UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , reprezentowaną przez osobę upoważnioną wskazaną w imiennej pieczęci pod treścią niniejszej umowy, zwaną dalej Pożyczkodawcą a 2. zamieszkałym/łą [Twój adres], legitującym/ą się dowodem osobistym nr. [numer dowodu], PESEL [Twój PESEL] zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.); 1.2. Ustawa o kredycie konsumenckim oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715); 1.3. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.); 1.4. Ustawa o umowach konsumenckich oznacza ustawę z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn.zm.); 1.5. Opłata Administracyjna oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu udzielenia Pożyczki; 1.6. Należność oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot Pożyczki powiększonej o Opłatę Administracyjną; 1.7. Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki; 1.8. Klient oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki; 1.9. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła siedemdziesięciu lat, posiadająca numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki; 1.10.Pożyczkodawca - Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą ul. Składowa 12, Białystok zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , adres do korespondencji Mała Pożyczka ul. Składowa 12, Białystok; Indywidualne Konto Bankowe - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski; Konto Bankowe Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych, zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy; Przelew Potwierdzający Rejestrację - jednorazowy przelew dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego na pokrycie kosztów weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy oraz sprawdzenia czy Pożyczkobiorca ujęty jest w bazach danych niesolidnych dłużników oraz służący potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki; Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy,polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników; Strona Internetowa strona Elektroniczne kanały komunikacji przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internetowych; Ramowa Umowa Pożyczki oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki; Umowa Pożyczki oznacza jakąkolwiek (tzn. każdą pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki i w Indywidualnych Warunkach Umowy; Strona oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno; Strony oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem; Indywidualne Warunki Umowy oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka oraz termin zwrotu Pożyczki; Kwota Pożyczki kwota wypłacona na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki; Kwota do Zwrotu Kwota Pożyczki powiększona o odsetki, Opłatę Administracyjną i składkę ubezpieczeniową; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RSSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim; Wniosek o Udzielenie Pożyczki wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki; Dzień Zwrotu wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym najpóźniej Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Zwrotu; Formularz Internetowy elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki; 1

2 1.28. Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, służący rejestracji Klientów; Potwierdzenie Zawarcia Umowy Pożyczki dokument potwierdzający zawarcie Umowy Pożyczki wraz z określeniem Indywidualnych Warunków Umowy; Wiadomość SMS krótka wiadomość tekstowa wysłana między abonentami telefonii GSM; Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę zamieszczony na Stronie Internetowej; Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki; Europejski arkusz informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki stanowiący jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki; Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oznacza Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki. 2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu Kwoty Pożyczki z Konta Bankowego Pożyczkodawcy na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich. 3. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem, że Pożyczkobiorca: a) zarejestrował się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy; b) dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację; c) złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę; d) przeszedł pozytywnie Weryfikację; e) spełnił warunki w myśl postanowień 5 Umowy oraz złożył oświadczenia w myśl 4 Umowy. 2. Przyznanie Pożyczki Pożyczkobiorcy należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków do przyznania Pożyczki w myśl Ramowej Umowy Pożyczki nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę Pożyczki jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki. 3. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników, zgodnie Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych. 4. Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. 4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY I POŻYCZKODAWCY 1. Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy; b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim; c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu; d) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki; e) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiania własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy; f) udziela upoważnienia Pożyczkodawcy do uzyskania informacji w dowolnym biurze informacji gospodarczej o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy. 2. Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza ponadto, że: a) został poinformowany o adresie Towarzystwa Ubezpieczenia na Życie Europa, b) wszelkie dane osobowe przekazał całkowicie dobrowolnie Pożyczkodawcy i Towarzystwu Ubezpeczeń na Życie Europa SA, c) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą; d) posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty; e) nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników; f) nie są mu znane żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na możliwość spłaty przez niego Pożyczki; g) wyraża zgodę, aby w razie jego śmierci świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia, zawartej na jego rzecz przez Pożyczkodawcę wypłacone zostało Pożyczkodawcy do kwoty istniejących względem Pożyczkodawcy zobowiązań; h) wyraża zgodę na otrzymywanie od Pożyczkodawcy ofert handlowych w postaci listów poczty elektronicznej, jak również na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką wyżej wymienionych ofert. 3. Rejestrując się na stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenia w zakresie ubezpieczenia: Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (WU, kod: 2011_BIXMPA_v01): 2

3 Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu. Przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU (kod: 2011_BIXMPA_v01). Potwierdzam odbiór WU (kod: 2011_BIXMPA_v01) przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Zycie EUROPA SA, ich zrozumienie oraz ich akceptację. 4. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (kod: 2011_BIXMPA_v01). Podanie danych jest dobrowolne.. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) od Grupy EUROPA, w skład której wchodzą Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie EUROPA SA. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: TAK NIE 1.a) administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, 1.b) odbiorcą danych, znanym administratorowi danych na dzień udzielenia informacji jest Ubezpieczający, 1.c) dane będą przetwarzane dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców Mała Pożyczka zawartej w dniu r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA a Ubezpieczającym, 1.d) moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z objęciem mnie ochroną ubezpieczeniową i realizacją ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców Mała Pożyczka, 1.e) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do objęcia mnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU (kod: 2011_BIXMPA_v01). 5. Pożyczkodawca zobowiązuje się w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy. 5. OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ 1. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie osobie fizycznej, która: jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą; posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty; nie została wpisana do jakiejkolwiek bazy danych niesolidnych dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych. 2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, a ponadto oświadcza, że nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na jego możliwość spłaty Pożyczki. 3. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. 6. REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY 1. Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 3. Wypełniając Formularz Rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, numer Indywidualnego Rachunku Bankowego, adres zameldowania, adres korespondencyjny (zamieszkania), jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, stanowisko pracy, rodzaj umowy, wskazanie danych adresowych i kontaktowych pracodawcy. 4. Dokonując rejestracji Klient składa oświadczenia, o których mowa w 4 niniejszej Umowy, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji. 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 6. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną. 7. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Klientowi zostaną przekazane na podany w Formularzu adres dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie Przelewów Potwierdzających Rejestrację zgodnie z Tabelą Opłat zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz tytuł przelewu z kodem rejestracji. 8. W celu potwierdzenia rejestracji Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na Konto Bankowe Pożyczkodawcy ze swojego Indywidualnego Konta Bankowego, wpisując w tytule przelewu tekst zawierający uniklany kod, który Klient otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji. 9. Przelew Potwierdzający Rejestrację nie podlega zwrotowi. 3

4 10. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, którego tytuł przelewu odpowiada tekstowi przekazanemu Klientowi zgodnie z ust. 8 powyżej, rejestrację uważa się za zakończoną, a Klient otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracyjnym zawierającą jego ID użytkownika oraz otrzymuje tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, a także zyskuje status Pożyczkobiorcy. 11. Od momentu pozytywnego zakończenia rejestracji, identyfikacja Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę następuje według przyznanego Klientowi ID użytkownika oraz stworzonego przez Pożyczkobiorcę hasła (po pierwszym zalogowaniu Pożyczkobiorcy, system poprosi o zmianę otrzymanego hasła tymczasowego na nowe stworzone przez Pożyczkobiorcę), jak również według podanego przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym numeru telefonu komórkowego. 7. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH POŻYCZKOBIORCY 1. W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym wysłać Pożyczkodawcy na numer wiadomość SMS z tekstem: ZGUBIL. Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy wiadomość SMS zawierającą jego ID użytkownika. Ponadto, Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, które następnie musi niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 2. W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany numeru telefonu komórkowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać nowy numer telefonu komórkowego oraz swój numer PESEL. 3. W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać nowy adres poczty elektronicznej oraz swój numer PESEL. 4. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój Kod Rejestracji. 5. Dodatkowy Indywidualny Rachunek Bankowy uważa się również za zweryfikowany w przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty Pożyczki z tego dodatkowego Indywidualnego Rachunku Bankowego i w takim przypadku Pożyczkobiorca nie ma obowiązku robienia kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację. 6. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację z Indywidualnego Konta Bankowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym zawierającego nowe dane osobowe Pożyczkobiorcy, w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. 7. W przypadku określonym powyżej w ust. 6 Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego zwierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę w zakresie danych, o których mowa powyżej w ust Pożyczkobiorca, z wyjątkiem numeru PESEL, imienia i nazwiska, Indywidualnego Konta Bankowego, numeru dowodu osobistego może zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 8. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego. 2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki 3. Składając Wniosek o udzielnie Pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w 4 Ramowej Umowy Pożyczki. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w 4 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzuceniem Wniosku o udzielenie Pożyczki. 4. Pożyczkobiorca wyraża ponadto zgodę aby w razie jego śmierci świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia, zawartej na jego rzecz przez Pożyczkodawcę wypłacone zostało Pożyczkodawcy do kwoty istniejących względem Pożyczkodawcy zobowiązań. 5. Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający wymogów określonych niniejszym paragrafem będzie odrzucony. 6. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę wniosku o Pożyczkę. Pożyczka zostaje udzielona z momentem zaksięgowania Kwoty Pożyczki na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy. 7. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca wyśle listem poleconym na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym Ramową Umowę Pożyczki w dwóch egzemplarzach, jak również Europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego stanowiący jednocześnie Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz upoważnienie do weryfikacji danych Pożyczkobiorcy w bazach niesolidnych dłużników. 8. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podpisać jeden z egzemplarzy Ramowej Umowy Pożyczki, jak również upoważnienie, o którym mowa powyżej w pkt. 7 zgodnie z instrukcją otrzymaną przez Pożyczkobiorcę wraz z Ramową Umową Pożyczki i odesłać na adres Pożyczkodawcy. 9. Wraz z Umową Pożyczki Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania upoważnień do weryfikacji Pożyczkobiorcy oraz innych dokumentów. 9. ANALIZA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI 4

5 1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w 5 ust. 1., a ponadto Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie dostępnych danych, listów i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki. 2. Pożyczkodawca dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie dostępnych danych, listów i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek. 3. Pożyczkodawca jest również uprawniony do weryfikacji informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu. 4. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielnie Pożyczki, Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę wysyłając mu stosowną wiadomość sms. 10. UDZIELENIE KOLEJNYCH POŻYCZEK 1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość w rozumieniu Ustawy o umowach konsumenckich. 2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Opłaty Administracyjnej oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki. 3. Pożyczkobiorcy oraz Klienci pozostający w jednym gospodarstwie domowym mogą jednocześnie występować tylko o jedną Pożyczkę na dane gospodarstwo domowe. Pożyczkodawca ma prawo odrzucić Wniosek o Udzielenie Pożyczki niespełniający powyższego kryterium. 4. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkodawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego. 5. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki. 6. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkodawca składa oświadczenia, o których mowa w 4, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji. 7. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w 4 powodować będzie odrzuceniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki. 8. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca dokona analizy wniosku w sposób określony w W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS na numer podany w Formularzu Rejestracyjnym telefonu komórkowego zawierający informacje o Kwocie do Wypłaty i Terminie Zwrotu. 10. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS, o której mowa powyżej w ust. 9, informującej Pożyczkobiorcę o akceptacji Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego. 11. W terminie 2 dni roboczych od daty przekazania kwoty kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca wyśle, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, Potwierdzenie Zawarcia Umowy Pożyczki. 12. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki po zmianie treści Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu ponownej rejestracji za symboliczną opłatą 1 zł. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany indywidualnie. 11. OPŁATY 1. Na całkowity koszt Pożyczki składają się odsetki równe czterokrotnej stopie kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obliczone w stosunku rocznym od Kwoty Pożyczki, Opłata Administracyjna oraz koszt ubezpieczania, zgodnie z Tabelą Opłat przedstawioną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Europejskim arkuszu informacyjnym przesyłanym do Pożyczkobiorcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest stała zarówno w okresie do Dnia Zwrotu jak i w stosunku do zadłużenia przeterminowanego. 3. W przypadku braku zwrotu Pożyczki w terminie i skierowania sprawy na drogę sądową Pożyczkobiorca poniesie koszty sądowe i koszty postępowania egzekucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki, jej przedłużeniem oraz opóźnieniem w jej spłacie zostały przedstawione w formie tabeli umieszczonej poniżej: 5

6 1. Stawka brutto: TABELA OPROCENTOWANIA, PROWIZJI I OPŁAT MAŁA POŻYCZKA Sp. z o.o. Tabela 1. Nowe ubezpieczenie Okres Ubezpieczenia 15 dni 30 dni 45 dni stawka dzienna brutto kod taryfy stawka dzienna brutto kod taryfy stawka dzienna brutto kod taryfy 0,60% MPA01 0,50% MPA02 0,40% NPA03 2. Składka liczona jest zgodnie ze wzorem: składka jednorazowa = PNS * stawka dzienna brutto * liczba dnia trwania Umowy Pożyczki gdzie: PNS podstawę naliczenia składki stanowi kwota wypłaconej Pożyczki (kwota do wypłaty), zgodnie z Umową Pożyczki, stawka dzienna brutto odpowiedni współczynnik z tabeli z pkt ZWROT POŻYCZKI 1. Należność staje się wymagalna w Dniu Zwrotu określonym w Potwierdzeniu Zawarcia Umowy Pożyczki przesłanym Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. 2. Nieodebranie, jak też zwrot bez podpisu Ramowej Umowy Pożyczki i Potwierdzenia Zawarcia Umowy Pożyczki przesyłanego Pożyczkobiorcy, nie zwalniają z obowiązku zwrotu Pożyczki w terminie jej wymagalności. 3. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu zwrotu Pożyczki oraz aktualnej kwoty do zwrotu Pożyczki logując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 4. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia informacji, o których mowa powyżej w ust. 3 wysyłając w dowolnym momencie wiadomość SMS z tekstem INFO z numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym na numer Pożyczkodawcy. 5. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o terminie spłaty Pożyczki. 6. Jeżeli Dzień Zwrotu wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym. 7. Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy. 8. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL. 9. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL Pożyczkobiorcy. 10. Za dzień zwrotu Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego Pożyczkodawcy wskazanego w Potwierdzeniu. 11. Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na: a) opłaty za monity; b) odsetki za czas opóźnienia; c) ubezpieczenie; d) Opłatę Administracyjną; e) oprocentowanie Pożyczki; f) Kwotę Pożyczki. 12. Pożyczkobiorca ma prawo do wykonania całkowitej lub częściowej płatności określonej w Umowie Pożyczki przed upłynięciem ostatniego dnia wyznaczonego w Harmonogramie. W takim przypadku Pożyczkobiorca ma prawo do stosowanego zmniejszenia całkowitych kosztów Pożyczki proporcjonalnie do okresu czasu od momentu przedterminowej spłaty Pożyczki do ostatniej daty spłaty Pożyczki wskazanej w Harmonogramie. 13. W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek. 13. PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZWROTU POŻYCZKI 1. Pożyczkobiorca ma prawo do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki o okres wybrany z listy podanej na Stronie Internetowej, na zasadzie zawarcia nowej Umowy Pożyczki, bez konieczności spłaty Kwoty Pożyczki udzielonej w ramach poprzedniej Umowy Pożyczki. 2. W przypadku wystąpienia należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, Pożyczkobiorca przed skorzystaniem z prawa przedłużenia okresu spłaty Pożyczki zobowiązany jest zapłacić wszelkie należności związane z nieterminową spłatą Pożyczki. 6

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo