Pytania pod numerem telefonu lub Ola Krzysztof

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA/UMOWA Udziału w EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY Zabrze dnia r. 1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w Targach EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY, zwanych dalej Targami. 2. Organizatorem Targów jest SHOW EXPO Polska z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Korczoka 66, reprezentowaną przez Aleksandrę Sierant, zwaną dalej Organizatorem. 3. Przedsiębiorcy lub osoby prywatne, zwane dalej Wystawcami przystępujące do udziału w Targach zobowiązane są przestrzegać Regulaminu Targów będącego integralną częścią niniejszej umowy. 4. Wystawcy składają własnoręczny podpis na każdej stronie niniejszego formularza zgłoszenia/umowy, jak również Regulaminu Targów. 5. DANE DOTYCZĄCE TARGÓW: Termin Targów: 08 października 2015r. Miejsce: Hotel Arsenał Gliwice Łabędy (woj. Śląskie) ul. Zawadzkiego 68 Godziny dostępności obiektu dla Wystawców: Od 9:00 do 20:00 w dniu targów Pytania pod numerem telefonu lub Ola Krzysztof 6. DANE FIRMY/OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UCZSTNICTWO W TARGACH/UPOWAŻNIONEJ DO ZAWARCIA UMOWY (Wystawcy): Nazwa firmy Imię i nazwisko Telefon Ulica Kod pocztowy miejscowość Zapoznałem się z każdą stroną formularza/umowy i regulaminu, akceptuję warunki i podpisuję Strona 1

2 NIP: Regon: Należy wpisać swoją stronę www do promowania przez firmę SHOW EXPO - Polska www. Osoba do kontaktu: Dane Osób będących reprezentować personalnie firmę na targach: Proszę podać imiona, nazwiska do identyfikatorów i dane kontaktowe nr tel. adres ZAMAWIANE USŁUGI/RODZAJ STOISKA/DODATKOWE REKLAMY W KATALOGU: (Wynajmując dwa lub więcej stoisk lub stoisko wielkości trzech stoisk należy wpisać numer referencyjny nadany systemowo podczas kontaktu telefonicznego z biurem Targów. Dotyczy również quadów, dmuchańców i innego sprzętu, którego ekspozycja będzie na zewnątrz obiektu na terenach parkingowych i rekreacyjnych). Ceny podane w niniejszym formularzu są cenami netto! Typ stoiska proszę wybrać wpisując ZAMAWIAM w odpowiednim polu Katalog targowy Standard 4m² Cena 999zł Powiększone 6m² Cena 1499zł Cena zwykłego wpisu w katalog targowy wynosi 1 zł i jest obowiązkowa! Katalog targowy Reklamy pełno-kolorowe cała strona A5 lub rozkładówka A4 (na dwóch stronach A5) Należy wybrać wpisując ZAMAWIAM W odpowiednim polu, o ile jesteśmy zainteresowani dodatkową reklamą w katalogu Reklama jednostronicowa w pełnym kolorze Reklama tzw. rozkładówka na dwóch stronach obok siebie Reklama pełno-kolorowa + lakier wybiórczy lub pantone (są to kolory, których nie da się uzyskać w procesie mieszania CMYK, np. lakier metaliczny lub fluorescencyjny) Cena 500zł. Cena 850zł. Cena 1000zł zł za każdy dodatkowy kolor Zapoznałem się z każdą stroną formularza/umowy i regulaminu, akceptuję warunki i podpisuję Strona 2

3 Hostessa z materiałami reklamowymi Wystawcy W przypadku chęci skorzystania z Hostessy należy wpisać ZAMAWIAM Nr referencyjny: Cena 100zł. Za dzień targowy. W przypadku zamówień specjalnych należy wpisać nr referencyjny zamówienia i kwotę, na którą opiewa niniejsza umowa. Kwota zamówienia: 8. Formularz zgłoszenia/umowę należy podpisać, opieczętować i wysłać na adres lub 9. Po nadesłaniu formularza zamówienia/umowy zostanie wystawiona faktura VAT proforma, a następnie przesłana na adres Wystawcy. 10. Organizator zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT, która zostanie wystawiona zaraz po wpływie środków na konto SHOW EXPO Polska. (Faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Wystawcy). Podpis i pieczęć Wystawcy Podpis i pieczęć Organizatora Regulamin Targów Event Show Expo 2015 Targi Event Show Expo organizowane są przez Show Expo - Polska z siedzibą w Zabrzu. Zarówno nazwa, jak i znak firmowy Show Expo i Show-Expo są zastrzeżone i nie można używać ich bez specjalnego zezwolenia. Firma Show Expo - Polska jest oficjalnym przedstawicielem Bridal Show-Expo inc. posiadającej wszelkie prawa do używania nazwy. I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników Targów, zwanych w dalszej części Wystawcami. 2. Organizatorem Targów jest Show Expo Polska z siedzibą w Zabrzu, reprezentowaną przez Aleksandrę Sierant, zwaną dalej Organizatorem. 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa w Targach/Umowy. II Warunki udziału w Targach. 1. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i stosowania niniejszego Regulaminu. 2. Wystawca nabywa prawo udziału w Targach po złożeniu Formularzu Zgłoszenia i zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Organizatora. 3. Wpłaty dokonuje się na podstawie faktury VAT proforma, która zostanie wystawiona niezwłocznie po przesłaniu Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (zawarcia umowy). 4. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w targach i lokalizacji stoiska decyduje kolejność wpływu zgłoszeń, ale przede wszystkim data wpływu na konto Organizatora Targów opłaty za uczestnictwo. Zapoznałem się z każdą stroną formularza/umowy i regulaminu, akceptuję warunki i podpisuję Strona 3

4 5. Ze względu na ogromne zainteresowanie Targami, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia kiedy opłata za uczestnictwo zostanie dokonana po terminie. 6. W razie nie przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach z powodu braku wolnych miejsc, Organizator zwróci Wystawcy, ewentualnie wpłaconą opłatę. 7. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Wystawcom nie przysługują roszczenia. 8. Za stoisko Targowe uważa się miejsce wyznaczone przez Organizatora Targów. 9. Ze stoiska może korzystać jedynie jeden wystawca stoiska nie można podnajmować osobom trzecim. 10. Na terenie Targów zabrania się kolportowania materiałów promocyjnych firm i osób, które nie są Wystawcami. 11. Zabrania się również kolportowania na terenie targów materiałów promocyjnych nie związanych z tematyką targów branżą. III Opłaty za uczestnictwo w Targach: 1. Opłaty za stoisko na terenie Targów obejmują: przygotowanie stoisk, projekt i wykonanie katalogu targowego, koszty reklamy i promocji, jak również koszty manipulacyjne i organizacyjne. 2. Przystępując do uczestnictwa w Targach Wystawca zobowiązany jest wpłacić ustaloną wcześniej kwotę na konto Organizatora Targów nie później niż do siedmiu dni od przesłania zgłoszenia. 3. Przesłanie formularza zgłoszenia i wpłata na konto jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w Targach. 4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wystawcy na mniej niż 30 dni od daty Targów, Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty uczestnictwa. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wystawcy na więcej niż 30 dni od daty Targów, Wystawcy przysługuje zwrot 40% wpłaconych środków. 6. Odstąpienie od udziału w Targach musi być w formie pisemnej przesłane na adres siedziby pocztą tradycyjną (listo polecony). 7. Za dzień odstąpienia uznaje się dzień prawidłowego doręczenia pisma. IV Materiały reklamowe i promocyjne Wystawcy: 1. Materiały i informacje, które mają znaleźć się w katalogu targowym powinny być przesłane nie później niż do 30 dni przed terminem Targów. 2. Za treści i jakość nadesłanych materiałów odpowiada wyłącznie Wystawca. 3. Materiały reklamowe powinny być przesłane w formacie PDF w wysokiej rozdzielczości na adres 4. Dodatkowe strony pełno-kolorowe z reklamą Wystawcy są dodatkowo płatne wg. cennika Organizatora. 5. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż jakość nadesłanych materiałów ma istotny wpływ na jakość wydruku. 6. Wystawca zobowiązuje się do przesłania w chwili składania formularza danych, które mają być publikowane w katalogu targowym, jak również w internecie i innych nośnikach promocyjno-reklamowych. V Bezpieczeństwo osób i środków trwałych: 1. Wystawca zobowiązany jest do używania atestowanych przewodów zasilających swoje urządzenia - przewody nie mogą być łączone i przerabiane. 2. Wystawca nie może instalować stoisk w ciągach komunikacyjnych i miejscach, w których mogłyby zagrażać bezpieczeństwu uczestników Targów. Zapoznałem się z każdą stroną formularza/umowy i regulaminu, akceptuję warunki i podpisuję Strona 4

5 3. Organizator sugeruje ubezpieczenie się Wystawcy od odpowiedzialności cywilnej, jak również swoje środki trwałe na skutek ewentualnej kradzieży lub zniszczeń. 4. Organizator nie odpowiada za przedmioty ewentualnie zniszczone, zagubione, skradzione lub pozostawione w miejscu Targów. 5. Wystawca zobowiązuje się przebywać na swoim stoisku od początku do końca imprezy targowej na stoisku powinna pozostać przynajmniej jedna osoba. VI Stoisko/miejsce wystawiennicze: 1. Standardowa wielkość stoiska wynosi 2X2m stoisko Standard. 2. Stoisko powiększone wynosi 3X2m stoisko Powiększone. 3. Wielkość stoisk większych ustalana jest indywidualnie stoiska łączone. 4. Organizator umożliwia montaż urządzeń typu dmuchańce lub ekspozycję quadów i innych pojazdów na parkingu przylegającego do obiektu, w którym odbędą się Targi za dodatkową opłatą. 5. Wystawca ma prawo instalować i ustawiać elementy własnej dekoracji na stoisku, o ile nie ingerują one w konstrukcję budowlaną obiektu. 6. Zabrania się wiercenia, przykręcania i naklejania na ściany w obiekcie targowym reklam i innych przedmiotów. 7. Montaż i demontaż rekwizytów i eksponatów Wystawcy instalują na własny koszt i odpowiedzialność. 8. Wystawcy zobowiązują do przygotowania swoich stoisk maksymalnie do godziny 10:30 dnia Targów. 9. Organizator zobowiązuje się udostępnić obiekt od godz. 9:00 dnia Targów. 10. Demontaż musi nastąpić do dwóch godzin po zakończeniu Targów. 11. W wyjątkowych przypadkach i wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu demontaż może potrwać maksymalnie do godzin 21:00 dnia Targów. 12. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie targami Organizator ma prawo zmniejszenia zamówionego stoiska do wielkości Standard w przypadku dużej ilości Wystawców. 13. W przypadku zmniejszenia stoiska do wielkości Standard z powodu dużego zainteresowania, Wystawcy zostanie zwrócona różnica w opłacie za stoisko z Powiększonego na Standard. 14. Wystawcom nie wolno instalować i deinstalować stoisk podczas trwania Targów wszelkie modernizacje i przebudowy stoisk mogą odbywać się jedynie przed imprezą. 15. Wystawca zobowiązany jest do podania rozmiarów i wagi eksponatów, które będą wystawiane podczas Targów. 16. Organizator daje możliwość instalacji urządzeń typu dmuchańce, euro-bungee itp. 17. Organizator daję również możliwość wystawienia quadów i innego sprzętu na terenach parkingowych i rekreacyjnych części obiektu. 18. Wystawcy dysponujący sprzętem, który będzie instalowany lub eksponowany na zewnątrz budynku zobowiązani są w pierwszej kolejności do podania wielkości i ciężaru urządzeń/eksponatów. 19. Wystawcy mają obowiązek oznakowania eksponatów dla ich własnego bezpieczeństwa. 20. Wygląd stoiska i jego aranżacja zależy Wystawcy. 21. Organizator nie ingeruje w wygląd stoiska, o ile nie zagraża on zwiedzającym Targi i nie narusza podstawowych zasad tzw. dobrego smaku. 22. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty wynikłe z eksploatacji jego urządzeń i eksponatów podczas instalowania, trwania Targów, jak i podczas likwidacji stoiska. 23. Wystawca nie odpowiada za straty powstałe zanim Organizator udostępni miejsce Wystawcy. Zapoznałem się z każdą stroną formularza/umowy i regulaminu, akceptuję warunki i podpisuję Strona 5

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r.

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. WZÓR Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY WARUNKI PRZEWOZU FIRMY (aktualizacja 07.01.2013) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. PASAŻER. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo