ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg na pdstawie umwy nr UDA-POKL /10 z dnia 26 lipca 2011 r., przesyła zapytanie fertę na: Przygtwanie i prdukcja kampanii reklamwej raz zakup mediów na ptrzeby jej emisji. 1. Pstanwienia gólne 1. Niniejsze pstępwanie nie pdlega przepism ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, pz z późn. zm.). 2. Zapytanie fertwe zstanie przekazane wybranym pdmitm raz zamieszczne na strnie internetwej. 3. Zamawiający zastrzega sbie praw d zmiany treści niniejszeg zapytania d upływu terminu składania fert. Jeżeli zmiany będą mgły mieć wpływ na treść składanych w pstępwaniu fert, Zamawiający przedłuży termin składania fert. Dknane zmiany przekazuje się niezwłcznie wszystkim Wyknawcm, d których zstał wystswane zaprszenie fertwe i jest n dla nich wiążące. O dknanych zmianach infrmuje się także na strnie internetwej. 4. W niniejszym pstępwaniu fertę i inne infrmacje Zamawiający i Wyknawcy przekazują drgą elektrniczną. 5. Zamawiający nie dpuszcza mżliwści złżenia ferty częściwej. 6. P wybrze Wyknawcy Zamawiający pdejmie uzgdnienia w celu dpwiednieg uszczegółwienia spsbu wyknania zamówienia. 2. Opis przedmitu zamówienia Kd CPV przedmitu zamówienia: 793, 921, 922 Przedmitem pstępwania jest: przygtwanie i prdukcja kampanii reklamwej Pprawa wizerunku przedsiębirców, zakup mediów na ptrzeby jej emisji. Przygtwanie i prdukcja kampanii reklamwej Pprawa wizerunku przedsiębirców Zamawiający przewiduje na prdukcję kampanii reklamwej Pprawa wizerunku przedsiębirców maksymalną kwtę zł brutt (słwnie: czterysta tysięcy złtych) Zakres świadczeń w ramach prdukcji kampanii reklamwej: 1. przedstawienie trzech knceptów kreatywnych kampanii 1

2 2. pracwanie załżeń strategii kmunikacji dla kampanii w parciu wybrany kncept, bejmującej przeprwadzenie weryfikacji na grupie dcelwej z wykrzystaniem badań fkuswych. Kncepty pwinny być przygtwane przez: a) Wyknawcę samdzielnie lub pdmit d nieg zależny lub pdmit znajdujący się w jednej grupie własnściwej b) lub agencję reklamwą wynajętą przez Wyknawcę na zasadzie pdwyknawstwa, niespełniającą warunków kreślnych w punkcie a) wówczas Wyknawca jest zbwiązany d wyłnienia pdwyknawcy z zachwaniem zasad przetargwych Stwarzyszenia Agencji Reklamwych (przygtwanych wspólnie z Eurpean Assciatin f Cmmunicatin Agencies). Wyknawca przygtwujący kampanię musi mieć dświadczenie w przygtwywaniu i prdukcji kampanii reklamwych min. pięć kampanii reklamwych łącznej wartści min. 1,5 milina złtych nett, w tym min. trzy kampanie spłeczne łącznej wartści min. 300 tys. złtych nett. 3. przygtwanie kreacji zgdnie z przyjętym knceptem i strategią kmunikacji raz wyprdukwanie elementów kampanii reklamwej mgących bejmwać: spty telewizyjne długści 30, z mżliwścią ich skrócenia lub wydłużenia, zgdnie z wartściami czasów emisji uzyskanymi w prcesie zakupu mediów spty radiwe gólnplskie raz ich wersje wjewódzkie (spty w ramach jedneg knceptu, dstswane pd względem treści d pszczególnych wjewództw) kncepty kreacji praswych i internetwych dla kampanii gólnplskiej raz wyknanie wersji wjewódzkich (w ramach jedneg knceptu, dstswane pd względem treści d pszczególnych wjewództw), z mżliwścią przefrmatwań w zależnści d pzyskanych warunków emisji w gazetach i mediach internetwych wyknanie niezbędnych czynnści związanych z kreacją key visuala (np.sesji zdjęciwych, rysunków, zakup innych elementów na ptrzeby pwyższych kreacji) wykupienie niezbędnych licencji d emisji na terenie Plski raz wykrzystania kreacji d celów archiwalnych (prezentacja na strnie www. rganizatra prjektu, prezentacja pdczas drcznych eventów i sptkań, umieszczenia na płytach i innych nśnikach digitalwych jak materiały PR dla mediów i człnków Zamawiająceg, mżliwść zgłszeń d knkursów w kraju i za granicą) 4. krdynację emisji kampanii reklamwej w ramach zakupinych mediów dstarczenie materiałów medim wraz z wymaganą przez media dkumentacją. 2

3 Zakup mediów d emisji kampanii Pprawa wizerunku przedsiębirców Celem kampanii jest jak najskuteczniejsze dtarcie z jej przekazem d minimum milina sób w wieku prdukcyjnym. Zakupine media pwinny spełniać następujące warunki: grupa dcelwa minimum milin sób z grupy lat (sby w wieku prdukcyjnym), Wyknawca pwinien przedstawić i uzasadnić rekmendację wybru d celów kampanii kreślnej grupy dbirców cel kampanii: pprawa wizerunku przedsiębirców w grupie dcelwej, pprzez pdniesienie wiedzy na temat ich rli w gspdarce i wpływu działań przedsiębirców na jakść życia człnków grupy dcelwej (np. pprzez wpłacane przez biznes pdatki, zaangażwanie biznesu w działania CSR, pstawę dpwiedzialneg pracdawcy). termin emisji: pierwszy kwartał 2013 r. pdział wartści: 50% telewizja, 50% pzstałe media. Załżenia dtyczące zakupu telewizji: cel: maksymalizacja 5+ spt 30 i 15, udział GRP sptów 30 nie mniejszy niż 50% udział prime time 18:00 23:00 nie mniejszy niż 50% dla każdej stacji udział budżetu na stacje gólnplskie nie mniejszy niż 50% intensywnść kampanii min. 400 GRP Załżenia dtyczące zakupu pzstałych mediów: Kampania pwinna być uzupełnina wybrane media z grupy: prasa, radi, Internet, działania niestandardwe. W ramach kampanii nie jest knieczne wykrzystanie wszystkich mediów. W zakresie Internetu preferwane jest uwzględnienie stwrzenia i utrzymania landing page (narzędzia interaktywneg, aktywizująceg użytkwników i maksymalizująceg efekt kampanii). Dbór mediów i rzkład śrdków pmiędzy nimi pwinien zapewniać maksymalizację zasięgu raz budwę świadmści w grupie dcelwej. Elementem budżetu mediweg mże być uzupełnienie kampanii działania niestandardwe czyli np. idea placement, spnsring, niestandardwe frmaty reklamy. Dkładna alkacja kwt pmiędzy mediami nastąpi p akceptacji strategii kmunikacji kampanii przez Zamawiająceg. Prpnwany przez Wyknawcę budżet mediwy mże zawierać emisje niedpłatne, dstępne dla Wyknawcy w wyniku uzyskanych rabatów lub darmwych emisji, w ramach czasów dstępnych w mediach na emisję kampanii spłecznych. 3. Składanie fert. a) ferty należy składać d 16 października 2012 r. d gdz. 15:00. 3

4 b) ferty należy złżyć w wersji elektrnicznej na adres zatytułwane: Oferta na kampanię. c) Oferty trzymane p terminie nie będą rzpatrywane. 4. Oferta Oferta pwinna zawierać: 1. Dane Wyknawcy: nazwa, adres, numer NIP, sbę upważniną d reprezentacji. 2. Datę sprządzenia i datę ważnści ferty. 3. Prezentację zespłu dedykwaneg d realizacji zamówienia, w tym szczegółwe CV kierwnika zespłu, uwzględniające dświadczenie w zakresie, któreg dtyczy przedmit zamówienia. 4. Oświadczenie braku pwiązań, zgdnie ze wzrem zawartym na kńcu niniejszeg zapytania. 5. Opis trzech kampanii spłecznych, dtychczas wyprdukwanych przez Wyknawcę. Opisu należy dknać na frmularzu dłącznym d niniejszeg zapytania. 6. Oświadczenie Wyknawcy, iż prezentwane kampanie zstały przez nieg lub jeg pdwyknawców stwrzne i wyprdukwane raz że psiada praw d ich prezentwania w zakresie zapytania fertweg. 7. Kszt zakupu mediów na ptrzeby kampanii, spełniający kryteria pisane w punkcie 2. Należy pdać kwtę sumaryczną brutt (z VAT). 8. Listę sób wraz z danymi kntaktwymi, które mgą udzielić Wyknawcy referencji w bu bszarach: prdukcji kampanii reklamwych i zakupu mediów. 9. Opis dświadczenia zgdnie z wymgami frmalnymi. 5. Kryteria wybru Wyknawcy Warunkiem rzpatrzenia ferty jest jej frmalna zgdnść czyli: złżenie ferty zgdnie w zasadami pisanymi w punkcie 3 knstrukcja i zawartść ferty zgdna z wymgami pstawinymi w punkcie 4 zgdnść ferwanych usług z pisem przedmitu zamówienia (punkt 2) spełnienie wymgów frmalnych dtyczących dświadczenia Wyknawcy, pisanych w punkcie 5. Niespełnienie przez Wyknawcę któregklwiek z pwyższych warunków pwduje drzucenie złżnej ferty. Wymgi frmalne dtyczące Wyknawcy: dświadczenie w krdynacji prdukcji gólnplskich kampanii reklamwych minimum trzy wyprdukwane kampanie gólnplskie, w tym minimum dwie kampanie spłeczne. W ramach prezentacji dświadczenia należy przedstawić dla każdej kampanii, dla której krdynacją prdukcji zajmwał się Wyknawca : tytuł nazwę zamawiająceg lub na czyją rzecz zstała przygtwana 4

5 skrót pisu (max znaków) dtyczący celów, przyjętych załżeń strategicznych, wykrzystanych kanałów kmunikacji raz siągniętych celów wykaz przygtwanych kreacji infrmację czy kampania zstała przyjęta przez klienta i wyemitwana (należy pdać termin emisji) W przypadku, gdy Wyknawca nie psiada w swjej strukturze agencji reklamwej, dświadczenie w przeprwadzaniu min. trzech prcesów wybru agencji reklamwej zgdnie z zasadami Stwarzyszenia Agencji Reklamwych i Eurpean Assciatin f Cmmunicatin Agencies w ramach prezentacji dświadczenia należy przedstawić dla każdeg przeprwadzneg pstępwania wybru: nazwę kampanii i nazwę Zamawiająceg nazwę wybraneg Wyknawcy rk i miesiąc, w którym był prwadzne pstępwanie. dświadczenie w zakupie i pzyskiwaniu mediów na ptrzeby gólnplskich kampanii spłecznych minimum dwa zrealizwane zlecenia wartści rynkwej pzyskanych mediów w sumie minimum milin złtych nett. Przygtwanie i prdukcja kampanii reklamwej kryteria ceny. Wybór Wyknawcy w zakresie przygtwania i prdukcji kampanii reklamwej zstanie dknany w parciu kryterium ceny pracy kreatywnej raz ceny efektywnści przedstawinych przez Wyknawcę trzech kampanii spłecznych, dtychczas przez nieg przygtwanych i wyprdukwanych. D ceny zstanie zastswany mdel ceny stswany w ramach EFFIE Awards. Zstał n wypracwany w parciu wielletnie, międzynardwe dświadczenia branży reklamwej. Zasadniczym elementem ceny kampanii jest jej efektywnść i umiejętnść wykrzystania zasbów d siągnięcia jak najlepszeg efektu rynkweg. 1. Ocena pracy kreatywnej 25% (maks. 25 pkt) 2. Ocena efektywnść kampanii 25% (maks. 25 pkt) W ramach ceny efektywnści kampanii, zgdnie z mdelem EFFIE, brane będą pd uwagę: Ocena pzimu nakładów (inwestycji) ptrzebnych d siągnięcia efektów (czy cel nie zstał siągnięty pprzez pnadprprcjnalne w stsunku d efektu wydatki) Czy pis grupy dcelwej wskazuje na głębsze jej rzumienie w kntekście prduktu, a nie jest t jedynie prsty pis ilściwy, demgraficzny? Czy strategia dpwiada bezpśredni na wyzwanie marki, jest zgdna z jej pzycjnwaniem, czy jej realizacja pzwala na zmianą pstaw, zachwań grupy dcelwej? Wyniki kampanii. 5

6 Oferty zstaną cenine w skali d 1 d 100 punktów w każdym kryterium. Zakup mediów d emisji kampanii Oferty zstaną cenine w skali d 1 d 100. Kszt zakupu mediów brutt 20% (maks. 20 pkt) Ocena rekmendacji telewizyjnej (siągnięty zasięg) 10% (maks. 10 pkt) Ocena rekmendacji w grupie pzstałe media 10% (maks. 10 pkt) Ocena rekmendacji ferty elementów niestandardwych 5% (maks. 5 pkt) Ocena rekmendacji i uzasadnienia definicji grupy dcelwej 5% (maks. 5 pkt) W przypadku cen rekmendacji głównym kryterium jest cena siągnięteg zasięgu raz jeg skutecznści dla budwy świadmści w grupie dcelwej. Spsób kalkulacji dla kryterium kszt zakupu mediów: [najniższa kwta zadeklarwana przez Wyknawców/cena zadeklarwana przez Wyknawcę] x 100 x 20% Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategriach stanwi liczbę punktów uzyskaną przez Wyknawcę. Wygrywa Wyknawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt). 6. Isttne infrmacje dtyczące przebiegu pstępwania. 1. Termin ważnści fert składanych w ramach zapytania fertweg pwinien wynsić c najmniej 30 dni, licząc d dnia złżenia ferty 2. W tku dknywania ceny złżnych fert Zamawiający mże żądać udzielenia przez Wyknawców wyjaśnień dtyczących treści złżnych przez nich fert. 3. Zaprszenie d negcjacji nie znacza przyjęcia przez Zamawianeg ferty Wyknawcy. 4. Zamawiający nie pnsi żadnej dpwiedzialnści ani jakichklwiek ksztów związanych z przygtwaniem ferty przez Wyknawcę, a w szczególnści związanych z przystąpieniem d prcesu fertweg, przygtwaniem i złżeniem ferty, negcjacji, przygtwaniami d zawarcia umwy. 5. Zamawiający nie jest zbwiązany d uzasadnienia swjej decyzji w przypadku drzucenia ferty. 7. Wymagania związane ze współfinanswaniem Wyknanie zamówienia musi spełnić wymgi prjektu realizwaneg ze śrdków UE w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki. Wyknawca składając fertę wyraża zgdę na zamieszczenie w umwie zapisów wymaganych w związku z realizacją prjektu raz stswania zasad realizacji zamówień w takich prjektach. 8. Osba upważnina d kntaktu z Oferentami: Kuba Giedrjć tel Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. 6

7 OŚWIADCZENIE W związku z przedłżeniem ferty na realizację zadania w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców w PO Kapitał Ludzki niniejszym świadczam, że w stsunku d Plskiej Knfederacji Pracdawców Prywatnych Lewiatan lub sób upważninych d zaciągania w jej imieniu zbwiązań, lub sób wyknujących w jej imieniu czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru wyknawcy nie zachdzą pwiązania sbwe lub kapitałwe, w szczególnści pprzez: uczestnictw w spółce jak wspólnik spółki akcyjnej lub spółki sbwej psiadanie udziałów lub c najmniej 10% akcji pełnienie funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika pzstawanie w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii prstej, pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. Pdpis sby (sób) upważninej(ych) d reprezentacji 7

8 KWESTIONARIUSZ OPISU KAMPANII SPOŁECZNYCH ZGODNIE Z PUNKTEM 4.5 ZAPYTANIA A. pisać mierzalne cele pstawine przed kampanią d siągnięcia: Jakie mierzalne cele miała zrealizwać kampania. Mgą t być cele zarówn dnszące się d kształtwania rynku, przełamywanie isttnych barier świadmściwych, sprzedaży (np. pzyskane pieniądze w wyniku kampanii, liczba użytkwników, pzyskiwanie lead ów), jak i d kmunikacji (np. świadmść spntaniczna lub wspmagana marki/kampanii, świadmść spntaniczna lub wspmagana reklamy, wizerunek akcji/kampanii, generwanie rekmendacji WOM). W przypadku celów dnszących się d kmunikacji dpuszczalne są zarówn dane z ilściwe i jakściwe. Rekmendwane jest pdanie dla pszczególnych celów benchmarków z lat pprzednich lub benchmarków z działań knkurencji. B. Grupa dcelwa Prsimy sprecyzwanie załżnej grupy dcelwej raz uzasadnienie wybru. Prsimy pdanie jedynie tych infrmacji, które są ptrzebne dla zrzumienia prezentwanej kncepcji kampanii (czyli takich które miały wpływ na dknywane wybry strategiczne czy kreatywne). C. Strategia kmunikacji: główna myśl (idea) i jej uzasadnienie Jaka była główna myśl/idea, na której pierała się prezentwana kmunikacja? Jaki był insight związany z knsumentem, kategrią, czy marką na którym była parta? Na czym plega wartść tej kncepcji dla efektów kampanii jak i dlaczeg przekazanie tej idei w kmunikacji wpłynęł na zachwanie knsumentów zgdnie z czekiwaniami? D. Wybór kanałów kmunikacyjnych Wskaż wszystkie kmunikacyjne punkty kntaktu wykrzystane w kampanii. TV Spty Branded Cntent Prduct placement Spnsring Interactive Reklama internetwa display Media spłecznściwe marketing Wide nline SEM/SEO Mbile marketing Strna internetwa Reklama w grach Radi internetwe Twrzenie/użycie kntentu Marketing wiruswy Aplikacje/Widgety/Gry Inne (jakie) Radi 8

9 Spty Spnsring Knkursy Prgram/ kntent Print Magazyny Gazety Advertriale Prasa handlwa Inserty Sampling w prasie Direct Prezentacja prduktu Listy e Telemarketing PR Eventy Prdukt Kmunikacja czaswa na pakwaniu Kin On screen Of screen OOH Billbardy Transprt Ltniska Nśniki ambientwe twrzne na ptrzeby kampanii Inne (jakie) Pkazy branżwe Spnsring/partnerstw Handel detaliczny Prmcje sprzedaży Nśniki POS In-Stre Merchandizing Nśniki POS Vide Retailtainment 9

10 Guerrilla Ambient Media Sampling/Trial Street Teams Happening Flash mb Prjekcje multimedialne Zaangażwanie knsumentów WOM User Generated Cntent Marketing wiruswy Blgi Brand Design Crprate Identity Design pakwania E. Opisz punkty kntaktu, które w znaczący spsób przyczyniły się d sukcesu kampanii. F. Skala kampanii Prsimy pdanie wydatków na media i pisanie intensywnści działań w kanałach kmunikacyjnych w pdziale POE: paid, wned, earned. G. Share f Spend zgłszneg prduktu w kategrii, d której dnszą się cele kampanii, w dniesieniu d czasu: Trwania kampanii : Całeg rku: % Share f Spend % Share f Spend G. Wyniki kampanii Wyniki kampanii muszą być przypisane d pszczególnych celów kampanii wymieninych w punkcie 4. Wyniki kampanii pwinny dać Zlecenidawcy pdstawę d ceny skutecznści pdjętych działań wymaga t pdania danych przed i p kampanii, sbn dla każdeg z celów. Każdy dwód należy pisać pdając czas przeprwadzenia badań raz kres, d jakieg się dnszą i pdać nazwę firmy badawczej. Mżna także zamieścić własny krótki kmentarz ułatwiający interpretację danych i wskazujący na sukces w realizacji załżnych celów. 10

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo