Implementacja zdarzeń Ŝyciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja zdarzeń Ŝyciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects"

Transkrypt

1 Mariusz Momotko, Wojciech Izdebski, Michał Gajewski Rodan Systems S.A. {Mariusz.Momotko, Wojciech.Izdebski, Implementacja zdarzeń Ŝyciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects Koncepcja zdarzeń Ŝyciowych jest skuteczną metaforą pozwalającą na zmniejszenie rozdźwięku pomiędzy potrzebami obywateli a usługami dostarczanymi przez instytucje publiczne. Pomimo wielu działań zarówno badawczych jak i komercyjnych implementacja zdarzeń Ŝyciowych ciągle pozostaje wyzwaniem. Większość istniejących technologii informatycznych, które mogłyby być uŝyte do implementacji zdarzeń Ŝyciowych są albo zbyt statyczne do efektywnej reprezentacji róŝnorodności potrzeb obywateli, albo zbyt dynamiczne do efektywnego zastosowania w administracji publicznej. Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję i realizację zdarzeń Ŝyciowych w oparciu o podejście generycznych procesów pracy łączące w sobie siłę i efektywność zarządzania procesami pracy z elastycznością reguł biznesowych. Podejście to zostało zaimplementowane przy pomocy produktów OfficeObjects w ramach dwóch europejskich projektów badawczo-rozwojowych: OneStopGov i egov-bus. 1. Wprowadzenie - potrzeby obywateli a usługi publiczne KaŜdy, komu urodziło się dziecko, kto budował dom, czy rozpoczął działalność prywatną wie ile czasu zajmuje uzyskanie wszystkich wymaganych urzędowych zaświadczeń czy decyzji. Dla większości

2 obywateli jednym z najczęstszych problemów takiej sytuacji jest znajomość procedur urzędowych określających, co i w jakiej kolejności powinno być załatwione. Szary obywatel bardzo rzadko i wczytuje się w teksty rozporządzeń i ustaw, a jeszcze rzadziej jest w stanie wykorzystać je do realizacji swoich potrzeb. Aby zminimalizować ten problem, instytucje starają się oferować swoje usługi przy wykorzystaniu bogatego wachlarza środków komunikacji zapewniając jednocześnie odpowiednią pomoc w przypadku wątpliwości w sposobie wykorzystania tych usług. Przykładem jest moŝliwość złoŝenia wniosku o pozwolenie na psa przez Internet, nie odwiedzając urzędu. Innym przykładem są wydzielone stanowiska (często w ramach biur obsługi interesantów), gdzie obywatele przy składaniu wniosków uzyskują kompetentną informację, co i jak powinni jeszcze wypełnić / dostarczyć. Rysunek 1. Potrzeby obywateli a usługi świadczone przez instytucje Pomimo tych wysiłków usługi oferowane przez urzędy administracji państwowej nadal spełniają tylko wybrane elementy potrzeb obywateli. Bardzo rzadko moŝliwe jest zrealizowanie danej potrzeby obywatela poprzez realizację jednostkowej usługi świadczonej przez

3 jeden urząd 1. Obrazowo moŝna powiedzieć, Ŝe urząd mówi językiem usług jednostkowych takich jak rejestracja, wydanie decyzji, wydanie pozwolenia, podczas gdy obywatel mówi językiem swoich potrzeb: chcę prowadzić samochód, chcę zbudować dom, chcę otworzyć sklep spoŝywczy (por. Rysunek 1). Propozycją zniwelowania tego rozdźwięku pomiędzy potrzebami obywateli a świadczonymi usługami są portale do obsługi zdarzeń Ŝyciowych (ang. life event portals). Portale te bazują na koncepcji łączenia usług oferowanych przez administrację publiczną w bardziej złoŝone, które są w stanie zaspokoić potrzeby obywateli. Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i realizację najnowszej generacji wspomnianych portali aktywnych portali zdarzeń Ŝyciowych (ang. active life-event portals). Dodatkowo do portali poprzednich generacji, przy dopasowaniu wykonywanych usług do potrzeb obywatela brane są pod uwagę jego cechy (dalej zwane profilem, na przykład: wiek, narodowość, płeć, miejsce zamieszkania) jak i specyficzne okoliczności realizacji zdarzenia Ŝyciowego (np. buduję juŝ drugą firmę). Dzięki temu obywatel dostarcza jedynie te dokumenty, które są faktyczne wymagane do zrealizowania jego specyficznych potrzeb (np. zawierając związek małŝeński w miejscowości, gdzie wymieniam dowód osobisty na nowy nie muszę załączać skróconego odpisu aktu małŝeńskiego). Koncepcja i realizacja aktywnych portali zdarzeń Ŝyciowych opisane w niniejszym artykule są rezultatami wypracowanymi w dwóch europejskich projektach badawczo rozwojowych OneStopGov i 1 Tambouris E., Vintar M. and Tarabanis K.: A life-event oriented framework and platform for one-stop government: The OneStopGov project, Eastern European egov Days, 2006.

4 egov-bus, w ramach 6. ramowego programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Artykuł został zorganizowany w następujący sposób. Rozdział pierwszy wprowadza do zagadnienia zdarzeń Ŝyciowych wskazując na aktualne potrzeby obywateli. Rozdział 2 opisuje koncepcję implementacji zdarzeń Ŝyciowych przy zastosowaniu podejścia opartego o generyczne procesy pracy (ang. generic workflows). Rozdział 3 przedstawia realizację opisanych koncepcji w ramach projektów OneStopGov oraz egov-bus. Rozdział 4 podsumowuje i przeprowadza krotką dyskusję rezultatów obu projektów uzyskanych dotychczas. Ostatni, piaty rozdział podsumowuje zrealizowane zadania i omawia plan dalszych prac nad zdarzeniami Ŝyciowymi. 2. Koncepcja zdarzeń Ŝyciowych Podstawą realizacji zdarzeń Ŝyciowych jest ich procesowa reprezentacja. W takim podejściu zdarzenie Ŝyciowe jest procesem, w ramach którego poszczególne usługi publiczne są wykonywane jako czynności a ich kolejność jest określana poprzez przejścia pomiędzy czynnościami. Przykładem moŝe być zdarzenie Ŝyciowe chcę rozpocząć działalność biznesową reprezentowane poprzez kompozycję czterech usług publicznych: zarejestrowania działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, uzyskania REGON-u, uzyskania NIP i zgłoszenia w ZUS (por. Rysunek 2).

5 Rysunek 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - poziom usług Procesowa reprezentacja zdarzeń Ŝyciowych powinna pozwolić na ich definiowanie i wykonywanie przy pomocy standardowych systemów zarządzania procesami pracy (ang. business process / workflow management systems). Niestety, zdarzenia Ŝyciowe wymagają duŝej elastyczności procesów i w tym aspekcie nie mogą być traktowane jako standardowe procesy. Rysunek 3. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poziom wariantów usługi2 Po pierwsze kaŝda usługa publiczna ma wiele wariantów wykonywanych w zaleŝności od obywatela, który ją wywołuje (por. 2 Do modelowania zdarzenia Ŝyciowego i jego usług została uŝyta notacja Business Process Modelling Notation (BPMN).

6 Rysunek 3). Przykładowo, jeŝeli jesteś przedsiębiorcą nie będącym osobą fizyczną będziesz musiał uiścić opłatę za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po drugie wybór konkretnej usługi moŝe zaleŝeć od cech/profilu obywatela lub okoliczności związanych ze zdarzeniem Ŝyciowym. Przykładowo, jeŝeli mieszkam w Częstochowie, to aby mieć psa, powinienem wywołać odpowiednie usługi oferowane przez Urząd Miasta Częstochowy, a nie inny urząd. PoniewaŜ jest to juŝ drugie zwierzę, które posiadam opłata za usługę powinna być niŝsza. PowyŜsze wymagania powodują, Ŝe standardowe procesy muszą być rozszerzone o moŝliwość obsługi profilu obywatela (np. informacji o dacie urodzenia, stanie cywilnym, uzyskanych pozwoleniach, itp.) oraz o elementy generyczności. Te ostatnie powinny zapewnić dobór właściwych wariantów usług (np. ze względu na miejsce zamieszkania), które zrealizują potrzebę tego konkretnego obywatela. Sposobem na zapewnienie spełnienia powyŝszych wymagań jest zastosowanie podejścia opartego o generyczne procesy pracy 3. W podejściu tym definicja procesu zawiera elementy abstrakcyjne (najczęściej wyraŝane poprzez reguły biznesowe), które zostają ukonkretnione dynamicznie dopiero w momencie rozpoczęcia lub nawet w trakcie wykonywania procesu (np. wybór usługi ze względu na miejsce zamieszkania obywatela). Podejście to zapewnia moŝliwość zdefiniowania referencyjnych modeli zdarzeń Ŝyciowych, które reprezentujących cały zestaw specyficznych modeli zdarzeń Ŝyciowych 3 Momotko, M., et al., Towards implementation of life events using generic workflows, egov'06 workshop, Brunel University, London, Sep Momotko, M., Izdebski, W., Tarabanis, K., Tambouris, E., Vintar, M., An Architecture of Active Life Event Portals: Generic Workflow Approach, EGOV 2007, Regensburg, Germany, 2007.

7 (np. dla wszystkich miejsc zamieszkania, dla wszystkich wariantów zaleŝnych od okoliczności i profilu uŝytkownika). Uzupełnieniem podejścia opartego o generyczne procesy jest moŝliwość analizy zdarzenia Ŝyciowego, w celu: wyznaczenia ścieŝki (ścieŝek), właściwych do obsługi potrzeby obywatela w kontekście jego profilu i okoliczności, zebrania informacji, jakie dokumenty / dane powinny być dostarczone przez obywatela, aby uruchomić obsługę zdarzenia Ŝyciowego. Analiza taka jest nazywana konkretyzacją zdarzenia Ŝyciowego. Konkretyzację omówimy na przykładzie analizy pojedynczej usługi uzyskania NIP (por. Rysunek 3) w ramach zdarzenia Ŝyciowego załoŝenia działalności gospodarczej. Konkretyzacja rozpoczyna się od punktu startowego. W następnym kroku analizowany jest element rozpływu sterowania (reprezentowany poprzez element OR-Split). PoniewaŜ górna ścieŝka jest bezwarunkowa, następuje analiza usługi uzyskania NIP w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania obywatela. W ramach tej analizy, system zapamiętuje, Ŝe w celu wykonania zdarzenia Ŝyciowego będzie potrzeba dostarczenia przez obywatela dokumentu D1. Dolna ścieŝka jest warunkowa i wykonywana jedynie, gdy miejsce rozpoczęcia działalności gospodarczej obywatela jest inne niŝ jego miejsce zamieszkania. PoniewaŜ w profilu obywatela nie ma informacji o miejscu rozpoczęcia działalności system wyświetla obywatelowi pytanie Czy miejsce rozpoczęcia działalności gospodarczej jest miejscem zamieszkania?. JeŜeli obywatel odpowie tak, to dolna ścieŝka nie jest dalej analizowana. ZałóŜmy jednak, Ŝe odpowiedź była nie. W takim wypadku system analizuje wywołanie usługi uzyskania numeru NIP w miejscu

8 zamieszkania. System dodaje do wymaganych dokumentów dokument D2. Ostatecznie system analizuje element synchronizacji przepływu sterowania i punkt zakończenia usługi. Jako rezultat system wyświetla uŝytkownikowi następującą informację: W celu rozpoczęcia Twojej działalności gospodarczej naleŝy dostarczyć następujące dokumenty: - Formularz NIP1 (D1), - Deklarację, Ŝe uzyskanie numeru NIP będzie wykonane w dwóch miejscach (D2) Dodatkowe wskazówki: - PoniewaŜ miejsce rozpoczęcia dzielności gospodarczej jest inne niŝ miejsce zamieszkania, pamiętaj o uiszczaniu: - podatku VAT w miejscu działalności gospodarczej - pozostałych podatków w miejscu zamieszkania 3. Realizacja w oparciu o produkty OfficeObjects Koncepcja zdarzeń Ŝyciowych oparta o podejście generycznych procesów pracy została zaimplementowana w ramach dwóch europejskich projektów badawczo-rozwojowych, a mianowicie: OneStopGov i egov-bus.. Pierwszy z projektów, OneStopGov (www.onestopgov-project.org) jest projektem typu STREP (Specific Targeted Research Project), który jest realizowany w ramach Priorytetu 2: Information Society Technologies w Szóstym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. W skład konsorcjum projektu w chodzi 10 partnerów, w tym takŝe firma Rodan S.A. Koordynatorem projektu

9 jest Uniwersytet Macedoński z Salonik, Grecja. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2006 i będzie realizowany przez 2,5 roku. BudŜet projektu wynosi ponad 3 miliony Euro, w tym ponad 2,1 miliona Euro dotowane przez Komisje Europejską. Pracochłonność projektu wynosi 484 osobomiesięcy, w tym prace Rodan Systems zaplanowano na 48 osobomiesięcy. Rysunek 4. Modelowanie zdarzenia Ŝyciowego "Zawarcie związku małŝeńskiego" w narzędziu projektowania procesów produktu OfficeObjects WorkFlow. Celem projektu jest implementacja aktywnego portalu zarządzania zdarzeniami Ŝyciowymi oraz jego weryfikacja poprzez realizację wybranych zdarzeń Ŝyciowych oferowanych przez administrację publiczną wszystkich szczebli na Węgrzech, Słowenii, Polsce i Rumunii. Podejściem stosowanym w projekcie jest zdefiniowanie zdarzeń Ŝyciowych w oparciu o wiedzę ekspercką. Eksperci starają się tak zdefiniować zdarzenia Ŝyciowe, aby pokrywały jak najwięcej moŝliwych

10 wariantów. Sercem tworzonego portalu jest produkt OfficeObjects WorkFlow firmy Rodan Systems implementujący podejście generycznych procesów pracy, umoŝliwiający modelowanie (por. Rysunek 4), wykonywanie i monitorowanie zdarzeń Ŝyciowych. Do końca sierpnia 2007 r. w ramach projektu OneStopGov zostały zrealizowane fazy specyfikacji wymagań, projektu pojęciowego, projektu technicznego oraz pierwsza faza implementacji portalu aktywnych zdarzeń Ŝyciowych. Wstępna walidacja portalu obejmowała implementację trzech zdarzeń Ŝyciowych: zawarcia związku małŝeńskiego (Słowenia), zagubienia dokumentów (Węgry), Rozpoczęcia działalności gospodarczej (Polska). Drugi z projektów, egov-bus (www.egov-bus.org) jest takŝe projektem typu STREP, IST. W skład konsorcjum projektu, którego koordynatorem jest firma Rodan Systems SA, wchodzi 8 partnerów. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2006 i będzie realizowany przez 2 lata. BudŜet projektu wynosi ponad 3,3 miliona Euro, w tym ,00 dotowane przez Komisje Europejską. Pracochłonność projektu wynosi 412 osobomiesięcy, w tym prace Rodan Systems zaplanowano na 82 osobomiesięcy. W stosunku do poprzedniego projektu, egov-bus rozszerza istniejącą funkcjonalność o moŝliwość wizualnego dialogu z obywatelem poprzez zastosowanie technologii AIboot (tzn. agent wspierany przez zestaw obrazów z mimiką twarzy dobraną do odpowiedzi podawanych przez uŝytkownika) oraz wykorzystaniu ontologii danego zdarzenia Ŝyciowego zarządzanej przez moduł OfficeObjects Ontology Manager. Projekt ten wzbogaca teŝ moŝliwości

11 wprowadzania danych przez obywateli poprzez zastosowania elektronicznych formularzy. Formularze te są zarządzane poprzez produkt OfficeObjects e-forms. Aktualnie projekt egov-bus jest po specyfikacji wymagań, projekcie pojęciowym i technicznym a w trakcie pierwszej fazy implementacji. 4. Rezultaty Dzięki projektom badawczym firma Rodan ma unikalną moŝliwość weryfikacji koncepcji dotyczących zdarzeń Ŝyciowych w środowisku docelowych klientów. Jak dotychczas wyraźnie widać, Ŝe właściwa implementacja zdarzeń Ŝyciowych moŝe znacząco zminimalizować wysiłek obywatela w celu zrealizowania jego potrzeb. Minimalizacja jest uzyskiwana poprzez: wprowadzenie wymaganych danych do realizacji zdarzenia Ŝyciowego w jednym miejscu zamiast robić to w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. podanie tylko tych dokumentów, które faktycznie są wymagane, a nie wszystkich, które mogą być wymagane. Profil obywatela powoduje, Ŝe wiadomo, który wariant usługi wybrać i które dokumenty naleŝy dostarczyć. moŝliwość sprawdzenia stanu realizacji w dowolnym momencie wykonywania zdarzenia. Z drugiej strony, aby zrealizować zdarzenia Ŝyciowe w sposób opisany w artykule konieczne jest, aby instytucje publiczne dostarczyły (wszystkie) warianty swoich usług. Aktualne warianty te są dostępne niejawnie, poprzez moŝliwość opcji / pól opcjonalnych w dostarczanych

12 dokumentach czy formularzach. Ponadto usługi świadczone przez instytucje muszą być dostępne poprzez interfejsy programowe, najlepiej jako usługi sieciowe (ang. web services). Niestety, aktualnie liczba polskich instytucji dostarczających usług zgodnie z powyŝszymi wymaganiami jest znikoma. 5. Zakończenie W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję i realizację zdarzeń Ŝyciowych w oparciu o podejście generycznych procesów i przy uŝyciu produktów OfficeObjects firmy Rodan Systems S.A. Rezultaty uzyskane do dnia dzisiejszego są obiecujące i wskazują, Ŝe zastosowane podejście moŝe wyrazić bardziej złoŝone warianty / przypadki uŝycia a jednocześnie zapewnić odpowiednią wydajność. W kolejnych etapach prac firma Rodan System planuje rozszerzyć funkcjonalność produktów i aktywnych portali zdarzeń Ŝyciowych o bardziej zaawansowane mechanizmy monitorowania i administracji zdarzeniami Ŝyciowymi. Bibliografia Berčič B., Vintar M.: Ontologies, Web Services, and Intelligent Agents: Ideas for Further Development of Life-Events Portals. EGOV'2003. Haraldsen et al. (2005) Generating Information Requirements for e-government Portals through life-events and genres. Kubicek, H. and Hagen, M. (2000) One-Stop-Government in Europe: an overview. In Hagen, M. and Kubicek, H. (Eds.) One-Stop-Government in Europe: an Overview and Results of 11 th National Surveys (pp 1 36). University of Bremen. Leben A., Bohanec M.: Architecture of an Active Life-Event Portal: A Knowledge-Based Approach. 5th IFIP International Conference, KMGov2004, Krems, Austria, 2004.

13 Momotko, M., et al., Towards implementation of life events using generic workflows, egov'06 workshop, Brunel University, London, Sep Momotko, M., Izdebski, W., Tarabanis, K., Tambouris, E., Vintar, M., An Architecture of Active Life Event Portals: Generic Workflow Approach, EGOV 2007, Regensburg, Germany, Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services, Report of the 6th Measurement, CapGemini, Tambouris E., Vintar M. and Tarabanis K.: A life-event oriented framework and platform for one-stop government: The OneStopGov project, Eastern European egov Days, Van Deursen, A., Van Dijk, J., Ebbers, W.: Why E-government Usage Lags Behind: Ex-plaining the Gap between Potential and Actual Usage of Electronic Public Services in the Netherlands. EGOV Vintar, M. and Leben, A. (2002) The concepts of an active life-event public portal. Lec-ture Notes in Computer Science 2456 (pp ). Springer, Berlin. Vitvar, T., Kerrigan, M., Overeem, A., von, Peristeras, V. Tarabanis, K., Infrastructure for the Semantic Pan-European E-government Services, AAAI Spring Symposium on The Semantic Web meets egovernment (SWEG), Wimmer, M.A. and Tambouris, E. (2002) Online One-Stop Government: A working framework and requirements. In Traunmuller, R. (Ed.) Information Systems: The E-Business Challenge (pp ). Kluwer Academic Publishers. Źródła internetowe Summary The life-event concept is a meaningful metaphor aiming to reduce the gap between citizens needs and provided public services. It enables public services to be composed in more sophisticated services that are

14 able to satisfy more advanced citizens expectations. Despite many recent efforts, however, implementing life events remains a challenge. Most of existing technologies that can be used to implement life events are either too static to effectively incorporate possible variations in citizens needs and circumstances or too dynamic to be efficiently used by public administrations. This paper presents a concept and implementation of life events based on generic workflows approach that combines the strength and efficiency of the standard business process / workflow management with flexibility of business rules management. This approach has been implemented using OfficeObjects products within two European research and development projects, namely: OneStopGov and egovbus.

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan.

Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan. Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan. Mariusz Momotko Rodan System mariusz@sopot.rodan.pl Streszczenie Prawie zawsze sukces firm wynika z innowacji

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim

Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim 257 mgr inż. Konrad Sikora Zakład Zastosowań Informatyki Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, ATH Bielsko-Biała Analiza statystyczna użytkowania

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r.

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r. Raport końcowy Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wrzesień 2009 r. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja usług Service Certification

Certyfikacja usług Service Certification Certyfikacja usług Service Certification Idea oraz sposoby podejścia do oceny jakości usług Michał Juchnowicz Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 14 stycznia 2007 r. Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania

Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania 1. Wstęp Kamil DOWGIELEWICZ, Cezary ORŁOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E mail: kamil.dowgielewicz@tu.koszalin.pl, cor@zie.pg.gda.pl Koncepcja modelu referencyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług e-government w Polsce

Rozwój usług e-government w Polsce dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeciński e-mail: agnieszka.budziewicz@wzieu.pl Rozwój usług e-government w Polsce Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Ewelina Niewiadomska*

Ewelina Niewiadomska* ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 829 STUDIA INFORMATICA NR 35 2014 Ewelina Niewiadomska* Urząd Statystyczny, Szczecin WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WORKFLOW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo