Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Semestr I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Lektorat języka rosyjskiego Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe języków i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe literatur i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Technologia informacyjna Sylabus modułu: Kultura i stylistyka języka polskiego Sylabus modułu: Kultura i literatura polska w kontekście przekładu Sylabus modułu: Teoria przekładu Sylabus modułu: Komunikacja międzykulturowa Sylabus modułu: LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO Semestr II Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Lektorat języka rosyjskiego Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe języków i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe literatur i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Teoria przekładu Sylabus modułu: Kultura i stylistyka języka polskiego Sylabus modułu: Kultura i literatura polska w kontekście przekładu Sylabus modułu: Przekład specjalistyczny ekonomiczny, prawny i prawniczy Sylabus modułu: LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 Semestr III Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Lektorat języka rosyjskiego Sylabus modułu: Przekład nieliteracki Sylabus modułu: Analiza przekładu nieliterackiego Semestr IV Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Analiza przekładu nieliterackiego Sylabus modułu: Wykład monograficzny Sylabus modułu: Wykład monograficzny Sylabus modułu: : Praktyki zawodowe

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 SEMESTR I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka 1 ECTS: 8 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Krystyna Jarząbek rok akademicki 2014/2015 semestr 1 forma studiów SS2 sposób ustalania oceny końcowej modułu Oceną końcową dla modułu jest średnia ocen z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student może przystąpić do egzaminu po zaliczeniu poszczególnych bloków (RITMP, K, EP z elementami gramatyki praktycznej, TP), które generuje protokół egzaminacyjny. Student jest zobowiązany do aktywnego i regularnego udziału w zajęciach. Nieobecność na poziomie 50% i więcej powoduje brak oceny z oceniania ciągłego, co jest powodem niedopuszczenia studenta do egzaminu. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa ćwiczenia prowadzący treści zajęć 02-FS2-12-PN1J1 JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski chorwacka, czeska, serbska Moduł Praktyczna nauka I-go języka 1 obejmuje przedmioty: Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego (RITMP), Konwersację (K), Ekspresję pisemną (z elementami gramatyki praktycznej) (EPG) oraz Tłumaczenie pisemne (TP) w zakresie wymogów określonych dla poziomu B2 ESOKJ (dla studentów kontynuujących naukę języka) lub A1 (dla studentów rozpoczynających naukę języka) wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w wybranym języku. Ponadto opanowują umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów oraz tworzenia i odczytywania wypowiedzi na tematy konkretne i Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego (RITMP): Na zajęciach studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretacji tekstów pisanych i mówionych, uczą się interpretować oryginalne teksty: różnorodne pod względem funkcji, kontekstu społecznego, w tym teksty artystyczne. Po wysłuchaniu oryginalnych nagrań, interpretują i parafrazują (nagrania radiowe, telewizyjne, piosenki itp.). Rozpoznają i potrafią prawidłowo zinterpretować różne odmiany języka potocznego.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta Ekspresja pisemna (z elementami gramatyki praktycznej): Na zajęciach studenci uczą się, jak prawidłowo zapisać tekst słyszany (nagranie, dyktando); tworzyć pisemne wypowiedzi w języku literackim i nieliterackim, poprawne pod względem gramatycznym, związane z omawianymi tematami i wykorzystujące wprowadzane na zajęciach słownictwo. Studenci rozwijają umiejętność wypowiedzi pisemnej w formie eseju, którym bronią danej tezy/idei. Konwersacja: Na zajęciach studenci dyskutują na dany temat, potrafią argumentować swoje stanowisko. Przygotowują występy/prelekcje na konkretny temat, prowadzą dyskusje, analizują swoje wystąpienia. Potrafią tworzyć wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, specjalistyczne i profesjonalne. Tłumaczenie pisemne: W ramach zajęć studenci ćwiczą tłumaczenie: 1. tekstów urzędowych (umowy, upoważnienia, oświadczenia, akty prawne, życiorys, podanie o pracę, prośby, wnioski i inne), 2. dokumentów w obrocie handlowym (umowa, porozumienie, zapytanie ofertowe, zamówienie, faktura, reklamacja, wezwanie do zapłaty) oraz tłumaczenie różnorodnych stylistycznie tekstów związanych z tematyką innych części modułu (państwo, społeczeństwo, polityka, gospodarka, religia). Obowiązkowy zakres tematyczno-leksykalny: 1. Państwo, naród, polityka 2. Religie i wyznania Ćwiczenia skupiają się na kształtowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w różnych układach nadawca-odbiorca i konsytuacjach, a także w zależności od celu i funkcji wypowiedzi w oparciu o doskonalenie umiejętności tłumaczenia pisemnego w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim oraz poprawnego pod względem gramatycznym konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Metody: 1. podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, opowiadanie 2. praktyczne: dyskusja, symulacja 3. aktywizujące: burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna Udział w zajęciach bezpośrednich 2. Bieżące przygotowanie do zajęć 3. Przygotowanie wystąpień ustnych 4. Udział w konsultacjach 5. Przygotowanie do egzaminu i udział w nim organizacja zajęć Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Konwersacja - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Ekspresja pisemna z elementami gramatyki praktycznej - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Tłumaczenie pisemne - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo),

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 literatura obowiązkowa Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego w IFS, w salach przy ul. Grota- Roweckiego 5 JĘZYK CHORWACKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 1. Anić V.: Rječnik hrvatskoga jezika. [dowolne wydanie] 2. Barić i in.: Gramatika hrvatskog jezika. Školska knjiga, Zagreb, Hrvatski povijesni portal; [wybrane teksty] 4. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Hrvatski pravopis. Zagreb, Lider, poslovni tjednik (http://liderpress.hr/) [wybrane teksty] 6. M. Ožanić: Poslovna pisma, Školska knjiga, Zagreb, Portal znanstvenih časopisa (Hrčak) - [wybrane teksty] Tłumaczenie pisemne: 1. Anić V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb Moguš M., Pintarić N.: Poljsko-hrvatski rječnik. Zagreb Vojnović M.: Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije. Zagreb Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 1. Zagreb Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 2. Zagreb dowolny słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki JĘZYK CZESKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 1. Bělič, J.: Nástin české dialektologie, SPN, Praha Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny, UP, Olomouc Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny; textová cvičebnice s klíčem, UP, Olomouc Čechová, M. A kol.: Současná česká stylistika, ISV, Praha Davidová, D. a kol.: Mluvená čeština na Moravě, FF Ostravské univerzity, Ostrava Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2, Akropolis, Praha Kučerová, J.: Jak vyzrát na pravopis, Scientia, Praha Malá, Z., Česky krok za krokem 2; pracovní sešit 1 10, Akropolis, Praha Nekovářová, A.: Čeština pro život, Akropolis, Praha Bishofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J.: Čeština pro středně a více pokročilé, Karolinum, Praha Svěrák, Z.: Povídky, Frafment, Praha Tłumaczenie pisemne: 1. Vzory smluv a podání [wybrane zagadnienia] 2. Kuldová O., Fleischmannová E., Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Pro střední školy i pro širokou veřejnost [wybrane zagadnienia]

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 JĘZYK SERBSKI: - Lektorske vežbe: priručnik za srpski jezik kao strani. Red. J. Jokanović -Mihajlov. Beograd K. Liber, S. Prpa: Kultura živog jezika. Kraków 2012, - materiały własne literatura uzupełniająca Tłumaczenie pisemne: Вујанић М. и др., Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад Пижурица М., Пешикан М., Јерковић Ј., Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад Шипка М., Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником, 2. издање, Прометеј, Нови Сад Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, оprac. J. Poznański, рed. D. Kierzkowska, TEPIS, Warszawa Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem, рed. D. Kierzkowska. Wydawnictwo Translegis, Warszawa Czasopismo Lingua Legis Ulotki, czasopisma, wzory pism urzędowych, strony internetowe. JĘZYK SERBSKI: Љубеновић К.Б., Како се пише. Правописни речник, 3 издање, Издавачка кућа Феникс Либрис, Земун Оташевић Ђ., Фразеолошки речник српског језика, Прометеј, Нови Сад Телебак М., Шта се крије иза етимологије, Прометеј, Нови Сад Ћосић П. и сарадници, Речник синонима, Корнет, Београд J. Dobrić, Učimo srpski 2: srpski kao nematernji jezik. Priručnik za nastavnike, Beograd, K. Liber, S. Prpa: Priručnik za srpski kao strani jezik. Kraków P. Cosić: Srpski za strance. Poznań Naučimo padeže, V. Krajišnik, Beograd Ivan Klajn, Gramatika srpskog jezika, Beograd, JĘZYK CHORWACKI: 1. G. Adamowicz-Grzyb: Tłumaczenia filmowe w praktyce, Fortima D. Pavličević: Historia Chorwacji, Poznań J. Rapacka: Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa adres strony www zajęć - W nauce dodatkowo wykorzystywane są teksty pozapodręcznikowe, pochodzące z różnych źródeł. Wymagania wstępne: 1. Ogólna wiedza na temat zasad pisowni i reguł gramatycznych języka polskiego 2. Znajomość podstawowych struktur składniowych języka polskiego 3. Znajomość stylistyki funkcjonalnej języka polskiego

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Opis sposobów efektów kształcenia modułu Nazwa Ocenianie ciągłe Praktyczna nauka I-go języka 1 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN1J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek e) weryfikację JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu 02-FS2-12-PN1J1_w_1 chorwacka, czeska, serbska, macedońska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego słowiańskiego, wykorzystując je do prezentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie zgodnym z opisem modułu, B2 ESOKJ) 2. student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego, stylistycznego i słownictwa specjalistycznego I-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 3. student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (na poziomie zgodnym z opisem modułu) 4. student nawiązuje kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji; jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego 5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym Ocenie ciągłej poddawany jest stopień przygotowania do zajęć na podstawie testów cząstkowych śródsemestralnych (testów, dyktand, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych). W trakcie semestru student otrzymuje oceny cząstkowe z nie mniej niż: 1 testu leksykalno-gramatycznego (EPzG) 2 wypowiedzi pisemnych na zadany temat (EPzG) 1 wypowiedzi ustnej na dany temat (K) udziału w dyskusji (K) 2 sprawdzianów z rozumienia tekstu mówionego i pisanego (RITMP) 2 tłumaczeń pisemnych (średniotrudny tekst wyjściowy: 1 z języka obcego na język polski, 1 z języka polskiego na język obcy / trudny tekst wyjściowy: 1 z języka obcego na język polski) aktywności na zajęciach Kryteria oceny prac pisemnych: 65% 70% -3 71% 76% % 83% -4 84% 90% % 100% -5 Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 nieobowiązkowych; pełne uczestnictwo w dyskusji 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 4 wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat; rzadkie uczestnictwo w dyskusji 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat; znikome uczestnictwo w dyskusji 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi; brak udziału w dyskusji Kryteria oceny tłumaczenia: 5 tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej - Nazwa Ocenianie kształtujące Praktyczna nauka I-go języka 1 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN1J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek 02-FS2-12-PN1J1_w_2

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 9 e) weryfikację JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski chorwacka, czeska, serbska wymagania 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego merytoryczne słowiańskiego, wykorzystując je do prezentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie zgodnym z opisem modułu, B2 ESOKJ) 2. student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego, stylistycznego i słownictwa specjalistycznego I-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 3. student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (na poziomie zgodnym z opisem modułu) 4. student nawiązuje kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji; jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego 5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym kryteria oceny przebieg procesu Ocenie kształtującej poddawane są zadania domowe Zadania domowe kończą każdy blok gramatyczny i tematyczny, analizie i ocenie poddawane są najczęstsze błędy językowe. Końcową ocenę kształtującą daje średnia ze wszystkich zadań domowych zadanych w ciągu semestru. Kryteria oceny zadań domowych: 5 zadanie zrealizowane całkowicie i poprawnie 4 zadanie zrealizowane w stopniu zadowalającym 3 zadanie zrealizowane w stopniu wystarczającym 2 zadanie zrealizowane wadliwie lub w stopniu niezadowalającym lub brak zadania - Nazwa Egzamin Praktyczna nauka I-go języka 1 (-y) zajęć 02-FS2-12-PN1J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek e) weryfikację JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski wymagania merytoryczne 02-FS2-12-PN1J1_w_3 chorwacka, czeska, serbska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego słowiańskiego, wykorzystując je do prezentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie zgodnym z opisem modułu, B2 ESOKJ) 2. student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego, stylistycznego i słownictwa specjalistycznego I-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 3. student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (na poziomie zgodnym z opisem modułu) 4. student nawiązuje kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji; jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 kryteria oceny przebieg procesu projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego 5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym Na ocenę podsumowująca składa się dwuczęściowy egzamin praktyczny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej (co najmniej 3) z części pisemnej. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: 1. Sprawdzian w formie testu opisowego weryfikujący stopień przyswojenia przez studenta wymaganej wiedzy teoretycznej obejmujący część gramatyczną, test leksykalny, tekst pisany, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne 2. Egzamin ustny - rozmowa w I-ym języku kierunkowym na temat zgodny z zakresem tematycznym określonym dla poziomu B2 ESOKJ. Egzamin pisemny (do 1,5 h) a. Test leksykalno-gramatyczny b. Test z rozumienia tekstu pisanego specjalistycznego z zakresu tematyki omawianej na zajęciach c. Test z rozumienia tekstu słuchanego specjalistycznego z zakresu tematyki omawianej na zajęciach (5-7 min.) d. Wypowiedź pisemna (3 tematy do wyboru, max. 250 słów) e. Tłumaczenie pisemne (średniotrudny tekst wyjściowy): - na język polski (max. 200 słów) - na język obcy (max. 150 słów) Egzamin ustny (do 20 min./osobę) a. Rozmowa w relacji student-student lub student-egzaminator na tematy przerobione w trakcie zajęć b. Wypowiedź monologowa na tematy przerobione w trakcie zajęć Egzaminy dla poziomu B2 ESOKJ. Kryteria oceny egzaminu pisemnego: 65% 71% % 78% % 85% % 92% % 100% - 5 Kryteria oceny egzaminu ustnego: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i nieobowiązkowych 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych 4 wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi Kryteria oceny tłumaczenia:

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej --- Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka 1 ECTS: 6 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Krystyna Jarząbek rok akademicki 2014/2015 semestr 1 forma studiów SS2 sposób ustalania oceny końcowej modułu Oceną końcową dla modułu jest średnia ocen z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student może przystąpić do egzaminu po zaliczeniu poszczególnych bloków (Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresję

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 pisemną z elementami gramatyki praktycznej, Tłumaczenie pisemne), które generuje protokół egzaminacyjny. Student jest zobowiązany do aktywnego i regularnego udziału w zajęciach. Nieobecność na poziomie 50% i więcej powoduje brak oceny z oceniania ciągłego, co jest powodem niedopuszczenia studenta do egzaminu. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa ćwiczenia prowadzący treści zajęć 02-FS2-12-PN2J1 JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak chorwacka, czeska, serbska Moduł Praktyczna nauka II-go języka 1 obejmuje przedmioty: Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego (RITMP), Konwersację (K), Ekspresję pisemną (z elementami gramatyki praktycznej) (EPG) oraz Tłumaczenie pisemne (TP) w zakresie wymogów określonych dla poziomu B1 ESOKJ wybranego drugiego języka południowolub zachodniosłowiańskiego. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w wybranym języku. Ponadto opanowują umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów oraz tworzenia i interpretacji wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz doskonalą umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy specjalistyczne i profesjonalne w wybranym drugim języku kierunkowym. Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego (RITMP): Na zajęciach studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretacji tekstów pisanych i mówionych, uczą się interpretować oryginalne teksty: różnorodne pod względem funkcji, kontekstu społecznego, w tym teksty artystyczne. Po wysłuchaniu oryginalnych nagrań, interpretują i parafrazują (nagrania radiowe, telewizyjne, piosenki itp.). Rozpoznają i potrafią prawidłowo zinterpretować różne odmiany języka potocznego. Ekspresja pisemna (z elementami gramatyki praktycznej): Na zajęciach studenci uczą się, jak prawidłowo zapisać tekst słyszany (nagranie, dyktando); tworzyć pisemne wypowiedzi w języku literackim i nieliterackim, poprawne pod względem gramatycznym, związane z omawianymi tematami i wykorzystujące wprowadzane na zajęciach słownictwo. Studenci rozwijają umiejętność wypowiedzi pisemnej w formie eseju, którym bronią danej tezy/idei. Konwersacja: Na zajęciach studenci dyskutują na dany temat, potrafią argumentować swoje stanowisko. Przygotowują występy/prelekcje na konkretny temat, prowadzą dyskusje, analizują swoje wystąpienia. Potrafią tworzyć wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, specjalistyczne i profesjonalne. Tłumaczenie pisemne: W ramach zajęć studenci ćwiczą tłumaczenie: 3. tekstów urzędowych (np. umowy, upoważnienia, oświadczenia, akty prawne, życiorys, podanie o pracę, prośby, wnioski i inne), 4. dokumentów w obrocie handlowym (np. umowa, porozumienie, zapytanie ofertowe, zamówienie, faktura, reklamacja, wezwanie do zapłaty)

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 oraz tłumaczenie różnorodnych stylistycznie tekstów związanych z tematyką innych części modułu (do wyboru: kino, teatr, muzea, galerie malarskie, muzyka, architektura). metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta Obowiązkowy zakres leksykalno-tematyczny: 1. Kino. 2. Teatr. 3. Muzea. 4. Galerie malarskie. 5. Muzyka. 6. Architektura Ćwiczenia skupiają się na doskonaleniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w różnych układach nadawca-odbiorca i konsytuacjach, a także w zależności od celu i funkcji wypowiedzi w oparciu o kształtowanie umiejętności tłumaczenia pisemnego w wybranym drugim języku południowo- lub zachodniosłowiańskim oraz poprawnego pod względem gramatycznym, syntaktycznym i stylistycznym konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Metody: podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, opowiadanie praktyczne: dyskusja, symulacja aktywizujące: burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna Udział w zajęciach bezpośrednich 7. Bieżące przygotowanie do zajęć 8. Przygotowanie wystąpień ustnych 9. Udział w konsultacjach 10. Przygotowanie do egzaminu i udział w nim organizacja zajęć Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Konwersacja - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Ekspresja pisemna z elementami gramatyki praktycznej - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Tłumaczenie pisemne - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego w IFS, w salach przy ul. Grota- Roweckiego 5 literatura obowiązkowa JĘZYK CHORWACKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 1. Barić i in.: Gramatika hrvatskog jezika. Školska knjiga, Zagreb, Florczak J.: Tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka. Warszawa Gillies A.: Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów. Kraków 2001.

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Hrvatski povijesni portal; [wybrane teksty] 5. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Hrvatski pravopis. Zagreb, Lider, poslovni tjednik (http://liderpress.hr/) [wybrane teksty] 7. M. Ožanić: Poslovna pisma, Školska knjiga, Zagreb, Portal znanstvenih časopisa (Hrčak) - [wybrane teksty] Tłumaczenie pisemne: Anić V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2004 Moguš M., Pintarić N.: Poljsko-hrvatski rječnik. Zagreb 2002 Vojnović M.: Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije. Zagreb 2007 Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 1. Zagreb 1998 Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 2. Zagreb 1998 JĘZYK CZESKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 12. Bělič, J.: Nástin české dialektologie, SPN, Praha Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny, UP, Olomouc Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny; textová cvičebnice s klíčem, UP, Olomouc Čechová, M. A kol.: Současná česká stylistika, ISV, Praha Davidová, D. a kol.: Mluvená čeština na Moravě, FF Ostravské univerzity, Ostrava Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2, Akropolis, Praha Kučerová, J.: Jak vyzrát na pravopis, Scientia, Praha Malá, Z., Česky krok za krokem 2; pracovní sešit 1 10, Akropolis, Praha Nekovářová, A.: Čeština pro život, Akropolis, Praha Bishofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J.: Čeština pro středně a více pokročilé, Karolinum, Praha Svěrák, Z.: Povídky, Frafment, Praha Tłumaczenie pisemne: 3. Vzory smluv a podání [wybrane zagadnienia] 4. Kuldová O., Fleischmannová E., Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Pro střední školy i pro širokou veřejnost [wybrane zagadnienia] JĘZYK MACEDOŃSKI: 1. Vinozhito Course book in Macedonian for foreigners, advanced level - А. Duchevska, S. Sazdov, 2012, SS. Cyril and Methodius University Skopje, "Blazhe Koneski" Faculty of Philology 2. Manuale di Lingua Macedone I-II (Priracnik po makedonski jazik) Naum Kitanovski, 1983, Neapol; 3. Ajde da ucime makedonski Ajde da naucime makedonski (Let s Learn Macedonian) I. Casule, 1988, Sidnej, Avstralija; 4. Zboruvate li makedonski? Do You Speak Macedonian?, A Coursebook, L.

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 literatura uzupełniająca Mitkovska/M. Kusevska, A Workbook, E. Buzarovska/T. Gockova, 1995, Medis informatika, Skopje; 5. Makedonski so maka, kurs za pocetnici R. Tasevska, Seminar za makedonski Ulotki, czasopisma, wzory pism urzędowych, strony internetowe, materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia. JĘZYK CHORWACKI: 1. G. Adamowicz-Grzyb: Tłumaczenia filmowe w praktyce, Fortima D. Pavličević: Historia Chorwacji, Poznań J. Rapacka: Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa adres strony www zajęć --- Wymagania wstępne: 1. Znajomość drugiego wybranego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego na poziomie A2 2. Znajomość konstrukcji gramatycznych i leksykalnych języka kierunkowego 3. Znajomość stylistyki funkcjonalnej i języka polskiego 3. Opis sposobów efektów kształcenia modułu Nazwa Ocenianie ciągłe Praktyczna nauka II-go języka 1 02-FS2-12-PN2J1_w_1 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN2J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski e) weryfikację JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu chorwacka, czeska, serbska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego II-go języka kierunkowego, wykorzystuje je do prezentacji w wypowiedziach istnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie B1 ESOKJ ) 2. Student posiada wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego i stylistycznego II-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej. 3. Student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (odpowiednio do poziomu znajomości języka zgodnym z B1 ESOKJ) 4. Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami kultury wybranego II-go języka kierunkowego, jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego drugiego języka. Ocenie ciągłej poddawany jest stopień przygotowania do zajęć na podstawie testów cząstkowych śródsemestralnych (testów, dyktand, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, tłumaczeń pisemnych). W trakcie semestru student otrzymuje oceny cząstkowe z nie mniej niż: 2 wypracowań pisemnych na zadany temat (EPzG) 1 wypowiedzi ustnej na dany temat (K) udziału w dyskusji (K)

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str sprawdzianów z rozumienia tekstu mówionego i pisanego (RITMP) 2 tłumaczeń pisemnych: 1 średniotrudnego tekstu z języka obcego na język polski i 1 prostego tekstu z języka polskiego na język obcy aktywności na zajęciach Kryteria oceny prac pisemnych: 65% 71% -3 72% 78% % 85% -4 86% 92% % 100% - 5 Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i nieobowiązkowych; pełne uczestnictwo w dyskusji 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 4 wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat; rzadkie uczestnictwo w dyskusji 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat; znikome uczestnictwo w dyskusji 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi; brak udziału w dyskusji Kryteria oceny tłumaczenia pisemnego: 5 tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej - Nazwa Ocenianie kształtujące Praktyczna nauka II-go języka 1 02-FS2-12-PN2J1_w_2 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN2J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski e) weryfikację JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak wymagania merytoryczne chorwacka, czeska, serbska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego II-go języka kierunkowego, wykorzystuje je do prezentacji w wypowiedziach istnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie B1 ESOKJ ) 2. Student posiada wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego i stylistycznego II-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej. 3. Student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (odpowiednio do poziomu znajomości języka zgodnym z B1 ESOKJ) 4. Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami kultury wybranego II-go języka kierunkowego, jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego drugiego języka. kryteria oceny przebieg procesu Ocenie kształtującej poddawane są zadania domowe. Zadania domowe kończą każdy blok gramatyczny i tematyczny, analizie i ocenie poddawane są najczęstsze błędy językowe. Końcową ocenę kształtującą daje średnia ze wszystkich zadań domowych zadanych w ciągu semestru. Kryteria oceny zadań domowych: 5 zadanie zrealizowane całkowicie i poprawnie 4 zadanie zrealizowane w stopniu zadowalającym 3 zadanie zrealizowane w stopniu wystarczającym 2 zadanie zrealizowane wadliwie lub w stopniu niezadowalającym lub brak zadania - Nazwa Egzamin Praktyczna nauka II-go języka 1 02-FS2-12-PN2J1_w_3 (-y) zajęć 02-FS2-12-PN2J1_fs_1 osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak chorwacka, czeska, serbska

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 18 wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego II-go języka kierunkowego, wykorzystuje je do prezentacji w wypowiedziach istnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie B1 ESOKJ ) 2. Student posiada wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego i stylistycznego II-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej. 3. Student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (odpowiednio do poziomu znajomości języka zgodnym z B1 ESOKJ) 4. Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami kultury wybranego II-go języka kierunkowego, jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego drugiego języka. Na ocenę podsumowująca składa się dwuczęściowy egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: 3. Sprawdzian w formie testu opisowego weryfikujący stopień przyswojenia przez studenta wymaganej wiedzy teoretycznej obejmujący część gramatyczną, test leksykalny, tekst pisany, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne (poziom B1 ESOKJ). 4. Egzamin ustny - rozmowa w II-ym języku kierunkowym na temat zgodny z zakresem tematycznym określonym dla poziomu B1 ESOKJ. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej (co najmniej 3) z części pisemnej. Egzamin pisemny (do 1,5 h) a. Test gramatyczno-leksykalny b. Test z rozumienia tekstu pisanego c. Test z rozumienia tekstu słuchanego (5-7 min.) d. Wypowiedź pisemna (3 tematy do wyboru, max. 130 słów) e. Tłumaczenie prostego tekstu z języka polskiego, zawierającego leksykę poznaną na zajęciach (max. 100 słów). Egzamin ustny (do 20 min./osobę) a. Czytanie tekstu b. Rozmowa sterowana, uwzględniająca kontekst sytuacyjny, w relacji student-student lub student-egzaminator c. Wypowiedź monologowa na tematy przerobione w trakcie zajęć Egzaminy dla poziomu B1 ESOKJ. Kryteria oceny egzaminu pisemnego: 65% 71% % 78% % 85% % 92% % 100% - 5 Kryteria oceny egzaminu ustnego: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i nieobowiązkowych 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi Kryteria oceny tłumaczenia pisemnego: 5 tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej ---

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 Sylabus modułu: Seminarium magisterskie 1 ECTS: 2 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Lech Miodyński rok akademicki 2014/2015 Semestr I, zimowy forma studiów SS2 sposób ustalania oceny końcowej modułu Przekład audiowizualny: Ocena końcowa modułu na podstawie oceniania ciągłego (20%), oceny kształtującej (40%) i podsumowującej (40%). Weryfikacja stopnia przyswojenia przez studenta wiedzy i umiejętności wprowadzonych na zajęciach, kontrola stopnia realizacji wyznaczonych studentowi zadań związanych z zakresem przedmiotowym modułu. Sformułowanie tematu pracy dyplomowej oraz bibliografii przedmiotowej do tematu. Przekład nieliteracki: Ocena podsumowująca: rozmowa kontrolna Weryfikacja stopnia przyswojenia przez studenta wiedzy i umiejętności wprowadzonych na zajęciach, kontrola stopnia realizacji wyznaczonych studentowi zadań związanych z zakresem przedmiotowym modułu. Sformułowanie tematu pracy dyplomowej. Przygotowanie bibliografii przedmiotowej do pracy dyplomowej.s 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa Seminarium Prowadzący treści zajęć Kod 02-FS2-12-SEMA1_fs_1 Dr Lucyna Spyrka, dr hab. Robert Bońkowski Mieszana Przekład audiowizualny: Moduł obejmuje seminarium dyplomowe przygotowujące studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Studenci zapoznają się z wybranym tematem wiodącym seminarium (przekład audiowizualny), pogłębiają znajomość metodologii badań przekładoznawczych, poznają strukturę pracy na poziomie magisterskim. Omawiane są kwestie związane z przygotowaniem do pisania pracy dyplomowej, umiejętnym wykorzystaniem i przedstawieniem nabytej wiedzy oraz z zagadnieniami dotyczącymi tematu wiodącego seminarium: przekładu audiowizualnego.

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo