Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard"

Transkrypt

1 Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Obowiązujący od dnia SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu i karty Zasady ogólne Karta Transakcje Plany Transakcje Stałe Spłaty Plany Spłat Ratalnych IV. Umowy powiązane V. Dostęp do rachunku karty Zasady ogólne Infolinia VI. Wyciąg z rachunku karty i spłata zadłużenia, reklamacje, zasady odpowiedzialności Banku VII. Postanowienia koocowe Strona 1

2 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego oraz wydawania i użytkowania kart kredytowych RTVEuroAGD MasterCard dla osób fizycznych. 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.), art Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 873), Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). 3. Limit kredytowy może byd wykorzystywany zgodnie z Umową o kartę kredytową i niniejszym Regulaminem do dokonywania: 1) krajowych i zagranicznych płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w elektroniczny terminal (POS) do rejestracji transakcji (oznaczonych znakiem MasterCard), 2) krajowych i zagranicznych płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w czytnik zbliżeniowy do rejestracji transakcji zbliżeniowych, oznaczonych znakiem akceptacji płatności zbliżeniowych umieszczonym na karcie, 3) krajowych i zagranicznych płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych wyposażonych wyłącznie w mechaniczne urządzenie do rejestracji transakcji kartą kredytową MasterCard, 4) krajowych i zagranicznych wypłat z bankomatów akceptujących karty MasterCard, 5) krajowych i zagranicznych wypłat realizowanych w placówkach banków członkowskich organizacji MasterCard, wyposażonych w terminal elektroniczny POS, 6) płatności dokonywanych na odległośd (internetowych, telefonicznych i pocztowych) z wykorzystaniem danych karty, w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie lub informujących o możliwości dokonywania transakcji przy użyciu karty na swoich stronach internetowych, w materiałach informacyjnych lub w inny sposób, 7) przelewów z rachunku niewymagających użycia karty, 8) wypłat gotówkowych realizowanych na rachunku w Placówkach Banku niewymagających użycia karty. 4. Punkty handlowo-usługowe oraz bankomaty, w których istnieje możliwośd dokonania transakcji przy użyciu karty, są wyraźnie oznaczone znakiem MasterCard tożsamym ze znakiem akceptacji umieszczonym na karcie. 5. Limit kredytowy nie może byd wykorzystywany do finansowania działalności gospodarczej i regulowania płatności związanych z jej prowadzeniem. 2 *słowniczek+ Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Autoryzacja - operacja potwierdzenia w Banku wysokości limitu dostępnego, dokonywana po wyrażeniu przez Posiadacza / Użytkownika karty zgody na wykonanie transakcji, upoważniająca Bank do akceptacji transakcji dokonywanej na rachunku karty, powodująca automatyczne pomniejszenie dostępnego limitu kredytowego o kwotę autoryzowanej transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych kartą podczas autoryzacji następuje również potwierdzenie autentyczności i ważności karty w Centrum Kart lub w systemie MasterCard. Bank - Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Bankomat (ATM) - urządzenie umożliwiające dokonywanie wypłat gotówki za pomocą karty oraz dokonywanie innych dostępnych operacji, w którym identyfikacja Posiadacza / Użytkownika karty jest dokonywana poprzez wprowadzenie numeru PIN. Centrum Kart - jednostka Banku Zachodniego WBK SA zajmująca się czynnościami związanymi z obsługą kart, biorąca udział w autoryzowaniu i rozliczaniu transakcji krajowych i zagranicznych dokonanych przy użyciu karty. Dokumenty wymagane przez Bank - dokumenty potwierdzające tożsamośd klienta, nadany numer PESEL i stwierdzające status rezydenta, a także dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody oraz ich wysokośd, wymagane przez Bank przy wniosku o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty do oceny zdolności kredytowej klienta; szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów dla konkretnych typów dochodów jest dostępny w POK i w Infolinii. Dzieo księgowania transakcji / spłaty dzieo, w którym Bank przetwarza transakcje w systemie informatycznym Banku obciążając bądź uznając rachunek karty kwotą transakcji (data waluty w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych). Przetwarzanie transakcji odbywa się na koniec każdego dnia - podczas operacji zamknięcia dnia w systemie informatycznym Banku, transakcje są księgowane z datą zamknięcia dnia i są widoczne na rachunku karty niezwłocznie po ich zaksięgowaniu. W szczególności oznacza to, że spłata zadłużenia w części zaksięgowanej jako spłata kapitału powoduje powiększenie Strona 2

3 dostępnego limitu kredytowego niezwłocznie zaksięgowaniu tej spłaty. W przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu karty księgowanie transakcji następuje niezwłocznie po rozliczeniu transakcji przez MasterCard i otrzymaniu transakcji do rozliczenia z Centrum Kart. Dzieo roboczy dzieo pracy Banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy, w czasie którego Bank prowadzi działalnośd wymaganą do wykonania transakcji opisanych w niniejszym Regulaminie. Dzieo spłaty - dzieo, do którego wymagana spłata minimalna powinna zostad zaksięgowana na rachunku karty, wskazany każdorazowo w wyciągu z rachunku karty. Liczba dni przypadająca na spłatę zadłużenia po zakooczeniu okresu rozliczeniowego jest określona w Umowie i w TOiP. Infolinia usługa bankowości elektronicznej, umożliwiająca dostęp do rachunku przez telefon (za pośrednictwem pracownika Banku). Kanały komunikacji kanały wykorzystywane do kontaktów pomiędzy Bankiem a Posiadaczem (m.in. wyciąg z rachunku karty umożliwiający przekazywanie dodatkowych komunikatów, poczta elektroniczna kierowana na zapisany w systemie adres , korespondencja listowna wysyłana na adres korespondencyjny, Infolinia). Wykorzystanie kanału danego typu zależy od dyspozycji i zgody Posiadacza wskazanych w Umowie i może wymagad dodatkowej aktywacji ze strony Posiadacza na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Karta karta kredytowa wydawana przez Bank jako karta główna lub dodatkowa na podstawie zawartej przez Posiadacza Umowy, stanowiąca własnośd Banku. Karta dodatkowa karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza (Użytkownikowi karty). Karta główna karta wydana Posiadaczowi. Kod weryfikacyjny - trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie karty, używany do weryfikacji autentyczności karty podczas dokonywania płatności na odległośd (internetowych, telefonicznych i pocztowych). Kurs wynikowy kurs walutowy mający zastosowanie przy przeliczeniu kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty polski (PLN) na kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN). Informacja o kursie wynikowym zastosowanym do przeliczenia kwoty transakcji dokonanej w walucie na kwotę transakcji w złotych polskich (PLN) jest prezentowana w opisie tej transakcji w wyciągu z rachunku karty oraz dostępna w Placówkach Banku oraz w Infolinii. Kwota spłaty umożliwiająca skorzystanie z okresu bezodsetkowego kwota stanowiąca sumę całkowitego zadłużenia na Planie Podstawowym oraz wszystkich wymaganych rat wynikających z otwartych Planów Spłat Ratalnych, której spłata we wskazanym na wyciągu terminie spłaty powoduje brak obciążenia rachunku karty z tytułu odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Limit dostępny - limit kredytowy, pomniejszany o kwoty dokonanych autoryzacji oraz rozliczonych przez Bank transakcji, a powiększany o dokonywane spłaty w części zaliczonej na spłatę kapitału zgodnie z kolejnością księgowania spłat. Limit gotówkowy - określona procentowo przez Bank częśd przyznanego limitu kredytowego do wykorzystania w formie transakcji gotówkowych. Limit gotówkowy stanowi maksymalną kwotę, do której transakcje gotówkowe mogą byd dokonywane. Limity autoryzacyjne - określone przez Posiadacza maksymalne dzienne i miesięczne limity kwotowe autoryzowanych transakcji, dokonywanych przy użyciu karty. Limit gotówkowy dostępny limit gotówkowy, pomniejszany o kwoty dokonywanych autoryzacji oraz rozliczonych przez Bank transakcji gotówkowych, a powiększany o dokonywane spłaty (w części zaliczonej na pokrycie zadłużenia powstałego w wyniku dokonywanych transakcji gotówkowych zgodnie z kolejnością księgowania spłat). Limit kredytowy (Limit) - określona przez Bank dopuszczalna kwota, na jaką Posiadacz może się zadłużyd (całkowita kwota kredytu). Limit jest ustalany indywidualnie dla każdego Posiadacza. MasterCard - międzynarodowy system akceptacji i rozliczeo transakcji dokonywanych przy użyciu kart ze znakiem MasterCard, MasterCard Electronic lub Maestro. Okres rozliczeniowy powtarzalny okres miesięczny (za wyjątkiem pierwszego okresu, który może byd krótszy niż miesiąc), kooczący się w dniu, w którym sporządzany jest wyciąg z rachunku karty, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy, a każdy kolejny w dniu następującym po dniu wygenerowania wyciągu. Partner - sied placówek EURO - Net Sp. z o. o. PIN poufny numer służący do identyfikacji Posiadacza / Użytkownika karty podczas realizowania transakcji w urządzeniach wymagających podania PIN. Placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku, upoważniona do przyjmowania wniosków i obsługi Posiadacza / Użytkownika karty w zakresie określonym w Regulaminie. Plan Podstawowy domyślny plan kredytowy służący do obsługi zadłużenia w rachunku karty za wyjątkiem zadłużenia wynikającego z Planu Spłat Ratalnych oraz Planu Transakcje Stałe Spłaty. Strona 3

4 Plan Spłat Ratalnych plan kredytowy udostępniony w ramach rachunku karty umożliwiający rozłożenie spłaty wykorzystanego limitu na raty; otwarcie Planu Spłat Ratalnych jest możliwe w dowolnej placówce Banku lub w Infolinii. Plan Transakcje Stałe Spłaty - plan kredytowy otwierany automatycznie przy dokonywaniu Transakcji Stałe Spłaty; otwarcie tego Planu jest możliwe wyłącznie w sklepach Partnera w momencie dokonywania zakupu. Posiadacz rachunku karty / Posiadacz - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę, dokonująca w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy użyciu karty głównej. Przekroczenie limitu - przekroczenie dopuszczalnej kwoty, na jaką Posiadacz może się zadłużyd. Punkt Obsługi Klienta EURO (POK) jednostka organizacyjna, upoważniona do przyjmowania wniosków i obsługi Posiadacza / Użytkownika karty w zakresie określonym w Regulaminie. Rachunek karty / Rachunek rachunek płatniczy prowadzony przez Bank w złotych polskich (PLN), przeznaczony do rozliczania transakcji krajowych i zagranicznych związanych z przyznanym limitem kredytowym, a także rozliczania opłat, prowizji i opłat za ochronę ubezpieczeniową związanych z tymi transakcjami oraz należnych Bankowi odsetek z tytułu kwoty wykorzystanego kredytu. Regulamin niniejszy Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard. Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życia). Sygnatura karty imię i nazwisko Posiadacza / Użytkownika karty umieszczone na karcie. Sygnatura karty musi spełniad określone przez Bank wymagania. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia na karcie sygnatury zawierającej polskie znaki diakrytyczne. Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) Tabela określająca opłaty i prowizje za czynności związane z przyznaniem i obsługą limitu kredytowego, wydaniem i użytkowaniem karty kredytowej oraz zawierająca informacje o kosztach ponoszonych przez Posiadacza w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązao wynikających z Umowy. Tabela oprocentowania tabela zawierająca aktualną stopę oprocentowania nominalnego od wykorzystanego limitu kredytowego, wysokośd stopy referencyjnej oraz współczynnika stosowanego przy ustaleniu wysokości oprocentowania. Terminal POS (Point of sale) - elektroniczny terminal służący do przeprowadzenia transakcji przy użyciu karty. Transakcja dokonana przy użyciu karty płatnośd za towary lub usługi, wypłata środków z rachunku karty w formie gotówki lub przelewu bankowego, a także płatnośd wykonana na odległośd niewymagająca fizycznego przedstawienia karty. Transakcja autoryzowana transakcja, na którą Posiadacz / Użytkownik karty wyraził zgodę, podczas której dochodzi do autoryzacji i automatycznego pomniejszenia limitu dostępnego. Transakcja bezgotówkowa płatnośd za towary lub usługi dokonana przy pomocy karty lub transakcja na odległośd nie wymagająca fizycznego przedstawienia karty, zasilenie konta telefonu pre-paid, a także przelew z rachunku karty dokonywany w ramach opcji Twoje rachunki oraz Transakcje Stałe Spłaty. Transakcja gotówkowa wypłata gotówki z bankomatów, wypłata gotówki realizowane w Placówkach Banku lub w placówkach banków członkowskich organizacji MasterCard, wypłata gotówkowa w punktach punktach handlowousługowych realizowana z wykorzystaniem terminala POS i/lub mechanicznego urządzenia do rejestracji transakcji (tzw. imprintera), a także przelew z rachunku karty (za wyjątkiem przelewów realizowanych w ramach opcji Twoje rachunki i Transakcji Stałe Spłaty). Transakcja nieautoryzowana transakcja, na którą Posiadacz / Użytkownik karty wyraził zgodę, podczas której nie dochodzi do autoryzacji, a limit dostępny pomniejszany jest po zaksięgowaniu transakcji na rachunku karty. Transakcja Stałe Spłaty płatnośd za towary dokonywana w placówkach Partnera bez użycia karty, księgowana bezpośrednio na wybranym Planie Transakcje Stałe Spłaty z pominięciem Planu Podstawowego. Transakcja typu CAT (Cardholder-Activated Transaction) transakcja przy użyciu karty dokonywana w terminalach samoobsługowych, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem może nie byd wymagana (np. opłata za parking, opłata za autostradę, bilet komunikacji miejskiej itp.). Transakcja zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową dokonana w punkcie handlowo-usługowym wykorzystującym terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, której realizacja polega na zbliżeniu karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności umieszczania karty w terminalu POS. Karty wyposażone w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych są oznaczone znakiem akceptacji płatności zbliżeniowych organizacji MasterCard. Transakcja zbliżeniowa może byd transakcją nieautoryzowaną. Trwały nośnik materiał lub narzędzie umożliwiające Posiadaczowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; za trwały nośnik informacji, poza wersją papierową, uważa się m.in. dyski optyczne (typu CD-ROMy), dokumenty podpisane elektronicznie z wykorzystaniem podpisu cyfrowego, w tym dokumenty przekazane pocztą elektroniczną i utrwalane na serwerze poczty Strona 4

5 elektronicznej, stronę internetową itp., pod warunkiem spełnienia wymogu trwałości nośnika informacji oraz niezmienności przechowywanych danych. Umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem Umowa o kartę kredytową. Umowy powiązane umowa kredytu na zakup towarów i usług lub umowa pożyczki gotówkowej (umowa główna), która zawiera jednocześnie postanowienia umowy o przyznanie limitu kredytowego i Umowy o kartę kredytową (umowa dodatkowa); zawarcie umowy głównej jest równoznaczne z warunkowym zawarciem umowy dodatkowej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba, która podpisała z Bankiem umowę kredytu na zakup towarów i usług lub umowę pożyczki gotówkowej w ramach Umowy powiązanej zwana jest dalej odpowiednio Kredytobiorcą lub Pożyczkobiorcą. Użytkownik karty / Użytkownik karty dodatkowej - osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w swoim imieniu i na rzecz Posiadacza operacji przy użyciu karty dodatkowej oraz uzyskiwania informacji o użytkowanej przez siebie karcie. Wyciąg - zestawienie generowane przez Bank po zakooczeniu okresu rozliczeniowego, zawierające informacje o dokonanych na rachunku karty transakcjach gotówkowych i bezgotówkowych, wskazujące wysokośd zadłużenia Posiadacza z tytułu dokonanych transakcji wraz z należnymi opłatami, prowizjami, opłatami za ochronę ubezpieczeniową i odsetkami oraz wykazujące całkowitą kwotę zadłużenia, kwotę spłaty umożliwiającą skorzystanie z okresu bezodsetkowego, wysokośd wymaganej spłaty minimalnej i termin jej wymagalności. Wymagana spłata minimalna - wykazana na wyciągu kwota minimalna, którą Posiadacz jest zobowiązany uregulowad tak, aby została zaksięgowana przez Bank do dnia spłaty; suma wszystkich wymaganych rat wynikających z otwartych Planów Spłat Ratalnych, Planów Transakcje Stałe Spłaty oraz miesięcznej Wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego, naliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Zablokowanie karty - czasowe wstrzymanie możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych przy użyciu karty. Zadłużenie kwota limitu kredytowego wykorzystanego z tytułu dokonanych transakcji oraz zaksięgowanych odsetek, opłat, prowizji i opłat za ochronę ubezpieczeniową, stanowiąca całkowitą sumę zobowiązao Posiadacza wobec Banku. Zadłużenie kapitałowe kwota wykorzystanego limitu kredytowego z tytułu dokonanych transakcji. Zastrzeżenie karty - nieodwołalne wstrzymanie możliwości posługiwania się kartą. Zgoda na wykonanie transakcji zgoda wyrażona przez Posiadacza / Użytkownika karty na wykonanie transakcji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (autoryzacja transakcji w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych). Znak akceptacji płatności zbliżeniowych - umieszczony na karcie znak firmowy (logo) stosowany przez daną organizację MasterCard potwierdzający możliwośd dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych. II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty 1 [wymogi] 1. Limit kredytowy jest przyznawany osobom fizycznym spełniającym wymogi określone w niniejszym Regulaminie, które posiadają: a) status rezydenta, b) nadany numer PESEL, c) dokumenty wymagane przez Bank, d) pełną zdolnośd do czynności prawnych. 2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie limitu i wydanie karty: a) składa wniosek osobiście w POK lub w inny udostępniony przez Bank sposób, b) dostarcza inne dokumenty wymagane przez Bank. 3. Bank uzależnia przyznanie limitu kredytowego od wiarygodności i zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Przyznanie limitu i wydanie karty następuje po pozytywnym rozpatrzeniu przez Bank złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisaniu Umowy przez Bank i Wnioskodawcę. 4. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za podanie we wniosku prawdziwych i kompletnych danych. 2 [informacja] 1. Informacja o etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie limitu i wydanie karty jest dostępna w POK. 2. Bank może odmówid przyznania limitu kredytowego. W razie odmowy przyznania limitu na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku, Bank niezwłocznie przekazuje Wnioskodawcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano, a w pozostałych przypadkach informuje Wnioskodawcę o przyczynie odmowy na jego wniosek złożony w trybie określonym w dziale VI 3. Strona 5

6 3. Informacja o przyznaniu limitu lub odmowie przyznania limitu jest przekazywana Wnioskodawcy w POK nie później niż po upływie 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank. 3 *wysokośd limitu+ 1. Limit kredytowy jest przyznawany w oparciu o ocenę zdolności kredytowej dokonaną na podstawie danych zawartych we wniosku i złożonych dokumentach oraz innych dostępnych Bankowi informacji. Wysokośd przyznanego Wnioskodawcy limitu kredytowego jest określona w Umowie. 2. Limit kredytowy jest przyznawany na okres jednego roku (Umowa jest zawierana na okres jednego roku). 3. Kwota limitu jest zawsze wielokrotnością stu złotych polskich. III. Korzystanie z limitu i karty 1. Zasady ogólne 1 *zasady ogólne+ 1. Posiadacz zobowiązuje się do korzystania z limitu kredytowego i korzystania z karty zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz Umową i Regulaminem. 2. Posiadacz korzysta z limitu i karty, dokonując transakcji wymienionych w dziale I 1 ust. 3 i na warunkach szczegółowo opisanych w dziale III rozdział 3. 2 *zwiększenie limitu na wniosek Banku+ 1. Bank może złożyd Posiadaczowi korzystającemu z limitu kredytowego ofertę podwyższenia limitu. Warunkiem złożenia oferty jest pozytywna ocena zdolności kredytowej Posiadacza. 2. Oferta podwyższenia limitu, określająca wysokośd proponowanego limitu, jest przekazywana Posiadaczowi, w zależności od wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem kanałów komunikacji, w jeden z następujących sposobów: telefonicznie, korespondencją kierowaną do Posiadacza listownie lub pocztą elektroniczną na zapisany w systemie informatycznym adres Posiadacz może przyjąd ofertę podwyższenia limitu w dowolnej Placówce Banku, telefonicznie w Infolinii lub w inny udostępniony przez Bank sposób. 4. Nowy limit kredytowy zaczyna obowiązywad najpóźniej od następnego dnia roboczego po akceptacji oferty podwyższenia limitu przez Posiadacza. 5. Kwota nowego limitu kredytowego jest wskazana na wyciągu z rachunku karty udostępnianym Posiadaczowi po zakooczeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło zwiększenie limitu. 3 [zmniejszenie limitu na wniosek Banku] 1. Bank zastrzega sobie prawo do obniżenia limitu kredytowego w przypadku: 1) przyznania limitu w kwocie wyższej niż wynika ze zdolności kredytowej Posiadacza (wskutek uzyskania od Posiadacza niepełnych lub nieprawidłowych danych wykorzystanych do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej), 2) ryzyka pogorszenia zdolności kredytowej Posiadacza na skutek nieterminowej spłaty wymagalnych należności Banku, 3) stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty na skutek pozyskania wiarygodnej informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej Posiadacza. 2. Obniżenie limitu stanowi wypowiedzenie Umowy w części i jest realizowane z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Stosowna informacja o obniżeniu limitu kredytowego wraz ze wskazaniem aktualnej kwoty limitu jest niezwłocznie przekazywana Posiadaczowi, w zależności od wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem kanałów komunikacji, w jeden z następujących sposobów: telefonicznie, informacją zawartą w treści wyciągu lub osobną korespondencją kierowaną do Posiadacza listownie albo pocztą elektroniczną na zapisany w systemie informatycznym adres Posiadaczowi przysługuje prawo niezaakceptowania zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 4 [zmiana limitu na wniosek Posiadacza] 1. Posiadacz może w dowolnym momencie obowiązywania Umowy wnioskowad o zmianę limitu kredytowego. Wniosek o zmianę limitu może byd złożony w Placówce Banku, telefonicznie lub w inny udostępniony przez Bank sposób. Strona 6

7 2. Podwyższenie limitu może wymagad przedstawienia dokumentów wymaganych przez Bank. Podwyższony limit jest wyznaczany w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Posiadacza dokonaną na podstawie dotychczasowej współpracy Posiadacza z Bankiem, dostarczonych dokumentów oraz innych dostępnych Bankowi informacji. Terminy na podjęcie decyzji oraz zasady uzyskiwania informacji o wniosku określone w dziale II 2 stosuje się odpowiednio. 3. Zmniejszenie limitu kredytowego jest możliwe o ile bieżący stan zadłużenia nie spowoduje przekroczenia nowego limitu oraz nowy limit nie będzie niższy od limitu minimalnego określonego w TOiP. 4. Nowy limit kredytowy zaczyna obowiązywad najpóźniej od następnego dnia roboczego po podjęciu decyzji o jego zmianie. 5. Kwota nowego limitu kredytowego jest wskazana na wyciągu z rachunku karty udostępnianym Posiadaczowi po zakooczeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana limitu. 5 [rachunek karty, oprocentowanie dla Planów Podstawowych, opłaty i prowizje] 1. W celu rozliczania operacji związanych z wykorzystaniem limitu kredytowego Bank prowadzi dla Posiadacza rachunek karty. Rachunek karty jest prowadzony w złotych polskich (PLN). Transakcje obciążają rachunek karty oraz powodują zmniejszenie limitu dostępnego. 2. Bank pobiera odsetki od wykorzystanego limitu kredytowego oraz opłaty i prowizje za obowiązkowe czynności i opcjonalne usługi związane z limitem kredytowym oraz obsługą kart. Odsetki oraz opłaty i prowizje nie pomniejszają limitu dostępnego. 3. Oprocentowanie nominalne od wykorzystanego limitu kredytowego obowiązujące dla Planów Podstawowych jest zmienne w okresie obowiązywania Umowy i jest wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz współczynnika Banku stanowiącego podstawę do wyznaczenia oprocentowania, a następnie zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po przecinku zwiększa się o 1). 4. Wysokośd oprocentowania, stopy kredytu lombardowego NBP oraz współczynnika Banku stanowiącego podstawę do wyznaczenia oprocentowania dla transakcji bezgotówkowych oraz dla transakcji gotówkowych są na dzieo zawarcia Umowy określone w treści tej Umowy, a ich bieżące wartości są wskazane w Tabeli oprocentowania dostępnej na stronie internetowej Banku, w Placówkach Banku oraz w Infolinii. Bieżąca wysokośd oprocentowania jest ponadto wskazana w treści wyciągu generowanego na zakooczenie każdego okresu rozliczeniowego. 5. Wysokośd opłat i prowizji określa TOiP. Na dzieo zawarcia Umowy TOiP jest wskazana w jej treści, bieżąca TOiP jest dostępna na stronie internetowej Banku, w Placówkach Banku oraz w Infolinii. 6. Obciążenie rachunku karty dokonywane jest przez Bank z datą księgowania transakcji. Odsetki od transakcji gotówkowych i bezgotówkowych naliczane są od kwoty transakcji w trybie dziennym, począwszy od daty zaksięgowania transakcji do dnia spłaty zadłużenia. Z zastrzeżeniem działu III rozdział 4 1 ust. 5, transakcje są księgowane na Planie Podstawowym. 7. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 8. Księgowanie transakcji, odsetek, opłat i prowizji na rachunku karty odbywa się na koniec dnia podczas operacji zamknięcia dnia w systemie informatycznym Banku. 9. W przypadku dokonania nieprawidłowego zapisu księgowego na rachunku karty Bank: a) dokonuje korekty tego zapisu bez zgody Posiadacza, b) powiadamia Posiadacza o dokonanej korekcie pisemnie lub na najbliższym wyciągu z rachunku karty. 6 *Limit gotówkowy+ 1. W ramach przyznanego limitu kredytowego Bank wprowadza osobny limit gotówkowy - ograniczający wielkośd zadłużenia na rachunku karty z tytułu wszelkich transakcji gotówkowych dokonywanych zarówno przy użyciu karty, jak i transakcji gotówkowych wykonywanych bezpośrednio z rachunku bez użycia karty. 2. Wysokośd limitu gotówkowego to określona procentowo częśd przyznanego limitu kredytowego. Wskaźnik procentowy określający wysokośd limitu gotówkowego w odniesieniu do limitu kredytowego jest określony w TOiP. 3. Dostępny limit gotówkowy jest pomniejszany z chwilą wykonania autoryzowanej transakcji gotówkowej, a powiększany w momencie jej spłaty. 4. Dostępny limit gotówkowy jest ograniczony kwotą dostępnego limitu kredytowego, co oznacza, iż autoryzacja transakcji gotówkowej dokonywanej na kwotę przekraczającą kwotę dostępnego limitu kredytowego zostanie odrzucona również w przypadku, gdy dostępny limit gotówkowy jest wyższy niż kwota dokonywanej transakcji gotówkowej. Strona 7

8 2. Karta 1 [dostarczenie karty] 1. Karta jest wysyłana Posiadaczowi listem zwykłym na adres korespondencyjny w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Osobnym listem zwykłym, w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na adres korespondencyjny Posiadacza wysyłany jest numer PIN. 2. W przypadku nieotrzymania karty lub numeru PIN w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Posiadacz powinien niezwłocznie skontaktowad się z Infolinią lub dowolną Placówką Banku. 3. Jeżeli zajdzie co najmniej jedno z poniższych zdarzeo: a) koperta, w której numer PIN został dostarczony, była uszkodzona w sposób umożliwiający odczytanie numeru PIN przez osoby trzecie, b) numer PIN jest nieczytelny, c) koperta, w której była dostarczona karta była uszkodzona, Posiadacz powinien niezwłocznie powiadomid o tym Bank. 4. Po otrzymaniu karty Posiadacz ma obowiązek złożyd podpis, zgodny ze wzorem podpisu umieszczonym na Umowie, na przeznaczonym do tego celu pasku na rewersie karty. Podpis w całości powinien zmieścid się w obrębie paska. 5. Karta dostarczona do Posiadacza wymaga aktywacji. Posiadacz aktywuje kartę: a) w Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii, każdorazowo podając dane wymagane do poprawnej identyfikacji (dokonywanie transakcji kartą jest możliwe najpóźniej od drugiego dnia roboczego po aktywacji) lub b) poprzez dokonanie pierwszej transakcji wymagającej użycia numeru PIN (płatnośd za towary lub usługi w elektronicznym terminalu POS, wypłata z bankomatów lub inna pozytywnie zakooczona operacja wykonana w bankomacie przy użyciu numeru PIN). 6. Posiadacz może odstąpid od Umowy w zakresie, w jakim obejmuje ona wydanie karty płatniczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej transakcji przy użyciu karty. Bank może obciążyd Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem karty w wysokości określonej w TOiP. 2 *wniosek o kartę dodatkową+ 1. Wniosek o kartę dodatkową może złożyd wyłącznie Posiadacz w dowolnym momencie obowiązywania Umowy w Placówce Banku lub w inny udostępniony przez Bank sposób. Do rachunku mogą zostad wydane cztery karty dodatkowe. Nie ma możliwości złożenia wniosku o kartę dodatkową wraz z wnioskiem o przyznanie limitu i wydanie karty głównej. 2. Karta dodatkowa może byd wydana osobie pełnoletniej, nie będącej stroną Umowy, posiadającej pełną zdolnośd do czynności prawnych, status rezydenta oraz dokumenty wymagane przez Bank. 3. Posiadacz składając wniosek o wydanie karty dodatkowej jednocześnie udziela osobie wymienionej we wniosku upoważnienia do korzystania z rachunku karty przy użyciu karty dodatkowej. Upoważnienie to obejmuje dokonywanie transakcji przy użyciu karty dodatkowej oraz uzyskiwanie informacji o rachunku karty i historii wykonanych operacji w zakresie użytkowanej karty dodatkowej. 4. Upoważnienie może byd w każdym czasie odwołane przez Posiadacza. Upoważnienie automatycznie wygasa wskutek śmierci Posiadacza lub Użytkownika karty. 5. Transakcje dokonane przy użyciu karty dodatkowej obciążają rachunek karty. Posiadacz ponosi odpowiedzialnośd za transakcje dokonane przy użyciu karty dodatkowej oraz za przekroczenie przez Użytkownika karty przyznanego limitu kredytowego. 6. Użytkownik karty lub Posiadacz może zrezygnowad z karty dodatkowej składając w dowolnej Placówce Banku lub w telefonicznie w Infolinii dyspozycję rezygnacji z karty. Rezygnacja z karty dodatkowej oznacza wygaśnięcie upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty. 7. Karta dodatkowa oraz numer PIN są doręczane w odrębnych przesyłkach listem zwykłym na adres korespondencyjny Użytkownika karty. 8. W odniesieniu do kart dodatkowych postanowienia działu III rozdział 2 1 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 9. Po otrzymaniu karty jej Użytkownik ma obowiązek złożyd na niej podpis, zgodny ze wzorem podpisu umieszczonym na wniosku o kartę dodatkową, na przeznaczonym do tego celu pasku na rewersie karty. Podpis w całości powinien zmieścid się w obrębie paska. 10. Karta dodatkowa wymaga aktywacji w trybie określonym w dziale III rozdział 2 1 ust. 5. Strona 8

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo