktu widzenia możliwości hydrolizy różnych wiązań glikozydowych można je podzielić na: atakujące wiązania α-,4-glikozydowe (α-amylazy, β-amylazy), atakujące wiązania α-,6-glikozydowe (izoamylazy i pullulanazy) oraz hydrolizujące wiązania α-,4-glikozydowe i α-,6-glikozydowe (glukoamylazy i niektóre pullulanazy). Biorąc pod uwagę miejsce cięcia wiązania glikozydowego w cząsteczce skrobi można je podzielić na: endoamylazy (α-amylazy, amylazy znoszące rozgałęzienia) oraz egzoamylazy (glukoamylazy i β-amylazy). Z punktu widzenia zachodzących procesów możemy je podzielić na enzymy: upłynniające (α-amylazy, izoamylazy, pululanazy) i scukrzające (β-amylazy, glukoamylazy i niektóre α-amylazy). Amylazy można tez podzielić z punktu widzenia źródeł ich pochodzenia, a także z punktu widzenia konfiguracji centrum anomerycznego uwalnianych produktów hydrolizy. Spośród licznych znanych amylaz głównymi są: α-amylaza zaliczana do endoamylaz oraz β-amylaza i glukoamylaza zaliczane do grupy egzoamylaz. Wszystkie katalizują hydrolizę wiązań -4-α-glikozydowych. Zgodnie z nazwą endoamylazy, α-amylaza atakuje wiązania znajdujące się wewnątrz łańcucha (prowadząc do upłynniania skrobi i powstawania oligosacharydów), natomiast β-amylaza i glukoamylaza, jako egzoamylazy, rozrywają odpowiednio co drugie (β-amylaza) lub kolejne (glukoamylaza) wiązania glikozydowe, poczynając od nieredukującego końca łańcucha. Skrobia obok stosunkowo prostej do zhydrolizowania frakcji amylozy zawiera również frakcję amylopektyny złożoną z łańcuchów rozgałęzionych. Ponieważ wiązania α--6-glikozydowe, występujące przy rozgałęzieniach w amylopektynie, stanowią barierę dla działania β-amylazy, rozkład tej frakcji skrobi jest inny: boczne łańcuchy są rozkładane przez β-amylazę do maltozy, podobnie jak prosty łańcuch amylozy, po czym reakcja zatrzymuje się w odległości trzech jednostek glukozy od miejsca rozgałęzienia (wiązania α-,6-glikozydowego). Powstaje więc nierozłożona, wielkocząsteczkowa dekstryna graniczna, która stanowi około 40-4% masy amylopektyny i wykazuje znaczną lepkość w roztworze i fioletową barwę kompleksu z jodem.

5 Tak powstała dekstryna graniczna ulega rozkładowi dopiero przy łącznym działaniu obu enzymów, gdyż α-amylaza jest w stanie przeskakiwać przez wiązania α-,6-glikozydowe (bez ich hydrolizy), tworząc nowe, proste łańcuchy, które mogą już być dalej rozkładane przez β-amylazę. W wyniku łącznego działania α- i β-amylaz skrobia ulega hydrolizie do maltozy i izomaltozy oraz niewielkiej ilości wolnej glukozy. Najlepiej radzi sobie z amylopektyną (i glikogenem) glukoamylaza występująca w grzybach oraz u zwierząt. Rozkłada ona zarówno wiązania α-,4-, jak i α-,6-glikozydowe (o ile te ostatnie znajdują się przy nieredukujacej jednostce glukozy) i dlatego przy jej udziale amylopektyna i glikogen ulegają rozkładowi do glukozy. Zarówno sok jelitowy, jak i ziarna zbóż zawierają również α-,4-glukozydazę i α-,6-glukozydazę (izomaltazę). Enzymy te rozkładają wytworzone w wyniku działania β-amylazy disacharydy do cząsteczek glukozy, która jest końcowym produktem rozkładu enzymatycznego skrobi. Nazwa EC Typ hydrolizowanych wiązań α-amylazy EC α-,4-glikozydowe β-amylazy EC α-,4-glikozydowe glukoamylazy EC α-,4- i α-,6-glikozydowe pululanazy EC α-,6-glikozydowe izoamylazy EC α-,6-glikozydowe Tabela. Wiązania hydrolizowane przez amylazy Metody oznaczania aktywności enzymów amylolitycznych Szybkość reakcji można oznaczać: poprzez określenie szybkości ubytku substratu bądź też poprzez określenie ilości powstałych produktów w jednostce czasu. W przypadku enzymów z grupy amylaz mogą być zastosowane obydwa sposoby oznaczania aktywności. Produktami hydrolizy skrobi wobec α-amylazy są kolejno: amylodekstryny zawierające powyżej 30 reszt D-glukozy połączonej wiązaniami glikozydowymi erytrodekstryny zawierające 8-2 reszt D-glukozy połączonej wiązaniami glikozydowymi oraz achrodekstryny zawierające poniżej 6 reszt D-glukozy połączonej wiązaniami glikozydowymi, a także maltoteraoza, maltotrioza oraz maltoza. Początkowe produkty degradacji skrobi tworzą z jodem barwne kompleksy, jednak achrodekstryny już tych kompleksów barwnych nie tworzą. Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych poprzez mierzenie ubytku substratu w czasie bazuje na zmniejszeniu się zabarwienia hydrolizatu po dodaniu jego porcji do roztworu jodu (aż do uzyskania tzw. punktu achromowego, w którym roztwór jodu nie zmienia zabarwienia po dodaniu próbki hydrolizatu). Do takich metod należy miedzy innymi metoda Heinkela pozwalająca na podanie aktywności α-amylazy w jednostkach Wohlgemutha. Inną metodą pozwalającą na oznaczenie w ten sposób aktywności α-amylazy jest metoda Sandstedta, Kneena i Blisha.

6 Aktywność amylaz możemy również określić na podstawie przyrostu redukcyjności roztworu. Powstające w wyniku reakcji cukry redukujące możemy oznaczać na różne sposoby np.: z wykorzystaniem metody polegającej na pomiarze stopnia osłabienia intensywności zabarwienia alkalicznego roztworu heksascyjanożelazianu(iii) potasu. W metodzie tej cukry redukujące reagują z alkalicznym roztworem heksascyjanożelazianu(iii) potasu (którego roztwór ma barwę intensywnie żółtą) przekształcając go w bezbarwny heksascyjanożelazian(ii) potasu z wykorzystaniem metody Bernfelda, która polega na utlenianiu kwasem 3,-dinitrosalicylowym grup redukujących uwolnionych podczas hydrolizy skrobi w obecności amylaz. W środowisku zasadowym grupa nitrowa soli sodowej kwasu 3,-dinitrosalicylowego (DNS) w pozycji 3 zostaje zredukowana do grupy aowej, a powstałe pochodne aowe mają barwę pomarańczową, silnie absorbują światło przy długości fali 30 nm. Intensywność barwy będącą pochodną ilości powstających produktów oznacza się fotometrycznie z wykorzystaniem metody Somogyi i Nelsona wykorzystującej, podobnie jak w poprzednio opisanych metodach, właściwości redukujące sacharydów, które w środowisku zasadowym redukują jony miedzi(ii) do jonów miedzi(i) w obecności winianu sodowo-potasowego (odczynnik Somogyi) z wytworzeniem tlenku miedzi CuO w postaci ceglastego osadu. Po dodaniu kwasu arsenomolibdenowego (odczynnik Nelsona) do utworzonego tlenku miedzi zachodzi redukcja tego kwasu do odpowiedniego barwnika o kolorze błękitnym, intensywność otrzymanej barwy można mierzyć w zakresie długości fali od nm i jest ona proporcjonalna do ilości utworzonych cukrów redukujących w czasie działania enzymów amylolitycznych. Szybkość reakcji mierzona ilością przereagowanego związku w jednostce czasu w przeliczeniu na określoną ilość materiału badanego jest miarą aktywności enzymu. Aktywność ta jest wyrażana w jednostkach umownych i często różniących się w zależności od ustaleń autorów opracowujących daną metodę analityczną. Porównywanie wyników aktywności uzyskiwanych różnymi metodami może być mylące i dlatego Komisja Enzymowa Międzynarodowej Unii Biochemicznej wprowadziła pojęcie bezwzględnej międzynarodowej jednostki standardowej (U). Jednostką (U) każdego enzymu jest ta jego ilość, która katalizuje przemianę µmola substratu (lub µmola odpowiednich grup chemicznych) w ciągu uty, w temperaturze 30 o C i w optymalnych warunkach ph i temperatury dla danego enzymu.

7 PRZEBIEG ĆWICZENIA Zadanie. Oznaczanie aktywności α-amylazy zawartej w ślinie Odczynniki: roztwór śliny 0.% roztwór skrobi: naważkę 0.g skrobi rozpuszczalnej w kolbce miarowej na 00 ml rozpuścić w 80 ml wody ogrzewając do wrzenia, uzyskany roztwór ochłodzić pod bieżącą wodą i jeśli po ochłodzeniu pozostanie klarowny to uzupełnić wodą do 00 ml bufor fosforanowy ph 6.6 % roztwór NaCl odczynnik Lugola (roztwór I 2 w KI): 2g KI rozpuścić w ml wody i w tym roztworze rozpuścić g jodu, po czym uzupełnić wodą do 00 ml. Podczas ćwiczenia używany jest roztwór macierzysty rozcieńczony 00-krotnie M HCl Szkło i inne materiały oraz potrzebny sprzęt laboratoryjny: cylinder miarowy o poj. 2 ml z korkiem lejek szklany statyw z probówkami pipety szklane (po dwie pipety o poj. ml, 2 ml oraz ml) gruszka do pipet łaźnia wodna ze statywem na probówki ustawiona na 37 o C statyw metalowy wraz z łącznikiem i łapą trójkątną Wykonanie ćwiczenia. W cylindrze miarowym z korkiem () zebrać 2 ml śliny i rozcieńczyć ją wodą do objętości 20 ml, całość wymieszać w celu ujednolicenia stężenia w całej objętości i odstawić do łaźni wodnej o temperaturze 37 o C. 2. Do zwykłej probówki (2) odmierzyć: ml 0.% roztworu skrobi, 2 ml % roztworu NaCl, 2 ml buforu fosforanowego, całość zamieszać i umieścić w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C na co najmniej ut. 3. Przygotować statyw z 0 probówkami zawierającymi po 0. ml odczynnika Lugola i 0. ml M HCl. 4. Po co najmniej utach inkubowania cylindra () oraz probówki (2) w temperaturze 37 o C, do probówki (2) dodać pipetą ml roztworu śliny, zamieszać w celu ujednolicenia stężenia enzymu w całej objętości i zanotować czas rozpoczęcia kontaktu enzymu z substratem skrobiowym (wszystko odbywa się w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C). W krótkich odstępach czasu (od 0. do ) do probówek zawierających płyn Lugola (umieszczonych w statywie na stole), wprowadzać pipetą 2-3 krople próbki hydrolizatu z probówki (2). Obserwować przebieg reakcji barwnej z jodem. Pobór próbek hydrolizatu kontynuować tylko do momentu, w którym nie obserwuje się już zmiany barwy roztworu jodu. Zanotować

8 czas, po którym pobrana próbka nie zmienia barwy roztworu jodu, co znaczy że osiągnięto punkt achromowy.. Wypełnić poniższą tabelkę wstawiając do odpowiednich rubryk czas oraz znak + lub mówiący odpowiednio o zmianie barwy lub braku zmiany barwy w momencie zadozowania hydrolizatu do roztworu płynu Lugola Podać aktywność amylazy w ślinie w jednostkach/ml. W tym ćwiczeniu za jednostkę aktywności amylazy przyjmujemy taką ilość enzymu, która hydrolizuje 2 mg skrobi w czasie 0 ut w temperaturze 37 C, w ph 6.6 w obecności jonów chlorkowych do produktów nie dających barwy z jodem. Przykład obliczenia: Jeśli do oznaczenie pobrano ml dziesięciokrotnie rozcieńczonej śliny, a punkt achromowy osiągnięto po utach to aktywność amylazy wynosi: 0/ x 0 = 20 jednostek/ml. Zadanie 2. Wpływ jonów chlorkowych na aktywność α-amylazy zawartej w ślinie Odczynniki: roztwór śliny 0.% roztwór skrobi bufor fosforanowy ph 6.6 woda destylowana odczynnik Lugola (roztwór I 2 w KI) M HCl Szkło i inne materiały oraz potrzebny sprzęt laboratoryjny: cylinder miarowy o poj. 2 ml z korkiem statyw z probówkami pipety szklane (po dwie pipety o poj. ml, 2 ml oraz ml) gruszka do pipet łaźnia wodna ze statywem na probówki ustawiona na 37 o C statyw metalowy wraz z łącznikiem i łapą trójkątną mała zlewka Wykonanie ćwiczenia. W oznaczeniu tym skorzystać z roztworu śliny przygotowanego w zadaniu w cylindrze miarowym z korkiem () i umieszczonego w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C.

9 2. Do zwykłej probówki (2) odmierzyć: ml 0.% roztworu skrobi, 2 ml wody destylowanej, 2 ml buforu fosforanowego, całość zamieszać i umieścić w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C na co najmniej ut. 3. Przygotować statyw z 0 probówkami zawierającymi po 0. ml odczynnika Lugola i 0. ml M HCl. 4. Po co najmniej utach inkubowania cylindra () oraz probówki (2) w temperaturze 37 o C, do probówki (2) dodać pipetą ml roztworu śliny, zamieszać w celu ujednolicenia stężenia enzymu w całej objętości i zanotować czas rozpoczęcia kontaktu enzymu z substratem skrobiowym (wszystko odbywa się w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C). W krótkich odstępach czasu (od do 2 ) do probówek zawierających płyn Lugola (umieszczonych w statywie na stole), wprowadzać pipetą 2-3 krople próbki hydrolizatu z probówki (2). Obserwować przebieg reakcji barwnej z jodem. Pobór próbek hydrolizatu kontynuować tylko do momentu, w którym nie obserwuje się już zmiany barwy roztworu jodu. Zanotować czas, po którym pobrana próbka nie zmienia barwy roztworu jodu, co znaczy że osiągnięto punkt achromowy.. Wypełnić poniższą tabelkę wstawiając do odpowiednich rubryk czas oraz znak + lub mówiący odpowiednio o zmianie barwy lub braku zmiany barwy w momencie zadozowania hydrolizatu do roztworu płynu Lugola Zadanie 3. Wpływ temperatury na aktywność α-amylazy zawartej w ślinie Odczynniki: roztwór śliny 0.% roztwór skrobi bufor fosforanowy ph 6.6 % roztwór NaCl odczynnik Lugola (roztwór I 2 w KI) M HCl Szkło i inne materiały oraz potrzebny sprzęt laboratoryjny: cylinder miarowy o poj. 2 ml z korkiem 3 statywy z probówkami każdy pipety szklane (po dwie pipety o poj. ml i 2 ml oraz 4 pipety o poj. ml) gruszki do pipet łaźnia wodna ustawiona na 80 o C 2 statywy metalowe wraz z 2 łącznikami i 2 łapami trójkątnymi zlewka lub inne naczynie z lodem, w którym przygotowana zostanie łaźnia lodowa

10 Wykonanie ćwiczenia. W oznaczeniu tym skorzystać z roztworu śliny przygotowanego w zadaniu w cylindrze miarowym z korkiem () i umieszczonego w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C. 2. Do trzech probówek (2) odmierzyć po ml 0.% roztworu skrobi, 2 ml buforu i 2 ml % roztworu NaCl. Każdą probówkę (2) umieścić w innej łaźni (0 o C i 80 o C) oraz w zlewce na blacie (temperatura pokojowa). 3. Przygotować 3 statywy z 0 probówkami zawierającymi po 0. ml odczynnika Lugola i 0. ml M HCl każdy. 4. Po co najmniej utach inkubowania probówki (2) w odpowiedniej temperaturze, do każdej probówki (2) dodać pipetą ml roztworu śliny, zamieszać roztwór pipetą w celu ujednolicenia stężenia enzymu w całej objętości i zanotować czas rozpoczęcia kontaktu enzymu z substratem skrobiowym (wszystko odbywa się w danej łaźni o określonej temperaturze). W krótkich odstępach czasu (od 0. do ) do probówek zawierających płyn Lugola (umieszczonych w statywie na stole), wprowadzać pipetą 2-3 krople próbki hydrolizatu z probówki (2) (postępować w ten sposób z reakcją prowadzoną we wszystkich trzech temperaturach). Obserwować przebieg reakcji barwnej z jodem. Pobór próbek hydrolizatu kontynuować tylko do momentu, w którym nie obserwuje się już zmiany barwy roztworu jodu. Zanotować czas, po którym pobrana próbka nie zmienia barwy roztworu jodu, co znaczy że osiągnięto punkt achromowy.. Wypełnić poniższe tabelki wstawiając do odpowiednich rubryk czas oraz znak + lub mówiący odpowiednio o zmianie barwy lub braku zmiany barwy w momencie zadozowania hydrolizatu do roztworu płynu Lugola Temperatura 0 o C * * Jeśli po utach od rozpoczęcia reakcji hydrolizy skrobi prowadzonej w 0 o C nie uda się osiągnąć punktu achromowego, należy przygotować kolejnych 9 probówek z płynem Lugola i r-rem HCl i kontynuować pobieranie hydrolizatu w odstępach co ut aż do uzyskania punktu achromowego. Temperatura pokojowej

11 Temperatura 80 o C Zadanie 4. Wpływ dodatku silnych kwasów i zasad na aktywność α-amylazy zawartej w ślinie Odczynniki: roztwór śliny 0.% roztwór skrobi bufor fosforanowy ph 6.6 % roztwór NaCl woda destylowana odczynnik Lugola (roztwór I 2 w KI) M HCl M NaOH Szkło i inne materiały oraz potrzebny sprzęt laboratoryjny: cylinder miarowy o poj. 2 ml z korkiem 3 statywy z 2 probówkami każdy pipety szklane (cztery pipety o poj. ml, dwie pipety o poj. 2 ml oraz pipet o poj. ml) gruszki do pipet łaźnia wodna ustawiona na 37 o C statyw metalowy wraz z łącznikiem i łapą trójkątną mała zlewka Wykonanie ćwiczenia. W oznaczeniu tym skorzystać z roztworu śliny przygotowanego w zadaniu w cylindrze miarowym z korkiem () i umieszczonego w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C. 2. Do trzech probówek (2) odmierzyć po 2 ml 0.% roztworu skrobi skrobi, ml % roztworu NaCl, ml buforu fosforanowego Probówki pozostawić w temperaturze pokojowej w trzech różnych statywach na stole. 3. Do trzech następnych probówek (3) odmierzyć po ml roztworu śliny z cylindra (). Do pierwszej z nich dodać ml wody, do drugiej ml M HCl, do trzeciej ml M NaOH, zamieszać i umieścić wszystkie trzy probówki w łaźni wodnej o temperaturze 37 o C na ut. 4. Przygotować 3 statywy z 0 probówkami zawierającymi po 0. ml odczynnika Lugola i 0. ml M HCl każdy.

12 . Po utach inkubacji enzymu z kwasem, ługiem lub wodą, zawartość probówek (3) zobojętnić wobec papierka wskaźnikowego (odpowiednio zasadą sodową lub kwasem solnym) i uzupełnić roztwór buforem fosforanowym do objętości ml. 6. Następnie dodawać do probówek z substratem (2) roztwory enzymu z probówek (3) w następujący sposób: do pierwszej probówki dodać ml śliny traktowanej wodą, do drugiej probówki dodać ml śliny traktowanej kwasem, a do trzeciej probówki dodać ml śliny traktowanej zasadą. Zawartość probówek wymieszać pipetą w całej objętości w celu ujednolicenia stężenia enzymu i zanotować czas rozpoczęcia kontaktu enzymu z substratem skrobiowym (reakcje prowadzone w temperaturze pokojowej, która należy sprawdzić i zanotować). W krótkich odstępach czasu (od do ) do probówek zawierających płyn Lugola (umieszczonych w statywie na stole), wprowadzać pipetą 2-3 krople próbki hydrolizatu z probówki (2) (postępować w ten sposób z reakcją prowadzoną we wszystkich trzech probówkach). Obserwować przebieg reakcji barwnej z jodem. Pobór próbek hydrolizatu kontynuować tylko do momentu, w którym nie obserwuje się już zmiany barwy roztworu jodu. Zanotować czas, po którym pobrana próbka nie zmienia barwy roztworu jodu, co znaczy że osiągnięto punkt achromowy. 7. Wypełnić poniższe tabelki wstawiając do odpowiednich rubryk czas oraz znak + lub mówiący odpowiednio o zmianie barwy lub braku zmiany barwy w momencie zadozowania hydrolizatu do roztworu płynu Lugola. Enzym traktowany wodą * * Jeśli po utach od rozpoczęcia reakcji hydrolizy skrobi prowadzonej w wodzie nie uda się osiągnąć punktu achromowego, należy przygotować kolejnych 9 probówek z płynem Lugola i r-rem HCl i kontynuować pobieranie hydrolizatu w odstępach co ut aż do uzyskania punktu achromowego. Enzym traktowany ługiem Enzym traktowany kwasem

13 PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ. Przeczytaj uważnie instrukcję i dokładnie przeanalizuj czynności oraz techniki laboratoryjne opisane w części eksperymentalnej. 2. Zapoznaj się z zagrożeniami związanymi z stosowanymi odczynnikami oraz poszczególnymi czynnościami wykonywanymi na zajęciach (karty charakterystyk). 3. Zwróć uwagę czy znasz następujące pojęcia: enzym, aktywatory i inhibitory enzymów, ph, denaturacja białek, homopolimer, wiązanie α-glikozydowe, amylazy, cukry redukujące. 4. Zastanów się czy wiesz: a) jak jest zbudowana skrobia (różnice w budowie amylozy i amylopektyny), b) do jakiej klasy należą amylazy i jakie reakcje katalizują, c) jaki jest podział amylaz ze względu na mechanizm hydrolizy łańcuchów skrobi i jaka jest pomiędzy nimi różnica w działaniu, d) w jaki sposób możemy oznaczać postęp reakcji hydrolizy skrobi w obecności amylaz i oznaczyć aktywność tych enzymów, e) w jaki sposób tworzy się barwny kompleks skrobi z jodem f) co rozumiemy pod pojęciem jednostki aktywności amylazy. OPRACOWANIE WYNIKÓW W celu opracowania sprawozdania należy: a) Na początku zamieścić dokładny opis przeprowadzonych oznaczeń z uwzględnieniem obserwacji poczynionych w trakcie dokonywania każdego oznaczenia (w sprawozdaniu nie zamieszczamy wstępu teoretycznego) b) Zestawić tabele z wynikami uzyskanymi w poszczególnych punktach wykonywanego ćwiczenia (czas uzyskania punktu chromowego w zależności od warunków prowadzonej reakcji) c) Tam, gdzie to możliwe, wyliczyć aktywność α-amylazy d) Na podstawie uzyskanych wyników podsumować wpływ poszczególnych czynników na aktywność badanego enzymu e) Sprawozdanie zakończyć wnioskami wyciągniętymi na podstawie uzyskanych wyników. W całym sprawozdaniu należy zwracać uwagę aby opis dotyczył faktycznego!!! przebiegu ćwiczenia i nie był kalką instrukcji. LITERATURA T. Kędryna, M. Gałka-Walczak, B. Ostrowska, Wybrane Zagadnienia z Biochemii Ogólnej z Ćwiczeniami, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (200). L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z Biochemii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, (2003). J-L. Reymond, Enzyme Assays, Weinheim: Wiley-VCH (2006) J. M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa (200). J. Kączkowski, Podstawy biochemii, WNT, Warszawa, (993).

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasowości

Oznaczanie kwasowości ĆWICZENIE 8. Oznaczanie kwasowości Na kwasowość surowców i produktów spożywczych mają wpływ przede wszystkim naturalne kwasy organiczne (kwas jabłkowy, cytrynowy, mlekowy), oraz kwasy celowo dodawane w

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 5 PRODUKCJA PIEKARSKA Spis treści WIADOMOSCI PODSTAWOWE... 3 CECHY PIECZYWA... 6 ZASADY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Chemia metaloorganiczna

Chemia metaloorganiczna Chemia metaloorganiczna Tomasz Ganicz, 2007. 1. Definicje i podstawowe pojęcia 1. odzaje wiązań C-M 2. Obliczanie elektronów, stopnia utlenienia, liczby koordynacyjnej 3. Podsumowanie 2. Przegląd klas

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW Zagadnienia do kartkówki: 1. Tłuszcze - definicja, wzór ogólny, nazewnictwo, budowa, otrzymywanie i podział (ze względu na stan skupienia, na pochodzenie). 2. Podział:

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo