Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji w MEDYCYNIE PRACY.

2 Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa jednostki, w której będzie odbywany staż kierunkowy) na staż kierunkowy w zakresie ortopedii realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy Proszę o przyjęcie lekarza (imię i nazwisko, adres zamieszkania) na staż kierunkowy w zakresie ortopedii realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy. W czasie stażu lekarz zobowiązany jest nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zgodnym z załączonym programem stażu. Po zakończeniu stażu uprzejmie proszę o potwierdzenie i zaliczenie wykonanych procedur określonych w części Umiejętności Praktyczne na formularzu, który stanowi załącznik do Indeksu Wykonanych Zabiegów i Procedur Medycznych. Kierownik specjalizacji Pieczęć i podpis

3 Program stażu kierunkowego w zakresie ortopedii w ramach specjalizacji w medycynie pracy Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu lekarz powinien opanować wiedzę dotyczącą: postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w chorobach układu ruchu mogących być następstwem nadmiernego przeciążenia układu ruchu w szczególności: przewlekle zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych, przewlekłe uszkodzenie łąkotki, przewlekle uszkodzenie torebki stawowej i kaletki maziowej, przewlekle zapalenie okołostawowe barku, przewlekle zapalenie nadkłykcia kości ramiennej, zmęczeniowe złamanie kości, martwica kości nadgarstka. Umiejętności praktyczne W czasie stażu lekarz powinien: uczestniczyć pod kierunkiem kierownika stażu w postępowaniu diagnostycznoorzeczniczym chorych hospitalizowanych w oddziale i leczonych ambulatoryjnie opanować umiejętność przeprowadzenia badania ortopedycznego, przeprowadzić samodzielnie badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych wskazanych przez kierownika stażu, ustalić wstępne rozpoznanie kliniczne i zaproponować badania diagnostyczne, interpretować zdjęcia rtg. układu ruchu interpretować wyniki badań wykonanych innymi technikami obrazowania Forma zaliczenia stażu a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie lub brał udział (asystował) w badaniach, zabiegach lub procedurach medycznych wymienionych w programie stażu. Czas trwania stażu: 10 dni (2 tygodnie) Miejsce stażu: Oddział i poradnia ortopedyczna w jednostkach organizacyjnych wpisanych na listę prowadzoną przez ministra zdrowia

4 Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa jednostki, w której będzie odbywany staż kierunkowy) na staż specjalizacyjny w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy Proszę o przyjęcie lekarza (imię i nazwisko, adres zamieszkania) na staż specjalizacyjny w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy. W czasie stażu lekarz zobowiązany jest nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zgodnym z załączonym programem stażu. Po zakończeniu stażu uprzejmie proszę o potwierdzenie i zaliczenie wykonanych procedur określonych w części Umiejętności Praktyczne na formularzu, który stanowi załącznik do Indeksu Wykonanych Zabiegów i Procedur Medycznych. Kierownik specjalizacji Pieczęć i podpis

5 Program stażu specjalizacyjnego w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy w ramach specjalizacji w medycynie pracy Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu lekarz powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: Zadania podstawowej jednostki służby medycyny pracy. Zasady opracowywania oceny potrzeb zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych w warunkach stwarzających szczególne ryzyko zdrowotne. Zasady orzekania o zdolności do pracy w konkretnych warunkach środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników oraz badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów i studentów którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Zasady kierowania na konsultację do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Sporządzanie umowy z pracodawcą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Interpretowanie danych o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w oparciu o wyniki pomiarów środowiskowych. Przeprowadzanie wizytacji stanowisk pracy. Ocena stanu zdrowia podopiecznych objętych profilaktyczną opieką zdrowotną. Prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej określonej w przepisach prawa dotyczących dokumentacji medycznej w służbie medycyny pracy oraz dokumentowania chorób zawodowych. Dokonanie oceny dostosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej. Metody działań mających na celu zapobieganie chorobom zawodowym i chorobom pośrednio związanych z pracą (profilaktyka medyczna i techniczna). Umiejętności praktyczne W czasie stażu lekarz powinien: wykonać badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) z określeniem zakresu badań i ich częstotliwości w zależności od rodzaju narażenia zawodowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji medycznej (200 pod nadzorem kierownika stażu, 500 samodzielnie), zinterpretować dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujące w środowisku pracy w oparciu o wyniki pomiarów środowiskowych (50 pod nadzorem kierownika stażu, 80 samodzielnie), przeprowadzić 6 wizytacji stanowisk pracy w zakładach nad którymi jednostka podstawowa sprawuje opiekę profilaktyczną i sporządzić protokoły pokontrolne, z uwzględnieniem wniosków z wizytacji i dokonaniem wpisów do Księgi wizytacji

6 stanowisk pracy (pod kierunkiem kierownika stażu powinien opracować wnioski z 3wizytacji i samodzielnie z 2 wizytacji) dokonać oceny stanu zdrowia pracowników wybranego zakładu pracy nad którym jednostka podstawowa sprawuje opiekę profilaktyczną (1 pod nadzorem kierownika stażu, 2 samodzielnie), przeprowadzić postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika objętego opieką profilaktyczną (skierowanie na badanie do jednostki orzeczniczej, opracowanie karty oceny naradzenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej- opracowanie 10 przypadków pod kierunkiem kierownika stażu i 10 samodzielnie).w przypadku braku podejrzeń chorób zawodowych w trakcie odbywania stażu należy przeprowadzić postępowanie na podstawie założeń teoretycznych przekazanych przez kierownika stażu, ocenić dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (1 opracowanie pod kierunkiem kierownika stażu, 1 samodzielnie) Forma zaliczenia stażu a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie lub brał udział (asystował) w badaniach lub procedurach medycznych wymienionych w programie stażu. Czas trwania stażu: 10 miesięcy; ( dopuszcza się realizację stażu w częściach, z których każda nie powinna być krótsza niż 2 miesiące). Miejsce stażu: poradnia szkoleniowa medycyny pracy przy wojewódzkim ośrodku medycyny pracy lub jednostki wpisane na listę jednostek prowadzących staż kierunkowy w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy.

7 Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa jednostki, w której będzie odbywany staż kierunkowy) na staż specjalizacyjny w zakresie higieny pracy i epidemiologii realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy Proszę o przyjęcie lekarza (imię i nazwisko, adres zamieszkania) na staż specjalizacyjny w zakresie higieny pracy i epidemiologii realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy. W czasie stażu lekarz zobowiązany jest nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zgodnym z załączonym programem stażu. Po zakończeniu stażu uprzejmie proszę o potwierdzenie i zaliczenie wykonanych procedur określonych w części Umiejętności Praktyczne na formularzu, który stanowi załącznik do Indeksu Wykonanych Zabiegów i Procedur Medycznych. Kierownik specjalizacji Pieczęć i podpis

8 Program stażu specjalizacyjnego w zakresie higieny pracy i epidemiologii w ramach specjalizacji w medycynie pracy Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu lekarz powinien opanować poniższą wiedzę: Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w nadzorze nad warunkami pracy i w ochronie zdrowia pracujących, Postępowanie inspektora sanitarnego w przypadku podejrzenia choroby zawodowej. Epidemiologia chorób zawodowych (znajomość celów i zadań epidemiologii- rodzaje i metody badań epidemiologicznych) Umiejętności praktyczne W czasie stażu lekarz powinien: uczestniczyć w co najmniej 8 wizytacjach lub kontrolach wynikających z nadzoru zapobiegawczego i bieżącego w zakładach pracy, brać udział w opracowaniu protokołów pokontrolnych i samodzielnie opracować protokoły (4 protokoły pod kierunkiem kierownika stażu i 1 samodzielnie), uczestniczyć w pomiarach mikroklimatu, oświetlenia oraz pomiarach czynników szkodliwych, takich jak: hałas, wibracja miejscowa i ogólna, pył przemysłowy, promieniowanie jonizujące, czynniki chemiczne, czynniki rakotwórcze, narażenia złożone. uczestniczyć w opracowaniu decyzji o stwierdzeniu i/lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (15 przypadków) Uwaga! W przypadku braku w trakcie trwania stażu wystarczającej liczby postępowań dotyczących chorób zawodowych należy wykonać w/w zadania na podstawie danych symulowanych, opracowanych przez kierownika stażu. Forma zaliczenia stażu: kolokwium ustne u kierownika działu higieny pracy. Czas trwania stażu: 4 tygodnie; dopuszcza się podział stażu na dwie części (2x2 tygodnie) Miejsce stażu: - dział higieny pracy wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej (oraz inne jednostki organizacyjne wskazane przez dyrektora WSSE) posiadającej wpis na listę prowadzoną przez ministra zdrowia lub porozumienie z jednostką prowadzącą szkolenie specjalizacyjne

9 Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa jednostki, w której będzie odbywany staż kierunkowy) na staż specjalizacyjny w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy Proszę o przyjęcie lekarza (imię i nazwisko, adres zamieszkania) na staż specjalizacyjny w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy. W czasie stażu lekarz zobowiązany jest nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zgodnym z załączonym programem stażu. Po zakończeniu stażu uprzejmie proszę o potwierdzenie i zaliczenie wykonanych procedur określonych w części Umiejętności Praktyczne na formularzu, który stanowi załącznik do Indeksu Wykonanych Zabiegów i Procedur Medycznych. Kierownik specjalizacji Pieczęć i podpis

10 Program stażu specjalizacyjnego w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących w ramach specjalizacji w medycynie pracy Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu lekarz powinien opanować poniższą wiedzę: Podstawy prawne profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu. Struktura organizacyjna służby medycyny pracy (smp). Zadania służby medycyny pracy (jednostek podstawowych i wojewódzkich smp, jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy). Zasady nadzoru wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy nad podstawowymi jednostkami medycyny pracy. Współpartnerzy w realizacji zadań smp w ochronie zdrowia pracujących (zakres współpracy, zasady wymiany informacji); wewnątrz systemu smp.: lekarze specjaliści, pielęgniarki, psycholodzy, ergonomiści, zewnątrz systemu smp.: pracodawcy, służba bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), pracownicy (związki zawodowe), Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, lekarze sprawujący podstawową opiekę zdrowotną (rodzinni), instytucje ubezpieczeniowe. Zasady opracowywania i realizacji zakładowych programów promocji zdrowia. Umiejętności praktyczne W czasie stażu lekarz powinien: uczestniczyć w co najmniej 10 kontrolach jednostek podstawowych smp wynikających z nadzoru i współuczestniczyć w opracowaniu protokołów pokontrolnych, oraz sporządzić samodzielnie 2 protokoły, opracować ramowy projekt zakładowego programu promocji zdrowia (2 programy pod kierunkiem kierownika stażu), Forma zaliczenia stażu a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie lub brał udział (asystował) w badaniach, zabiegach lub procedurach medycznych wymienionych w programie stażu. Czas trwania stażu: 6 tygodni; dopuszcza się podział stażu na dwie lub trzy części (2x 3 tygodnie, lub 3x2 tygodnie) Miejsce stażu: dział organizacji i nadzoru wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

11 Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa jednostki, w której będzie odbywany staż kierunkowy) na staż specjalizacyjny w zakresie klinicznej medycyny pracy realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy Proszę o przyjęcie lekarza (imię i nazwisko, adres zamieszkania) na staż specjalizacyjny w zakresie klinicznej medycyny pracy realizowany w ramach specjalizacji w medycynie pracy. W czasie stażu lekarz zobowiązany jest nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zgodnym z załączonym programem stażu. Po zakończeniu stażu uprzejmie proszę o potwierdzenie i zaliczenie wykonanych procedur określonych w części Umiejętności Praktyczne na formularzu, który stanowi załącznik do Indeksu Wykonanych Zabiegów i Procedur Medycznych. Kierownik specjalizacji Pieczęć i podpis

12 Program stażu specjalizacyjnego w zakresie klinicznej medycyny pracy w ramach specjalizacji w medycynie pracy Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu lekarz powinien opanować wiedzę dotyczącą: epidemiologii, etiologii i patomechanizmu chorób zawodowych i chorób pośrednio związanych z pracą, diagnostyki, rozpoznawania, leczenia i zapobiegania w/w chorobom, aktualnych standardów postępowania w chorobach zawodowych, zasad orzecznictwa, dokumentowania chorób zawodowych, procedur przeprowadzania badania profilaktycznego w trybie odwoławczym, zasad oceny narządu wzroku, słuchu i równowagi, układu nerwowego, układu ruchu, zasad wykonywania badań czynnościowych płuc i wydolności układu oddechowego. Umiejętności praktyczne W czasie stażu lekarz powinien: przeprowadzić postępowanie diagnostyczno-orzecznicze u osób skierowanych z podejrzeniem choroby zawodowej wraz z wypełnieniem dokumentacji medycznej pacjentów diagnozowanych ambulatoryjnie (30 przypadków pod kierunkiem kierownika stażu, 10 przypadków samodzielnie), przeprowadzić postępowanie diagnostyczno-orzecznicze u osób skierowanych z podejrzeniem choroby zawodowej wraz z wypełnieniem dokumentacji medycznej pacjentów diagnozowanych w oddziale chorób zawodowych (5 przypadków pod kierunkiem kierownika stażu, 5 przypadków samodzielnie), interpretować dane o zagrożeniach zawodowych występujących w środowisku pracy (10 pod kierunkiem kierownika stażu, 10 samodzielnie), przeprowadzić badania profilaktyczne w trybie odwoławczym od zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy (5 badań pod kierunkiem kierownika stażu, 5 samodzielnie), udzielić konsultacji dla jednostki podstawowej smp. lub wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (5 konsultacji pod kierunkiem kierownika stażu, 5 samodzielnie), nabyć umiejętności przeprowadzenia podstawowego badania okulistycznego, laryngologicznego, neurologicznego, dermatologicznego i interpretować wyniki tych badań w tym: badanie okulistyczne (50 badań pod kierunkiem lekarza specjalisty, 30 badań samodzielnie), badanie laryngologiczne (50 badań pod kierunkiem lekarza specjalisty, 30 badań samodzielnie), badanie dermatologiczne (50 badań pod kierunkiem lekarza specjalisty, 30 badań samodzielnie), badanie neurologiczne (50 badań pod kierunkiem lekarza specjalisty, 30 badań samodzielnie). interpretować wyniki badań diagnostycznych w tym:

13 badania czynnościowe obwodowego układu naczyniowego, nerwowego i kostno-stawowego w zespole wibracyjnym (próba oziębiania, termometria skórna, palestezjometria, zdjęcia rtg.) po 10 badań pod kierunkiem kierownika stażu, 10 samodzielnie), testów ekspozycyjnych (5 pod kierunkiem kierownika stażu, 5 samodzielnie), zdjęć rtg w pylicy płuc (10 pod kierunkiem kierownika stażu, 10 samodzielnie), badań czynnościowych i wydolności układu oddechowego (20 pod kierunkiem kierownika stażu, 20 samodzielnie), badań reaktywności skurczowej oskrzeli (5 pod kierunkiem kierownika stażu, 10 samodzielnie), alergenowych testów skórnych (10 pod kierunkiem kierownika stażu, 5 samodzielnie), audiogramu tonalnego (20 pod kierunkiem kierownika stażu, 10 samodzielnie), badania laryngostroboskopowego (5 pod kierunkiem kierownika stażu), badania EEG i przewodnictwa nerwów obwodowych (5 pod kierunkiem kierownika stażu). Uwaga! W przypadku braku w trakcie trwania stażu wystarczającej liczby osób kierowanych do Poradni/Przychodni lub Oddziału Szpitalnego Chorób Zawodowych należy wykonać w/w zadania na podstawie danych symulowanych, opracowanych przez kierownika stażu. Forma zaliczenia stażu a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie lub brał udział (asystował) w badaniach, lub procedurach medycznych wymienionych w programie stażu. Czas trwania stażu: łącznie 5 miesięcy (20 tygodni,) Miejsce stażu : 1. 2 miesiące (4 tygodnie) w jednej z następujących jednostek : Poradnia chorób zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP), Przychodnia chorób zawodowych jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, Przychodnia chorób zawodowych Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu miesiące, (po 2 tygodnie w każdej z następujących poradni specjalistycznych) Poradnie i pracownie specjalistyczne (okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna, dermatologiczna) działu konsultacyjnego WOMP, Przychodni chorób zawodowych jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, Poradnia medycyny pracy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu 3. 1 miesiąc (4 tygodnie) - Oddział szpitalny chorób zawodowych Celem stażu w poradniach specjalistycznych jest przygotowanie lekarzy, przyszłych specjalistów medycyny pracy, do samodzielnego wykonywania podstawowej diagnostyki specjalistycznej w zakresie badań profilaktycznych: W zakresie narządu wzroku : Anatomia, fizjologia i podstawy patofizjologii narządu wzroku.

14 Metody badania narządu wzroku (wywiad, badanie ostrości wzroku do dali i bliży, badanie pola widzenia, refrakcji, poczucia barw, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie) podstawowe badanie okulistyczne). Podstawy optyki okulistycznej. Ograniczenia do zatrudnienia osób z chorobami/wadami narządu wzroku. W zakresie układu nerwowego: Etiologia, epidemiologia i patomechanizm chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz chorób mięśni. Podmiotowe i przedmiotowe badanie neurologiczne. Ograniczenia do zatrudnienia osób z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz chorobami mięśni. W zakresie narządu słuchu i równowagi: Etiologia, epidemiologia i patomechanizm chorób otolaryngologicznych Podmiotowe i przedmiotowe badanie otolaryngologiczne, ocena audiogramów. Ograniczenia do zatrudnienia osób z chorobami otolaryngologicznymi. W zakresie dermatologii : Etiologia, epidemiologia i patomechanizm chorób skóry Podmiotowe i przedmiotowe badanie dermatologiczne Ocena alergenowych testów skórnych Ograniczenia do zatrudnienia osób z chorobami skóry.

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych Załącznik nr 1 Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji w MEDYCYNIE PRACY w medycynie pracy, chorobach wewnętrznych, medycynie lotniczej,

Bardziej szczegółowo

Aspekt techniczny (narażenie) i formalny (procedura) stwierdzenia choroby zawodowej. Michał Langer WSSE Poznań

Aspekt techniczny (narażenie) i formalny (procedura) stwierdzenia choroby zawodowej. Michał Langer WSSE Poznań Aspekt techniczny (narażenie) i formalny (procedura) stwierdzenia choroby zawodowej. Michał Langer WSSE Poznań Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2002 r.) Na podstawie art. 237 4 pkt 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 maja 1996 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MZ z r. 1

Rozporządzenie MZ z r. 1 Rozporządzenie MZ z 01.08.2002 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (J.t.: Dz. z 2013 r. poz. 1379) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Stan na 01.04.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób R021121 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (J.t.: Dz. z 2013 r. poz. 1379) Na podstawie art. 237 4 pkt

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIA W CELU ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ

SKIEROWANIE NA BADANIA W CELU ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej......... (nazwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz.U.02.132.1121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2002 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego. Zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji MEDYCYNIE PRACY

Program specjalizacji MEDYCYNIE PRACY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W MEDYCYNIE PRACY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych Warszawa 2003

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami: Definicja choroby zawodowej: Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

13. Profilaktyczne badania lekarskie

13. Profilaktyczne badania lekarskie 13. Profilaktyczne badania lekarskie 13.1. Informacje ogólne 13.2. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych 13.3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej 13.4. Upoważnienie do badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz. U. Nr 132, poz. 1121)

z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz. U. Nr 132, poz. 1121) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz. U. Nr 132, poz. 1121) Na podstawie art. 237 4 pkt 1 Kodeksu pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób DzU20131379 jt z dnia 20131125 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 25 listopada 2013 r tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

Zadania z zakresu służby medycyny pracy realizowane przez MOMP w Krakowie

Zadania z zakresu służby medycyny pracy realizowane przez MOMP w Krakowie Zadania z zakresu służby medycyny realizowane przez MOMP w Krakowie Kwota kontraktu 4 228 550 zł I. Zadania realizowane przez Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny: UMOWA ANEKS Wizyty i porady orzecznicze /

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-172/16

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-172/16 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-172/16 Zarządzenie Nr 71/16 Rektora Uniwersytetu Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie szczepień

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania )

Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania ) Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania ) Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Pismo Okólne Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. Pismo Okólne Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2012 r.

Pismo Okólne Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. Pismo Okólne Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania...) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 305 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 305 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 305 ) USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O SŁUŻBIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Badania lekarskie pracowników

1. Badania lekarskie pracowników 1.1. Zasady kierowania na badania Istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia są badania lekarskie pracowników. W tym zakresie pracodawca ściśle współdziała ze służbą medycyny pracy. UWAGA! Pracodawca

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO. Formularz ofertowy

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO. Formularz ofertowy WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Formularz ofertowy do konkursu ofert na wykonywanie w roku 2014 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.45.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 6 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.8.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z MEDYCYNY TRANSPORTU

Program specjalizacji z MEDYCYNY TRANSPORTU CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z MEDYCYNY TRANSPORTU Dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY www.pro-med.pl OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY Dolno l ś ąskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy PRO-MED sp. z o.o. 50-032 Wrocław, ul. Piłsudskiego 43 Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Monika Bobkiewicz Oddział Higieny Pracy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu. Opole, r.

Monika Bobkiewicz Oddział Higieny Pracy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu. Opole, r. Monika Bobkiewicz Oddział Higieny Pracy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Opole, 28.04.2016 r. Definicja choroby zawodowej Choroba, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dr inż. Rafał Kołodziejczyk Świętokrzyska Nagroda Jakości 451/S/2011 PN-EN ISO 9001:2009 Całkowity koszt projektu w części przeznaczonej dla WOMP (~3%): 504

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Karina Olech Data sporządzenia: Osoba odpowiedzialna: Karina OlechData upublicznienia:

Sporządził: Karina Olech Data sporządzenia: Osoba odpowiedzialna: Karina OlechData upublicznienia: Sporządził: Karina Olech Data sporządzenia: 2011-01-10 Osoba odpowiedzialna: Karina OlechData upublicznienia: 2011-01-10 Redaktor Biuletynu Andrzej Kaszak formularz karty oceny narażenia zawodowego 2......

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006 UCHWAŁA Nr 1420/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 marca 2006 W sprawie zatwierdzenia planu zadań rzeczowo-finansowych realizowanych w 2006 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-41 Sprawozdanie z działalności profilaktycznej za rok 16 Termin przekazania:

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie Załącznik do Uchwały NR XXIX/555/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie Styczeń 2013 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W r o c ł a w 2 0 1 4 S p i s t r e ś c i I Postanowienia ogólne 3 II. Firma podmiotu leczniczego 3 III. Cele i zadania podmiotu

Bardziej szczegółowo

Od 3 lipca 2009r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych

Od 3 lipca 2009r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej Od 3 lipca 2009r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dziennik Ustaw Nr 105 z 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1379 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1379 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1379 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Katarzyna Kocka Przewodnicząca Zespołu; Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG MEDYCZNYCH. Lp Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1 Lekarz medycyny pracy 60,00 zł zw 60,00 zł 2 Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

II. Badania lekarskie

II. Badania lekarskie Załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. K A S A R O L N I C Z E G O U B E Z P I E C Z E N I A S P O Ł E C Z N E G O Oddział Regionalny / Placówka

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych)

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych) O.ABK.1117-12-1/2015 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ul. Pośpiecha 14 40-852 Katowice Katowice, 10.07.2015 r. poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 24 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 24 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.06.14 14:30:14 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 663 Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lipca 2014 r.

Pismo Okólne Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lipca 2014 r. Pismo Okólne Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2010 r.

Pismo Okólne Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2010 r. Pismo Okólne Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. OKRES REALIZACJI od r. do r.

FORMULARZ OFERTOWY. OKRES REALIZACJI od r. do r. FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 do SWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Przeprowadzanie w 2013 roku badań pracowników skierowanych przez MZN oraz wykonywanie szczepień ochronnych przeciw odkleszczowemu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU II Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2013 ROKU II KOD CPV: 85121000 3 usługi medyczne 85120000 6 usługi medyczne i podobne 85121200 5 specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy artykuły od 235 do 237 1

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy artykuły od 235 do 237 1 mgr Ewa Sawicka ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy artykuły od 235 do 237 1 Uwaga! Artykuł 237 Kodeksu pracy dotyczy zarówno chorób zawodowych, jak i wypadków przy pracy. Na jego podstawie zostały

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NR /2013

UMOWA OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NR /2013 UMOWA OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NR /2013 Działając na podstawie Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz.1317 z późn. zm.), Kodeksu pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń dla policjantów i prawników

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo