masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ ,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC Mieszka cy i rodzina s oburzeni- sami znale li zw oki - Znaleziono zw oki dwóch m czyzn, których zagini cie zg oszono 1 listopada br. w miejscowo ci Lgi (gm. Wschowa). Wiadome by o, e m czy ni ci wyszli na ryby nad pobliskie jezioro Ma y Lgi. Od tamtej pory nikt ich nie widzia.- poinformowa a Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. cd. na str. 5 MIESZKA CY LGINIA, RODZINA, KOLEDZY I PRZYJACIELE NIE ZGADZAJ SI Z TYM CO US YSZELI I PRZECZYTALI NA TEN TEMAT W MEDIACH, CO UPOWSZECHNIA POLICJA. www. ogrodzenia. org ptu2167 a1 TU pap2260 c3 AP pap2243 b2 AP pap2046 b2 AP pap1868 b2 AP pbo511 b3 BO0402 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia ek, 20 listopada bap2112 b2 AP02111 Firma Agra-Tur JANUSZ SKOPOWSKI zaprasza do skorzystania z oferty: US UGI TURYSTYCZNE: - wizowania do Federacji Rosyjskiej i Republiki Bia³oruskiej, - ubezpieczenia turystyczne:osobowe i baga u, - organizowania imprez zleconych HURTOWNIA DROBIU: - tuszki z kur, indyków i kurczaków, - elementy i podroby z drobiu, - miêso garma eryjne KLENICA ul. B. Chrobrego 35 tel. (068) , fax. (068) czynne: pn.-pt atu2067 c1 TU02056 w poniedzie ek 20 listopada, Feliks, Anatol, we wtorek 21 listopada, Janusz, Konrad, w rod 22 listopada, Marek, Cecylia, w czwartek 23 listopada, Adela, Klemens, w pi tek 24 listopada, Jan, Flora, w sobot 25 listopada, Erazm, Katarzyna, w niedziel 26 listopada, Delfina, Sylwester, w poniedzia ek 27 listopada, Walerian, Wergiliusz, we wtotek 28 listopada, Grzegorz, Zdzis aw, w rod 29 listopada, B a ej, Saturnin, w czwartek 30 listopada, Andrzej, Justyna, w pi tek 1 grudnia, Natalia, Eligiusz, w sobot 2 grudnia, Paulina, Balbina. 24aap2079 a2 AP02068 WYDAWCY: Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Wydawca: Wasz Dzieñ s.c., Wolsztyn, ul. Lipowa (stare targowisko) Redaktor Naczelny: Gerard Tomiak tel Redaktor prowadz¹cy: Rozalia Kaczmarek tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 24cap1888 c4 AP01880

3 Wizja i skuteczno - Janusz Skopowski o minionych wyborach Jakie wra enia ogólne po pierwszym rozdaniu? - Uwa am, e wynik wyborczy mówi sam za siebie, urz duj cy Burmistrz w swego rodzaju referendum, jakim s wybory nie uzyska wymaganej wi kszo ci g osów, obecnego Burmistrza popar- o ok. 25 % uprawnionych wyborców, to chyba wystarczy za komentarz. Ale co robi, centrum miasta bardzo dobrze si prezentuje i te inwestycje, Chór Kargowiacy, dru yna pi karska? - To, e miasto ma estetyczny wygl d to zas uga Pana Henryka Jagody z komunalki, który dba o to chyba bardziej ni o w asny ogródek, - inwestycje ( drogi, chodniki, o wietlenie, remonty i konserwacje mostów) to przede wszystkim pieni dze z bud etu pa stwa, Sejmiku Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, a tak e z Funduszy Unii Europejskiej otrzymanych dzi ki operatywno ci Zast pcy Burmistrza, Pana Jerzego Fabisia, - dzia alno kulturalna rozwija si dzi ki pasji twórczej ci gle niestety p.o. Pani Ma gorzacie Kwiecie, osi gni cia w pi karstwie to zas uga garstki zapale ców takich jak: Leszek Kosta ski, Bronis aw Markiewicz, Piotr Olejarz, Jacek P onka i Dariusz ok, - o zewn trznych inwestycjach z - Czy ma e i rednie przedsi biorstwa to dobrzy klienci dla banków? - Jedni z najlepszych. To wyj tkowo dynamicznie rozwijaj cy si segment rynku, a ka da firma potrzebuje rachunku, mo liwo ci rozliczania si z kontrahentami i kredytów. To w a nie z my l o tych firmach wprowadzili my ostatnio wiele zmian w naszej ofercie kredytów. - Ale przecie otrzymanie kredytu w banku to strasznie trudna sprawa - zabezpieczenia, biznes plany... Nawet je li jaki bank z nich rezygnuje, to tylko po to, aby po yczy niskie kwoty. - Nie u nas. Wprowadzili my w a nie na rynek kredyt bez zabezpiecze do 100 tys. z otych i kredyt bez biznes planu do 500 tys. z otych. To jedne z najwy szych progów dla tego rodzaju kredytów na polskim rynku. Ka dy klient mo e przy tym wybra rodzaj kredytu, który odpowiada mu w tym momencie: na dzia alno bie c, obrotowy, inwestycyjny lub na refinansowanie inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. Z pomoc naszych kredytów mo na teraz sfinansowa do 100% warto ci inwestycji. - Przy takich kwotach i warunkach pewnie stosuj Pa stwo zawi e procedury, wymagacie wielu za wiadcze, itp.? - Ufamy naszym klientom. Firmy, które maj u nas rachunek od przynajmniej roku nie musz przedstawia aktualnych za wiadcze z ZUS, KRUS i Urz du Skarbowego. Staramy si, aby procedura przyznawania kredytów by a równie przyjazna tak- e dla innych firm. W efekcie wszyscy, bez wzgl du na posiadanie u nas rachunku, mog liczy na otrzymanie rodków z kredytu nawet po 24 godzinach od podj cia decyzji kredytowej. - Wyra nie jednak faworyzuj Pa stwo swoich sta ych klientów, a co z innymi firmami? Przeniesienia konta z banku do banku to kosztowna operacja. Czy firmy, które decyduj si na korzystanie z us ug BZWBK mog liczy na jak rekompensat? - Tak, i to nawet pi dziesi cioprocentow. O tyle w a nie - o po ow - obni amy dla firm, które za o teraz rachunek w BZWBK op at za jego prowadzenie. Konto firmowe w BZWBK dla nowych klientów kosztuje teraz 15 z otych miesi cznie. To kolejna z obni ek, jak wprowadzili my w tym roku, nieco wcze niej radykalnie zmienili my np. op aty za przelewy zagraniczne - ca kowicie zrezygnowali- my z op at za p atno ci przychodz ce do Polski i obni yli my prowizj za wysy anie rodków za granic. Obecnie mo na to zrobi ju za 9,50 z, to o poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 3 Pora ka wyborcza dotychczasowego burmistrza Wiêcej i taniej nie w ka dym banku Czy wasza firma ma ju rachunek firmowy? Je li tak, to dobrze. Mo e by jednak jeszcze lepiej i to nie tylko w przypadku kosztów prowadzenia rachunku. Trzeba bowiem pami ta, e rachunek nie s u y jedynie do regulowania zobowi za i otrzymywania rodków od kontrahentów. To swoiste centrum dowodzenia w asn firm i podstawa do skorzystania z bardziej zaawansowanych produktów - inwestycyjnych, kredytowych, czy rozliczeniowych. O tym, co mo e da firmie dobry rachunek bankowy rozmawiamy z Krystyn Koszylowsk - Dyrektorem 1 Oddzia u Banku Zachodniego WBK S.A. w Wolsztynie. 24ebo2252 e5 BO02248 prawdziwego zdarzenia, daj cych miejsca pracy wol nie mówi bo w a ciwie nie ma o czym, mieszka cy sami wiedz, to po prostu kpina. Czy planowane s jakie spotkania? - Przed I tur wyborów ja zaprasza em mieszka ców na spotkania w wietlicach, klubach itp., teraz na mnie kolej aby si spotka z nimi w ich domach, ponadto mój Komitet Wyborczy przekaza pisemne zaproszenie na r ce Pana Boles awa Ba niaka, Pe nomocnika Komitetu Wyborczego Pana Janusza K ysa do odbycia publicznej debaty przedwyborczej (23 lub 24 listopada o godz, 18 w miejscowym kinie, w zale no ci od uznania Pana Janusza K ysa),czekamy na odpowied. Ma Pan ciekawy program dzia ania dla wiosek. A co z miastem? - Na ju do rozwi zania jest kilka bardzo wa nych problemów zwi zanych z bezpiecze stwem, a mianowicie: wiat a sygnalizacyjne przy przej ciach dla pieszych w ci gu drogi krajowej z Wolsztyna do Sulechowa, cie ka rowerowa z chodnikiem przy drodze z Kargowej do Chwalimia, foto-radary, lustra uliczne i bezwzgl dnie zatoczka autobusowa na Rynku w kierunku Sulechowa. Inne to wybudowanie Domu Pogrzebowego w bezpo rednim s siedztwie cmentarza, ze spraw wi kszego kalibru to: modernizacja oczyszczalni cieków, wybudowanie na terenie boiska hali sportowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia i obwodnicy Kargowej. Czy padaj jakie kolejne zarzuty? - Na szcz cie nieliczne odgrzewane kotlety typu zwolnienia pracowników Urz du i podleg ych mu jednostek ( ZGKiM oraz GO- KiS ), a tak e moje kredyty, co do pierwszej sprawy, po raz kolejny oznajmiam, e nie przewiduj adnych czystek personalnych. Sprawa druga, w ci gu roku zaci gn - em kredyty na zakup pi ciu samochodów. Na koniec listopada do sp acone zostan ju trzy samochody. Pracownicy otrzymuj pensje co tydzie, co atwo sprawdzi. Moi jedyni dostawcy od 14 lat to firmy: Ubojnia-Brychcy w Kargowej i Bomadek w Trzebiechowie. Wystarczy zapyta szefostwo tych firm o moj wiarygodno finansow, a w ostateczno ci mo na mnie sprawdzi w ogólno dost pnym Rejestrze D u ników. Dlaczego chce Pan zosta Burmistrzem? - Jestem cz owiekiem ambitnym. Stawiam sobie wysoko poprzeczk. Wykszta ci em i usamodzielni em swoje dzieci, starszy syn Micha w przysz ym miesi cu broni prac doktorsk na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Moja firma prosperuje bardzo dobrze. W samorz dzie gminnym funkcjonowa em przez 4 lata. Mam niezb dn wiedz i do wiadczenie potrzebne do sprawowania tej funkcji. Dzi kuj za rozmow. Z Januszem Skopowskim rozmawia a Rozalia Karczmarek ponad 25 z mniej ni przed zmianami. To szczególnie wa ne dla firm, które utrzymuj cz ste kontakty z kontrahentami zagranicznymi. - Na op atach obs uga bankowa si jednak nie ko czy. Czy udzielaj Pa stwo swoim klientom tak e innego wsparcia poza obni kami? - Ostatnio bardzo mocno rozbudowali my sie doradców w naszych oddzia ach. Teraz o interesy naszych firmowych klientów dba 800 specjalnie przeszkolonych pracowników oddzia- ów. Ich zadaniem jest pomoc w tworzeniu finansowych przedsi wzi inwestycyjnych, znajdywanie najlepszych rozwi za przy obs udze bie cej, zarz dzanie p ynno ci i wolnymi rodkami swoich klientów. Atutem doradców BZWBK jest te bezp atne i profesjonalne tworzenie kompleksowej oferty dla firm i przeprowadzanie profesjonalnej i co najwa niejsze, szybkiej analizy kredytowej przedsi biorstwa. - Czyli teraz ka da firma w BZWBK ma swojego doradc? - Ka da, nawet najmniejsza. Doskonale zdajemy sobie spraw, e kontakt z doradc zabiera cenny czas, dlatego wdro yli my niedawno system internetowy, pozwalaj cy na szybki kontakt ze specjalist z wybranej dziedziny. W po czeniu z bezp atnymi us ugami bankowo ci elektronicznej, które daj mo liwo ca odobowego zarz dzania swoimi rodkami, tworzymy centrum us ug bankowych dla ka dego klienta firmowego w jego biurze. - Rozumiem, e te wszystkie us ugi dost pne s w wybranych oddzia ach banku. - Ale sk d. Wszystkie us ugi BZWBK dost pne s wsz dzie i dla ka dego, bez wzgl du na wielko oddzia u i firmy. Ka dy z naszych oddzia- ów oferuje wszystko, czego do dzia ania potrzebuje nowoczesna firma. Te mniej nowoczesne te zreszt zapraszamy. O interesy ka dej z nich zadbamy, jak o w asne. Rozmawia a Anna Pompa a

4 str. 4 poniedzia ek, 20 listopada 2006 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Pomoc spo³eczna poda do s¹du Pomoc spo eczna poda do s du- to stwierdzenie z listu, jaki przys a nam jeden z czytelników. Sprawa tyczy si oszustwa wzgl dem O rodka Pomocy Spo ecznej. Cytujemy: Ostatnio dowiedzia em si, e za ok amanie O rodka Pomocy Spo ecznej, mo na pój do wi zienia. Z tego co wiem, w sprawie tej du ym powodzeniem ciesz si donosy. Nie do ko ca wiem jakimi zasadami si do rz dzi, ale bardzo by bym wdzi czny za szersze informacje. Mieszkaniec gm. Siedlec Z informacji jakie uda o nam si uzyska wynika, e je eli O rodek Pomocy Spo ecznej b dzie w We wtorek 14 listopada kupi- em lustro w sklepie meblowym na ulicy Powsta ców Wlkp w Wolsztynie. Zap aci em za lustro wisz ce na wystawie. Po minucie od chwili zap acenia pracownica zdj - a lustro. Okaza o si, e rama by a w dwóch miejscach uszkodzona. W a ciciel sklepu poinformowa posiadaniu informacji na temat tego, i jego podopieczny bezprawnie pobiera wiadczenia tj. np. na podstawie fa szywych dokumentów mo e skierowa spraw do s du z wnioskiem o zwrot wyp aconych wiadcze. Je eli informacja potwierdzi si, s d orzeknie, i osoba dopu ci a si oszustwa mo e równie ukara taka osob za przest pstwo przeciw dokumentom. Oszustwo zagro one jest kar od 6 miesi cy do 8 lat pozbawienia wolno ci. Jednak jak pokazuj przyk ady, cz sto prokuratura w takich przypadkach nie da kary wi zienia a jedynie zwrotu bezprawnie pobieranych pieni dzy. Ku przestrodze Slamsy - pod tym negatywnie nacechowanym okreœleniem spora czêœæ mieszkañców miasta i gminy Wolsztyn okreœla ci¹gle powstaj¹ce osiedle domków na Berzynie. Szeregowa zabudowa tanich domów - jak okreœla to Urz¹d miejski zaczê³a powstawaæ przed szeœcioma laty. Obecnie s¹ realne plany powstania kolejnych. Na li cie osób czekaj cych na mieszkania komunalne pozosta o sporo rodzin, mimo, i oddany w ostatnim miesi cu budynek przej ty od Polskich Kolei Pa stwowych odci y t list o 22 miejsca. mnie, e towar zap acony jest moj w asno ci i w obecnej chwili podlega reklamacji, która trwa cztery tygodnie. Nie chcia w ogóle ze mn dyskutowa. Zmuszony by- em wzi lustro do domu. Nie mog em jednak si z tym pogodzi. Po pomoc uda em si do gminy do wydzia u handlu. Przedstawi em Wiele z oczekuj cych osób deklarowa o ju od kilku lat, e mogliby nawet na w asny koszt dokona remontu, aby tylko znale swój w asny k t. Niestety, z mieszkaniami jest trudno, nie by o perspektyw, aby zaspokoi w szybkim czasie zapotrzebowania. Jak zapewnia kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w Wolsztynie Barbara Szramka, podopieczni sprawdzani s za pomoc wywiadu rodowiskowego co do faktycznej, trudnej sytuacji materialnej. Kontrola taka przeprowadzana jest jeszcze przed przyznaniem wiadczenia. Jednak nie brakuje sytuacji, kiedy to dokonuje si weryfikacji na podstawie donosu kogo yczliwego. Jednak taka informacje nie przyjmuje si za pewnik, ponowna dok adna weryfikacja wyja nia sytuacj, niestety niektóre donosy okazuj si prawdziwe. ca sytuacj. Szybko zainterweniowali (za co serdecznie dzi kuj ). O godzinie w a ciciel sklepu zadzwoni do mnie z informacj, e mam przyjecha z paragonem i uszkodzonym towarem. Odda mi pieni dze- 155 z. Chcia bym przestrzec innych klientów, którzy mog równie sta si ofiar podobnych sytuacji. Ka dy towar nale y zdecydowanie dok adnie obejrze, nie wolno ufa handlowcom, którzy wykorzystuj nasza niewiedz. Wolsztyn. Nad gustami si nie dyskutuje, gusty si ma- krzywdz ca opinia Wolsztyñskie slamsy Tanie domy Naprzeciw oczekiwaniom mieszka ców gminy wyszed samorz d, który zorganizowa spotkanie oczekuj cych na li cie z przedstawicielami banku w kwestii budowy nowych, tanich domów, których koszt w zale no ci od u ytych materia ów budowlanych wynosi w granicach tys. z otych, przy samodzielnej budowie. Stworzono odpowiedni program i na pocz tek zdecydowano si wybudowa domy komunalne. Od sze ciu lat, w tanich domach zacz li mieszka ludzieobecnie oko o 200 osób. Gmina za darmo udost pni a projekt budowlany. Koszt pocz tkowy to pi tna- cie procent warto ci dzia ki i koszt zapisu notarialnego czyli oko o dwóch tysi cy z otych. Reszt ceny gruntu p aci si w rocznych ratach wysoko ci 1 procenta ceny dzia ki. Warunkiem jest oddanie mieszkania w stanie surowym w ci gu roku. Na cele komunalne oddano 16 mieszka,4 si buduj sprzedano 60. Wielko dzia ek to od 170mkw do 220mkw, rednio powierzchnia u ytkowa to 64 mkw. Tanie nie znaczy ³adne Po wyborach samorz dowych Karty (prawie) rozdane Wybory samorz dowe zako czy y si. Pierwsze emocje ju opad y, bo wiadomo, kogo spo ecze stwo obdarzy o swoim zaufaniem, a kogo nie. W naszej najbli szej okolicy nie zmieni o si wiele. W zasadzie wójtami i burmistrzami w wi kszo ci gmin pozosta y te same osoby, które pe ni y te funkcje do tej pory. Oznacza to, e gospodarze gmin si sprawdzili i dobrze rz dzili w lokalnych samorz dach. Wyniki, które uzyskali, wskazuj na wysokie spo eczne zaufanie - poparcie rz du 70. i 80% pozwala na czucie si wójtem czy burmistrzem wszystkich mieszka ców. Zreszt nawet, gdy by o nieco ni sze, to i tak jest si dla wszystkich i ka dy samorz dowiec powinien o tym pami ta. Jest si radnym ca ej gminy, a nie radnym swojej miejscowo ci, okr gu, ulicy, osiedla. Oczywi cie, reprezentuje si swoich wyborców i to ich interesy powinny by dla poszczególnych radnych najwa niejsze. Gratuluj wszystkim, którzy ju w pierwszej turze wyborów samorz dowych otrzymali od wyborców mandat zaufania i zostali wójtami i burmistrzami. Nie zmienili si w odarze w Wolsztynie, Siedlcu, Przem cie, Babimo cie, Trzebiechowie, Sulechowie, Grodzisku Wlkp., Rakoniewicach, S awie, Opalenicy. Dogrywka czeka obecnego burmistrza Wielichowa, Adama anieckiego, który o g osy wyborców w drugiej turze wyborów b dzie walczy z Honorat Koz owsk. Równie obecny burmistrz Kargowej, Janusz K ys, w drugiej turze stanie w wyborcze szranki ze swoim imiennikiem Januszem Skopowskim. W gminie Bojad a równie konieczna jest druga tura wyborów - tutaj spotkaj si Jacek Bili ski i Grzegorz Stanis aw Doszel. Je li chodzi o radnych to s pewne zmiany w samorz dach gmin, ale nie a takie, by spodziewa si zwrotów w lokalnej polityce. Wielu radnych po raz kolejny zosta o wybranych i w wi kszo ci twarze na sesjach rad gmin i powiatów b d te same. Wyborcy stawiaj na do wiadczenie i je li nie zawiedli si na kim, to nie by o powodów, by co zmienia. Na jednym z przedwyborczych posiedze burmistrz Rakoniewic za artowa, e nie zmienia si zaprz gu, którzy dobrze ci gnie samorz dowy wóz w trakcie biegu. I chyba faktycznie co w tym jest. Wyborcy przyzwyczajaj si do pewnych stylów rz dzenia, obserwuj uwa nie poczynania, wójtów, burmistrzów, radnych i...kiedy przychodzi na to czas, a taki przyszed w a nie 12 listopada - oceniaj. Jakie cenzurki wystawili wyborcy poszczególnym samorz dowcom mo na zobaczy na stronie internetowej Pa stwowej Komisji Wyborczej - Zach cam do lektury, analizy i wyci gni cia wniosków. Teraz radnych czekaj pierwsze sesje i kolejne wybory. Przewodnicz cych rad gmin i powiatów, ich zast pców, ukonstytuuj si sk ady sta ych komisji. W powiatach wybrani zostan jeszcze starostowie. I ostro do pracy! Koniec roku zbli a si milowymi krokami, a tu trzeba jeszcze przygotowa uchwa y podatkowe i bud ety. Przed wszystkimi samorz dowcami sporo pracy. Pocz tek nowej kadencji to równie pocz tek kampanii wyborczej przed nast pnymi wyborami, które ju za cztery lata. Warto o tym pami ta ju dzi, bo gdy kampania wyborcza rozpocznie si za pó no, to mo e by o wiele za pó no... Jeszcze raz gratuluj wszystkim wójtom, burmistrzom i radnym wyboru, tym, których czekaj drugie tury ycz pomy lnej kampanii i wysokiego wyniku wyborczego. Wszystkim ycz podejmowania salomonowych decyzji - m drych, rozs dnych i przemy lanych. Niech lokalne spo eczno ci wiedz, e dokona y dobrego wyboru i b d dobrze reprezentowane. Gerard Tomiak Mimo korzystnego rachunku ekonomicznego nowa, tania zabudowa doczeka a si okre lenia slamsy. Wed ug s ownika wyrazów obcych s owo to oznacza : slumsy [slamsy] (ang. lm. slums) dzielnice wielkiego miasta o bardzo niskim standardzie ycia, z n dznymi domami, ruderami zamieszkiwanymi przez biedot wielkomiejsk. Patrz c na estetyczn zabudow, czysto i porz dek trudno si zgodzi z takim okre leniem, tym bardziej i ono dodatkowo negatywnie okre la ludzi tam mieszkaj cych. Mimo tego okre lenie takie funkcjonuje. Zapytali my kilku naszych czytelników, dlaczego u ywaj takiego zwrotu. Odpowiedzi nie by y jednoznaczne (imiona i nazwiska rozmówców do wiadomo ci redakcji). Przewa a a opinia, e taka zabudowa po prostu im si nie podoba i le kojarzy, odnosi si do wizerunku biednych dzielnic rodem z ameryka skich filmów.

5 Mieszka cy i rodzina s oburzeni- sami znale li zw oki Zw³oki na dnie jeziora cd. ze str. 1 MIESZKA CY LGINIA, RODZINA, KOLEDZY I PRZYJACIELE NIE ZGADZAJ SI Z TYM CO US YSZELI I PRZECZYTALI NA TEN TEMAT W MEDIACH, CO UPOWSZECHNIA POLICJA. Dalej w komunikacie czytamy: - W poszukiwaniach brali udzia policjanci ze Wschowy oraz pracownicy Ochotniczej Stra y Po arnej w Lginiu. Do poszukiwa zaanga- owano równie p etwonurków. Niestety poszukiwania nie przynios y efektów. Dopiero w sobot (11.11) zw oki w dkarzy znale li bior cy udzia w poszukiwaniach stra acy z OSP. Cia a le a y na dnie jeziora. Wydoby si je uda o za pomoc specjalnego sprz tu. Decyzj prokuratora zw oki obu m czyzn zabezpieczono w prosektorium. Ich sekcja wska e dok adn przyczyn mierci.- podaje komunikat. Równie radio elka poda a komunikat podobnej tre ci: Wschowa. Znaleziono zw oki m czyzn, którzy zagin li dwa tygodnie temu. Cia a wy owiono z jeziora Lgin Ma y. Policja podejrzewa, e 45 i 28 latek uton li podczas po owu ryb, ale ostateczn przyczyn wyja ni sekcja zw ok. Akcja poszukiwawcza trwa a ponad tydzie, zaanga- owani w ni byli policjanci i stra- acy oraz p etwonurkowie ze wiebodzina. W sobot topielców wy- owili stra acy z Ochotniczej Stra- y Po arnej w Lginiu. - Cia a znajdowa y si oko o 40 i 60 metrów od brzegu - powiedzia rzecznik wschowskich policjantów Marek Biedak. Przyczyn zgonu obu m czyzn wyja ni sekcja zw ok.(emi) MIESZKA CY LGINIA, RO- DZINA, KOLEDZY I PRZYJACIE- LE NIE ZGADZAJ SI ZTYM CO US YSZELI I PRZECZYTALI NA TEN TEMAT W MEDIACH, CO UPOWSZECHNIA POLICJA. W opinii mieszkañców - Prawd jest, e w dniu 31 pa dziernika wieczorem oko o godziny 19- tej 28 letni Marian Kusyk z 45 letnim koleg Edwardem Ha- a iem wybrali si owi ryby, prawdopodobnie niezbyt legaln metod. W tym dniu ostatnio widziano ich ywych. To e uton li od pocz tku by o bezsprzeczne. Wskazywa a na to wy owiona garderoba jednego z nich, wo anie o ratunek s ysza my liwy Stanis aw J. poluj cy z ambony, ze wzgl du na silny wiatr nie orientowa si z jakiego kierunku by o wo anie.- relacjonuj naszemu dziennikarzowi mieszka cy Lginia. Zorganizowana akcja poszukiwawcza rzeczywi cie trwa a ponad tydzie - tylko trzeba zaznaczy, e z przerwami. Naoczni wiadkowie twierdz zgodnie, e nikt si tak naprawd nie przyk ada do tego aby odnale cia a. - Policjanci przyjechali jak na wycieczk, pop ywali pontonem po jeziorze i na tym zako czyli swoj akcj. Stra acy z p etwonurkami byli trzykrotnie, równie bardzo krótko. Prawdziw akcj zorganizowa so tys wsi Lginia Piotr Kusyk, w której czynnie uczestniczyli: Rodak Krzysztof, R ko Zbigniew, Dominik Ha a, Zbigniew i Bogdan Wr bel, Mieczys aw Kuczkowiak Hetmanic, Artur Stefa ski, Bautel Jacek, Banaszak, Tomek Pietrzykowski, S awomir Nowak. Samodzielnie wykonali, po amatorsku potrzebny sprz t i ruszyli prymitywnymi odziami na poszukiwania. Ósmego dnia po utoni ciu znaleziono siatk do po owu ryb, która wskazywa a miejsce gdzie nale a o ich szuka. Poinformowana policja ten lad zignorowa a przyjechali po up ywie 2 godzin, p etwonurkowie penetrowali w tym miejscu jezioro i nic nie znale li. - zgodnie i z oburzeniem relacjonuja mieszka cy. - W sobot 11 listopada oko o mieszka cy wy owili cia o m odszego m czyzny, po godzinie drugiego. W tym miejscu nale- y sprostowa wypowiedzi niektórych mediów przypisuj cych sukces stra akom. O znalezieniu pierwszych zw ok wschowsk policj powiadomi przez telefon komórkowy Zbigniew Wr bel bior cy udzia w akcji, wtedy to panowie policjanci przyjechali na sygnale, z pretensjami, co poszukuj cy tam robili? Kto im na to pozwoli?- mówi mieszka cy. Zbulwersowani ludzie mówili, e by oby najlepiej wrzuci cia a ponownie do jeziora i zaznaczy dok adnie miejsce, wtedy to policja, stra z p etwonurkami przeprowadzili by poszukiwania uwie czone sukcesem. Z mieszka cami rozmawia : Z. Komolka. (fot. ZK) Komisariat Policji w Sulechowie prowadzi czynno ci w sprawie ujawnienia w dniu roku zw ok nieznanego m czyzny. Zw oki zosta y znalezione w lesie za miejscowo ci Ob otno gm. Sulechów Jest to m czyzna w wieku lat, wzrost ok. 180 cm szczup ej budowy cia a. Ubrany by w bluz z krótkim r kawem koloru khaki, spodnie d insowe koloru niebieskeigo z napisem RI- DERS oraz buty sportowe typu adidas koloru bia ego. Na g owie mai czapk bejsbolówk z napisem HAAKE BECK koloru zielonego. mier nastapi a najprawdopodobniej ok 1-3 miesi ce wcze niej. Cech charakterystyczn by o pourazowe skrzywienie nosa w lew stron. W miejscu znalezienia zw ok znaleziono rower koloru srebrno-czarnego z przerzutkami i spr ynowymi Drogowy karambol z uczestnictwem czterech aut mia³ miejsce w poniedzia³ek, 6 listopada na drodze prowadz¹cej z Wolsztyna do Rostarzewa. Na szczêœcie w skutek zdarzenia nikt nie dozna³ obra eñ, skoñczy³o siê na zniszczeniach pojazdów. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, oko- o godziny ósmej rano jad cy w kierunku Rostarzewa 31- letni mieszkaniec Sulechowa kierujacy Opelem Vectr nie dostosowa predko ci do panuj cych warunków na drodze i udzerzy w poprze- poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 5 amortyzatorami oraz skórzanym siedzeniem. Policja zwraca si z pro b o pomoc w ustaleniu to samo- ci denata. Wszelkie informacje prosz kierowa do KP w Sulechowie lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.( telefon czynny ca dob ) , lub najbli szej jednostki Policji - telefon 997 opr. Wolsztyn- Rostarzewo. Zawini opel Drogowy karambol dzaj cy go pojazd VW LT, którym jecha 22- letni mieszkaniec Stodolska. Ten z kolei najecha na ty Renualt 19 kierowany przez 22- letniego mieszka ca Rostarzewa. Ostatnim z aut bior cych udzia w zdarzeniu by Renualt Scenic (kierowany przez 43- letniego mieszka ca Rostarzewa), który zosta uderzony w ty przez Renualt 19. Do zako czenia czynno ci na miejscu zdarzenia drog zabezpieczali stra acy, oni równie zaj li si usuwaniem skutków zdarzenia - uprz tn li jezdni. Sprawca zdarzenia zosta ukarany mandatem karnym. W tym miejscu jak relacjonuj mieszka cy znale li zw oki m czyzny.

6 str. 6 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Gmina Wolsztyn Trzy samobójstwa W ostatnim czasie tj. w czwartek 9 listopada, w sobot 11 listopada oraz w poniedzia ek 13 listopada powiadomiono policj o czynach samobójczych jakie mia y miejsce na terenie powiatu wolszty skiego. W czwartek, 9 listopada przez powieszenie z yciem rozsta si 52 - letni m czyzna, mieszkaniec Wolsztyna. W sobot, 11 listopada w taki sam sposób na swoje ycie targn a si 48 - letnia kobieta, mieszkanka Obry. W poniedzia ek, 13 listopada równie przez powieszenie zycie odebra sobie 48- letni mieszkaniec Tuchorzy. We wszystkich tych przypadkach prokuratura wykluczy a obecno osób trzecich. Wolsztyn Rowery na topie Pomieszczenia piwniczne s atwym upem dla z odzieja, tym bardziej, e cz sto zapominamy o jej zabezpieczeniu. K ódka nie wystarczy. Przekona a si o tym mieszkanka ulicy S onecznej w Wolsztynie, której najprawdopodobniej w nocy z czwartku 9 listopada na pi tek 10 listopada skradziono rower. Warto strat oszacowano na 300 z. Policja po raz kolejny apeluje o zwrócenie uwagi na to, aby w piwnicach stosowa solidne zabezpieczenia, aby ka dorazowo zwraca uwag na nieznajome osoby kr c ce si w okolicach piwnic. Siedlec Sprzatali po wypadku W piatek, 3 listopada oko o godziny 09:46 zast p Ochotniczej Stra y Po arnej w Siedlcu zosta zadysponowany do wypadku samochodu dostawczego który uderzy w drzewo. Pomocy medycznej na miejscu udzieli lekarz z miejscowej przychodni. Dzia ania stra y polega y na zabezpieczeniu miejsca, usuni ciu plamy oleju z jezdni oraz usuni cie pojazdu na pobocze drogi. Odpowiedz przez s dem Dwóch nieletnich mieszka ców Sulechowa w wieku 13 i 14 lat zatrzyma a we wtorek, 7 listopada sulechowska Obrobili dom policja. Ch opcy ci, w poniedzia ek, 6 listopada w amali si i okradli dom w miejscowo ci Górzykowo, który sta pusty b d c w stanie remontu. Jak informuje Komisariat Policji w Sulechowie, ch opcy ukradli przewody elektryczne, wiertark oraz elementy oku drzwiowych. Podczas zatrzymania znaleziono skradzione przedmioty, przewody elektryczne by y ju opalone (przygotowane do sprzeda- y). Ch opcy ci, znani ju byli policji, jednak to pierwszy czyn karalny, który zosta im udowodniony. Teraz odpowiedz za niego przez s dem dla nieletnich. Karpicko. Sprawc, piecyk gazowy Piêæ osób znalaz³o siê w szpitalu W œrodê, 8 listopada dy urny Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zosta³ powiadomiony o zatruciu piêcioosobowej rodziny w Karpicku. Po przybyciu na miejsce okaza o si, i 43- letnia matka oraz jej czworo dzieci w wieku 21,16, 14 i 11 lat zatruli si najprawdopodobniej spalinami, które wype ni y mieszkanie z powodu braku odp ywu spalin przy piecyku gazowym. Rodzina zosta a przewieziona do szpitala, jak uda o nam si ustali, ich yciu nie zagra a niebezpiecze stwo. Jak bezpiecznie korzystaæ z ciep³a Zbli aj cy si sezon grzewczy stanowi pewne niebezpiecze stwo. W czasie tym zdarzaj si corocznie wypadki zwi zane z instalacjami grzewczymi. Kilka porad - podstawowe zasady post powania z urz dzeniami i instalacjami grzewczymi przedstawia Komenda Powiatowa stra y Po- arnej w Wolsztynie: - Sezon grzewczy zwi zany jest rokrocznie ze zwi kszon ilo ci po arów spowodowanych nieprawid owo ciami przy u ytkowaniu urz dze grzewczych na paliwa sta e, elektryczne i gazowe.- informuje S. nita, rzecznik prasowy wolszty skiej stra y po- arnej. - Po ary te obok strat materialnych stwarzaj powa ne zagro enie ycia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, e cz po arów dotyczy eksploatacji urz dze grzewczych w porze nocnej b d te pozostawionych bez nadzoru doros ych domowników. Najcz stszymi przyczynami zagro e i po arów z tego tytu u jest nieznajomo b d lekcewa- enie podstawowych zasad bezpiecze stwa po arowego zwi zanego z eksploatacj tych urz dze.- dodaje S. nita. Bezpieczeñstwo po arowe urz¹dzeñ i instalacji grzewczych Ogrzewanie paliwem sta³ym *Przed sezonem grzewczym nale y sprawdzi stan techniczny urz dze grzewczych i przewodów dymowych w szczególno ci czy: -nie jest zapchany przewód kominowy, -nie wyst puj uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewn trznej wyprawy komina, drzwiczek od przewodów kominowych i kana ów prze azowych, -do komina nie zosta y wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne cz ci konstrukcji budowlanych, -odleg o od palnej konstrukcji budynku od wewn trznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza ni 30 cm. -rury dymowe bez zabezpieczenia nie s przeprowadzone przez palne stropy, ciany lub dachy, -w a ciwie s pod czone paleniska do przewodów kominowych lub czy s w a ciwie w czone do przewodów wentylacyjnych -przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych nie s sk adowane palne materia y w odleg o ci mniejszej ni 0,5 m, Ogrzewanie paliwem gazowym *Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem p ynnym propan-butan Sprawne technicznie butle z gazem p ynnym powinny by ustawione w miejscach atwo dost pnych. Musz przy tym by spe nione nast puj ce warunki w odniesieniu do budynków mieszkalnych: Wewn trz budynku nie mog znajdowa si butle o zawarto ci gazu powy ej 11 kg, W ka dym mieszkaniu wewn trz budynku mog znajdowa si jednocze nie tylko 2 butle o zawarto ci gazu nie wi kszej ni 11 kg, zasilaj ce dwa odr bne odbiorniki gazowe : butle te powinny by pod czone do instalacji. Niedozwolone jest przechowywanie wewn trz budynku mieszkalnego butli nape nionej gazem i nie pod czonej do instalacji gazowej, Odleg o butli od powierzchni promieniuj cych ciep o (grzejniki, piece itp.) powinna wynosi co najmniej 1,0 m oraz wy czników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urz dze powoduj cych iskrzenie, Je eli butl umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ciance szafki nale y wykona w najni szym i najwy szym punkcie otwory te powinny by zabezpieczone siatk, Butle powinny by ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dost pem dzieci itp., Temperatura pomieszcze, w których maj pozostawa butle nape nione gazem nie mo e przekracza 35 oc, Butli i odbiorników w adnym przypadku nie wolno umieszcza w piwnicy ani w pomieszczeniach w których pod oga znajduje si poni ej poziomu terenu. Ponadto butli z gazem p³ynnym nie wolno umieszczaæ w: -szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych, -pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych, kot owniach, -gara ach i innych miejscach, gdzie znajduj si pojazdy samochodowe oraz na strychach. Podstawowe zasady bezpieczeñstwa: -wietrzenie pomieszcze w których zainstalowano przewody i urz dzenia gazowe, -nie wolno u ywa ognia gdy w pomieszczeniu czu zapach gazu, -nie wolno zastawia dost pu do butli oraz odbiorników gazu, -po zako czeniu u ytkowania odbiorników gazu zamkn wszystkie kurki gazowe. Puste butle po gazie p ynnym nale y traktowa z zachowaniem tych samych rodków ostro no ci, jak przy butlach pe nych, gdy zawieraj pary gazu. W a ciciele, zarz dcy lub u ytkownicy obiektów, w których odbywa si proces spalania paliwa sta ego, ciek ego lub gazowego s obowi zani do usuwania zanieczyszcze z przewodów dymowych i spalinowych : -z palenisk opalanych paliwem sta ym - co najmniej 4 razy w roku, -z palenisk opalanych paliwem p ynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku, -z palenisk zak adów zbiorowego ywienia i us ug gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesi cu -zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wy ej wymienionych obiektach nale y usuwa - co najmniej 1 raz w roku Urz¹dzenia ogrzewcze elektryczne *Najcz stsze przyczyny po arów ze strony instalacji elektrycznych wynikaj z nieostro no ci osób pos uguj cych si nimi, ustawiania urz dze grzejnych w pobli u materia ów palnych, na pod o- u palnym lub wadliwe ich dzia anie. W zwi zku z powy szym, aby ograniczy zagro enie po arowe ze strony eksploatacji urz dze elektrycznych nale y przestrzega nast puj cych zasad: -zachowa odleg o co najmniej 0,5 m pomi dzy oprawami o wietleniowymi a materia ami palnymi, -ustawi grzejne urz dzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub p ytach je eli odr bne przepisy nie stanowi inaczej, -bez dozoru nie pozostawia w czonych do sieci przeno nych grzejników, kuchenek, elazek i innych urz dze elektrycznych nie przystosowanych do ci g ej pracy ( z wyj tkiem grzejników akumulacyjnych), -osobom nie posiadaj cym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywa samodzielnych przeróbek i remontów urz dze i instalacji elektrycznych, -niedopuszczalne jest zak adanie instalacji prowizorycznych, niew a ciwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpo rednio na hakach, gwo dziach, owijanie lamp papierem, itp. -nale y stosowa si do polece producenta, odno nie u ytkowania i konserwacji, -nie wolno instalowa opraw o wietleniowych oraz osprz tu typu: wy czniki, prze czniki, gniazda wtyczkowe nie zabezpieczonych od pod o a palnego materia em niepalnym. Stosowanie powy szych zasad podczas wykorzystywania urz dze grzejnych zdecydowanie przyczyni si do poprawy naszego bezpiecze stwa w czasie zbli aj cego si sezonu grzewczego.

7 Gmina Babimost Wybory na BURMISTRZA BABIMOSTU P O SKA Gra yna (g osów 1214) RADNY Bernard (1225 g osów) Frekwencja % WINIKI WYBORÓW RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ, RADNYMI ZOSTALI: Dajek Ryszard (187 g osów) Delong Gabriela (218 g osów) Gorgiel Bronis aw (199 g osów) Gról Grzegorz (91 g osów) Klemt Henryk (152 g osów) Maksimczyk Ireneusz (123 g osów) Ma ycha Krzysztof (108 g osów) Mielniczak Marian (231 g osów) Paciejewski Henryk (174 g osów) Rakowski Adam (144 g osów) Rych a Danuta (166 g osów) Smolarek Wojciech (211 g osów) Spiralski Dariusz (128 g osów) Sypniewski Witold (228 g osów) Wieczorek Stanis aw (146 g osów) Gmina Bojad³a W drugiej turze na wójta wystartuj : Bili ski Jacek, 54 lat, wykszta cenie rednie, miejsce zamieszkania- Be cze, zg oszony przez KWW Nasza Gmina Bojad a, nie nale y do partii politycznej g osów. Doszel Grzegorz Stanis aw, 29 lat, wykszta cenie wy sze, miejsce zamieszkania- Bojad a, zg oszony przez KWW Grzegorza Doszel, nie nale y do partii politycznej g osów) Kandydaci do Rady Gminy Zagda ska S awomira ucja, 39 lat - Be cze (41 g osów) Piwowar Ryszard, 47 lat - Bojad a (209 g osów) Skrzypczak Aleksander, 34 lat - Bojad a (218 g osów) Borówczak Zbigniew, 47 lat - Bojad a (232 g osy) Szwajkowska El bieta, 41 lat - Bojad a (179 g osów) Szwajkowski Piotr, 42 lat - Bojad a (195 g os) abiak Czes aw, 52 lat - Pólko (33 g osów) abiak Stefan Stanis aw, 58 lat - Pyrnik (109 g osów) abiak Wac aw, 48 lat - Pyrnik (106 g osów) Wo Danuta Gra yna, 45 lat - Klenica (169 g osów) Kowalewicz Leszek, 45 lat - Pyrnik (98 g osów) Guzikowski Jerzy, 45 lat - Klenica (101 g osów) Kubik Robert, 29 lat - Klenica (127 g osów) Filipczak Stanis aw, 32 lat - Klenica (135 g osów) Utrata Teodozja, 59 lat - Siadcza (24 g osy9 Gmina Kargowa Kandydaci na Burmistrza K ys Janusz, 50 lat, wykszta cenie wy sze, miejsce zamieszkania: Chwalim, zg oszony przez KWW Kargowski Blok Wyborczy, nie nale y do partii politycznej g osów- 49,25% Sadecki Adam Bernard, 58 lat, wykszta cenie wy sze, miejsce zamieszkania: Chwalim, zg oszony przez KWW Dla Kargowej, nie nale y do partii politycznej g osów, 10,16% Skopowski Janusz, 54 lata, wykszta cenie wy sze, miejsce zamieszkania: Kargowa, zg oszony przez KWW Przyjazna Gmina Kargowa, cz onek Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 566, 23% Pawi ski Jan, 54 lata, wykszta cenie rednie, miejsce zamieszkania: Kargowa, zg oszony przez KWW Jan Pawi ski, nie nale y do partii politycznej- 433 g osów, 17,59% Do ponownych wyborów stan : Janusz K ys i Janusz Skopowski Do Rady Gminy weszli: Grabarczyk B a ej, 29 lat - Kargowa (132 g osy) Wi niewska Ewa, 46 lat - Kargowa (138 g osów) Lisiewicz Grzegorz, 51 lat - Kargowa (164 g osów) Herbik Ewa, 40 lat - Kargowa (150 g osów) Napiera a Piotr Jan, 48 lat - Kargowa (136 g osów) Kupria czyk Tadeusz, 57 lat - Kargowa (152 g osów) D umbelak Józef, 45 lat - Kargowa (219 g osów) Hamrol Gra yna, 44 lat - Kargowa (195 g osów) Tarnowski Bronis aw, 50 lat - Kargowa (265 g osów) Wróblewska Danuta, c. Edwarda, 41 lat - Kargowa (139 g osów) Mendak Roman, 43 lat - Chwalim (145 g osów) D bicka Barbara Anna, 52 lat - Karszyn (50 g osów) Pocz tek Stanis aw, 45 lat- Smolno Wielkie (107 g osów) Zawadzki Marian Marek, 44 lat - Smolno Wielkie (82 g osy) Lewandowska Maria, 65 lat - Smolno Wielkie (123 g osy) Internet jest gro ny NAPALONY - takim nickiem pos³ugiwa³ siê 25 - letni mê - czyzna, organista w powiecie zielonogórskim- intormuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp latek przez internet poszukiwa znajomo ci z m odymi kobietami. Na jego internetowy anons odpowiedzia a 17 - letnia uczennica z Zielonej Góry. Kontaktowali si g ównie przez internet, ale po jakim czasie wymienili numery telefonów i zacz li do siebie dzwoni. W ko cu umówili si na spotkanie w internacie, w którym dziewczyna mieszka a. Na spotkaniu okaza o si, e rzeczywisto jest zupe nie inna ni to, co m czyzna pisywa w internecie i jak tam siebie przedstawia. Zamiast mi ej znajomo ci dziewczyn spotka o upokorzenie latek nie odpowiada jej wyobra eniom. Ju na pocz tku spotkania m czyzna rzuci si na ni i zgwa ci.dziewczyna by a w szoku.zdarzenie wysz o na jaw dzi ki siostrze, która wiedz c o tym co zasz o zg osi a spraw zielonogórskiej Policji. Pokrzywdzona poda a szcze- poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 7 Zgwa³cona przez organistê gó owy rysopis, dzi ki temu i podj tym natychmiast czynno ciom operacyjnym w ci gu 48 godz. policjanci ustalili personalia gwa ciciela i zatrzymali go w Policyjnej Izbie Zatrzyma. Gwa cicielem okaza si 25 - letni m czyzna, zatrudniony w jednej z podzielonogórskich miejscowo ci jako organista. M czy nie postawiono zarzut zgwa cenia, za co grozi mu kara pozbawienia wolno ci do 10 lat. Ta sprawa jest przyk adem jak niebezpieczne mog by znajomo ci zawierane przez internet. Cz sto okazuje si, e osoba przedstawiaj ca si jako mi a i sympatyczna, ma z e zamiary. Niestety szczególnie osoby m ode korzystaj ce z internetu, pragn ce pozna w ten sposób nowych przyjació, bardzo cz sto o tym zapominaj.- informuje KWP. PAMI TAJMY: - lepiej nie spotyka si samotnie z nieznanymi osobami, - na spotkana umawia si w miejscach publicznych, gdzie jest du o ludzi i których w razie potrzeby mo emy prosi o pomoc, - uprzed my tak e swoich znajomych o tym, e planujemy takie spotkanie, poinformujmy ich o miejscu tego spotkania i ustalmy jaki znak, sygna, który powinien ich zaniepokoi, np. fakt, e o ustalonej wcze niej godzinie nie zadzwonimy z informacj, e wszystko jest w porz dku; wtedy w razie potrzeby b d mogli zareagowa, - przed spotkaniem postarajmy si zebra jak najwi cej informacji o osobie, z któr mamy si spotka, np. nr telefonu, miejscowo w której mieszka. Pami tajmy, e internet mo e by znakomitym miejscem do poznawania nowych ludzi, ale trzeba to robi rozs dnie i z g ow.- przestrzega KWP. Wolsztyn- Rostarzewo. Wypadek na krajówce Trzy osoby w szpitalu W czwartek, 16 listopada na drodze prowadzacej z Wolsztyna do Rostarzewa- na wysokoœci skrzy owania na T³oki, mia³o miejsce zdarzenie drogowe. W wypadku bra³y udzia³ dwa auta: Toyota zarejestowana w powiecie ³ódzkim oraz VW na grodziskich numerach rejestracyjnych. Miejsce zdarzenia zabezpiecza zast p Jednostki Ratowniczo - Ga niczej Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. - Dzia ania zast pu polega y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji oleju który wyciek z rozbitych pojazdów. Poszkodowane zosta y trzy osoby które przetransportowano karetk do szpitala. Przyczyn wypadku ustali Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie.- informuje komenda stra y. fot. KPPSP

8 str. 8 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Ukradli trzy auta, uciekali przez dwa województwa Poœcig za zbiegami Karpicko. W sprawie makabrycznie trzymanych psów interweniowa y s u by Krzywda zwierz¹t - W rod, 8 listopada na terenie jednej z prywatnych w posesji w Karpicku, w trakcie wykonywania czynno ci s u bowych policjanci sekcji prewencji i Stra Miejska ujawnili dwa psy, których wygl d zewn trzny wskazywa na zn canie si nad zwierz tami- informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmielewska. Zwierz ta utrzymywane by y w niew a ciwych warunkach bytowych. Jeden z nich trzymany by na uwi zi, co uniemo liwia o mu niezb dny ruch. Psy zosta- y zabrane. Wobec w a ciciela psów wszcz to post powanie karne. - Zgodnie z art. 35 ust. z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Ochronie Zwierz t, wobec sprawcy mo e by mo e by zastosowana sankcja w postaci grzywny, kary ograniczenia b d pozbawienia wolno ci do lat 2. S d mo e orzec przepadek zwierz t, jak równie tzw. nawi zk, kwot pieni n na rzecz ochrony zwierz t.- informuje nadkom. Julia Chmielewska. We wtorek, 14 listopada dwaj mê czyÿni w wieku 29 i 30 lat, odbywaj¹cy karê pozbawienia wolnoœci w Zak³adzie Karnym w G³ogowie zbiegli z wolsztyñskiego zak³adu pracy. M czy ni ukradli samochód marki Fiat 126p zaparkowany przy ulicy eromskiego i odjechali. Dostali si na teren jurysdykcji Komisariatu w Sulechowie, tam porzucili w kompleksie le nym malucha a ukradli Fiata Uno. Zatrzymali si w miejscowo ci Nowy wiat (okolice Cigacic), tam porzucili wcze- niej skradzionego fiata i wymienili na kolejnego Fiata Uno. W po cigu za zbiegami wzi li udzia policjanci trzech komend: Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, Komisariatu w Sulechowie oraz Komendy Powiatowej w arach. Na terenie województwa lubuskiego m czy ni zostali ujeci. - Artur K. lat 29, zamieszka y w arach oraz Przemys aw J. lat 30 zamieszka y w Legnicy mieli wyra on zgod na prac poza zak adem karnym. Pracowali w zak adzie przetwórstwa drobiu, gdzie codziennie zawozi ich i stamt d odbiera bus z zak adu karnego. Przest pcy uciekli w a nie z za- k adu, w którym pracowali. Po ucieczce ukradli Fiata 125p, którym dojechali do Zielonej Góry. Tam skradli kolejny samochód, tym razem Fiata Uno. Dojechali do ar, na rogatkach zostali zauwa eni przez patrol policji. Policjanci ruszyli w po cig za zbiegami. Uciekinierzy, chc c zmyli po cig porzucili pojazd. Policjanci sprawdzili miejsca, w których mogli ukry si zbiedzy. Sprawcy zostali zatrzymani w mieszkaniu nale cym do kolegów jednego z nich. Zatrzymani m czy ni próbowali wprowadzi w b d zatrzymuj cych ich policjantów, podaj c dane swoich kolegów przebywaj cych na wolno ci. Zatrzymani m czy ni posiadali bogate kartoteki kryminalne : Artur K. by 18- krotnie notowany za kradzie e pojazdów, w amania, gro by karalne i inne przest pstwa kryminalne. Kar pozbawienia wolno- ci odbywa od lutego 2002 za w amania, kradzie e. Przemys aw J lat razy notowany zak adzie karnym przebywa za rozbój, kar pozbawienia wolno ci mia odbywa do roku informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Uciekinierzy odpowiedz za 2 kradzie e pojazdów oraz ucieczk z zak adu karnego. Za samouwolnienie, zgodnie z art Kodeksu Karnym grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolno ci, kradzie pojazdu zagro ona jest kar do 8 lat pozbawienia wolno ci.- informuje komenda. Gmina Kolsko Wyniki wyborów na Wójta Matysik Henryk Szczepan, 50 lat, wykszta cenie wy sze, zamieszka y: Kolsko, zg oszony przez KW S Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko, nie nale y do partii politycznej - (885 gósów) - 73,69% Skorupi ska Ma gorzata Barbara, 45 lat, wykszta cenie wy- sze, zamieszka a: Kolsko, zg oszona przez KWW Solidarni bez granic, nie nale y do partii politycznej - (316 g osów) - 26,31% Do Rady Gminy weszli: K ys Jan Roman, 56 lat - Jesionka (41 g osów) Surwi o Iwona, 39 lat - U cie (23 g osy) Rybarczyk Marek Eugeniusz, 47 lat - Kolsko (219 g osy) Szyma ski Stanis aw Adam, 47 lat - Kolsko (171 g osy) Walkowiak Zdzis aw, 56 lat - Kolsko (165 g osy) Matysiak Agnieszka, 30 lat - Kolsko (145 g osy) Cie lik Danuta, 51 lat - Konotop (169 g osów) Kaminiarz Barbara, 44 lat - Konotop (157 g osy) Ulrich Eckhard Rudolf, 67 lat - Konotop (141 g osy) M czka Urszula Anna, 45 lat - Konotop (131 g osy) Ole niewicz Jan, 62 lat - Konotop (136 g osy) Zygmuntowicz Tomasz, 20 lat - Lipka (37 g osy) Relich Leszek, 55 lat - Konotop (37 g osów) Buchowiecki Marek, 42 lat - Tyrszeliny (28 g osów) Mi ko Jan, 52 lat - S awocin (bez g osowania) Gmina Przemêt Frekwencja na terenie gminy Przem t wynios a 54,55% Wyniki wyborów na wójta gminy Przem t Kandydaci na wójta gminy Przem t: Dorota Maria Gorzelniak, lat 46, wykszta cenie wy sze zg oszona przez Komitet Wyborczy PSL, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, nie nale y do partii politycznej g osy (66,56% g osów) Janusz Zaj c, lat 49, wykszta cenie wy sze, zg oszony przez KWW Porozumienie dla Gminy i Powiatu, cz onek Sojuszu Lewicy Demokratycznej g osów (33,44% g osów) Wyniki g osowania na wójta w poszczególnych obwodach Wyniki wyborów do Rady Powiatu Wolszty skiego: Skorupka Stanis aw, lat 50, zam. Mochy - otrzyma 467 g osów. Silski Mariusz, lat 30, zam. Wolsztyn - otrzyma 406 g osów. Fr ckowiak Jaros aw, lat 36, zam. B otnica - otrzyma 141 g osów. Zaj c Janusz, lat 49, zam. Bucz - otrzyma 567 g osów. Wyniki wyborów do Rady Gminy Przem t: MACIEJEWSKI Tomasz, lat 28, zam. Bucz ( 257 g osów) DOMINIAK Jerzy, lat 58, zam. Barchlin (243 g osów) NOWAK Marian Józef, lat 60, zam. Popowo Stare (170 g osów) DRGAS Zygmunt, lat 59, zam. Kluczewo, (250 g osów) RADEMACHER Jan, lat 42, zam. Przem t, (381 g osów) RIMKE Aldona, lat 37, zam. Przem t, (340 g osów) OLBI SKI Józef, lat 51, zam. Perkowo (261 g osów) MINDAK Dariusz, lat 42, zam. Mochy, (319 g osów) ROZYNEK Leon, lat 55, zam. Mochy, (385 g osów) SZUBERT Jacek, lat 41, zam. Solec (183 g osów) KUCZYK Krzysztof, lat 47, zam. Kaszczor, (290 g osów) RADEMACHER Arkadiusz, lat 30, zam. B otnica (171 g osów) HIBNER Tomasz Adam, lat 67, zam. Wiele (188 g osów) WOJTKOWIAK Krzysztof, lat 45, zam. Starkowo (226 g osów) KLECHA Zenon Stanis aw, lat 68, zam. Nowa Wie, (221 g osów) - Gmina Siedlec Frekwencja w gminie Siedlec wynios a 50,6 %. Spo ród kandydatów na wójta najwi cej g osów uzyska Adam CUKIER (60% z wa nie oddanych g osów). Andrzej WITA uzyska 1769 g osów Na radnych Rady Gminy Siedlec wybrani zostali: Horowska Jolanta Maria (259 g osów) led Eugeniusz (311 g osów) Ha uszczak Marek (150 g osów) Szukalski Jan (205 g osów) Mi ko Stefan (219 g osów) Reiman Florian Leonard (124 g osy) Janusz Zbigniew (265 g osów) Mickiewicz Piotr (377 g osów) Szerment Krzysztof (259 g osów) Reginia Wies awa (127 g osów) Ka mierczak Andrzej (180 g osów) Piechowiak Krzysztof Tadeusz (bez g osowania) Rzepa Genowefa (119 g osów) Tomalik Maciej Andrzej (170 g osów) Weil Ewa Wies awa (150 g osów)

9 Ja yniec. Zdemolowa samochód S¹siedzka nienawiœæ O tym, jak groÿne mog¹ okazaæ siê k³ótnie s¹siedzkie przekona³ siê mieszkaniec gminy Kargowa. W œrodê, 15 listopada 51 - letni mê czyzna z gminy Kargowa zdemolowa³ samochód osobowy marki Fiat 126p. Przebi³ cztery opony, oderwa³ lusterka, antenê, zdemolowa³ deskê rozdzielcz¹ i tapicerkê auta. DROGOWE POMYS Y Temat polskiej infrastruktury, a w³aœciwie jej brak jest wci¹ i pewnie d³ugo jeszcze bêdzie aktualnym. Pocz¹tkowo za art (przyznam, e ma³o fortunny) uzna³am informacjê o tym, e projekt budowy nowych autostrad na rok 2007 obejmuje A 6 km. S¹dzi³am, e to jakaœ pomy³ka rzêdu dziennikarskich kaczek, ale gdy wzmiankê na ten sam temat us³ysza³am w kilku kolejnych blokach informacyjnych, to nie mia³am prawa nawet marzyæ o prezenterskim przejêzyczeniu czy te o moich w³asnych omamach s³uchowych. W tym jednak momencie najmniej obchodzi mnie ogólnopolska skala problemu drogowego. W ko cu tyle co mi wiadomo na terenie powiatu wolszty skiego i okolic nie planuje si budowy - nazwijmy j - sporoinwestycyjnej. Na razie wszystko sprowadzi o si do przygotowania sobie gruntu do wyborów samorz dowych z br. Jestem szczerze zafascynowana ró norodno ci realizacji, jak wykaza y poszczególni w odarze danych regionów. Sta y bohater moich felietonów - wójt Gminy Siedlec - zdecydowa si na minimalne wype nienie obietnic o zwi kszeniu liczby dróg w Kopanicy. W tym konkretnym przypadku o wybrukowanie ulicy Handlowej. Tym bardziej zorientowanym nie musz chyba dodawa, e nazwanie króciutkiego odcinka ulic jest ju do du ym nadu yciem j zykowym. Nadal nie uko czono 2 po owy ulicy Szkolnej ani te nie rozpocz to ulicy S onecznej. Wolsztyn - kilkunastotysi czne miasto znane ju szerzej ze swoich parowozów z muzeów Roberta Kocha i Marcina Ro ka mo e nie boryka si z tymi samymi trudno ciami komunikacyjnymi, co prowincjonalne miejscowo ci, a jednak! Spraw garbów na odcinku skrzy owania z Nia kiem do wiaduktu, b d cych wynikiem wieloletnich ju kolein, rozwi zano przyznaj - oryginalnie. ci to je za pomoc - przypuszczam - ci kiego sprz tu, którego nazwy nie ukrywam nie znam. Pozostawiona po nich powierzchnia tzw. tarki, w której to zag bieniach padaj cy na pocz tku listopada nieg i marzn cy deszcz tworzy y równ tafl cienkiego lodu. Chyba nie trudno si domy li, jakie stwarza to zagro enie dla u ytkowników drogi. Mieszka cy okolic Rostarzewa Gmina Rakoniewice. Inwestycja w Ratajach Sprawa zosta a zg oszona wolsztynskiej policji. Jak si okaza o zniszczenia spowodowane by y k ótni s siedzk. Straty powsta e w skutek uszkodzenia mienia oszacowano na 150 z otych. Skierowany zosta ju wniosek do S du Grodzkiego o ukaranie sprawcy czynu. i Rakoniewic powinni by dumni, by dojecha do tych miejscowo ci nale y jedynie pokona kilka drogowych uskoków. Te odcinki s w trakcie remontu. Nale y doda, e do specyficznego. Na czym polega owa specyfika? Otó restaurowanie starej nawierzchni nabiera charakteru ci gu szeregowego, który uj naj atwiej: m nowego asfaltu - uskok m nowego asfaltu - uskok i tak mniej wi cej do przejazdu kolejowego, za którym rozpoczyna si infrastrukturalny raj d u szy odcinek odnowionej drogi. Tylko dziwnie przypomina on jezdnie na terenach Górnego l ska z charakterystycznymi t pni ciami. Dla zainteresowanych opisanym przeze mnie ci g nowej nawierzchni i uskoków jest zupe nie nie oznakowany. Tzn. - przepraszam - oznakowany, ale troch w skrótowej formie, gdy tu przed rozpoczynaj cymi si robotami drogowymi postawiono znak: BRAK OZNA- KOWANIA sprawa, wi c wydaje si w wietle formalnym za atwiona. Tak to po krótce wygl da odwieczny k opot, który na swe rozwi zanie poczeka zapewne do nast pnych i jeszcze nast pnych wyborów samorz dowych czy parlamentarnych. Przecie zawsze wa niejsza jest wymiana sto ków na szczeblach urz dniczych ni potrzeby obywatelskiego parteru. Idalia Powstaje droga Budowa drogi polega b dzie na u o eniu asfaltu na d ugo ci 287 m i szeroko ci 5,5m. Dodatkowo zostan wykonane wjazdy o cznej powierzchni 480 metrów kwadratowych. Prace wykonywane s na zlecenie Powiatowego Zarz du Dróg w Grodzisku Wlkp. przy 50% partycypacji Gminy Rakoniewice. Brak dróg na wsiach to g ówna bol czka wielu gminnych samorz dów. poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 9 Gmina Rakoniewice BURMISTRZEM RAKONIEWIC WYBRANY ZOSTA Sieradzan Józef Jerzy - uzyska poparcie 76,96%. Drugi kandydat Minkowski Adam Stanis aw - uzyska poparcie 23,04%. Radnymi Rady Miejskiej w Rakoniewicach zostali: Basi ski Dariusz, 29 lat- (303 g osów) Bazan W adys aw, 49 lat- (192 g osów) Borowski Wies aw, 50 lat- (174 g osów) Cha upka Bronis aw, 62 lat - (704 g osów) Cielecka Gabriela Teresa, 56 lat (295 g osów) Fr ckowiak Grzegorz, 46 lat - (152 glosów) Janowski Wiktor, 68 lat - (132 g osów) Konieczny Karol, 36 lat - (180 g osów) Kotlarski Zenon, 59 lat - (184 g osów) Krawczyk Krzysztof, 38 lat - (599 g osów) Ma kowiak Marek, 45 lat - (578 g osów) Olejnik S awomir, 29 lat - (130 g osów) Pajchrowski Tomasz, 41 lat - (209 g osów) Probst Teresa, 54 lat - (124 g osów) Tomiak Gerard, 32 lat - (557 g osów) Radnymi Rady Powiatu zostali: Basi ski Miros aw Willmann Gra yna Pluta Ludwik Zgai ski Mariusz Gmina Trzebiechów Kandydaci na Wójta Cyga ski Zbigniew W adys aw, 56 lat, wykszta cenie wy- sze, miejsce zamieszkania: Radowice, zg oszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, cz onek Sojuszu Lewicy Demokratycznej- 375 g osy, 30,66% Drobek Stanis aw, 58 lat, wykszta cenie wy sze, miejsce zamieszkania: Ledno, zg oszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorz d 2006, nie nale y do partii politycznej g osy, 69,34% Do Rady Gminy weszli Kawalka Andrzej, 58 lat - Trzebiechów (133 g osy) Oki czyc Krzysztof, 51 lat - Trzebiechów (155 g osy) Staszak Izabella Ewa, 48 lat - Trzebiechów (147 g osy) Urba ski Ryszard, 52 lat - Trzebiechów (124 g osy) Siwek Maria Irena, 33 lat - G bice (31 g osy) Sienkiewicz El bieta Ewa, 50 lat - Borek (31 g osy) Ma kowiak Jan W adys aw, 34 lat - G uchów (78 g osy) wiertniewicz Rafa, 31 lat - G uchów (92 g osy) Le niewski Wojciech, 50 lat - Ledno (31 g osy) wirko Miros aw, 48 lat - Podlegórz (55 g osów) Bielewicz Marek Zygmunt, 47 lat - Radowice (46 g osów) Waszkowiak Gra yna, 47 lat - Swarzynice (75 g osów) Raczykowska Gra yna, 48 lat - Swarzynice (75 g osów) Gajor Bart omiej Dominik, 25 lat - Swarzynice (89 g osów) KRZEPIELÓW. Wykonali cz ciow rozbiórk Pa³ac grozi zawaleniem Wykonano czêœciow¹ rozbiórkê - do I stropu pa³acu w Krzepielowie, gdy ruina ta grozi³a zawaleniem. Wykonawc¹ robót by³a firma Ca³ek Us³ugi Budowlane i Instalacyjne ze S³awy. Koszt zadania wyniós³ z³ brutto. Tyle na ten temat na stronie Z zabytkowego pa acu w Krzepielowie zosta a kupa gruzu. Urz dnicy z Gminy S awa wydali wyrok na ten obiekt. Rzeczywi cie, pa ac by w takim stanie, e w ka dej chwili móg run. Budowl od d u szego czasu nikt si nie zajmowa, z roku na rok stan by coraz gorszy. Gmina za wykonan cz ciow rozbiórk zap aci a z. Roboty te polega y na zburzeniu jednej kondygnacji- nie ma to nic wspólnego z rozbiórk. Trzeba doda, e w bezpo rednim s siedztwie mieszkaj ludzie, i nadal obiekt nie jest nale ycie zabezpieczony. Z. Komolka

10 str. 10 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Gmina S³awa W gminie S awa uprawnienia do oddania g osu mia o 9316 osób, wa nych g osów na radnych oddano 4222, jest to ok. 45% uprawnionych. Do Rady Miejskiej w S awie tak jak w ubieg ej kadencji zosta o wybranych 15 radnych. NA FOTEL BURMISTRZA WYSTARTOWA O CZTERECH KANDY- DATÓW W g osowaniu na wybór burmistrza S awy oddano 4226 wa nych g osów, oko o 45% uprawnionych. Podzia g osów by nast puj cy: Marek Boryczka - KWW Razem w Przysz o g osy Krzysztof Kliber- KWW Gminny Ruch Spo eczny- 420 g osów Krzysztof Olczyk- KWW Post powa Gmina g osów Wymagan liczb g osów 2541 uzyska Cezary Sadraku a i tym samym po raz trzeci zasi dzie na fotelu burmistrza w S awie. MANDATY RADNYCH OTRZYMALI: KW PSL - 2 mandaty Aleksander Pola ski (255 g osów) Tadeusz Skrzeczy ski (98 g osów) KW Lewica i Demokraci - 1 mandat Wanda Kielman (85 g osów) KW Samoobrona RP- 1 mandat Dorota Kamila K y (89 g osów) KWW Dobra Gmina - 8 mandatów Mieczys aw Boks (329 g osów) Teresa Adamczewska Smekta a (208 g osów) S awomir Mazur (130 g osów) Leszek Or owski (128 g osów) Stanis aw Pyziak (180 g osów) Lidia Rudnicka (348 g osów) El bieta Sowi ska (89 g osów) Bo ena Wojciech (119 g osów) KWW Gminny Ruch Spo eczny 1 mandat- Marek Ci y ski (83 g osy) KWW Razem w Przysz o 2 mandaty- Gra yna elichowska (135 g osów) Wiktoria Papadiuk (342 g osy) Gmina i Powiat Wolsztyn Frekwencja 49,31% uprawnionych do g osowania. W bezpo rednich wyborach na Burmistrza najwi cej g osów uzyska Andrzej Rogozinski 68,30%. Pozostali kandydaci: W. Kazubski 16,23%, P. Krajewski 9,36%, M. Chojnacki 6,12%. Radnymi Rady Miejskiej w Wolsztynie zostali: 1. Bocer Krzysztof (142 g osów) 2. Chrzanowski W odzimierz Jerzy (107 g osów) 3. Czeszak Krzysztof (109 g osów) 4. Janik Antoni (137 g osów) 5. Wojciechowski Maciej (178 g osów) 6. Kazubski Wojciech (231 g osów) 7. Lisiewicz Krzysztof (219 g osów) 8. Stasiewicz Maria (121 g osów) 9. Stempin Jan (123 g osów) 10. Tuchocka Bogus awa Kazimiera (161 g osów) 11. Bajon Barbara (281 g osów) 12. Ceglarek Stanis aw (235 g osów) 13. Daleki Lech (107 g osów) 14. Ga zowski Tadeusz (221 g osów) 15. Nitschke Andrzej Henryk (133 g osów) 16. Rogozinski Andrzej (626 g osów) 17. Jakowczyc Aleksander (230 g osów) 18. Matysik Ryszard (146 g osów) 19. Szewczyk Zdzis aw (126 g osów) 20. Tomiak Tomasz (159 g osów) 21. Zembrowski Marian (113 g osów) Radnymi Rady Powiatu zostali: 1. Fr ckowiak Jaros aw (141 g osów) 2. Silski Mariusz (406 g osów) 3. Skorupka Stanis aw (467 g osów) 4. Zaj c Janusz (567 g osów) 5. Cukier Adam (551 g osów) 6. Le nik W adys aw (340 g osów) 7. Surowi ska Anna (377 g osów) 8. Wita Andrzej (653 g osów) 9. Andrys Roman Franciszek (457 g osów) 10. Kozio ek Jan Aleksander (371 g osów) 11. Kurp Ryszard (996 g osów) 12. Mrozkowiak Janusz (464 g osów) 13. Orlikowski Mieczys aw (329 g osów) 14. Piasek Krzysztof Zenon (275 g osów) 15. Ptak Szymon (410 g osów) 16. Rubach Leszek (415 g osów) 17. Skrobisz Jacek Józef (290 g osów) Kaszczor. Mieszka cy nie zgadzaj si Uci¹ liwe s¹siedztwo W poprzednim wydaniu naszej gazety, publikowali my pismo, które redakcja otrzyma a od firmy D bowa Polska, a odnoszaca si do skarg mieszka ców Kaszczoru s siaduj cych z zak adem nale cym do tej firmy. Po ukazaniu si materia u prasowego, mieszka cy przedstawili równie pismo, w którym nie zgadzaj si tre ci wyja nie firmy. Oto list: Kaszczor, Do Redakcji Gazety Dzie po Dniu Odnosz c si do pisma, artyku u Uci liwe S siedztwo, który ukaza si w gazecie przedstawia opini kierownictwa zak adu Spoiw Candi- odnosz c si do opinii osobi cie. Od chwili powstania naszych domów to jest przesz o 22 lata yli my spokojnie gdy zak adem rz dzi a Stolarstwo Koszykarskie Spó dzielni Pracy- ostatni w a ciciel. Gdy w 1995 r. p. Markiweicz kupi zak ad zacz go modernizowa, wstawi dwa traki pionowe- zacz y si problemy, odczuwalne by y i s do dnia dzisiejszego drgania i wibracje. Po wielokrotnej interwencji w dn r przeprowadzone by y pomiary drga i wibracji przez Pracownie bada rodowiskowych Eko-Invest, które w tym dniu tj wykaza y minimalne drgania a by a to sobota. O tym, e b d badania p. Markiewicz i kierownik Lehman byli powiadomieni i si do tego przygotowali. Przed przyjazdem pracownika badajacego, kierownik zak adu p. Lehman zwo a zebranie i przekaza pracownikom aby maszyny i ludzie pracowali tak, aby by o jak najmniejsze obci enie maszyn, by drgania i wibracje by y jak najmniejsze. Osoby zainteresowane tj. mieszka cy pobliskich domów byli w zak adzie w chwili pomiarów i stwierdzili, i praca maszyn i ludzi w tym dniu by a bardzo niewydajna. W dniach przed pomiarami i po pomiarach wstrz sy i drgania by y odczuwalne i widoczne oko o 80%. Pan Markiewicz (przyp. red. w skierowanym pi mie, opublikowanym w poprzednim wydaniu) odniós si, i z chwila zakupi zak adu w dokumentach wiata, w której s traki by a hal przetarcia. Pracowa em w tym zak adzie 17 lat i zawsze by a to Obra - Wolsztyn. Prawie cztery tysi ce ro lin Wiêcej zieleni Od wtorku, 14 listopada do czwartku 16 listopada trwa³y nasadzenia drzew i krzewów wzd³u œcie ki rowerowej prowadz¹cej z Nia³ka Wielkiego do Obry. 420 sadzonej drzew i oko³o krzewów na rzecz gminy Wolsztyn przekaza³o nadleœnictwo. Gmina w³asnymi si³ami dokona³a nasadzeñ. Równie w samym Wolsztynie, na przeciw przychodni trwa y prace przy uporz dkowaniu zieleni. Nawieziono ziemi, któr wyrównano teren tak, aby ju wczesna wiosn zasia traw. Wszystko po to, aby teren gminy z roku na rok stawa si pi kniejszy. wiata do sk adowania materia u. Pan Markiewicz widocznie zapomnia, e w wiacie tej nie by o stanowisk na traki, dopiero z chwil wej cia p. Markiewicza zacz to burzy szczyt wiaty i kopa wykopu pod osadzanie traków, jak równie ich betonowanie - sam przy tym pracowa em. (...) Budynek, który powsta 20 metrów od zak adu stoi dopiero 3 miesi ce, jest budynkiem w stanie surowym i bez dachu. W takiej sytuacji nie mo na sugerowa, e w a ciciel nie zg asza adnych uwag poniewa go tam nie ma, uwagi b d w chwili zamieszkania. Nast pnie sprawa ha asu. Otó w 2004 r. po kontroli Ochrony rodowiska emisja ha asu przekracza a ustalony poziom dopuszczalny dla Zak adu Drzewnego, zak ad zosta ukarany kar pieni n. Badania zosta y przeprowadzone bez wiedzy zak adu. Natomiast badania w dn by o przeprowadzone z powiadomieniem zak adu, w tym czasie by y wy czone wszystkie urz dzenia które robi y du y ha as i badanie wykaza o brak przekraczania norm. Po odje dzie osób badaj cych urz dzenia, które mog y by niekorzystnie wp ynac na wynik bada. O ha asie w porze nocnej od do 6.00 powiadomiona by a policja. W tej sprawie policja skierowa a wniosek do S du grodzkiego o zak ócanie ciszy nocnej przeciwko zak adowi Spoiw - Candi i kierownikowi Lehmanowi. S d w dn r uzna, i kierownik zak adu produkcyjnego Spoiw - Candi dopu ci do u ywania urz dze czym zak óca spokój nocy. Zosta ukarany grzywn. Mimo uznania winy w dalszym ci gu w porze od do 6.00 nadal s s yszane maszyny i urz dzenia, które pracuj w nocy. Gdyby ha as nie zak óca spokoju nocnego tak jak przedstawia to zak ad, to s d nie uzna by winy. Podpisani czterej mieszka cy Kaszczoru (do wiadomo ci redakcji) Do listu do aczono kserokopi wyroku nakazowego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pa dziernika 2006 r. mówi cy o uznaniu winy Piotra Lehmana, który w okresie od 20 do 27 lipca 2006 r w godzinach w Kaszczorze przy ul. Cysterskiej, b d c kierownikiem zak adu produkcyjnego Spoiw - Candi dopusci sie u ywania urz dzenia, czym zak óci spoczynek nocny (...).

11 Kargowa. Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Kargowa w bowlingu Zwyciê yli najlepsi W sobotê, 4 listopada na krêgielni w Zielonej Górze odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Kargowa w krêglach. O puchary ufundowane przez burmistrza Janusza K³ysa walczy³o 40 zawodników (21 pañ i 19 panów) w trzech kategoriach: kobiety, mê czyÿni oraz punktacja dru ynowa. Organizatorem imprezy rekreacyjno-sportowej by³ ZNP (Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego oddzia³ Kargowa- p. Gra yna Omieczyñska) przy wspó³pracy z p. Arturem Kustoszem. Klasyfikacja indywidualna kobiet: Maria Rajewska 109 Imiejsce, Regina Rafi ska 104 II, Gra yna Omieczy ska 83 III, Aneta Brychcy 81 IV, Renata Domagalska 79 V, Ewa Herbik 78 VI, Magdalena urawiecka 76 VII, Jadwiga Kozio- ek 76 VII, Barbara Kornaszewska 73 IX, Alicja Zbaraszczuk 71 X, Katarzyna Kania 64 XI, Ma gorzata Karamara 61 XII, Ewa Gwó d 60 XIII, Anna Strusik 59 XIV, Bar- bara Hemmerling 51 XV, Barbara Pajcz 50 XVI, El bieta Klementowska 47 XVII, Stanis awa Cie likowska 47 XVII, Rozalia Omieczy ska 45 XIX, Magdalena Sierotnik 44 XX, Kalina Karamara 43 XXI Klasyfikacja indywidualna m czyzn: Artur Kustosz 172 I, Andrzej Omieczy ski 127 II, Marcin urawiecki 121 III, Hans-Werner Buenger 111 IV, Jaros aw Kozio ek 107 V, Adam Jaworski 105 VI, Marek Juchno 103 VII, Jaros aw Herbik 95 VIII, Marcin Pajcz 91 IX, Piotr Brychcy 90 X, Zbigniew Pietek 89 XI, Roman Mednak 83 XII, Grzegorz Gwó d 82 XIII, Szczepan Zbaraszczuk 82 XIII, Mieczys aw Szara ski 81 XV, Tadeusz Radwa ski 78 XVI, Leszek Zemankiewicz 76 XVII, Bogdan Klementowski 67 XVIII, Janusz K ys 64 XIX. W klasyfikacji dru ynowej zwyci stwo odnios a dru yna w sk adzie: Regina Rafi ska, Rozalia Omieczy ska, Hans-Werner Buenger oraz Artur Kustosz wynikiem 432 pkt., na II miejscu uplasowa a si dru yna : Gra yna Omieczy ska, Ewa Herbik, Andrzej Omieczy ski i Jaros aw Herbik- 383 pkt., natomiast III miejsce zdobyli: Alicja Zbaraszczuk, Magdalena urawiecka, Szczepan Zbaraszczuk i Marcin urawiecki 350 pkt. opr. W czwartek, 9 listopada w wolsztynskim szpitalu mia³a miejsce uroczystoœæ przekazania nowego sprzêtu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. W uroczystoœci oprócz w³adz szpitala wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz powiatu wolsztyñskiego oraz poszczególnych gmin powiatu: Wolsztyn, Siedlec, Przemêt. Wœród goœci obecny by³ równie pose³ Stanis³aw Piosik. Nowoczesny aparat RTG dla poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 11 Wolsztyn. Przekazanie nowego sprz tu Wzbogacili szpital z o y Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Jerzy Miadzio ko, podkre laj c jednocze- nie, e wydane pieni dze z pewno ci s dobrze spo ytkowane, a zakupiony sprz t s u y wszystkim pacjentom. Przekazanie rentgena sta o sie równie okazj do oficjalnego otwarcia g ównego wej cia szpitala oraz podjazdu dla karetek ratownictwa medycznego do Izby Przyj. - Koszt inwestycji wraz z nowymi schodami g ównego wej cia wyniós oko o z. Wykonano równie parking, podjazd dla Gmina Wolsztyn. Podsumowanie XI edycji konkursu Piêkna Wieœ W pi¹tek, 3 listopada mia³o miejsce podsumowanie XI edycji konkursu Piêkna Wieœ. To ju XI edycja konkursu. Konkurs jest organizowany od 1996 roku. Organizatorami tegorocznego konkursu byli Burmistrz Wolsztyna oraz Powiatowy Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Wolsztynie. - Celem konkursu jest uczynienie naszych wsi miejscowo ciami zadbanymi i uporz dkowanymi z funkcjonaln, adn, otoczon zieleni architektur, w których praca staje si atwiejsza, a ycie i odpoczynek przyjemne, i zdrowe. Konkurs jest bod cem do dbania o estetyk zabudowy oraz warunki higieniczno-sanitarne. Winien sk ania mieszka ców wsi do podejmowania oraz kontynuowania prac porz dkowych, instalowania urz dze u atwiaj cych codzienne ycie (wodoci g, kanalizacja, telefonizacja, gaz, naprawy dróg i chodników, rozwi za architektonicznych, utrzymanie skwerów, kwietników i klombów oraz placów zabaw dla dzieci).- informuje gmina Wolsztyn. W s ad komisji konkursowej weszli: Jan S omi ski przewodnicz cy komisji konkursowej, Andrzej Rogozinski, Justyna Miko ajewska, Wojciech Kazubski, Maciej Wojciechowski, Zdzis aw Szewczyk, Krzysztof Lisiewicz, Gerard Jastrz bski, Zofia Ball, Tomasz Hibner, Grzegorz Nowak, Henryk ok. Oceniali oni w dwóch kategoriach: zagrody rolnicze, zagrody nierolnicze. W tegorocznym konkursie wzi o udzia 33 zagrody wiejskie oraz 17 wsi. Decyzj komisji konkursowej, nagrod w wysoko ci z., dyplomem i ksi k nagrodzono nast puj ce zagrody indywidualne: Pa stwo Aniela i Leon Sofczy scy, Adamowo nr 90, Pa stwo Mariola i Miros aw Weiss, Adamowo nr 45 B, Pa stwo Wioletta i Grzegorz Skorupi scy, Stary Widzim nr 115 A, Pa stwo Teresa i Tadeusz Szram, Nowy Widzim nr 30, Pa stwo Gra- yna i Maciej Tomiak, Nowa D browa nr 73, Pa stwo Maria i Andrzej Pauch, T oki nr 77, Pa stwo Wioletta i Marek Nadolscy, Karpicko, ul. Lipowa nr 16, Pa stwo Maria i Tadeusz Przyby a, Chorzemin nr 33, Pani Gra yna Biega ska, Chorzemin nr 114, Pa stwo Renata i Marek obi scy, Powodowo nr 27 a, an Jacek Smerda, Powodowo nr 38, Pa stwo Wies awa i Piotr Krzy- a scy, Nia ek Wielki nr 60 a, Pa stwo Dominika i S awomir Piotrowscy, wi tno, ul. Poprzeczna nr 7, Pa stwo Urszula i Cezary Ciesielscy, K b owo, ul. Wolszty ska nr 59, Pa stwo Katarzyna i Andrzej Ziomek, Wroniawy,ul. Szkolna nr 9, Pa stwo Aniela i Janusz Rozynek, Wroniawy, ul. Wolszty ska nr 24, Pa stwo Iwona i Artur Eichler, Wroniawy, ul. Szkolna nr 5 Wyró nieni w konkursie zostali: Pani Aniela Pacyna, Wilcze nr 4, Pa stwo Miros awa i W adys aw Szyler, Wilcze, zam. Wolsztyn, Zak tek 23, Pa stwo Regina i Andrzej Wajs, Nowa D browa nr 62, Pa stwo Olga i Piotr Piechowiak, Nowe T oki nr 46, Pa stwo Maria i Tadeusz Dubscy, Nowe T oki nr 60, Pa stwo Teresa i Walenty Nowaccy, Adamowo nr 65 A, Pa stwo Maria i Czes aw Czarni, Stary Widzim nr 72, Pa stwo Alina i Szymon Piosik, Nowy Widzim nr 34, Pa stwo Kamila i Tomasz Piosikowie, wi tno, Dzia u Diagnostyki Medycznej ju pracuje. Wyrazy uznania dla wspó fundatorów sprz tu, starostwa powiatowego i gmin powiatu ul. Parkowa 1a, Pa stwo Beata i Dariusz Nasi owscy, wi tno, ul. Powsta ców Wlkp. nr 57, Pani Barbara Wawrzy ska, Chorzemin nr 25, Pa stwo Ma gorzata i Piotr Ceglarek, Obra, ul. Szopi skiego nr 40, Pani Ludwina Napiera a, Obra, osób niepe nosprawnych, tablice informacyjn.- informuje starostwo. ul. Kie kowska 10, Pa stwo Justyna i Stefan Wawrzynowicz, Obra, ul. Cmentarna nr 7, Pa stwo Zofia i Zygmunt Pi tkowscy, Nowa Obra nr 19, Pa stwo Ewa i Ryszard Piotrowscy, Rudno, zam. Wroc aw, ul. gen. Abrahama 20 W ród 17 wsi bioracych udzia w konkursie zwyci y o Karpicko, które otrzyma o nagrod w wysoko ci 2,500 z., która zostanie przeznaczona na wyposa enie placu zabaw dla dzieci. Pozosta e wsie otrzyma y nagrody rzeczowe warto ci 400 z.: Berzyna - siatk na boisko + farby; Adamowo - firanki do sali, Nowy Widzim - kosiark do trawy; Stara D browa - armatura sanitarna; Nowa D browa - talerze i pó miski; T oki - obrusy; Nowe T oki - kwiatony betonowe; Bar o nia Go cieszy ska - kwiatony betonowe; Chorzemin - kosiarka do ywop otu; Nowa Obra - dywan; wi tno otrzymuje - obrusy; Wilcze - kwiatony betonowe; Rudno - kwiatony betonowe; Strady - glazura (p ytki); Wroniawy - komplety fili anek do kawy; K b owo - obrusy.

12 str. 12 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Mochy. Prawie siedmiuset uczestników Biegi Niepodleg³oœci W sobot, 11 listopada wzorem lat ubieg ych w Mochach organizowane by y Biegi Niepodleg osi. Z roku na rok impreza zdobywa wi kszy rozmach i cieszy si wi kszym powodzeniem. W tym roku by o prawie 700 OPEN K 1. WRÓBLEWSKA Monika - WMLKS Nadodrze Powodowo 2. BU KO Lidia - WMLKS Nadodrze Powodowo 3. APOLINARSKA Judyta - WMLKS Nadodrze Powodowo OPEN M 1. GLAPIAK Damian - LKS Osowa Sie 2. BAJSZTOK Mateusz - WMLKS Nadodrze Powodowo 3. NOWACKI ukasz - WKS Grunwald KATEGORIA K-5 1. KOZ OWSKA Weronika - ZS-P w wi tnie 2. HOROWSKA Nikola - ZS-P w wi tnie 3. SOBIERAJSKA Katarzyna - Przedszkole Nowa Wie KATEGORIA K-6 1. PALUSZKIEWICZ Wiktoria - Przedszkole Nowa Wie 2. KALITKA Julia - Przedszkole Mochy 3. SOBIERAJSKA Alicja - Przedszkole Nowa Wie KATEGORIA K-7 1. RAMBOLI SKA Martyna - SP Osowa Sie 2. GRAF Zuzanna - ZSSPiG Wielichowo 3. AKOMA Kinga - SP Osowa Sie KATEGORIA K-8 1. HARTLIEB aneta - ZS Mochy 2. MACIO EK Sandra - ZS Mochy 3. GALLA Zofia - ZS Mochy KATEGORIA K-9 1. KONIECZEK Aneta - SP omnica 2. MATYSIK Sylwia - SP 3 WOLSZTYN 3. BANACH Kinga - ZSSPiG Wielichowo KATEGORIA K FILIP Matylda - SP 3 WOLSZTYN 2. PAWLAK Dominika - SP Osowa Sie 3. GAWRON Julia - ZSSPiG Wielichowo KATEGORIA K Wojtiuk Sonia - Klub BiegaczaNowogród Bobrza ski 2. SKRZYPCZAK Weronika - ZS Mochy 3. ABI SKA Joanna - ZSSPiG Wielichowo KATEGORIA K KONIECZEK Alicja - SP omnica 2. LITWIN Ma gorzata - SP 3 WOLSZTYN 3. WACHOWIAK Patrycja - SP Wilkowice Achilles Leszno KATEGORIA K FR CKOWIAK Magda - LLKS Osowa Sie 2. GRYGIEL Ewelina - Gimnazjum Lipno Achilles Leszno 3. TRAWI SKA Klaudia - UKS JEDYNKA Gosty KATEGORIA K JANUSIAK Sandra - LLKS Osowa Sie 2. RA NA Kinga - UKS JEDYNKA Gosty 3. PRA AT Weronika - UKS JEDYNKA Gosty KATEGORIA K WOJTKOWIAK Monika - UKS JEDYNKA Gosty 2. URAWSKA Aleksandra - ZS Mochy 3. NOWAK Dorota - Gimnazjum Lipno Achilles Leszno OPEN - K 1. NOWAK Ma gorzata - Sana Ko cian 2. BOTA Iwona - Sana Ko cian 3. WRÓBLEWSKA Monika - WMLKS Nadodrze Powodowo KATEGORIA M-5 uczestników. Biegaj juz dzieci przedszkolne, w kategoriach open mo e pobiec ka dy. Ze swojej strony organizatorzy - Zespó Szkó w Mochach zapewniaj wietn organizacj. Oto wyniki: MISTRZOSTWA POWIATU WOLSZTY SKIEGO Mochy wyniki, trzy pierwsze miejsca. W zawodach startowa a prawie 700 osob. 1. FR CKOWIAK Dawid - Przedszkole Przem t 2. JANKOWIAK Kamil - ZSP Starkowo 3. JAKOWCZYC Hubert - Przedszkole Mochy KATEGORIA M-6 1. KRUK J drzej - ZSP Starkowo 2. FIRLEJ Dominik - Przedszkole Mochy 3. PIWOWAR Micha - Przedszkole Mochy KATEGORIA M-7 1. MEHR Arkadiusz - ZS Mochy 2. PIECHOCKI Mateusz - SP Obra 3. WAWRZYNIAK Miko aj - SP Osowa Sie KATEGORIA M-8 1. BOLEWICZ Denis - SP Nowy Bel cin 2. CIESIELSKI Norbert - SP Obra 3. KOKOT Tomasz - SP Obra KATEGORIA M-9 1. NADOLNY Jakub - ZS Kaszczor 2. BEDNARCZYK Eryk - ZS Kaszczor 3. WACHOWIAK Amadeusz - ZS Mochy KATEGORIA M REIBER Felix - Bestensee 2. MOSKALEWICZ Pawe - SP Szlichtyngowa 3. BRYCHCY Marcin - SP 3 WOLSZTYN KATEGORIA M Cygan Micha - Klub BiegaczaNowogród Bobrza ski 2. WOLNIK Pawe - ZS Mochy 3. JASI SKI B a ej - SP Osowa Sie KATEGORIA M KOTERWA Dominik - ZSSPiG Wielichowo 2. GRYGIEL ukasz - ZSO W oszakowice Sta³o siê ju tradycj¹, e co roku przyje d a do Wolsztyna grupa Amerykanów, która odwiedza miejscowy Zbór Koœcio- ³a Zielonoœwi¹tkowego. W latach ubieg³ych byli to mieszkañcy stanu Minessota, a w tym roku przyjad¹ goœcie z s¹siedniego stanu - Wisconsin. O tak ciekawym turystycznie mieœcie jak Wolsztyn i dzia³aj¹cym tu Zborze, dowiedzieli siê z doniesieñ prasowych w internecie, które zamieszcza³a grupa z Minessoty. Ju w poniedzia ek 20 listopada, 13-osobowa grupa we mie udzia w pracach remontowych na rzecz miasta. B d oni prowadzi cz ciowy remont budynku i wykonywa prace porz dkowe na terenie nowo reaktywowanego Miejskiego Uczniowskiego Klubu Kajakowego. Od wtorku do czwartku b d kontynuowa cykl zaj z m odzie- na lekcjach j zyka angielskiego w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2. Po raz pierwszy b d na zaj ciach w nowo powsta ym Ochotniczym Hufcu Pracy mieszcz cym si w Zak adzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Przemys owej. Ich pobyt na lekcjach jest doskona ym sprawdzianem umiej tno ci pos ugiwania si j zykiem angielskim, oraz okazj do tego, by osobi cie pozna go ci zza oceanu. W czwartek 23 listopada Amerykanie odwiedz dzieci w Domu Dziecka w Go cieszynie, w którym odb dzie si mini festyn. Natomiast we wtorek 21 listopada od godz i w rod od godz na sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 odb dzie si festyn CO DOBREGO DLA KA - DEGO. W programie imprezy b dzie nauka gry w baseball, gry i 3. MIA EK Sebastian - SP 3 WOLSZTYN KATEGORIA M OLIWA Jakub - SP 3 WOLSZTYN 2. MICHA OWICZ Tomasz - SP 3 WOLSZTYN 3. KOTERWA Dawid - ZSSPiG Wielichowo KATEGORIA M NOWAK Jakub - Sana Ko cian 2. WELS Dominik - Gimnazjum Nowy Bel cin 3. OK ukasz - ZS Mochy KATEGORIA M LANGNER Wojciech - LLKS Osowa Sie 2. RABURSKI Marek - Gimnazjum Drobnin 3. KULUS Damian - ZSSPiG Wielichowo OPEN M 1. GLAPIAK Damian - LKS Osowa Sie 2. KONARCZAK Dariusz - WKS Grunwald 3. TADEJEWSKI Pawe - WKS Grunwald OPEN W 1. FULARZ Andrzej - Achilles Leszno 2. WOJCIECHOWSKI Andrzej - indyw. Wolsztyn 3. ZNAMIROWSKI Jan - D brówka Wielkopolska Wolsztyn. JESIENNE CO DOBREGO DLA KA DEGO Amerykanie w Wolsztynie zabawy, turnieje, itp. Dodatkow atrakcj tych dwóch dni b d : darmowa wata cukrowa, dmuchany zamek i malowanie twarzy (w sali gimnastycznej obowi zuje obuwie We wtorek, 7 listopada w Warszawie odby³o siê podsumowanie 9. edycji konkursu Ministra Œrodowiska Lider Polskiej Ekologii. Delegacja z Urz du Miejskie- sportowe). Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszaj wszystkich, którzy pragn wzi udzia w festynie i licz na dobr zabaw. opr. Wolsztyn Warszawa. Otrzymano wyró nienie Lider Polskiej Ekologii go w Wolsztyn, która wizytowa a w Warszawie, odebra a otrzymane w tym konkursie wyró nienie za wdro enie gminnych programów maj cych na celu popraw rodowiska naturalnego w Gminie Wolsztyn. >V <

13 Karpicko. Prasowa niepewno Zwolnienia w Grocklinie? Niepewnoœæ o jutro, widmo utraty pracy i tym samych dochodów zawis³o nad pracownikami Inter Groclin Auto. O sytuacji poinformowa³ nas jeden z pracowników, prosz¹c jednoczeœnie o wyjaœnienie sytuacji. Jak si okazuje ca e zamieszanie wynikn o z wywiadu jaki ukaza si w rod, 8 listopada w gazecie Puls Biznesu z prezesem firmy Zbigniewem Drzyma pod tytu em Mam ju do! Wol Ukrain. W wywiadzie tym prezes krytycznie odniós sie do polityki pa stwa polskiego wzgledem rozwoju gospodarczego. Bior c pod uwag przewalutowanie z otego, masow emigracj oraz niejasn sutuacje w kwestii zatrudnienia osób niepe nosprawnych, w swoich s owach dla Pulsu Biznesu zasugerowa, i du o op acalniej inwe- stow na wschodzie a konkretniej na Ukrainie. W swoich s owach prezes Drzyma a o wiadczy, i : (...) od kilku lat ma ju swoj fabryk w U gorodzie, w której zatrudnia ok. 1 tys. osób. Na pytanie czy Groclin rozwa a przeniesienie ca ej produkcji na wschód, prezes Drzyma a odpowiada, e w do krótkiej perspektywie czasu wi ksza cz produkcji zlokalizowana b dzie na Ukrainie.- pisze Puls Biznesu Rzecznik prasowy Inter Groclin Auto uspokaja - kilka tysi cy swoich pracowników. Nie ma mowy o zwolnieniach i zamkni ciu zak adów! Rzecznik prasowy firmy zaprzeczy jakoby pracownicy mieliby by zwalniani. Jak zapenia s owa prezesa mia y wywo- a dyskusj o celach polityki gospodarczej pa stwa, której zdaniem przedstawicieli Groclinu nie ma. St d te konieczno rozwoju firmy poza granicami Polski. Rakoniewice. Uroczysto w muzeu Pamiêtaæ trzeba W przeddzie narodowego wi ta Odzyskania Niepodleg o ci w Sali Wielkopolskiego Muzeum Po arnictwa w Rakoniewicach odby a si uroczysto z okazji Dnia Niepodleg o ci. W ród go ci znale li si przedstawiciele w adz samorz dowych, mieszka cy gminy Rakoniewice oraz cz onkowie Towarzystwa Mi o ników Ziemi Rakoniewickiej, którzy byli g ównymi inicjatorami tej wieczornicy. W programie akademii znalaz si wyst p chóru Nuta w Nut pod kierownictwem Józefa Kowalonka. Uroczysto u wietni wyst chóru Nuta w Nut. Nast pnie wyk ad na temat Droga do niepodleg o ci wyg osi historyk - dr Zdzis aw Ko cia ski. Uczestnicy spotkania wymienili si refleksjami na temat odzyskania niepodleg o ci. Kolejnym punktem spotkania by o zapoznanie si z wystaw zorganizowan na temat ycia i twórczo ci Jerzego Giedroycia. Na zako czenie wspólnie od piewano kilka pie ni patriotycznych. Burmistrz Rakoniewic wr czy tak e okoliczno ciowe puchary dr. Zdzis awowi Ko cia skiemu oraz chórowi Nuta w Nut. Mieszka cy z zainteresowaniem ws uchiwali si w wyk ad dr. Z.Ko cia skiego. Na Osiedlu Micha a Drzyma y w Rakoniewicach przyci te zosta- y konary drzew, które zagra a y bezpiecze stwu nie tylko mieszka ców tej ulicy, ale tak e przechodz cym t dy osobom. MIeszka cy od dawna doamgali si od w adz podj cia decyzji o przyci ciu konarów, gdy obawiali si o swoje zdrowie, ycie i maj tek czyli domy. Dosz o juz nawet do tego, e ogromny konar jednego z drzew spad na p ot posesji, ale na szcz - cie nic powa nego si nie sta o. Zreszt przy tej samej ulicy usytuowany jest budynek Urz du Gminy, wi c urz dnicy mogli na co dzie obserwowa, jakie zagro enie powoduj ogromne konary - szczególnie podczas porywistych wiatrów. Zdana mieszka ców ulicy by y podzielone co do zasadno ci takiej operacji, ale w ko cu gór nad mi o ci do przyrody poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 13 Rakoniewice.Porz dki na Osiedlu Drzyma y (Przy)ciêli drzewa Rakoniewice.Po wyborach Bez zmian, ale... Na kolejn kadencj wybrany zosta dotychczasowy burmistrz Mista i Gminy Rakoniewice, Józef We wtorek, 7 listopada w Zespole Szkó³ Specjalnych w Wolsztynie odby³a siê uroczystoœæ oddania do u ytku Œrodowiskowego Centrum Rehabilitacji. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali wspólnymi si- ³ami: Cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Przemys³aw Smulski, w³aœciciel Firmy INTER GROCLIN AUTO Zbigniew Drzyma³a, Dyrektor ZSS Henryk KaŸmierczak, Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp oraz uczennica klasy V ZSS - Patrycja Waligórska. Za uwie czone dzie o, które bez w tpienia s u y b dzie mieszka com powiatu serdecznie podzi kowano wszystkim tym, którzy si do tego przyczyniki, a byli to: Marek Wo niak - Marsza ek Województwa Wielkopolskiego, Przemys aw Smulski - Cz onek Zarz du Województwa Wielkopolskiego, Lidia Wroci ska - S awska - Dyrektor Regionalnego O rodka Polityki Spo- ecznej w Poznaniu, J drzej Wa ski - Kierownik Dzia u Rehabilitacji wzi rozs dek i drzewa przyci to. Mo e w tej chwili na ulicy jest yso, ale przynajmniej bezpiecznie... gt Na czas przycinki ulica by a zamkni ta. Sci te konary drzew sprz tali pracownicy zak adu komunalnego. Jerzy Sieradzan, który uzyska 77% poparcie mieszka ców gminy. Dziewi ciu spo ród pi nastu Wolsztyn. Oddano do u ytku Centrum ju dzia³a Spo ecznej w Regionalnym O rodku Polityki Spo ecznej w Poznaniu, Stanis aw Piosik - Pose na Sejm RP, Henryk Ka mierczak - Dyrektor ZSS w Wolsztynie, Zbigniew Drzyma a - w a ciciel Firmy INTER GROCLIN AUTO, Danuta i Stanis aw Karczowie - w a ciciele PBO DANA - BUD, Stanis aw Karasz - w a ciciel Biura Projektowego TE- SAN z Zielonej Góry, Ewa Piechowiak - Kierownik Wydzia u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Leszek Lis - Inspektor - Koordynator Nadzoru Budowlanego, Adam Rogalewski - Kierownik Powiatowego Centrum radnych poprzedniej kadencji ponownie uzyska o mandat. Najliczniej reprezentowanym komitetem wyborczym w radzie b dzie KWW Gmina Rakoniewice, który liczy 11 osób. Gmina Rakoniewice to komitet popieraj cy burmistrza; J.J.Sieradzan by desygnowany w a nie przez ten komitet. Po jedny mandacie uzyska y komitety:platforma Obywatelska, Rostarzewo Przysz o ci, Prawo i Sprawiedliwo oraz KWW Krzysztofa Krawczyka. W pi tek, 17 listopada, i burmistrz i radni otrzymali z r k Prewodnicz cego Gminnej Komisji Wyborczej w Rakoniewicach, Marka Kostrzewskiego, za wiadczenia o wyborze. Burmistrz J.J.Sieradzan (z lewej) otrzyma kwiaty od kustosza muzeum po arnictwa, Anny Furmaniewicz i gratulacje od sekretarza urz du Jaros awa Marciniaka(z prawej) Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, Ks. Grzegorz Czubak - Proboszcz Parafii NMP Niepokalanie Pocz tej w Wolsztynie, Radni Rady Powiatu Wolszty skiego kadencji Przedstawiciele lokalnych w adz samorz dowych przekazali tak e upominki w postaci korkowych tablic, sprz tu RTV i AGD oraz elementów wyposa enia sal do terapii zaj ciowej. Dokonano równie uroczystego ods oni cia tablicy pami tkowej. Podczas uroczysto ci Cz onek Zarz du Województwa Wielkopolskiego Przemys aw Smulski oraz Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp podpisali tak e aneks do umowy na dodatkowe rodki z PFRON-u (Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych) w wysoko ci z do cznej kwoty z.- informuje starostwo powiatowe.

14 str. 14 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Bel cin. W rocznic odzyskania niepodleg o ci Muzyk¹ i s³owem 24bbo2258 b2 BO bap2257 b3 AP bap2190 b2 AP02187 W pi¹tek, 10 listopada, w hali sportowej w Belêcinie rozpoczê³a siê uroczysta wieczornica z okazji 88 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Wœród zaproszonych goœci byli radni gminy Krzysztof Piechowiak i Jan Zalisz, dyrektor Gminnego Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Witold Jasztal oraz so³tys Belêcina Miros³aw Nowak. Wyst py m odzie y podziwiali licznie zebrani mieszka cy Bel cina oraz dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespo u Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Bel cinie. Wieczernic rozpocz to od- piewaniem hymnu Polski, a nast pnie dziewczyny z klasy VI i klas gimnazjalnych przedstawi y inscenizacj o Zaduszkach pt.: Wielkim Chobienice. Nie zapomnieli Uczcili pamiêæ Konkurs Z Pyrkiem bezpieczniej Frontem do szkó³ i ma ym, która zacz a si od s ów ks. J. Twardowskiego pieszmy si kocha ludzi, tak szybko odchodz.... Inscenizacj przygotowa y i bra y w niej udzia : Martyna Andrzejewska, Justyna Wieczorek, Adrianna Myssak, Anna Kolos, Sylwia Chowania, Paulina ukaszewska, Daria Kubik, Paulina Ososi ska, Magdalena Wieczorek, Maria Krystianz, a nad ca o- ci czuwa a nauczycielka j. polskiego Ewa Pluskota. Drug cz wieczernicy zatytu owano Co wiemy o naszych przodkach. Uczniowie klasy V odpowiadali na pytania dotycz ce dziejów pa stwa polskiego. Ca o przeplatana by a pie niami patriotycznymi jak Bogurodzica, Rota, Warszawianka czy My pierwsza brygada w wykonaniu chóru pod kierunkiem Renaty Brankowskiej. Uczniowie klasy VI wygrali na fla oletach hymn Unii Europejskiej. Trzecia cz uroczysto ci poruszy a z przymru eniem oka aktualny temat: wybory samorz dowe. Eliza z klasy III wybra a najlepsze has o: B D WAS GOD- NIE REPREZENTOWA. opr. Listopad jest znamiennym miesi¹cem, w którym szczególnie pamieta sie o wszystkich tych, którzy odeszli. Dzieñ Wszystkich Œwiêtych to nie tylko moment zatrzymania i zadumy nad mogi³ami najblizszych, ale równie tych, którzy z poœwiêcili swoje ycie za wolnoœæ nas wszystkich. O nich w a nie pamietali uczniowi Zespo u Szkó w Chobienicach - nie zapomnieli o poleg ych powsta cach, którzy spoczywaj na miejscowym cmentarzu. Ich pami uczcili minut ciszy oraz zapalili znicze. fot. ST 24bap2243 b2 AP02239 Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w zwi¹zku z organizowanym przez Wydzia³ Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu turniejem wiedzy i umiejêtnoœci dla uczniów klas III szkó³ podstawowych pod nazw¹ Z Pyrkiem bezpieczniej, przyjmuje zg³oszenia uczestnictwa trzyosobowych dru yn reprezentuj¹cych placówki oœwiatowe naszego powiatu. - Dyrektorzy szkó wyra aj cy ch uczestnictwa ich dru yn w turnieju winni przes a na adres: Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie Zespó ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich, ul. Dworcowa 1, Wolsztyn, kart zg oszenia, która dost pna jest na stronie internetowej KWP w Poznaniu Z uwagi na okre lone regulaminem terminy zg oszenia przyjmowane b d do dnia 17 listopada 2006 roku. W razie pyta i w tpliwo ci prosimy o kontakt z koordynatorem turnieju sier. Wojciechem Adamczykiem, tel informuje Oficer Prasowy Komendy powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmielewska.

15 Wroniawy. Ósme urodziny Klub Seniora! Oby tak dalej!!! W niedzielê, 5 listopada br. Klub Seniora z Wroniaw obchodzi³ ósme urodziny! Uroczystoœæ jak¹ przygotowano z tej szczególnej okazji rozpoczê³a siê o godzinie Zaproszonym goœciem na urodzinach klubu by³ so³tys Wroniawa Andrzej Nitschke wraz z ma³ onk¹. Pe³en szacunek! Wielkie uznanie! Brawo, jestem pe en podziwu i pod wra eniem. Klub Seniora we Wroniawach ro nie w tak si, która pokazuje, i wspólnie mo e zdzia a poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 15 Ka da obchodzona rocznica istnienia...jest idealn okazj aby wspomnie, i inicjatorem utworzenia we Wroniawach Klubu Seniora by So tys i Rada So ecka, która pe ni a kadencj w 1998 roku. To w a nie po zorganizowanym 8 lat temu balu seniora powo any zosta do ycia, dzia aj cy po dzi dzie, jak e pr nie i sumiennie i co najwa niejsze, ca kowicie spo ecznie Klub, a mia o to miejsce dok adnie 7 listopada 1998r. Klub dzia aj c przez ten okres, ka dego roku organizowa wycieczki, jednodniowe wyjazdy, a tak e ro nego rodzaju uroczysto- ci, specjalne okazje, w ród których nale y wymieni op atek wigilijny, Dzie Kobiet, jak równie ka d rocznic istnienia. Tak minê³a niedziela... Oprócz pocz stunku przy kawce i herbatce by czas na zabaw taneczn. Z o ono te serdeczne yczenia jubilatom, którzy w tym roku obchodzili 50-lecie i 40-lecie po ycia ma e skiego. Pa stwo Kaczmarek 40 lat po ycia ma e skiego. By o super! Pa stwo Adam 40 lat po ycia ma e skiego. Pa stwo Szlafka, Pa stwo Matykowscy, Pa stwo Kurpisz oraz nieobecni Pa stwo Nowak 50 lat po ycia ma e skiego. bardzo, naprawd bardzo du o! Szanowni Seniorzy, jako przedstawiciel m odego pokolenia oddaje pe en szacunek! ycz du o zdrowia i kolejnych takich mi ych spotka przy okazji nast pnych jubileuszów! >V < Wolsztyn. Gdzie najpr dzej mo na zap aci mandat Niepokorni parkuj¹cy O zmorze z³ego parkowania mog¹ mówiæ wolsztyñskie s³u - by porz¹dkowe, zarówno Stra Miejska jak i policja. W Wolsztynie jest kilka punktów, w których nagminnie parkuj¹ mimo zakazu kierowcy. Dzi ki monitoringowi interwencje s u b s szybkie, ale wida przyzwyczajenia s silniejsze. Mimo mandatów, nawet odholowywania aut, problem okazuje si by nadal aktualny. S u by apeluj o to, aby kierowcy stosowali si do przepisów ruchu drogowego. Posypia si mandaty bo jak pokazuja przyk ady to najskuteczniejsza forma radzenia sobie z niepokornymi parkujacymi. Gdzie nie nale- y stawa auta- niektóre z miejsc gdzie najcz ciej amie si przepisy: - dojazd do wolszty skiego molo- parkingi sa ko o ZUS, po przeciwnej stronie jest zakaz za- Wolsztyn trzymywania sie i postoju; - odcinek drogi dwukierunkowej przy bramie wjazdowej do szpitala- szczególnie problem jest w czwartki, gdy parkuje tam osoby robiace zakupy na targu, w ostatnim czasie kilkaktotnit odholowywano z tamtad auta, - chodnik przy banku PKO, - ulica cz ca ulic 5 Stycznia z jeziorem, - parking przy starostwie, wje d aj c wzd ó ogrodzenia po prawej stronie. Okradziona na targowisku Portfel damski sta si upem z odzieja, który zebra swoje niwo na targowisku przy ulicy Komorowskiej w Wolsztynie. Ofiar kieszonkowca w czwartek, 16 listopada pad a mieszkanka Wolsztyna. W portfelu by dowód osobisty, prawo jazdy oraz gotówka w kwocie co najmniej 300 z otych. Spraw t zajmuje si Komenda Powiatowa policji w Wolsztynie. Wolsztyn Zginê³y dokumenty W rod, 8 listopada w Wolsztynie przy ulicy Powsta ców Wielkopolskich mia o miejsce w amanie. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, nieznany sprawca podwa y skrzyd o okienne wchodz c do rodka i z wn trza pomieszczenia mieszkalnego ukrad dokumenty (paszport, prawo jazdy oraz dowód osobisty). Post powanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Powiat Wolszty ski. Pogoda nie rozpieszcza Niebezpieczne drzewa W ostatnich tygodniach kilkakrotnie stra acy Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie inerweniowali w zwiazku z zagrozeniem jakie dla zycia i zdrowia stanowi y drzewa. Wietrzna pogoda wzmaga niebezpiecze stwo. W piatek, 27 pa dziernika o godzinie 09:15 stra acy usuwali konary drzew w Wolsztynie przy Zespole Szkó Specjalnych, które zagra a u przechodniom i uczniom. W akcji tej pracowali stra acy z dwóch zastepów. W sobot, 28 pa dziernika o godzinie 13:25 stra acy wyjechali w okolice Krutli, gdzie stra acy uporali si z przewróconym drzewem na drodze wojewódzkiej nr 315. Kolejnego dnia to jest, 29 pa dziernika o godzinie 18:15 w Starej D browa Zast p Ochotniczej Stra y Po arnej z T ok usuwa z drogi po amane konary drzew Ostatniego dnia pa dziernika o godzinie 16:57 stra acy usun li konary drzew le ce na drodze w Adamowie. Dzie Wszystkich wi tych równie by pracowitym dla stra- aków, o godzinie 16:36 w Go cieszynie, Zast p Jednostki Ratowniczo - Ga nbiczej z Wolsztyna zadysponowano do przewróconego drzewa na drodze. Dzia ania polega y na poci ciu i usuni ciu drzewa na pobocze drogi. Przyczyn tych wszystkich zdarze by y silne wiatry.

16 str. 16 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Powiat Wolsztyn Odpowie za jazdê na gazie W czwartek, 9 listopada S d Rejonowy w Wolsztynie na wniosek policji tymczasowo aresztowa m czyzn w wieku 48- lat, podejrzanego o to, i 3 listopada na trasie Chobienice - Godziszewo, kierowa pojazdem marki Polonez, b d c w stanie nietrze wo ci, niestosuj c si do wydanego wcze niej postanowienia s du mówi cego o zakazie prowadzenia pojazdów. Olejnica Z prywatnej posesji W sobot, 11 listopada z jednej z prywatnych posesji w Olejnicy skradziono samochód. By nim VW Passat rocznik 2001 r., którego warto oszacowano na z otych. Szkod z tego tytu u poniós mieszkaniec z poza powiatu wolszty skiego. Skradzionego pojazdu i z odzieja szuka wolszty ska policja. Okradli kabin Mimo stró a W czwartek, 2 listopada mia o miejsce w amanie na teren jednej z firm w Kruszynie (gmina Sulechów). Mimo zamkni tego placu pilnowanego przez stró a, z odzieje w amali si do zaparkowanego na terenie firmy ci gnika siod owego. Z kabiny pojazdu zabrali miedzy innymi radio, odtwarzacz DVD oraz telewizor. Straty oszacowano na 750 z. Post powanie w tej sprawie prowadzi sulechowska policja. Wolsztyn. Nie daj za wygrana - b d szuka do skutku Przeczesywali dno jeziora Na pocz¹tku listopada policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - wykwalifikowaniu nurkowie podjêli ponowne poszukiwania zaginionego mê czyzny - tym razem przeczesywano dno jeziora w Wilczu (gm. Wolsztyn). Przypomnijmy: Jak do tej pory niepowodzeniem zako czy y si poszukiwania zaginionego - Bronis awa Durczy skiego, (syna Wac awa i Walerii, ur r w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszka y w Gliwicach przy ulicy Wandy 9/2). M czyzna zagin w czwartek, 20 lipca w Wilczu, gdzie wypoczywa. Rysopis: wzrost cm, sylwetka oty a, w osy siwe, proste, krótkie, zaczesane na bok z widoczn ysin czo ow. Twarz owalna, uszy normalne, nos redni, kolor oczu niebieski, usta (wargi) cienkie, sztuczna szcz ka i uchwa, cera niada. Znaki szczególne: blizna po zabiegu chirurgicznym na karku - lewa strona. Ubrany by w spodnie (jans) koloru niebieskiego. M czyzny szukali nie tylko funkcjonariusze z wolszty skiej Komendy Powiatowej, ale równie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W poszukiwaniach wykorzystano ód policyjn, która przez dwa dni p ywa a po wodach jeziora, przeczesuj c równie brzegi od strony jeziora. Wykorzystano równie psy tropi ce oraz te, które s szkolone do poszukiwa w wodzie. W poszukiwaniach pomagali równie stra acy Pa stwowej Powiatowej Komendy Stra y Po arnej w Wolsztynie oraz jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych. Przeczesano oko o 400 do 500 hektarów lasów dooko a Wilcza. Poszukiwania zako czy y si jednak fiaskiem. - Do momentu ustalenia co sta o si z zaginionym i odnalezieniem go, b dziemy szuka - zapowiada Oficer Prasowy Komendy powiatowej policji w Wolsztynie nadkom. Julia Chmielewska. Kaszczor. W akcji cztery zastepy, w gotowo ci siedem Po ar zak³adu We wtorek, 7 listopada w Zak³adzie Drzewnym w Kaszczorze zosta³y przeprowadzone æwiczenia taktyczno-bojowe. Zgodnie z za³o eniem powsta³ po ar na sk³adzie drewna. - G ównymi celami wicze by o: sprawdzenie przygotowania pracowników do reagowania w We wtorek, 7 listopada w Kopanicy, mia o miejsce uroczyste otwarcie wietlicy rodowiskowej, realizuj cej program opieku czo-wychowawczy. - Uroczysto rozpocz a si Msz w. w Ko ciele Parafialnym w Kopanicy, a nast pnie Ksi dz Dziekan Roman Turo dokona po wi cenia odremontowanych pomieszcze wietlicy. Wst g symbolicznie przeci Wójt przypadku zagro enia, sprawdzenie mo liwo ci organizacji zaopatrzenia w przypadku po aru (brak sieci hydrantowej), sprawdzenie mo liwo ci dojazdu oraz dróg po- arowych na terenie zak adu, doskonalenie wspó dzia ania zast pów JRG, OSP oraz pracowników zak adu, sprawdzenie mo liwo ci oraz wypracowanie wniosków w Kopanica. Z my la o m odych Maj¹ œwietlicê Adam Cukier oraz Ks. Krzysztof Mizerski, Proboszcz kopanickiej parafii, pomys odawca i najwi kszy zas u ony dla niniejszego przedsi wzi cia. S owa podzi kowania skierowane zosta y równie do Wójta, Przewodnicz cego Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu Zbigniewa ydzika za zaanga owanie oraz pomoc finansow, rzemie lni- zakresie prowadzenia czno ci na terenie akcji, doskonalenie umiej tno ci koordynacji dzia a przez Powiatowe Stanowisko Kierowania- informuje Pa stwowa Powiatowa Komenda Stra y Po rnej w Wolsztynie. - Po ar zauwa yli pracownicy zak adu, którzy otrzymali polecenie od Kierownika o ewakuacji poza zak ad. Dwie osoby nie by y w stanie samodzielnie ewakuowa si z hali znajduj cej si bezpo- rednio przy miejscu po aru z uwagi na bardzo du e zadymienie. O powy szym zdarzeniu poinformowano Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wolsztynie. Dy urny w pierwszej kolejno ci zaalarmowa jednostki z OSP Kaszczor, OSP Mochy i OSP Przemet oraz JRG Wolsztyn. W stan gotowo ci postawiono jednostki drugiego rzutu z terenu gm. Siedlec (OSP Siedlec, Kopanica, Tuchorza, Chobienice) oraz gm. Wolsztyn (OSP K b owo, wi tno i Obra). Dowódca pierwszej jednostki przyby ej na miejsce po aru poprosi o zadysponowanie dodatkowych si z uwagi na bardzo du powierzchnie po aru oraz bezpo- rednie zagro enie dla kompleksu le nego. Przyby e jednostki sukcesywnie zosta y wprowadzone do dzia a w celu wykonania za o e taktycznych. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia samochód OSP Przem t zderzy si z samochodami osobowymi. Stanowi o to dodatkowy element przeprowadzonych wicze. Po zrealizowaniu za o e m.bryg. Kazimierz Wojciski Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie podsumowa przebieg wicze, a przedstawiciele Komendy Powiatowej omówili uwagi dot. realizacji przyj tych za o e.- informuje rzecznik, S. nita. (fot. KPPSP) ków pracuj cych cz sto za tak zwane Bóg zap a oraz wszystkich tych, którzy przyczynili si do spe nienia tej potrzebnej idei.- informuje w oficjalnym komunikacie gmina Siedlec. - wietlica rodowiskowa b dzie s u y m odzie y Kopanicy i okolicznych wiosek jako miejsce spotka i aktywnego sp dzania wolnego czasu pod czujnym okiem opiekunów i osób prowadz cych zaj cia na zasadzie wolontariatu. W wietlicy prowadzone b d zaj cia opieku czo-wychowawcze polegaj ce na pomocy w odrabianiu zada szkolnych, zaj cia dydaktyczne, muzyczne, manualne, sportowe, itp. wietlica wyposa ona jest ponadto w trzy stanowiska komputerowe, ka de z niezale nym dost pem do internetu. Po obejrzeniu pomieszcze wszyscy zebrani zaproszeni zostali na kaw i ciasto. W ród go ci znale li si mi dzy innymi przedstawiciele Urz du Gminy z Wójtem na czele, radni i so tysi z okolicznych wiosek, cz onkowie Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, parafianie z Rady Parafialnej i innych zgromadze dzia aj cych przy Parafii, okoliczni rzemie lnicy, którzy swoj prac przyczynili si realizacji inwestycji, m odzie z kopanickiej parafi.- informuje gmina. opr.

17 Powiat Wolsztyn. M odzi pod lup Nieletni przestêpcy W ostatnim czasie w ca³ym kraju mówi siê du o o przestêpczoœci wœród nieletnich, szczególnie o agresji w szko³ach. Pod koniec paÿdziernika Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie wraz ze Starostwem Powiatowym zorganizowa³a konferencjê pod tytu³em Prawne i praktyczne aspekty zapobiegania przestêpczoœci i demoralizacji nieletnich w œwietle realizowanych programów prewencyjnych. Jednym z punktów konferencji by o sprawozdanie Ocena zagro- enia przest pczo ci i demoralizacj nieletnich w latach na terenie dzia ania Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Ocen przedstawi sier. szt. Zbigniew Olszak z zespo u ds. Pre- Ilo czynów karalnych nieletnich stwierdzanych na terenie powiatu wolszty skiego w latach ( dane na wrzesie 2006 ) - dane ogólne Rok Przest. ogó em Czynów nieletnich Udzia procentowy Przest.krymi nalne Czyny krym. nieletnich Udzia procentowy ,10% ,6% ,50% ,5% ,25% ,80% ,85% ,39% ,39% ,35% ród o: Biuletyny statystyczne KWP Pozna za lata Procentowy udzia nieletnich sprawców przest pstw dane ogólne Lata Liczba ustalonych doros ych sprawców Liczba nieletnich sprawców przest pstw Procentowy udzia nieletnich ,64% ,00% ,55% ,02% ,10% ród o: Biuletyny statystyczne KWP Pozna za lata wencji Kryminalnej i Nieletnich KPP w Wolsztynie. Oto statystyczne fakty przedstawione na konferencji. poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 17 Obra. Karpicko Pijani na motorach W sobot, 11 listopada wolszty scy policjanci zatrzymali do kontroli 17 - letniego m czyzn, który jecha motorem w Obrze (gmina Wolsztyn). Podczas kontroli okaza o si, e m czyzna by nietrze wy, mia ponad dwa promile w wydychanym powietrzu. Dzie pó niej zatrzymano motorowerzyst, 23- letniego m czyzn, który mia w sobie ponad promil alkoholu. W obu tych przypadkach spraw skierowano do s du. Mochy Ukradli paliwo Trzynasty dzie listopada okaza si by pechowym dla jednego z mieszka ców Moch. Tu po pó nocy nieznany dot d sprawca w ama si do zbiorników paliwowych samochodów ci - arowych i skrad paliwo. Ze zbiorników zgin o 500 litrów oleju nap dowego, którego warto oszacowano na z otych. Post powanie maj ce na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców kradzie y prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. wi tno Nieskuteczni z³odzieje W amanie, ale nieskuteczna próba kradzie y- do takiego zdarzenia dosz o w wietnie (gmina Wolsztyn) w rod, 15 listopada. Do sklepu przy ulicy Mickiewicza oko o godziny 2.00 w nocy w amali si nieznani sprawcy. Sforsowali drzwi od pomieszczenia gospodarczego, przez zaplecze próbowali dosta si do sklepu. Ich niecny zamiar nie powiód si, zostali sp oszeni. Mimo, i nic nie ukradli dokonali zniszcze, których warto oszacowano na 600 z otych. Mochy. Wolsztyn Zrobieni w balona O pechu mo e mówi mieszkaniec Moch, który wp aci 300 z otych na podane konto celem zorganizowania pracy w Niemczech. Niestety, okaza o si, e to oszustwo. W pi tek, 17 listopada m czyzna poinformowa o tym policj. Mieszkaniec Moch znalaz og oszenie w internecie, zastosowa si do instrukcji oferenta i straci pieni dze. Nie mia tez szcz cia mieszkaniec Wolsztyna dokonuj cy na aukcji internetowej zakupów. Wybrany przez niego towar - syrop wzmacniaj cy nie dotar do niego. Zosta zap acony przelewem gotówkowym. Procentowy udzia nieletnich sprawców przest pstw przest pstwa o charakterze kryminalnym Lata Liczba ustalonych doros ych sprawców Liczba nieletnich sprawców przest pstw Procentowy udzia nieletnich ,11% ,25% ,66% ,46% ,12% ród o: Biuletyny statystyczne KWP Pozna za lata Charakterystyka nieletnich sprawców i metod ich dzia ania Zabezpiecz swój samochód Kradzie e aut Jak pokazuj statystyki, kradzie e samochodów s na porz dku dziennym. Tylko w pierwszym tygodniu listopada Komisariat Policji w Sulechowie zanotowa dwie kradzie e. W rod, 1 listopada skradziono auto zaparkowane przy ulicy Niepodleg o ci. upem nieznanego sprawcy pad Fiat Doblo (rok produkcji 2003). Warto samochodu w a ciciel wyceni na z otych. Szkod z tytu u kradzie y poniós mieszkaniec Sulechowa. Szcz cia nie mia równie sulechowianin, który zaparkowa swoje auto przy ulicy Kra cowej. Z odziej ukrad samochód marki Skoda Fabia, której warto oszacowano na z otych. Post powanie maj ce na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców kradzie y prowadz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulechowie.

18 str. 18 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Szanowni Wyborcy! Bardzo serdecznie dzi kujemy za okazane w trakcie wyborów samorz dowych zaufanie kandydatom Wolszty skiego Bloku Wyborczego na: Burmistrza Wolsztyna, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Wolszty skiego. Zaufanie to traktujemy jako zobowi zanie do dalszej, aktywnej pracy na rzecz spo ecznego i gospodarczego rozwoju naszej spo eczno ci lokalnej. Gratulujemy wszystkim nowo wybranym radnym oraz obdarzonym przez Pa stwa ponownym zaufaniem: Burmistrzowi Wolsztyna, Wójtom Przem tu i Siedlca. Jednocze nie zapewniamy, e nasi przedstawiciele w samorz dach, utrzymuj c sta y kontakt z Pa stwem, b d dzia a na rzecz wspó pracy w rozwi zywaniu wszystkich wa nych problemów naszej ma ej Ojczyzny. Jan S omi ski Pe nomocnik Wyborczy WBW Z wyrazami szacunku Krzysztof Lisiewicz Prezes Zarz du WBW Do Burmistrza... Dzi 12 listopada, do rozstrzygni cia jest taka sprawa. Szefa Wolsztyna znale trzeba, by uchyli ludziom nieba. Wybory wi c przeprowadzono, g osy zebrano i podliczono. werdykt taki og oszony zosta, e Rogozi ski burmistrzem pozosta. Zwyci y kandydat WBW, gratulacje nale si mu. Z podanych kandydatów wybrano jednego, nawiasem mówi c najlepszego i sprawiedliwego. Du o pracy w gmine w o y, dlatego na opatki wszytskich po o y. Trzech konkurentów mia, spokojnie sobie rade da. So tysi ca y czas go wspierali, i swe g osy na niego oddali. Dobra z niego dla naszej gminy jest g owa, no... Kazubski si przy nim chowa. Zas u y sobie na s owa pochwa y, cztery lata wspó pracy z nim b d pi knie mija y. Zako cz ju moj wypowied takim gestem, ciesz si bardzo Andrzeju, e NADAL B DZIESZ GMIN I MIASTEM!! Autor: uczennica Technikum w Zespole Szkó Zawodowych, klasa: II E4 Daria Nitschke W zwi¹zku z minionymi wyborami samorz¹dowymi chcia³bym z³o yæ serdeczne podziêkowania wszystkim tym, którzy swoim g³osem wsparli moj¹ kandydaturê, zaufanie którym mnie obdrzono jest dla mnie powodem do dumy i spo³ecznym zobowi¹zniem na kolejne 4 lata. Raz jeszcze dziekuj z wyrazami szacunku B a ej Grabarczyk Sukces Natalii Rybarczyk Olimpiada w zasiêgu rêki W Olsztynie na Otwartych Mistrzostwach Polski Polish Open Taekwondo Olimpijskie wystartowa³o oko³o 200 zawodników z takich krajów jak Francja, Belgia, Ukraina, Bia³oruœ, Australia, Azerbejd an, Nowa Zelandia, Szwecja, otwa oraz Polska. Z wolszty skiego klubu Trójka Wolsztyn w barwach reprezentacji Polski startowa a Natalia Rybarczyk w kategorii wagowej 67 kg. Zawody rozegrano w systemie pucharowym a Natalia mia a do pokonania trzy zawodniczki. Dwie walki wygra a przed czasem pokonuj c reprezentantk Belgii 7:0 oraz w pó finale pokonuj c reprezentantk Francji 12:7. Fina zako czy si remisem a w dogrywce (walka do pierwszego punktu o z oty punkt ) zwyci y a reprezentantka Austrii, zesz oroczna wicemistrzyni wiata Carmen Marton. Natalii przypad srebrny medal. - Jestem bardzo zadowolony za startu Natalii. Jest bardzo dobrze rozwijaj ca si zawodniczk. Trenuje dopiero od czterech lat a ju dorównuje zawodniczk rangi wiatowej. Warto nadmieni, i kilka tygodni temu Carmen Marton zezwolono na start w eliminacjach do kadry Polski w Ciechanowie ze wzgl du na pochodzenie polskie (mama by a Polk ) i w tej walce Natalia uleg a jednym punktem. Od niedawna te Natalia Rybarczyk zosta a w cis ej kadrze olimpijskiej i w 2008 roku w styczniu, pojedzie na eliminacj do Olimpiady w Pekinie. Najbli sze zawody czekaj nasz zawodniczk w Rosji i Chorwacji.- mówi trener Krzysztof Frankiewicz. Do Olsztyna na mistrzostwa pojecha a kilkunasto osobowa grupa kibiców. W ród nich zabrak o mamy Natalii- Barbary Rybarczyk. - Emocje trudne do opisaniamówi pani Basia, - trzeba tam by i zobaczy, poczu zapach maty, us ysze odg osy walki i tworzy si taki specjalny klimat... a potem rado, zy, duma. Duma matki widz cej córk na podium- dziewczyny, która pisze w a nie swoj legend.- mówi mama Natalii. O wra enia zapytali my równie Natalie: Sk d Ty Natalio czerpiesz taka si i wiar by realizowa swoje marzenia? -Wdzi czna jestem mojej mamie za wiar w to, e dam rad. Moja mama jest jedyna, wyj tko- wa i niepowtarzalna, kto ja zna, wie e tak jest. A znaj j wszyscy bowiem od lat pracuje na terenie miasta i gminy Wolsztyn jako po o na rodowiskowa - rodzinna. Nie kto inny, ale moja mama, m dra, dobra i spokojna daje odwag innym matkom gdy ich l k o nowonarodzone dziecko jest prawie taki wielki jak ich szcz cie. I cho nie atwo jest wzi odpowiedzialno za male kie ycie, mama j bierze z w a ciw sobie wra liwo ci, m dro ci i mi o ci. Mama przywraca wiar, e zaufanie i pomoc nie s pustymi s owami, e kryje si za nimi prawdziwa warto i prawdziwa osoba. I mimo, e nie jest postaci z codziennych stron gazet podziwiam j szczerze i bez w tpliwo ci. Na koniec zacytuje jej s owa: Wasze dzieci stan si lud mi odnosz cymi sukcesy nie dzi ki temu co dla nich robicie, lecz dzi ki temu, czego uczycie je by robi y dla siebie - i kto wie, mo e to jest w a nie klucz do moich sukcesów...- mówi Natalia Rybarczyk.

19 HOROSKOP Baran Ju na pocz tku tygodnia czeka Ci przyp yw gotówki. B dziesz mie teraz sprecyzowane cele i pragnienia. Jedyne, co mo e Ci pokrzy owa plany, to Twoja wieczna niecierpliwo. Gdy posypi si propozycje, pami taj, e warto czasem przyj co, co na pozór wydaje si nam ma o atrakcyjne. Rozbudz si w Tobie ambicje dotycz ce nauki lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Byk Przez ca y tydzie b dzie sporo zamieszania, wiele pilnych spraw do za atwienia. Mog Ci one przygnie swoim ci arem. Niejeden z Was mo e teraz narzeka, e chcia by by w innej skórze. Je li piastujesz wysokie stanowisko, teraz musisz pokaza swoim podw adnym, kto tu jest szefem. Pod koniec tygodnia sprawy nieza atwione spadn na Ciebie jak grom z jasnego nieba. W sypialni ma e ska awantura powinna oczy ci sytuacj i podnie temperatur Waszych uczu. Bli nieta Dzi ki dobremu uk adowi gwiazd oraz planet b dziesz mia przed sob bardzo obiecuj ce chwile. Finansowo ca kiem nie- le, spory zastrzyk pieni dzy. Czeka Ci zmiana na lepsze. Przypomnisz sobie tak e o wa nej sprawie, która zgubi a si przez Twoj szybki tryb ycia. Pójd do kina, odpocznij lub spotkaj si ze znajomymi. Rak W tym tygodniu ci ko Ci b dzie skupi si na jednym zadaniu i zrobi co konkretnego, poniewa b dziesz buja w ob okach, my l c o kim lub o czym, co jest normalnie poza Twoim zasi giem. Ale dzi ki temu mo esz lepiej pozna swoje potrzeby, zarówno dotycz ce ducha, jak i cia a. Na pocz tku tygodnia mo- esz by równie troch rozkojarzony, marudny i zm czony. W po owie tygodnia radz Ci zrezygnowa z ambitnych planów. Lew W tym tygodniu raz b dzie z górki, raz pod górk. Wszystko si tak u o y, e b dziesz musia po wi ci wi cej czasu pracy zawodowej, szczególnie je li pracujesz w mediach lub udzielasz si publicznie. Niewykluczone, e prze o ony powierzy Ci odpowiedzialn funkcj, na któr d ugo czeka e. Taka praca sprawi Ci wiele rado ci i satysfakcji. Panna Odzyskasz w ko cu swój wigor oraz energi yciow. Zaczniesz dba o aktywno fizyczn, pokusisz si o wizyty w salonie odnowy biologicznej lub zawitasz do studia z wszystkimi nowinkami dotycz cymi poprawy urody. Zadbasz, by Twój brzuszek nabra oczekiwanego kszta tu, wzbogacisz codzienn diet o owoce i warzywa wspomagaj ce wyp ukiwanie toksyn z organizmu. Waga Tydzie bez wi kszych sukcesów, za to silnych wra e Ci nie zabraknie. Skup si w tym tygodniu na drobnych sprawach, pozb d si zaleg o ci lub wywi si z zobowi za, które niedawno z o y e innym. W sta ych zwi zkach nieco lepiej. Dla wolnych Wag to dobry okres na szukanie drugiej po ówki. Je li dostaniecie ciekawe propozycje dotycz ce pracy zawodowej, nie wahajcie si, otwórzcie si na zmiany, nawet gdyby cie musia y robi co po raz pierwszy w yciu. poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 19 Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu wew Kierowca kat C+E - Wolsztyn, ody, Karna, Przem t, Siedlec, Zb szynek, Mochy Kierowca kat. C - Wolsztyn, Starkowo, K b owo, Stary Widzim, Mochy, B otnica Pracownik fizyczny - migiel, Wolsztyn, Siedlec, Chorzemin, Karpicko, Bar o nia, Chobienice, Jaromierz Krawiec - N.Tomy l, Babimost, Nia ek Wielki,Wolsztyn, Karpicko, Mochy Murarz - Adamowo,Wolsztyn, Kopanica, ody, Rostarzewo Malarz-szpachlarz - Wolsztyn, Karpicko, Nowa Wie, Chobienice, Nieborza, Blacharz-dekarz - Wolsztyn, K b owo, Kie kowo In ynier budownictwa - Wolsztyn Kucharz - Wolsztyn, Powodowo, K b owo Sprzedawca - Wolsztyn, ody, K b owo, Kierownik sklepu - Wolsztyn Stolarz - Siekówko, Chorzemin,Chobienice Mechanik, samochodowy - Wolsztyn, Kolsko, Siedlec Blacharz samochodowy - Siedlec, K b owo Cukiernik - Mochy, Wolsztyn Elektromechanik, elektryk samochodowy - Wolsztyn lusarz, spawacz - Wolsztyn, K b owo, Reklin Instalator wod.-kan. - K b owo, Bucz, Wolsztyn Piekarz - Wolsztyn, Masarz - Wolsztyn Spedytor - ody, Wolsztyn Lakiernik samochodowy - Bucz, Przem t, Kolsko Operator koperciarek, pakowacz kopert - Przyprostynia Osoby do klejenia ramek - Babimost Kierowca kat D - Wolsztyn, ody, Przem t Dmuchacz ozdób choinkowych - Wolsztyn Nauczyciel wych. przedszkolnego + przyg. do nauki j. angielskiego - Tuchorza Przedstawiciel handlowy - Wolsztyn, Rostarzewo Pracownik kontrolinguwykszta cenie wy sze - Wróblów (ko o S awy) Krojczy-Karpicko Magazynier (upr. na wózek wid owy) - Przyprostynia Barman - Rakoniewice Parkingowy - Wolsztyn Pracownik produkcji - ody Pracownik betoniarnii - Radomierz Mechanik samochodów ci arowych - Mochy Pracownik ds. sprzeda y +znajomo p ac - Kaszczor Oprawa obrazów, produkcja moskitierów (mo liwo przyuczenia) - Wolsztyn Pomoc do piekarni (1/2 etatu) - Karpicko Operator maszyny - Berzyna Dane w/w ofert z dnia Skorpion Przed Tob awans, ale tylko wtedy, gdy zdeklarujesz ch podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z finansowymi decyzjami poczekaj jeszcze. Je li szukasz zatrudnienia, swoje CV napisz jasno i przejrzy cie, bez zb dnych ozdobników. Je li pracujesz na w asn r k, uwa aj na konkurencj, która bacznie przygl da si Twoim poczynaniom. Strzelec Tylko zaufanym osobom zwierzaj si ze swoich tajemnic i planów. Pierwsza po owa tygodnia to naprawd nie atwy okres dla Was. Aby sprosta tempu narzuconemu przez innych, koniecznie wieczorami si relaksujcie, pozostawcie obowi zki domowe swoim bliskim, korona im z g owy nie spadnie, je li troszk popracuj przy gospodarstwie domowym. W yciu prywatnym bez zmian. Kozioro ec Tygodniowa aura sprzyja dobremu samopoczuciu. Warto wybra si za miasto ze znajomymi lub do klubu. Mog czyha na Ciebie pokusy, by zrezygnowa z jakich planów czy projektów. Zanim postanowisz postawi kropk nad i, zastanów si dobrze, bo to mo e by chybiona decyzja. Od po owy tygodnia przyda si Wam wi cej konsekwencji i wytrwa o ci w d eniu postanowionych sobie celów. Wodnik W tym tygodniu przede wszystkim powiniene bardziej zadba o zdrowie. Mog Ci dolega bóle nieznanego pochodzenia, bóle g owy, migrena, nerwobóle, b dziesz mia tak e wi ksz sk onno do zranie i skalecze. Kontakty z otoczeniem wymaga b d od Ciebie wi kszej tolerancji oraz wewn trznego spokoju. To dobry tydzie na rozmowy o uczuciach. Pod koniec tygodnia Twoje akumulatory na aduj si po brzegi, staniesz si bardziej pewny siebie i otwarty na nowo ci, szczególnie je li zwi zane s z dyscyplin sportu, któr uprawiasz na co dzie. Ryby Mo esz si pokusi o robienie czego, na czym si zupe nie nie znasz i przy odrobinie szcz cia czeka Ci sukces. Zaczniesz si niecierpliwi widz c, jak problemy zawodowe zaczynaj si pi trzy, niestety w pojedynk nie dasz sobie rady. Popro o pomoc kogo zaufanego - nie odmówi. W yciu prywatnym wiele rado ci sprawi Ci niesienie pomocy innym, mo e w cz si do akcji, która ma w a nie taki cel.

20 str. 20 poniedzia ek, 20 listopada 2006 Skup tuczników i macior - szybkie terminy p³atnoœci tel tel atu2152 a1 TU btu2034 b1 TU bnt2251 b2 NT02246 Sprzedam koparkospycharkê Bia³oruœ tel ant2261 a1 NT btu1807 b1 TU01796 Komis Art. Dzieciêcych NOWE I U YWANE (wózki, foteliki, ³ó eczka, kojce) ul. Koœciuszki 36, Nowy Tomyœl tel ZAPRASZAMY 24ant2254 a1 NT02250 POSIADAM LOKAL DO WYNAJÊCIA NA DZIA ALNOŒÆ GODPODARCZ W CENTRUM WOLSZTYNA O POW. OK. 60 M KW. WOLSZTYN, UL. R. KOCHA 42 TEL. (068) abo2267 a1 BO02263 SPRZEDA WYS ODKi BURACZANEJ TEL. KOM abo2222 a1 BO02219 USG-EKG LEKARZ 24h-tel. kom. 0/ abo2126 a1 BO02124 Sprzedam 2 ha ziemi w Paproci tel po godz abo2259 a1 NT02255 Praca od zaraz -przyjmê rêcznego konstruktora szablonów tel ant2253 a1 NT02249 PRACE WYKOÑCZENIOWE - malowanie, - szpachlowanie, - uk³adanie paneli itp. tel. kom abo2257 a1 BO02253 Tanio SPRZEDAM: - dachówkê z rozbiórki, - nowe drzwi pokojowe oszklone, - w¹ gumowy-zbrojeniowy Wolsztyn, ul. Lipowa 9 tel. (068) abo2270 a1 BO02266 ZATRUDNIMY DZIENNIKARZA Z TERENU WOLSZTYNA B DZ BLISKIEJ OKOLICY TEL. KOM abo2241 a1 BO02237 Sprzedam -Bizon 2056, 1981r. -Ursus 1212, 1980r. -Ursus c-328 -przyczepa niska wywrotka tel ant2251 a1 NT02247 KIEROWCA KAT B WESO Y, TOWARZYSKI SZUKA PRACY U SZEFOWEJ MOJE MOTTO TO: DYSKRECJA TEL. KOM abo2255 a1 BO02251 Powiat Wolsztyn. Stra acy na zawodach Ostatecznie trzecie miejsce Przyjmê panie do zrywania pieczarek w Wolsztynie tel. (068) kom abo2269 a1 BO abo2268 a1 BO02264 Sprzedam - zbiornik po cemencie - zbiornik na szambo 50 tys. litrów STARY WIDZIM 91 k/ Wolsztyna a1 BO02246 WYNAJMÊ mieszkanie dwupokojowe w WOLSZTYNIE przy ulicy Garbarskiej tel. (068) abo2249 a1 BO02245 We wtorej, 14 listopada- jak informuje Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie- w Komendzie Powiatowej PSP w Œremie przeprowadzono kolejny Jesienny Halowy Turniej w Drabinie Hakowej. Jak co roku do udzia u w zawodach stawi y si dru yny z Komend woj. Wielkopolskiego. Konkurencje wchodzenia po drabinie hakowej na trzecie pi tro wspinalni przeprowadzono w hali sportowej Komendy w remie. Wolszty sk jednostk reprezentowali: Damian Kotlarski, Piotr Przyby a, Wi- told Maciejewski, Damian Lekki, Daniel Miler, K dziora Jakub, Wrzos ukasz. - Starty naszych zawodników obserwowa m.bryg. Kazimierz Wojciski Komendant Powiatowy. Po bardzo udanych startach, zw aszcza w drugiej serii, stra acy z JRG Wolsztyn zaj li ostatecznie III miejsce. Do klasyfikacji dru- ynowej liczy y si czasy czterech najlepszych zawodników. Wyniki indywidualne oraz zaj te miejsca przedstawia poni sze zestawienie: - Damian Kotlarski -16,948 sek. - 7 miejsce - rekord KP PSP w Wolsztynie - Witold Maciejewski - 17,392 sek. - 9 miejsce, - Piotr Przyby a - 18,178 sek miejsce, - Daniel Miler - 20,010 sek miejsce, - Damian Lekki - 21,074 sek miejsce, - ukasz Wrzos - 25,225 sek miejsce, - Jakub K dziora - 27,413 sek miejsce. W zawodach startowa o 182 zawodników. Dla ukasza Wrzosa i Jakuba K dziory by to pierwszy start w zawodach po arniczych.- informuje rzecznik stra y. opr. 24bbk106 b2 BK0096

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r.

Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY ROKIETNICA z dnia... r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE ROKIETNICA W 2015 ROKU. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo