Implementacja zdarzeń Ŝyciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja zdarzeń Ŝyciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects"

Transkrypt

1 Mariusz Momotko, Wojciech Izdebski, Michał Gajewski Rodan Systems S.A. {Mariusz.Momotko, Wojciech.Izdebski, Implementacja zdarzeń Ŝyciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects Koncepcja zdarzeń Ŝyciowych jest skuteczną metaforą pozwalającą na zmniejszenie rozdźwięku pomiędzy potrzebami obywateli a usługami dostarczanymi przez instytucje publiczne. Pomimo wielu działań zarówno badawczych jak i komercyjnych implementacja zdarzeń Ŝyciowych ciągle pozostaje wyzwaniem. Większość istniejących technologii informatycznych, które mogłyby być uŝyte do implementacji zdarzeń Ŝyciowych są albo zbyt statyczne do efektywnej reprezentacji róŝnorodności potrzeb obywateli, albo zbyt dynamiczne do efektywnego zastosowania w administracji publicznej. Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję i realizację zdarzeń Ŝyciowych w oparciu o podejście generycznych procesów pracy łączące w sobie siłę i efektywność zarządzania procesami pracy z elastycznością reguł biznesowych. Podejście to zostało zaimplementowane przy pomocy produktów OfficeObjects w ramach dwóch europejskich projektów badawczo-rozwojowych: OneStopGov i egov-bus. 1. Wprowadzenie - potrzeby obywateli a usługi publiczne KaŜdy, komu urodziło się dziecko, kto budował dom, czy rozpoczął działalność prywatną wie ile czasu zajmuje uzyskanie wszystkich wymaganych urzędowych zaświadczeń czy decyzji. Dla większości

2 obywateli jednym z najczęstszych problemów takiej sytuacji jest znajomość procedur urzędowych określających, co i w jakiej kolejności powinno być załatwione. Szary obywatel bardzo rzadko i wczytuje się w teksty rozporządzeń i ustaw, a jeszcze rzadziej jest w stanie wykorzystać je do realizacji swoich potrzeb. Aby zminimalizować ten problem, instytucje starają się oferować swoje usługi przy wykorzystaniu bogatego wachlarza środków komunikacji zapewniając jednocześnie odpowiednią pomoc w przypadku wątpliwości w sposobie wykorzystania tych usług. Przykładem jest moŝliwość złoŝenia wniosku o pozwolenie na psa przez Internet, nie odwiedzając urzędu. Innym przykładem są wydzielone stanowiska (często w ramach biur obsługi interesantów), gdzie obywatele przy składaniu wniosków uzyskują kompetentną informację, co i jak powinni jeszcze wypełnić / dostarczyć. Rysunek 1. Potrzeby obywateli a usługi świadczone przez instytucje Pomimo tych wysiłków usługi oferowane przez urzędy administracji państwowej nadal spełniają tylko wybrane elementy potrzeb obywateli. Bardzo rzadko moŝliwe jest zrealizowanie danej potrzeby obywatela poprzez realizację jednostkowej usługi świadczonej przez

3 jeden urząd 1. Obrazowo moŝna powiedzieć, Ŝe urząd mówi językiem usług jednostkowych takich jak rejestracja, wydanie decyzji, wydanie pozwolenia, podczas gdy obywatel mówi językiem swoich potrzeb: chcę prowadzić samochód, chcę zbudować dom, chcę otworzyć sklep spoŝywczy (por. Rysunek 1). Propozycją zniwelowania tego rozdźwięku pomiędzy potrzebami obywateli a świadczonymi usługami są portale do obsługi zdarzeń Ŝyciowych (ang. life event portals). Portale te bazują na koncepcji łączenia usług oferowanych przez administrację publiczną w bardziej złoŝone, które są w stanie zaspokoić potrzeby obywateli. Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i realizację najnowszej generacji wspomnianych portali aktywnych portali zdarzeń Ŝyciowych (ang. active life-event portals). Dodatkowo do portali poprzednich generacji, przy dopasowaniu wykonywanych usług do potrzeb obywatela brane są pod uwagę jego cechy (dalej zwane profilem, na przykład: wiek, narodowość, płeć, miejsce zamieszkania) jak i specyficzne okoliczności realizacji zdarzenia Ŝyciowego (np. buduję juŝ drugą firmę). Dzięki temu obywatel dostarcza jedynie te dokumenty, które są faktyczne wymagane do zrealizowania jego specyficznych potrzeb (np. zawierając związek małŝeński w miejscowości, gdzie wymieniam dowód osobisty na nowy nie muszę załączać skróconego odpisu aktu małŝeńskiego). Koncepcja i realizacja aktywnych portali zdarzeń Ŝyciowych opisane w niniejszym artykule są rezultatami wypracowanymi w dwóch europejskich projektach badawczo rozwojowych OneStopGov i 1 Tambouris E., Vintar M. and Tarabanis K.: A life-event oriented framework and platform for one-stop government: The OneStopGov project, Eastern European egov Days, 2006.

4 egov-bus, w ramach 6. ramowego programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Artykuł został zorganizowany w następujący sposób. Rozdział pierwszy wprowadza do zagadnienia zdarzeń Ŝyciowych wskazując na aktualne potrzeby obywateli. Rozdział 2 opisuje koncepcję implementacji zdarzeń Ŝyciowych przy zastosowaniu podejścia opartego o generyczne procesy pracy (ang. generic workflows). Rozdział 3 przedstawia realizację opisanych koncepcji w ramach projektów OneStopGov oraz egov-bus. Rozdział 4 podsumowuje i przeprowadza krotką dyskusję rezultatów obu projektów uzyskanych dotychczas. Ostatni, piaty rozdział podsumowuje zrealizowane zadania i omawia plan dalszych prac nad zdarzeniami Ŝyciowymi. 2. Koncepcja zdarzeń Ŝyciowych Podstawą realizacji zdarzeń Ŝyciowych jest ich procesowa reprezentacja. W takim podejściu zdarzenie Ŝyciowe jest procesem, w ramach którego poszczególne usługi publiczne są wykonywane jako czynności a ich kolejność jest określana poprzez przejścia pomiędzy czynnościami. Przykładem moŝe być zdarzenie Ŝyciowe chcę rozpocząć działalność biznesową reprezentowane poprzez kompozycję czterech usług publicznych: zarejestrowania działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, uzyskania REGON-u, uzyskania NIP i zgłoszenia w ZUS (por. Rysunek 2).

5 Rysunek 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - poziom usług Procesowa reprezentacja zdarzeń Ŝyciowych powinna pozwolić na ich definiowanie i wykonywanie przy pomocy standardowych systemów zarządzania procesami pracy (ang. business process / workflow management systems). Niestety, zdarzenia Ŝyciowe wymagają duŝej elastyczności procesów i w tym aspekcie nie mogą być traktowane jako standardowe procesy. Rysunek 3. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poziom wariantów usługi2 Po pierwsze kaŝda usługa publiczna ma wiele wariantów wykonywanych w zaleŝności od obywatela, który ją wywołuje (por. 2 Do modelowania zdarzenia Ŝyciowego i jego usług została uŝyta notacja Business Process Modelling Notation (BPMN).

6 Rysunek 3). Przykładowo, jeŝeli jesteś przedsiębiorcą nie będącym osobą fizyczną będziesz musiał uiścić opłatę za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po drugie wybór konkretnej usługi moŝe zaleŝeć od cech/profilu obywatela lub okoliczności związanych ze zdarzeniem Ŝyciowym. Przykładowo, jeŝeli mieszkam w Częstochowie, to aby mieć psa, powinienem wywołać odpowiednie usługi oferowane przez Urząd Miasta Częstochowy, a nie inny urząd. PoniewaŜ jest to juŝ drugie zwierzę, które posiadam opłata za usługę powinna być niŝsza. PowyŜsze wymagania powodują, Ŝe standardowe procesy muszą być rozszerzone o moŝliwość obsługi profilu obywatela (np. informacji o dacie urodzenia, stanie cywilnym, uzyskanych pozwoleniach, itp.) oraz o elementy generyczności. Te ostatnie powinny zapewnić dobór właściwych wariantów usług (np. ze względu na miejsce zamieszkania), które zrealizują potrzebę tego konkretnego obywatela. Sposobem na zapewnienie spełnienia powyŝszych wymagań jest zastosowanie podejścia opartego o generyczne procesy pracy 3. W podejściu tym definicja procesu zawiera elementy abstrakcyjne (najczęściej wyraŝane poprzez reguły biznesowe), które zostają ukonkretnione dynamicznie dopiero w momencie rozpoczęcia lub nawet w trakcie wykonywania procesu (np. wybór usługi ze względu na miejsce zamieszkania obywatela). Podejście to zapewnia moŝliwość zdefiniowania referencyjnych modeli zdarzeń Ŝyciowych, które reprezentujących cały zestaw specyficznych modeli zdarzeń Ŝyciowych 3 Momotko, M., et al., Towards implementation of life events using generic workflows, egov'06 workshop, Brunel University, London, Sep Momotko, M., Izdebski, W., Tarabanis, K., Tambouris, E., Vintar, M., An Architecture of Active Life Event Portals: Generic Workflow Approach, EGOV 2007, Regensburg, Germany, 2007.

7 (np. dla wszystkich miejsc zamieszkania, dla wszystkich wariantów zaleŝnych od okoliczności i profilu uŝytkownika). Uzupełnieniem podejścia opartego o generyczne procesy jest moŝliwość analizy zdarzenia Ŝyciowego, w celu: wyznaczenia ścieŝki (ścieŝek), właściwych do obsługi potrzeby obywatela w kontekście jego profilu i okoliczności, zebrania informacji, jakie dokumenty / dane powinny być dostarczone przez obywatela, aby uruchomić obsługę zdarzenia Ŝyciowego. Analiza taka jest nazywana konkretyzacją zdarzenia Ŝyciowego. Konkretyzację omówimy na przykładzie analizy pojedynczej usługi uzyskania NIP (por. Rysunek 3) w ramach zdarzenia Ŝyciowego załoŝenia działalności gospodarczej. Konkretyzacja rozpoczyna się od punktu startowego. W następnym kroku analizowany jest element rozpływu sterowania (reprezentowany poprzez element OR-Split). PoniewaŜ górna ścieŝka jest bezwarunkowa, następuje analiza usługi uzyskania NIP w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania obywatela. W ramach tej analizy, system zapamiętuje, Ŝe w celu wykonania zdarzenia Ŝyciowego będzie potrzeba dostarczenia przez obywatela dokumentu D1. Dolna ścieŝka jest warunkowa i wykonywana jedynie, gdy miejsce rozpoczęcia działalności gospodarczej obywatela jest inne niŝ jego miejsce zamieszkania. PoniewaŜ w profilu obywatela nie ma informacji o miejscu rozpoczęcia działalności system wyświetla obywatelowi pytanie Czy miejsce rozpoczęcia działalności gospodarczej jest miejscem zamieszkania?. JeŜeli obywatel odpowie tak, to dolna ścieŝka nie jest dalej analizowana. ZałóŜmy jednak, Ŝe odpowiedź była nie. W takim wypadku system analizuje wywołanie usługi uzyskania numeru NIP w miejscu

8 zamieszkania. System dodaje do wymaganych dokumentów dokument D2. Ostatecznie system analizuje element synchronizacji przepływu sterowania i punkt zakończenia usługi. Jako rezultat system wyświetla uŝytkownikowi następującą informację: W celu rozpoczęcia Twojej działalności gospodarczej naleŝy dostarczyć następujące dokumenty: - Formularz NIP1 (D1), - Deklarację, Ŝe uzyskanie numeru NIP będzie wykonane w dwóch miejscach (D2) Dodatkowe wskazówki: - PoniewaŜ miejsce rozpoczęcia dzielności gospodarczej jest inne niŝ miejsce zamieszkania, pamiętaj o uiszczaniu: - podatku VAT w miejscu działalności gospodarczej - pozostałych podatków w miejscu zamieszkania 3. Realizacja w oparciu o produkty OfficeObjects Koncepcja zdarzeń Ŝyciowych oparta o podejście generycznych procesów pracy została zaimplementowana w ramach dwóch europejskich projektów badawczo-rozwojowych, a mianowicie: OneStopGov i egov-bus.. Pierwszy z projektów, OneStopGov (www.onestopgov-project.org) jest projektem typu STREP (Specific Targeted Research Project), który jest realizowany w ramach Priorytetu 2: Information Society Technologies w Szóstym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. W skład konsorcjum projektu w chodzi 10 partnerów, w tym takŝe firma Rodan S.A. Koordynatorem projektu

9 jest Uniwersytet Macedoński z Salonik, Grecja. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2006 i będzie realizowany przez 2,5 roku. BudŜet projektu wynosi ponad 3 miliony Euro, w tym ponad 2,1 miliona Euro dotowane przez Komisje Europejską. Pracochłonność projektu wynosi 484 osobomiesięcy, w tym prace Rodan Systems zaplanowano na 48 osobomiesięcy. Rysunek 4. Modelowanie zdarzenia Ŝyciowego "Zawarcie związku małŝeńskiego" w narzędziu projektowania procesów produktu OfficeObjects WorkFlow. Celem projektu jest implementacja aktywnego portalu zarządzania zdarzeniami Ŝyciowymi oraz jego weryfikacja poprzez realizację wybranych zdarzeń Ŝyciowych oferowanych przez administrację publiczną wszystkich szczebli na Węgrzech, Słowenii, Polsce i Rumunii. Podejściem stosowanym w projekcie jest zdefiniowanie zdarzeń Ŝyciowych w oparciu o wiedzę ekspercką. Eksperci starają się tak zdefiniować zdarzenia Ŝyciowe, aby pokrywały jak najwięcej moŝliwych

10 wariantów. Sercem tworzonego portalu jest produkt OfficeObjects WorkFlow firmy Rodan Systems implementujący podejście generycznych procesów pracy, umoŝliwiający modelowanie (por. Rysunek 4), wykonywanie i monitorowanie zdarzeń Ŝyciowych. Do końca sierpnia 2007 r. w ramach projektu OneStopGov zostały zrealizowane fazy specyfikacji wymagań, projektu pojęciowego, projektu technicznego oraz pierwsza faza implementacji portalu aktywnych zdarzeń Ŝyciowych. Wstępna walidacja portalu obejmowała implementację trzech zdarzeń Ŝyciowych: zawarcia związku małŝeńskiego (Słowenia), zagubienia dokumentów (Węgry), Rozpoczęcia działalności gospodarczej (Polska). Drugi z projektów, egov-bus (www.egov-bus.org) jest takŝe projektem typu STREP, IST. W skład konsorcjum projektu, którego koordynatorem jest firma Rodan Systems SA, wchodzi 8 partnerów. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2006 i będzie realizowany przez 2 lata. BudŜet projektu wynosi ponad 3,3 miliona Euro, w tym ,00 dotowane przez Komisje Europejską. Pracochłonność projektu wynosi 412 osobomiesięcy, w tym prace Rodan Systems zaplanowano na 82 osobomiesięcy. W stosunku do poprzedniego projektu, egov-bus rozszerza istniejącą funkcjonalność o moŝliwość wizualnego dialogu z obywatelem poprzez zastosowanie technologii AIboot (tzn. agent wspierany przez zestaw obrazów z mimiką twarzy dobraną do odpowiedzi podawanych przez uŝytkownika) oraz wykorzystaniu ontologii danego zdarzenia Ŝyciowego zarządzanej przez moduł OfficeObjects Ontology Manager. Projekt ten wzbogaca teŝ moŝliwości

11 wprowadzania danych przez obywateli poprzez zastosowania elektronicznych formularzy. Formularze te są zarządzane poprzez produkt OfficeObjects e-forms. Aktualnie projekt egov-bus jest po specyfikacji wymagań, projekcie pojęciowym i technicznym a w trakcie pierwszej fazy implementacji. 4. Rezultaty Dzięki projektom badawczym firma Rodan ma unikalną moŝliwość weryfikacji koncepcji dotyczących zdarzeń Ŝyciowych w środowisku docelowych klientów. Jak dotychczas wyraźnie widać, Ŝe właściwa implementacja zdarzeń Ŝyciowych moŝe znacząco zminimalizować wysiłek obywatela w celu zrealizowania jego potrzeb. Minimalizacja jest uzyskiwana poprzez: wprowadzenie wymaganych danych do realizacji zdarzenia Ŝyciowego w jednym miejscu zamiast robić to w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. podanie tylko tych dokumentów, które faktycznie są wymagane, a nie wszystkich, które mogą być wymagane. Profil obywatela powoduje, Ŝe wiadomo, który wariant usługi wybrać i które dokumenty naleŝy dostarczyć. moŝliwość sprawdzenia stanu realizacji w dowolnym momencie wykonywania zdarzenia. Z drugiej strony, aby zrealizować zdarzenia Ŝyciowe w sposób opisany w artykule konieczne jest, aby instytucje publiczne dostarczyły (wszystkie) warianty swoich usług. Aktualne warianty te są dostępne niejawnie, poprzez moŝliwość opcji / pól opcjonalnych w dostarczanych

12 dokumentach czy formularzach. Ponadto usługi świadczone przez instytucje muszą być dostępne poprzez interfejsy programowe, najlepiej jako usługi sieciowe (ang. web services). Niestety, aktualnie liczba polskich instytucji dostarczających usług zgodnie z powyŝszymi wymaganiami jest znikoma. 5. Zakończenie W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję i realizację zdarzeń Ŝyciowych w oparciu o podejście generycznych procesów i przy uŝyciu produktów OfficeObjects firmy Rodan Systems S.A. Rezultaty uzyskane do dnia dzisiejszego są obiecujące i wskazują, Ŝe zastosowane podejście moŝe wyrazić bardziej złoŝone warianty / przypadki uŝycia a jednocześnie zapewnić odpowiednią wydajność. W kolejnych etapach prac firma Rodan System planuje rozszerzyć funkcjonalność produktów i aktywnych portali zdarzeń Ŝyciowych o bardziej zaawansowane mechanizmy monitorowania i administracji zdarzeniami Ŝyciowymi. Bibliografia Berčič B., Vintar M.: Ontologies, Web Services, and Intelligent Agents: Ideas for Further Development of Life-Events Portals. EGOV'2003. Haraldsen et al. (2005) Generating Information Requirements for e-government Portals through life-events and genres. Kubicek, H. and Hagen, M. (2000) One-Stop-Government in Europe: an overview. In Hagen, M. and Kubicek, H. (Eds.) One-Stop-Government in Europe: an Overview and Results of 11 th National Surveys (pp 1 36). University of Bremen. Leben A., Bohanec M.: Architecture of an Active Life-Event Portal: A Knowledge-Based Approach. 5th IFIP International Conference, KMGov2004, Krems, Austria, 2004.

13 Momotko, M., et al., Towards implementation of life events using generic workflows, egov'06 workshop, Brunel University, London, Sep Momotko, M., Izdebski, W., Tarabanis, K., Tambouris, E., Vintar, M., An Architecture of Active Life Event Portals: Generic Workflow Approach, EGOV 2007, Regensburg, Germany, Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services, Report of the 6th Measurement, CapGemini, Tambouris E., Vintar M. and Tarabanis K.: A life-event oriented framework and platform for one-stop government: The OneStopGov project, Eastern European egov Days, Van Deursen, A., Van Dijk, J., Ebbers, W.: Why E-government Usage Lags Behind: Ex-plaining the Gap between Potential and Actual Usage of Electronic Public Services in the Netherlands. EGOV Vintar, M. and Leben, A. (2002) The concepts of an active life-event public portal. Lec-ture Notes in Computer Science 2456 (pp ). Springer, Berlin. Vitvar, T., Kerrigan, M., Overeem, A., von, Peristeras, V. Tarabanis, K., Infrastructure for the Semantic Pan-European E-government Services, AAAI Spring Symposium on The Semantic Web meets egovernment (SWEG), Wimmer, M.A. and Tambouris, E. (2002) Online One-Stop Government: A working framework and requirements. In Traunmuller, R. (Ed.) Information Systems: The E-Business Challenge (pp ). Kluwer Academic Publishers. Źródła internetowe Summary The life-event concept is a meaningful metaphor aiming to reduce the gap between citizens needs and provided public services. It enables public services to be composed in more sophisticated services that are

14 able to satisfy more advanced citizens expectations. Despite many recent efforts, however, implementing life events remains a challenge. Most of existing technologies that can be used to implement life events are either too static to effectively incorporate possible variations in citizens needs and circumstances or too dynamic to be efficiently used by public administrations. This paper presents a concept and implementation of life events based on generic workflows approach that combines the strength and efficiency of the standard business process / workflow management with flexibility of business rules management. This approach has been implemented using OfficeObjects products within two European research and development projects, namely: OneStopGov and egovbus.

Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji

Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji egov-bus Advanced egovernment Information Service Bus Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji egov-bus - Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji Administracji (IST-4-026727-STP)

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Spis treści Wprowadzenie... 1 Architektura Repozytorium Zasobów Wiedzy... 1 Mapy Wiedzy... 4 Wprowadzanie zasobów wiedzy do repozytorium... 7 Prezentacja zasobów wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Szanowni Państwo, Jednym z największych wyzwań dla polskiej SłuŜby Celnej jest integracja obecnie działających systemów informatycznych. Od 2009 r. podejmowane są działania przygotowawcze, które mają tę

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu Wersja: 1.0. Data: 03.01.2012 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Od monopolu do ekosystemu o tym jak usługi transformują administrację. Piotr Walesiak , XV Forum Teleinformatyki, wrzesień 2009

Od monopolu do ekosystemu o tym jak usługi transformują administrację. Piotr Walesiak <pwalesiak@ivmx.pl>, XV Forum Teleinformatyki, wrzesień 2009 Od monopolu do ekosystemu o tym jak usługi transformują administrację Piotr Walesiak , XV Forum Teleinformatyki, wrzesień 2009 O CZYM MÓWIMY? USŁUGI I PODEJŚCIE USŁUGOWE Usługi biznesowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Informatyki Ekonomicznej. Prowadzone projekty badawcze:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Informatyki Ekonomicznej. Prowadzone projekty badawcze: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Informatyki Ekonomicznej Prowadzone projekty badawcze: extraspec (Zastosowanie zaawansowanych metod ekstrakcji danych na potrzeby wyszukiwania ekspertów) Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność ść oraz techniki semantyczne w administracji publicznej Część I wizja Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Miasta w Internecie Część II projekt Jerzy

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE Szanowny Akcjonariuszu, Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Centrum Innowacji FIRE zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Centrum Innowacji FIRE zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Warszawa, dnia 04/12/2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Centrum Innowacji FIRE zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Przeprowadzenie szkolenia o następującej tematyce: Praktyczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Sybase Professional Services

Sybase Professional Services Sybase Professional Services Zarządzanie Portfelem Aplikacji Marek Ryński Sybase Polska Dyrektor Zarządzający, DRB Legionowo, 09.2008 W gąszczu IT czyli za co ja mam płacić? (problem) Złożoność technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Spis treści

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Spis treści Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Spis treści Przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu... 2 Formularz wniosku do wypełnienia..... 4 Przykładowy wniosek o stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 JOANNA DROBIAZGIEWICZ Uniwersytet Szczeciński STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE Wprowadzenie Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS Andrzej Zalewski, Marcin Szlenk, Szymon Kijas a.zalewski@elka.pw.edu.pl s.kijas@elka.pw.edu.pl Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Adonis firmy BOC w procesie dydaktycznym na Wydziale Zarządzania UW mgr Daria Świderska-Rak dr Wydział Zarządzania UW 1972 powstanie Wydziału w tym okresie wypromowano prawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU E-GOVERNMENT W POLSCE

POZIOM ROZWOJU E-GOVERNMENT W POLSCE POZIOM ROZWOJU E-GOVERNMENT W POLSCE Janina Banasikowska, Paweł Banasikowski Wprowadzenie Powstanie interaktywnej administracji publicznej ma coraz większy wpływ na jakość Ŝycia społeczeństwa i rozwój

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML Jakub Morkis, Piotr Chmielewski BPMN - Historia Formowanie grumy tworzącej notację Sierpień 2001, 58 członków reprezentujących 35 firm,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypadków testowych

Tworzenie przypadków testowych Tworzenie przypadków testowych Prowadząca: Katarzyna Pietrzyk Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wymagania 3. Przypadek testowy Definicja Schemat Cechy dobrego przypadku testowego 4. Techniki projektowania Czarnej

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

METODYKI BUDOWY HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH

METODYKI BUDOWY HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH METODYKI BUDOWY HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH Mariusz śytniewski Wprowadzenie Systemy wieloagentowe, a w szczególności hybrydowe systemy wieloagentowe ze względu na swoją zróŝnicowaną i złoŝoną

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPE PROGRAMME

CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME Priorytet 2.2. Rozwój multimodalnej współpracy w dziedzinie logistyki Tytuł projektu: Międzynarodowa poprawa logistyki z uŝyciem modelu Cloud Computing i innowacyjnych modeli współpracy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 5 2010-04-02 09:33 Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS. Nr sprawy 11/ZP/10 Numer

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo