Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Transkrypt

1

2 Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, metodą elektroniczną bądź mechaniczną, w tym między innymi przy użyciu fotokopii, nagrań, metod rejestracji danych lub systemów odzyskiwania danych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela. Dane techniczne produktu zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie inne nazwy firm i produktów znajdujące się w dokumencie służą jedynie identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Page 2 of 92

3 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi Informacje o urządzeniu Wymagania...11 Oprogramowanie Sprzęt Wygląd urządzenia...13 Panel przedni Panel tylny Rozpoczęcie pracy Eliminowanie konfliktów...16 Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Konfiguracja właściwości internetowych Usuwanie tymczasowych plików internetowych Page 3 of 92

4 Instalacja sprzętu...19 Połączenie Ethernet Informacje o interfejsie sieciowym Dostęp do programu Web Manager...21 Elementy...21 Przyciski Polecenia Menu...22 Menu Basic (Podstawowe) Home (Strona domowa)...23 Dane połączenia Informacje o routerze Dane sieci lokalnej Quick Start (Szybki start)...24 LAN Configuration (Konfiguracja LAN)...25 Diagnostics (Diagnostyka)...26 Test ping Page 4 of 92

5 Pełny test modemu Menu Advanced (Zaawansowane) WAN...29 Nowe połączenie Skanowanie połączenia LAN...37 Konfiguracja LAN Konfiguracja grupy LAN Przypisywanie ISP DNS, SNTP Klienci LAN Application (Stosowanie)...44 Protokół Universal Plug and Play (UPnP) Protokół SNTP (Simple Network Timing Protocol) IGMP Proxy Dostęp TR-068 WAN DNS Proxy Klient dynamicznego systemu DNS Page 5 of 92

6 Port forwarding (przekazywanie portów) Filtry mostu Kontrola dostępu do sieci QoS (Jakość usług)...59 Egress Ingress Konfiguracja kształtowania ruchu QoS Konfiguracja routingu rozszerzonego (policy routing) Routing...74 Routing statyczny Tabela routingu System Password (Hasło systemowe)...76 Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego)...77 Restore to Default (Przywróć domyślne)...77 Menu Security (Bezpieczeństwo) IP Filters (Filtry adresów IP) LAN Isolation (Odosobnienie sieci LAN) Page 6 of 92

7 Menu Status (Stan) Connection Status (Stan połączenia) System Log (Rejestr systemu) Remote Log (Rejestr zdalny) Network Statistics (Statystyka sieci) DDNS Update Status (Stan aktualizacji DDNS) DHCP Clients (Klienci DHCP) QoS Status (Stan QoS) Modem Status (Stan modemu) Product Information (Informacje o produkcie) Menu Help (Pomoc) Page 7 of 92

8 Informacje o Instrukcji Obsługi Niniejsza instrukcja zawiera omówienie elementów, zasad podstawowej obsługi oraz zaawansowanych opcji konfiguracji routera. Zakres i cel Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące procedur instalacji oraz opis elementów routera i interfejsu sieciowego. Docelowi odbiorcy Niniejsza instrukcja została opracowana z myślą o użytkownikach, którzy obsługują router i przeprowadzają podstawowe czynności konserwacyjne. Zakłada się, że użytkownik czytający tę instrukcję posiada podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu konfigurowania routerów, sieci komputerowych i systemów komputerowych. Struktura dokumentu Niniejsza instrukcja jest podzielona na następujące rozdziały: Rozdział Temat 2 Informacje o routerze 3 Rozpoczęcie pracy 4 Informacje o interfejsie sieciowym 5 Menu Setup (Konfiguracja) 6 Menu Basic (Podstawowe) 7 Menu Advanced (Zaawansowane) 9 Menu Security (Bezpieczeństwo) 10 Menu Status (Stan) 11 Menu Help (Pomoc) Page 8 of 92

9 Informacje o urządzeniu Gratulujemy zakupu routera. Router ten umożliwia wykorzystanie obwodu telefonicznego do uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu, nie ograniczając przy tym możliwości przeprowadzania rozmów telefonicznych. Router pozwala łączyć się z Internetem i z lokalną siecią (LAN) z dużą szybkością w standardzie Ethernet. Urządzenie obsługuje pełne funkcje zapory firewall z translacją adresów sieciowych (ang. Network Address Translation, NAT), usługi strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) oraz funkcje szyfrowania zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do sieci. Obsługiwany jest również standard QoS (Quality of Service) oraz routing rozszerzony (Policy Routing, PR). Router ten jest kompatybilny z komputerami PC i Mac firmy Apple. Wymagania Komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania. Oprogramowanie System operacyjny: Windows (98 SE, Me, 2000, XP, XP x64) Połączenia Ethernet są niezależne od systemu operacyjnego Przeglądarka: Internet Explorer 4.0 Netscape Navigator 3.02 Page 9 of 92

10 Sprzęt Procesor 233 MHz Napęd CD-ROM Karta sieciowa (Ethernet) Page 10 of 92

11 Wygląd urządzenia Panel przedni Diody LED znajdujące się na przednim panelu informują o stanie zasilania i połączenia. Panel przedni Nazwa Stan Opis POWER Wyłączona Do urządzenia nie jest doprowadzane zasilanie Stałe światło Urządzenie jest podłączone do źródła zasilania ETHERNET Wyłączona Brak połączenia Ethernet Stałe światło Migające światło Urządzenie jest podłączone do gniazda Ethernet Wysyłanie/odbieranie danych DSL Wyłączona Brak sygnału DSL Migające światło Stałe światło Trwa uzyskiwanie sygnału DSL Sygnał DSL aktywny Page 11 of 92

12 Panel tylny Na panelu tylnym znajdują się gniazda służące do podłączania zasilania oraz do podłączania routera do sieci. Panel tylny Nazwa Przeznaczenie DSL ETHERNET RESET Podłączanie przewodu telefonicznego Podłączanie do komputera za pośrednictwem przewodu Ethernet Resetowanie urządzenia. Aby zresetować, należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund. 9 V DC Podłączanie 9-woltowego zasilacza sieciowego ON/OFF Włączanie (ON)/wyłączanie (OFF) urządzenia Page 12 of 92

13 Rozpoczęcie pracy Instalacja urządzenia jest bardzo prosta. Poniższy schemat działań przedstawia kolejne kroki konieczne do przeprowadzenia instalacji. Przy każdym kroku znajduje się krótki opis z wyjaśnieniem. Szczegółowe instrukcje znajdują się na kolejnych stronach. Zaplanuj swoją sieć Narysuj prosty plan uwzględniający sposób podłączenia komputerów i/lub urządzeń. Wyeliminuj konflikty Sprawdź ustawienia protokołu TCP/IP i właściwości internetowych. Przed instalacją może być konieczne wyłączenie niektórych aplikacji i usunięcie tymczasowych plików internetowych. Zainstaluj sprzęt Podłącz przewód telefoniczny, przewody sieciowe i 9-woltowy zasilacz sieciowy. Połącz się z Internetem Przy użyciu interfejsu sieciowego lub kreatora nawiąż połączenie z Internetem. Menu konfiguracji w interfejsie sieciowym Kreator z płyty CD Instalacja zakończona Page 13 of 92

14 Eliminowanie konfliktów Aby instalacja routera przebiegła bez problemów, konieczne jest wyeliminowanie wszelkich konfliktów, które mogłyby w niej przeszkodzić. Konflikty takie mogą dotyczyć: aplikacji internetowych do współdzielenia danych oprogramowania serwerów proxy oprogramowania zabezpieczającego ustawień protokołu TCP/IP właściwości połączenia internetowego tymczasowych plików internetowych Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i programy zabezpieczające mogą zakłócać instalację routera. Takie aplikacje należy usunąć bądź wyłączyć przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji routera. Jeśli w komputerze zainstalowane są któreś z poniższych aplikacji, lub aplikacje do nich podobne, należy je usunąć lub wyłączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Aplikacje internetowe do współdzielenia danych Oprogramowanie serwerów proxy Oprogramowanie zabezpieczające Microsoft Internet Sharing WinGate Symantec WinProxy Zone Alarm Page 14 of 92

15 Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Należy używać domyślnych ustawień protokołu TCP/IP w celu umożliwienia routerowi przekazania adresu sieciowego do komputera. Ustawianie właściwości protokołu TCP/IP: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Połączenia sieciowe. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia LAN, a następnie wybierz opcję Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości połączenia lokalnego. 4. Wybierz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 5. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości połączenia lokalnego. Konfiguracja właściwości internetowych Ustawianie właściwości internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości internetowych. 3. Kliknij kartę Połączenia. 4. W obszarze Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej wybierz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia. 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 15 of 92

16 Usuwanie tymczasowych plików internetowych Tymczasowe pliki internetowe to pliki z witryn internetowych przechowywane w komputerze. Pliki te należy usunąć, aby wyczyścić podręczną pamięć internetową i usunąć ślady pozostawione przez witryny odwiedzane przez użytkownika komputera. Usuwanie tymczasowych plików internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Panel sterowania. 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje internetowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje internetowe. 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij opcję Usuń pliki cookie. 5. Kliknij opcję Usuń pliki. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 16 of 92

17 Instalacja sprzętu Zazwyczaj router instaluje się w tym samym pomieszczeniu co główny komputer i gniazdo telefoniczne. Ważne również, aby w pomieszczeniu tym dostępna była odpowiednia liczba gniazd ściennych, w zależności od potrzeb. Połączenie Ethernet Jeśli chodzi o prędkość transmisji danych, standard Ethernet stanowi najszybszy tryb połączenia pomiędzy routerem a komputerem. Electric outlet = Gniazdo ścienne Computer = Komputer Phone Jack = Gniazdo telefoniczne POTS Splitter = Rozgałęźnik POTS Telephone = Telefon Połączenie w standardzie Ethernet: 1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda ADSL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda DSL routera. Page 17 of 92

18 Rozgałęźnik POTS Linia telefoniczna może obsługiwać rozmowy telefoniczne i sygnały internetowe. Aktywacja połączenia internetowego za pośrednictwem linii telefonicznej powoduje emitowanie wysokich tonów przez aparat telefoniczny. Użycie rozgałęźnika telefonicznego POTS (Plain Old Telephone Service) umożliwia rozdzielenie tych dwóch sygnałów i eliminuje hałas. Instalacja rozgałęźnika telefonicznego POTS: 1. Znajdź gniazdo telefoniczne w domu. 2. Podłącz rozgałęźnik POTS do gniazda. 3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda TEL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do telefonu. 2. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda ETHERNET routera, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda Ethernet w komputerze. 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda 9V DC routera i do gniazda ściennego, a następnie naciśnij przycisk ON. Page 18 of 92

19 Informacje o interfejsie sieciowym Program Web Manager służy do konfigurowania ustawień routera. Dostęp do programu Web Manager Uzyskiwanie dostępu do programu Web Manager: 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP to Usługa uwierzytelniania spowoduje wyświetlenie strony logowania. Na stronie logowania wpisz nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password). Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. 4. Kliknij przycisk Login (Zaloguj). Elementy Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce składa się z przycisków, poleceń i menu. Przyciski Apply (Zastosuj) Przycisk ten pozwala zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Zmiany wprowadzone poprzez kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) przestaną być stosowane, gdy router zostanie zresetowany. Cancel (Anuluj) Przycisk ten pozwala powrócić do ostatniej zapisanej konfiguracji. Polecenia Save Setting (Zapisz ustawienia) Przycisk ten pozwala na stałe zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Page 19 of 92

20 Restart Router (Uruchom ponownie router) Przycisk ten powoduje ponowne uruchomienie routera. Menu W interfejsie sieciowym dostępnych jest pięć menu. Są to: Menu Basic (Podstawowe) Menu Advanced (Zaawansowane) Menu Security (Bezpieczeństwo) Menu Status (Stan) Menu Help (Pomoc) Page 20 of 92

21 Menu Basic (Podstawowe) W menu Basic (Podstawowe) dostępne są opcje Home (Strona domowa), Quick Start (Szybki start), LAN Configuration (Konfiguracja LAN) i Diagnostics (Diagnostyka). Home (Strona domowa) Menu Basic (Podstawowe) Łącze Home (Strona domowa) prowadzi do jednostronicowego podsumowania zawierającego dane połączenia, informacje o routerze oraz ustawienia sieci lokalnej. Dane połączenia W obszarze Connection Information (Dane połączenia) znajdują się ogólne informacje na temat stanu połączenia internetowego. W tym obszarze znajduje się przycisk Connect/Disconnect (Połącz/Rozłącz). Po kliknięciu tego przycisku router podejmuje próbę nawiązania połączenia z Internetem przy użyciu parametrów zapisanych w routerze. Page 21 of 92

22 Informacje o routerze W tym obszarze znajdują się wszystkie informacje niezbędne do określenia modelu, wersji oprogramowania sprzętowego, konstrukcji, adresu Ethernet MAC, stanu translacji NAT i stanu zapory Firewall. Dane sieci lokalnej W tym obszarze wyświetlany jest aktualny adres IP routera. Znajdują się tam również informacje o stanie protokołu DHCP, zakresie DHCP oraz stanie połączenia Ethernet. Quick Start (Szybki start) Łącze Quick Start (Szybki start) umożliwia natychmiastowe połączenie się z Internetem. Page 22 of 92

23 LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Obszar LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN) umożliwia skonfigurowanie ustawień dla każdej grupy sieci LAN. Można również przeglądać stan zaawansowanych usług dostępnych dla grupy LAN. Zielony kolor oznacza, że usługa jest włączona, a czerwony że jest wyłączona. Konfiguracja grupy LAN Page 23 of 92

24 Diagnostics (Diagnostyka) Test diagnostyczny umożliwia sprawdzenie, czy router jest prawidłowo połączony z siecią WAN. Test ten może potrwać kilka sekund. Aby przeprowadzić test, należy wybrać połączenie z listy i nacisnąć przycisk Test. Przed uruchomieniem testu należy się upewnić, że posiada się prawidłowe łącze DSL. Uruchamianie testu diagnostycznego: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). Zostanie otwarte okno Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij przycisk Test. Po zakończeniu testu diagnostycznego wyświetlony zostanie aktualny stan. Jeśli test się nie powiedzie, kliknij opcję Help (Pomoc), aby znaleźć rozwiązanie problemu. Page 24 of 92

25 Test ping Po skonfigurowaniu routera dobrze jest sprawdzić, czy możliwe jest wysyłanie polecenia ping do sieci. Jeśli można wykonać test ping używając adresu IP po stronie sieci WAN, oznacza to, że nie powinno być problemów z korzystaniem z Internetu. Przeprowadzanie testu ping: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Ping Test (Test ping). Zostanie otwarta strona Ping Test (Test ping). 3. Zmień lub pozostaw ustawienia domyślne w następujących polach: Enter the IP address to ping (Wpisz adres IP dla testu ping) Packet size (Rozmiar pakietu) Number of echo request (Liczba poleceń echo request) 4. Kliknij przycisk Test. Wyniki testu ping zostaną wyświetlane na stronie. Jeśli test ping zakończył się powodzeniem, oznacza to, że protokół TCP/IP działa prawidłowo. Jeśli test ping się nie powiódł, należy ponownie uruchomić router. Pełny test modemu Test ten pozwala sprawdzić, czy modem jest prawidłowo podłączony do sieci. Przeprowadzanie pełnego testu modemu: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Full Modem Test (Pełny test modemu). Zostanie otwarta strona Modem Test (Test modemu). Wybierz połączenie i kliknij przycisk Test. Page 25 of 92

26 Menu Advanced (Zaawansowane) W menu Advanced (Zaawansowane) dostępne są zaawansowane ustawienia konfiguracji dla istniejących połączeń. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci WAN, musi być skonfigurowane co najmniej jedno połączenie WAN. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci LAN, musi być skonfigurowana co najmniej jedna grupa LAN. Menu Advanced (Zaawansowane) Page 26 of 92

27 WAN Sieć WAN (Wide Area Network) jest źródłem połączenia internetowego. Nowe połączenie Router może obsługiwać do ośmiu różnych połączeń. W przypadku korzystania z kilku połączeń wirtualnych prawidłowe przekazywanie danych może wymagać używania właściwości routingu statycznego. Istnieje pięć typów połączeń WAN: Połączenie PPPoE Połączenie PPPoA Połączenie statyczne Połączenie DHCP Połączenie mostkowe Przed utworzeniem nowego połączenia WAN należy się upewnić, że istnieje już połączenie internetowe. Page 27 of 92

28 Połączenie PPPoE Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Protokół PPPoE to protokół, który wbudowuje ramki PPP w ramki Ethernet, opisany w zbiorze RFC pod numerem Protokół PPPoE umożliwia połączenie z siecią hostów za pośrednictwem prostego urządzenia dostępu mostkowego do zdalnego koncentratora dostępowego. W tym modelu każdy router wykorzystuje własny stos PPP. Dostęp do funkcji sterowania, zliczania i rodzajów usług jest możliwy dla danego użytkownika, a nie dla danego miejsca sieciowego. Konfiguracja nowego połączenia PPPoE Page 28 of 92

29 Połączenie PPPoA Protokół PPPoA jest znany również pod nazwą RFC Umożliwia on wbudowywanie pakietów PPP w komórki ATM, przekazywane za pośrednictwem linii DSL. Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Z reguły zapewnia on mechanizm uwierzytelniania użytkowników. Logiczne sterowanie połączeniem (LLC, Logical Link Control) oraz obwód wirtualny (VC, Virtual Circuit) stanowią dwie różne metody wbudowywania pakietów PPP. Aby dowiedzieć się, która metoda wbudowywania jest stosowana przy danym połączeniu internetowym, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych. Konfiguracja nowego połączenia PPPoA Page 29 of 92

30 Połączenie statyczne Połączenie statyczne jest używane zawsze wtedy, gdy znany statyczny adres IP jest przypisany do routera. Konieczne jest również określenie dodatkowych danych adresowych, takich jak maska podsieci i brama domyślna. Można określić do trzech adresów serwerów DNS (Domain Name Server). Serwery te konwertują nazwy komputerów na przypisane do nich adresy IP, umożliwiając w ten sposób uzyskiwanie dostępu do innych serwerów sieciowych poprzez wprowadzanie ich symbolicznych nazw (nazw hostów). Konfiguracja nowego połączenia statycznego Page 30 of 92

31 Połączenie DHCP Protokół DHCP umożliwia routerowi automatyczne uzyskiwanie adresu IP z serwera. Opcja ta jest powszechnie stosowana, gdy adres IP jest przypisywany w sposób dynamiczny i nie jest znany przed przypisaniem. Konfiguracja nowego połączenia DHCP Page 31 of 92

32 Konfiguracja połączenia mostkowego Samo połączenie mostkowe nie przypisuje adresu IP do interfejsu WAN. Translacja NAT i zapora firewall nie są aktywne. Ta metoda łączenia powoduje, że router stanowi pomost do przekazywania pakietów pomiędzy interfejsem WAN a interfejsem LAN. Konfiguracja nowego połączenia mostkowego Page 32 of 92

33 Modulacja ADSL Modulacja ADSL umożliwia wybór kombinacji trybów DSL. W przypadku niepewności lub nieuzyskania tych informacji od dostawcy usług należy pozostawić wartości domyślne. W większości przypadków ekran ten nie powinien być modyfikowany. Modulacja ADSL Page 33 of 92

34 Skanowanie połączenia Funkcja ta pomaga użytkownikowi w wykryciu ustawień PVC wprowadzonych przez dostawcę usług. Zanim router będzie mógł rozpocząć skanowanie połączenia, konieczne jest podłączenie linii telefonicznej do routera. Skanowanie połączenia Przeprowadzanie skanowania połączenia: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje WAN > Connection Scan (Skanowanie połączenia). 3. Kliknij opcję Scan (Skanuj). Page 34 of 92

35 LAN Router jest skonfigurowany tak, aby automatycznie przekazywał adresy IP do wszystkich komputerów w sieci lokalnej LAN. Router daje również możliwość tworzenia i konfigurowania grup LAN. Konfiguracja LAN Router może obsługiwać do dwóch grup LAN za pośrednictwem różnych interfejsów. Te interfejsy to m.in.: Ethernet Można stosować inne interfejsy LAN do obsługi grup, z wyjątkiem interfejsu Ethernet, który jest przypisany do pierwszej grupy LAN. Dla każdej grupy LAN można następnie skonfigurować statyczny adres IP, dynamiczny adres IP lub pozostawić ją bez adresu IP. Konfiguracja LAN Konfigurowanie grup LAN: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje LAN > LAN Configuration (Konfiguracja LAN). 3. Wybierz opcję Ethernet w obszarze LAN group 1 (Grupa 1 LAN), a następnie kliknij przycisk < Remove (Usuń). Do interfejsu Ethernet nie będą przesyłane żadne pakiety, ponieważ nie należy on do żadnej grupy LAN. Page 35 of 92

36 4. Wybierz opcję Ethernet z listy interfejsów, a następnie kliknij przycisk Add > (Dodaj) w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN). Tak jak w przypadku grupy 1 LAN, również w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN) pojawi się polecenie Configure (Konfiguruj) umożliwiające zdefiniowanie dodatkowych ustawień. 5. Aby tymczasowo aktywować ustawienia, kliknij opcję Apply (Zastosuj). 6. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 36 of 92

37 Konfiguracja grupy LAN Obszar LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN) umożliwia skonfigurowanie ustawień dla każdej grupy LAN. Można również przeglądać stan zaawansowanych usług dostępnych dla grupy LAN. Zielony kolor oznacza, że usługa jest włączona, a czerwony że jest wyłączona. Konfiguracja grupy LAN Kategoria Pole Opis Unmanaged (Niezdefiniowana) Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie) Jest to stan, w którym grupa LAN nie jest skonfigurowana i do pomostu nie przypisano żadnego adresu IP. Gdy włączona jest ta funkcja, router pełni rolę klienta, który uzyskuje adres IP z serwera DHCP po stronie sieci LAN. IP Address (Adres IP) Netmask (Maska podsieci) Przy użyciu przycisków Release (Zwolnij) i Renew (Odnów) można odzyskać/odnowić adres IP z serwera DHCP. Maska podsieci routera. PPP IP Address (Adres IP PPP) Włącza/wyłącza funkcję nienumerowanych PPP. Page 37 of 92

38 IP Address (Adres IP) Adres IP powinien być inny niż adres IP po stronie WAN, ale powinien znajdować się w zakresie tej samej podsieci. Use the following Static IP address (Użyj następującego statycznego adresu IP) W tym polu można zmienić adres IP routera. IP Address (Adres IP) Netmask (Maska podsieci) Default Gateway (Brama domyślna) Host Name (Nazwa hosta) Domain (Domena) Domyślny adres IP routera (jak pokazano) to Domyślna maska podsieci routera to Ta podsieć umożliwia routerowi obsługę 254 użytkowników. Aby obsługiwać większą liczbę użytkowników, należy zmienić maskę podsieci. Brama domyślna to urządzenie routujące używane do przekazywania przepływu danych, które nie są przeznaczone dla stacji w ramach lokalnej podsieci. Adres IP bramy domyślnej powinien przekazać dostawca usług internetowych. Nazwa hosta, w połączeniu z nazwą domeny, tworzy unikatowe oznaczenie identyfikujące router. Może nią być dowolny ciąg złożony ze znaków alfanumerycznych, który nie zawiera spacji. Nazwa domeny, w połączeniu z nazwą hosta, tworzy unikatowe oznaczenie identyfikujące router. Aby uzyskać dostęp do stron internetowych routera, można wpisać (adres IP) lub mygateway1.ar7 (nazwa hosta.domena). Enable DHCP Server (Włącz serwer DHCP) Włącza/wyłącza serwer DHCP. Domyślnie router ten ma włączony serwer DHCP (po stronie LAN). Jeśli w danej sieci jest już uruchomiony inny serwer DHCP, konieczne jest wyłączenie jednego z nich. Assign ISP DNS, SNTP (Przypisz ISP DNS, SNTP) Start IP (Startowy adres IP) Funkcję Assign ISP DNS, SNTP (Przypisz ISP DNS, SNTP) można włączyć/wyłączyć, jeśli serwer DHCP routera został włączony. Więcej informacji znajduje się w części Przypisywanie ISP DNS, SNTP. Startowy adres IP to miejsce, w którym serwer DHCP rozpoczyna przypisywanie adresów IP. Wartość ta musi być większa niż adres IP routera. Na przykład, jeśli adres IP routera to (domyślny), wówczas startowym adresem IP musi być adres (lub wyższa). Uwaga: W przypadku zmieniania wartości startowej lub końcowej należy się upewnić, że pozostają one w zakresie tej samej podsieci co router. Innymi słowy, jeśli adres IP routera to (domyślny), a adres startowy/końcowy DHCP zostanie zmieniony na / , komunikacja z routerem nie będzie możliwa, jeśli host ma włączony protokół Page 38 of 92

39 DHCP. End IP (Końcowy adres IP) Końcowy adres IP to miejsce, w którym serwer DHCP kończy przypisywanie adresów IP. Adres końcowy nie może przekroczyć granicy równej 254; stąd maksymalna wartość dla bramy domyślnej to Gdy serwerowi DHCP wyczerpią się adresy DHCP, kolejni użytkownicy nie będą mieli dostępu do zasobów sieciowych. W takiej sytuacji można zwiększyć końcowy adres IP (maksymalnie do wartości 254) lub ograniczyć czas dzierżawy adresów. Uwaga: W przypadku zmieniania wartości startowej lub końcowej należy się upewnić, że pozostają one w zakresie tej samej podsieci co adres IP routera. Innymi słowy, jeśli adres IP routera to (domyślny), a adres startowy/końcowy DHCP zostanie zmieniony na / , komunikacja z routerem nie będzie możliwa, jeśli host ma włączony protokół DHCP. Lease Time (Czas dzierżawy) Czas dzierżawy to czas, przez jaki użytkownik sieci może korzystać z połączenia sieciowego z routerem przy bieżącym dynamicznym adresie IP. Po upływie czasu dzierżawy albo następuje odnowienie dzierżawy, albo serwer DHCP nadaje nowy adres IP. Czas podawany jest w sekundach. Wartość domyślna to 3600 sekund (1 godzina). Wartość maksymalna to sekund (ok. 278 godzin). Enable DHCP Relay (Włącz przekazywanie DHCP) Oprócz funkcji serwera DHCP router obsługuje również funkcję przekazywania DHCP. Gdy router jest skonfigurowany jako serwer DHCP, przypisuje on adresy IP klientom sieci LAN. Gdy brama jest skonfigurowana jako agent przekazywania DHCP, jest ona odpowiedzialna za przekazywanie zapytań i odpowiedzi negocjowanych pomiędzy klientami DHCP a serwerem. Relay IP (Adres IP przekazywania) Adres IP serwera DHCP przekazywania. Server and Relay Off (Serwer i przekazywanie wyłączone) Gdy funkcje serwera DHCP i przekazywania zostaną wyłączone, administrator sieci musi osobno skonfigurować adres IP, maskę podsieci i ustawienia DNS dla każdego hosta w sieci. Nie można przypisywać jednego adresu IP do więcej niż jednego hosta. Należy również pamiętać, że router musi znajdować się w tej samej podsieci co wszystkie pozostałe hosty. Page 39 of 92

40 Przypisywanie ISP DNS, SNTP Gdy włączony jest serwer DHCP, router w sposób dynamiczny przypisuje adresy IP do komputerów w sieci lokalnej. Adres IP sieci LAN routera ( ) służy jako brama i serwer DNS. Router może publikować własny adres IP ( ) jako serwer DNS lub przekazywać adres DNS otrzymany z sieci WAN. Opcję tę można skonfigurować poprzez włączenie/wyłączenie funkcji Assign ISP DNS SNTP (Przypisz ISP DNS SNTP) na stronie LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN). Uwaga: Funkcja ISP DNS, SNTP jest stosowana tylko wtedy, gdy serwer DHCP jest włączony na stronie LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN). Klienci LAN Opcja LAN Clients (Klienci LAN) umożliwia przeglądanie i dodawanie komputerów do grupy LAN. Każdy komputer posiada dynamiczny lub statyczny (konfigurowany ręcznie) adres IP. Przy użyciu strony LAN Clients (Klienci LAN) można dodać statyczny adres IP (należący do podsieci LAN routera). Każdy istniejący adres IP z zakresu serwera DHCP można usunąć. Klienci LAN Page 40 of 92

41 Dodawanie klientów LAN: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje LAN > LAN Configuration (Konfiguracja LAN). Zostanie otwarta strona LAN Clients (Klienci LAN). 3. Wybierz opcję LAN Connection (Połączenie LAN) i wypełnij pola IP Address (Adres IP), Hostname (Nazwa hosta) i MAC Address (Adres MAC). 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 5. Aby zamienić pozycję dynamiczną na statyczną, zaznacz opcję Reserve (Zarezerwuj), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 6. Aby tymczasowo aktywować ustawienia, kliknij opcję Apply (Zastosuj). 7. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 41 of 92

42 Application (Stosowanie) Dostępne zastosowania to m.in.: Protokół Universal Plug and Play (UPnP) Protokół SNTP (Simple Network Timing Protocol) Proxy protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) Dostęp TR-068 WAN DNS Proxy Klient dynamicznego systemu DNS Port forwarding (przekazywanie portów) Filtry mostu Kontrola dostępu do sieci Page 42 of 92

43 Protokół Universal Plug and Play Protokół Universal plug and play (UPnP), technologia NAT oraz firewall traversal umożliwiają przepływ danych przez router w przypadku zastosowań wykorzystujących protokół UPnP. Funkcja ta wymaga jednego aktywnego połączenia WAN. Ponadto musi być ona obsługiwana przez komputer. W przypadku istnienia kilku połączeń WAN należy wybrać połączenie obsługujące dane przychodzące, na przykład domyślne połączenie WAN. UPnP Konfigurowanie protokołu UPnP: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje Application (Stosowanie) > UPnP. 3. Z listy rozwijanej WAN Connection (Połączenie WAN) i LAN Connection (Połączenie LAN) wybierz połączenia, które będą wykorzystywały protokół UPnP. 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby tymczasowo zastosować ustawienia. 5. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 43 of 92

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo