S³owniczek pojêæ komputerowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S³owniczek pojêæ komputerowych"

Transkrypt

1 S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej rozpowszechniony zapis adresu IP sk³ada siê z czterech liczb 8-bitowych np (adres serwera Adres portalu jest t³umaczony na powy szy adres IP dziêki wykorzystaniu us³ugi DNS. Administrator - osoba zarz¹dzaj¹ca, której zadaniem jest utrzymywanie serwera, sieci komputerowej lub strony internetowej w po ¹danym stanie. Administrator ma dostêp do wszystkich materia³ów zgromadzonych na stronie b¹dÿ na serwerze, chroni te zasoby przed wirusami, dodaje nowe oprogramowanie itp. Baza danych - zbiór powi¹zanych ze sob¹ informacji u³o onych w sposób, który pozwala na szybkie wyszukanie konkretnej wiadomoœci. Informacje w bazie danych przechowywane s¹ w tabelach. Bit - podstawowa, najmniejsza jednostka danych elektronicznych. Bit mo e przyjmowaæ dwie wartoœci: 0 lub 1. W praktyce wartoœæ 0 oznacza brak sygna³u, a 1 oznacza jego obecnoœæ. Biuletyn elektroniczny (newsletter) - czasopismo elektroniczne, ukazuj¹ce siê cyklicznie, najczêœciej trafiaj¹ce do subskrybentów za pomoc¹ poczty lub publikowane na stronie WWW. Blog - rodzaj strony internetowej (internetowego pamiêtnika), w którym autor przedstawia swoje myœli, opinie lub twórczoœæ artystyczn¹ innym internautom. Wpisy na blogu s¹ zazwyczaj u³o one chronologicznie - od najbardziej aktualnych do najstarszych. Blogi zawieraj¹ te zwykle odnoœniki do stron internetowych, które autor bloga uwa a za interesuj¹ce. Bramka - punkt pod³¹czenia sieci LAN do Internetu. Okreœlenie stosowane w topologii sieci komputerowych. CD-ROM, DVD-ROM CD i DVD. Certyfikat zaufania. Chat, czat - urz¹dzenie pozwalaj¹ce na odtwarzanie na komputerze p³yt - potwierdzenie to samoœci strony internetowej przez osobê lub firmê godn¹ - us³uga internetowa, która pozwala na rozmowê wielu osób jednoczeœnie. Rozmowy te odbywaj¹ siê w czasie rzeczywistym i polegaj¹ na wpisywaniu tekstu, który pozostali rozmówcy mog¹ odczytaæ na swoich komputerach. Do rozmowy mo e do³¹czyæ ka dy chêtny. Uczestnicy chata nie pos³uguj¹ siê imionami, ani nazwiskami, tylko wybranymi przez siebie nickami.

2 Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej rozpowszechniony zapis adresu IP sk³ada siê z czterech liczb 8-bitowych np (adres serwera Adres portalu jest t³umaczony na powy szy adres IP dziêki wykorzystaniu us³ugi DNS. Administrator - osoba zarz¹dzaj¹ca, której zadaniem jest utrzymywanie serwera, sieci komputerowej lub strony internetowej w po ¹danym stanie. Administrator ma dostêp do wszystkich materia³ów zgromadzonych na stronie b¹dÿ na serwerze, chroni te zasoby przed wirusami, dodaje nowe oprogramowanie itp. Baza danych - zbiór powi¹zanych ze sob¹ informacji u³o onych w sposób, który pozwala na szybkie wyszukanie konkretnej wiadomoœci. Informacje w bazie danych przechowywane s¹ w tabelach. Bit - podstawowa, najmniejsza jednostka danych elektronicznych. Bit mo e przyjmowaæ dwie wartoœci: 0 lub 1. W praktyce wartoœæ 0 oznacza brak sygna³u, a 1 oznacza jego obecnoœæ. Biuletyn elektroniczny (newsletter) - czasopismo elektroniczne, ukazuj¹ce siê cyklicznie, najczêœciej trafiaj¹ce do subskrybentów za pomoc¹ poczty lub publikowane na stronie WWW. Blog - rodzaj strony internetowej (internetowego pamiêtnika), w którym autor przedstawia swoje myœli, opinie lub twórczoœæ artystyczn¹ innym internautom. Wpisy na blogu s¹ zazwyczaj u³o one chronologicznie - od najbardziej aktualnych do najstarszych. Blogi zawieraj¹ te zwykle odnoœniki do stron internetowych, które autor bloga uwa a za interesuj¹ce. Bramka - punkt pod³¹czenia sieci LAN do Internetu. Okreœlenie stosowane w topologii sieci komputerowych. CD-ROM, DVD-ROM CD i DVD. Certyfikat zaufania. Chat, czat CMS ('Content Management System') Cookies (ciasteczko) DNS ('Domain Name System') - urz¹dzenie pozwalaj¹ce na odtwarzanie na komputerze p³yt - potwierdzenie to samoœci strony internetowej przez osobê lub firmê godn¹ - us³uga internetowa, która pozwala na rozmowê wielu osób jednoczeœnie. Rozmowy te odbywaj¹ siê w czasie rzeczywistym i polegaj¹ na wpisywaniu tekstu, który pozostali rozmówcy mog¹ odczytaæ na swoich komputerach. Do rozmowy mo e do³¹czyæ ka dy chêtny. Uczestnicy chata nie pos³uguj¹ siê imionami, ani nazwiskami, tylko wybranymi przez siebie nickami. treœci¹ strony WWW przez przegl¹darkê internetow¹. - system zarz¹dzania - plik przesy³any przez serwer WWW i zapisywany na dysku komputera u ytkownika. Przy ka dym kolejnym po³¹czeniu z tym samym serwerem plik ten jest odczytywany w celu uzyskania informacji zapisanych podczas poprzedniej wizyty na danej stronie. domeny na adresy IP. - system odpowiedzialny za zamianê nazw

3 Domena - jeden z cz³onów adresu sieciowego (równie adresu ) pozwalaj¹cy na rozró nienie komputerów w Internecie. Przyk³adami domen s¹:.pl,.uk,.com. Niektóre domeny posiadaj¹ subdomeny, czyli np..edu, czy.gov. Np. w adresie domena jestpl, a poddomen¹.edu. e-learning (Distance Learning) - nauczanie na odleg³oœæ, nauczanie przez Internet. Ogólne okreœlenie odnosz¹ce siê do nauki prowadzonej wy³¹cznie za pomoc¹ komputera i nowoczesnych metod komunikacji. FAQ (ang. 'Frequently Asked Question') - dos³. 'Czêsto zadawane pytania'. Na stronach internetowych nazw¹ t¹ okreœla siê miejsce, w którym mo na znaleÿæ odpowiedzi na najczêœciej powtarzaj¹ce siê pytania na dany temat. Firewall ('zapora ogniowa') - Zabezpieczenie sieci lub komputera przed w³amaniem z zewn¹trz. Do podstawowych zadañ firewalla nale y sprawdzanie wszystkich informacji wchodz¹cych i wychodz¹cych z sieci lub komputera. Flash Font Forum - 1) Typ pamiêci u ywanej m.in. w aparatach cyfrowych, odtwarzaczach mp3 itp. Dane na niej zapisane mo na wykasowaæ, a pamiêæ wykorzystaæ ponownie. 2) Nazwa programu do tworzenia animacji komputerowych. - czcionka, krój pisma. - miejsce na stronach internetowych, gdzie u ytkownicy mog¹ wyra aæ swoje opinie na ró ne tematy i przeczytaæ co na ten sam temat s¹dz¹ inni. Us³uga ta najczêœciej pojawia siê na portalach. W odró nieniu od chata nie jest to rozmowa w czasie rzeczywistym - wiadomoœci na forum komentowane s¹ przez kilka, a nawet kilkanaœcie dni. U ytkownicy maj¹ te zwykle dostêp do tematów omawianych w przesz³oœci i zawsze mog¹ siê w nich wypowiedzieæ. Hiper³¹cze (Link) - odnoœnik. S³owo lub ikonka z przypisanym adresem do dokumentu (lub do miejsca w dokumencie) dostêpnego w Internecie. Klikniêcie na wyró nione hiper³¹cze przenosi u ytkownika w inne miejsce na stronie lub na inn¹ stronê internetow¹. Linki umo liwiaj¹ wiêc poruszanie siê po stronach dostêpnych w sieci. Home page - "strona domowa" - strona internetowa za³o ona przez u ytkownika, zawieraj¹ca informacje na temat jej w³aœciciela. Zwykle strony domowe poœwiêcone s¹ ró nym zainteresowaniom, pracy, hobby itp. Host Hot Spot Html - komputer pod³¹czony do Internetu posiadaj¹cy unikalny adres IP - potoczne okreœlenie punktu dostêpu do bezprzewodowej sieci komputerowej. - jêzyk pozwalaj¹cy na tworzenie stron WWW. Dokument opracowany w html-u to zwyk³y plik tekstowy sk³adaj¹cy siê z okreœlonych znaczników otwieraj¹cych i zamykaj¹cych oraz tekstu zawartego pomiêdzy nimi. Znaczniki html-a w jednoznaczny sposób okreœlaj¹ sposób w jaki dokument wyœwietlaæ siê bêdzie w Internecie. ICT (TIK) 'information and communication technology' ('technologie informacyjnokomunikacyjne') - ogó³ technologii zwi¹zanych z przetwarzaniem i przesy³aniem informacji.

4 Internet - œwiatowa sieæ komputerowa pozwalaj¹ca na komunikowanie siê za pomoc¹ komputera osobom z ca³ego œwiata oraz zapewniaj¹ca dostêp do zgromadzonych w sieci informacji wszystkim chêtnym. Pierwsze fragmenty sieci powsta³y w latach 60 XX wieku w USA, a w 1973 roku do sieci pod³¹czono pierwsze dwa komputery z Europy. Nazwa Internet po raz pierwszy zosta³a u yta w 1974 roku. Internetowa grupa dyskusyjna - us³uga pozwalaj¹ca na rozmowê okreœlonej grupie osób. Kolejni rozmówcy przyjmowani s¹ do grupy za zgod¹ i wiedz¹ dotychczasowych u ytkowników. Intranet - sieæ komputerowa ograniczona do komputerów w jednym miejscu (np. w szkole, firmie). W obrêbie takiej sieci istnieje mo liwoœæ korzystania z us³ug typowo internetowych ( , WWW, itp.). IP ('Internet Protocol') - protokó³ komunikacyjny wykorzystywany w Internecie. IRC - us³uga dostêpna na serwerze umo liwiaj¹ca rozmowê wielu u ytkownikom jednoczeœnie. Pierwowzór chata. ISP ('Internet Service Provider') - Dostawca us³ug internetowych. Firma zapewniaj¹ca dostêp do Internetu. Klient komputerze u ytkownika. Komunikator internetowy - program pozwalaj¹cy na bezpoœredni¹ rozmowê dwojga u ytkowników Internetu. W komunikatorach istnieje równie mo liwoœæ rozmowy w kilka osób. Us³uga ta od chata ró ni siê przede wszystkim tym, e do zapisu rozmowy maj¹ dostêp wy³¹cznie jej uczestnicy. LAN ('Local Area Network') - lokalna sieæ komputerowa. S³u y do po³¹czenia ze sob¹ komputerów stoj¹cych w niedu ej odleg³oœci od siebie (maksymalnie do kilku kilometrów). Lista dyskusyjna Moderator - oprogramowanie s³u ¹ce do obs³ugi poczty internetowej instalowane na - rodzaj grupy dyskusyjnej, w której do przesy³ania wypowiedzi u ytkowników s³u y poczta elektroniczna. e wysy³ane s¹ automatycznie na adresy wszystkich osób zapisanych na liœcie dyskusyjnej. Modem (ang. 'MOdulator-DEModulator') - urz¹dzenie elektroniczne pozwalaj¹ce na przes³anie danych cyfrowych przy wykorzystaniu np. linii telefonicznej lub linii telewizji kablowej. Najczêœciej u ywane modemy ³¹cz¹ komputer z Internetem poprzez specjalny numer telefoniczny. Ten rodzaj komunikacji ograniczaj¹ niskie przepustowoœci takiego ³¹cza [max 56 Kbit/s (ok. 5 KB/s)] oraz wysokie koszty po³¹czeñ. Modemy mog¹ byæ wewnêtrzne lub zewnêtrzne. - osoba oceniaj¹ca jakoœæ komentarzy na stronie WWW, kanale IRC lub liœcie dyskusyjnej. Moderator ma zapobiec nadu yciom systemu komentarzy, trollowaniu (czyli wypowiedziom agresywnym, niesympatycznym, prowokuj¹cym i prymitywnym), a co za tym idzie ma przypilnowaæ, eby wpisy u ytkowników nie powodowa³y nieprzyjemnych odczuæ i nie prowadzi³y do k³ótni.

5 Multimedia - ogólne okreœlenie materia³ów komputerowych wykorzystuj¹cych jednoczeœnie wiele form przekazu (tekst, dÿwiêk, obraz, animacjê, film, s³owo mówione) oraz korzystaj¹cych z hiper³¹czy. NAT ('Network Adress Translation') - system t³umaczenia adresów IP sieci prywatnych na adresy sieci publicznej. Nick - pseudonim wybrany przez u ytkownika, którym pos³uguje siê on podczas rozmów na czacie, ircu lub forach dyskusyjnych. Ochrona antyspamowa - zabezpieczenie komputera u ytkownika przed niechcianymi ami. Online (z ang. 'On-line' - na linii ) - u ytkownik pod³¹czony do sieci. Offline (z ang. 'Off-line' - roz³¹czony ) - u ytkownik nie pod³¹czony do sieci. Oprogramowanie (ang. 'Software') - narzêdzia umo liwiaj¹ce pracê na komputerze. Ka dy program komputerowy zawiera zestaw instrukcji oraz danych (czyli przepis postêpowania) rozumiany przez komputer. Ró ne programy komputerowe pozwalaj¹ u ytkownikowi na wykonywanie ró nych funkcji. p2p ('Peer to Peer') - model komunikacji w Internecie, który gwarantuje obu u ytkownikom po³¹czenia równe prawa. Najpopularniejszym zastosowaniem p2p jest bezpoœrednia wymiana plików. Pakiet - Patch PHP, ASP Poczta elektroniczna Podpis elektroniczny Portal; wortal Post najmniejsza iloœæ danych przesy³ana przez sieæ. - nak³adka (³atka) na program komputerowy poprawiaj¹ca jego dzia³anie. - jêzyki programowania dzia³aj¹ce na serwerze. Za ich pomoc¹ programista mo e np. nawi¹zaæ po³¹czenie z baz¹ danych lub generowaæ strony internetowe o dynamicznie zmieniaj¹cej siê treœci itp. - podstawowa us³uga internetowa, umo liwiaj¹ca przesy³anie wiadomoœci tekstowych (listów elektronicznych). Wraz z rozwojem Internetu zosta³a ona rozbudowana o mo liwoœæ do³¹czania plików (tzw. za³¹czników). Ka dy u ytkownik poczty identyfikowany jest za pomoc¹ adresu np. Pierwszy zosta³ wys³any w 1974 roku. - dodatkowa informacja do³¹czona do wiadomoœci elektronicznej w celu potwierdzenia Ÿród³a jej pochodzenia. Podpis elektroniczny powinien byæ trudny lub niemo liwy do podrobienia i trwale wi¹zaæ siê z dokumentem. - rodzaj serwisu internetowego zawieraj¹cego wiadomoœci z wielu dziedzin i tematów. Z regu³y portale wyposa one s¹ w dzia³y aktualizowane codziennie, katalogi stron internetowych oraz mechanizmy s³u ¹ce do wyszukiwania informacji. Wortal to rodzaj portalu, gdzie publikowane s¹ informacje zbli one do siebie tematycznie. - pojedyncza wiadomoœæ napisana przez u ytkownika na grupie dyskusyjnej lub forum.

6 PPP ('Point to Point Protocol') - protokó³ komunikacji wykorzystywany przy po³¹czeniach modemowych do Internetu. Program antywirusowy wirusami komputerowymi. Proxy Przegl¹darka internetowa Punkt dostêpowy Router Serwer-klient Sieæ bezprzewodowa Skrêtka Spam Sta³e ³¹cze Surfowanie Sygnatura System operacyjny Trailer - program chroni¹cy komputer u ytkownika przed - us³uga sieciowa polegaj¹ca na przechowywaniu na serwerze kopii strony internetowej i udostêpnianiu jej (je eli jest aktualna) zamiast informacji pobieranych z odleg³ego serwera. Us³uga stosowana w celu przyœpieszania dzia³ania Internetu. - program umo liwiaj¹cy wyœwietlanie i ogl¹danie stron internetowych. Do najpopularniejszych programów tego typu nale ¹ Internet Explorer, Netscape Navigator i Mozilla Firefox. komputerów w sieæ. - urz¹dzenie w sieci bezprzewodowej s³u ¹ce do po³¹czenia dwóch - urz¹dzenie s³u ¹ce do ³¹czenia ze sob¹ sieci komputerowych. - najpopularniejszy model komunikacji w Internecie. Serwer to komputer œwiadcz¹cy pewne us³ugi (np. wysy³aj¹cy strony internetowe), a klient to komputer, który z tych us³ug korzysta. - sieæ komputerowa, w której rolê kabli pe³ni¹ fale radiowe. Zbiór standardów takich sieci okreœla siê mianem WiFi ('Wireless Fidelity') - typ przewodu stosowanego do ³¹czenia komputerów w sieæ. - komercyjny , którego u ytkownik nie zamawia³. Wiadomoœæ taka rozsy³ana jest do wielu u ytkowników poczty elektronicznej, niezale nie od ich chêci i zainteresowañ. Spamem okreœla siê równie informacjê nie na temat wstawion¹ na forum dyskusyjnym wy³¹cznie w celach reklamowych. - ogólne okreœlenie dostêpu do Internetu, które op³acane jest kwot¹ niezale n¹ od d³ugoœci czasu wykonanych po³¹czeñ. - (okreœlenie potoczne) swobodne przegl¹danie zasobów sieci WWW. - osobisty podpis pod listem elektronicznym. - zbiór programów poœrednicz¹cych pomiêdzy u ytkownikiem a sprzêtem komputerowym. System operacyjny tworzy bezpieczne œrodowisko, w którym u ytkownik mo e wykonywaæ swoje zadania. - zwiastun filmu lub gry komputerowej dostêpny w sieci. URL ('Uniform Resource Locator') - standard nazewniczy u ywany do jednoznacznego zidentyfikowania serwerów i zgromadzonych na nich zasobów. Adres URL rozpoczyna siê od nazwy protoko³u (np. HTTP), po której nastêpuje nazwa serwera oraz okreœlenie dok³adnego po³o enia danego zasobu na tym serwerze (tzw. œcie ka dostêpu).

7 USB ('Universal Serial Bus') - interfejs komunikacji pomiêdzy urz¹dzeniami zewnêtrznymi a komputerem. Pozwala on na szybkie po³¹czenie komputera i innych urz¹dzeñ (np. klawiatury, myszki, drukarki, skanera) i transfer danych miêdzy nimi, a komputerem. VoIP ('Voice over IP') - technologia przesy³ania g³osu poprzez sieæ komputerow¹ wprowadzona i rozwijana przez firmê Cisco. WAN ('Wide Area Network') - sieæ rozleg³a ³¹cz¹ca sieci lokalne (LAN), inne sieci rozleg³e oraz pojedyncze komputery. Obejmuje ona du ¹ liczbê komputerów na du ej przestrzeni. WiFi - patrz: sieci bezprzewodowe Wirus komputerowy - program komputerowy (najczêœciej prosty), który w sposób celowy powiela siê bez zgody u ytkownika. Wirusy mog¹ wykonywaæ okreœlone zadania na komputerze u ytkownika np.: kasowaæ i niszczyæ dane, niszczyæ sprzêt komputerowy, rozsy³aæ spam, dokonywaæ ataków na serwery internetowe, uniemo liwiaæ pracê na komputerze, umo liwiaæ przejêcie kontroli nad komputerem osobie nieupowa nionej. Wirusy wykorzystuj¹ s³aboœæ zabezpieczeñ systemów komputerowych lub w³aœciwoœci systemów oraz niedoœwiadczenie i beztroskê u ytkowników. WWW ('World Wide Web') - ('œwiatowa pajêczyna') najpopularniejsza z dostêpnych us³ug w sieci Internet, powsta³a w 1991 roku. Jej pomys³odawc¹ i twórc¹ jest Tim Berners-Lee, programista z CERN-u. Jest to zbiór dokumentów (umieszczonych na ró nych komputerach, w ró nych krajach) stworzonych najczêœciej za pomoc¹ jêzyka HTML i odnosz¹cych siê do siebie nawzajem (umo liwia to wspólny system nazw oparty na tzw. URL). Wielk¹ popularnoœæ WWW zawdziêcza ³atwoœci obs³ugi, tworzenia i utrzymywania odpowiednich dokumentów, a tak e atrakcyjnej stronie graficznej. Strony WWW mo na ogl¹daæ za pomoc¹ przegl¹darek (do przegl¹dania u ywany jest protokó³ HTTP). WYSIWYG ('What You See Is What You Get') - zbiór mechanizmów pomagaj¹cych w uzyskaniu wydruków mo liwie najbardziej zgodnych z tym co widaæ ekranie. Wyszukiwarka znalezienie informacji w sieci. - mechanizm dostêpny na stronach internetowych, u³atwiaj¹cy

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows GDI

Microsoft Windows GDI Okres 03-10.04.2008 Microsoft Windows GDI W systemie operacyjnym Microsoft Windows wykryto luki w przetwarzaniu plików graficznych o rozszerzeniach WMF oraz EMF udostępnianych na stronach www lub przesyłanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Usługi w sieciach informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Rodzaje sieci LAN Lokalna Sieć Komputerowa MAN Metropolitalna Sieć Komputerowa WAN Rozległa

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia.

Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia. Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia.pl I. Billoboardy Polecamy tę formę reklamy dla podmiotów chcących przedstawić

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

FRAKTAL STUDIO CELNE

FRAKTAL STUDIO CELNE Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE Moduł CELINA (e-podpis) wersja 3.0 kwiecień 2013 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, 09-402 Płock REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty. Konfiguracja poczty w Outlook (pakiet Microsoft Office)

Konfiguracja poczty. Konfiguracja poczty w Outlook (pakiet Microsoft Office) Wydruk PDF Strony www: https:///pomoc/hosting/konfiguracja-poczty/konfiguracja-poczty-w-outlookpakiet-microsoft-office-23.html Konfiguracja poczty Konfiguracja poczty w Outlook (pakiet Microsoft Office)

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Routing i adresowanie IPv4. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN

Routing i adresowanie IPv4. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci 4 portów przełącznika 10/100 Mbit/s, a w wybranych modelach dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN. Na poziomie protokołu

Bardziej szczegółowo

1999 dialnych w czasie rzeczywistym. 2006 Liczba użytkowników Internetu przekroczyła 1 miliard.

1999 dialnych w czasie rzeczywistym. 2006 Liczba użytkowników Internetu przekroczyła 1 miliard. GENEZA: INTERNET Internet powstał w wyniku kilku niezależnych inicjatyw, których twórcy wykazali się dalekowzrocznością i nie podporządkowaniem się istniejącym strukturom administracyjnych i finansowych.

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki w półroczu Wymagania edukacyjne w półroczu

Plan nauczania informatyki w półroczu Wymagania edukacyjne w półroczu Program nauczania: 1 Plan nauczania informatyki w półroczu Wymagania edukacyjne w półroczu II rok nauki 1 godzina tygodniowo Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający CO W BLASZANEJ SKRZYNCE PISZCZY

Test sprawdzający CO W BLASZANEJ SKRZYNCE PISZCZY Test sprawdzający CO W BLASZANEJ SKRZYNCE PISZCZY Grupa A 1. (1 pkt) Podstawowy zestaw komputerowy składa się z: a) jednostki centralnej, myszki, monitora b) jednostki centralnej, monitora, drukarki c)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo