S³owniczek pojêæ komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S³owniczek pojêæ komputerowych"

Transkrypt

1 S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej rozpowszechniony zapis adresu IP sk³ada siê z czterech liczb 8-bitowych np (adres serwera Adres portalu jest t³umaczony na powy szy adres IP dziêki wykorzystaniu us³ugi DNS. Administrator - osoba zarz¹dzaj¹ca, której zadaniem jest utrzymywanie serwera, sieci komputerowej lub strony internetowej w po ¹danym stanie. Administrator ma dostêp do wszystkich materia³ów zgromadzonych na stronie b¹dÿ na serwerze, chroni te zasoby przed wirusami, dodaje nowe oprogramowanie itp. Baza danych - zbiór powi¹zanych ze sob¹ informacji u³o onych w sposób, który pozwala na szybkie wyszukanie konkretnej wiadomoœci. Informacje w bazie danych przechowywane s¹ w tabelach. Bit - podstawowa, najmniejsza jednostka danych elektronicznych. Bit mo e przyjmowaæ dwie wartoœci: 0 lub 1. W praktyce wartoœæ 0 oznacza brak sygna³u, a 1 oznacza jego obecnoœæ. Biuletyn elektroniczny (newsletter) - czasopismo elektroniczne, ukazuj¹ce siê cyklicznie, najczêœciej trafiaj¹ce do subskrybentów za pomoc¹ poczty lub publikowane na stronie WWW. Blog - rodzaj strony internetowej (internetowego pamiêtnika), w którym autor przedstawia swoje myœli, opinie lub twórczoœæ artystyczn¹ innym internautom. Wpisy na blogu s¹ zazwyczaj u³o one chronologicznie - od najbardziej aktualnych do najstarszych. Blogi zawieraj¹ te zwykle odnoœniki do stron internetowych, które autor bloga uwa a za interesuj¹ce. Bramka - punkt pod³¹czenia sieci LAN do Internetu. Okreœlenie stosowane w topologii sieci komputerowych. CD-ROM, DVD-ROM CD i DVD. Certyfikat zaufania. Chat, czat - urz¹dzenie pozwalaj¹ce na odtwarzanie na komputerze p³yt - potwierdzenie to samoœci strony internetowej przez osobê lub firmê godn¹ - us³uga internetowa, która pozwala na rozmowê wielu osób jednoczeœnie. Rozmowy te odbywaj¹ siê w czasie rzeczywistym i polegaj¹ na wpisywaniu tekstu, który pozostali rozmówcy mog¹ odczytaæ na swoich komputerach. Do rozmowy mo e do³¹czyæ ka dy chêtny. Uczestnicy chata nie pos³uguj¹ siê imionami, ani nazwiskami, tylko wybranymi przez siebie nickami.

2 Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej rozpowszechniony zapis adresu IP sk³ada siê z czterech liczb 8-bitowych np (adres serwera Adres portalu jest t³umaczony na powy szy adres IP dziêki wykorzystaniu us³ugi DNS. Administrator - osoba zarz¹dzaj¹ca, której zadaniem jest utrzymywanie serwera, sieci komputerowej lub strony internetowej w po ¹danym stanie. Administrator ma dostêp do wszystkich materia³ów zgromadzonych na stronie b¹dÿ na serwerze, chroni te zasoby przed wirusami, dodaje nowe oprogramowanie itp. Baza danych - zbiór powi¹zanych ze sob¹ informacji u³o onych w sposób, który pozwala na szybkie wyszukanie konkretnej wiadomoœci. Informacje w bazie danych przechowywane s¹ w tabelach. Bit - podstawowa, najmniejsza jednostka danych elektronicznych. Bit mo e przyjmowaæ dwie wartoœci: 0 lub 1. W praktyce wartoœæ 0 oznacza brak sygna³u, a 1 oznacza jego obecnoœæ. Biuletyn elektroniczny (newsletter) - czasopismo elektroniczne, ukazuj¹ce siê cyklicznie, najczêœciej trafiaj¹ce do subskrybentów za pomoc¹ poczty lub publikowane na stronie WWW. Blog - rodzaj strony internetowej (internetowego pamiêtnika), w którym autor przedstawia swoje myœli, opinie lub twórczoœæ artystyczn¹ innym internautom. Wpisy na blogu s¹ zazwyczaj u³o one chronologicznie - od najbardziej aktualnych do najstarszych. Blogi zawieraj¹ te zwykle odnoœniki do stron internetowych, które autor bloga uwa a za interesuj¹ce. Bramka - punkt pod³¹czenia sieci LAN do Internetu. Okreœlenie stosowane w topologii sieci komputerowych. CD-ROM, DVD-ROM CD i DVD. Certyfikat zaufania. Chat, czat CMS ('Content Management System') Cookies (ciasteczko) DNS ('Domain Name System') - urz¹dzenie pozwalaj¹ce na odtwarzanie na komputerze p³yt - potwierdzenie to samoœci strony internetowej przez osobê lub firmê godn¹ - us³uga internetowa, która pozwala na rozmowê wielu osób jednoczeœnie. Rozmowy te odbywaj¹ siê w czasie rzeczywistym i polegaj¹ na wpisywaniu tekstu, który pozostali rozmówcy mog¹ odczytaæ na swoich komputerach. Do rozmowy mo e do³¹czyæ ka dy chêtny. Uczestnicy chata nie pos³uguj¹ siê imionami, ani nazwiskami, tylko wybranymi przez siebie nickami. treœci¹ strony WWW przez przegl¹darkê internetow¹. - system zarz¹dzania - plik przesy³any przez serwer WWW i zapisywany na dysku komputera u ytkownika. Przy ka dym kolejnym po³¹czeniu z tym samym serwerem plik ten jest odczytywany w celu uzyskania informacji zapisanych podczas poprzedniej wizyty na danej stronie. domeny na adresy IP. - system odpowiedzialny za zamianê nazw

3 Domena - jeden z cz³onów adresu sieciowego (równie adresu ) pozwalaj¹cy na rozró nienie komputerów w Internecie. Przyk³adami domen s¹:.pl,.uk,.com. Niektóre domeny posiadaj¹ subdomeny, czyli np..edu, czy.gov. Np. w adresie domena jestpl, a poddomen¹.edu. e-learning (Distance Learning) - nauczanie na odleg³oœæ, nauczanie przez Internet. Ogólne okreœlenie odnosz¹ce siê do nauki prowadzonej wy³¹cznie za pomoc¹ komputera i nowoczesnych metod komunikacji. FAQ (ang. 'Frequently Asked Question') - dos³. 'Czêsto zadawane pytania'. Na stronach internetowych nazw¹ t¹ okreœla siê miejsce, w którym mo na znaleÿæ odpowiedzi na najczêœciej powtarzaj¹ce siê pytania na dany temat. Firewall ('zapora ogniowa') - Zabezpieczenie sieci lub komputera przed w³amaniem z zewn¹trz. Do podstawowych zadañ firewalla nale y sprawdzanie wszystkich informacji wchodz¹cych i wychodz¹cych z sieci lub komputera. Flash Font Forum - 1) Typ pamiêci u ywanej m.in. w aparatach cyfrowych, odtwarzaczach mp3 itp. Dane na niej zapisane mo na wykasowaæ, a pamiêæ wykorzystaæ ponownie. 2) Nazwa programu do tworzenia animacji komputerowych. - czcionka, krój pisma. - miejsce na stronach internetowych, gdzie u ytkownicy mog¹ wyra aæ swoje opinie na ró ne tematy i przeczytaæ co na ten sam temat s¹dz¹ inni. Us³uga ta najczêœciej pojawia siê na portalach. W odró nieniu od chata nie jest to rozmowa w czasie rzeczywistym - wiadomoœci na forum komentowane s¹ przez kilka, a nawet kilkanaœcie dni. U ytkownicy maj¹ te zwykle dostêp do tematów omawianych w przesz³oœci i zawsze mog¹ siê w nich wypowiedzieæ. Hiper³¹cze (Link) - odnoœnik. S³owo lub ikonka z przypisanym adresem do dokumentu (lub do miejsca w dokumencie) dostêpnego w Internecie. Klikniêcie na wyró nione hiper³¹cze przenosi u ytkownika w inne miejsce na stronie lub na inn¹ stronê internetow¹. Linki umo liwiaj¹ wiêc poruszanie siê po stronach dostêpnych w sieci. Home page - "strona domowa" - strona internetowa za³o ona przez u ytkownika, zawieraj¹ca informacje na temat jej w³aœciciela. Zwykle strony domowe poœwiêcone s¹ ró nym zainteresowaniom, pracy, hobby itp. Host Hot Spot Html - komputer pod³¹czony do Internetu posiadaj¹cy unikalny adres IP - potoczne okreœlenie punktu dostêpu do bezprzewodowej sieci komputerowej. - jêzyk pozwalaj¹cy na tworzenie stron WWW. Dokument opracowany w html-u to zwyk³y plik tekstowy sk³adaj¹cy siê z okreœlonych znaczników otwieraj¹cych i zamykaj¹cych oraz tekstu zawartego pomiêdzy nimi. Znaczniki html-a w jednoznaczny sposób okreœlaj¹ sposób w jaki dokument wyœwietlaæ siê bêdzie w Internecie. ICT (TIK) 'information and communication technology' ('technologie informacyjnokomunikacyjne') - ogó³ technologii zwi¹zanych z przetwarzaniem i przesy³aniem informacji.

4 Internet - œwiatowa sieæ komputerowa pozwalaj¹ca na komunikowanie siê za pomoc¹ komputera osobom z ca³ego œwiata oraz zapewniaj¹ca dostêp do zgromadzonych w sieci informacji wszystkim chêtnym. Pierwsze fragmenty sieci powsta³y w latach 60 XX wieku w USA, a w 1973 roku do sieci pod³¹czono pierwsze dwa komputery z Europy. Nazwa Internet po raz pierwszy zosta³a u yta w 1974 roku. Internetowa grupa dyskusyjna - us³uga pozwalaj¹ca na rozmowê okreœlonej grupie osób. Kolejni rozmówcy przyjmowani s¹ do grupy za zgod¹ i wiedz¹ dotychczasowych u ytkowników. Intranet - sieæ komputerowa ograniczona do komputerów w jednym miejscu (np. w szkole, firmie). W obrêbie takiej sieci istnieje mo liwoœæ korzystania z us³ug typowo internetowych ( , WWW, itp.). IP ('Internet Protocol') - protokó³ komunikacyjny wykorzystywany w Internecie. IRC - us³uga dostêpna na serwerze umo liwiaj¹ca rozmowê wielu u ytkownikom jednoczeœnie. Pierwowzór chata. ISP ('Internet Service Provider') - Dostawca us³ug internetowych. Firma zapewniaj¹ca dostêp do Internetu. Klient komputerze u ytkownika. Komunikator internetowy - program pozwalaj¹cy na bezpoœredni¹ rozmowê dwojga u ytkowników Internetu. W komunikatorach istnieje równie mo liwoœæ rozmowy w kilka osób. Us³uga ta od chata ró ni siê przede wszystkim tym, e do zapisu rozmowy maj¹ dostêp wy³¹cznie jej uczestnicy. LAN ('Local Area Network') - lokalna sieæ komputerowa. S³u y do po³¹czenia ze sob¹ komputerów stoj¹cych w niedu ej odleg³oœci od siebie (maksymalnie do kilku kilometrów). Lista dyskusyjna Moderator - oprogramowanie s³u ¹ce do obs³ugi poczty internetowej instalowane na - rodzaj grupy dyskusyjnej, w której do przesy³ania wypowiedzi u ytkowników s³u y poczta elektroniczna. e wysy³ane s¹ automatycznie na adresy wszystkich osób zapisanych na liœcie dyskusyjnej. Modem (ang. 'MOdulator-DEModulator') - urz¹dzenie elektroniczne pozwalaj¹ce na przes³anie danych cyfrowych przy wykorzystaniu np. linii telefonicznej lub linii telewizji kablowej. Najczêœciej u ywane modemy ³¹cz¹ komputer z Internetem poprzez specjalny numer telefoniczny. Ten rodzaj komunikacji ograniczaj¹ niskie przepustowoœci takiego ³¹cza [max 56 Kbit/s (ok. 5 KB/s)] oraz wysokie koszty po³¹czeñ. Modemy mog¹ byæ wewnêtrzne lub zewnêtrzne. - osoba oceniaj¹ca jakoœæ komentarzy na stronie WWW, kanale IRC lub liœcie dyskusyjnej. Moderator ma zapobiec nadu yciom systemu komentarzy, trollowaniu (czyli wypowiedziom agresywnym, niesympatycznym, prowokuj¹cym i prymitywnym), a co za tym idzie ma przypilnowaæ, eby wpisy u ytkowników nie powodowa³y nieprzyjemnych odczuæ i nie prowadzi³y do k³ótni.

5 Multimedia - ogólne okreœlenie materia³ów komputerowych wykorzystuj¹cych jednoczeœnie wiele form przekazu (tekst, dÿwiêk, obraz, animacjê, film, s³owo mówione) oraz korzystaj¹cych z hiper³¹czy. NAT ('Network Adress Translation') - system t³umaczenia adresów IP sieci prywatnych na adresy sieci publicznej. Nick - pseudonim wybrany przez u ytkownika, którym pos³uguje siê on podczas rozmów na czacie, ircu lub forach dyskusyjnych. Ochrona antyspamowa - zabezpieczenie komputera u ytkownika przed niechcianymi ami. Online (z ang. 'On-line' - na linii ) - u ytkownik pod³¹czony do sieci. Offline (z ang. 'Off-line' - roz³¹czony ) - u ytkownik nie pod³¹czony do sieci. Oprogramowanie (ang. 'Software') - narzêdzia umo liwiaj¹ce pracê na komputerze. Ka dy program komputerowy zawiera zestaw instrukcji oraz danych (czyli przepis postêpowania) rozumiany przez komputer. Ró ne programy komputerowe pozwalaj¹ u ytkownikowi na wykonywanie ró nych funkcji. p2p ('Peer to Peer') - model komunikacji w Internecie, który gwarantuje obu u ytkownikom po³¹czenia równe prawa. Najpopularniejszym zastosowaniem p2p jest bezpoœrednia wymiana plików. Pakiet - Patch PHP, ASP Poczta elektroniczna Podpis elektroniczny Portal; wortal Post najmniejsza iloœæ danych przesy³ana przez sieæ. - nak³adka (³atka) na program komputerowy poprawiaj¹ca jego dzia³anie. - jêzyki programowania dzia³aj¹ce na serwerze. Za ich pomoc¹ programista mo e np. nawi¹zaæ po³¹czenie z baz¹ danych lub generowaæ strony internetowe o dynamicznie zmieniaj¹cej siê treœci itp. - podstawowa us³uga internetowa, umo liwiaj¹ca przesy³anie wiadomoœci tekstowych (listów elektronicznych). Wraz z rozwojem Internetu zosta³a ona rozbudowana o mo liwoœæ do³¹czania plików (tzw. za³¹czników). Ka dy u ytkownik poczty identyfikowany jest za pomoc¹ adresu np. Pierwszy zosta³ wys³any w 1974 roku. - dodatkowa informacja do³¹czona do wiadomoœci elektronicznej w celu potwierdzenia Ÿród³a jej pochodzenia. Podpis elektroniczny powinien byæ trudny lub niemo liwy do podrobienia i trwale wi¹zaæ siê z dokumentem. - rodzaj serwisu internetowego zawieraj¹cego wiadomoœci z wielu dziedzin i tematów. Z regu³y portale wyposa one s¹ w dzia³y aktualizowane codziennie, katalogi stron internetowych oraz mechanizmy s³u ¹ce do wyszukiwania informacji. Wortal to rodzaj portalu, gdzie publikowane s¹ informacje zbli one do siebie tematycznie. - pojedyncza wiadomoœæ napisana przez u ytkownika na grupie dyskusyjnej lub forum.

6 PPP ('Point to Point Protocol') - protokó³ komunikacji wykorzystywany przy po³¹czeniach modemowych do Internetu. Program antywirusowy wirusami komputerowymi. Proxy Przegl¹darka internetowa Punkt dostêpowy Router Serwer-klient Sieæ bezprzewodowa Skrêtka Spam Sta³e ³¹cze Surfowanie Sygnatura System operacyjny Trailer - program chroni¹cy komputer u ytkownika przed - us³uga sieciowa polegaj¹ca na przechowywaniu na serwerze kopii strony internetowej i udostêpnianiu jej (je eli jest aktualna) zamiast informacji pobieranych z odleg³ego serwera. Us³uga stosowana w celu przyœpieszania dzia³ania Internetu. - program umo liwiaj¹cy wyœwietlanie i ogl¹danie stron internetowych. Do najpopularniejszych programów tego typu nale ¹ Internet Explorer, Netscape Navigator i Mozilla Firefox. komputerów w sieæ. - urz¹dzenie w sieci bezprzewodowej s³u ¹ce do po³¹czenia dwóch - urz¹dzenie s³u ¹ce do ³¹czenia ze sob¹ sieci komputerowych. - najpopularniejszy model komunikacji w Internecie. Serwer to komputer œwiadcz¹cy pewne us³ugi (np. wysy³aj¹cy strony internetowe), a klient to komputer, który z tych us³ug korzysta. - sieæ komputerowa, w której rolê kabli pe³ni¹ fale radiowe. Zbiór standardów takich sieci okreœla siê mianem WiFi ('Wireless Fidelity') - typ przewodu stosowanego do ³¹czenia komputerów w sieæ. - komercyjny , którego u ytkownik nie zamawia³. Wiadomoœæ taka rozsy³ana jest do wielu u ytkowników poczty elektronicznej, niezale nie od ich chêci i zainteresowañ. Spamem okreœla siê równie informacjê nie na temat wstawion¹ na forum dyskusyjnym wy³¹cznie w celach reklamowych. - ogólne okreœlenie dostêpu do Internetu, które op³acane jest kwot¹ niezale n¹ od d³ugoœci czasu wykonanych po³¹czeñ. - (okreœlenie potoczne) swobodne przegl¹danie zasobów sieci WWW. - osobisty podpis pod listem elektronicznym. - zbiór programów poœrednicz¹cych pomiêdzy u ytkownikiem a sprzêtem komputerowym. System operacyjny tworzy bezpieczne œrodowisko, w którym u ytkownik mo e wykonywaæ swoje zadania. - zwiastun filmu lub gry komputerowej dostêpny w sieci. URL ('Uniform Resource Locator') - standard nazewniczy u ywany do jednoznacznego zidentyfikowania serwerów i zgromadzonych na nich zasobów. Adres URL rozpoczyna siê od nazwy protoko³u (np. HTTP), po której nastêpuje nazwa serwera oraz okreœlenie dok³adnego po³o enia danego zasobu na tym serwerze (tzw. œcie ka dostêpu).

7 USB ('Universal Serial Bus') - interfejs komunikacji pomiêdzy urz¹dzeniami zewnêtrznymi a komputerem. Pozwala on na szybkie po³¹czenie komputera i innych urz¹dzeñ (np. klawiatury, myszki, drukarki, skanera) i transfer danych miêdzy nimi, a komputerem. VoIP ('Voice over IP') - technologia przesy³ania g³osu poprzez sieæ komputerow¹ wprowadzona i rozwijana przez firmê Cisco. WAN ('Wide Area Network') - sieæ rozleg³a ³¹cz¹ca sieci lokalne (LAN), inne sieci rozleg³e oraz pojedyncze komputery. Obejmuje ona du ¹ liczbê komputerów na du ej przestrzeni. WiFi - patrz: sieci bezprzewodowe Wirus komputerowy - program komputerowy (najczêœciej prosty), który w sposób celowy powiela siê bez zgody u ytkownika. Wirusy mog¹ wykonywaæ okreœlone zadania na komputerze u ytkownika np.: kasowaæ i niszczyæ dane, niszczyæ sprzêt komputerowy, rozsy³aæ spam, dokonywaæ ataków na serwery internetowe, uniemo liwiaæ pracê na komputerze, umo liwiaæ przejêcie kontroli nad komputerem osobie nieupowa nionej. Wirusy wykorzystuj¹ s³aboœæ zabezpieczeñ systemów komputerowych lub w³aœciwoœci systemów oraz niedoœwiadczenie i beztroskê u ytkowników. WWW ('World Wide Web') - ('œwiatowa pajêczyna') najpopularniejsza z dostêpnych us³ug w sieci Internet, powsta³a w 1991 roku. Jej pomys³odawc¹ i twórc¹ jest Tim Berners-Lee, programista z CERN-u. Jest to zbiór dokumentów (umieszczonych na ró nych komputerach, w ró nych krajach) stworzonych najczêœciej za pomoc¹ jêzyka HTML i odnosz¹cych siê do siebie nawzajem (umo liwia to wspólny system nazw oparty na tzw. URL). Wielk¹ popularnoœæ WWW zawdziêcza ³atwoœci obs³ugi, tworzenia i utrzymywania odpowiednich dokumentów, a tak e atrakcyjnej stronie graficznej. Strony WWW mo na ogl¹daæ za pomoc¹ przegl¹darek (do przegl¹dania u ywany jest protokó³ HTTP). WYSIWYG ('What You See Is What You Get') - zbiór mechanizmów pomagaj¹cych w uzyskaniu wydruków mo liwie najbardziej zgodnych z tym co widaæ ekranie. Wyszukiwarka znalezienie informacji w sieci. - mechanizm dostêpny na stronach internetowych, u³atwiaj¹cy

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe warstwowy model sieci strategia sieciowa definiuj ca sposoby komunikacji realizowane przez komputery pod czone do sieci opisuje sposób przep

Bardziej szczegółowo

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Zdzis³awa Rowiñska* Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym 1. Wprowadzenie Artyku³ przedstawia proces

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo