2 Zob.: M. Buczyński, ZapoŜyczenia ormiańskie w języku polskim [w:] Studia z dziejów kontaktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Zob.: M. Buczyński, ZapoŜyczenia ormiańskie w języku polskim [w:] Studia z dziejów kontaktów"

Transkrypt

1 Paulina Krześniak Wydział Polonistyki UW Kierunek: filologia polska praca z antropologii kultury Ormianie warszawscy. Próba określenia ich miejsca w społeczności stolicy. Ormianie na ziemiach polskich Ormianie związani są z Polską juŝ od wielu stuleci. Pierwsze ich grupy przybyły na polskie oraz sąsiadujące z naszym krajem tereny juŝ w XI w., po podboju niepodległego państwa ormiańskiego przez Turków seldŝuckich. Powstały wtedy pierwsze kolonie Ormian na Rusi Czerwonej, Podolu i Rusi Kijowskiej. Druga duŝa fala emigracji nastąpiła po najazdach Mameluków na królestwo Armenii Cylicyjskiej w XIII w., kolejna zaś po spustoszeniu przez Turków Kaffy na Krymie, gdzie mieszkało bardzo wielu Ormian, w 1475 r. Przybywające grupy osiedlały się na południowo-wschodnich ziemiach polskich. Kolonie ormiańskie powstały m. in. w Kijowie, Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Łucku, Barze, Zamościu, Stanisławowie, Łyścu, Mohylowie, Kutach. Znaczący rozwój osadnictwa ormiańskiego nastąpił w wieku XIV, za panowania Kazimierza Wielkiego. Od połowy XIV w. Ormianie we Lwowie, Kamieńcu Podolskim i kilku innych miastach mieli juŝ zorganizowane gminy narodowe, korzystające z prawa do autonomii. W 1356 r. Kazimierz Wielki wydał przywilej, określający sytuację prawną Ormian we Lwowie. Na jego mocy mogli oni albo uznać prawo magdeburskie, obowiązujące w mieście, albo rządzić się prawem narodowym. Wybrali drugie rozwiązanie, dzięki czemu zyskali niezaleŝność w sądownictwie. Kilka lat później Kazimierz Wielki podniósł lwowski kościół ormiański do rangi katedry. Zezwolił takŝe arcybiskupowi Grzegorzowi na osiedlenie się we Lwowie i sprawowanie jurysdykcji nad Ormianami zamieszkałymi w Polsce. Ormianie zajmowali się przede wszystkim handlem i rzemiosłem. Sprowadzali ze Wschodu słodycze, bakalie, tytoń oraz piękne tkaniny, dywany, klejnoty, broń. Rzemieślnicy ormiańscy wyrabiali natomiast rozmaite przedmioty według orientalnych wzorów. Według G. Pełczyńskiego to oni w wieku XVI i XVII przyczynili się walnie do orientalizacji smaku polskiego 1. M. Buczński zauwaŝa natomiast, Ŝe wraz z przedmiotami trafiały do Polski ich nazwy. Między innymi przez Ormian przeniesione zostały do polszczyzny elementy języków tureckiego, perskiego, 1 G. Pełczyński, Ormianie polscy w XX wieku, Warszawa 1997, s. 14. rumuńskiego i węgierskiego 2. Dzięki podróŝom handlowym Ormianie bardzo dobrze znali Wschód, dzięki czemu często angaŝowani byli do słuŝby dyplomatycznej oraz jako tłumacze. Funkcje te pełnili Ormianie za dworze Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza. Ormiańscy imigranci naleŝeli do Armeńskiego Kościoła Apostolskiego, załoŝonego w IV w. przez Grzegorza Oświeciciela. Drogi Armeńskiego Kościoła Apostolskiego i Kościoła Katolickiego rozeszły się w V w., kiedy na soborze chalcedońskim przyjęty został dogmat o dwóch naturach Chrystusa boskiej i ludzkiej, których współistnienie negował monofizycki Kościół Apostolski. Mimo Ŝe pojawiały się dą- Ŝenia do nawiązania kontaktów i stworzenia pełnej wspólnoty, jego wierni nigdy nie uznali zwierzchności papieŝa. NajwyŜszą władzę w Kościele Apostolskim sprawuje katolikos, którego siedziba znajduje się w Eczmiadzynie koło Erywania. Autokefalia miała ogromne znaczenie dla samoświadomości narodowej rozproszonych po świecie Ormian. W okresie braku państwowości to Kościół był jedyną niezaleŝną instytucją, strzegącą nie tylko religii, ale teŝ kultury. Niemniej jednak Ormianie przybyli do Polski znaleźli się pod wpływem dwu tradycji: z jednaj strony była to tradycja związana z narodowym Kościołem Armeńskim, z drugiej zaś tradycja katolicka. Nie dziwi zatem, Ŝe w pewnym momencie zaczęły się wśród członków mniejszości pojawiać dąŝenia do zawarcia unii z Rzymem. Unię taką zawarł w 1630 r. Arcybiskup Mikołaj Torosiewicz. Wywołało to spory pomiędzy jej zwolennikami a Ormianami niechętnymi katolicyzmowi, które wygasły po kilkudziesięciu latach. Ormianie stali się katolikami obrządku ormiańskiego. RóŜnił się on od obrządku łacińskiego sprawowanym w jego świątyniach kultem, który z czasem uległ w duŝym stopniu latynizacji. W XVII i XVIII w. powstało wiele kościołów i parafii ormiańskich, m. in. w Łyścu, Horodence, Zamościu, Stanisławowie, Kutach i Mohylowie. Warto podkreślić, Ŝe nieraz były to jedyne kościoły katolickie w mniejszych miejscowościach kresowych i często to do nich uczęszczali Polacy na naboŝeństwa. Kazania były w nich głoszone oczywiście po polsku. Odrębność Ormian zaznaczała się równieŝ przez język. Ormiański naleŝy do rodziny języków indoeuropejskich. Do końca IV w. funkcjonował on wyłącznie w wersji mówionej. W roku 405 uczony mnich Mesrop Masztoc opracował alfabet ormiański, dzięki któremu dokonano przekładu Biblii. Był to język staroormiański zw. grabarem. Ormianie uŝywali go w piśmie do początków XIX w., zaś w liturgii, zarówno Armeńskiego Kościoła Apostolskiego jak i Kościoła ormiańskokatolickiego, jest on obecny do dziś. Losy językowe Ormian polskich były nietypowe 3 - pisze 2 Zob.: M. Buczyński, ZapoŜyczenia ormiańskie w języku polskim [w:] Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich pod red M. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin A. Pisowicz, Jakimi językami mówili polscy Ormianie? [w:] Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja, Kraków 1999, s

2 prof. A. Pisowicz. Emigranci ormiańscy, którzy przybyli do Polski po inwazji SeldŜuków nie mówili juŝ po ormiańsku. Trudno dziś ustalić, kiedy i gdzie zaczęli uŝywać języka kipczackiego, naleŝącego do grupy języków tureckich. Oni sami określali swój język mianem tatarskiego, spokrewnionego blisko z kipczackim. Oczywiście do Polski napływali równieŝ ich rodacy z Armenii, posługujący się językiem ojczystym. Prawdopodobnie fakt, Ŝe Ormianie w dawnej Polsce nie mieli jednego wspólnego języka był jedną z przyczyn postępującej polonizacji i przyjmowania polszczyzny za język uŝywany na co dzień. NajdłuŜej język ormiański utrzymał się w Kutach na Bukowinie, słynących z zachowanej tam do II wojny światowej oryginalnej ormiańskiej kultury. Według A. Pisowicza pod koniec XIX w. w Kutach ponad tysiąc osób znało język ormiański w postaci gwary wywodzącej się z dialektu zwanego ardialskim czyli transylwańskim 4. Językiem tym posługiwano się tam w mowie do II wojny światowej, choć był on stopniowo wypierany przez polszczyznę. Pani Anna Danilewicz, urodzona na Bukowinie w 1921 r. pisze w swoich wspomnieniach: Moja babcia znała język ormiański, ale juŝ swoje dzieci i mnie wnuczkę nauczyła tylko modlić się po ormiańsku, przeŝegnać się, kolędować na BoŜe Narodzenie 5. Dziś Ŝyje kilka lub kilkanaście osób, które jak pani Danilewicz pamiętają elementy mowy swych rodziców i dziadków. W okresie rozbiorów Ormian polskich rozdzieliła granica państwowa. Ormianie z terenów zaboru rosyjskiego znaleźli się w duŝo trudniejszej sytuacji niŝ ci z obszarów zagarniętych przez Austrię. Zostali oni oddzieleni od centrów etnicznych znajdujących się w zaborze austriackim, od integrującej ich środowisko Archidiecezji Lwowskiej. Wprawdzie specjalnie dla nich wyświęcono biskupa, pod którego jurysdykcją znajdowały się ośrodki religijne Ormian na terenie zaboru rosyjskiego, jednak po jego rychłej śmierci nie wybrano juŝ jego następcy. Kolejne parafie przechodziły na obrządek łaciński. NajdłuŜej, do 1863 r., utrzymała się ormiańska parafia w Kamieńcu Podolskim. Wobec zaniku dwu najwaŝniejszych elementów, na których opierała się etniczna odrębność Ormian: języka i religii, bardzo szybko ulegli oni asymilacji. Ormianie galicyjscy mieli lepsze warunki do utrzymania swej odrębności. Kolejni arcybiskupi wciąŝ potrafili inicjować działania, które ich integrowały. Ostatnim, a zarazem najsłynniejszym z nich był Józef Teofil Teodorowicz. Sprawował on swój urząd w latach Arcybiskup Teodorowicz przeszedł do historii przede wszystkim jako gorący patriota, zaangaŝowany w problemy społeczne, oraz wybitny parlamentarzysta. Zasiadał on w Sejmie Krajowym we Lwowie oraz w Izbie Panów w Wiedniu, gdzie bronił spraw polskich. Pozostawił po sobie publikacje o charakterze religijnym, patriotycznym i społecznym, z których wiele cieszyło się duŝą popularnością. Skupiał wokół siebie nie tylko Ormian. Jego kazania przyciągały do katedry ormiańskiej takŝe Polaków niezwiązanych w Ŝaden sposób z obrządkiem ormiańskim. Znani i szanowani byli w przedwojennym Lwowie sami Ormianie. Nie trudnili się oni juŝ kupiectwem. Coraz więcej z nich wiodło Ŝywot ziemianina, wielu wykonywało zawody inteligenckie. Głośne były karnawałowe bale ormiańskie, na których bawili się nie tylko Ormianie, ale takŝe przedstawiciele lwowskiej elity. Przełomem dla mniejszości ormiańskiej, skupionej na Kresach Wschodnich była II wojna światowa. W jej następstwie musieli oni, podobnie jak Polacy, opuścić tamte strony. Większość z nich przybyła na ziemie zachodnie i północne, część do centralnej Polski. Ulegli rozproszeniu. Zamieszkali w oddalonych od siebie miastach: w Gliwicach, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie. Mimo Ŝe juŝ tam, gdzie Ŝyli wcześniej, ich kultura przenikała się z kulturą Polaków, mimo Ŝe integracja ze społeczeństwem polskim była bardzo zaawansowana, z czasem zaczęli skupiać się wokół rozmaitych narodowych organizacji. Kiedy Ormianie pojawili się w Warszawie? Historia Ormian na ziemiach polskich w znacznej mierze sprowadza się do historii Ormian za ziemiach wschodnich, poniewaŝ juŝ pierwsi imigranci osiedlali się właśnie tam, rzadko trafiając do centralnej Polski. Myślę, Ŝe nakreślenie tej historii jest w pełni uzasadnione, poniewaŝ to na Kresach kultura Ormian polskich formowała się, przenikała się z innymi kulturami polską, ukraińską, Ŝydowską czy rumuńską, przybierała kształt taki, jaki ma obecnie. Współczesna forma obrządku ormiańskiego oraz wiele zwyczajów i tradycji dzisiejszych Ormian polskich ma postać taką, w jakiej zostały przywiezione przez Ormian z Kresów. Warto jednak wspomnieć, Ŝe dzieje Ormian warszawskich sięgają czasów znacznie dawniejszych niŝ połowa XX w. Najstarsze wzmianki o nich pochodzą z pierwszej połowy wieku XVII i dotyczą kupców ormiańskich, specjalizujących się w handlu towarami importowanymi ze Wschodu. Z pracy prof. E. Tryjarskiego pt. Ormianie w Warszawie moŝna by wypisać imponującą, stworzoną na podstawie strzępków nielicznych informacji listę nazwisk mniej lub bardziej zasłuŝonych Ormian, którzy związali swoje Ŝycie z Warszawą 6. Byli wśród nich nie tylko kupcy, ale takŝe rzemieślnicy, fabrykanci, bankierzy, prawnicy, urzędnicy, tłumacze, lekarze, aptekarze, duchowni, wojskowi, politycy, uczeni, literaci, artyści. Działalność Ormian, wprawdzie niezbyt licznych, była zauwaŝalna we wszystkich dziedzinach Ŝycia Warszawy. 4 A. Pisowicz, op. cit., s A. Danilewicz, Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu, Kraków 1994, s Zob.: E. Tryjarski, Ormianie w Warszawie: materiały do dziejów, Kraków

3 Ormianie polscy, Ormianie w Polsce. Trudny rachunek. E. Tryjarski szacuje, Ŝe obecnie w stolicy i jej okolicach mieszka kilkadziesiąt osób, dla których polsko-ormiańska przeszłość i ormiańska kultura mają wartość osobistą lub którym są one nadal nieobojętne 7. Autor ma tu na myśli tylko potomków tzw. starej emigracji, która jest w Polsce od kilku wieków. Trudności, które napotkamy, próbując ustalić liczbę Ormian potomków starej emigracji, wynikają z tego, Ŝe nie do końca wiadomo, co miałoby być tu miarą ormiańskości. Pewnym tropem są nazwiska. Nazwiska Ormian polskich pochodzą od ormiańskich imion i kończą się pochodzącą z ruskiego, od dawna zadomowioną w Polsce cząstką icz (np. Minasowicz). W Armenii ich odpowiednikami są nazwiska zakończone na -ian (np. Minasjan). Studiowanie nazwisk prowadzi jednak tylko do przodków po mieczu. Co z przodkami po kądzieli? Innym problemem jest fakt, ze coraz częściej ewidentnie ormiańskie nazwiska wielu warszawiaków nic nie mówią ich właścicielom albo mówią bardzo niewiele. Jak zauwaŝa E. Tryjarski, scholastyczne rozwaŝania w rodzaju: czy aby być Ormianinem trzeba mieć zarówno ojca Ormianina i matkę Ormiankę, czy wystarczy tylko jedno z rodziców i dalsze wyliczanie ułomków krwi ormiańskiej wydaje się mylące i jałowe 8. Posiadanie ormiańskich korzeni nie zawsze przecieŝ idzie w parze z uczuciowym czy kulturowym związkiem z nimi, nie mówiąc juŝ o poczuciu przynaleŝności do narodu ormiańskiego. Zaliczanie się do danej narodowości ma charakter wolitywny, zaleŝy od samoświadomości kaŝdego człowieka, a i w wypadku wskazania danej narodowości naleŝy pamiętać, Ŝe jest to tylko deklaracja słowna, niekoniecznie poparta konkretnymi działaniami. Z tego powodu badania narodowości charakteryzują się duŝym stopniem trudności. W czasie przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. posłuŝono się następująca definicją narodowości: Narodowość jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną kaŝdego człowieka, wyraŝającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem 9. Przy tak otwartej definicji, umoŝliwiającej kaŝdej osobie indywidualne rozumienie tego pojęcia, w odpowiedzi na pytanie: Do jakiej narodowości się Pan(i) zalicza? narodowość ormiańską wskazało 1, 1 tys. osób. Potomkowie starej emigracji stanowili prawdopodobnie niewielką część tej grupy. Ludzie ci, mieszkający od urodzenia w Polsce, uwaŝają się bowiem w ogromnej większości za Polaków. W Polsce znalazły się jednak jeszcze przynajmniej dwie grupy Ormian, zasługujące na osobną uwagę. Są to mieszane małŝeństwa ormiańsko-polskie, zawierane niezaleŝnie od wszelkich uwarunkowań zewnętrznych czy sytuacji gospodarczej, oraz tzw. nowa 7 E. Tryjarski, op. cit.,s Ibidem., s Raport z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, s. 39. Raport jest dostępny na stronach internetowych GUS pod adresem emigracja Ormianie przybyli do Polski z powodu trudnych warunków ekonomicznych w byłym Związku Radzieckim. Ustalenie ich liczby jest niemoŝliwe, poniewaŝ większość z nich pracuje nielegalnie na bazarach. W Warszawie duŝa grupa przybyszów z Armenii koncentruje się wokół Stadionu Dziesięciolecia a takŝe wokół mniejszych targowisk. Wszystkie wskazane przeze mnie trudności są przyczynami duŝych rozbieŝności w szacunkach dotyczących liczebności mniejszości ormiańskiej w Polsce. Informator sejmowy, choć wzmiankuje tylko Ormian na stałe zamieszkujących w Polsce, podaje dość szeroki przedział 5 8 tys. 10 Dla moich dalszych rozwaŝań waŝniejsze niŝ kwestie statystyczne będzie jednak wynikające z powyŝszych faktów ogromne zróŝnicowanie Ormian mieszkających w Warszawie. Kwestia niejednolitości tej grupy, a właściwie kilku grup, które poza wspólnymi korzeniami niekiedy więcej dzieli niŝ łączy, wydaje mi się niezwykle ciekawa. Problemy pierwszej od wielu lat tak duŝej fali uchodźców z Armenii, która napłynęła do Polski w latach dziewięćdziesiątych, mniej lub bardziej intensywnie zaczęły przenikać do rzeczywistości związanych z Polską od lat osób pochodzenia ormiańskiego oraz do róŝnych form ich integracji. W stolicy działa mianowicie Koło Zainteresowań Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, które obchodzi w tym roku XXV rocznicę powstania, a takŝe sobotnia szkółka ormiańska. Integrująca funkcja, którą nieprzerwanie od wieków pełni religia, realizuje się przez msze w obrządku ormiańskim, które od niedawna odprawiane są regularnie - w trzecią niedzielę kaŝdego miesiąca - w kaplicy Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu. Myślę, Ŝe warto przyjrzeć się wszystkim tym instytucjom skupiającym Ormian w Warszawie. Koło Zainteresowań Kulturą Ormian Po wojnie temat Ormian polskich był tematem tabu. Poruszanie kwestii kultury czy historii Armenii, będącej republiką ZSRR, było uznawane za mieszanie się w sprawy Związku Radzieckiego. Nie było mowy o utworzeniu organizacji skupiającej Ormian. Pierwsze nieformalne spotkania odbywały się w latach sześćdziesiątych w prywatnych mieszkaniach, a takŝe w ramach zebrań Towarzystwa Finlandzkiego z inicjatywy p. Leona Ter-Oganiana. Ta niezwykle charyzmatyczna postać była bardzo waŝna dla społeczności Ormian warszawskich. Lektor języków obcych, tłumacz, popularyzator wiedzy o Ormianach i Armenii, społecznik, doskonały organizator, człowiek zasłuŝony dla armenistyki a przy tym szarmancki, odznaczający się nienagannymi manierami i bardzo otwarty tak wspominają go Ormianie. 10 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator pod red. L. M. Nijakowskiego i S. Łodzinskiego, Warszawa

4 W 1980 r. władze zgodziły się na utworzenie Koła Zainteresowań Kulturą Ormian. Powstało ono w grudniu. Wcześniej podobne koła powstały w Krakowie i w Gdańsku. Opiekunem warszawskiego Koła został oczywiście p. Leon Ter-Oganian. Na jego pierwszego prezesa wybrano w 1984 Jerzego Romaszkana. Później funkcję tę pełnili: Helena Amatuni, Jan Mojzesowicz, Małgorzata Axentowicz-Sokołowska. Obecnie prezesem Koła jest p. Maciej Bohosiewicz. Silnym impulsem do integracji Ormian było trzęsienie ziemi, które nawiedziło Armenię w grudniu 1988 r. Wyzwoliło ono w Ormianach polskich chęć pomocy. Szczególną aktywnością wyróŝniło się spośród Kół Zainteresowań Kulturą Ormian właśnie Koło warszawskie. Wykorzystując media zwróciło się ono do społeczeństwa z prośbą wsparcie. Przetransportowanie zgromadzonych w duŝej ilości darów było moŝliwe dzięki Florze Nazarian, pracowniczce LOT-u. Za zebrane pieniądze zorganizowano wakacje dzieciom i młodzieŝy z terenów dotkniętych kataklizmem. KZKO skupia przede wszystkim osoby o ormiańskich rodowodach, potomków starej emigracji. DuŜa część jego członków to ludzie starsi, mający wspomnienia z Kresów Wschodnich. Comiesięczne spotkania są szczególnie waŝne dla osób samotnych. Są one dla nich okazją do porozmawiania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, których łączą mniej lub bardziej wyraźne więzi etniczne. Ludzie ci wiedzą, Ŝe są tu zawsze mile widziani. Do Koła naleŝą takŝe sympatycy Ormian, osoby z róŝnych powodów zainteresowane tematyką armenistyczną, a takŝe zajmujące się nią zawodowo. Na spotkania Koła trafiają studenci etnologii, historii, nauk społecznych a takŝe innych kierunków, chcący zgłębić problemy kultury, religii czy historii Ormian. NajwaŜniejszym elementem działalności Koła są organizowane co miesiąc spotkania, które odbywają się w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej. Połączone są one z prelekcjami, dotyczącymi problematyki armenistycznej, wygłaszanymi przez członków Koła lub zaproszonych gości. Tematyka odczytów jest bardzo róŝnorodna: od problemów współczesnej Armenii (np. wykład prof. A. Pisowicza pt. Uwagi o stosunkach polsko-azerbejdŝańskich na przełomie XX i XXI w.) przez jej historię (np. odczyt red. A. Sujki pt. Naród męczenników genocyd ormiański) i historię Ormian polskich (referat członka Koła p. P. Korczewskiego zatytułowany Społeczność ormiańska w Suczawie) aŝ po spotkania poświęcone poszczególnym rodzinom czy osobom (spotkania z cyklu Historie rodzin ormiańskich). W czasie zebrań poruszane są takŝe aktualne problemy Ormian polskich, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej. PoniewaŜ wielu członków Koła jest ze sobą zaprzyjaźnionych, a część z nich łączą więzy pokrewieństwa, zebrania pełnią równieŝ funkcję towarzyskich spotkań. Co rok, zwykle w styczniu, organizowany jest opłatek ormiański, a wiosną spotkanie wielkanocne. Z reguły spotkania te rozpoczyna msza w obrządku or- miańskim, po której odbywa się przyjęcie. Spotkania mają charakter bardziej otwarty, uczestniczą w nich osoby ze środowiska ormiańskiego niekonieczne związane z Kołem, przybywają goście spoza stolicy. Koło przewodzi takŝe innym, okazjonalnym przedsięwzięciom promującym kulturę Ormian. Przykładem moŝe być Dzień ormiański, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w maju 2004 r. Program imprezy był bardzo atrakcyjny: wygłoszone zostały referaty o Ormianach w Polsce, o obrządku ormiańskim oraz o literaturze armeńskiej, wyświetlono film pt. Potomkowie Noego, wystąpił ormiański zespół muzyczny Musa Ler. MoŜna było zobaczyć zdjęcia z Armenii oraz wykonane przez członków tablice, na których przedstawione były drzewa genealogiczne ich rodzin. W przerwach odbywała się degustacja potraw kuchni ormiańskiej. Do Muzeum Etnograficznego, gdzie odbyła się impreza, przyszło kilkaset osób. Tak duŝe zainteresowanie Dniem mile zaskoczyło organizatorów. Była to świetna okazja do przybliŝenia warszawiakom kultury Armenii oraz tego, kim są i jakie miejsce zajmują w polskim społeczeństwie Ormianie i ich potomkowie. W zeszłym roku Koło zorganizowało ponadto wyjazd na Kresy Śladami ormiańskiej przeszłości. Podobna wycieczka planowana jest równieŝ w tym roku. Wszystkie waŝne dla społeczności ormiańskiej wydarzenia odnotowywane są w prowadzonej przez p. Martę Axentowicz-Bohosiewicz kronice Koła. Dwa grube segregatory pełne niezliczonych zdjęć, ulotek okolicznościowych, wycinków prasowych i innych pamiątek są zapisem jego historii od roku 1980 do czasów współczesnych. Pani Erna Szewczyk z domu Kirkorowicz podkreśla w rozmowie, Ŝe spotkania z ludźmi, których łączy silna potrzeba pielęgnowania pamięci o korzeniach, są bardzo inspirujące. Owocem refleksji nad przeszłością są pojawiające się inicjatywy uporządkowania dziejów swej rodziny i spisania ich. Kilku członków Koła gromadzi materiały, poszukuje informacji o swych dalekich krewnych, by zapisać genealogię swojego rodu. Jest to niewątpliwie element transmisji kultury, działanie takie ma bowiem na celu przekazanie wiedzy o przodkach kolejnym pokoleniom, zaszczepienie w nich potrzeby pielęgnowania jej. Od 1983 r. KZKO prowadzi działalność wydawniczą. Dotychczas ukazało się ok. trzydziestu numerowanych ksiąŝek i broszur poświęconych problemom ormiańskim. Te skromnie wydane, nie zawsze doskonałe pod względem edytorskim publikacje świadczą o ogromnym zaangaŝowaniu zajmujących się tą formą działalności Koła osób i zasługują na duŝe uznanie. Są wśród nich przedruki opublikowanych juŝ kiedyś prac, tłumaczenia a takŝe rzeczy powstałe z inicjatywy wydawcy. KaŜda publikacja opatrzona jest emblematem Koła, który ma kształt kolisty. W środku znajduje się lew na tle góry Ararat stare ormiańskie symbole, występujące 7 8

5 w herbie Armenii. Na zewnętrznej stronie umieszczona jest nazwa Koła w języku polskim i ormiańskim. Odpowiedzią na brak informacji w środowisku warszawskich Ormian było powstanie na początku 2002 r., funkcjonującej na prawach maszynopisu, gazetki Zasłyszane Wieści. Jej redaktor - p. Paweł Korczewski podkreśla, Ŝe jego celem nie było stworzenie naukowego periodyku, na wzór Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie, ale łamów, na których umieszczane byłyby wspomnienia, teksty o charakterze popularyzatorskim, informacje o bieŝących, waŝnych dla Ormian wydarzeniach. Na materiał kaŝdego numeru składają się bardzo róŝne teksty relacje z wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, prace o tematyce armenistycznej lub ich fragmenty, rysy historyczne rodzin ormiańskich, wspomnienia, przedruki artykułów prasowych dotyczących Armenii i Ormian. Gazetkę członkowie otrzymują na spotkaniach Koła, jest ona takŝe rozdawana na mszach ormiańskich. Jak wspomniałam, w latach dziewięćdziesiątych społeczność ormiańska stanęła przed zupełnie nowymi problemami. Trudna sytuacja po upadku ZSRR po raz kolejny w historii zmusiła Ormian do opuszczania swojej ojczyzny. DuŜa ich grupa przyjechała do Polski, by szukać pracy przede wszystkim na bazarach. W Związku Radzieckim najwyŝszy odsetek ludzi z wykształceniem wyŝszym był właśnie w Republice Armenii. Dziś w Polsce wśród Ormian utrzymujących się z handlu na bazarach moŝna spotkać geologów, historyków i specjalistów innych dziedzin. Ormianie, często przebywający w Polsce nielegalnie, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, liczący na uzyskanie obywatelstwa polskiego, zaczęli zgłaszać się po pomoc do osób związanych z instytucjami takimi jak warszawskie KZKO. Zdarzało się, Ŝe pod drzwiami p. Leona Ter-Oganiana stawali Ormianie, proszący o finansowe wsparcie bądź o pomoc w załatwieniu spraw związanych z pobytem w Polsce. Była to sytuacja bardzo kłopotliwa, poniewaŝ członkowie Koła zwykli ludzie, nie dysponowali środkami tak duŝymi, by móc udzielić konkretnej pomocy wszystkim. Koło prowadziło i prowadzi działalność oświatową, kulturalną, imigranci lat dziewięćdziesiątych potrzebują natomiast praktycznej, doraźnej pomocy przy załatwianiu spraw, które członkom Koła są często obce. Nowa emigracja, zaprzątnięta dąŝeniem do poprawienia warunków bytowych, nie angaŝuje się zbyt intensywnie w Ŝycie społeczne i kulturalne Ormian polskich. Obie te grupy oczekują czegoś zupełnie innego, dzieli je bardzo wiele. Z drugiej strony oczywisty jest fakt, Ŝe problemy nowych imigrantów nie mogły pozostać obojętne osobom połączonym z nimi więzami etnicznymi. Głównie z myślą o nich utworzona została w Warszawie sobotnia szkółka ormiańska. Szkółka ormiańska Inicjatywa utworzenia szkółki ormiańskiej powstała w 2002 r. na spotkaniu KZKO. Zdawano sobie sprawę, Ŝe są wśród Ormian dzieci, które chciałyby uczyć się języka ormiańskiego, padło więc pytanie, dlaczego nie mają takiej moŝliwości. śaden problem. Spróbujmy. MoŜe się uda, moŝe się nie uda, ale trzeba spróbować. powiedział p. Paweł Korczewski, wówczas pracownik Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Nie była to pierwsza inicjatywa tego rodzaju. Na przełomie 1995 i 1996 r. działała szkoła ormiańska przy ul. Niskiej. Zajęcia odbywały się w niej dwa razy w tygodniu i trwały od 16. do 19. Niestety to trudne przedsięwzięcie załamało się po półtora roku. Pomysłodawcy projektu utworzenia sobotniej szkółki ormiańskiej, zdawali sobie sprawę z tego, jak trudne zadanie sobie postawili. Mimo to juŝ pod koniec 2002 roku rozpoczęto starania. 17 stycznia 2003 r. prezes KZKO p. Maciej Bohosiewicz zwrócił się do Biura Edukacji m. st. Warszawy z prośbą o pozwolenie na utworzenie sobotniej szkółki dla dzieci mniejszości ormiańskiej, uczących się w warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Szkół mniejszościowych jest w Polsce duŝo, najliczniejsze są niemieckie, ukraińskie i białoruskie. W przypadku Ormian problemem, który hamował czynności, mające doprowadzić do otwarcia szkoły, był fakt, Ŝe w większości nie mieli oni obywatelstwa polskiego. Teczka z prośbami do władz samorządowych, odwołaniami, listami, którą pokazuje mi p. Paweł Korczewski jest gruba. Dzięki jego ogromnemu zaangaŝowaniu udało się jednak doprowadzić sprawę do końca. Na potrzeby Międzyszkolnego Zespołu Nauki Kultury i Języka dla Mniejszości Ormiańskiej salę udostępniła Szkoła Podstawowa przy ul. Wilczej. Dzieci rozpoczęły naukę wraz z początkiem roku szkolnego 20003/2004. Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę 5 września 2003 r. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły w zajęciach uczestniczyło osiemnaścioro dzieci od drugiej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy gimnazjum i czworo przedszkolaków. Nauka odbywała się w jednej sali dla całej grupy. Problem tak duŝej róŝnicy wieku rozwiązano w roku szkolnym 2004/2005. Obecnie zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej przy ul. Karmelickiej. Dzieci, których liczba waha się od dwadzieściorga dwojga do dwadzieściorga pięciorga, uczą się w dwóch klasach: w jednaj dzieci od zerówki do trzeciej klasy szkoły podstawowej, w drugiej - od czwartej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy gimnazjum. Szkoła ma status szkoły społecznej. Jej opiekunem z ramienia KZKO jest p. Paweł Korczewski. Zajęcia odbywają się w soboty i trwają cztery godziny. Prowadzą je dyplomowane nauczycielki, Ormianki p. Anahit Yeremyan i p. Margarita Yeremyan-Woźniakowska. Wśród uczniów są zarówno dzieci małŝeństw polskoormiańskich, jak i ormiańskich, nowej emigracji. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, niezwykle ciekawe jest to, Ŝe jak podkreśla p. Korczewski, nierzadko chęć zapisania dziecka do szkółki wyraźniej przejawia strona polska i to ona przejmuje inicja- 9 10

6 tywę. Wynika to zapewne ze zrozumienia, Ŝe dwukulturowość (czy wielokulturowość) niczemu nie zagraŝa, wręcz przeciwnie rozwija, zmusza do myślenia, poszerza horyzonty, uczy tolerancji. Człowiek, mający do czynienia z elementami dwu kultur, wciąŝ konfrontuje je ze sobą, porównuje, wyciąga wnioski, a takŝe w ramach tych kultur weryfikuje siebie. Świadome uczestniczenie w kulturze, pielęgnowanie swej odrębności, a jednocześnie niezamykanie się na inne kultury zawsze było wartością, dziś jednak w epoce globalnej wioski zyskuje wymiar szczególny. ZaangaŜowanie w otwarcie szkoły świadczy równieŝ o zainteresowaniu środowiska związanego z Kołem problemami nowej emigracji. To właśnie w odniesieniu do niej realizuje się niezwykle waŝna społecznie rola, jaką odgrywa szkoła. Placówka taka była w środowisku nowych imigrantów potrzebna ze względów czysto pragmatycznych. śycie rodzinne Ormian przybyłych do Polski w latach dziewięćdziesiątych często powiela schemat: rodzice przez większość dnia pracują na bazarze, dziecko uczy się w polskiej szkole, po powrocie do domu rodzice zajmują się sprawami domowymi, posługując się językiem ormiańskim, dziecko zaś odrabia lekcje po polsku. Często dzieci rozumieją ormiański, ale nie potrafią go same uŝywać. Pojawia się niezrozumienie. Wpływa to ujemnie na kontakt w rodzinie, wyraźnie oddziela rzeczywistość dziecka i jego rodziców. Nierzadko odbija się to na kontaktach młodego człowieka z rówieśnikami, którzy dają mu do zrozumienia, Ŝe w jakiś sposób do nich nie pasuje. Wśród dzieci opozycja my oni jest często bardzo wyraźnie podkreślana. Są to problemy bardzo powaŝne zarówno dla dziecka, którego osobowość się właśnie kształtuje, jak i dla rodziców. MoŜliwość uczestniczenia w sobotnich zajęciach, wymagająca zaangaŝowania rodziców oraz samozaparcia dzieci, pomaga rozwiązać część z nich. Starsze dzieci, wcześniej wykazujące tylko bierną znajomość języka, juŝ po roku zaczynają same się nim posługiwać. Bardzo waŝna jest takŝe funkcja integracyjna. Dzieci, na co dzień rozproszone po całej Warszawie, uczęszczające do róŝnych szkół, mają okazję poznać rówieśników, którzy borykają się z problemami takimi jak one. Sprawia to, Ŝe czują się bezpieczniejsze i bardziej pewne siebie. Swoimi doświadczeniami mogą wymieniać się teŝ rodzice. W szkole miało miejsce kilka spotkań, mających na celu integrację całych rodzin. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku organizowany był opłatek. Obchodzono takŝe, szczególnie w kulturze ormiańskiej waŝne, trzynaste urodziny jednej z uczennic. 19 czerwca ubiegłego roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego pierwszego roku szkółki ormiańskiej. Dzieci pod opieką pań przygotowały dla rodziców i przyjaciół szkoły program artystyczny pt. Język ojczysty i Ojczyzna. Na tę uroczystość zaproszeni byli takŝe goście specjalni: attache kulturalny Armenii, przedstawiciele instytucji, zajmujących się mniejszościami narodowy- mi oraz pani dyrektor szkoły. Na pamiątkę wytęŝonej pracy wszystkie dzieci dostały świadectwa, na których znalazły się postaci z baśni ormiańskich. Mówiąc o szkole, p. Korczewski wyjmuje zza szafy tablicę ze zdjęciami, która wisiała w szkole jako gazetka. Na zdjęciach widać uśmiechnięte lub pogrąŝone w lekturze pierwszych ormiańskich zdań twarze dzieci. Większość z nich to dziewczynki. A to jest Wojtuś p. Paweł z uśmiechem wskazuje małego blondynka, zdecydowanie wyróŝniającego się spośród uczniów. Jego mama jest Polką, a tata Ormianinem. Do szkoły przysłała go mama. KaŜde dziecko to inna historia. Widać, Ŝe p. Paweł jest problemami dzieci Ŝywo zainteresowany. Trudno byłoby znaleźć osobę, która pozostałaby obojętna na los piętnastoletniej dziewczynki, która stała się ofiarą przepisów dotyczących imigrantów. Najpierw, jak najczęściej bywa, do Polski przyjechał ojciec dziewczynki. Kiedy zaczęło mu się lepiej powodzić i zyskał pewność, Ŝe zapewni rodzinie byt, sprowadził tu Ŝonę i córkę. Wszyscy przybyli do Polski dzięki wizie turystycznej, wydawanej na sześć miesięcy. Po upływie tego czasu nie ubiegali się o przedłuŝenie moŝliwości pobytu w Polsce. Ten stan trwał kilkanaście lat. W czasie abolicji, z jakichś powodów, po kartę stałego pobytu zgłosił się tylko ojciec. Teraz władze chcą deportować dziewczynkę, która zgodnie z prawem przebywa w kraju nielegalnie. Sytuacja jest dramatyczna. Środowisko Ormian warszawskich śledzi przebieg postępowania i solidaryzuje się z rodzina dziewczynki, ale nie moŝe jej w Ŝaden sposób pomóc. Msze w obrządku ormiańskim Historia pokazuje, Ŝe tym, co spajało naród ormiański rozproszony po świecie, od wieków był Kościół. Po zawarciu przez polskich Ormian unii z Rzymem szczególnie waŝne stało się zachowanie odmienności rytu ormiańskiego w kościele katolickim. Kształt obrządku, który sprawowany jest obecnie w Polsce jest w duŝej mierze efektem przemian, które przeszedł na Kresach. Dziś msze w obrządku ormiańskim odprawiane są w miastach, w których mniejszość jest najliczniejsza, a i tam często są nieregularne. Jest to spowodowane brakiem księŝy, znających liturgię ormiańską i przygotowanych do jej sprawowania. Obecnie w kraju jest ich trzech. Zwierzchnikiem kościoła ormiańskokatolickiego jest w Polsce prymas Józef Glemp. W 2004 r. ustanowił on księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego duszpasterzem Ormian w Polsce południowej, zaś księdza Artura Avdalyana duszpasterzem Ormian w Polsce północnej i centralnej a takŝe proboszczem parafii w Gliwicach. KsięŜa kursują między kilkoma ośrodkami kultu, w związku z czym msze ormiańskie nie są odprawiane w kaŝdą niedzielę. Jak pisałam wcześniej, w Warszawie naboŝeństwa odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca w kaplicy Res Sacra Miser. Praktykujący potomkowie starej emigracji częściej uczestniczą, więc w mszach obrządku łacińskiego

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie Numer 36 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Czerwiec 2012 Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do Biuletynu Migracyjnego chcielibyśmy przybliŝyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951)

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) 2 Zbigniew Osiński Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Lublin 2008 Wydanie pierwsze ukazało się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa UMCS

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny?

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Olimpiada WOS 2008/2009 Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Emilia Bąk, klasa III w Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie Praca wykonana pod kierownictwem Pani Anny Winnickiej [Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Sylwia Gawrońska * Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Od setek tysięcy lat rodzaj ludzki wędruje po całym świecie uciekając przed zagroŝeniami bądź

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLSKI W NIEMCZECH Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLNISCH IN DEUTSCHLAND Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte 2/2014 ISSN 2197-8565 POLSKI W NIEMCZECH Pismo

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

VII POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI. Energia Pomorzan

VII POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI. Energia Pomorzan VII POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI I B - - Energia Pomorzan zer a i a z nie orz a I B - - N S - S S N N - - dr Maciej H. Grabowski, Joanna Kluzik-Rostkowska, dr Janusz Lewandowski Uczestnicy VII Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa

Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krzysztof Dąbrowski nr albumu 186 529 Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa praca magisterska na kierunku Geografia w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo