Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN K R O N I K A. Jubileusz Profesor Marii Èechovej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. Jubileusz Profesor Marii Èechovej"

Transkrypt

1 Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN K R O N I K A Jubileusz Profesor Marii Èechovej 13 maja 2002 r. swój jubileusz 65-lecia obchodzi³a Pani Profesor Maria Èechová, znakomita bohemistka Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu J. E. Purkyniego w Ústí nad ab¹, dydaktyk jêzyka czeskiego, stylistyk, leksykograf, gramatyk i pedagog, cz³owiek o niezwyk³ej energii i aktywnoœci naukowej. Prof. Maria Èechová, DrSc. bowiem jest dobrze znana ze wzglêdu na swój aktywny i pracowity sposób ycia. Jej droga naukowa i zawodowa od pocz¹tku by³a zwi¹zana z jêzykiem czeskim. Najpierw œwiadomy wybór studiów bohemistycznych na Wydziale Pedagogicznym Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Pradze, póÿniej od 1961 r. dwa lata pracy w charakterze nauczyciela jêzyka czeskiego w szkole œredniej, a nastêpnie aspirantura pod okiem prof. J. Jelínka w Zak³adzie Jêzyka Czeskiego Instytutu Naukowo-Pedagogicznego w Pradze. Wszystko to utwierdzi³o J¹ w s³usznoœci wyboru przysz³ego zawodu, dokonanego po ukoñczeniu szko³y œredniej. Zdecydowa³a poœwiêciæ siê czeskiej szkole i jêzykowi czeskiemu. Rozpoczê³a wiêc pracê badawcz¹ nad czesk¹ stylistyk¹ i gramatyk¹. Pierwsze wyniki w tym zakresie sta³y siê podstaw¹ ubiegania siê o tytu³ doktora filozofii (PhDr.), który uzyska³a w 1970 r., przystêpuj¹c do egzaminów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Natomiast dwa lata póÿniej, w 1972 r., przyst¹pi³a na tym samym wydziale Uniwersytetu Karola w Pradze do obrony dysertacji doktorskiej, na podstawie której uzyska³a stopieñ naukowy candidatus scientium (CSc.). Po obronie doktoratu przenios³a siê do Ministerstwa Szkolnictwa do departamentu do spraw nauczania jêzyka czeskiego, sk¹d w 1975 r. ponownie przenios³a siê, tym razem do Katedry Jêzyka Czeskiego i S³owackiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Tutaj dokoñczy³a, rozpoczête jeszcze w Pedagogicznym Instytucie Naukowym, badania nad czesk¹ morfologi¹ funkcjonaln¹. W 1976 r. opublikowa³a monografiê zatytu³owan¹ Mluvnické kategorie podstatných jmen ve vyuèování. Praca ta na wiele lat nada³a ton dalszym poszukiwaniom badawczym Pani Profesor. W 1978 r. Prof. Maria Èechová z³o y³a kolokwium habilitacyjne i obroni³a pracê habilitacyjn¹, na podstawie której rok póÿniej zosta³a mianowana docentem w Katedrze Jêzyka Czeskiego i S³owackiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Pozosta³a wierna dydaktyce jêzyka czeskiego. Kilka lat póÿniej wyda³a kolejn¹ pracê z tego zakresu Vyuèování slohu, za któr¹ otrzyma³a nagrodê Ministra Szkolnictwa, M³odzie y i Kultury Fizycznej. Jest to pierwsza czeska praca teoretyczna, zajmuj¹ca siê dydaktyk¹ stylu, w której punktem wyjœcia dla rozwa añ Autorki 225 jest akt komunikacji jako podstawowa zasada wszelkiej dydaktyki szkolnej. Na jej podstawie ubiega³a siê o stopieñ naukowy doctor scientiarum (DrSc.), który po obronie dystertacji i z³o eniu odpowiednich egzaminów uzyska³a w 1986 r. Wówczas te poszerzy³a pole badawcze. Obok lingwodydaktyki, stylistyki i morfologii czeskiej zajê³a siê równie leksykografi¹ i leksykologi¹ (przede wszystkim frazeologi¹) zarówno w ujêciu synchronicznym, jak i diachronicznym. W efekcie jej dorobek naukowy tworz¹: 16 monografii, ponad 50 podrêczników i poradników metodycznych, a tak e ponad 200 studiów i artyku³ów naukowych, recenzji i innych publikacji naukowych. W 1988 r. za dorobek naukowy zosta³a mianowana profesorem jêzyka czeskiego. PóŸniej wyda³a jeszcze monografiê Komunikaèní a slohová výchova (1998) oraz we wspó³autorstwie z d³ugoletnim Jej wspó³pracownikiem, Vlastimilem Styblíkiem, dwie prace: Didaktika èeštiny (1989) i Èeština a její vyuèování (1998). Przez ca³y ten czas bra³a i bierze do dziœ udzia³ w konferencjach naukowych, organizowanych w kraju i za granic¹ (w Niemczech, Rosji, Szwecji, Litwie, S³owacji, Wêgrzech, Polsce, Bu³garii i w Egipcie), w posiedzeniach Towarzystwa Jêzykoznawczego Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Jazykové sdru ení AV RÈ) i innych towarzystw. Swoj¹ pracê naukow¹ musia³a godziæ z prac¹ organizacyjn¹. Pe³ni³a w tym czasie (od 1981 do 1990 r.) funkcjê kierownika Katedry Jêzyka Czeskiego i S³owackiego, któr¹ przejê³a po prof. A. Jedlièce. Zabiega³a o to, aby Katedra nadal organizowa³a krajowe i miêdzynarodowe konferencje naukowe, wydawa³a tomy pokonferencyjne, aby pracownicy Katedry awansowali naukowo i tworzyli zgrany kolektyw, co siê Jej równie uda³o. Mia³a bowiem szczêœcie do wspó³pracowników, choæ do nauczycieli tak e (jej pierwszymi nauczycielami byli prof. prof.: J. Jelínek, K. Hausenblas i A. Jedlièka, który by³ dla niej wzorem naukowca, kierownika i cz³owieka). Pani Profesor jest równie cz³onkiem Czeskiego Komitetu Slawistów. W tym czasie rozpoczê³a tak e zabiegi o stworzenie zespo³u, który opracowa³by nowe podrêczniki do nauki jêzyka czeskiego dla szkó³ podstawowych i œrednich. Wraz ze Zdeòkiem Hlavs¹, Františkiem Danešem, Karlem Hausenblasem, Jan¹ Hoffmannov¹, Vlastimilem Styblíkiem i Karlem Svobod¹ opracowa³a szereg podrêczników dla szkó³ podstawowych i œrednich, np. Èeský jazyk pro I. IV. roèník støedních škol (mluvnická a stylistická èást), Èeský jazyk pro VI. roèník základní školy, Èeský jazyk pro VII. roèník základní školy itd. Ponadto zespó³ ten opracowa³ wiele poradników metodycznych dla nauczycieli jêzyka czeskiego, np. wspólnie z M. Dokulilem, J. Hrbáèkiem, V. Styblíkiem, K. Hausenblasem, F. Danešem wyda³a Komplexní jazykové rozbory (1992, drugie wydanie 1996); razem z V. Styblíkiem, Z. Hlavs¹ i A. Tejnorem Pøehledn¹ mluvnicê èeštiny pro základní školu (1992); razem z V. Styblíkiem i P. Hauserem Co mám umìt z èeského jazyka (v roèníku) (1996), publikacjê wykorzystywan¹ zarówno przez szko³y (nauczycieli), jak i indywidualnych czytelników (uczniów). 226

2 Równolegle do prowadzenia prac o charakterze podrêczników i poradników metodycznych bra³a udzia³ w opracowaniu monografii z zakresu stylistyki i gramatyki, uwzglêdniaj¹cych zmiany w jêzyku czeskim, które zasz³y po aksamitnej rewolucji. Przypomnijmy choæby publikacjê Stylistika èeská, któr¹ opracowa³a wspólnie z J. Chloupkiem, M. Krèmov¹ i E. Mináøov¹ (1991, poprawione i rozszerzone wydanie ukaza³o siê pod tytu³em Stylistika souèasné èeštiny; 1997, kolejne wydanie 2001) czy monografiê Èeština øeè a jazyk (1996, drugie wydanie 2000), opracowan¹ równie z zespo³em M. Dokulil, Z. Hlavsa, J. Hrbáèek i Z. Hrušková. Marzenie Prof. Marii Èechovej o wspieraniu presti u jêzyka czeskiego zrealizowa³o siê ju w 1972 r., kiedy jako pomys³odawczyni i wykonawczyni zorganizowa³a pierwsz¹ edycjê Olimpiady Jêzyka Czeskiego. W nastêpnych latach (a do dziœ) odby³y siê kolejne edycje Olimpiady, której ranga w œrodowisku czeskim stale ros³a. Od samego pocz¹tku Prof. Maria Èechová przewodniczy³a komisji konkursowej, zasiadaj¹c tak e w jej zespole kierowniczym. Nie mniej wa ny wydaje siê fakt, e w 1985 r. przejê³a Ona po prof. J. Jelínku funkcjê redaktora naczelnego czasopisma Èeský jazyk a literatura, które równie propagowa³o problematykê kultury jêzyka czeskiego. Jej zas³ug¹ jest utrzymanie pisma tak e w trudnych czasach, kiedy po 1990 roku ministerstwo cofnê³o dotacjê, a czasopismo musia³o znaleÿæ inne sposoby swego finansowania. Nale y tutaj wspomnieæ równie o tym, e w Èeskim jazyku a literaturze w trudnych czasach mogli publikowaæ tak e ci, którym odmawiano druku w innych czasopisma naukowych. Obecnie Pani Profesor jest nie tylko nauczycielem akademickim na Uniwersytecie J. E. Purkyniego w Ústí nad ab¹, ale równie pe³ni funkcjê opiekuna zagranicznych doktorantów na Uniwersytecie Karola w Pradze. Ponadto jest cz³onkiem redakcji dwóch miêdzynarodowych czasopism: Stylistyki, wydawanej w Opolu, i Bohemistyk i, wydawanej w Wa³brzychu. Nie jest mo liwe obj¹æ w artykule jubileuszowym ca³¹ dzia³alnoœæ naukowo-organizacyjn¹ Pani Profesor. Mam jednak nadziejê, e przy nastêpnej rocznicy bêdê móg³ wspomnieæ o innych przejawach Jej aktywnoœci, zarówno o tych, które tutaj pomin¹³em, jak równie o nowych. Albowiem godne podziwu s¹ zapa³ i g³êbokie wewnêtrzne zaanga owanie w pracê naukow¹ Pani Profesor, jak równie Jej oddanie jêzykowi czeskiemu i czeskiej szkole, a to musi jeszcze zaowocowaæ. Tak¹ gwarancjê daje ca³e dotychczasowe ycie Prof. Marii Èechovej. yczymy jej wiêc du o zdrowia, pogody ducha i dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w yciu rodzinnym, wielu przyjació³ i takich ludzi, o których mówi³a: do wspó³pracowników mam szczêœcie. Mieczys³aw Balowski, Opole Wa³brzych lat œl¹skiej bohemistyki Filologia czeska na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach, dzia³aj¹ca w ramach organizacyjnych Instytutu Filologii S³owiañskiej Wydzia³u Filologicznego UŒ w Sosnowcu, jest jednym z oœmiu oœrodków bohemistycznych w Polsce, funkcjonuj¹cych na polskich uniwersytetach w: Krakowie (UJ), Warszawie (UW), Wroc³awiu (UWr), Opolu (UO), Poznaniu (UAM), Szczecinie (USz) oraz Toruniu (UMK). W tym roku up³ywa 28. rocznica powstania œl¹skiej bohemistyki. W oœrodku tym studiowa³a i zdobywa³a swe pierwsze naukowe szlify liczna grupa naukowców, którzy obecnie pracuj¹ naukowo i dydaktycznie w innych oœrodkach bohemistycznych kraju (np. w Krakowie, Warszawie, Wroc³awiu, Opolu, Szczecinie i Toruniu). Mury katowicko-sosnowieckiej bohemistyki opuœci³o w ubieg³ym æwieræwieczu ponad 300 absolwentów, z których tylko nieliczna grupa aktywnie dzia³a w zawodzie filologa-bohemisty: pracuj¹ w polskiej dyplomacji, dziennikarstwie, handlu zagranicznym i turystyce, dzia³aj¹ jako t³umacze przysiêgli i kabinowi, a tak e t³umacz¹ literaturê piêkn¹ i teksty u ytkowe. Mimo ró nych dróg yciowych i niespodzianek losu wielu z nich z sentymentem wspomina piêæ lat studiów slawistycznych w Sosnowcu. I mimo e obecnie z aktualn¹ problematyk¹ bohemistyczn¹ nie maj¹ aktywnego kontaktu, jednak Czechy (i S³owacja ), czeska kultura i jêzyk s¹ nadal ich hobby, yciow¹ pasj¹... Du e zainteresowanie kultur¹ czesk¹ (a tak e s³owack¹) na Górnym Œl¹sku jest motywowane s¹siedzkim po³o eniem oraz wielokulturow¹ tradycj¹ tego regionu, a tak e atrakcyjnoœci¹ dorobku kulturowego Czech (literatura, filmy czeskiej szko³y, teatr i plastyka) oraz pewnym sentymentem Œl¹zaków do znajomo 228 Tytu³ tego opracowania nie jest w pe³ni adekwatny nale y tu raczej mówiæ o œl¹sko-zag³êbiowskiej bohemistyce, gdy Uniwersytet Œl¹ski od chwili swego powstania, na mocy decyzji ówczesnych w³adz polityczno-gospodarczych, sw¹ bazê i zaplecze dydaktyczne opar³ o obiekty w Katowicach i Sosnowcu. Zwyczajowo mówi siê o œl¹skiej slawistyce, jednak dla wiêkszej precyzji stosuje siê optymalne okreœlenia slawistyka UŒ w Katowicach Sosnowcu. Faktyczna sytuacja lokalowa UŒ (pocz¹tkowo tylko w Sosnowcu) oraz zadawnione w odczuciu niektórych badaczy dziejów Œl¹ska animozje regionalne, a tak e bez w¹tpienia bardziej konserwatywnych mieszkañców naszego regionu powoduj¹ wiele nieporozumieñ i w¹tpliwoœci (a czasami nawet agresji). Na szczêœcie naukowcy i studenci UŒ, którym przysz³o pracowaæ lub studiowaæ w Sosnowcu, podchodz¹ do tych problemów bardziej racjonalnie, bez wiêkszych emocji. Dla unikniêcia jednak jakichkolwiek nieporozumieñ zastosujê konsekwentnie obok okreœlenia œl¹ska bohemistyka bardziej neutralne katowicko-sosnowiecka bohemistyka. Do rozpadu Czechos³owacji w roku 1993 w ramach studiów slawistycznych na Uniwersytecie Œl¹skim istnia³a filologia czesko-s³owacka.

3 ! Nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu o znakomitej inicjatywie zas³u onego katowickiego wydawnictwa Œl¹sk Bibliotece Pisarzy Czeskich i S³owackich. Wysoko oceniane przek³ady do tej bogatej serii wydawniczej tworzyli równie bohemiœci i s³owacyœci (pracownicy naukowi oraz absolwenci), wywodz¹cy siê ze slawistyki UŒ. " Do najwybitniejszych nale ¹: prof. dr hab. Z. Stieber, prof. dr hab. F. S³awski, prof. dr hab. J. Magnuszewski, prof. dr hab. M. Bobrownicka, prof. dr hab. T. Or³oœ, prof. dr hab. E. Siatkowska, prof. dr hab. J. Siatkowski. # Dwa lata póÿniej utworzono filologiê serbsko-chorwack¹ oraz uruchomiono lektoraty jêzyków: s³oweñskiego, bu³garskiego, ³u yckiego i macedoñskiego. $ Dyrektorem Instytutu od jego powstania by³ prof. dr hab. K. Polañski, a sekretarzem naukowym ówczesny dr E. Tokarz. % Zak³ad Filologii S³owiañskiej przekszta³ci³ w Katedrê Filologii S³owiañskiej doc. dr hab. W. Pianka, dokonuj¹c jednoczeœnie zmian w strukturze, powo³a³ dwa nowe zak³ady: Zak³ad Literaturoznawstwa S³owiañskiego i Zak³ad Jêzykoznawstwa S³owiañskiego, uruchomiono tak e wtedy nowe kierunki studiów slawistycznych: filologiê s³owack¹ i jugos³owiañsk¹. brzmi¹cego jêzyka czeskiego. Powo³anie jeszcze w latach przedwojennych Konsulatu Generalnego Republiki Czechos³owackiej w Katowicach, a póÿniej u³atwienia w przekraczaniu granicy oraz rozwój ruchu turystycznego w latach siedemdziesi¹tych, bezpoœrednia wspó³praca zak³adów przemys³owych i instytucji kultury oraz mo liwoœæ odbioru telewizji czechos³owackiej istotnie u³atwi³y propagowanie tego dorobku oraz wp³ynê³y na pog³êbienie zainteresowania mieszkañców Górnego Œl¹ska naszymi po³udniowych s¹siadami!. Osoby zainteresowane problematyk¹ bohemistyczn¹ mog³y rozwijaæ swe pasje na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie lub na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ju od lat przedwojennych dzia³a³y oœrodki slawistyczne (w tym bohemistyczne) w Polsce, gdzie badania i dydaktykê prowadzi³y lub nadal prowadz¹ polskie slawistyczne autorytety ". Myœl stworzenia pracowni slawistycznej w centrum Górnego Œl¹ska zrodzi³a siê wraz z powo³aniem Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach (wczeœniej do 1969 r. WSP oraz filia UJ), a nastêpnie Instytutu Filologii Obcych UŒ. Slawistyka na Uniwersytecie Œl¹skim powsta³a ostatecznie w 1974 roku, a w jej ramach równie bohemistyka. Inicjatorem i faktycznym twórc¹ filologii czeskiej by³ wybitny jêzykoznawca polski oraz slawista prof. dr hab. Kazimierz Polañski, który wraz z innymi neofilologami, wœród których byli równie slawiœci, stworzy³ za³o enia programowe i zaplecze dydaktyczne do naboru na pierwszy rok filologii s³owiañskiej (w³aœciwie filologii czeskiej), która rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ w roku 1974 #. Pocz¹tkowo bohemistykê ujmowano w ramach organizacyjnych Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Œl¹skiego $ jako Zak³ad Filologii S³owiañskiej, który przekszta³ci³ siê w 1981 roku w Katedrê Filologii S³owiañskiej %. Trzon kadry naukowej i dydaktycznej stanowili slawiœci-bohemiœci, wywodz¹cy siê z UJ oraz UW, a w latach nastêpnych absolwenci slawistyki (bohemistyki & ) z katowicko-sosnowieckiego oœrodka. Kolejnym etapem istotnych zmian organizacyjnych by³ rok 1990, w którym prof. dr hab. Emil Tokarz przekszta³ci³ Katedrê w Instytut Filologii S³owiañskiej, optymalizuj¹c jednoczeœnie jego strukturê ', maj¹c¹ równie wp³yw na póÿniejsze kszta³cenie bohemistów na UŒ. Zmiany te zapocz¹tkowa³y dynamiczny rozwój kszta³cenia slawistów-bohemistów w latach nastêpnych poprzez zatrudnienie nowych naukowców-specjalistów (równie goœcinnych) oraz podniesieniu limitu przyjêæ, zwiêkszeniu uleg³ potencja³ naukowy i dydaktyczny tutejszego oœrodka bohemistycznego. Prze³omowy by³ równie rok 1995, kiedy wprowadzono po raz pierwszy studia licencjackie i magisterskie (w systemie 3 + 2), w tym z jêzykoznawstwa stosowanego o specjalnoœci bohemistycznej. Do dziœ zreszt¹ funkcjonuj¹ równolegle dwa sposoby kszta³cenia bohemistów na UŒ piêcioletnie studia filologiczne bohemistyczne oraz piêcioletnie studia jêzykoznawstwa stosowanego (translatoryczne) o specjalnoœci bohemistycznej. Mimo trudnych warunków lokalowych (stara, zbyt ma³a baza) w roku akademickim 2001/2002 filologiê czesk¹ w IFS UŒ (w ró nych wersjach programowych) studiowa³o 60 osób, przy czym wszystkich studentów slawistyki by³o prawie 300. Po dwuletniej przerwie rotacyjnej, w kolejnym roku akademickim 2002/2003 planowane jest uruchomienie specjalizacji filologia czeska (dla 25 osób). W nieodleg³ej przysz³oœci planuje siê uruchomienie podyplomowych studiów bohemistycznych. Planowe zajêcia dydaktyczne na filologii czeskiej w zale noœci od cyklu kszta³cenia sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych przedmiotów : Praktyczna nauka jêzyka czeskiego (leksyka, frazeologia, konwersacje, ekspresja pisemna i ustna), Gramatyka opisowa jêzyka czeskiego, Historia literatury czeskiej, Historia i cywilizacja Czech, Przek³ad specjalistyczny, Przek³ad konsekutywny, Przek³ad symultani- & W latach osiemdziesi¹tych studentów kszta³cono na kierunku: filologia s³owiañska specjalnoœæ filologia czesko-s³owacka. W latach dziewiêædziesi¹tych (po rozpadzie Czecho-S³owacji) powrócono do uk³adu tradycyjnego, rozdzielono na dwie specjalizacje: bohemistykê i s³owacystykê. ' Otwarto wówczas nowe zak³ady: Zak³ad Dydaktyki Jêzyków Obcych, Zak³ad Historii Jêzyków S³owiañskich, Zak³ad Jêzykoznawstwa Porównawczego, Zak³ad Jêzykoznawstwa Po³udniowos³owiañskiego, Zak³ad Jêzykoznawstwa Zachodnios³owiañskiego, Zak³ad Literatur Zachodnios³owiañskich. Ofertê studiów slawistycznych poszerzono równie o nowe kierunki: filologiê s³oweñsk¹ (1991), chorwack¹ (1992) i bu³garsk¹ (1994). Mowa tu tylko o przedmiotach dotycz¹cych problematyki bohemistycznej. W latach osiemdziesi¹tych, w ramach filologii czesko-s³owackiej prowadzono równolegle dwa przedmioty: Historiê Czechos³owacji i Wiedzê o Czechos³owacji (realioznawstwo)

4 czny oraz odpowiednio profilowane wyk³ady monograficzne (np. w tym roku akademickim by³y to wyk³ady o profilu: translatoryka, stylistyka i semantyka). W zasobach Biblioteki Slawistycznej dzia³aj¹cej przy IFS UŒ oraz w zasobach Czytelni Neofilologicznej Wydzia³u Filologicznego UŒ znajduje siê bogaty i ci¹gle rozbudowywany ksiêgozbiór o tematyce bohemistycznej (klasyczne i wspó³czesne dzie³a literatury czeskiej, opracowania jêzykoznawcze i literaturoznawcze, podrêczniki, s³owniki, encyklopedie i albumy oraz nagrania audio-video), licz¹cy ponad 10 tysiêcy woluminów (w tym zbiory specjalne), a tak e roczniki kilkunastu specjalistycznych czasopism czeskich dotycz¹cych zagadnieñ jêzyka i kultury. Od swych pocz¹tków istnienia slawiœci-bohemiœci z naszego oœrodka zajmowali siê ca³ym spektrum badañ zwi¹zanych z problematyk¹ bohemistyczn¹, a szczególnie polsko-czeskich zwi¹zków kulturowych (jêzykowych i literackich). Badania jêzykoznawcze oscylowa³y wokó³: s³owotwórstwa, sk³adni, semantyki, gramatyki opisowej jêzyka czeskiego i polsko-czeskiej gramatyki porównawczej, leksykologii oraz historii i stylistyki jêzyka czeskiego, jak równie socjolingwistyki. W badaniach literaturoznawczych przewa a³y badania nad histori¹ literatury czeskiej, teori¹ literatury i problematyk¹ translatoryczn¹. Ostatnimi czasy du o uwagi poœwiêca siê przek³adowi artystycznemu oraz dwukierunkowemu t³umaczeniu konsekutywnemu i symultanicznemu. Od kilku lat w IFS UŒ prowadzone s¹ d³ugoletnie bohemistyczne programy badawcze (granty), obejmuj¹ce s³owotwórstwo, sk³adniê i semantykê oraz frazeologiê i stylistykê jêzyka czeskiego, jêzykowo-kulturowe pogranicze polsko-czeskie oraz czesk¹ kulturê i literaturê prze³omu wieków, czesk¹ literaturê i kulturê w kontekœcie wspólnoty europejskiej. Wyniki badañ zawarto w licznych krajowych i zagranicznych publikacjach naukowych. Œl¹scy bohemiœci s¹ autorami wielu wydañ ksi¹ kowych (monografie, podrêczniki, s³owniki i skrypty) oraz artyku³ów i recenzji w specjalistycznych czasopismach o tematyce slawistycznej i bohemistycznej (m.in. w: zeszytach naukowych UŒ, UJ i UO, Biuletynie Slawistycznym, Studiach z Filologii Polskiej i S³owiañskiej, Roczniku Slawistycznym, Slavii Occidentalis, Ruchu Literackim itd.). Prezentacje czeskiej literatury w polskich przek³adach i socjolingwistyczne eseje o czeszczyÿnie autorstwa katowicko-sosnowieckich bohemistów pojawiaj¹ siê w ogólnopolskich czasopismach kulturalno-literackich (m.in. w: kwartalniku literackim FA-art, ponad 100-stronicowa prezentacja m³odej czeskiej literatury w nr 1 2/1998, oraz w kwartalniku kulturalnym Opcje ). Œl¹scy bohemiœci bior¹ aktywny udzia³ w yciu œrodowiska bohemistycznego i slawistycznego w kraju (Komisja S³owianoznawstwa i Jêzykoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Jêzykoznawcze, Stowarzyszenie T³umaczy Polskich). Równie czêsto uczestnicz¹ w miêdzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranic¹. W oœrodku katowicko-sosnowieckim zakoñczono z sukcesem kilkanaœcie doktoratów i przewodów habilitacyjnych z zakresu bohemistyki. Bohemiœci-jêzykoznawcy z UŒ 231 dokonuj¹ na zlecenie s¹dów ekspertyzy filologiczne czeskich testów i ich t³umaczeñ, a tak e przeprowadzaj¹ egzaminy pañstwowe (egzaminy na t³umaczy przysiêg³ych jêzyka czeskiego oraz pilotów wycieczek zagranicznych). Od kilkunastu lat trwa owocna wspó³praca IFS z czeskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, która odbywa siê na podstawie umów bilateralnych uczelni oraz za poœrednictwem polskiego MENiS i czeskiego MŠMaT (Dùm zahranièních stykù). Dziêki takiej wspó³pracy mo liwe jest prowadzenie badañ naukowych w czeskich oœrodkach, odbywanie studiów jêzykowych i sta ów na czeskich uczelniach przez pracowników naukowych i studentów UŒ. Kilku z naszych badaczy korzysta³o z wszechstronnej pomocy specjalistów z AN RCz (UÈL) w Pradze. Optymalnie dla obydwu stron uk³ada siê sta³a wymiana naukowa (bohemistyczno-polonistyczna) prowadzona z Uniwersytetem Palackiego w O³omuñcu!, dziêki czemu w naszym Instytucie goœcili z wyk³adami oraz uczestniczyli w konferencjach naukowych znakomici czescy bohemiœci: prof. PhDr. Jiøí Damborský, DrSc., prof. PhDr. Edvard Lotko, CSc. i prof. PhDr. Eduard Petrù, DrSc. oraz zaprzyjaÿnieni z nasz¹ bohemistyk¹ od lat: doc. PhDr. Marie Sobotková, CSc., wybitna czeska polonistka (i bohemistka jednoczeœnie), a tak e prof. PhDr. Jiøí Fiala, CSc. znawca dziejów Moraw i by³y czeski lektor w UŒ. Co roku nasi pracownicy i studenci wyje d aj¹ na sta e naukowe, studia semestralne oraz Szko³y Letnie Jêzyka i Kultury na UK w Pradze, UP w O³omuñcu, MU w Brnie, rzadziej na uniwersytety w Ostrawie, Opawie, PilŸnie i Czeskich Budziejowicach. Od 1977 roku w IFS UŒ dzia³a Ko³o Naukowe Slawistów (od 2001 r. KNS Œwiatowid ), w którym najliczniejsza i najbardziej aktywna jest sekcja bohemistyczna (15 osób). Cz³onkowie Ko³a brali udzia³ w kilku studenckich konferencjach naukowych (konferencje SVOÈ na UK w Pradze w 1988 r., UP w O³omuñcu w 1992 r., a tak e UJ w Krakowie w 1999 r. oraz USz w Œwinoujœciu w 2000 r.), w latach ubieg³ych uczestniczyli w ogólnopolskich imprezach bohemistycznych w innych oœrodkach (udzia³ i laury w konkursach przek³adowych), a w roku ubieg³ym byli g³ównymi organizatorami IV Ogólnopolskich Dni Bohemistów (Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach, r.), które odby³y siê na naszym Uniwersytecie i spotka³y siê z wysok¹ ocen¹ merytoryczn¹ i organizacyjn¹. Dwie reprezentantki KNS bra³y udzia³ w I Polonistyczno-bohemistycznej konfe- Niestety ostatnimi czasy nasze œrodowisko zauwa a znikom¹ lub bardzo ma³¹ aktywnoœæ Centrum Czeskiego (Èeské centrum) w Warszawie w zakresie propagowania czeskiej kultury na po³udniu Polski.! Dziêki tej dobrze rokuj¹cej i d³ugoletniej wspó³pracy oraz kontaktom kole eñskim badaczy od kilku lat na zasadach wzajemnoœci kierowani s¹ do obu placówek lektorzy jêzyka czeskiego i polskiego. Od 1989 roku lektorem jêzyka czeskiego na UŒ jest absolwentka o³omunieckiej polonistyki i historii mgr Jolanta Najderová, a lektorem i wyk³adowc¹ jêzyka polskiego na UP od 1999 roku pisz¹cy te s³owa. 232

5 " Organizatorem tego po ytecznego (i miejmy nadziejê cyklicznego) spotkania byli Ambasada RP i Instytut Polski w Pradze oraz Wydzia³ Filozoficzny UK w Pradze. # Magdalena Nobis (V rok): Expresivita v jazyku èeské publicistiky i Stefania Szostok (IV rok): Pøeklady poezie polského básníka Zbigniewa Herberta do èeštiny v historickém a kulturním kontextu. $ Adres internetowy: adres poczty elektronicznej: 233 rencji studentów, organizowanej w Pradze " w marcu 2000 r., gdzie wyg³osi³y referaty w jêzyku czeskim #. Od 2001 roku Ko³o posiada (w ramach serwisu informacyjnego KNS) sw¹ internetow¹ gazetê Noviny Slavia, w której czeska problematyka (historia, przek³ady, informacje kulturalne turystyczne i praktyczne) zajmuje gros miejsca $. Równie obiecuj¹co zapowiada siê wspó³praca studentów polonistyki z O³omuñca i bohemistyki z Sosnowca. Pisz¹c o bohemistyce na Uniwersytecie Œl¹skim, zas³u enie wiele miejsca nale y poœwiêciæ wybitnym naukowcom, slawistom-bohemistom, którzy wnieœli du y, osobisty wk³ad w rozwój naszego oœrodka, jego dorobek naukowy i pozycjê w polskim œrodowisku slawistycznym. Bez w¹tpienia blasku dodaje naszej placówce dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczna takich autorytetów polskiej slawistyki i bohemistyki, mistrzów wielu pokoleñ nie tylko œl¹skich slawistów, jak: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivanièková, prof. dr hab. Kazimierz Polañski, prof. dr hab. Roman Laskowski oraz nieoceniony prof. dr hab. Mieczys³aw Basaj, który jako jeden z ojców œl¹skiej bohemistyki poœwiêca jej nadal sw¹ wiedzê i naukowy talent. Nale y równie wymieniæ liczne grono nauczycieli akademickich, bohemistów (i s³owacystów jednoczeœnie), którzy w istotny sposób przyczynili siê do rozwoju IFS UŒ i poziomu œl¹skiej bohemistyki w ci¹gu ostatnich 28 lat: prof. dr hab. Jacek Baluch, prof. dr hab. Witold Nawrocki, prof. dr hab. Danuta Rytel- Kuc, dr Zofia Bik, dr Czes³aw Caputa, dr Joanna Czapliñska, dr Jan Dutkowski, dr Krystyna Kowalik, dr Izabela Mroczek, dr Dorota ygad³o, mgr Anna Dziêgiel, mgr Jacek Illg, mgr Joanna Kalamala, mgr Joanna Nowak, mgr Agnieszka Piosek, mgr Jan Stachowski, mgr Ma³gorzata Zagrodzka, mgr Marzena Zabierzewska-Kucharska wielu z nich dzia³a nadal w polskich placówkach bohemistycznych lub w inny sposób wspiera ich dzia³alnoœæ. Od samych pocz¹tków studiów bohemistycznych na Uniwersytecie Œl¹skim dydaktykê prowadzili wysoko wykwalifikowani lektorzy delegowani z Republiki Czeskiej, wymieniaj¹c w kolejnoœci chronologicznej: PhDr. Stanislav Dvoøák, PhDr. Petr Poslední, prof. PhDr. Jiøí Èerný, prof. PhDr. Jiøí Fiala, PhDr. Vìra Svobodová, PhDr. Jaroslav Reska (przez 10 lat), mgr Jolanta Najderová. Nale y tak e wspomnieæ o slawistach-bohemistach obecnie pracuj¹cych naukowo i dydaktycznie w Instytucie Filologii S³owiañskiej UŒ, którzy bêd¹ kszta³towaæ oblicze œl¹skiej bohemistyki przez kolejne 30 lat. Wielu z nich swe slawistyczne wykszta³cenie i pierwsze naukowe szlify zdobywa³o na UJ w Krakowie, ale s¹ tak e wœród nich i absolwenci UŒ, którzy równie w macierzystej uczelni bêd¹ pokonywaæ kolejne stopnie kariery naukowej. W gronie badaczy i wyk³adowców literatury czeskiej (o czesko-s³owackich korzeniach) autorytetem jest prof. dr hab. Józef Zarek (obecnie dyrektor IFS UŒ), dr Anna Car i dr Lucyna Spyrka. Na czele grona bohemistów-jezykoznawców stoj¹ prof. dr hab. Mieczys³aw Basaj % oraz prof. dr hab. Anna Bluszcz, którym dzielnie asystuj¹: dr Mariola Szymczak (która porzuci³a bohemistykê na rzecz jêzyka s³owackiego) oraz pisz¹cy te s³owa (jednoczeœnie opiekun KNS Œwiatowid ). Na zakoñczenie warto wspomnieæ o jeszcze jednej bohemistce, bez której trudno sobie wyobraziæ prawid³owe funkcjonowanie IFS UŒ mowa tu o mgr Ilonie Rudnik, kierowniczce Sekretariatu i zarazem absolwentce pierwszego pokolenia œl¹skich bohemistów, rocznika Czas p³ynie i niebawem przyjdzie nam obchodziæ jubileusz 30-lecia œl¹skiej bohemistyki i slawistyki. Byæ mo e bêdzie to wspania³a okazja do spotkania starych przyjació³, mistrzów i uczniów naukowców, nauczycieli akademickich oraz absolwentów filologii czeskiej (i czesko-s³owackiej), by powspominaæ stare, dobre dzieje, przeœledziæ losy i kariery œl¹skich bohemistów i zastanowiæ siê nad przysz³oœci¹ naszej katowicko-sosnowieckiej bohemistyki. Literatura Dariusz Tkaczewski, Sosnowiec O³omuniec B o ñ k o w s k i R., M a r k i e w i c z D., 1997: Œl¹ska slawistyka, [w:] Utopia w jêzykach, literaturach i kulturach S³owian I. Ze œwiadomoœci utopijnej w refleksji jêzykowej, Prace Naukowe UŒ w Katowicach nr 1599 [Katowice], s Archiwum Instytutu Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu Œl¹skiego. I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów Praga, Uniwersytet Karola, r. W dniach r. odby³a siê w Pradze I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów, zainicjowana i zorganizowana przez Ambasadê RP i Instytut Polski w Pradze oraz Instytut Studiów Slawistycznych i Wschodnioeurope- % Prof. dr hab. M. Basaj w latach by³ kierownikiem Zak³adu Filologii S³owiañskiej Instytutu Filologii Obcych UŒ, a od 1993 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Zak³adu Historii Jêzyków S³owiañskich IFS UŒ. 234

6 235 jskich Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK). Pomys³ nie by³ nowy, wykorzystywa³ wzory starych i sprawdzonych polskoczeskich konferencji historycznych organizowanych w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jednak tym razem bez adnych ograniczeñ politycznych przysz³a kolej na m³odych filologów-slawistów: studentów i doktorantów z Polski i Czech, którzy zajmuj¹ siê problematyk¹ czesk¹ w Polsce lub polsk¹ w Czechach. Idea spotkania, wzajemnego poznania siê studentów-filologów o podobnych zainteresowaniach, przedstawienia wyników swoich badañ i poszukiwañ jest przednia; prosty pomys³ znakomicie zrealizowany w z³otej Pradze. Genius loci tego niepowtarzalnego miasta pozytywnie wp³yn¹³ na ca³¹ imprezê, sta³ siê jednym z wielu atutów tak bardzo po ytecznego i udanego spotkania m³odych naukowców z zaprzyjaÿnionych krajów i uczelni. Obrady toczy³y siê w siedzibie Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Karola, przy placu Jana Palacha 2 (notabene w sali 104, z okien której mo na by³o podziwiaæ piêkny widok Zamku Praskiego i Malej Strany). Na konferencji by³y reprezentowane nastêpuj¹ce polskie oœrodki bohemistyczne: Katowice Sosnowiec (UŒ), Kraków (UJ), Opole (UO), Poznañ (UAM), Toruñ (UMK), Warszawa (UW), Wroc³aw (UWr), a tak e czeskie oœrodki polonistyczne: O³omuniec (UP), Ostrawa (UO) i Praga (UK). Nale y wspomnieæ równie o publicznoœci: studentów wyg³aszaj¹cych referaty wspierali ich koledzy oraz trenerzy (promotorzy i opiekunowie naukowi) z macierzystych, zw³aszcza polskich uczelni, wœród których nale y wspomnieæ pp.: prof. dr. hab. Jacka Balucha (UJ, UO), prof. dr. hab. Józefa Zarka (UŒ, UJ), doc. PhDr. Petra Rychlíka, PhDr. Ivanê Dobrotov¹ (UP), dr Joannê Goszczyñsk¹ (UW), dr. Dariusza Tkaczewskiego (UŒ, UP), dr. Savê Heømana, mgr Lenkê Vítov¹ (UAM) oraz mgr. Piotra Cieciurê (UK). Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano 33 referaty obejmuj¹ce szerok¹ problematykê bohemistyczn¹ i polonistyczn¹, m.in.: polsk¹ i czesk¹ literaturê, jêzyk polski i czeski oraz polsko-czeskie i czesko-polskie zwi¹zki kulturowe, literackie, jêzykowe i historyczne (por. Aneks). Tematyka prezentowanych prac by³a ró norodna, jednak tradycyjnie dominowa³y referaty dotycz¹ce zagadnieñ literackich (w tym ciekawe opracowania konfrontatywne); typowa problematyka jêzykoznawcza (m.in. cenne prace socjolingwistyczne) zawarta by³a zaledwie w 6 pracach. Ponadto dwa referaty obejmowa³y problemy historii najnowszej oraz zagadnieñ politologicznych. Kilka referatów porusza³o problematykê translatoryczn¹, trzy zaœ traktowa³y o polskim i czeskim teatrze i filmie. Nale y podkreœliæ, e prace reprezentowa³y wysoki poziom merytoryczny, by³y ciekawe i oryginalne. Na uwagê zas³uguje równie fakt, e uczestnicy Konferencji operowali poprawn¹ (a czêsto wzorow¹) polszczyzn¹ i czeszczyzn¹, a nawet jêzykiem s³owackim. Nale y w tym miejscu podkreœliæ przygotowanie zw³aszcza reprezentacji poznañskich polonistów, dla których jêzyk czeski nie jest jêzykiem studiów, a raczej lektoratowym hobby, dlatego s³owa szczególnego uznania nale ¹ siê Pani mgr Lence Vítovej, lektorce jêzyka czeskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja w Pradze nie ogranicza³a siê jedynie do zaplanowanych obrad plenarnych. Program praskiej konferencji obejmowa³ tak e inne spotkania, np. w uroczej siedzibie Ambasady RP na Malej Stranie, gdzie uczestników podejmowa³ Pan dr Andrzej Krawczyk, Ambasador RP w Pradze. Spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze oprócz opowieœci o dziejach siedziby naszej ambasady goœcie zostali poczêstowani dyplomatycznym lunchem. Równie œwietnie wypad³ sobotni obiad w przytulnej praskiej piwnicy U Rudolfina, gdzie uczestnikom i goœciom zaserwowano typow¹ (a do tego bardzo udan¹ gastronomicznie) svíèkovou na smetanì se šlehaèkou, brusinkama a knedlíkem i fantastyczne piwo. Prask¹ Konferencjê zaœ zakoñczy³ ciekawy akcent artystyczny: w sympatycznym teatrzyku Studio Damuza (w podziemiach kamieniczki na ul. Øetìzovej 10) uczestnicy i goœcie obejrzeli dwa spektakle: fragmenty Trans-Atlantyka Witolda Gombrowicza w wykonaniu Juraja Koudeli ze S³owacji oraz Dom na granicy S³awomira Mro ka w wykonaniu studentów polonistyki Uniwersytetu Karola w Pradze. Konferencja sta³a siê doskona³ym forum do poznania siê m³odzie y polonistycznej i bohemistycznej z dwóch krajów, wymiany opinii oraz zorientowania siê w pracach badawczych m³odych naukowców. Wiêkszoœæ uczestników i goœci Konferencji wyrazi³a zainteresowanie tego typu spotkaniami w przysz³oœci. Byæ mo e warto nadaæ tej znakomitej i udanej inicjatywie jakieœ ramy organizacyjne, pomyœleæ o organizacji regularnych sesji studentów polonistyki i bohemistyki z Czech i Polski, wymiennie o obydwu krajach. Du ym atutem takich konferencji i wymiern¹ ich kronik¹ mog³yby siê staæ zeszyty, zawieraj¹ce referaty z poszczególnych lat. Pierwszy krok ku tego typu kontaktom zosta³ poczyniony. Dariusz Tkaczewski, Sosnowiec O³omuniec Aneks Tematyka referatów prezentowanych podczas konferencji (w kolejnoœci wyst¹pieñ) 1. Simona M i z e r o v á (Uniwersytet Ostrawski): Etykieta jêzykowa i spo³eczna w jêzyku polskim i czeskim. 2. Renata P o n c z o v á (Uniwersytet Ostrawski): Porównanie polskich jednostek frazeologicznych zawieraj¹cych zooapelatywum z czeskimi Richard V a c u l a (UK Praga): Kilka rozwa añ dotycz¹cych podejœcia do badania ludnoœci kaszubskiej i jej jêzyka.

7 4. Monika J a š k o v á (Uniwersytet Ostrawski): Podstawowe zagadnienia z nowomowy. 5. Magdalena N o b i s (UŒ Katowice): Expresivita v jazyku èeské publicistiky. 6. Jindøích K o l d a (UP O³omuniec): O jêzyku tekstów kampanii wyborczej. 7. Rafa³ W o j t c z a k (UMK Toruñ): Polsko-èeskoslovenské vztahy v dobì Praûského jara. 8. Jarmila N o v o t n á (UK Praga): Porównanie polskiej i czeskiej lewicy w latach dziewiêæ- dziesi¹tych. 9. Beata P i ê t a k (UAM Poznañ): Jak z gracj¹ tañczyæ na linie, z nogami w okowach i s³ownikiem czesko-polskim w rêku? O przek³adzie bajki czeskiej. 10. Aleksandra M i k o ³ a j c z y k (UJ Kraków): Barokní lyrika polská, èeská a slovenská. 11. Kamila S z y m a ñ s k a (UJ Kraków): Èeská svítaníèka. 12. Stefania S z o s t o k (UŒ Katowice): Pøeklady poezie polského básníka Zbigniewa Herberta do èeštiny v historickém a kulturním kontextu. 13. Vit K o p u n e c (UK Praga): Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Wilnie. 14. Vladimira K o l o u c h o v á (UK Praga): Polacy na zjeÿdzie s³owiañskim w Pradze w roku Anna M a æ k o w i a k (UAM Poznañ): Pojêcie Europy Œrodkowej Czes³awa Mi³osza (»Rodzinna Europa«) i Milana Kundery (»Zachód porwany albo tragedia Europy Œrodkowej«). 16. Bartosz S a j e w s k i (UAM Poznañ): Ku otwartoœci niebios. Rzecz o sytuacji egzystencjalnej pisarza na przyk³adzie tekstów z polskiej i czeskiej literatury. 17. Ondøej K l i p a (UK Praga): Wstêp do stanu badania nad sytuacj¹ czeskich stereotypów Polaków. 18. Ilona G w ó Ÿ d Ÿ (Uniwersytet Wroc³awski): Stanis³aw Przybyszewski v kruhu Èeské moderny. 19. Jana N o v á k o v á (UP O³omuniec): Twórczoœæ Witkacego w œrodowisku czeskim. 20. Libor S è a s n ý (UP O³omuniec): Twórczoœæ literacka T. Boya- eleñskiego we Francji. 21. Magdalena B u d k a (Uniwersytet Warszawski): Richard Weiner hra na mravnost anebo nemravná na doopravdy. 22. Alicja D z i e r ê g a (Uniwersytet Opolski): Tajemství chasidù v tvorbì J. Langra. 23. Joanna D e r d o w s k a (UMK Toruñ): Boudnikùv estetický ûivot koncepce umìlce v»nìûném barbaru«b. Hrabala. 24. Piotr G i e r o w s k i (UJ Kraków): Románovy prostor mìsta (Macurova Vratislav). 25. Anna R y k s (Uniwersytet Opolski): Literární obraz mìsta Praha jako ûena. 26. Katarzyna U c z k i e w i c z (Uniwersytet Wroc³awski): Poláci v románu J. Topola»Sestra«, literární stereotyp po»výbuchu èasu«. 27. Veronika F o r k o v á (UK Praga): Czas i przestrzeñ w»opowieœciach galicyjskich«a. Stasiuka. 28. Justyna S t r ó y k (UAM Poznañ): Literatura»miêdzy tekstami«. Mercedes benz Paw³a Huelle a Wieczorna lekcja jazdy Bohumila Hrabala. 29. Paulina P o t r y k u s (UAM Poznañ): Jerzy Pilch i Bohumil Hrabal. 30. Marta G o j e w s k a (UAM Poznañ):»Oda na dzieñ œw. Cecyli«Wojciecha Wencla. Rola wiersza sylabotonicznego w najnowszej poezji polskiej i czeskiej. 31. Marzena S k o r u p s k a (UAM Poznañ): Franz Kafka Piotra Duma³y. 32. Monika K o c b u c h (UJ Kraków): Kterák se Èech stal guru americkým hippies (Formanùv film»hair«). 33. Laura K o p e c k á (UK Praga): Oœrodek Badañ i Realizacji Praktyk Teatralnych Gardzienice

Wojciech Jakiel XXX Kurs Języka i Kultury Polskiej Dla Slawistów. Biuletyn Polonistyczny 30/3-4 (105-106), 102-105

Wojciech Jakiel XXX Kurs Języka i Kultury Polskiej Dla Slawistów. Biuletyn Polonistyczny 30/3-4 (105-106), 102-105 Wojciech Jakiel XXX Kurs Języka i Kultury Polskiej Dla Slawistów Biuletyn Polonistyczny 30/3-4 (105-106), 102-105 1987 KRONIKA ZAGRANICZNA XXX KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ OLA SLAWISTÓW W dniach 8-25

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowa. Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych. Praga 6. 7. 11. 2013

Międzynarodowa konferencja naukowa. Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych. Praga 6. 7. 11. 2013 Międzynarodowa konferencja naukowa Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych Praga 6. 7. 11. 2013 Patronat honorowy nad konferencją objęli: J. E. Grażyna Bernatowicz, Ambasador Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Ocenie podlegają dokonania pracownika afiliowane w Akademii im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego BIULETYN NR 2 Program: różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Lipiec - wrzesień

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010. Kraków 20-22 maja 2010

III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010. Kraków 20-22 maja 2010 III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010 Kraków 20-22 maja 2010 2 III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010 Czym jest Ogólnopolski Zjazd Internacjologów

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

forma zal. po semestrze 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

forma zal. po semestrze 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA 2013-2015 ROZPOCZĘTYCH W R. AK. 2013/2014 II MA SPECJALNOŚĆ: TRANSLATORYCZNA Załącznik nr 7b (wymagany do

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA 14 listopada 2010 roku zmarł dr hab. Henryk Pielka. Profesor Henryk Pielka, nauczyciel akademicki, humanista,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku DO-0130/35/2012 Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d Strategiczny 2011, nr 2 S OWO WSTÊPNE

Przegl¹d Strategiczny 2011, nr 2 S OWO WSTÊPNE OD REDAKCJI Przegl¹d Strategiczny 2011, nr 2 S OWO WSTÊPNE Z du ¹ przyjemnoœci¹ prezentujê Pañstwu drugi numer czasopisma Przegl¹d Strategiczny. Mam nadziejê, e podobnie jak numer pierwszy, spotka siê

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU CO PROPONUJEMY? Tutoring jest wyjątkową metodą pracy z dziećmi I młodzieżą wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka)

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka) UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA WSCHÓD SPOŁECZNE TOWARZYSTWO POLSKA UKRAINA AMBASADA UKRAINY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym.

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym. dr Elżbieta Wieczór ewieczor@umk.pl Wykształcenie: Studia magisterskie pedagogiczne o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na UMK, praca magisterska nt."pedagogiczne innowacje w nauczaniu początkowym".

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka Założenia ogólne: W tym roku szkolnym (maj 2015) Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA STUDENCI! (studia stacjonarne i niestacjonarne)

UWAGA STUDENCI! (studia stacjonarne i niestacjonarne) UWAGA STUDENCI! (studia stacjonarne i niestacjonarne) Zbliża się koniec zajęć w obecnym roku akademickim. Stoicie więc przed decyzją, jakich dokonać wyborów programowych w przyszłym roku studiów. Decyzja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

KLASA 1 F HUMANISTYCZNA UNIWERSYTECKA (COMMUNICATION DESIGN)

KLASA 1 F HUMANISTYCZNA UNIWERSYTECKA (COMMUNICATION DESIGN) KLASA 1 F HUMANISTYCZNA UNIWERSYTECKA (COMMUNICATION DESIGN) pod patronatem Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu W klasie F na poziomie rozszerzonym nauczane będą następujące przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP

Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP Wakacje, piękne słońce i plaże minęły w oka mgnieniu. Studenci wypoczęci, z nowymi siłami wejdą w obowiązki nowego roku akademickiego. My również, mimo okrojonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE:

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego realizowanego w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo