10 LAT KATEDRY FILOLOGII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE LWOWSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 LAT KATEDRY FILOLOGII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE LWOWSKIM"

Transkrypt

1 172 A A KRAWCZUK JERZY KOWALEWSKI Katedra Filologii Polskiej Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki 10 LAT KATEDRY FILOLOGII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE LWOWSKIM Z okazji 10-lecia odby a si w dniach pa dziernika Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa J zyk polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przesz o i wspó czesno. Celem konferencji by a wymiana do wiadcze naukowych i dydaktycznych mi dzy osobami (i reprezentowanymi przez nie o rodkami) zajmuj cymi si polonistyk j zykoznawcz i literaturoznawcz oraz glottodydaktyk na Ukrainie, w innych krajach Europy Wschodniej oraz Polsce; koordynacja dzia a naukowo-dydaktycznych w zakresie bada polonistycznych oraz nauczania j zyka polskiego na Ukrainie. W trakcie konferencji dosz o do wielu spotka o charakterze dyskusyjnym, co przyczyni o si do rozwoju poszczególnych zagadnie naukowych, jak te do konsolidacji rodowiska polonistycznego. Historia polonistyki lwowskiej si ga roku 1817, kiedy to na mocy podpisanego rozporz dzenia cesarskiego podj to decyzj o powo aniu na Uniwersytecie we Lwowie pierwszej katedry polonistycznej. Jednak dopiero w styczniu 1826 roku na stanowisko profesora katedry zosta mianowany iko aj Michalewicz, by y bibliotekarz J. M. Ossoli skiego. W nast pnych latach funkcj t sprawowali kolejno: Jan Szlachtowski kustosz Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Lwowie, Antoni Ma ecki oraz Roman Pilat. We wrze niu 1903 r. powo ano Katedr Historii Literatury Polskiej, której profesorem zosta Piotr Chmielowski, a po nim Józef Kallenbach i Juliusz Kleiner. Trzeci z kolei polonistyczn katedr uczelni zosta a w roku 1926 Katedra Polskiej Literatury Porównawczej, utworzona z Katedry Literatury Porównawczej (istniej cej od 1909 roku), kierowanej przez Jana Kasprowicza. Z now jednostk zwi zany by prof. Eugeniusz Kucharski. W okresie mi dzywojennym w tych katedrach dzia ali m.in. znani poloni ci: Stanis aw empicki, Stefania Skwarczy ska, Bogdan Suchodolski, Stefan Kawyn, W adys aw Florian. Za g ówny o rodek bada polonistycznych mo na uzna Katedr J zyka i Literatury Pol- Roczniki Humanistyczne 62(2014) z. 10

2 173 skiej, któr kierowali Wilhelm Bruchnalski i Kazimierz Kolbuszewski. Podstawowym kierunkiem bada by a przede wszystkim historia literatury polskiej okresu romantyzmu (twórczo J. S owackiego A. Ma ecki, J. Kleiner, S. Skwarczy ska i A. Mickiewicza R. Pilat, J. Kallenbach, J. Kleiner, W. Bruchnalski, S. Kawyn). Efektem prac by a publikacja wielu nowych róde do historii literatury polskiej. Nale y tak e przypomnie prace z zakresu historii czasopi miennictwa galicyjskiego. W czasie okupacji sowieckiej pozostawiono jedynie katedr J. Kleinera, podczas niemieckiej okupacji Lwowa Uniwersytet by zamkni ty. Ostatnim kierownikiem Katedry Literatury Polskiej do czerwca 1946 roku by E. Kucharski. Po jego wyje dzie do Polski katedra zosta a zlikwidowana. Po II wojnie wiatowej polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim istnia a przy Katedrze Filologii S owia skiej. W latach sie- demdziesi tych- -dziewi dziesi tych wieku prac tam e podj a nowa generacja specjalistów ró nych dziedzin filologii polskiej i s owia skiej. Zainteresowania naukowe skupia y si wówczas g ównie wokó problemów terminologii polskiej oraz semantycznych aspektów frazeologii. Jak wspomniano na wst pie, w kwietniu 2004 roku utworzono samodzieln Katedr Filologii Polskiej. Jej kadr stanowi o na pocz tku dziewi ciu polonistów i slawistów z katedry slawistycznej, a w nast pnych latach do czali m odsi wychowankowie polonistyki lwowskiej i lektorzy z Polski. Mo na zauwa y trzy podstawowe nurty zainteresowa badawczych: j zykoznawcze, glottodydaktyczne i literaturoznawcze. Badania j zykoznawcze s rozwijane w dwóch g ównych kierunkach: frazeologia polska (z mo liwym uwzgl dnianiem odpowiednich warstw frazeologii ukrai skiej A. Krawczuk, J. Sahata, O. ozynska, J. Stefanyszyn (Dilna), Ch. Niko ajczuk, B. Andruniw). Wspó czesne badania nad frazeologi maj wyra ne ukierunkowanie funkcjonalne i oparte s na bardzo du ych zasobach korpusowych. Badana jest tak e dzisiejsza sytuacja polszczyzny na Ukrainie (J. Kowalewski, A. Krawczuk), w tym tzw. polszczyzny po udniowokresowej: aspekty pragmalingwistyczne (A. Krawczuk), odmiana m odzie owa j zyka (. Korol, M. Zelinska), zagadnienia sk adni w tekstach gazet polskoj zycznych, ukazuj cych si na Ukrainie (O. Ohori ko). Rozwija si tak e praktyczna leksykografia, owocuj c powstaniem s owników (. Bi e ka-swystowycz, W. Chimiak). Wszyscy pracownicy Katedry ucz j zyka polskiego jako obcego (jpjo) tak e studentów innych kierunków. Zajmuj si praktyczn stron zagadnie glottodydaktycznych. Wi kszo z nich swoje do wiadczenia poddaje refleksji

3 174 teoretycznej i tak np. problemy zwi zane z nauczaniem polszczyzny osób z pierwszym j zykiem ukrai skim syntetyzuje w swoich artyku ach A. Krawczuk. J. Kowalewski (lektor j zyka polskiego) rozwija ide programu kulturowego w nauczaniu j zyka polskiego poza Polsk, dostosowuj c realizuj c go metod kulturow do potrzeb i specyfiki polonistycznego kszta cenia j zykowego na Ukrainie. O. Ohori ko analizuje zagadnienia sk adniowe w nauczaniu Ukrai ców j zyka polskiego, I. Bundza osobliwo ci nauczania polskiej gramatyki, zwi zane z realizacj w polszczy nie w porównaniu z j zykiem ukrai skim gramatycznej kategorii liczby. Nauczanie frazeologii jest przedmiotem prac J. Stefanyszyn (Dilnej), J. Sahatej, Ch. Niko ajczuk. Powstaj podr czniki w tym pierwszy podr cznik mi dzykulturowy Jestem st d (Krawczuk, Kowalewski 2013). Literaturoznawcze badania skupiaj si g ównie wokó literatury polskiej i s owia skiej XX w., a tak e teorii literatury, i dotycz : polskiej poezji mi dzywojennej i powojennej, z jej kontekstami s owia skimi i europejskimi, antropologii literatury, problemów podmiotu literackiego oraz jego transformacji, komunikatywnych aspektów tekstu literackiego (milczenie, przemilczenie, negatywno ) (O. S ywynski); twórczo ci T. Nowaka w kontek cie neomitologizmu literatury XX w., dialogu polsko-ukrai skiego w literaturze wczesnego modernizmu i dwudziestolecia mi dzywojennego, twórczo ci pisarek ukrai skich i polskich w kontek cie poszukiwania w asnej to samo ci, to samo ci narodowej oraz definiowania kobieco ci (I. Frys); tematyki genderowej w kulturze i literaturze polskiej oraz s owia skiej (literatura i krytyka feministyczna, zjawisko écriture feminine, zagadnienia postaci kobiety (zarówno autorki, jak i postaci fikcyjnej) w literaturze (Ch. Stelmach); spu cizny poetyckiej W. Szymborskiej w aspekcie nawi zania jej twórczo ci do tradycji kultury (N. Pe ech). Zarówno literaturoznawcy, jak i j zykoznawcy Katedry Filologii Polskiej bardzo aktywnie zajmuj si praktyk translatologiczn tekstów naukowych i literackich. O. S ywynskyj uznany poeta i t umacz zajmuje si tak e teori przek adu, m.in. zagadnieniami kanonu przek adowego, nieprzek adalno ci, mechanizmów recepcji t umaczenia w kulturze docelowej. W obecnej sytuacji na Ukrainie, kiedy j zyk polski jest tu postrzegany jako bardzo atrakcyjny j zyk obcy, polonistyka we Lwowie jest jednym z wa nych centrów kszta cenia nauczycieli j zyka polskiego i t umaczy. Na filologi polsk przyjmuje si corocznie ju oko o 40 studentów, od 2010 roku funkcjonuj tak e studia zaoczne. W czasie ich trwania studenci polonistyki lwowskiej zdobywaj równolegle specjalno filologia ukrai ska, któr maj

4 175 wpisan na dyplomie obok specjalno ci filologia polska. Przez cztery lata trwaj studia licencjackie i przez jeden rok magisterskie (w najbli szym czasie planowane jest zwi kszenie czasu trwania studiów magisterskich do dwóch lat). Studenci pierwszego roku polonistyki lwowskiej zaczynaj najcz ciej nauk jpjo od zera, zg biaj c nast pnie wiedz o j zyku i literaturze, tak e o polskiej historii i kulturze. Polonistyka lwowska wspó pracuje z wieloma o rodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi w Polsce. W latach odby a si pierwsza na Ukrainie edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i J zyka Polskiego jako Obcego, zorganizowana wspólnie ze Szko J zyka i Kultury Polskiej U. Wspólnie z t szko oraz ze Szko J zyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr zorganizowano w kwietniu 2009 r. mi dzynarodow konferencj po wi con problemom certyfikacji j zyka polskiego i ukrai skiego wed ug standardów europejskich. W 2011 roku we wspó pracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Wydzia u Polonistyki UW zorganizowano we Lwowie konferencj naukow po wi con problemom modernizmu polskiego i ukrai skiego. Wcze niej odby y si konferencje mi dzynarodowe, zorganizowane we wspó pracy z polskimi uniwersytetami i o rodkami naukowymi: konferencja po wi cona Wincentemu Polowi (maj 2007, UMCS, Lubelski Oddzia Towarzystwa im. Adama Mickiewicza i inne o rodki), sympozjum Mickiewicz we Lwowie (czerwiec 2006, UW, Warszawski Oddzia Towarzystwa im. A. Mickiewicza). Naukowcy Katedry Filologii Polskiej stale bior aktywny udzia w kongresach i konferencjach mi dzynarodowych, organizowanych w Polsce. Prowadz wyk ady go cinne na uniwersytetach polskich dotycz ce metodyki nauczania Ukrai ców j zyka polskiego i innych zagadnie j zykoznawczych i literaturoznawczych. Studenci lwowskiej polonistyki odbywaj co roku dwutygodniowe praktyki j zykowe na Uwr i UZ, tak e studia semestralne na UW, uczestnicz w kursach letnich j zyka polskiego oferowanych przez uniwersyteckie szko y j zyka polskiego dla cudzoziemców. Wiele osób studiuj cych polonistyk na Uniwersytecie Lwowskim zdoby o certyfikaty znajomo ci jpjo na poziomie B2 i C2. Od 2012 roku Katedra jest organizatorem egzaminów certyfikatowych z jpjo we Lwowie. Katedra stale dzia a na rzecz rodowisk polskich na Ukrainie, wspó pracuj c m.in. z polskimi szko ami, szko ami sobotnimi, polskimi organizacjami, stowarzyszeniami i konsulatami. Pracownicy katedry przygotowuj testy do konkursów, olimpiad, zasiadaj w jury konkursów, organizuj warsztaty dla nauczycieli. Dla potrzeb edukacji szkolnej przygotowywane s podr czniki oraz poradniki metodyczne.

5 176 Obok tych wymiernych faktów warto doceni doskona atmosfer panuj c w zespole Katedry, nastawion na wspó prac i wzajemn pomoc. Problemem lwowskiej polonistyki jest tak jak w przypadku innych polonistyk zagranicznych brak mo liwo ci uczestnictwa w polskich projektach naukowych. Wydaje si to niesprawiedliwe, a my lenie warto ciuj ce polonistyki ze wzgl du na po o enie geograficzne jest my leniem ju bardzo anachronicznym. Mimo tak krótkiego okresu samodzielnego istnienia Katedra Filologii Polskiej NUL im. Iwana Franki w wielu dziedzinach mo e z powodzeniem uzupe nia dorobek polonistyk krajowych, jest ona obecnie jedn z najdynamiczniej rozwijaj cych si polonistyk zagranicznych i zajmuje przoduj c pozycj w ród polonistyk na Ukrainie. WIOLA PRÓCHNIAK Szko a J zyka i Kultury Polskiej KUL J ZYK POLSKI W CHICAGO RODZIMY? DRUGI? OBCY? STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE NAUCZANIA J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO Z ELEMENTAMI NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ KUL Jak w ka dym kraju równie w Polsce zinstytucjonalizowane nauczanie j zyka ojczystego ze zrozumia ych wzgl dów nale y do priorytetowych elementów kszta cenia szkolnego. Potrzeba nauczania j zyka polskiego dotyczy jednak nie tylko polskich szkó. Oprócz cudzoziemców na ró ne sposoby zwi zanych z Polsk i polsko ci tak e osoby polskiego pochodzenia (dzieci, m odzie i coraz cz ciej równie doro li) wykazuj potrzeb rozwijania, doskonalenia, a niekiedy poznawania od podstaw j zyka swoich przodków. Roczniki Humanistyczne 62(2014) z. 10

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo