Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN K R O N I K A. Jubileusz Profesor Marii Èechovej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. Jubileusz Profesor Marii Èechovej"

Transkrypt

1 Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN K R O N I K A Jubileusz Profesor Marii Èechovej 13 maja 2002 r. swój jubileusz 65-lecia obchodzi³a Pani Profesor Maria Èechová, znakomita bohemistka Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu J. E. Purkyniego w Ústí nad ab¹, dydaktyk jêzyka czeskiego, stylistyk, leksykograf, gramatyk i pedagog, cz³owiek o niezwyk³ej energii i aktywnoœci naukowej. Prof. Maria Èechová, DrSc. bowiem jest dobrze znana ze wzglêdu na swój aktywny i pracowity sposób ycia. Jej droga naukowa i zawodowa od pocz¹tku by³a zwi¹zana z jêzykiem czeskim. Najpierw œwiadomy wybór studiów bohemistycznych na Wydziale Pedagogicznym Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Pradze, póÿniej od 1961 r. dwa lata pracy w charakterze nauczyciela jêzyka czeskiego w szkole œredniej, a nastêpnie aspirantura pod okiem prof. J. Jelínka w Zak³adzie Jêzyka Czeskiego Instytutu Naukowo-Pedagogicznego w Pradze. Wszystko to utwierdzi³o J¹ w s³usznoœci wyboru przysz³ego zawodu, dokonanego po ukoñczeniu szko³y œredniej. Zdecydowa³a poœwiêciæ siê czeskiej szkole i jêzykowi czeskiemu. Rozpoczê³a wiêc pracê badawcz¹ nad czesk¹ stylistyk¹ i gramatyk¹. Pierwsze wyniki w tym zakresie sta³y siê podstaw¹ ubiegania siê o tytu³ doktora filozofii (PhDr.), który uzyska³a w 1970 r., przystêpuj¹c do egzaminów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Natomiast dwa lata póÿniej, w 1972 r., przyst¹pi³a na tym samym wydziale Uniwersytetu Karola w Pradze do obrony dysertacji doktorskiej, na podstawie której uzyska³a stopieñ naukowy candidatus scientium (CSc.). Po obronie doktoratu przenios³a siê do Ministerstwa Szkolnictwa do departamentu do spraw nauczania jêzyka czeskiego, sk¹d w 1975 r. ponownie przenios³a siê, tym razem do Katedry Jêzyka Czeskiego i S³owackiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Tutaj dokoñczy³a, rozpoczête jeszcze w Pedagogicznym Instytucie Naukowym, badania nad czesk¹ morfologi¹ funkcjonaln¹. W 1976 r. opublikowa³a monografiê zatytu³owan¹ Mluvnické kategorie podstatných jmen ve vyuèování. Praca ta na wiele lat nada³a ton dalszym poszukiwaniom badawczym Pani Profesor. W 1978 r. Prof. Maria Èechová z³o y³a kolokwium habilitacyjne i obroni³a pracê habilitacyjn¹, na podstawie której rok póÿniej zosta³a mianowana docentem w Katedrze Jêzyka Czeskiego i S³owackiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Pozosta³a wierna dydaktyce jêzyka czeskiego. Kilka lat póÿniej wyda³a kolejn¹ pracê z tego zakresu Vyuèování slohu, za któr¹ otrzyma³a nagrodê Ministra Szkolnictwa, M³odzie y i Kultury Fizycznej. Jest to pierwsza czeska praca teoretyczna, zajmuj¹ca siê dydaktyk¹ stylu, w której punktem wyjœcia dla rozwa añ Autorki 225 jest akt komunikacji jako podstawowa zasada wszelkiej dydaktyki szkolnej. Na jej podstawie ubiega³a siê o stopieñ naukowy doctor scientiarum (DrSc.), który po obronie dystertacji i z³o eniu odpowiednich egzaminów uzyska³a w 1986 r. Wówczas te poszerzy³a pole badawcze. Obok lingwodydaktyki, stylistyki i morfologii czeskiej zajê³a siê równie leksykografi¹ i leksykologi¹ (przede wszystkim frazeologi¹) zarówno w ujêciu synchronicznym, jak i diachronicznym. W efekcie jej dorobek naukowy tworz¹: 16 monografii, ponad 50 podrêczników i poradników metodycznych, a tak e ponad 200 studiów i artyku³ów naukowych, recenzji i innych publikacji naukowych. W 1988 r. za dorobek naukowy zosta³a mianowana profesorem jêzyka czeskiego. PóŸniej wyda³a jeszcze monografiê Komunikaèní a slohová výchova (1998) oraz we wspó³autorstwie z d³ugoletnim Jej wspó³pracownikiem, Vlastimilem Styblíkiem, dwie prace: Didaktika èeštiny (1989) i Èeština a její vyuèování (1998). Przez ca³y ten czas bra³a i bierze do dziœ udzia³ w konferencjach naukowych, organizowanych w kraju i za granic¹ (w Niemczech, Rosji, Szwecji, Litwie, S³owacji, Wêgrzech, Polsce, Bu³garii i w Egipcie), w posiedzeniach Towarzystwa Jêzykoznawczego Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Jazykové sdru ení AV RÈ) i innych towarzystw. Swoj¹ pracê naukow¹ musia³a godziæ z prac¹ organizacyjn¹. Pe³ni³a w tym czasie (od 1981 do 1990 r.) funkcjê kierownika Katedry Jêzyka Czeskiego i S³owackiego, któr¹ przejê³a po prof. A. Jedlièce. Zabiega³a o to, aby Katedra nadal organizowa³a krajowe i miêdzynarodowe konferencje naukowe, wydawa³a tomy pokonferencyjne, aby pracownicy Katedry awansowali naukowo i tworzyli zgrany kolektyw, co siê Jej równie uda³o. Mia³a bowiem szczêœcie do wspó³pracowników, choæ do nauczycieli tak e (jej pierwszymi nauczycielami byli prof. prof.: J. Jelínek, K. Hausenblas i A. Jedlièka, który by³ dla niej wzorem naukowca, kierownika i cz³owieka). Pani Profesor jest równie cz³onkiem Czeskiego Komitetu Slawistów. W tym czasie rozpoczê³a tak e zabiegi o stworzenie zespo³u, który opracowa³by nowe podrêczniki do nauki jêzyka czeskiego dla szkó³ podstawowych i œrednich. Wraz ze Zdeòkiem Hlavs¹, Františkiem Danešem, Karlem Hausenblasem, Jan¹ Hoffmannov¹, Vlastimilem Styblíkiem i Karlem Svobod¹ opracowa³a szereg podrêczników dla szkó³ podstawowych i œrednich, np. Èeský jazyk pro I. IV. roèník støedních škol (mluvnická a stylistická èást), Èeský jazyk pro VI. roèník základní školy, Èeský jazyk pro VII. roèník základní školy itd. Ponadto zespó³ ten opracowa³ wiele poradników metodycznych dla nauczycieli jêzyka czeskiego, np. wspólnie z M. Dokulilem, J. Hrbáèkiem, V. Styblíkiem, K. Hausenblasem, F. Danešem wyda³a Komplexní jazykové rozbory (1992, drugie wydanie 1996); razem z V. Styblíkiem, Z. Hlavs¹ i A. Tejnorem Pøehledn¹ mluvnicê èeštiny pro základní školu (1992); razem z V. Styblíkiem i P. Hauserem Co mám umìt z èeského jazyka (v roèníku) (1996), publikacjê wykorzystywan¹ zarówno przez szko³y (nauczycieli), jak i indywidualnych czytelników (uczniów). 226

2 Równolegle do prowadzenia prac o charakterze podrêczników i poradników metodycznych bra³a udzia³ w opracowaniu monografii z zakresu stylistyki i gramatyki, uwzglêdniaj¹cych zmiany w jêzyku czeskim, które zasz³y po aksamitnej rewolucji. Przypomnijmy choæby publikacjê Stylistika èeská, któr¹ opracowa³a wspólnie z J. Chloupkiem, M. Krèmov¹ i E. Mináøov¹ (1991, poprawione i rozszerzone wydanie ukaza³o siê pod tytu³em Stylistika souèasné èeštiny; 1997, kolejne wydanie 2001) czy monografiê Èeština øeè a jazyk (1996, drugie wydanie 2000), opracowan¹ równie z zespo³em M. Dokulil, Z. Hlavsa, J. Hrbáèek i Z. Hrušková. Marzenie Prof. Marii Èechovej o wspieraniu presti u jêzyka czeskiego zrealizowa³o siê ju w 1972 r., kiedy jako pomys³odawczyni i wykonawczyni zorganizowa³a pierwsz¹ edycjê Olimpiady Jêzyka Czeskiego. W nastêpnych latach (a do dziœ) odby³y siê kolejne edycje Olimpiady, której ranga w œrodowisku czeskim stale ros³a. Od samego pocz¹tku Prof. Maria Èechová przewodniczy³a komisji konkursowej, zasiadaj¹c tak e w jej zespole kierowniczym. Nie mniej wa ny wydaje siê fakt, e w 1985 r. przejê³a Ona po prof. J. Jelínku funkcjê redaktora naczelnego czasopisma Èeský jazyk a literatura, które równie propagowa³o problematykê kultury jêzyka czeskiego. Jej zas³ug¹ jest utrzymanie pisma tak e w trudnych czasach, kiedy po 1990 roku ministerstwo cofnê³o dotacjê, a czasopismo musia³o znaleÿæ inne sposoby swego finansowania. Nale y tutaj wspomnieæ równie o tym, e w Èeskim jazyku a literaturze w trudnych czasach mogli publikowaæ tak e ci, którym odmawiano druku w innych czasopisma naukowych. Obecnie Pani Profesor jest nie tylko nauczycielem akademickim na Uniwersytecie J. E. Purkyniego w Ústí nad ab¹, ale równie pe³ni funkcjê opiekuna zagranicznych doktorantów na Uniwersytecie Karola w Pradze. Ponadto jest cz³onkiem redakcji dwóch miêdzynarodowych czasopism: Stylistyki, wydawanej w Opolu, i Bohemistyk i, wydawanej w Wa³brzychu. Nie jest mo liwe obj¹æ w artykule jubileuszowym ca³¹ dzia³alnoœæ naukowo-organizacyjn¹ Pani Profesor. Mam jednak nadziejê, e przy nastêpnej rocznicy bêdê móg³ wspomnieæ o innych przejawach Jej aktywnoœci, zarówno o tych, które tutaj pomin¹³em, jak równie o nowych. Albowiem godne podziwu s¹ zapa³ i g³êbokie wewnêtrzne zaanga owanie w pracê naukow¹ Pani Profesor, jak równie Jej oddanie jêzykowi czeskiemu i czeskiej szkole, a to musi jeszcze zaowocowaæ. Tak¹ gwarancjê daje ca³e dotychczasowe ycie Prof. Marii Èechovej. yczymy jej wiêc du o zdrowia, pogody ducha i dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w yciu rodzinnym, wielu przyjació³ i takich ludzi, o których mówi³a: do wspó³pracowników mam szczêœcie. Mieczys³aw Balowski, Opole Wa³brzych lat œl¹skiej bohemistyki Filologia czeska na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach, dzia³aj¹ca w ramach organizacyjnych Instytutu Filologii S³owiañskiej Wydzia³u Filologicznego UŒ w Sosnowcu, jest jednym z oœmiu oœrodków bohemistycznych w Polsce, funkcjonuj¹cych na polskich uniwersytetach w: Krakowie (UJ), Warszawie (UW), Wroc³awiu (UWr), Opolu (UO), Poznaniu (UAM), Szczecinie (USz) oraz Toruniu (UMK). W tym roku up³ywa 28. rocznica powstania œl¹skiej bohemistyki. W oœrodku tym studiowa³a i zdobywa³a swe pierwsze naukowe szlify liczna grupa naukowców, którzy obecnie pracuj¹ naukowo i dydaktycznie w innych oœrodkach bohemistycznych kraju (np. w Krakowie, Warszawie, Wroc³awiu, Opolu, Szczecinie i Toruniu). Mury katowicko-sosnowieckiej bohemistyki opuœci³o w ubieg³ym æwieræwieczu ponad 300 absolwentów, z których tylko nieliczna grupa aktywnie dzia³a w zawodzie filologa-bohemisty: pracuj¹ w polskiej dyplomacji, dziennikarstwie, handlu zagranicznym i turystyce, dzia³aj¹ jako t³umacze przysiêgli i kabinowi, a tak e t³umacz¹ literaturê piêkn¹ i teksty u ytkowe. Mimo ró nych dróg yciowych i niespodzianek losu wielu z nich z sentymentem wspomina piêæ lat studiów slawistycznych w Sosnowcu. I mimo e obecnie z aktualn¹ problematyk¹ bohemistyczn¹ nie maj¹ aktywnego kontaktu, jednak Czechy (i S³owacja ), czeska kultura i jêzyk s¹ nadal ich hobby, yciow¹ pasj¹... Du e zainteresowanie kultur¹ czesk¹ (a tak e s³owack¹) na Górnym Œl¹sku jest motywowane s¹siedzkim po³o eniem oraz wielokulturow¹ tradycj¹ tego regionu, a tak e atrakcyjnoœci¹ dorobku kulturowego Czech (literatura, filmy czeskiej szko³y, teatr i plastyka) oraz pewnym sentymentem Œl¹zaków do znajomo 228 Tytu³ tego opracowania nie jest w pe³ni adekwatny nale y tu raczej mówiæ o œl¹sko-zag³êbiowskiej bohemistyce, gdy Uniwersytet Œl¹ski od chwili swego powstania, na mocy decyzji ówczesnych w³adz polityczno-gospodarczych, sw¹ bazê i zaplecze dydaktyczne opar³ o obiekty w Katowicach i Sosnowcu. Zwyczajowo mówi siê o œl¹skiej slawistyce, jednak dla wiêkszej precyzji stosuje siê optymalne okreœlenia slawistyka UŒ w Katowicach Sosnowcu. Faktyczna sytuacja lokalowa UŒ (pocz¹tkowo tylko w Sosnowcu) oraz zadawnione w odczuciu niektórych badaczy dziejów Œl¹ska animozje regionalne, a tak e bez w¹tpienia bardziej konserwatywnych mieszkañców naszego regionu powoduj¹ wiele nieporozumieñ i w¹tpliwoœci (a czasami nawet agresji). Na szczêœcie naukowcy i studenci UŒ, którym przysz³o pracowaæ lub studiowaæ w Sosnowcu, podchodz¹ do tych problemów bardziej racjonalnie, bez wiêkszych emocji. Dla unikniêcia jednak jakichkolwiek nieporozumieñ zastosujê konsekwentnie obok okreœlenia œl¹ska bohemistyka bardziej neutralne katowicko-sosnowiecka bohemistyka. Do rozpadu Czechos³owacji w roku 1993 w ramach studiów slawistycznych na Uniwersytecie Œl¹skim istnia³a filologia czesko-s³owacka.

3 ! Nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu o znakomitej inicjatywie zas³u onego katowickiego wydawnictwa Œl¹sk Bibliotece Pisarzy Czeskich i S³owackich. Wysoko oceniane przek³ady do tej bogatej serii wydawniczej tworzyli równie bohemiœci i s³owacyœci (pracownicy naukowi oraz absolwenci), wywodz¹cy siê ze slawistyki UŒ. " Do najwybitniejszych nale ¹: prof. dr hab. Z. Stieber, prof. dr hab. F. S³awski, prof. dr hab. J. Magnuszewski, prof. dr hab. M. Bobrownicka, prof. dr hab. T. Or³oœ, prof. dr hab. E. Siatkowska, prof. dr hab. J. Siatkowski. # Dwa lata póÿniej utworzono filologiê serbsko-chorwack¹ oraz uruchomiono lektoraty jêzyków: s³oweñskiego, bu³garskiego, ³u yckiego i macedoñskiego. $ Dyrektorem Instytutu od jego powstania by³ prof. dr hab. K. Polañski, a sekretarzem naukowym ówczesny dr E. Tokarz. % Zak³ad Filologii S³owiañskiej przekszta³ci³ w Katedrê Filologii S³owiañskiej doc. dr hab. W. Pianka, dokonuj¹c jednoczeœnie zmian w strukturze, powo³a³ dwa nowe zak³ady: Zak³ad Literaturoznawstwa S³owiañskiego i Zak³ad Jêzykoznawstwa S³owiañskiego, uruchomiono tak e wtedy nowe kierunki studiów slawistycznych: filologiê s³owack¹ i jugos³owiañsk¹. brzmi¹cego jêzyka czeskiego. Powo³anie jeszcze w latach przedwojennych Konsulatu Generalnego Republiki Czechos³owackiej w Katowicach, a póÿniej u³atwienia w przekraczaniu granicy oraz rozwój ruchu turystycznego w latach siedemdziesi¹tych, bezpoœrednia wspó³praca zak³adów przemys³owych i instytucji kultury oraz mo liwoœæ odbioru telewizji czechos³owackiej istotnie u³atwi³y propagowanie tego dorobku oraz wp³ynê³y na pog³êbienie zainteresowania mieszkañców Górnego Œl¹ska naszymi po³udniowych s¹siadami!. Osoby zainteresowane problematyk¹ bohemistyczn¹ mog³y rozwijaæ swe pasje na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie lub na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ju od lat przedwojennych dzia³a³y oœrodki slawistyczne (w tym bohemistyczne) w Polsce, gdzie badania i dydaktykê prowadzi³y lub nadal prowadz¹ polskie slawistyczne autorytety ". Myœl stworzenia pracowni slawistycznej w centrum Górnego Œl¹ska zrodzi³a siê wraz z powo³aniem Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach (wczeœniej do 1969 r. WSP oraz filia UJ), a nastêpnie Instytutu Filologii Obcych UŒ. Slawistyka na Uniwersytecie Œl¹skim powsta³a ostatecznie w 1974 roku, a w jej ramach równie bohemistyka. Inicjatorem i faktycznym twórc¹ filologii czeskiej by³ wybitny jêzykoznawca polski oraz slawista prof. dr hab. Kazimierz Polañski, który wraz z innymi neofilologami, wœród których byli równie slawiœci, stworzy³ za³o enia programowe i zaplecze dydaktyczne do naboru na pierwszy rok filologii s³owiañskiej (w³aœciwie filologii czeskiej), która rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ w roku 1974 #. Pocz¹tkowo bohemistykê ujmowano w ramach organizacyjnych Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Œl¹skiego $ jako Zak³ad Filologii S³owiañskiej, który przekszta³ci³ siê w 1981 roku w Katedrê Filologii S³owiañskiej %. Trzon kadry naukowej i dydaktycznej stanowili slawiœci-bohemiœci, wywodz¹cy siê z UJ oraz UW, a w latach nastêpnych absolwenci slawistyki (bohemistyki & ) z katowicko-sosnowieckiego oœrodka. Kolejnym etapem istotnych zmian organizacyjnych by³ rok 1990, w którym prof. dr hab. Emil Tokarz przekszta³ci³ Katedrê w Instytut Filologii S³owiañskiej, optymalizuj¹c jednoczeœnie jego strukturê ', maj¹c¹ równie wp³yw na póÿniejsze kszta³cenie bohemistów na UŒ. Zmiany te zapocz¹tkowa³y dynamiczny rozwój kszta³cenia slawistów-bohemistów w latach nastêpnych poprzez zatrudnienie nowych naukowców-specjalistów (równie goœcinnych) oraz podniesieniu limitu przyjêæ, zwiêkszeniu uleg³ potencja³ naukowy i dydaktyczny tutejszego oœrodka bohemistycznego. Prze³omowy by³ równie rok 1995, kiedy wprowadzono po raz pierwszy studia licencjackie i magisterskie (w systemie 3 + 2), w tym z jêzykoznawstwa stosowanego o specjalnoœci bohemistycznej. Do dziœ zreszt¹ funkcjonuj¹ równolegle dwa sposoby kszta³cenia bohemistów na UŒ piêcioletnie studia filologiczne bohemistyczne oraz piêcioletnie studia jêzykoznawstwa stosowanego (translatoryczne) o specjalnoœci bohemistycznej. Mimo trudnych warunków lokalowych (stara, zbyt ma³a baza) w roku akademickim 2001/2002 filologiê czesk¹ w IFS UŒ (w ró nych wersjach programowych) studiowa³o 60 osób, przy czym wszystkich studentów slawistyki by³o prawie 300. Po dwuletniej przerwie rotacyjnej, w kolejnym roku akademickim 2002/2003 planowane jest uruchomienie specjalizacji filologia czeska (dla 25 osób). W nieodleg³ej przysz³oœci planuje siê uruchomienie podyplomowych studiów bohemistycznych. Planowe zajêcia dydaktyczne na filologii czeskiej w zale noœci od cyklu kszta³cenia sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych przedmiotów : Praktyczna nauka jêzyka czeskiego (leksyka, frazeologia, konwersacje, ekspresja pisemna i ustna), Gramatyka opisowa jêzyka czeskiego, Historia literatury czeskiej, Historia i cywilizacja Czech, Przek³ad specjalistyczny, Przek³ad konsekutywny, Przek³ad symultani- & W latach osiemdziesi¹tych studentów kszta³cono na kierunku: filologia s³owiañska specjalnoœæ filologia czesko-s³owacka. W latach dziewiêædziesi¹tych (po rozpadzie Czecho-S³owacji) powrócono do uk³adu tradycyjnego, rozdzielono na dwie specjalizacje: bohemistykê i s³owacystykê. ' Otwarto wówczas nowe zak³ady: Zak³ad Dydaktyki Jêzyków Obcych, Zak³ad Historii Jêzyków S³owiañskich, Zak³ad Jêzykoznawstwa Porównawczego, Zak³ad Jêzykoznawstwa Po³udniowos³owiañskiego, Zak³ad Jêzykoznawstwa Zachodnios³owiañskiego, Zak³ad Literatur Zachodnios³owiañskich. Ofertê studiów slawistycznych poszerzono równie o nowe kierunki: filologiê s³oweñsk¹ (1991), chorwack¹ (1992) i bu³garsk¹ (1994). Mowa tu tylko o przedmiotach dotycz¹cych problematyki bohemistycznej. W latach osiemdziesi¹tych, w ramach filologii czesko-s³owackiej prowadzono równolegle dwa przedmioty: Historiê Czechos³owacji i Wiedzê o Czechos³owacji (realioznawstwo)

4 czny oraz odpowiednio profilowane wyk³ady monograficzne (np. w tym roku akademickim by³y to wyk³ady o profilu: translatoryka, stylistyka i semantyka). W zasobach Biblioteki Slawistycznej dzia³aj¹cej przy IFS UŒ oraz w zasobach Czytelni Neofilologicznej Wydzia³u Filologicznego UŒ znajduje siê bogaty i ci¹gle rozbudowywany ksiêgozbiór o tematyce bohemistycznej (klasyczne i wspó³czesne dzie³a literatury czeskiej, opracowania jêzykoznawcze i literaturoznawcze, podrêczniki, s³owniki, encyklopedie i albumy oraz nagrania audio-video), licz¹cy ponad 10 tysiêcy woluminów (w tym zbiory specjalne), a tak e roczniki kilkunastu specjalistycznych czasopism czeskich dotycz¹cych zagadnieñ jêzyka i kultury. Od swych pocz¹tków istnienia slawiœci-bohemiœci z naszego oœrodka zajmowali siê ca³ym spektrum badañ zwi¹zanych z problematyk¹ bohemistyczn¹, a szczególnie polsko-czeskich zwi¹zków kulturowych (jêzykowych i literackich). Badania jêzykoznawcze oscylowa³y wokó³: s³owotwórstwa, sk³adni, semantyki, gramatyki opisowej jêzyka czeskiego i polsko-czeskiej gramatyki porównawczej, leksykologii oraz historii i stylistyki jêzyka czeskiego, jak równie socjolingwistyki. W badaniach literaturoznawczych przewa a³y badania nad histori¹ literatury czeskiej, teori¹ literatury i problematyk¹ translatoryczn¹. Ostatnimi czasy du o uwagi poœwiêca siê przek³adowi artystycznemu oraz dwukierunkowemu t³umaczeniu konsekutywnemu i symultanicznemu. Od kilku lat w IFS UŒ prowadzone s¹ d³ugoletnie bohemistyczne programy badawcze (granty), obejmuj¹ce s³owotwórstwo, sk³adniê i semantykê oraz frazeologiê i stylistykê jêzyka czeskiego, jêzykowo-kulturowe pogranicze polsko-czeskie oraz czesk¹ kulturê i literaturê prze³omu wieków, czesk¹ literaturê i kulturê w kontekœcie wspólnoty europejskiej. Wyniki badañ zawarto w licznych krajowych i zagranicznych publikacjach naukowych. Œl¹scy bohemiœci s¹ autorami wielu wydañ ksi¹ kowych (monografie, podrêczniki, s³owniki i skrypty) oraz artyku³ów i recenzji w specjalistycznych czasopismach o tematyce slawistycznej i bohemistycznej (m.in. w: zeszytach naukowych UŒ, UJ i UO, Biuletynie Slawistycznym, Studiach z Filologii Polskiej i S³owiañskiej, Roczniku Slawistycznym, Slavii Occidentalis, Ruchu Literackim itd.). Prezentacje czeskiej literatury w polskich przek³adach i socjolingwistyczne eseje o czeszczyÿnie autorstwa katowicko-sosnowieckich bohemistów pojawiaj¹ siê w ogólnopolskich czasopismach kulturalno-literackich (m.in. w: kwartalniku literackim FA-art, ponad 100-stronicowa prezentacja m³odej czeskiej literatury w nr 1 2/1998, oraz w kwartalniku kulturalnym Opcje ). Œl¹scy bohemiœci bior¹ aktywny udzia³ w yciu œrodowiska bohemistycznego i slawistycznego w kraju (Komisja S³owianoznawstwa i Jêzykoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Jêzykoznawcze, Stowarzyszenie T³umaczy Polskich). Równie czêsto uczestnicz¹ w miêdzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranic¹. W oœrodku katowicko-sosnowieckim zakoñczono z sukcesem kilkanaœcie doktoratów i przewodów habilitacyjnych z zakresu bohemistyki. Bohemiœci-jêzykoznawcy z UŒ 231 dokonuj¹ na zlecenie s¹dów ekspertyzy filologiczne czeskich testów i ich t³umaczeñ, a tak e przeprowadzaj¹ egzaminy pañstwowe (egzaminy na t³umaczy przysiêg³ych jêzyka czeskiego oraz pilotów wycieczek zagranicznych). Od kilkunastu lat trwa owocna wspó³praca IFS z czeskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, która odbywa siê na podstawie umów bilateralnych uczelni oraz za poœrednictwem polskiego MENiS i czeskiego MŠMaT (Dùm zahranièních stykù). Dziêki takiej wspó³pracy mo liwe jest prowadzenie badañ naukowych w czeskich oœrodkach, odbywanie studiów jêzykowych i sta ów na czeskich uczelniach przez pracowników naukowych i studentów UŒ. Kilku z naszych badaczy korzysta³o z wszechstronnej pomocy specjalistów z AN RCz (UÈL) w Pradze. Optymalnie dla obydwu stron uk³ada siê sta³a wymiana naukowa (bohemistyczno-polonistyczna) prowadzona z Uniwersytetem Palackiego w O³omuñcu!, dziêki czemu w naszym Instytucie goœcili z wyk³adami oraz uczestniczyli w konferencjach naukowych znakomici czescy bohemiœci: prof. PhDr. Jiøí Damborský, DrSc., prof. PhDr. Edvard Lotko, CSc. i prof. PhDr. Eduard Petrù, DrSc. oraz zaprzyjaÿnieni z nasz¹ bohemistyk¹ od lat: doc. PhDr. Marie Sobotková, CSc., wybitna czeska polonistka (i bohemistka jednoczeœnie), a tak e prof. PhDr. Jiøí Fiala, CSc. znawca dziejów Moraw i by³y czeski lektor w UŒ. Co roku nasi pracownicy i studenci wyje d aj¹ na sta e naukowe, studia semestralne oraz Szko³y Letnie Jêzyka i Kultury na UK w Pradze, UP w O³omuñcu, MU w Brnie, rzadziej na uniwersytety w Ostrawie, Opawie, PilŸnie i Czeskich Budziejowicach. Od 1977 roku w IFS UŒ dzia³a Ko³o Naukowe Slawistów (od 2001 r. KNS Œwiatowid ), w którym najliczniejsza i najbardziej aktywna jest sekcja bohemistyczna (15 osób). Cz³onkowie Ko³a brali udzia³ w kilku studenckich konferencjach naukowych (konferencje SVOÈ na UK w Pradze w 1988 r., UP w O³omuñcu w 1992 r., a tak e UJ w Krakowie w 1999 r. oraz USz w Œwinoujœciu w 2000 r.), w latach ubieg³ych uczestniczyli w ogólnopolskich imprezach bohemistycznych w innych oœrodkach (udzia³ i laury w konkursach przek³adowych), a w roku ubieg³ym byli g³ównymi organizatorami IV Ogólnopolskich Dni Bohemistów (Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach, r.), które odby³y siê na naszym Uniwersytecie i spotka³y siê z wysok¹ ocen¹ merytoryczn¹ i organizacyjn¹. Dwie reprezentantki KNS bra³y udzia³ w I Polonistyczno-bohemistycznej konfe- Niestety ostatnimi czasy nasze œrodowisko zauwa a znikom¹ lub bardzo ma³¹ aktywnoœæ Centrum Czeskiego (Èeské centrum) w Warszawie w zakresie propagowania czeskiej kultury na po³udniu Polski.! Dziêki tej dobrze rokuj¹cej i d³ugoletniej wspó³pracy oraz kontaktom kole eñskim badaczy od kilku lat na zasadach wzajemnoœci kierowani s¹ do obu placówek lektorzy jêzyka czeskiego i polskiego. Od 1989 roku lektorem jêzyka czeskiego na UŒ jest absolwentka o³omunieckiej polonistyki i historii mgr Jolanta Najderová, a lektorem i wyk³adowc¹ jêzyka polskiego na UP od 1999 roku pisz¹cy te s³owa. 232

5 " Organizatorem tego po ytecznego (i miejmy nadziejê cyklicznego) spotkania byli Ambasada RP i Instytut Polski w Pradze oraz Wydzia³ Filozoficzny UK w Pradze. # Magdalena Nobis (V rok): Expresivita v jazyku èeské publicistiky i Stefania Szostok (IV rok): Pøeklady poezie polského básníka Zbigniewa Herberta do èeštiny v historickém a kulturním kontextu. $ Adres internetowy: adres poczty elektronicznej: 233 rencji studentów, organizowanej w Pradze " w marcu 2000 r., gdzie wyg³osi³y referaty w jêzyku czeskim #. Od 2001 roku Ko³o posiada (w ramach serwisu informacyjnego KNS) sw¹ internetow¹ gazetê Noviny Slavia, w której czeska problematyka (historia, przek³ady, informacje kulturalne turystyczne i praktyczne) zajmuje gros miejsca $. Równie obiecuj¹co zapowiada siê wspó³praca studentów polonistyki z O³omuñca i bohemistyki z Sosnowca. Pisz¹c o bohemistyce na Uniwersytecie Œl¹skim, zas³u enie wiele miejsca nale y poœwiêciæ wybitnym naukowcom, slawistom-bohemistom, którzy wnieœli du y, osobisty wk³ad w rozwój naszego oœrodka, jego dorobek naukowy i pozycjê w polskim œrodowisku slawistycznym. Bez w¹tpienia blasku dodaje naszej placówce dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczna takich autorytetów polskiej slawistyki i bohemistyki, mistrzów wielu pokoleñ nie tylko œl¹skich slawistów, jak: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivanièková, prof. dr hab. Kazimierz Polañski, prof. dr hab. Roman Laskowski oraz nieoceniony prof. dr hab. Mieczys³aw Basaj, który jako jeden z ojców œl¹skiej bohemistyki poœwiêca jej nadal sw¹ wiedzê i naukowy talent. Nale y równie wymieniæ liczne grono nauczycieli akademickich, bohemistów (i s³owacystów jednoczeœnie), którzy w istotny sposób przyczynili siê do rozwoju IFS UŒ i poziomu œl¹skiej bohemistyki w ci¹gu ostatnich 28 lat: prof. dr hab. Jacek Baluch, prof. dr hab. Witold Nawrocki, prof. dr hab. Danuta Rytel- Kuc, dr Zofia Bik, dr Czes³aw Caputa, dr Joanna Czapliñska, dr Jan Dutkowski, dr Krystyna Kowalik, dr Izabela Mroczek, dr Dorota ygad³o, mgr Anna Dziêgiel, mgr Jacek Illg, mgr Joanna Kalamala, mgr Joanna Nowak, mgr Agnieszka Piosek, mgr Jan Stachowski, mgr Ma³gorzata Zagrodzka, mgr Marzena Zabierzewska-Kucharska wielu z nich dzia³a nadal w polskich placówkach bohemistycznych lub w inny sposób wspiera ich dzia³alnoœæ. Od samych pocz¹tków studiów bohemistycznych na Uniwersytecie Œl¹skim dydaktykê prowadzili wysoko wykwalifikowani lektorzy delegowani z Republiki Czeskiej, wymieniaj¹c w kolejnoœci chronologicznej: PhDr. Stanislav Dvoøák, PhDr. Petr Poslední, prof. PhDr. Jiøí Èerný, prof. PhDr. Jiøí Fiala, PhDr. Vìra Svobodová, PhDr. Jaroslav Reska (przez 10 lat), mgr Jolanta Najderová. Nale y tak e wspomnieæ o slawistach-bohemistach obecnie pracuj¹cych naukowo i dydaktycznie w Instytucie Filologii S³owiañskiej UŒ, którzy bêd¹ kszta³towaæ oblicze œl¹skiej bohemistyki przez kolejne 30 lat. Wielu z nich swe slawistyczne wykszta³cenie i pierwsze naukowe szlify zdobywa³o na UJ w Krakowie, ale s¹ tak e wœród nich i absolwenci UŒ, którzy równie w macierzystej uczelni bêd¹ pokonywaæ kolejne stopnie kariery naukowej. W gronie badaczy i wyk³adowców literatury czeskiej (o czesko-s³owackich korzeniach) autorytetem jest prof. dr hab. Józef Zarek (obecnie dyrektor IFS UŒ), dr Anna Car i dr Lucyna Spyrka. Na czele grona bohemistów-jezykoznawców stoj¹ prof. dr hab. Mieczys³aw Basaj % oraz prof. dr hab. Anna Bluszcz, którym dzielnie asystuj¹: dr Mariola Szymczak (która porzuci³a bohemistykê na rzecz jêzyka s³owackiego) oraz pisz¹cy te s³owa (jednoczeœnie opiekun KNS Œwiatowid ). Na zakoñczenie warto wspomnieæ o jeszcze jednej bohemistce, bez której trudno sobie wyobraziæ prawid³owe funkcjonowanie IFS UŒ mowa tu o mgr Ilonie Rudnik, kierowniczce Sekretariatu i zarazem absolwentce pierwszego pokolenia œl¹skich bohemistów, rocznika Czas p³ynie i niebawem przyjdzie nam obchodziæ jubileusz 30-lecia œl¹skiej bohemistyki i slawistyki. Byæ mo e bêdzie to wspania³a okazja do spotkania starych przyjació³, mistrzów i uczniów naukowców, nauczycieli akademickich oraz absolwentów filologii czeskiej (i czesko-s³owackiej), by powspominaæ stare, dobre dzieje, przeœledziæ losy i kariery œl¹skich bohemistów i zastanowiæ siê nad przysz³oœci¹ naszej katowicko-sosnowieckiej bohemistyki. Literatura Dariusz Tkaczewski, Sosnowiec O³omuniec B o ñ k o w s k i R., M a r k i e w i c z D., 1997: Œl¹ska slawistyka, [w:] Utopia w jêzykach, literaturach i kulturach S³owian I. Ze œwiadomoœci utopijnej w refleksji jêzykowej, Prace Naukowe UŒ w Katowicach nr 1599 [Katowice], s Archiwum Instytutu Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu Œl¹skiego. I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów Praga, Uniwersytet Karola, r. W dniach r. odby³a siê w Pradze I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów, zainicjowana i zorganizowana przez Ambasadê RP i Instytut Polski w Pradze oraz Instytut Studiów Slawistycznych i Wschodnioeurope- % Prof. dr hab. M. Basaj w latach by³ kierownikiem Zak³adu Filologii S³owiañskiej Instytutu Filologii Obcych UŒ, a od 1993 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Zak³adu Historii Jêzyków S³owiañskich IFS UŒ. 234

6 235 jskich Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK). Pomys³ nie by³ nowy, wykorzystywa³ wzory starych i sprawdzonych polskoczeskich konferencji historycznych organizowanych w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jednak tym razem bez adnych ograniczeñ politycznych przysz³a kolej na m³odych filologów-slawistów: studentów i doktorantów z Polski i Czech, którzy zajmuj¹ siê problematyk¹ czesk¹ w Polsce lub polsk¹ w Czechach. Idea spotkania, wzajemnego poznania siê studentów-filologów o podobnych zainteresowaniach, przedstawienia wyników swoich badañ i poszukiwañ jest przednia; prosty pomys³ znakomicie zrealizowany w z³otej Pradze. Genius loci tego niepowtarzalnego miasta pozytywnie wp³yn¹³ na ca³¹ imprezê, sta³ siê jednym z wielu atutów tak bardzo po ytecznego i udanego spotkania m³odych naukowców z zaprzyjaÿnionych krajów i uczelni. Obrady toczy³y siê w siedzibie Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Karola, przy placu Jana Palacha 2 (notabene w sali 104, z okien której mo na by³o podziwiaæ piêkny widok Zamku Praskiego i Malej Strany). Na konferencji by³y reprezentowane nastêpuj¹ce polskie oœrodki bohemistyczne: Katowice Sosnowiec (UŒ), Kraków (UJ), Opole (UO), Poznañ (UAM), Toruñ (UMK), Warszawa (UW), Wroc³aw (UWr), a tak e czeskie oœrodki polonistyczne: O³omuniec (UP), Ostrawa (UO) i Praga (UK). Nale y wspomnieæ równie o publicznoœci: studentów wyg³aszaj¹cych referaty wspierali ich koledzy oraz trenerzy (promotorzy i opiekunowie naukowi) z macierzystych, zw³aszcza polskich uczelni, wœród których nale y wspomnieæ pp.: prof. dr. hab. Jacka Balucha (UJ, UO), prof. dr. hab. Józefa Zarka (UŒ, UJ), doc. PhDr. Petra Rychlíka, PhDr. Ivanê Dobrotov¹ (UP), dr Joannê Goszczyñsk¹ (UW), dr. Dariusza Tkaczewskiego (UŒ, UP), dr. Savê Heømana, mgr Lenkê Vítov¹ (UAM) oraz mgr. Piotra Cieciurê (UK). Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano 33 referaty obejmuj¹ce szerok¹ problematykê bohemistyczn¹ i polonistyczn¹, m.in.: polsk¹ i czesk¹ literaturê, jêzyk polski i czeski oraz polsko-czeskie i czesko-polskie zwi¹zki kulturowe, literackie, jêzykowe i historyczne (por. Aneks). Tematyka prezentowanych prac by³a ró norodna, jednak tradycyjnie dominowa³y referaty dotycz¹ce zagadnieñ literackich (w tym ciekawe opracowania konfrontatywne); typowa problematyka jêzykoznawcza (m.in. cenne prace socjolingwistyczne) zawarta by³a zaledwie w 6 pracach. Ponadto dwa referaty obejmowa³y problemy historii najnowszej oraz zagadnieñ politologicznych. Kilka referatów porusza³o problematykê translatoryczn¹, trzy zaœ traktowa³y o polskim i czeskim teatrze i filmie. Nale y podkreœliæ, e prace reprezentowa³y wysoki poziom merytoryczny, by³y ciekawe i oryginalne. Na uwagê zas³uguje równie fakt, e uczestnicy Konferencji operowali poprawn¹ (a czêsto wzorow¹) polszczyzn¹ i czeszczyzn¹, a nawet jêzykiem s³owackim. Nale y w tym miejscu podkreœliæ przygotowanie zw³aszcza reprezentacji poznañskich polonistów, dla których jêzyk czeski nie jest jêzykiem studiów, a raczej lektoratowym hobby, dlatego s³owa szczególnego uznania nale ¹ siê Pani mgr Lence Vítovej, lektorce jêzyka czeskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja w Pradze nie ogranicza³a siê jedynie do zaplanowanych obrad plenarnych. Program praskiej konferencji obejmowa³ tak e inne spotkania, np. w uroczej siedzibie Ambasady RP na Malej Stranie, gdzie uczestników podejmowa³ Pan dr Andrzej Krawczyk, Ambasador RP w Pradze. Spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze oprócz opowieœci o dziejach siedziby naszej ambasady goœcie zostali poczêstowani dyplomatycznym lunchem. Równie œwietnie wypad³ sobotni obiad w przytulnej praskiej piwnicy U Rudolfina, gdzie uczestnikom i goœciom zaserwowano typow¹ (a do tego bardzo udan¹ gastronomicznie) svíèkovou na smetanì se šlehaèkou, brusinkama a knedlíkem i fantastyczne piwo. Prask¹ Konferencjê zaœ zakoñczy³ ciekawy akcent artystyczny: w sympatycznym teatrzyku Studio Damuza (w podziemiach kamieniczki na ul. Øetìzovej 10) uczestnicy i goœcie obejrzeli dwa spektakle: fragmenty Trans-Atlantyka Witolda Gombrowicza w wykonaniu Juraja Koudeli ze S³owacji oraz Dom na granicy S³awomira Mro ka w wykonaniu studentów polonistyki Uniwersytetu Karola w Pradze. Konferencja sta³a siê doskona³ym forum do poznania siê m³odzie y polonistycznej i bohemistycznej z dwóch krajów, wymiany opinii oraz zorientowania siê w pracach badawczych m³odych naukowców. Wiêkszoœæ uczestników i goœci Konferencji wyrazi³a zainteresowanie tego typu spotkaniami w przysz³oœci. Byæ mo e warto nadaæ tej znakomitej i udanej inicjatywie jakieœ ramy organizacyjne, pomyœleæ o organizacji regularnych sesji studentów polonistyki i bohemistyki z Czech i Polski, wymiennie o obydwu krajach. Du ym atutem takich konferencji i wymiern¹ ich kronik¹ mog³yby siê staæ zeszyty, zawieraj¹ce referaty z poszczególnych lat. Pierwszy krok ku tego typu kontaktom zosta³ poczyniony. Dariusz Tkaczewski, Sosnowiec O³omuniec Aneks Tematyka referatów prezentowanych podczas konferencji (w kolejnoœci wyst¹pieñ) 1. Simona M i z e r o v á (Uniwersytet Ostrawski): Etykieta jêzykowa i spo³eczna w jêzyku polskim i czeskim. 2. Renata P o n c z o v á (Uniwersytet Ostrawski): Porównanie polskich jednostek frazeologicznych zawieraj¹cych zooapelatywum z czeskimi Richard V a c u l a (UK Praga): Kilka rozwa añ dotycz¹cych podejœcia do badania ludnoœci kaszubskiej i jej jêzyka.

7 4. Monika J a š k o v á (Uniwersytet Ostrawski): Podstawowe zagadnienia z nowomowy. 5. Magdalena N o b i s (UŒ Katowice): Expresivita v jazyku èeské publicistiky. 6. Jindøích K o l d a (UP O³omuniec): O jêzyku tekstów kampanii wyborczej. 7. Rafa³ W o j t c z a k (UMK Toruñ): Polsko-èeskoslovenské vztahy v dobì Praûského jara. 8. Jarmila N o v o t n á (UK Praga): Porównanie polskiej i czeskiej lewicy w latach dziewiêæ- dziesi¹tych. 9. Beata P i ê t a k (UAM Poznañ): Jak z gracj¹ tañczyæ na linie, z nogami w okowach i s³ownikiem czesko-polskim w rêku? O przek³adzie bajki czeskiej. 10. Aleksandra M i k o ³ a j c z y k (UJ Kraków): Barokní lyrika polská, èeská a slovenská. 11. Kamila S z y m a ñ s k a (UJ Kraków): Èeská svítaníèka. 12. Stefania S z o s t o k (UŒ Katowice): Pøeklady poezie polského básníka Zbigniewa Herberta do èeštiny v historickém a kulturním kontextu. 13. Vit K o p u n e c (UK Praga): Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Wilnie. 14. Vladimira K o l o u c h o v á (UK Praga): Polacy na zjeÿdzie s³owiañskim w Pradze w roku Anna M a æ k o w i a k (UAM Poznañ): Pojêcie Europy Œrodkowej Czes³awa Mi³osza (»Rodzinna Europa«) i Milana Kundery (»Zachód porwany albo tragedia Europy Œrodkowej«). 16. Bartosz S a j e w s k i (UAM Poznañ): Ku otwartoœci niebios. Rzecz o sytuacji egzystencjalnej pisarza na przyk³adzie tekstów z polskiej i czeskiej literatury. 17. Ondøej K l i p a (UK Praga): Wstêp do stanu badania nad sytuacj¹ czeskich stereotypów Polaków. 18. Ilona G w ó Ÿ d Ÿ (Uniwersytet Wroc³awski): Stanis³aw Przybyszewski v kruhu Èeské moderny. 19. Jana N o v á k o v á (UP O³omuniec): Twórczoœæ Witkacego w œrodowisku czeskim. 20. Libor S è a s n ý (UP O³omuniec): Twórczoœæ literacka T. Boya- eleñskiego we Francji. 21. Magdalena B u d k a (Uniwersytet Warszawski): Richard Weiner hra na mravnost anebo nemravná na doopravdy. 22. Alicja D z i e r ê g a (Uniwersytet Opolski): Tajemství chasidù v tvorbì J. Langra. 23. Joanna D e r d o w s k a (UMK Toruñ): Boudnikùv estetický ûivot koncepce umìlce v»nìûném barbaru«b. Hrabala. 24. Piotr G i e r o w s k i (UJ Kraków): Románovy prostor mìsta (Macurova Vratislav). 25. Anna R y k s (Uniwersytet Opolski): Literární obraz mìsta Praha jako ûena. 26. Katarzyna U c z k i e w i c z (Uniwersytet Wroc³awski): Poláci v románu J. Topola»Sestra«, literární stereotyp po»výbuchu èasu«. 27. Veronika F o r k o v á (UK Praga): Czas i przestrzeñ w»opowieœciach galicyjskich«a. Stasiuka. 28. Justyna S t r ó y k (UAM Poznañ): Literatura»miêdzy tekstami«. Mercedes benz Paw³a Huelle a Wieczorna lekcja jazdy Bohumila Hrabala. 29. Paulina P o t r y k u s (UAM Poznañ): Jerzy Pilch i Bohumil Hrabal. 30. Marta G o j e w s k a (UAM Poznañ):»Oda na dzieñ œw. Cecyli«Wojciecha Wencla. Rola wiersza sylabotonicznego w najnowszej poezji polskiej i czeskiej. 31. Marzena S k o r u p s k a (UAM Poznañ): Franz Kafka Piotra Duma³y. 32. Monika K o c b u c h (UJ Kraków): Kterák se Èech stal guru americkým hippies (Formanùv film»hair«). 33. Laura K o p e c k á (UK Praga): Oœrodek Badañ i Realizacji Praktyk Teatralnych Gardzienice

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo