Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych szanse i zagrożenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych szanse i zagrożenia"

Transkrypt

1 Ewa Głuszek * Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych szanse i zagrożenia Wstęp Reputacja przedsiębiorstwa jest obecnie jednym z jego najwyżej cenionych aktywów, gdyż odzwierciedla ona zaufanie do organizacji, decydując w dłuższym horyzoncie czasowym o przewadze konkurencyjnej i szansach na zrównoważony rozwój. Zarządzanie reputacją obejmuje przede wszystkim zagadnienia budowania (kształtowania) dobrego wizerunku firmy oraz zmieniania tegoż wizerunku, w przypadku, gdy nie jest on zadowalający, a także zagadnienia podtrzymywania wizerunku i jego obrony w sytuacjach kryzysowych. Jeszcze stosunkowo niedawno zadania te podlegały w znacznym stopniu kontroli przedsiębiorstwa. Kadra menedżerska mniej lub bardziej świadomie starała się kształtować reputację swoich firm, podejmując określone działania i komunikując je światu z wykorzystaniem tradycyjnych mediów, a obecność w Internecie sprowadzała się w zasadzie do prowadzenia monologu poprzez lepiej lub gorzej zaprojektowaną stronę www. W ostatnich latach nastąpiło jednak wyraźne przesunięcie komunikacji między firmą a jej interesariuszami do sieci: mediów społecznościowych, wyszukiwarek, forów dyskusyjnych i blogosfery, gdzie przedsiębiorstwa i ich produkty są nieustannie obserwowane, oceniane i komentowane. W tym nowym środowisku niepodzielną, demokratyczną władzę sprawują internauci, reprezentujący klientów, pracowników, inwestorów, dostawców, społeczności lokalne i innych kluczowych interesariuszy. Co istotne, społeczności internetowe działają według zupełnie innej logiki logiki sieciowej, której przejawem jest struktura hiperarchiczna. Hiperarchia jest siecią multi-połączeń między ludźmi, organizacjami i produktami, która umożliwia bezpośredni kontakt każdego z każdym (peer-topeer), zachodzenie procesów w czasie realnym, a w efekcie symetrię informacji [Płoszajski, 2012, s. 13]. Takie środowisko wymaga odmiennych od tradycyjnych zasad i narzędzi komunikowania, z czego więk- * Dr, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław

2 62 Ewa Głuszek szość menedżerów prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, albo te zmiany zupełnie ignorując, albo (zauważając je) próbując stosować dotychczasowe zasady i reguły gry, które w tym nowym świecie zupełnie się nie sprawdzają. Można założyć, że działania podejmowane przez firmy w celu budowania swego wizerunku (doskonalenie produktów i obsługi klientów, inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu itd.) nadal będą stanowić fundament zarządzania reputacją, ale sfera komunikacji z otoczeniem w dużej mierze, powoli, aczkolwiek nieuchronnie będzie przemieszczać się do sieci. E-PR, który obecnie jest zaledwie dodatkiem do tradycyjnego public relations, stanie się wkrótce dominującą jego częścią. Artykuł ma na celu wykazanie konieczności zarządzania reputacją przedsiębiorstwa w sieci, pokazanie sposobów budowania pozytywnego wizerunku w kontekście specyfiki mediów społecznościowych oraz wychwycenie szans i zagrożeń, jakie wiążą się z tym nowym środowiskiem aktywności przedsiębiorstw. 1. Zarządzanie reputacją Reputacja reprezentuje znaczącą ocenę jakościowych aspektów organizacji, budowaną stopniowo w długim czasie i skupiającą się na tym, co firma robi i jak się zachowuje [Chun, 2005]. Składają się na nią opinie ludzi oparte na ich własnym doświadczeniu, osobistych relacjach oraz wiedzy pochodzącej z mediów lub pogłosek [Barnett, 2002; York, 2008; [za:] Sims, 2009, s. 454]. Wizerunek (a w dalszej perspektywie reputacja) przedsiębiorstwa jest zewnętrznym wyrazem jego tożsamości (corporate identity), którą należy rozumieć jako rdzenne, fundamentalne cechy (charakter) organizacji. Można przyjąć, że podstawowe formy autoprezentacji, wyrażające unikalne atrybuty organizacji, z których przedsiębiorstwa korzystają zwracając się do swoich interesariuszy (tzw. identity-mix) obejmuje komunikację, zachowania oraz symbolizm [van Riel i Fombrun, 2007, s. 67]. Bez wątpienia najważniejszą formą autoprezentacji są działania firmy, wyrażające się w kulturze organizacyjnej, politykach, strategiach, procesach, regulacjach i strukturach, gdyż zachowania (to co firma rzeczywiście robi) są dla otoczenia najbardziej wiarygodnym kluczem odczytywania jej tożsamości i kształtowania jej reputacji. Drugim istotnym elementem jest komunikacja, która może być definiowana wąsko lub szeroko według niektórych autorów komunikacja przedsiębiorstwa obejmuje wszystko co organizacja mówi, robi

3 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych 63 i w jakikolwiek sposób przekazuje otoczeniu bez rozróżniania działań (zachowań) i samego komunikowania. Jest to nazywane całościową komunikacją [Balmer i Gray, 1999, s. 175]. Całościowe podejście do komunikacji jest zbieżne z rodzajami informacji, które kształtują wyobrażenia ludzi na temat przedsiębiorstwa. Obejmują one trzy poziomy [Broomley, 2000, [za:] van Riel i Fombrun, 2007, s. 46]: pierwszy poziom stanowią informacje oparte na osobistym doświadczeniu (np. z produktami firmy, jej przedstawicielami, inicjowanymi przez nią wydarzeniami), drugi poziom obejmuje informacje (na temat produktów lub samego przedsiębiorstwa) oparte na opiniach rodziny, przyjaciół lub znajomych, i wreszcie trzeci poziom stanowią informacje uzyskane z mediów (reklama, publicity). Bez wątpienia największy wpływ na kształtowanie reputacji przedsiębiorstwa mają informacje pierwszego poziomu, ale stanowią one zwykle najmniejszą część całego zbioru informacji i bodźców, który dociera do ludzi. W rzeczywistości nasze opinie o wielu firmach są kształtowane głównie przez to, co mówią o nich nasi znajomi lub czego dowiemy się na ich temat z różnego rodzaju mediów. Dlatego przedsiębiorstwa wkładają wiele wysiłku w to, aby informacje o ich działalności lub produktach były obecne w mediach. Z punktu widzenia kształtowania reputacji największe znaczenie mają zatem komunikacja organizacyjna (PR, public affairs, sponsoring, corporate advertising, komunikacja wewnętrzna) oraz marketingowa (reklama produktów, sprzedaż osobista). 2. Cechy społeczności internetowych Sfera komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem powoli, aczkolwiek nieuchronnie będzie przemieszczać się do sieci. Fenomen dynamicznego rozwoju sieci internetowej wynika przede wszystkim z jej specyficznych cech, które wyróżniają ją na tle innych mediów. Globalny zasięg (w Polsce ok. 10 mln użytkowników, na świecie ok. 1 mld), wysoka dostępność, interaktywność i różnorodność form przekazu oraz szybkość komunikacji sprawiają, że Internet stał się nieodłącznym medium komunikowania się większości organizacji z otoczeniem. Tymczasem wydaje się, że większość menedżerów ciągle nie zdaje sobie sprawy, że ich firmy, produkty lub zachowania są przedmiotem wnikliwej obserwacji, komentarzy i ocen w tym wirtualnym świecie każdego dnia ktoś o nich pisze na blogach, forach, stronach internetowych, a te oceny i komentarze raz zamieszczone żyją tam niemal wiecznie. W In-

4 64 Ewa Głuszek ternecie każdy staje się dziennikarzem lub paparazzi, z tą różnicą, że tzw. dziennikarstwo obywatelskie nie podlega żadnej weryfikacji, standardom czy kontroli, tak jak to jest w mediach tradycyjnych. Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem mająca na celu kreowanie pozytywnego wizerunku zakładała do tej pory, że drugą stroną dialogu są różnorodni interesariusze będący instytucjami, czyli formalnymi, istniejącymi realnie strukturami, którymi ktoś kieruje, które formułują określone żądania i z którymi można negocjować. Logika sieciowa i pojawienie się struktur hierarchicznych, w których odległość nie ma znaczenia, zmieniło ten obraz w sposób zasadniczy. Po pierwsze, nawet pojedynczej osobie najczęściej klientowi oferuje siłę, z którą każda, największa nawet firma, musi się liczyć. Po drugie istota zachowań społecznych reprezentowanych przez rozproszone społeczności internetowe wyposażone w mechanizm każdy z każdym, symetrię informacyjną i działające czasie rzeczywistym, przypomina właściwości roju, stada ptaków, ławicy ryb czy tłumu [Kelly, 1994; Rheingold, 2002; Płoszajski, 2012, s. 15]. Ich istotą jest brak centralnej, narzuconej kontroli, wysoka autonomia elementów składowych, sieciowa, nieliniowa przyczynowość wzajemnego oddziaływania elementów na siebie oraz ich łatwa połączalność [Kelly, 1994]. Oznacza to, że społeczności internetowe mogą działać bardzo sprawnie bez określonego odgórnie celu, a raczej przy dużej płynności tych celów, bez hierarchii i bez kierownictwa, a mimo to mają bardzo dużą zdolność do samoorganizacji. Tak zdefiniowane cechy usieciowionego tłumu albo inteligentnego tłumu ( smart mob wg określenia Howarda Rheingolda, zaproponowanego w jego książce Smart mobs: The Next Social Revolution z 2002 roku), który reprezentuje zbiorowego interesariusza, zmieniają całkowicie zasady budowania relacji między nim a przedsiębiorstwem. Przede wszystkim wymagają otwartości i szczerości, uczciwości i rzetelności, szybkiego reagowania, unikania nachalnej reklamy, spamowania, cenzury, kontroli lub manipulacji. Po drugie, wymagają akceptacji dla bycia nieustannie ocenianym i krytykowanym, oddania inteligentemu tłumowi decyzji o tym, co słuszne i gotowości przyjęcia tej decyzji bez względu na jej racjonalność, gdyż ujmując rzecz najdosłowniej nie ma z kim usiąść do stołu, aby negocjować. Po trzecie wreszcie, pogodzenia się z dużo większym stopniem trudności takiego dialogu w porównaniu z intereasariuszami instytucjonalnymi.

5 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych Przyczyny powodujące konieczność zarządzania reputacją w sieci Można wymienić kilka powodów, które decydują o tym, że zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa w Internecie staje się bezwzględną koniecznością. Pierwszym i znamiennym jest obserwowane już od wielu lat, ale nasilające się ostatnio zjawisko utraty zaufania społecznego przez wiele instytucji i profesji (głównie polityków i liderów biznesu). Według Edelman Trust Barometer ludzie ufają natomiast w odniesieniu do informacji o przedsiębiorstwach lub ich produktach tym, którzy mają podobne zainteresowania, zawody, poglądy i przekonania (w 2011 r. deklarowało zaufanie do osób takich jak ja 43%, w 2012 aż 65%) [Edelman Trust Barometer, raport 2012]. Konsekwencją, a zarazem potwierdzeniem takich deklaracji jest skokowy wzrost zaufania do mediów społecznościowych (tzw. social media portale społecznościowe, fora dyskusyjne, blogi i mikroblogi) aż o 75% (w 2012 r. 14%, w 2011 r. 8%) [Edelman Trust Barometer, raport 2012, s. 9]. Potencjalni konsumenci bardzo silnie polegają zatem na opiniach ludzi podobnych do siebie, którzy znacząco wpływają na ich opinie i decyzje zakupowe [Beal i Strauss, 2008, s. 8]. Drugim powodem, który sprawia, że zarządzanie reputacją w sieci staje się koniecznością, to wzrastająca przejrzystość biznesu i całego życia gospodarczo-politycznego. Do końca lat 90. świat był stosunkowo mało przejrzysty; Przedsiębiorstwa informowały opinię publiczną i swoich interesariuszy w sposób wybiórczy i ograniczony, a niewygodne fakty przedostawały się do publicznej wiadomości jedynie za sprawą dociekliwych mediów, procesów sądowych lub plotek. Wraz z rozwojem Internetu i dostępności do tego medium transparentność świata biznesu zaczęła się gwałtownie zwiększać; pod koniec lat 90. zaczęto publikować w Internecie sprawozdania finansowe spółek giełdowych, na początku tego wieku zaczęły pojawiać się pierwsze blogi nieprzychylnie opisujące pracodawców i środowisko pracy, a obecnie mamy czasy całkowitej niemal przejrzystości, wynikającej z jednej strony z nieograniczonych możliwości tzw. dziennikarstwa obywatelskiego, a z drugiej z oczekiwań i żądań społeczności internautów, którzy wymagają w dialogu z firmami pełnej jawności, szczerości i otwartości [Beal i Strauss, 2008, s. 9]. Kolejnym powodem uzasadniającym konieczność zarządzania reputacją w sieci jest fakt, że Internet zwielokrotnił skalę ryzyka reputa-

6 66 Ewa Głuszek cyjnego. Według raportu firmy Deloitte Aftershock. Adjusting to the new word of risk management social media będą czwartym pod względem ważności źródłem ryzyka we współczesnym świecie w następnych trzech latach [Deloitte, 2012, s. 10] wskazało na nie 27% respondentów, tyle samo co na ryzyko finansowe. Respondenci zauważyli, że ten specyficzny rodzaj ryzyka stale rośnie i wpasowuje się zarówno w możliwość cyber-ataku na firmę, jak i wystawienia się na niepożądaną ciekawość opinii publicznej. Innym ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością zarządzania reputacją online jest fakt, że takie działania służą nie tylko monitorowaniu i ochronie reputacji, ale również budowaniu reputacji przedsiębiorstwa. Internet, który staje się głównym medium komunikacyjnym, stwarza poważne zagrożenia dla reputacji firmy, ale generuje również wiele okazji do kreowania i umacniania wizerunku przedsiębiorstwa, głównie przez możliwość dialogu z interesariuszami. Podstawą budowania reputacji w sieci jest szczera, otwarta rozmowa, nastawiona na informacje zwrotne [Beal i Strauss, 2008, s. 17], firmy powinny zatem szukać okazji do dialogu ze swoimi klientami, kooperantami, inwestorami, czy po prostu dziennikarzami obywatelskimi prowadzącymi blogi, fora dyskusyjne itp. 4. Sposoby budowania reputacji w mediach społecznościowych Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują media społecznościowe jako grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 [http://pl.wikipedia.org/wiki/web_2.0] i które to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści [Kaplan i Haenlein, 2010, s. 59]. Obecnie uważa się, że sprawne komunikowanie się przedsiębiorstw ze swoimi interesariuszami z wykorzystaniem mediów społecznościowych jest podstawą kształtowania dobrej reputacji firmy. Rolę, jaką odgrywają w tym obszarze social media, można lepiej zrozumieć dzięki nieco innemu spojrzeniu na rodzaje mediów, jakie mają w tym względzie do dyspozycji przedsiębiorstwa, a mianowicie media własne (lub prawie własne), media płatne oraz media pozyskane [http://kryzysonline.blogspot.com]. Media własne to media, w których treść i forma komunikacji jest kontrolowana przez firmę, a do których należą np.: oficjalna witryna www, autorski blog lub firmowy profil na Facebooku. Media płatne to tradycyjne media w rodzaju prasy,

7 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych 67 radia, TV czy billboardów wykorzystywane w reklamie lub sponsoringu. Natomiast media pozyskane (tzw. earned media) to media, w których autorami informacji czy komentarzy są interesariusze firmy najczęściej klienci. Istotą tych mediów jest tworzenie takich treści, które są chętnie reprodukowane na innych witrynach www, blogach i generalnie łatwo rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Są one bez wątpienia najtrudniejsze do opanowania, gdyż pozostają całkowicie niezależne od firmy, ale mają największy wpływ na reputację przedsiębiorstwa jako najbardziej wiarygodne. Media te są dzisiaj najsilniejszym i najbardziej wpływowym medium komunikacji, gdyż mają wszystkie cechy niezbędne do skutecznej wymiany informacji online: prostotę, szczerość, zaufanie do nadawcy, otwartość, bezstronność itd. Pozytywne opinie i komentarze w mediach pozyskanych są najbardziej cenne dla mniejszych firm, które nie dysponują znanymi markami produktów. Nowy, bardzo obiecujący kanał przekazu treści marketingowych związanych z budowaniem reputacji firmy, jakim jest Internet, sprawił, że pojawiły się nowe techniki promocji, dające interesujące z punktu widzenia przedsiębiorstwa możliwości dotarcia z przekazem do większej grupy klientów, pracowników czy przedstawicieli opinii publicznej. Należą do nich: reklama wirusowa, szeptomarketing (WoMM), web marketing (SEO), Web 2.0 marketing, marketing, e-branding oraz e-crm [Budzyński, 2008, s ]. Wszystkie wymienione koncepcje można z powodzeniem stosować w zarządzaniu reputacją w Internecie (Online Reputation Management), czyli w kreowaniu i monitorowaniu wizerunku firmy, marki lub określonego produktu w sieci. Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa w sieci wymaga stworzenia całościowej strategii komunikowania się online, uwzględniającej zarówno aktywne działania firmy, takie jak np. prowadzenie strony firmowej czy blogu firmowego, tradycyjne działania pozycjonowania strony www firmy lub produktu (SEO, SERM), stały monitoring pojawiających się w Internecie wpisów (lub innych treści) na temat firmy lub marek jej produktów (i właściwego reagowania na nie), jak i wypracowania scenariuszy na wypadek sytuacji kryzysowych. Monitorowanie Internetu pozwala zdobywać aktualną wiedzę o tym, jak firma jest postrzegana przez obecnych lub potencjalnych klientów, pracowników, partnerów biznesowych, opinię publiczną itd. Pozwala również na szybkie reagowanie w wypadku, gdy na którymś z kanałów komunikacji internetowej zachodzi niewłaściwa komunikacja, lub pojawia się sytuacja konflikto-

8 68 Ewa Głuszek wa, mogąca przerodzić się w poważny kryzys. Podsumowanie różnych rodzajów działań, w jakie angażują się przedsiębiorstwa zarządzając swoją reputacją zawiera tablica 1. Tablica 1. Działania najczęściej podejmowane przez firmy w sieci w celu poprawy wizerunku Działania podejmowane przez firmy w Internecie w celu poprawy wizerunku firmy Czytanie komentarzy zamieszczanych na forach i serwisach społecznościowych Prowadzenie strony firmowej na serwisie społecznościowym, na której internauci mogą zadawać pytania Doraźny kontakt i dystrybucja informacji do osób piszących o marce np. na mikroblogu 34% 33% 25% Stałe kontakty z blogerami piszącymi o produktach/usługach 22% Prowadzenie firmowego bloga 21% Tworzenie firmowych filmów video 16% Reklamy behawioralne i kontekstowe 13% Sponsorowanie serwisów np. do pobierania plików 12% Tworzenie grup na serwisach społecznościowych 11% Sponsorowanie blogów 11% Dołączenie do znajomych na serwisie społecznościowym 10% Źródło: [Lightspeed Research "Global Web Index", 2009]. Jak widać najczęściej podejmowaną w sieci aktywnością, która służy budowaniu pozytywnego wizerunku, jest prowadzenie strony na portalu społecznościowym (33%). Potwierdzeniem tego jest fakt, że 60% firm z listy Fortune 100 wykorzystuje serwisy społecznościowe (jak również mikroblogi i blogi) w swoich kampaniach promocyjnych. Efektywna komunikacja firmy przez media społecznościowe budzi ogromne zainteresowanie specjalistów od marketingu i jest uważana obecnie za klucz do sukcesu wizerunkowego. Przez większość przedsiębiorstw social media są wykorzystywane głównie w celu zwiększenia świadomości firmy/produktu oraz kreowania pozytywnych skojarzeń z firmą/marką wśród konsumentów (jedynie dla 25% respondentów media społecznościowe są narzędziem wspierającym sprzedaż). Obserwowany od kilku lat trend do coraz szerszego wykorzystywania social media do

9 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych 69 działań budujących reputację firmy wynika z ogromnego potencjału tego kanału komunikacji, polegającego na możliwości mobilizacji i zaangażowania rzesz internautów wokół określonej idei, inicjatywy, marki lub firmy. Polskie przedsiębiorstwa koncentrują swoją aktywność głównie na dwóch serwisach, a mianowicie na Facebooku i YouTube, jako najpopularniejszych wśród krajowych internautów (Facebook 12 mln użytkowników w grudniu 2011 r., YouTube 13,5 mln) [raport Fanpage Trends, lipiec 2012, socialpress.pl]. 5. Szanse i zagrożenia związane z budowaniem reputacji firmy w mediach społecznościowych Jak wynika z raportu przygotowanego przez Harvard Business Review Polska we współpracy z Capgemini większość polskich firm nie potrafi jeszcze efektywnie korzystać z mediów społecznościowych i w rezultacie ich poczynania w tym środowisku kojarzą się głównie z kryzysami wizerunkowymi [Kubisiak i in., 2012]. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest po prostu brak wiedzy, jak się w tym nowym środowisku poruszać, jak docierać do potencjalnych klientów lub pracowników, i jak z nimi rozmawiać, by skutecznie budować swój pozytywny wizerunek i promować marki produktów. Specyfika komunikowania się w sieci wyraża się bowiem przez takie cechy, jak: powszechność, dostępność, dowolność, wielokierunkowość, interaktywność, szybkość i atrakcyjność. Podstawowy błąd polega zwykle na tym, że przedsiębiorstwa traktują media społecznościowe jako dodatkowy kanał marketingowy, a nie jako przestrzeń pozwalającą na stworzenie zupełnie nowych sposobów działania, a nawet modeli biznesowych. Tymczasem należy zauważyć, że te same mechanizmy, których używają do komunikacji internauci, firmy mogą z powodzeniem wykorzystać w celu dotarcia do swoich klientów z informacją o produktach czy nowościach w ofercie i wspierać ich promocję. Dalej, poprzez tworzenie tzw. fanpage ów na Facebooku przedsiębiorstwa mogą wychwytywać entuzjastów firmy/marki, budować z nimi trwałe relacje prowadzące do lojalności, przyjaźni i zyskiwać w ten sposób wiernych sojuszników i ambasadorów marki. Ponadto firmy mogą odwoływać się do zainteresowań i wywoływać pozytywnie kojarzące się aktywności (sport, muzyka, ochrona środowiska itp.), dostarczając internautom coś wartościowego, a przy tym ocieplając swój wizerunek i subtelnie promując markę. Social media to również środo-

10 70 Ewa Głuszek wisko gdzie można prowadzić kampanie reklamowe (np. viralowe), np. łączone z tymi prowadzonymi w tradycyjnych mediach. Według badań Lightspeed Research i UK Internet Advertising Bureau (IAB UK) reklama w Internecie jest atrakcyjna dla 51% potencjalnych klientów, jeśli tylko jej treść odpowiada ich zainteresowaniom. Media społecznościowe pozwalają także na tworzenie wewnątrzfirmowej współpracy i angażowanie zewnętrznych społeczności poprzez prowadzenie firmowych blogów, służących klientom fachowym doradztwem lub edukacją w o- kreślonej dziedzinie wiedzy. Oprócz umacniania reputacji otwarty dialog prowadzony przez firmę w sieci jest też nieocenionym źródłem wiedzy o klientach. W stosunku do scentralizowanych informacji przekazywanych przez tradycyjne media lub firmowe strony internetowe, sieć jest pełna treści redagowanych i szeroko rozpowszechnianych przez konsumentów. Można powiedzieć, że Internet stał się wspaniałym narzędziem służącym do badania umysłów klientów i innych kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa tanim, wiarygodnym i niezwykle skutecznym, pod warunkiem, że przedstawiciele firmy potrafią zrobić z niego właściwy użytek. Monitoring odpowiednich blogów, forów dyskusyjnych czy portali społecznościowych i aktywne w nich uczestniczenie daje firmie nie tylko mnóstwo ważnych z marketingowego punktu widzenia informacji o postawach, opiniach i oczekiwaniach klientów, ale jest również znakomitą okazją do rozwiązywania problemów związanych z produktami, szukania nowych pomysłów, edukacji klientów, promowania nowości, a w efekcie doskonalenia swojej oferty rynkowej, która jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o opinii na temat firmy. Wszystkie te formy obecności w social media wymagają od firmy nie tylko wysyłania przekazów jak to było w przypadku tradycyjnych media relations ale, co bardzo ważne odbioru informacji, szybkości reakcji, umiejętnego prowadzenia dialogu bez przypochlebiania, ale też bez ignorowania wpisów lub cenzorowania treści. Media społecznościowe narzucają konieczność stałej aktywności, reagowania na wszelkie komentarze i zapytania, jak również systematycznego tworzenia atrakcyjnych treści (np. aplikacji, gier, fachowego poradnictwa itp.) Z drugiej strony menedżerowie z pewnością zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą media społeczmościowe. Rosnące znaczenie ryzyka generowanego przez media społecznościowe wynika z tego, że eskalują one inne rodzaje ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębior-

11 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych 71 stwo. Mogą łatwo zwiększać ryzyko dotyczące sfery strategicznej, operacyjnej, ale przede wszystkim właśnie reputacyjnej może zostać naruszona poufność informacji, ujawnione tajemnice firmy lub uruchomione mechanizmy szybkiego rozprzestrzeniania się groźnej dla firmy plotki. Mając stale do dyspozycji mobilne urządzenia pozwalające w każdej chwili robić zdjęcia, kręcić filmy, redagować informacje i natychmiast umieszczać je w sieci, obywatele klienci, pracownicy, dostawcy itd. otrzymali potężną broń, a media społecznościowe taką zdigitalizowaną informację mogą rozpowszechniać z szybkością błyskawicy. Firmy, które tego nie rozumieją bądź nie akceptują, narażają swoją reputację na poważne, często nieodwracalne szkody, liczone w milionach złotych. Ciemna strona nieograniczonej wolności słowa i jego powszechnej dostępności polega na tym, że Internet staje się często tubą dla plotek, pogłosek, nieodpowiedzialnych zarzutów czy zwyczajnych pomówień, zdolnych błyskawicznie docierać do milionów użytkowników i rujnować reputację firm. Badania Weber Shandwick z 2009 roku, przeprowadzone na próbie 703 przedstawicieli najwyższego kierownictwa dużych przedsiębiorstw z 62 krajów, potwierdzają świadomość zagrożeń dla reputacji, jakie niesie współczesny, zdigitalizowany świat [Weber Shandwick raport: Risky business. Reputation online, 2009]. Aż 67% z nich ocenia, że reputacja firmy jest niezwykle wrażliwa (bezbronna), narażona na dezinformację. Najczęściej wymieniane zagrożenia dla reputacji to: wyciek poufnych lub ważnych dla firmy informacji do sieci (44%), kampanie prowadzone w sieci przeciwko firmie przez niezadowolonych klientów lub krytyków (39%), wykorzystanie prywatnych maili lub innych cyfrowych informacji przeciwko firmie (35%), nieprzychylne komentarze zamieszczane przez byłych (34%) lub obecnych pracowników (32%). Zestawienie najistotniejszych szans i zagrożeń związanych z kształtowaniem wizerunku firmy w mediach społecznościowych zawiera tablica 2. Tablica 2. Szanse i zagrożenia zarządzania reputacją w mediach społecznościowych SZANSE ZAGROŻENIA Najsilniejsze i najbardziej wpływowe medium komunikacji cieszące się największym zaufaniem społecznym Najbardziej ryzykowne medium, generujące duże ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się negatywnych pogłosek i plotek na temat firmy, zwiększenia liczby komentarzy o

12 72 Ewa Głuszek Wydatne wsparcie dla działań wizerunkowych prowadzonych tradycyjnymi metodami, zwielokrotniają przekaz, zapewniają pozytywny rozgłos (zwłaszcza niebanalne działania przykuwają uwagę internautów) Szybka i szczera dwustronna (interaktywna) komunikacja między firmą a jej interesariuszami, zbudowanie bazy zaangażowanych i aktywnych stakeholders (głównie klientów), idealne narzędzie promocji wytworzonych przez firmę treści Skuteczne wzmacnianie odporności na kryzys (dzięki aktywności) oraz zwiększanie skuteczności działań prewencyjnych (dzięki monitoringowi mediów) poprzez wychwytywanie wczesnych sygnałów o nadciągającym kryzysie lub zmianach w postrzeganiu firmy Wydatne wspomaganie budowania wizerunku marek produktów (ogromny wpływ na percepcję marki) i ich promowania dzięki wykorzystaniu osób aktywnych jako liderów opinii, motywowaniu sympatyków marki do dzielenia się pozytywnymi opiniami z innymi itd. Wspieranie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez kampanie społeczne wykorzystujące mechanizmy rekomendujące (WoMM) i działania typu Member-get-Member Możliwość włączania klientów w procesy testowania, modyfikowania firmie (wpisy na forach i blogach), błyskawicznie wychwytywanych przez wyszukiwarki Utrata kontroli nad tym, co się mówi i pisze na temat firmy, częściowa utrata kontroli nad wizerunkiem marek produktów, wystawienie się na bezlitosne oceny i komentarze Ryzyko negatywnego postrzegania firmy w związku z nieprzemyślaną aktywnością jej pracowników, ryzyko wycieku poufnych informacji biznesowych, utraty własności intelektualnej, pomysłów itd. Dramatyczne skrócenie czasu reakcji na sytuacje kryzysowe (do godzin, a nie dni), rozwój sytuacji kryzysowej poza kontrolą firmy, problemy ze zbieraniem i przetwarzaniem wszystkich danych potrzebnych do korygowania nieprawdziwych lub szkodliwych informacji Celowe umieszczanie i rozprzestrzenianie negatywnych informacji o firmie przez niezadowolonych (najczęściej byłych) pracowników lub klientów, czarny PR inicjowany przez konkurencję, cyber-ataki itp. Błędy w komunikacji spowodowane brakiem umiejętności i wiedzy (np. nachalna reklama, cenzurowanie lub blokowanie komentarzy) powodujące zniechęcanie internautów i negatywne postawy wobec firmy, konieczność stałej interakcji i szybkiego reagowania Trudność zaakceptowania faktu równorzędności między nadawcą a od-

13 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych 73 lub projektowania produktów (inspiracje pomysłami internautów), co pozwala na doskonalenie oferty rynkowej Możliwość precyzyjnego targetowania przekazów reklamowych które trafiają do ściśle określonej grupy odbiorców i zwiększanie skuteczności reklamy poprzez dopasowanie treści do jej zainteresowań Niższe wydatki na komunikację organizacyjną i marketingową, analizy i badania rynkowe itd. ze względu na łatwość i mniejsze koszty dotarcia do grup docelowych biorcą informacji, konieczność partnerskiego, poważnego traktowania każdego interesariusza-internauty Brak spójności pomiędzy tym, co firma robi i mówi w realnym świecie, a tym jak przedstawia się w świecie wirtualnym, powodujące zmniejszenie wiarygodności i utratę szacunku ze strony interesariuszy Trudność oszacowania skuteczności działań podejmowanych w mediach społeczościowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury wykorzystanej w artykule. Zakończenie Największy potencjał do kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa tkwi w umiejętnym komunikowaniu się przez media społecznościowe, uważane obecnie za klucz do sukcesu wizerunkowego. Przez większość przedsiębiorstw są one wykorzystywane głównie w celu zwiększenia świadomości firmy/produktu oraz kreowania pozytywnych skojarzeń z firmą/marką wśród konsumentów. Skuteczne zarządzanie reputacją firmy w sieci wymaga przede wszystkim bardzo różnorodnych form obecności w tych mediach nie tylko wysyłania komunikatów, jak to jest w przypadku tradycyjnych media relations, ale odbioru informacji, szybkości reakcji i umiejętnego prowadzenia dialogu z przestrzeganiem zasad uczciwości, przejrzystości, braku cenzury, manipulacji czy spamowania. Specyfika umiejętnego kreowania wizerunku w takim środowisku wymaga od przedsiębiorstwa zrozumienia trzech rzeczy. Po pierwsze, że budowanie reputacji polega w tym wypadku na tym, aby za pomocą swoich produktów pomagać i ułatwiać internautom budowanie więzi z innymi użytkownikami (bo to jest tak naprawdę sens istnienia portali społecznościowych) [Kubisiak i in., 2012]. Po drugie, że większość treści na temat produktów lub samej firmy jest generowana przez użytkowników i że pozostają one niemal całkowicie poza jej kontrolą. Komunikacja przedsiębiorstwa ze swoimi interesariuszami w Internecie jest rzeczywiście dwustronna i zakłada równorzędność partnerów dyskusji (a nawet

14 74 Ewa Głuszek chyba większą siłą dysponują obecnie interesariusze). Po trzecie, bardzo trudno jest oszacować skuteczność podejmowanych w Internecie działań nie ułatwia tego ani różnorodność treści, jakie się tam pojawiają, ani ogromna liczba użytkowników, ani szybkość generowania i rozprzestrzeniania informacji (w badaniach Aberdeen Group 39% firm przyznało się do trudności w ewaluacji korzyści, jakie daje komunikacja w social media, a co piąta określiła ten proces jako bardzo trudny [The ROI on social media marketing, za: praktycy.com/infoteka]. Jednak to właśnie w różnorodności tematycznej serwisów, liczbie ich uczestników i swobodnym wyborze modelu partycypacji w interakcji między przedsiębiorstwem a internautami tkwi ogromny potencjał marketingowy serwisów społecznościowych. Przedsiębiorstwa, które najszybciej zdobędą kompetencje niezbędne do budowania dobrych relacji ze swoimi interesariuszami w sieci, będą miały szansę nie tylko na zbudowanie trwałego, pozytywnego obrazu swojej firmy, ale będą również w stanie realizować za ich pośrednictwem zadania związane ze sprzedażą czy obsługą klienta, wykorzystywać opinie społeczności w procesie projektowania nowych produktów, a nawet tworzyć nowe modele prowadzenia biznesu. Literatura 1. Aftershock. Adjusting to the new word of risk management, deloitte_ risk_management_2012, dostęp: Arsenał medialnych pocisków online, com/2011/07, dostęp: Balmer J.M.T., Gray E.R. (1999), Corporate IdentityAnd Corporate Communications: Creating Competitive Advantage, Corporate Communications: An International Journal no. 4(4). 4. Beal. A., Strauss J. (2008), Radically transparent Monitoring & Managing Reputations Online, Wiley Publishing, Indianapolis. 5. Budzyński W. (2011), Wizerunek równoległy, Poltext, Warszawa. 6. Chun R. (2005), Corporate Reputation: Meaning and measurement, International Journal of Management Reviews vol Dąbrowski T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna Wolter Kluwer Business, Kraków. 8. Edelman trust Barometer, Raport 2012, doc/ /2012-edelman-trust-barometer-executive-summary, dostęp:

15 Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych Fombrun Ch. (1996), Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. 10. Fombrun Ch., Van Riel C.B.M. (2003), Fame & Fortune. How successful companies build winning reputations, Prentice Hall, New York. 11. http//www.kk.org/outofcontrol, dostęp: Internet a strategie marketingowe firmy, , dostęp: Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons no. 53(1). 14. Kelly K. (1994), Out of control, dostęp: Kubisiak P., Prokurat S., Sumara K., Krzycki M. (2012), Raport z badania: Polskie firmy w mediach społecznościowych, Harvard Business Review Polska, sierpień Lightspeed Research Global Web Index (2009), dostęp: Marketing polskich firm na Facebooku raport Fanpage Trends, socialpress.pl, , dostęp: networklogic15rheingold.pdf, dostęp: Płoszajski P. (red.) (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, SGH, Warszawa. 20. Rheingold H. (2002), Smart mobs: The Next Social Revolution, autor of the virtual community, US. 21. Risky business. Reputation online. 15 realities & 15 rules for managing reputation online, Weber Shandwick raport 2009, dostęp: Sims R. (2009), Toward a better understanding of organizational efforts to rebuild reputation following an ethical scandal, Journal of Business Ethics, Springer, December, vol. 90, issue The ROI on social media marketing, za: dostęp dnia Urośniemy dzięki sieci, raport Deloitte, Gazeta Wyborcza, Van Riel C.B.M., (1995), Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, London. 26. Van Riel C.B.M., Fombrun Ch. (2007), Essentials of Corporate Communication, Routledge, London. 27. Zarębska A. (2009), Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.

16 76 Ewa Głuszek Streszczenie Jeszcze dekadę temu firmy kontrolowały swoją reputację podejmując określone działania i komunikując je światu z wykorzystaniem tradycyjnych mediów, wspomagane przez firmy PR i planowanie kryzysowe. Przesunięcie komunikacji między firmą a jej interesariuszami do sieci zderzyło przedsiębiorstwa z sytuacją, w której każdy jej użytkownik staje się dziennikarzem. Ludzie nieustannie oceniają i komentują firmy, marki i produkty. Społeczności internetowe reprezentujące różnych stakeholders działają jednak według zupełnie odmiennej logiki logiki sieciowej, która umożliwia bezpośredni kontakt każdego z każdym (peer-to-peer), zachodzenie procesów w czasie realnym i symetrię informacji. W tym przejrzystym świecie zarządzanie reputacją wymaga innych umiejętności i zasad. Artykuł przekonuje o konieczności zarządzania reputacją przedsiębiorstwa w sieci, pokazuje w tym kontekście specyfikę mediów społecznościowych oraz zwraca uwagę na szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z tym nowym środowiskiem aktywności wizerunkowej przedsiębiorstw. Słowa kluczowe zarządzanie reputacją, komunikacja, Internet, media społecznościowe Reputation management in social media opportunities and threats (Summary) Companies and CEOs previously controlled their reputation in both business and consumer markets, aided by PR firms and crisis-management plans. The switch from traditional media and corporate monologues on websites to social media on the internet makes every internet user a journalist. People judge and comment on companies, brands and products. Such internet communities acts in quite different logics web-logics (peer to-peer, information symmetry) In this transparent world reputation management requires new skills and rules. The article discusses social media specificity and opportunities as well as threats connecting with reputation management in this new world. Key words reputation management, communication, internet, social media

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

OPEN GATE WHISPER MARKETING

OPEN GATE WHISPER MARKETING OPEN GATE WHISPER MARKETING Whisper Marketing to narzędzie stworzone do budowania świadomości produktów i usług ale przez firmy nie w pełni wykorzystywane. WWW.O-GATE.PL OPEN GATE KIM JESTEŚMY Kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Interactive Research Center

Interactive Research Center Interactive Research Center Interactive Research Center agencja specjalizująca się w badaniach i konsultingu marketingowym w obszarze digital i interactive. Głównym obszarem działalności spółki jest: realizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Obecny poziom rozwoju rynku i reklamy internetowej wymaga redefinicji postrzegania

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnych Wiemy, jak ważne jest profesjonalne budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015 MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA Cele i metodyka Gdańsk 7 maja 2015 Agenda: 1 Kto i po co monitoruje? 2 Dlaczego rola monitoringu rośnie? 3 Funkcje monitoringu na rzecz bezpieczeństwa. OTO MEDIA

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC 25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC Projekt badawczy Realizacja Specjaliści PR PRowcy w agencjach PRowcy

Bardziej szczegółowo

Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media

Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media Prezentująca: Izabela Kwiatkowska Jungle Web, 25 kwietnia 2014r. Media społecznościowe 3. źródłem elektronicznym wskazywanym przy uzyskiwaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą.

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. Co to jest Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. System zintegrowanego marketingu, który integruje w 1 miejscu m.in. e-mail marketing ze śledzeniem kontaktów i szczegółowym raportowaniem.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media

Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media 1. Wstęp: kreacja i projekty w ramach działalności indywidualnej w ramach prac etatowych i zleceo (okres 1996-2008)

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE Szanowni Państwo. Szybkość rozwoju aktywności w internecie w ostatnich latach wielokrotnie przekracza wszelkie wyobrażenia. Portale, które

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. KONWERSATORIUM Systemy inteligentne w ochronie gospodarki AMW 20-21 maja 2015 r. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. Inga Abgarowicz

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy.

Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy. Wojciech Szymański Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy. Idea Inbound Marketingu Możliwości efektywnej promocji miast Miasto Gdańsk jako lider promocji w sieci

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Appki.com.pl strona 1

Appki.com.pl strona 1 Appki.com.pl strona 1 Serwis Appki.com.pl powstała w marcu 2013 roku jako odpowiedź na zwiększone zainteresowanie światem mobilnym. Jest źródem informacji dla wszystkich użytkowników smartfonów, tabletów

Bardziej szczegółowo