Monitorowame. Data:20l3-01-ga RPlJ/295/2013 P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowame. Data:20l3-01-ga RPlJ/295/2013 P"

Transkrypt

1 Monitorowame. Data:20l3-01-ga RPlJ/295/2013 P Temat: Monitorowanie. Nadawca: R6zycka Emilia Data: :25 Adresat: Kopia: Pawtowska Beata Szanowni Partstwo, Z upowaznienia Pani Beaty Pawtowskiej Dyrektora Departamentu Ksztatcenia Ogdinego i Wychowania MEN, uprzejmie przesytam w zat^czenlu pismo dotyczgce monitorowania w roku szkolnym 2012/2013 wybranych dziaiart. Z powazaniem EMILIA R62YCKA radca mtnistra IVOMISTERSWO GDUIC^CJI NARODCnvCJ _. =0-:- - [,.r,m.r.u-il:.ti.1 1 \': < tel X e-mall: nmtlln r-'y^ka^smen.aov.pl Fmilia R6zVCka, Counsellor to the Mmister E S ^ o S a l EducaUon. General Education Department nch.szucha Wa,^za«a S ^ , fax Zatgczniki: Monitorowanie- pismo inform.ko.pdf 197 KB :49 Izl

2

3 MMSTERSrWO BDTKAOINABOpOWEJ DKOW-WEPW-ER / ^ Kuratoizy (Mwlaty na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie o^aty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pdin. zm.) oraz w zwisfzku z projektem Wdrazanle podstawy f^ograimwej ksz^kmnla ogdbi^o edukacyinego - realtowanym w ramach III Priorytetu Programu Operac^nego ^Kapttal LudzkT, uprzajmie infonnujq, ±e na stronie Intemetowej www,seo2.npseo,p zostan^ umleszccone arkusze monttorowania w roku s2dcolnym 2012/2013 nast^ukcych dzlatai^: 1, Planowania I wykonania przaz plae6wkl dtoskonalenia nauczycte// oiyanlzowanla I prowadzenia doskonalenia mjn, w zarres/e wynikstf^ym z Hierunk6w r^lzacjl ptauykl oi&wlatoweil waz wprowadzanych zmlan U.p.* ^ ovtttem/e ai riaty. Monttorowanlam zostanie obj^h 100% publicznych plac6wek doskonalenia nauczydeh oraz (w oelu rozpoznania Ich dzialalnc^i w badanych zakrasach) 10% niepub1ic2nych plao6wek doskonalenia nauc^iell. Monttorowania zostanie przeprowadzone w dw6ch etapadi: 1 etap - od 14 do 18 stycznte 2013 r. (planovranle d2dalat\ zwis^ny^ z podstawowyml klerunkami reafizacji polit^dd c^wlatowe^ paf^stwa w roku szkotnym 2012/2013) II etap - od 3 do a kwietnia 2013 r. (wykonania dzialai^ zwi^nych z podstawowyml kleninl^mi realteac^l r^ftyki odwiatow^ pa/^stwa w roku szkolnym 2012/^13). W zwieizku z powyiszym uprzejmie proszq Pai^stura Kurator6w o: 1} polnfonmowanle dyraktordw publlc^ych placdwek doskonalenia nauczycleli 0 koni^ctosci zarejestrowania SIQ na platformle SEP 2) zamieszczanie na stronie Intemetowej kuratorium oswiaty oraz przeka^nle do nadzorovvanych placdwek doskonalenia naucsydeli Infbrmaqll 0 monltorovi^nlu dziatert w wy±ej wymlentonym zakresie I aricusza monttorowania w fomnacle pdf oraz Instaikcjl obsfugl;

4 3) dokonanle wyboru 10% niepubllcznych plac6wek doskonalenla nauczyciell w celu przeprowadzenia monftoitiwania; 4) polnformowanle dyrektor6w wybranycdi niepublicaiych plac6wek doskonalenla nauczydeil o konleczno^l zarejestrowania SIQ na piatfbnnie SEP 5) nadzorowanle wywl^zania si? dyrektoniw placdwek doskonalenla nauczydeli z obowic^dw: a) zafejestrowanla SIQ na piatfomile SEO, b) wypelnienia arkuszy w wyznac^nych tennlnach; Z Planotmnla! wykonm^ prrez poradnle szkolnegodosiat w roku szkoinym ro, w ism obnizanie wi^u Monitorowaniem zostanie objqtych 100% publicznych i niepubllcznych poradnl psychologiczno-pedagogiosnych. Monitorowanie zostan» przepro^^zone w dw6ch etapach:! etep - od 14 do 18 styctiia 2013 r. (planowanie dziatert zwi^;mnych zrealizaqet ww. klerunku polltyki o^wlatowej ^fustua w roku szkolnym 2012/2013): II etep - od 3 do 8 kwietnk 2013 r (wykonanle dzialai^ zwl^nych z reallzacjci WW, kierunku polltyki oswiatowej partstwa w roku szkolnym 2012^013). W zwi^u z powy^szym uprzejmie prosz? Pat^stwa Kurator6w o: 1} poinfomiowanie dyrektordw nadzorowanych publicznych i niepubllcznych poradni psychotogic^o-pedagogicsnych o konieczno&:i zarejestrovi^nia slq na platfomtle SEO www-8eo2.npseo.dl. 2) zamieszcsenie na stronie Intemetowej kuratorium odwiaty oraz przekazanle do nadzorovt^nych poradnl infbmiacp o monitorovt^ntu dziafat^ w wy±ej wymientonym zakresie! arkusza monitorowania w fonnacie pdf oraz instnikcjl obsfugi; 3) nadzorovranle wywi^nia sfq dyrektordw poradnl z obowi^dw: a) zarejestrowania si? na platformie SEO, b) wypelnienia arkuszy w wyznaczonych terminach przedszkoluszk^ podsiawawych ablalaa majs^ych na ce/ii wspomagania rodzic6w tbiecl w wfeku pnetlsekolnym, w pod^mowanlu decy^i naukq w szkote podaumfowej w roku szlrolnfym 20ff/2012 i 2012/2013, ajaki kontynuuje edukacjq przedszkolnq.

5 Monttorowanie zostanie przeprowadzone w dw6ch etapach: I eteip - od 28 do 31 styczsila 2013 r. (dotychc^s zr^lizowane d2ialania i fflplanowane na okibs luty * Gzenwiec 2013 r.); «II etep - od 20 do 28 czerwca 2013 r. (dot wykonania zaplanov^ydt dzialart - ^. w okresia luty - czen^ec 2013 r.}. W z^b^u z powyiszym uprzejmie proszq Pafistwa Kuratordw o: 1) poinfomiowanie dyrektor6w nadzorowanych publkznych przedszkoli, szkdt podstawowych z oddzlalami przedszkolnyml o koniecznosci zarejestrowania SIQ na platfonnie SEO 2) zamieszczenie na stronle intemetowej kufatorium o^afy oraz przekazanle do nadzorowanych public^ych przed^oll, ^6t podstawowych z oddzialami przedszkolnyml Infomnacji o monitorowaniu dziafais w wyiej wymlentonym zakresie I arkusza monttorowania w formade FKif oraz instrukcji obslugi; 3) wykasov^nle po 10% publtoznych: przedszkoli, oddziaf6w przedszkolnych w szkofach podstawowydi oraz Innych fomn w^owanla przedszkolnego, w kt6rych zostanie pizeprowadzony monttorlng; 4) poinfonnovranie dyrektor6w wytypowanych przedszkolt/szkdl o tenmlnle i sposobie przeprowadzenia monttorovrania oraz przypomnlenie 0 koniec^otoi zarejestrovi^la sl^ na platfomnle SEO 5) nadzorouanle wywi^nla SIQ dyrekton&w przedszkoli/s^dt podstawowych z obowl^6w: c) zarejestrovrania rui platfonnie SEO, d) wypeinienlaarkuszywwyznaczonychtenninach. 0G6t fatcenia OWANIA

6

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej. Dębe 5-23.10. 2010 r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela Czas pracy nauczyciela Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela Toruń, wrzesień 2012 r. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Szkoły, JST,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl marzec 2014 r.

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl marzec 2014 r. tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71 e-mail: mops@mops.ostroda.pl www: http://mops.ostroda.pl S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 marzec 2014 r. I. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo