SESJA 1. Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji. Ewaluacja definicje (1) Ewaluacja definicje (2) Ewaluacja definicje (3) Cele ewaluacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SESJA 1. Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji. Ewaluacja definicje (1) Ewaluacja definicje (2) Ewaluacja definicje (3) Cele ewaluacji"

Transkrypt

1 SESJA 1 Szkolenie nt. ewaluacji Tutaj strona tytułowa wg przyjętego dla szkolenia wzoru Dodać loga i info o źródle finansowania Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji 2 Ewaluacja definicje (1) Ewaluacja definicje (2) Ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia Zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości tego, co podlega badaniu, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych Opisywanie przebiegu oraz wyników badanych działań zarówno z pozytywnej, jak i negatywnej strony; szukanie wyjaśnienia związków między nakładami i osiągniętymi rezultatami; porównywanie rezultatów ze wstępnymi zamierzeniami Okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście załoŝonych celów Wytyczne MRR w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata definiują ewaluację jako: Osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, uŝyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. 3 4 Ewaluacja definicje (3) Cele ewaluacji Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Ewaluacja obejmuje określenie wartości lub waŝności projektu, działania, polityki lub programu. Zasadniczym celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie tylko w kategoriach pozytywnych skutków społecznych lub gospodarczych związanych bezpośrednio z danym programem, lecz takŝe zwiększania przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne

2 Zastosowania ewaluacji w projektach (1) (ale i tak nie wszystkie) Zastosowania ewaluacji w projektach (2) Spełnienie wymogów formalnych Określanie kierunków i celów działań Zwiększanie skuteczności i efektywności projektów Wspomaganie procesu podejmowania decyzji w projekcie Identyfikacja słabych i mocnych stron projektu Sygnalizowanie pojawiających się problemów Określanie stopnia zgodności z przyjętymi załoŝeniami Badanie potrzeb Zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług Pogłębienie odpowiedzialności wszystkich zaangaŝowanych za realizację projektu Demokratyzacja procesu zarządzania projektem Element uczenia się i samodoskonalenia 7 8 Standardy ewaluacji Standardy etyczne UŜyteczność Wykonalność Poprawność metodologiczna i etyczna Dokładność i wnikliwość Obecnie Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne realizuje projekt Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce dofinansowany jest z Programu Środki Przejściowe 2005 w ramach Wielosektorowego Projektu Wzmacniania Zdolności Administracyjnych, Komponent 6: Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym 9 10 Klasyfikacja ewaluacji (kryterium wykonawcy) Klasyfikacja ewaluacji (kryterium czasu realizacji) Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja wewnętrzna Autoewaluacja ex-ante (przed realizacją programu/projektu) ewaluacja bieŝąca (mid-term/on-going) (podczas realizacji programu/projektu) ex-post (po zakończeniu realizacji programu/projektu)

3 Ewaluacja ex-ante Ewaluacja bieŝąca Przeprowadzana przed wdraŝaniem projektu/programu Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny SłuŜy identyfikacji potencjalnych trudności Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej Realizowana jest mniej więcej w połowie wdraŝania interwencji Poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty Dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji projektu/programu Ocenia poczynione na etapie programowania załoŝenia (cele, wskaźniki) MoŜe mieć charakter formatywny Diagnozuje kontekst realizacji przedsięwzięcia MoŜe przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych załoŝeń Ewaluacja ex-post Planowanie ewaluacji Przeprowadzana po zakończeniu realizacji projektu/programu Ocenia ma ile udało się osiągnąć załoŝone cele Ocenia skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i uŝyteczność Bada długotrwałe efekty (oddziaływanie) projektu/programu oraz ich trwałość Stanowi cenne źródło informacji uŝytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji 15 Przystępując do przeprowadzania ewaluacji trzeba ją precyzyjnie zaplanować, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i uŝytkowników. Przystępując do przeprowadzenia ewaluacji naleŝy jasno sformułować jej cel, a więc odpowiedzieć na pytanie czemu słuŝyć będą poczynione w jej wyniku ustalenia. 16 Przedmiot ewaluacji Odbiorcy ewaluacji Z uwagi na wielość opcji realizacji ewaluacji, w początkowej fazie jej prowadzenia naleŝy zdefiniować przedmiot ewaluacji, czyli precyzyjnie określić co będzie ewaluacji poddawane Przedmiotem ewaluacji moŝe być polityka, strategia, program lub realizowany w jego ramach priorytet, działanie, projekt czy nawet element projektu (np. system zarządzania, współpraca między partnerami, efekty projektu, wpływ projektu na BO) 17 Określenie odbiorców ewaluacji powinno uwzględniać kilka kategorii zainteresowanych: Jedną z kategorii odbiorców stanowi sam zamawiający. Inną kategorię stanowią instytucje/osoby, które, choć ewaluacji nie zamawiały, będą zainteresowane jej wynikami, mogą być to np. partnerzy społeczni, beneficjenci programu/ projektu. Na etapie planowania naleŝy się zastanowić, kto będzie bezpośrednim odbiorcą ewaluacji i którym grupom zainteresowanych będą komunikowane jej wyniki. 18 3

4 Planowanie ewaluacji (1) Planowanie ewaluacji (2) Określenie przedmiotu ewaluacji (co będziemy badać?) Określenie celów ewaluacji (po co będziemy badać?) Wskazanie typu/strategii ewaluacji (jak rozumiemy w tym przypadku ewaluację?, jaki typ ewaluacji zastosujemy?) Identyfikacja odbiorców ewaluacji (dla kogo będziemy badać?) Oszacowanie posiadanych zasobów (czasowych, finansowych) (ile mamy na to pieniędzy, ile moŝemy przeznaczyć na to czasu, czym dysponujemy?) Zbudowanie zespołu wykonawczego (przy ewaluacjach wewnętrznych)/określenie wymogów jakie ma spełniać wykonawca (przy ewaluacjach zewnętrznych) (ilu osób potrzebujemy, z jakimi kompetencjami?) Określenie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji (jak wyniki badań mogą być wykorzystane?) Sformułowanie projektu ewaluacji (w tym kryteriów ewaluacji, pytań kluczowych, zarysu metodologii, formatu raportu) Elementy projektu ewaluacji Pytania kluczowe Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych) (czego chcemy się dowiedzieć?) Określenie kryteriów ewaluacji (co chcemy Ŝeby zostało ocenione przez ewaluatora?) Dobór metod badawczych (jakie metody badawcze naleŝy zastosować, Ŝeby odpowiedzieć na wszystkie pytania badawcze?) Określenie próby badawczej (kogo będziemy badać, w jaki sposób będą dobierani respondenci?) Opracowanie harmonogramu prac ram czasowych badania (kiedy będzie realizowane badanie, ile czasu jest na realizację badań terenowych, na analizę danych, pisanie i konsultowanie raportu?) Określenie formatu raportu formy, zakresu, odbiorców (komu, w jakiej formie i kiedy będą prezentowane wyniki badań?) Pytania sformułowane w dość ogólny, ale konkretny sposób, na które odpowiadać będzie się w rezultacie przeprowadzanej ewaluacji Nie są to pytania, które bezpośrednio zostaną zadane osobom objętym ewaluacją (aczkolwiek niektóre z nich mogą być zadane wprost), ale są to pytania, na które odpowiedzi poszukiwać się będzie w trakcie całego procesu badawczego Odpowiedzi na te pytania staną się kanwą raportu ewaluacyjnego (rozdziału analitycznego omawiającego wyniki badania ewaluacyjnego) Kryteria ewaluacji Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji (1) SłuŜą wskazaniu, co w ramach prowadzonej ewaluacji będzie podlegało ocenie Rolą ewaluatora jest ocena programu/projektu pod kątem stopnia spełniania określonego kryterium Trafność (relevance) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele programu/projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym programem/projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów Efektywność (efficiency) - kryterium to pozwala ocenić poziom ekonomiczności programu/projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas Skuteczność (effectiveness) - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte

5 Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji (2) Kluczowe zagadnienia ewaluacyjne UŜyteczność (utility) - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu realizacja programu/projektu rzeczywiście przyczyniła się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu w obszarze objętym interwencją i/lub przyniosła korzyści beneficjentom Potrzeby Projekt Oddziaływania Rezultaty Trwałość (sustainability) kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty programu/projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a takŝe czy moŝliwe jest utrzymanie się wpływu tego programu/projektu w dłuŝszym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju Cele Nakłady Działania Wyniki Odpowiedniość/ adekwatność Skuteczność Efektywność UŜyteczność i Trwałość SESJA 2 Realizacja ewaluacji Etapy procesu ewaluacji Konceptualizacja ewaluacji (planowanie i projektowanie ewaluacji) Zbieranie i analiza danych Raportowanie Wykorzystanie wyników ewaluacji Zarządzanie procesem ewaluacji Rola baz danych (jakość i aktualizacja baz danych) Wykorzystanie danych z monitoringu (zakres i rzetelność monitoringu) Dostarczenie materiałów i informacji (dostępność do informacji, aktualizacja) Podział zadań w zespole ewaluacyjnym Zarządzanie czasem (rola etapu przygotowawczego, realizacja badań terenowych, analiza danych, prezentacje wyników, wykorzystanie wyników) Współpraca odbiorcy z realizatorem ewaluacji Rola ewaluatora w upowszechnianiu wyników i wykorzystaniu rezultatów ewaluacji Metodologia badań ewaluacyjnych

6 Analiza dokumentów Wywiad Zastosowanie Badanie faktów (równieŝ mających miejsce w przeszłości) Zbieranie informacji o kontekście formalnym badanego zdarzenia Poznanie załoŝeń ewaluowanego przedsięwzięcia Wykorzystanie dokumentów zgromadzonych w trakcie planowania i wdraŝania projektu Jako etap wstępny badań wspomagający przygotowanie badań terenowych Zalety RóŜnorodność dokumentacji Dostępność Dają podstawową orientację w mających miejsce działaniach i ich rezultatach Wady Ryzyko zbyt uproszczonej interpretacji danych i pochopnych uogólnień Rzeczywistość moŝe odbiegać od danych zamieszczonych w dokumentacji Zastosowanie Badanie opinii Badanie faktów (z perspektywy uczestnika) Zalety MoŜliwość poruszenia skomplikowanych i szczegółowych kwestii Poznanie faktów z osadzeniem ich w kontekście sytuacyjnym Spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy uczestników Poznanie znaczeń i interpretacji samych zainteresowanych Wady Czasochłonność realizacji i analiz MoŜliwość przebadania niewielu respondentów Skomplikowana analiza Niechęć uczestnika do wyraŝania swoich, zwłaszcza krytycznych, opinii wprost Wysokie koszty realizacji badań Wywiad indywidualny Polega na rozmowie z konkretną osobą Stosowany jest w celu zebrania informacji jakościowej i opinii osób zaangaŝowanych w konkretny program lub projekt, dotyczących jego kontekstu, rezultatów i oddziaływania Kwestionariusz (1) jest to uporządkowana merytorycznie i graficznie lista pytań na jeden lub więcej tematów Techniki realizacji: PAPI (Paper and Pencil Interview) (faceto-face, ankieta pocztowa) CATI (Computer Assisted Telephone Interview) CAWI (Computer Assisted Web Interview) Kwestionariusz (2) Obserwacja (1) Zastosowanie Badanie opinii Badanie faktów (z perspektywy uczestnika) Zalety Badaniem moŝna objąć duŝą grupę osób Wiedza o rozkładzie częstości/rozkładzie procentowym cech, właściwości, opinii Swoboda wypowiedzi, brak sugestii ze strony innych Anonimowość Łatwość realizacji i analizy danych przy duŝej liczbie uczestników Relatywnie niskie koszty realizacji Wady Mała elastyczność kwestie najwaŝniejsze mogą umknąć, gdyŝ w ankiecie nie znalazło się pytanie je poruszające Znudzenie respondentów tą metodą, niechęć do formułowania wypowiedzi na piśmie Zdawkowość odpowiedzi 35 Zastosowanie Poznanie zdarzeń/zachowań w ich naturalnym przebiegu Poznanie interakcji Poznanie kontekstu społecznego Zalety Bada zachowania rzeczywiste i nie deklarowane MoŜliwość poznania zjawisk ukrywanych lub niezauwaŝanych Dostarcza informacji o procesie w trakcie jego przebiegu - a nie retrospekcji Ułatwia interpretację badanych zdarzeń/zachowań Wady Ograniczony zasięg obserwacji wynikający z zajmowanej pozycji Niebezpieczeństwo przyswojenia sobie funkcjonujących w środowisku stereotypów Niebezpieczeństwo postrzegania i interpretowania faktów z korzyścią dla grupy (lub przeciwnie) Niebezpieczeństwo wpływu na przebieg zdarzeń i zachowania obserwowanych 36 6

7 Obserwacja (2) Inne metody zbierania danych uŝyteczne w ewaluacji MoŜe mieć charakter jawny lub niejawny Obserwator moŝe uczestniczyć w badanym wydarzeniu i wpływać na jego realizację (obserwacja uczestnicząca) Obserwator moŝe nie angaŝować się w prowadzone działania (obserwacja nieuczestnicząca) Mystery shopping/ Mystery client Obserwację wykorzystuje się przede wszystkim do prowadzenia ewaluacji szczegółowych projektów, niŝ działań czy programów Analiza dostępnych danych Dane z systemu monitoringu Studium przypadku Grupy fokusowe Opinie ekspertów Analiza dostępnych danych Wykorzystanie informacji zawartych w raportach z wcześniejszych ewaluacji, ekspertyz dotyczących badanego obszaru, informacji z urzędów statystycznych, instytucji naukowych, ośrodków badania opinii publicznej Przed skorzystaniem z dostępnych danych naleŝy ocenić ich rzetelność, wartość i przydatność z perspektywy prowadzonej ewaluacji Dane z systemu monitoringu Dane z systemu monitoringu mogą być doskonałym materiałem pomocniczym, szczególnie przy ocenie skuteczności programu/projektu Systematycznie prowadzony monitoring pozwala obserwować postępy we wdraŝaniu programu/realizacji projektu jest to dobrym materiałem wyjściowym przy ewaluacjach okresowych Ograniczeniem analizy opartej o dane z system monitoringu jest to, Ŝe monitoring ma charakter selektywny ograniczony do kilku/kilkunastu wskaźników Studium przypadku Grupy focusowe Obejmuje pogłębione studium jakiegoś zagadnienia, przy zastosowaniu róŝnych punktów widzenia (perspektyw) Celem prowadzenia studiów przypadku jest zrozumienie uwarunkowań dotyczących badanej kwestii, dla których ilustracją jest badany przypadek lub poznanie przypadku samego w sobie Wyniki analizy przeprowadzonej metodą studium przypadku są zawsze prezentowane w narracyjnej formie Przybiera formę ustrukturyzowanej dyskusji uwzględniającej podział poglądów i opinii uczestników Stosowana jest do analizy tematów i obszarów, w których występują odmienne opinie i które obejmują kompleksowe zagadnienia UmoŜliwia zebranie razem róŝnych typów osób zaangaŝowanych w projekt (zarządzający projektem, odbiorcy, beneficjenci) i zebranie istotnych informacji w relatywnie krótkim czasie Grupa fokusowa składa się z sześciu do ośmiu uczestników. Moderatorem dyskusji jest ewaluator, który podaje tematy lub zagadnienia do dyskusji Metoda grup fokusowych stanowi przede wszystkim źródło danych jakościowych, zwykle łączonych z innymi metodami pozyskiwania danych jakościowych (np. studium przypadku) i/lub ilościowych (np. badaniem kwestionariuszowym)

8 Opinie ekspertów Triangulacja WyraŜone najczęściej na piśmie, wypowiedzi osób będących ekspertami w danej dziedzinie Wada: Subiektywizm wydawanych opinii. Opinie ekspertów nie powinny być jedynym źródłem informacji RóŜnorodność metod zbierania danych i analizy RóŜnorodność źródeł informacji RóŜnorodność spojrzeń badawczych Zalety Uwzględnianie róŝnych punktów widzenia Lepsze poznanie i zrozumienie badanego obiektu Pogłębienie zebranych danych Bardziej zobiektywizowana analiza Rodzaje raportów ewaluacyjnych Raport metodologiczny Raport cząstkowy Raport końcowy Raport-prezentacja Raport metodologiczny - struktura Informacja o przedmiocie ewaluacji Cele i załoŝenia ewaluacji Metodologia realizacji ewaluacji - etapy procesu ewaluacji - zastosowane narzędzia badawcze - opis sposobu rejestracji i prezentacji danych Wyniki ewaluacji - schemat oceny - struktura raportu końcowego Harmonogram prac Narzędzia badawcze Raport cząstkowy/końcowy struktura Opracowywanie rekomendacji (1) Streszczenie raportu nie więcej niŝ 5 stron A4 (w języku polskim i angielskim) Spis treści Wprowadzenie (opis przedmiotu ewaluacji, celu ewaluacji, pytań kluczowych i kryteriów ewaluacji) Krótki opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu Prezentacja wyników ewaluacji Wnioski i rekomendacje Aneksy (np. tabelaryczne zestawienia wyników, opisy studiów przypadku, zastosowane narzędzia badawcze, szczegółowy opis zastosowanej metodologii ) Rekomendacje powinny być moŝliwe do zaakceptowania warto opracować rekomendacje w ściślej współpracy z osobami zaangaŝowanymi w ewaluowany przedmiot: współpraca daje największe szanse na przyjęcie i wdroŝenie rekomendacji współpraca daje kadrze programu/projektu moŝliwość sprzeciwu dla danej rekomendacji i opracowanie lepszego rozwiązania naleŝy unikać tzw. pułapki konsensusu, czyli przedstawiania tylko zaakceptowanych przez wszystkich rekomendacji

9 Opracowywanie rekomendacji (2) NaleŜy rozwaŝyć czy rekomendacja powinna być napisana w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy: rekomendacje opisane ogólnie pozwalają decydentom samodzielnie podjąć decyzję w jaki sposób naleŝy naprawić sytuację rekomendacja opisana szczegółowo pozwala określić co i jak naleŝy robić oraz kto jest osobą odpowiedzialną w poszczególnych raportach ewaluacyjnych niektóre rekomendacje mogą być opisane ogólnie, a inne szczegółowo w zaleŝności od potrzeb Rekomendacje powinny być realistyczne naleŝy przedstawić konsekwencje proponowanych zmian: jakie będą wydatki finansowe wynikające z proponowanej rekomendacji jak wdroŝenie proponowanej rekomendacji wpłynie na realizację programu/projektu Wymogi formalne dotyczące ewaluacji funduszy strukturalnych Definicja i cele ewaluacji funduszy strukturalnych Wymogi UE i podstawa prawna prowadzenia ewaluacji FS w Polsce (1) Ewaluacja to: Osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, uŝyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności interwencji publicznej. Rada Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE wydając Rozporządzenie nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/ Wymogi UE i podstawa prawna prowadzenia ewaluacji FS w Polsce (2) Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności państwa członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE w celu poprawy jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych Wymogi UE i podstawa prawna prowadzenia ewaluacji FS w Polsce (3) Działając na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658) Minister Rozwoju Regionalnego wydał Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata w celu zapewnienia zgodności sposobu ewaluacji programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską, a takŝe zapewnienia jednolitości zasad ewaluacji programów operacyjnych

10 Podmioty i ich rola w systemie ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju (2004-6) oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ( ) poziom krajowy (1) Podmioty i ich rola w systemie ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju (2004-6) oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ( ) poziom krajowy (2) Krajowa Jednostka Oceny - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR Zespół Sterujący procesem ewaluacji NPR i NSRO Rola ZS: - Koordynacja procesu ewaluacji - Zapewnianie spójności procesu ewaluacji - Podejmowanie decyzji o sposobie wykorzystania wyników badan ewaluacyjnych 6 tematycznych grup sterujących 1. GS: Wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno-ekonomiczny 2. GS: Rozwój i modernizacja infrastruktury 3. GS: Innowacyjność gospodarki 4. GS: Rozwój Zasobów Ludzkich 5. GS: Rozwój regionalny i terytorialny 6. GS: Budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady dobrego rządzenia Rola GS: - Identyfikacja tematów badań ewaluacyjnych - Definiowanie zakresu badań ewaluacyjnych - Monitorowanie prac ewaluatora zewnętrznego i odbioru raportów ewaluacyjnych - Operacjonalizacja wniosków i rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora oraz monitorowanie procesu wraŝania rekomendacji Podmioty i ich rola w systemie ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ( ) poziom programów operacyjnych Podmioty i ich rola w systemie ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ( ) poziom regionalnych programów operacyjnych Krajowa Jednostka Oceny Jednostki Ewaluacyjne w Instytucjach Zarządzających Rola IZ: zapewnienie środków finansowych, w ramach pomocy technicznej, na prowadzenie ewaluacji pozyskiwanie i gromadzenie odpowiednich danych z systemu monitoringu opracowanie Planu ewaluacji PO oraz koordynacja procesu realizacji celów Planu zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji przekazywanie wyników ewaluacji właściwemu dla danego programu komitetowi monitorującemu oraz Krajowej Jednostce Oceny, a takŝe Komisji Europejskiej upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji współpraca z Krajową Jednostką Oceny monitorowanie procesu wdraŝania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna w Instytucji Koordynującej RPO Rola IK RPO: zapewnienie środków finansowych, w ramach pomocy technicznej, na prowadzenie ewaluacji pozyskiwanie i gromadzenie odpowiednich danych z systemu monitoringu opracowanie we współpracy z IZ RPO Planu ewaluacji kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO oraz koordynacja procesu realizacji celów Planu przekazywanie wyników ewaluacji w zakresie kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO Krajowej Jednostce Oceny, Instytucjom Zarządzającym RPO oraz Komisji Europejskiej na jej Ŝyczenie upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji współpraca z Krajową Jednostką Oceny i Instytucjami Zarządzającymi RPO W celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Instytucje Zarządzające oraz Instytucja Koordynująca RPO mogą, jeŝeli uznają to za celowe, powoływać Grupy Sterujące ewaluacją Realizacja procesu ewaluacji Wytyczne KJO (1) Realizacja procesu ewaluacji - Wytyczne KJO (2) W celu zachowania obiektywności wyników i niezaleŝności pracy ewaluatora, ewaluacje powinny być wykonywane głównie przez podmioty zewnętrzne Jednostka Ewaluacyjna moŝe dodatkowo przeprowadzać ewaluacje we własnym zakresie (ewaluacje wewnętrzne) pod warunkiem zagwarantowania niezaleŝności procesu ewaluacji i obiektywności wyników Ewaluacje wewnętrzne powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do ewaluacji zewnętrznych, stanowiących główny instrument ewaluacji programów operacyjnych. W przypadku ewaluacji zewnętrznych, wybór podmiotów przeprowadzających ewaluację (ewaluatorów zewnętrznych) powinien odbywać się w procedurze zgodnej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Realizacja poszczególnych ewaluacji odbywa się w ramach trzech głównych etapów: przygotowanie ewaluacji, wybór Wykonawcy (w przypadku ewaluacji zewnętrznych), realizacja badania ewaluacyjnego Obowiązkiem Jednostki Ewaluacyjnej jest gromadzenie informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora i udostępnianie ich Krajowej Jednostce Oceny na jej prośbę Decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania rekomendacji podejmuje Instytucja Zarządzająca Wszystkie raporty z ewaluacji powinny zostać upublicznione na stronie internetowej instytucji pełniącej funkcje Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Koordynującej RPO

11 SESJA 3 Przygotowanie projektu ewaluacji Warsztat Prowadzenie: Beata CięŜka Renata Sobolewska Wprowadzenie do pracy w grupach Podział na grupy Wybór przedmiotu ewaluacji: Grupa 1: Badanie potrzeb beneficjentów ostatecznych projektu Grupa 2: Zarządzanie realizacją projektu Grupa 3: Skuteczność realizacji projektu Grupa 4: Wpływ projektu na beneficjentów ostatecznych Grupa 5: Trwałość rezultatów projektu Elementy planu ewaluacji Elementy projektu ewaluacji Zdefiniowanie celów ewaluacji (po co będziemy badać?) i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji (jak wyniki badań mogą być wykorzystane?) Wskazanie typu/strategii ewaluacji (jaki typ ewaluacji zastosujemy?) Określenie odbiorców ewaluacji (dla kogo będziemy badać?) Oszacowanie posiadanych zasobów (czasowych, finansowych) (ile mamy na to pieniędzy, ile moŝemy przeznaczyć na to czasu, czym dysponujemy?) Zbudowanie zespołu wykonawczego (ilu osób potrzebujemy, z jakimi kompetencjami?) Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych) (czego chcemy się dowiedzieć?) Określenie kryteriów ewaluacji (co chcemy Ŝeby zostało ocenione przez ewaluatora?) Dobór metod badawczych (jakie metody badania powinny zostać zastosowane, kto będzie badany?) Określenie formatu raportu (jaką formę powinien mieć raport) SESJA 4 Przygotowanie projektu ewaluacji cd. Warsztat Omówienie przygotowanych przez grupy elementów projektów ewaluacji

12 Dziękujemy i Ŝyczymy owocnych ewaluacji! 67 12

Planowanie i prowadzenie ewaluacji. Beata Ciężka

Planowanie i prowadzenie ewaluacji. Beata Ciężka Planowanie i prowadzenie ewaluacji Beata Ciężka Ewaluacja Słownik Języka Polskiego (Szymczak, 1982, t. 1 s. 562): ustalanie wartości i ceny czegoś; ocenianie, oszacowanie 2 Ewaluacja Słownik łacińsko -

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO KORZENI CZYLI ZAPOMNIANE FUNDAMENTY EWALUACJI

POWRÓT DO KORZENI CZYLI ZAPOMNIANE FUNDAMENTY EWALUACJI POWRÓT DO KORZENI CZYLI ZAPOMNIANE FUNDAMENTY EWALUACJI Beata Ciężka Toruń 25.06.2013 Rozwój badań ewaluacyjnych WZROST LICZBY REALIZOWANYCH EWALUACJI WZROST LICZBY INSTYTUCJI/ORGANIZACJI ZAINTERESOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: Beata Ciężka

Prowadzenie: Beata Ciężka Prowadzenie: Beata Ciężka 13.04.2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego podpisane 7 października 2009 r. Ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Monitoring i Ewaluacja B01+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Justyna Bodek Plan prezentacji Definicja i cele

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Monitoring i ewaluacja B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Standardy ewaluacji Definicja i cele ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania i podejmowania decyzji

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania i podejmowania decyzji 2010 Ewaluacja jako narzędzie zarządzania i podejmowania decyzji Agnieszka Haber agnieszka_haber@parp.gov.pl 17-18 V 2010 r. Połczyn Zdrój Zarządzanie to działalność polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA MONITORING I EWALUACJA Forum Sekretarzy Samorządów PolskiPołudniowej Jacek Kwiatkowski FRDL MISTiA Kraków, 07.09.2010 r. Definicje Monitoring-kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata nr projektu: WND-POKL.07.03.00-02-012/10 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania LSR 2014-20 oraz funkcjonowania Stowarzyszenia Powiatu Opatowskiego. Celem prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji Sygnatura MRR/H/13(1)08/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji (ZATWIERDZAM) Warszawa, 13 sierpnia 2007 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Marta Łazarowicz-Kowalik Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. O Fundacji Największa pozarządowa organizacja finansująca

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 130 w Łodzi Przygotowanie i prowadzenie: Mgr Katarzyna Kasprzyk Mgr Krzysztof Bednarek Przygotowane w oparciu o pozycję "Autoewaluacja

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r.

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r. Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, 26.06.2013r. Prezentacja dotyczy. celu działania systemu (odpowiedź na zarysowane

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć - Socjologia

Konspekt do zajęć - Socjologia dr Beata Ciężka Konspekt do zajęć - Socjologia 1. Socjologia jako nauka empiryczna 1 1.1. Etapy procesu badawczego: Zdefiniowanie (wybór) problemu badawczego Przegląd literatury Sformułowanie pytań badawczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia ewaluacji

REGULAMIN prowadzenia ewaluacji REGULAMIN prowadzenia ewaluacji w Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA. Opracowanie: Teresa Kozioł konsultant LSCDN

EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA. Opracowanie: Teresa Kozioł konsultant LSCDN EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA Opracowanie: Teresa Kozioł konsultant LSCDN Wstęp Priorytetem pracy każdej szkoły powinno być nauczanie i wychowanie. W szkołach efektywnych nauczanie i wychowanie ma wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT

Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT Temat 5. Monitoring i ewaluacja Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Badania konsumentów usług turystycznych w regionie.

Badania konsumentów usług turystycznych w regionie. 1 Badania konsumentów usług turystycznych w regionie. Rekomendacje metodologiczne i organizacyjne. Teresa Buczak 2 Badania marketingowe w regionach Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.78.2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Cel realizacji i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotaŝowej usługi Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Michał Byliniak Warszawa, 2012 Co to jest projekt? Przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR podstawowe załoŝenia, najczęstsze problemy Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Oddział w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo