Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Semestr I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Lektorat języka rosyjskiego Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe języków i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe literatur i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Technologia informacyjna Sylabus modułu: Kultura i stylistyka języka polskiego Sylabus modułu: Kultura i literatura polska w kontekście przekładu Sylabus modułu: Teoria przekładu Sylabus modułu: Komunikacja międzykulturowa Sylabus modułu: LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO Semestr II Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Lektorat języka rosyjskiego Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe języków i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Tendencje rozwojowe literatur i kultur słowiańskich Sylabus modułu: Teoria przekładu Sylabus modułu: Kultura i stylistyka języka polskiego Sylabus modułu: Kultura i literatura polska w kontekście przekładu Sylabus modułu: Przekład specjalistyczny ekonomiczny, prawny i prawniczy Sylabus modułu: LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 Semestr III Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Lektorat języka rosyjskiego Sylabus modułu: Przekład nieliteracki Sylabus modułu: Analiza przekładu nieliterackiego Semestr IV Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka Sylabus modułu: Seminarium magisterskie Sylabus modułu: Analiza przekładu nieliterackiego Sylabus modułu: Wykład monograficzny Sylabus modułu: Wykład monograficzny Sylabus modułu: : Praktyki zawodowe

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 SEMESTR I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka 1 ECTS: 8 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Krystyna Jarząbek rok akademicki 2014/2015 semestr 1 forma studiów SS2 sposób ustalania oceny końcowej modułu Oceną końcową dla modułu jest średnia ocen z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student może przystąpić do egzaminu po zaliczeniu poszczególnych bloków (RITMP, K, EP z elementami gramatyki praktycznej, TP), które generuje protokół egzaminacyjny. Student jest zobowiązany do aktywnego i regularnego udziału w zajęciach. Nieobecność na poziomie 50% i więcej powoduje brak oceny z oceniania ciągłego, co jest powodem niedopuszczenia studenta do egzaminu. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa ćwiczenia prowadzący treści zajęć 02-FS2-12-PN1J1 JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski chorwacka, czeska, serbska Moduł Praktyczna nauka I-go języka 1 obejmuje przedmioty: Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego (RITMP), Konwersację (K), Ekspresję pisemną (z elementami gramatyki praktycznej) (EPG) oraz Tłumaczenie pisemne (TP) w zakresie wymogów określonych dla poziomu B2 ESOKJ (dla studentów kontynuujących naukę języka) lub A1 (dla studentów rozpoczynających naukę języka) wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w wybranym języku. Ponadto opanowują umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów oraz tworzenia i odczytywania wypowiedzi na tematy konkretne i Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego (RITMP): Na zajęciach studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretacji tekstów pisanych i mówionych, uczą się interpretować oryginalne teksty: różnorodne pod względem funkcji, kontekstu społecznego, w tym teksty artystyczne. Po wysłuchaniu oryginalnych nagrań, interpretują i parafrazują (nagrania radiowe, telewizyjne, piosenki itp.). Rozpoznają i potrafią prawidłowo zinterpretować różne odmiany języka potocznego.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta Ekspresja pisemna (z elementami gramatyki praktycznej): Na zajęciach studenci uczą się, jak prawidłowo zapisać tekst słyszany (nagranie, dyktando); tworzyć pisemne wypowiedzi w języku literackim i nieliterackim, poprawne pod względem gramatycznym, związane z omawianymi tematami i wykorzystujące wprowadzane na zajęciach słownictwo. Studenci rozwijają umiejętność wypowiedzi pisemnej w formie eseju, którym bronią danej tezy/idei. Konwersacja: Na zajęciach studenci dyskutują na dany temat, potrafią argumentować swoje stanowisko. Przygotowują występy/prelekcje na konkretny temat, prowadzą dyskusje, analizują swoje wystąpienia. Potrafią tworzyć wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, specjalistyczne i profesjonalne. Tłumaczenie pisemne: W ramach zajęć studenci ćwiczą tłumaczenie: 1. tekstów urzędowych (umowy, upoważnienia, oświadczenia, akty prawne, życiorys, podanie o pracę, prośby, wnioski i inne), 2. dokumentów w obrocie handlowym (umowa, porozumienie, zapytanie ofertowe, zamówienie, faktura, reklamacja, wezwanie do zapłaty) oraz tłumaczenie różnorodnych stylistycznie tekstów związanych z tematyką innych części modułu (państwo, społeczeństwo, polityka, gospodarka, religia). Obowiązkowy zakres tematyczno-leksykalny: 1. Państwo, naród, polityka 2. Religie i wyznania Ćwiczenia skupiają się na kształtowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w różnych układach nadawca-odbiorca i konsytuacjach, a także w zależności od celu i funkcji wypowiedzi w oparciu o doskonalenie umiejętności tłumaczenia pisemnego w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim oraz poprawnego pod względem gramatycznym konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Metody: 1. podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, opowiadanie 2. praktyczne: dyskusja, symulacja 3. aktywizujące: burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna Udział w zajęciach bezpośrednich 2. Bieżące przygotowanie do zajęć 3. Przygotowanie wystąpień ustnych 4. Udział w konsultacjach 5. Przygotowanie do egzaminu i udział w nim organizacja zajęć Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Konwersacja - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Ekspresja pisemna z elementami gramatyki praktycznej - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Tłumaczenie pisemne - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo),

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 literatura obowiązkowa Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego w IFS, w salach przy ul. Grota- Roweckiego 5 JĘZYK CHORWACKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 1. Anić V.: Rječnik hrvatskoga jezika. [dowolne wydanie] 2. Barić i in.: Gramatika hrvatskog jezika. Školska knjiga, Zagreb, Hrvatski povijesni portal; [wybrane teksty] 4. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Hrvatski pravopis. Zagreb, Lider, poslovni tjednik (http://liderpress.hr/) [wybrane teksty] 6. M. Ožanić: Poslovna pisma, Školska knjiga, Zagreb, Portal znanstvenih časopisa (Hrčak) - [wybrane teksty] Tłumaczenie pisemne: 1. Anić V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb Moguš M., Pintarić N.: Poljsko-hrvatski rječnik. Zagreb Vojnović M.: Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije. Zagreb Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 1. Zagreb Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 2. Zagreb dowolny słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki JĘZYK CZESKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 1. Bělič, J.: Nástin české dialektologie, SPN, Praha Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny, UP, Olomouc Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny; textová cvičebnice s klíčem, UP, Olomouc Čechová, M. A kol.: Současná česká stylistika, ISV, Praha Davidová, D. a kol.: Mluvená čeština na Moravě, FF Ostravské univerzity, Ostrava Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2, Akropolis, Praha Kučerová, J.: Jak vyzrát na pravopis, Scientia, Praha Malá, Z., Česky krok za krokem 2; pracovní sešit 1 10, Akropolis, Praha Nekovářová, A.: Čeština pro život, Akropolis, Praha Bishofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J.: Čeština pro středně a více pokročilé, Karolinum, Praha Svěrák, Z.: Povídky, Frafment, Praha Tłumaczenie pisemne: 1. Vzory smluv a podání [wybrane zagadnienia] 2. Kuldová O., Fleischmannová E., Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Pro střední školy i pro širokou veřejnost [wybrane zagadnienia]

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 JĘZYK SERBSKI: - Lektorske vežbe: priručnik za srpski jezik kao strani. Red. J. Jokanović -Mihajlov. Beograd K. Liber, S. Prpa: Kultura živog jezika. Kraków 2012, - materiały własne literatura uzupełniająca Tłumaczenie pisemne: Вујанић М. и др., Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад Пижурица М., Пешикан М., Јерковић Ј., Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад Шипка М., Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником, 2. издање, Прометеј, Нови Сад Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, оprac. J. Poznański, рed. D. Kierzkowska, TEPIS, Warszawa Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem, рed. D. Kierzkowska. Wydawnictwo Translegis, Warszawa Czasopismo Lingua Legis Ulotki, czasopisma, wzory pism urzędowych, strony internetowe. JĘZYK SERBSKI: Љубеновић К.Б., Како се пише. Правописни речник, 3 издање, Издавачка кућа Феникс Либрис, Земун Оташевић Ђ., Фразеолошки речник српског језика, Прометеј, Нови Сад Телебак М., Шта се крије иза етимологије, Прометеј, Нови Сад Ћосић П. и сарадници, Речник синонима, Корнет, Београд J. Dobrić, Učimo srpski 2: srpski kao nematernji jezik. Priručnik za nastavnike, Beograd, K. Liber, S. Prpa: Priručnik za srpski kao strani jezik. Kraków P. Cosić: Srpski za strance. Poznań Naučimo padeže, V. Krajišnik, Beograd Ivan Klajn, Gramatika srpskog jezika, Beograd, JĘZYK CHORWACKI: 1. G. Adamowicz-Grzyb: Tłumaczenia filmowe w praktyce, Fortima D. Pavličević: Historia Chorwacji, Poznań J. Rapacka: Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa adres strony www zajęć - W nauce dodatkowo wykorzystywane są teksty pozapodręcznikowe, pochodzące z różnych źródeł. Wymagania wstępne: 1. Ogólna wiedza na temat zasad pisowni i reguł gramatycznych języka polskiego 2. Znajomość podstawowych struktur składniowych języka polskiego 3. Znajomość stylistyki funkcjonalnej języka polskiego

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Opis sposobów efektów kształcenia modułu Nazwa Ocenianie ciągłe Praktyczna nauka I-go języka 1 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN1J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek e) weryfikację JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu 02-FS2-12-PN1J1_w_1 chorwacka, czeska, serbska, macedońska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego słowiańskiego, wykorzystując je do prezentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie zgodnym z opisem modułu, B2 ESOKJ) 2. student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego, stylistycznego i słownictwa specjalistycznego I-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 3. student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (na poziomie zgodnym z opisem modułu) 4. student nawiązuje kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji; jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego 5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym Ocenie ciągłej poddawany jest stopień przygotowania do zajęć na podstawie testów cząstkowych śródsemestralnych (testów, dyktand, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych). W trakcie semestru student otrzymuje oceny cząstkowe z nie mniej niż: 1 testu leksykalno-gramatycznego (EPzG) 2 wypowiedzi pisemnych na zadany temat (EPzG) 1 wypowiedzi ustnej na dany temat (K) udziału w dyskusji (K) 2 sprawdzianów z rozumienia tekstu mówionego i pisanego (RITMP) 2 tłumaczeń pisemnych (średniotrudny tekst wyjściowy: 1 z języka obcego na język polski, 1 z języka polskiego na język obcy / trudny tekst wyjściowy: 1 z języka obcego na język polski) aktywności na zajęciach Kryteria oceny prac pisemnych: 65% 70% -3 71% 76% % 83% -4 84% 90% % 100% -5 Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 nieobowiązkowych; pełne uczestnictwo w dyskusji 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 4 wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat; rzadkie uczestnictwo w dyskusji 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat; znikome uczestnictwo w dyskusji 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi; brak udziału w dyskusji Kryteria oceny tłumaczenia: 5 tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej - Nazwa Ocenianie kształtujące Praktyczna nauka I-go języka 1 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN1J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek 02-FS2-12-PN1J1_w_2

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 9 e) weryfikację JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski chorwacka, czeska, serbska wymagania 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego merytoryczne słowiańskiego, wykorzystując je do prezentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie zgodnym z opisem modułu, B2 ESOKJ) 2. student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego, stylistycznego i słownictwa specjalistycznego I-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 3. student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (na poziomie zgodnym z opisem modułu) 4. student nawiązuje kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji; jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego 5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym kryteria oceny przebieg procesu Ocenie kształtującej poddawane są zadania domowe Zadania domowe kończą każdy blok gramatyczny i tematyczny, analizie i ocenie poddawane są najczęstsze błędy językowe. Końcową ocenę kształtującą daje średnia ze wszystkich zadań domowych zadanych w ciągu semestru. Kryteria oceny zadań domowych: 5 zadanie zrealizowane całkowicie i poprawnie 4 zadanie zrealizowane w stopniu zadowalającym 3 zadanie zrealizowane w stopniu wystarczającym 2 zadanie zrealizowane wadliwie lub w stopniu niezadowalającym lub brak zadania - Nazwa Egzamin Praktyczna nauka I-go języka 1 (-y) zajęć 02-FS2-12-PN1J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Izabela Mroczek e) weryfikację JĘZYK SERBSKI: mgr Srdan Papić, dr hab. Robert Bońkowski wymagania merytoryczne 02-FS2-12-PN1J1_w_3 chorwacka, czeska, serbska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego słowiańskiego, wykorzystując je do prezentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie zgodnym z opisem modułu, B2 ESOKJ) 2. student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego, stylistycznego i słownictwa specjalistycznego I-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 3. student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (na poziomie zgodnym z opisem modułu) 4. student nawiązuje kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji; jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 kryteria oceny przebieg procesu projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego 5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym Na ocenę podsumowująca składa się dwuczęściowy egzamin praktyczny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej (co najmniej 3) z części pisemnej. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: 1. Sprawdzian w formie testu opisowego weryfikujący stopień przyswojenia przez studenta wymaganej wiedzy teoretycznej obejmujący część gramatyczną, test leksykalny, tekst pisany, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne 2. Egzamin ustny - rozmowa w I-ym języku kierunkowym na temat zgodny z zakresem tematycznym określonym dla poziomu B2 ESOKJ. Egzamin pisemny (do 1,5 h) a. Test leksykalno-gramatyczny b. Test z rozumienia tekstu pisanego specjalistycznego z zakresu tematyki omawianej na zajęciach c. Test z rozumienia tekstu słuchanego specjalistycznego z zakresu tematyki omawianej na zajęciach (5-7 min.) d. Wypowiedź pisemna (3 tematy do wyboru, max. 250 słów) e. Tłumaczenie pisemne (średniotrudny tekst wyjściowy): - na język polski (max. 200 słów) - na język obcy (max. 150 słów) Egzamin ustny (do 20 min./osobę) a. Rozmowa w relacji student-student lub student-egzaminator na tematy przerobione w trakcie zajęć b. Wypowiedź monologowa na tematy przerobione w trakcie zajęć Egzaminy dla poziomu B2 ESOKJ. Kryteria oceny egzaminu pisemnego: 65% 71% % 78% % 85% % 92% % 100% - 5 Kryteria oceny egzaminu ustnego: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i nieobowiązkowych 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych 4 wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi Kryteria oceny tłumaczenia:

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej --- Sylabus modułu: Praktyczna nauka II-go języka 1 ECTS: 6 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Krystyna Jarząbek rok akademicki 2014/2015 semestr 1 forma studiów SS2 sposób ustalania oceny końcowej modułu Oceną końcową dla modułu jest średnia ocen z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student może przystąpić do egzaminu po zaliczeniu poszczególnych bloków (Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresję

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 pisemną z elementami gramatyki praktycznej, Tłumaczenie pisemne), które generuje protokół egzaminacyjny. Student jest zobowiązany do aktywnego i regularnego udziału w zajęciach. Nieobecność na poziomie 50% i więcej powoduje brak oceny z oceniania ciągłego, co jest powodem niedopuszczenia studenta do egzaminu. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa ćwiczenia prowadzący treści zajęć 02-FS2-12-PN2J1 JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak chorwacka, czeska, serbska Moduł Praktyczna nauka II-go języka 1 obejmuje przedmioty: Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego (RITMP), Konwersację (K), Ekspresję pisemną (z elementami gramatyki praktycznej) (EPG) oraz Tłumaczenie pisemne (TP) w zakresie wymogów określonych dla poziomu B1 ESOKJ wybranego drugiego języka południowolub zachodniosłowiańskiego. Studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w wybranym języku. Ponadto opanowują umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów oraz tworzenia i interpretacji wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz doskonalą umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy specjalistyczne i profesjonalne w wybranym drugim języku kierunkowym. Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego (RITMP): Na zajęciach studenci ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretacji tekstów pisanych i mówionych, uczą się interpretować oryginalne teksty: różnorodne pod względem funkcji, kontekstu społecznego, w tym teksty artystyczne. Po wysłuchaniu oryginalnych nagrań, interpretują i parafrazują (nagrania radiowe, telewizyjne, piosenki itp.). Rozpoznają i potrafią prawidłowo zinterpretować różne odmiany języka potocznego. Ekspresja pisemna (z elementami gramatyki praktycznej): Na zajęciach studenci uczą się, jak prawidłowo zapisać tekst słyszany (nagranie, dyktando); tworzyć pisemne wypowiedzi w języku literackim i nieliterackim, poprawne pod względem gramatycznym, związane z omawianymi tematami i wykorzystujące wprowadzane na zajęciach słownictwo. Studenci rozwijają umiejętność wypowiedzi pisemnej w formie eseju, którym bronią danej tezy/idei. Konwersacja: Na zajęciach studenci dyskutują na dany temat, potrafią argumentować swoje stanowisko. Przygotowują występy/prelekcje na konkretny temat, prowadzą dyskusje, analizują swoje wystąpienia. Potrafią tworzyć wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, specjalistyczne i profesjonalne. Tłumaczenie pisemne: W ramach zajęć studenci ćwiczą tłumaczenie: 3. tekstów urzędowych (np. umowy, upoważnienia, oświadczenia, akty prawne, życiorys, podanie o pracę, prośby, wnioski i inne), 4. dokumentów w obrocie handlowym (np. umowa, porozumienie, zapytanie ofertowe, zamówienie, faktura, reklamacja, wezwanie do zapłaty)

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 oraz tłumaczenie różnorodnych stylistycznie tekstów związanych z tematyką innych części modułu (do wyboru: kino, teatr, muzea, galerie malarskie, muzyka, architektura). metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta Obowiązkowy zakres leksykalno-tematyczny: 1. Kino. 2. Teatr. 3. Muzea. 4. Galerie malarskie. 5. Muzyka. 6. Architektura Ćwiczenia skupiają się na doskonaleniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w różnych układach nadawca-odbiorca i konsytuacjach, a także w zależności od celu i funkcji wypowiedzi w oparciu o kształtowanie umiejętności tłumaczenia pisemnego w wybranym drugim języku południowo- lub zachodniosłowiańskim oraz poprawnego pod względem gramatycznym, syntaktycznym i stylistycznym konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Metody: podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, opowiadanie praktyczne: dyskusja, symulacja aktywizujące: burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna Udział w zajęciach bezpośrednich 7. Bieżące przygotowanie do zajęć 8. Przygotowanie wystąpień ustnych 9. Udział w konsultacjach 10. Przygotowanie do egzaminu i udział w nim organizacja zajęć Rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Konwersacja - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Ekspresja pisemna z elementami gramatyki praktycznej - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Tłumaczenie pisemne - 15 godzin w semestrze (45 min/tygodniowo), Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego w IFS, w salach przy ul. Grota- Roweckiego 5 literatura obowiązkowa JĘZYK CHORWACKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 1. Barić i in.: Gramatika hrvatskog jezika. Školska knjiga, Zagreb, Florczak J.: Tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka. Warszawa Gillies A.: Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów. Kraków 2001.

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Hrvatski povijesni portal; [wybrane teksty] 5. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Hrvatski pravopis. Zagreb, Lider, poslovni tjednik (http://liderpress.hr/) [wybrane teksty] 7. M. Ožanić: Poslovna pisma, Školska knjiga, Zagreb, Portal znanstvenih časopisa (Hrčak) - [wybrane teksty] Tłumaczenie pisemne: Anić V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2004 Moguš M., Pintarić N.: Poljsko-hrvatski rječnik. Zagreb 2002 Vojnović M.: Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije. Zagreb 2007 Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 1. Zagreb 1998 Gaćeša D., Gojčeta N., Komorčec M., Šincek M.: Tehnika komuniciranja 2. Zagreb 1998 JĘZYK CZESKI: Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Konwersacja, Ekspresja pisemna: 12. Bělič, J.: Nástin české dialektologie, SPN, Praha Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny, UP, Olomouc Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny; textová cvičebnice s klíčem, UP, Olomouc Čechová, M. A kol.: Současná česká stylistika, ISV, Praha Davidová, D. a kol.: Mluvená čeština na Moravě, FF Ostravské univerzity, Ostrava Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2, Akropolis, Praha Kučerová, J.: Jak vyzrát na pravopis, Scientia, Praha Malá, Z., Česky krok za krokem 2; pracovní sešit 1 10, Akropolis, Praha Nekovářová, A.: Čeština pro život, Akropolis, Praha Bishofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J.: Čeština pro středně a více pokročilé, Karolinum, Praha Svěrák, Z.: Povídky, Frafment, Praha Tłumaczenie pisemne: 3. Vzory smluv a podání [wybrane zagadnienia] 4. Kuldová O., Fleischmannová E., Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Pro střední školy i pro širokou veřejnost [wybrane zagadnienia] JĘZYK MACEDOŃSKI: 1. Vinozhito Course book in Macedonian for foreigners, advanced level - А. Duchevska, S. Sazdov, 2012, SS. Cyril and Methodius University Skopje, "Blazhe Koneski" Faculty of Philology 2. Manuale di Lingua Macedone I-II (Priracnik po makedonski jazik) Naum Kitanovski, 1983, Neapol; 3. Ajde da ucime makedonski Ajde da naucime makedonski (Let s Learn Macedonian) I. Casule, 1988, Sidnej, Avstralija; 4. Zboruvate li makedonski? Do You Speak Macedonian?, A Coursebook, L.

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 literatura uzupełniająca Mitkovska/M. Kusevska, A Workbook, E. Buzarovska/T. Gockova, 1995, Medis informatika, Skopje; 5. Makedonski so maka, kurs za pocetnici R. Tasevska, Seminar za makedonski Ulotki, czasopisma, wzory pism urzędowych, strony internetowe, materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia. JĘZYK CHORWACKI: 1. G. Adamowicz-Grzyb: Tłumaczenia filmowe w praktyce, Fortima D. Pavličević: Historia Chorwacji, Poznań J. Rapacka: Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa adres strony www zajęć --- Wymagania wstępne: 1. Znajomość drugiego wybranego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego na poziomie A2 2. Znajomość konstrukcji gramatycznych i leksykalnych języka kierunkowego 3. Znajomość stylistyki funkcjonalnej i języka polskiego 3. Opis sposobów efektów kształcenia modułu Nazwa Ocenianie ciągłe Praktyczna nauka II-go języka 1 02-FS2-12-PN2J1_w_1 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN2J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski e) weryfikację JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu chorwacka, czeska, serbska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego II-go języka kierunkowego, wykorzystuje je do prezentacji w wypowiedziach istnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie B1 ESOKJ ) 2. Student posiada wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego i stylistycznego II-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej. 3. Student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (odpowiednio do poziomu znajomości języka zgodnym z B1 ESOKJ) 4. Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami kultury wybranego II-go języka kierunkowego, jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego drugiego języka. Ocenie ciągłej poddawany jest stopień przygotowania do zajęć na podstawie testów cząstkowych śródsemestralnych (testów, dyktand, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, tłumaczeń pisemnych). W trakcie semestru student otrzymuje oceny cząstkowe z nie mniej niż: 2 wypracowań pisemnych na zadany temat (EPzG) 1 wypowiedzi ustnej na dany temat (K) udziału w dyskusji (K)

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str sprawdzianów z rozumienia tekstu mówionego i pisanego (RITMP) 2 tłumaczeń pisemnych: 1 średniotrudnego tekstu z języka obcego na język polski i 1 prostego tekstu z języka polskiego na język obcy aktywności na zajęciach Kryteria oceny prac pisemnych: 65% 71% -3 72% 78% % 85% -4 86% 92% % 100% - 5 Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i nieobowiązkowych; pełne uczestnictwo w dyskusji 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 4 wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych; aktywne uczestnictwo w dyskusji 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat; rzadkie uczestnictwo w dyskusji 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat; znikome uczestnictwo w dyskusji 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi; brak udziału w dyskusji Kryteria oceny tłumaczenia pisemnego: 5 tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej - Nazwa Ocenianie kształtujące Praktyczna nauka II-go języka 1 02-FS2-12-PN2J1_w_2 (-y) zajęć 02-FS1-12-PN2J1_fs_1 osoba(-y) JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia przeprowadzająca(- JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski e) weryfikację JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak wymagania merytoryczne chorwacka, czeska, serbska 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego II-go języka kierunkowego, wykorzystuje je do prezentacji w wypowiedziach istnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie B1 ESOKJ ) 2. Student posiada wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego i stylistycznego II-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej. 3. Student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (odpowiednio do poziomu znajomości języka zgodnym z B1 ESOKJ) 4. Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami kultury wybranego II-go języka kierunkowego, jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego drugiego języka. kryteria oceny przebieg procesu Ocenie kształtującej poddawane są zadania domowe. Zadania domowe kończą każdy blok gramatyczny i tematyczny, analizie i ocenie poddawane są najczęstsze błędy językowe. Końcową ocenę kształtującą daje średnia ze wszystkich zadań domowych zadanych w ciągu semestru. Kryteria oceny zadań domowych: 5 zadanie zrealizowane całkowicie i poprawnie 4 zadanie zrealizowane w stopniu zadowalającym 3 zadanie zrealizowane w stopniu wystarczającym 2 zadanie zrealizowane wadliwie lub w stopniu niezadowalającym lub brak zadania - Nazwa Egzamin Praktyczna nauka II-go języka 1 02-FS2-12-PN2J1_w_3 (-y) zajęć 02-FS2-12-PN2J1_fs_1 osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację JĘZYK CHORWACKI: mgr Petra Gverić-Katana, dr Paulina Pycia JĘZYK CZESKI: mgr Radek Jeřábek, dr Dariusz Tkaczewski JĘZYK MACEDOŃSKI: mgr Elena Micevska, dr Magdalena Błaszak chorwacka, czeska, serbska

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 18 wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu 1. Student posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego II-go języka kierunkowego, wykorzystuje je do prezentacji w wypowiedziach istnych i pisemnych w języku obcym (na poziomie B1 ESOKJ ) 2. Student posiada wiedzę o specyfice systemu morfologicznego, składniowego i stylistycznego II-go języka kierunkowego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej. 3. Student tworzy poprawne tłumaczenia różnego typu tekstów (odpowiednio do poziomu znajomości języka zgodnym z B1 ESOKJ) 4. Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami kultury wybranego II-go języka kierunkowego, jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń, uczestniczy w projektach służących popularyzacji wiedzy o tradycjach i kulturze wybranego drugiego języka. Na ocenę podsumowująca składa się dwuczęściowy egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: 3. Sprawdzian w formie testu opisowego weryfikujący stopień przyswojenia przez studenta wymaganej wiedzy teoretycznej obejmujący część gramatyczną, test leksykalny, tekst pisany, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne (poziom B1 ESOKJ). 4. Egzamin ustny - rozmowa w II-ym języku kierunkowym na temat zgodny z zakresem tematycznym określonym dla poziomu B1 ESOKJ. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej (co najmniej 3) z części pisemnej. Egzamin pisemny (do 1,5 h) a. Test gramatyczno-leksykalny b. Test z rozumienia tekstu pisanego c. Test z rozumienia tekstu słuchanego (5-7 min.) d. Wypowiedź pisemna (3 tematy do wyboru, max. 130 słów) e. Tłumaczenie prostego tekstu z języka polskiego, zawierającego leksykę poznaną na zajęciach (max. 100 słów). Egzamin ustny (do 20 min./osobę) a. Czytanie tekstu b. Rozmowa sterowana, uwzględniająca kontekst sytuacyjny, w relacji student-student lub student-egzaminator c. Wypowiedź monologowa na tematy przerobione w trakcie zajęć Egzaminy dla poziomu B1 ESOKJ. Kryteria oceny egzaminu pisemnego: 65% 71% % 78% % 85% % 92% % 100% - 5 Kryteria oceny egzaminu ustnego: 5 wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych i nieobowiązkowych 4+ wypowiedź płynna, spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, w większości spójna i na temat, poparta wiedzą z pozycji obowiązkowych 3+ wypowiedź z niewielkimi zawahaniami, nie zawsze spójna i na temat 3 wypowiedź z licznymi zawahaniami, sporadycznie spójna i na temat 2 wypowiedź niespójna i nie na temat / brak wypowiedzi Kryteria oceny tłumaczenia pisemnego: 5 tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, brak tłumaczenia elementów niezasadnych i opuszczeń elementów istotnych, poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4+ tłumaczenie bez błędów w ekwiwalentach słownikowych i kalek językowych, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, stosunkowo wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 4 tłumaczenie z drobnymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych, brak opuszczeń elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, w większości właściwe odczytanie modalności tekstu, w większości poprawne odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3+ tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, w większości poprawna interpretacja tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, sporadycznie niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, średni poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 3 tłumaczenie z nielicznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych i kalkami językowymi, sporadyczne tłumaczenie elementów niezasadnych i opuszczenia elementów istotnych, nie zawsze poprawna interpretacja tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie modalności tekstu, nie zawsze właściwe odczytanie wiedzy odbiorców, niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej 2 tłumaczenie z licznymi błędami w ekwiwalentach słownikowych, kalkami językowymi, nagminne tłumaczenie elementów niezasadnych i liczne opuszczenia elementów istotnych, niepoprawna interpretacja tekstu, niewłaściwe odczytanie modalności tekstu, niewłaściwe odczytanie wiedzy odbiorców, bardzo niski poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej ---

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 Sylabus modułu: Seminarium magisterskie 1 ECTS: 2 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Lech Miodyński rok akademicki 2014/2015 Semestr I, zimowy forma studiów SS2 sposób ustalania oceny końcowej modułu Przekład audiowizualny: Ocena końcowa modułu na podstawie oceniania ciągłego (20%), oceny kształtującej (40%) i podsumowującej (40%). Weryfikacja stopnia przyswojenia przez studenta wiedzy i umiejętności wprowadzonych na zajęciach, kontrola stopnia realizacji wyznaczonych studentowi zadań związanych z zakresem przedmiotowym modułu. Sformułowanie tematu pracy dyplomowej oraz bibliografii przedmiotowej do tematu. Przekład nieliteracki: Ocena podsumowująca: rozmowa kontrolna Weryfikacja stopnia przyswojenia przez studenta wiedzy i umiejętności wprowadzonych na zajęciach, kontrola stopnia realizacji wyznaczonych studentowi zadań związanych z zakresem przedmiotowym modułu. Sformułowanie tematu pracy dyplomowej. Przygotowanie bibliografii przedmiotowej do pracy dyplomowej.s 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa Seminarium Prowadzący treści zajęć Kod 02-FS2-12-SEMA1_fs_1 Dr Lucyna Spyrka, dr hab. Robert Bońkowski Mieszana Przekład audiowizualny: Moduł obejmuje seminarium dyplomowe przygotowujące studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Studenci zapoznają się z wybranym tematem wiodącym seminarium (przekład audiowizualny), pogłębiają znajomość metodologii badań przekładoznawczych, poznają strukturę pracy na poziomie magisterskim. Omawiane są kwestie związane z przygotowaniem do pisania pracy dyplomowej, umiejętnym wykorzystaniem i przedstawieniem nabytej wiedzy oraz z zagadnieniami dotyczącymi tematu wiodącego seminarium: przekładu audiowizualnego.

Kierunek: Filologia słowiańska Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej. Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Filologia słowiańska Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej. Studia stacjonarne II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek: Filologia słowiańska Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Studia stacjonarne II stopnia SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka I-go

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: korespondencja służbowa i handlowa wariantu modułu (opcjonalnie): ------ 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA 1. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: język biznesu wariantu modułu (opcjonalnie): ------ 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr Mirosława

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego IV (02- FL-JRB-S1-PNJR04)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3)

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego Kod modułu: PNJA05_C1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B1 Foreign language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w języku angielskim Oral translation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Grupa początkująca Przedmiot: Praktyczna

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego modułu: 02-FL-JRT-S2-PNJA03

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Program kształcenia, załącznik nr. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Rok studiów/ semestr Profil Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język francuski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język francuski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF2-Ć-14_genECT6X Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia (02-FL-JRB-S1-PNJA05_C1.

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia (02-FL-JRB-S1-PNJA05_C1. Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu licencjackie I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu licencjackie I Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-SML1-S-S14_gen30CRX Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Wszystkie kierunki Forma sudiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu Czas trwania kursu

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu Czas trwania kursu Nazwa Wydziału Nazwa kursu Język kursu Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kurs Ogólne cele kształcenia Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni Różnice w stosunku do innych kursów o podobnie

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Nazwa kierunku studiów)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Lektorat języka rosyjskiego III Przedmiot w języku angielskim: Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Zaliczenie z proseminarium licencjackiego.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Zaliczenie z proseminarium licencjackiego. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu 2. Kod modułu 05-SEL-36 3. Rodzaj modułu obowiązkowy lub fakultatywny obowiązkowy 4. Kierunek studiów ARCHEOLOGIA, specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka opisowa języka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo