PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Dubiecko na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Dubiecko na lata 2014-2017"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/XLII/2014 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 czerwca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Dubiecko na lata Podstawa Prawna art.6 ust.2 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz ze zm.) Dubiecko styczeń 2014 r.

2 ZJAWISKO PRZEMOCY DOMOWEJ JAKO PROBLEM SPOŁECZNY Definicja, rodzaje i mechanizmy psychologiczne przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie to poważny problem w naszym społeczeństwie. Zarówno ofiarą jak i sprawcą przemocy może być każdy członek rodziny, nie ma tu podziału na role, wiek, płeć czy wykształcenie. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, które fatalnie wpływają na losy człowieka, rodziny i społeczeństwa. Przemoc w rodzinie nie zawsze jest łatwa do rozpoznania. Powszechnie przyjmuje się, że jest to działanie: intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny - to zamierzone działanie lub zaniechanie mające na celu całkowitą kontrolę nad ofiarami; wykorzystujące wyraźną asymetrię sił - ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy; naruszające prawa i dobra osobiste ofiar - sprawca wykorzystując swoją przewagę narusza podstawowe prawa człowieka, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku; powodujące ból i cierpienie - sprawca naraża zdrowie i życie ofiar na poważne szkody, co powoduje, że ofiary mają mniejszą zdolność do samoobrony. W polskim ustawodawstwie definicja przemocy domowej zawarta jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842): Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność. nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną. powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne li osób dotkniętych przemocą. Z definicji tej wynika, że przemoc w rodzinie to ogólne określenie zachowań osób chcących uzyskać przewagę nad inną osobą, z którą mają albo miały bliskie stosunki lub stosunki rodzinne. Faza ostrej przemocy - następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata. może dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej fazie najczęściej występuje interwencja, ofiary w afekcie decydują się wezwać pomoc czy złożyć skargę. Faza miodowego miesiąca - to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej że to się więcej nie powtórzy. Ofiary zaś wierzą wbrew zdrowemu rozsądkowi. I nawet jeśli przed chwilą były gotowe uciec,

3 teraz zostają. Sprawca nie jest w stanie długo pełnić takiej roli: z jakiegoś powodu znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się powtarzać Przyczyny problemu Przyczyny przemocy w rodzinie są wielorakie, najczęściej wymienia się 4 czynniki ryzyka: 1. l. Indywidualne: doświadczenia życiowe osób uwikłanych w przemoc; cechy osobowości; choroby psychiczne czy zaburzenia osobowości: nieumiejętność kontrolowania emocji oraz poczucie bezkarności, wynikające z przewagi - fizycznej, psychicznej czy finansowej; nadużywanie alkoholu - w większości przypadków przemoc występuje równocześnie z problemem alkoholowym w rodzinie: 2. Rodzinne: status rodzinny (zła sytuacja mieszkaniowa, kłopoty finansowe, niska pozycja społeczna); przekaz pokoleniowy - negatywne wzorce wyniesione z domu rodzinnego zarówno przez osoby stosujące przemoc jak i przez osoby krzywdzone; 3. Środowiskowe: ograniczona możliwość uzyskania pomocy; niewystarczająca kontrola społeczna; niekonsekwencja i brak integracji działań służb; 4. Kulturowo obyczajowe: szkodliwe stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie wzmacniające dyskryminację oraz usprawiedliwiające przemoc; niedoskonały system prawny. Skutki problemu Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi głębokie konsekwencje. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że przemoc rodzi przemoc. która zbiera owoce w kolejnych pokoleniach. Konsekwencje przemocy można rozpoznać zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym: 1. Niszczy zdrowie psychiczne fizyczne ofiar. uniemożliwia lm prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.

4 Skutki przemocy dla osób krzywdzonych: fizyczne: sińce, obrzęki i otarcia naskórka na całym ciele, krwawe wybroczyny podskórne, rany cięte i kłute oraz otwarte rany w nietypowych miejscach, częste złamania kości, nietypowe ślady po oparzeniach oraz liczne blizny, trwałe ubytki włosów, nieleczone skaleczenia, zakażenia, infekcje, widoczna trudność w chodzeniu lub siadaniu, zwiększona wrażliwość na dotyk, zdrowotne: nadpobudliwość, migreny i bóle głowy oraz różnorodne bóle chroniczne, dolegliwości ze strony układu mięśniowo - szkieletowego (bóle szyi i pleców), poczucie zmęczenia oraz bezsenność, bóle w śródpiersiu oraz palpitacje serca, hiperwentylacja, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, bóle brzucha, kolki owrzodzenia), zaburzenia miesiączkowania, choroby psychosomatyczne, psychologiczne: napięcie psychiczne, zaburzenia pamięci i koncentracji, chwiejność emocjonalna, wybuchowość, niepokój, nasilony lęk oraz napady paniki, depresja, bierność, zależność, poczucie winy, zaniżone poczucie własnej wartości. brak poczucia wpływu na sytuację, niekontrolowane wybuchy złości oraz akty agresji, myśli i próby samobójcze, nadużywanie alkoholu, narkotyków lub leków, autoagresja, WYKAZ Zakończonych postępowań prowadzonych przez Zespól Interdyscyplinarny na terenie gm. Dubiecko Ogółem rozpatrywanych spraw o przemoc w rodzinie 2010 r r r r. Ogółem podejmowanych interwencji w tym wyjazdów do rodzin, gdzie występowały sytuacje konfliktowe Ilość otrzymanych Niebieskich Kart z policji placówki szkolne placówki zdrowia GOPS GK RPA Zespół Interdyscyplinarny Ilość zakończonych spraw pozytywnie w wyniku podjętych interwencji przez członków zespołu i grup roboczych Skierowane zawiadomień o wszczęcie postępowań o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny Skierowano wniosków o wgląd w sytuację rodzinną osób nieletnich Skierowano wnioski do GOPS o wsparcie finansowe rodziny Ilość rodzin umieszczonych w ośrodkach specjalistycznych 2 2 -

5 Ilość udzielonych porad prawnych Ilość udzielonych konsultacji przez specjalistów, w tym ofiarom przemocy sprawcom przemocy w tym porad drogą telefoniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Grup Roboczych Ilość odbytych szkoleń /spotkań/ 2 1 2

6 DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA TERENIE GMINY DUBIECKO Przedmiotem badania był problem doświadczania przez młodzież różnego rodzaju przemocy lub krzywdzenia, co określa się terminem wiktymizacji. Cele projektu badawczego: Celem projektu było zbadanie doświadczeń młodzieży w kontaktach z substancjami psychoaktywnymi ich kontynuowania pomimo wiedzy o szkodliwości działania oraz zbadanie doświadczeń przemocy w populacji młodzieży w wieku lat. Przeprowadzono wcześniej szereg spotkań profilaktyczno- edukacyjnych na powyższe tematy. W badaniu udział wzięło 50 uczniów szkół średnich (36 chłopców, 14 dziewcząt) oraz 60 uczniów trzecich klas gimnazjum. Badanie zrealizowane zostało na terenie placówek oświatowych na terenie gminy Dubiecko w grudniu 2013 roku. Narzędziem badawczym była ankieta anonimowa. Najważniejsze wyniki: Zdecydowana większość 78% młodzieży w wieku lat doświadczyła przynajmniej jednej z badanych form wiktymizacji tj. padła ofiarą jednej z form przemocy. Respondenci najczęściej doświadczali przemocy rówieśniczej - 53%, niemal dwa razy mniej respondentów 35% było ofiarami przemocy ze strony osób dorosłych. Co czwarty badany - 26% padł ofiarą przestępstwa konwencjonalnego (wandalizmu, rozboju lub napaści), co piąty - 19% był świadkiem przemocy. Chłopcy częściej niż dziewczyny byli ofiarami przemocy rówieśniczej oraz konwencjonalnej. Przestępstwa konwencjonalne: Przestępstwa konwencjonalne to trzecia najczęściej doświadczana przez młodzież kategoria wiktymizacji. Zdecydowanie najwięcej młodych ludzi doświadczyło wandalizmu - 27%, dużo mniej było ofiarą rozboju - 11% i napaści przy użyciu niebezpiecznego narzędzia 4%. W przypadku wszystkich form przestępstw konwencjonalnych zdecydowanie więcej ofiar było wśród chłopców niż dziewczyn.

7 Przemoc ze strony dorosłych: Co piaty badany doświadczył przemocy psychicznej ze strony dorosłych - 24%, niemal tyle samo doświadczyło przemocy fizycznej - 21%. Chłopcy byli częściej ofiarami przemocy fizycznej ze strony dorosłych, natomiast dziewczyny - psychicznej. Sprawcami ponad połowy przypadków zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej ze strony dorosłych byli rodzice. Przemoc rówieśnicza: Przemoc rówieśnicza stanowiła najczęściej doświadczaną przez młodzież kategorię wiktymizacji. Najczęściej miała ona postać przemocy fizycznej - 44%, w dalszej kolejności przemocy psychicznej - 27%. Napaści zbiorowej ze strony rówieśników doświadczył co szósty badany - 18%, natomiast znęcania się co dziewiąty - 11%. W przypadku prawie wszystkich uwzględnianych w badaniu form przemocy ofiarami byli częściej chłopcy niż dziewczyny. Bycie świadkiem przemocy domowej, wiktymizacja pośrednia: Wiktymizacja pośrednia dotyczy bycia świadkiem przemocy domowej między dorosłymi lub dorosłego w stosunku do dziecka. Więcej respondentów było świadkami tej pierwszej formy przemocy - 11%, z drugą spotkało się 7% badanych. Co wpływa na powstawanie zjawiska przemocy? 42%- telewizja; 42% zachowania kolegów; 40%- Internet; 38% filmy; 36%- przykład dorosłych; 34% -gry komputerowe; 10% czasopisma; Sposoby rozwiązywania konfliktów: 54%- rozmowa; 44%- godzenie się; 34%- kompromis; 18%- powiedzieć dorosłym;

8 16% - nie dać się. Wnioski końcowe: Działania profilaktyczno - edukacyjne w szkołach są podstawową formą przeciwdziałania przemocy. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy na temat zjawiska przemocy, uczą się w jaki sposób rozwiązywać konflikty, mają możliwość poznania różnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dowiadują się również w jakie miejsca i do kogo mogą się zwracać o pomoc.

9 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Wspieranie działań profilaktycznych oraz upowszechnienie wiedzy o przemocy domowej. ZASADA NADRZĘDNA Ścisła współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie; Ops, szkoły, sądy, policja, stowarzyszenia, poprzez tworzenie wspólnych projektów, prace w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych. CEL GŁÓWNY Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w Rodzinie. Zwiększenie dostępności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zapewnienie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie, kompleksowej pomocy. Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej oraz zasobów na potrzeby działań profilaktycznych lub pomocowych dla ofiar przemocy domowej. Zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek, służb oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Cel 1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie realizowany będzie poprzez następujące zadania: upowszechnienie informacji w śród społeczeństwa gminy Dubiecko na temat przemocy w rodzinie organizacje lokalnej kampanii o zasięgu gminnym ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzenie akcji informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji gminnych lub innych obejmujących swym działaniem teren gminy

10 Cel 2. zwiększenie dostępności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowany będzie poprzez następujące zadania: realizacje programów profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych w Dubiecku i Nienadowej, oraz w Zespole Szkół im. A.Frdery w Nienadowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku realizacje szkoleń nastawionych na umiejętności wychowawcze rodziców (spotkania z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych, zebraniach wiejskich, spotkaniach integracyjnych.) wczesne rozpoznanie i reagowanie na sytuacje, w których istnieje podejrzenie występowania przemocy domowej.(wymiana informacji z funkcjonariuszami policji współpraca z radnymi, z sołtysami, radami sołeckimi, organizacjami kościelnymi). Cel 3. Zapewnienie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie, kompleksowej pomocy realizowane będzie poprzez następujące zadania: udzielanie natychmiastowej pomocy i wparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych, poprzez podejmowanie szybkich działań interwencyjnych w miejscu zamieszkania uczestników postępowania. zwiększenie zakresu bezpłatnych usług prawnika w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wspieranie programów interwencyjnych, psychoedukacyjnych i innych dla dzieci, które są ofiarami lub świadkami przemocy w rodzinie. wspieranie działań osłonowych pomocy społecznej zapewniających bezpieczeństwo socjalne ofiarom przemocy domowej Cel 4. Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej oraz zasobów na potrzeby działań profilaktycznych lub pomocowych dla ofiar przemocy domowej realizowane będzie poprzez: zabezpieczenie finansowe utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar i Sprawców Przemocy Domowej w Dubiecku,w którym są pełnione dyżury przez specjalistów i konsultantów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dyżur prawnika. Włączenie do realizacji zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacje pozarządowe poprzez kontynuowanie działalności Gminnego Centrum Wsparcia Rodzin w Dubiecku Cel 5. Zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek, służb oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowany będzie poprzez następujące zadania:

11 szkolenia dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie opracowanie i wdrażanie procedur oraz standardów współpracy jednostek, służb oraz innych organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. wprowadzani e superwizji dla osób pracujących bezpośrednio z ofiarami lub sprawcami przemocy domowej /osoby tworzące system przeciwdziałania przemocy w rodzinie! Załącznik nr l do programu Harmonogram realizacji zadań

12 1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU CEL OGÓLNY: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Cele szczegółowe Zadania Działania Wskaźniki osiągnięcia celu Realizatorzy 1) Upowszechnianie Artykuły prasowe, konferencje, Liczba artykułów Gminny Ośrodek informacji na temat seminaria, debaty społeczne, prasowych, konferencji, Pomocy Społecznej przemocy w rodzinie, seminariów, debat poprzez Zespół publicznych Interdyscyplinarny 2. Zwiększenie dostępności działań profilaktycznych w zakresie 2) Organizacja lokalnych kampanii społecznych lub współudział w organizacji kampanii o zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3. prowadzenie akcji informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji gminnych lub innych obejmujących swym działaniem teren Gminy 1 ) Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, służby zdrowia oraz Organizacja gminnej kampanii na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, poprzez opracowanie, wydruk i kolportaż materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów, broszur, itp., współudział w innych kampaniach o zasięgu ponadgminnym Opracowanie i wdrożenie programów informacyjnych w jednostkach gminnych (pomoc społeczna, oświata, Urząd Gminy), opracowanie poradnika dla ofiar, sprawców i świadków przemocy domowej Stworzenie wykazu programów profilaktycznych prowadzonych w Gminie, ocena realizacji dotychczasowych programów, Liczba zorganizowanych kampanii lokalnych, Liczba partnerów zaangażowana do realizacji kampanii, Liczba wydanych ulotek, plakatów, broszur, itp. Liczba wdrożonych programów informacyjnych, liczba wydanych poradników Wykaz programów, wykaz instytucji realizujących programy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Zespół Interdyscyplinarny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Zespół Interdyscyplinarny Instytucje oświatowe oraz Gminna komisja rozwiązywania problemów Termin realizacji

13 przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowany będzie realizowany będzie poprzez następujące zadania 3. Zapewnienie rodzinom, w których wstępuje zjawisko przemocy w rodzinie, kompleksowej pomocy wsparcia dziennego programów, alkoholowych 2) Realizacja szkoleń nastawionych na umiejętności wychowawcze rodziców Wspieranie poradnictwa rodzinnego, określanie potrzeb rodziców w zakresie tematyki szkoleń, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych rodziców Liczba udzielonych porad, liczba realizowanych programów, liczba uczestników warsztatów Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) gminny Ośrodek Pomocy społecznej< Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych Wczesne rozpoznanie i reagowanie na sytuacje, w których istnieje podejrzenie występowania przemocy domowej 1) udzielanie natychmiastowej pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych 2) wspieranie programów interwencyjnych, psychoedukacyjnych i innych dla dzieci, które są ofiarami lub świadkami Wczesne rozpoznanie przemocy lub zagrożenie wystąpienia przemocy, ustalenie procedur postępowania interwencyjnego dla poszczególnych grup zawodowych Prowadzenie wsparcia psychologicznego oraz w dalszej kolejności prawnego oraz socjalnego, podejmowanie interwencji kryzysowej, udzielanie schronienia ofiarom przemocy lub rozpoczęcie procedury eksmisji sprawcy, rozpoczęcie procedury Niebieskiej Karty, prowadzenie grup wsparcia Podejmowanie interwencji kryzysowych, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, uruchomienie procedur prawnych, prowadzenie konsultacji Liczba rozpoznanych przypadków przemocy lub zagrożenia wystąpienia przemocy, Liczba zgłoszeń przemocy domowej (ofiary, świadkowie) Liczba udzielonych porad, Liczba interwencji, Liczba wypełnionych Niebieskich Kart, sprawcy Liczba podjętych interwencji Liczba udzielonych porad, Zespól interdyscyplinarny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoły, służba zdrowia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminna komisja rozwiązywania problemów

14 4. Dostosowanie istniejącej lub utworzenie nowej infrastruktury instytucjonalnej oraz zasobów na potrzeby działań profilaktycznych lub pomocowych dla ofiar przemocy domowej 5. Zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek, służb oraz organizacji zajmujących się przemocy domowej 3) wspieranie działań osłonowych pomocy społecznej zapewniających bezpieczeństwo socjalne ofiarom przemocy domowej. 1) przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb i zasobów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 2) pozyskiwanie środków na tworzenie nowej infrastruktury lub dostosowanie istniejącej na potrzeby działań profilaktycznych lub pomocowych 1) szkolenia dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie wychowawczych lub pedagogicznych Prowadzenie poradnictwa socjalnego oraz pracy socjalnej, warsztaty aktywnej integracji, Badanie ankietowe wśród mieszkańców nt. skali zjawiska przemocy domowej, opracowanie mapy potrzeb i zasobów, zebranie danych statystycznych, opracowanie szczegółowej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie (RAPORT) Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego, uruchomienie 2 placówek wsparcia dziennego, budowa lub adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione, socjalne lub tymczasowe Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, organizacja: szkoleń dla oso prowadzących interwencje, szkoleń dla specjalistów pracujących w poradnictwie, szkoleń dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Liczba udzielonych porad prawnych oraz pracy socjalnej, liczba przeprowadzonych warsztatów Liczba osób objętych badaniem ankietowym wykaz potrzeb i zasobów, wyniki Raportu wraz z kierunkami działań Liczba punktów porad liczba uruchomionych placówek wsparcia dziennego, liczba utworzonych mieszkań Wyniki raportu diagnozy, liczba szkoleń, liczba uczestników szkoleń, liczba konferencji alkoholowych, szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół interdyscyplinarny, Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Gminy, szkoły Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

15 przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 2) opracowanie i wdrożenie procedur oraz standardów współpracy jednostek, służb oraz innych organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 3) wprowadzenie superwizji dla osób pracujących bezpośrednio z ofiarami lub sprawcami przemocy domowej Opracowanie standardów świadczonych usług oraz procedur współpracy i organizacja szkoleń dla osób wdrażających standardy i procedury Prowadzenie superwizji dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz innych instytucji Liczba placówek objętych standardami i procedurami, Liczba przeszkolonych pracowników Liczba placówek, gdzie wprowadzono superwizję, liczba pracowników uczestniczących w superwizji Zespół Interdyscyplinarny Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16 SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GM. DUBIECKO Cel ogólny programu: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. Cele pośrednie: zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy spadek liczby drastycznych przypadków przemocy; spadek liczby rodzin w których interwencje podejmowane są wielokrotnie; spadek liczby osób zatrzymanych w izbie wytrzeżwień i policyjnych izbach zatrzymań w związku z przemocą w rodzinie; spadek liczby osób zgłaszających się do pomoc do placówek służby zdrowia i innych punktów pomocowych: stała edukacja środowiska gminnego poprzez systematyczne umieszczanie ulotek, plakatów broszur, informacji w tym również na utworzonej stronie internetowej.. Strategie i metody działania: Zebranie szczegółowych wiadomości na temat rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Dubiecko Przeprowadzenie diagnozy i ustalenie zasobów w środowisku gminnym; Opracowanie mapy zasobów; Przeprowadzenie badań pozwalających okres1ić postawy mieszkańców gminy wobec problemów związanych z przemocą w rodzinie Przeprowadzenie badań pozwalających określić postawy pracowników służb i placówek stykających się z problemem przemocy na terenie gminy Dubiecko Przygotowanie raportu o przemocy w rodzinie i istniejących zasobach na terenie gmmy Ocena efektów prowadzonych działań: zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy W rodzinie powtórzenie badań Wzrost liczby przeszkolonych osób

17 na wskutek wcześniej odejmowanych interwencji spadek liczby drastycznych przypadków przemocy; spadek liczby rodzin w których interwencje podejmowane są wielokrotnie; spadek liczby osób zatrzymywanych do wytrzeźwienia spadek liczby osób zgłaszających się do różnych służb w związku z przemocą w rodzinie ilość wydanych ulotek broszur, organizowanych kampanii społecznych Wskazania do opracowania raportu o przemocy w rodzinie w gminie Dubiecko dane demograficzne na terenie gminy Dubiecko wyniki przeprowadzonych badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wykaz działających na terenie gminy Dubiecko instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, religijnych, które w swojej działalności zajmują się problematyka związana z przemocą wykaz potrzeb i deficytów projekt działań wykaz osób pracujących w zespole interdyscyplinarnym i grupie roboczej przewidywane kierunki i efekty działań dane o sposobie sporządzania dokumentacji z pracy ZI i grupy roboczej plan organizowanych szkoleń niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji różnych grup zawodowych stykających się z problematyka przemocą w rodzinie Systematyczna edukacja środowiska lokalnego Zaplanowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy. Powołanie koordynatora prowadzonych działań /osoby lub instytucji /

18 SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie OSOBA DOŚWIADCZAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY Podmioty wiodące Gmina: Ośrodek Pomocy Społecznej Podmioty współpracujące: Gminne Centrum Wsparcia Rodzin Podmiot wiodący Powiat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Podmioty współpracujące: Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Korytnikach POLICJA SĄD PROKURATURA Procedura Niebieskiej Karty* PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GRUPA ROBOCZA *Procedurę Niebieskiej Karty realizują wszystkie podmioty określone w art. 9 d ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KACZORY NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KACZORY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 3 czerwca 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KACZORY NA LATA 2011-2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 U C H W A Ł A NrLI/398/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr z dnia. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr z dnia. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr z dnia. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 Spis Treści: I. Podstawa prawna II. Charakterystyka problemu i

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Łubnice, 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 Rozdział I Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń na lata 2012-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 Załącznik do Uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE Załącznik do Uchwały Nr XII/150/11 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XX/118/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 W S T Ę P Jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA LESZNA 2011 2013 LESZNO 2011 I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia dwuletniego gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2014 Rady Gminy Goluchów z dnia 13.11.2014 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2014 Rady Gminy Goluchów z dnia 13.11.2014 r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2014 Rady Gminy Goluchów z dnia 13.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XIV/87/15 R a d y G m In y S k o r o s z y c e z dnia 29 grudnia 2015 r.

U c h w a ł a Nr XIV/87/15 R a d y G m In y S k o r o s z y c e z dnia 29 grudnia 2015 r. U c h w a ł a Nr XIV/87/15 R a d y G m In y S k o r o s z y c e z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 1 PROGRAM Załącznik do Uchwały Nr L III/289/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10.11.2010 r. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2010-2013 Gmina SOŃSK 2 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr.../...10 z dnia...2010r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO NA LATA 2011-2015 URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM UL. SŁOWACKIEGO 8

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/119/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 września 2016 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2011-2014 Gmina Tłuszcz I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013 Załącznik do uchwały nr VIII/37/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011 roku Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia... w sprawie Gminnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata w Gminie Radzymin. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 Załącznik do uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011 r. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/148 /08 w sprawie Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2009 GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2009 Święciechowa, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podkom. dr Katarzyna ZAREMBA Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na rok Załącznik do uchwały Nr XXV/194/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2017r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na 2017-2022

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa

Procedura NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących przepisów prawa Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa Jakie akty prawne regulują obecnie procedurę Niebieskiej Karty? ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA BR.0007.179.2015 2015-113891 UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 96/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 96/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 96/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY ROKIETNICA 2011-2013 WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/345/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata Gmina Krasne

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata Gmina Krasne Załącznik do Uchwały Nr II/8/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 17.03.2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2011-2014 Gmina Krasne I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Programu

Harmonogram realizacji Programu Harmonogram realizacji Programu Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata - Cel ogólny: Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY

III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY TEMAT WYSTĄPIENIA: Rola i Zadania Pedagoga w Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Opracował: KAROL JASIAK 1 SAMORZĄD = WSPÓLNOTA OSÓB Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podinsp. Agnieszka GUZA Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XV.96.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 marca 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Wstęp Podstawą Gminnego

Bardziej szczegółowo

VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M

VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. z dnia 12 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. z dnia 12 stycznia 2016 r. Projekt z dnia 16 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSIEK NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSIEK NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSIEK NA LATA 2013-2015 OSIEK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020 Załącznik do UCHWAŁY Nr RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020 Milanówek 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013, trybu i sposobu powoływania i odwoływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/80/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 16 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/80/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 16 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/80/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu z dnia. w sprawie Gminnego Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY I MIASTA JASTROWIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY I MIASTA JASTROWIE NA LATA 2015-2017 Załącznik do uchwały Nr 8/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby, Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2012 Dyrektora Przedszkola w Świerklańcu z dnia 03 grudnia 2012r. Procedura Niebieskiej Karty w Przedszkolu w Świerklańcu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXII/313/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 lutego 2014 r. Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2017 I. Podstawa prawna Programu Zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU 2020

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU 2020 Załącznik do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 maja 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia.. - projekt - Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Olecku z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Olecku z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Olecku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/64/2011

UCHWAŁA Nr XII/64/2011 UCHWAŁA Nr XII/64/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Podedwórze

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 7 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 7 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania. Przemocy w Rodzinie. na lata 2013-2016

Miejski Program Przeciwdziałania. Przemocy w Rodzinie. na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/127/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016 Miejski Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY PRZYTOCZNA NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY PRZYTOCZNA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY PRZYTOCZNA NA LATA 2011-2014

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Obowiązek opracowania programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie został określony przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MICHAŁOWICE NA LATA 2009-2013

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MICHAŁOWICE NA LATA 2009-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XX /139/ 2008 z dnia. 24.10. 2008 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MICHAŁOWICE NA LATA 2009-2013 I. Podstawy prawne 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/428/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIV/428/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR XLIV/428/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 2015 Załącznik do uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo