KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęsliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia utraty pracy albo czasowej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Kredytobiorców posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA, zwanych dalej OWU, mających zastosowanie do Umowy ubezpieczenia utraty pracy dla kredytobiorców kredytów Aurum/ Platinium udzielonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Nr CAUG/009/09/BWZB, zwanej dalej Umową Ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwanym dalej Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorcom. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 Terminom użytym w niniejszych OWU nadano następujące znaczenia: 1) Aneks - aneks do umowy Kredytu, zawarty pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą lub Kredytobiorcami, na podstawie którego może nastąpić zmiana waluty, okresu kredytowania, skutkiem czego Pierwotny Harmonogram Spłat może być aktualizowany; 2) Bank - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PKO BP SA, Ubezpieczający); 3) Bezrobotny - osoba fizyczna, która uzyskuje status bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U j.t.); 4) Choroba Psychiczna - choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99); 5) Czasowa Niezdolność do Pracy - trwająca nieprzerwanie nie krócej niż 30 dni niemożność wykonywania pracy w ramach prowadzonej Działalności Gospodarczej (indywidualnie lub w formie spółki osobowej); Czasowa Niezdolność do Pracy musi być potwierdzona: a) zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA - w przypadku Ubezpieczonych, za których opłacane są składki na ubezpieczenie chorobowe lub, b) innym niż wskazane pod lit. a) powyżej, wydanym zaświadczeniem lekarskim - w przypadku Ubezpieczonych, za których nie są opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe; Czasowa Niezdolność do Pracy w ww. okresie musi wynikać wyłącznie z jednej i tej samej jednostki chorobowej; 6) Data Utraty Pracy - dzień następny po upływie 30 dni liczonych od daty uzyskania statusu Bezrobotnego na skutek wygaśnięcia Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę; 7) Data Wystąpienia Czasowej Niezdolności do Pracy - dzień następny po upływie 30 dni liczonych od pierwszego dnia Czasowej Niezdolności do Pracy; 8) Deklaracja Przystąpienia - pisemny wniosek Kredytobiorcy, zawierający oświadczenie woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w charakterze Ubezpieczonego; 9) Działalność Gospodarcza - działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 t.j. z późn. zm.), prowadzona indywidualnie lub w formie spółki osobowej; nie jest Działalnością Gospodarczą w rozumieniu niniejszych OWU Działalność Rolnicza; 10) Działalność Rolnicza - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, działalność agroturystyczna, polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, a także działalność obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego; 11) Kredyt - kredyt Aurum/Platinium udzielany przez Ubezpieczającego w ramach umowy Kredytu określającej wysokość oraz warunki spłaty Kredytu, zawartej przez Ubezpieczonego na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy, z możliwością spłaty zobowiązań finansowych: a) ratalnie (miesięcznie lub kwartalnie), b) jednorazowo na koniec okresu kredytowania, c) jednorazowo na koniec okresu kredytowania oraz odsetek ratalnie (miesięcznie lub kwartalnie); 12) Kredytobiorca - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę Kredytu; OS/OW162/1410 1

2 13) NBP - Narodowy Bank Polski; 14) Nieszczęśliwy Wypadek - zaistniałe w Okresie Odpowiedzialności zdarzenie nagłe, wywołane działającą nagle i niezależnie od woli Ubezpieczonego przyczyną zewnętrzną, z wyłączeniem działania czynników biologicznych (drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów), będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną Trwałego Inwalidztwa, pod warunkiem, że Trwałe Inwalidztwo nastąpiło w ciągu 180 dni od daty zaistnienia Nieszczęśliwego Wypadku; 15) Okres Odpowiedzialności - okres, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu, rozpoczynający się w dniu określonym w 4 ust. 1 OWU; 16) Pierwotny Harmonogram Spłat - harmonogram określający terminy i wysokość wszystkich rat oraz Sald Zadłużenia po spłacie każdej raty, uwzględniający wypłatę Kredytu w transzach, wyszczególnione w umowie Kredytu; Pierwotny Harmonogram Spłat stanowi integralną część umowy Kredytu w dniu jej zawarcia; 17) Pozostawanie przez Ubezpieczonego pod Wpływem Alkoholu - stan po spożyciu przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości, która powoduje, że zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 wzwyż albo stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1mg/ dm 3 wzwyż; 18) Suma Ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 19) Saldo Zadłużenia - w przypadku: a) Kredytów ze spłatą ratalną - kwota, jaka pozostała Kredytobiorcy do spłacenia zgodnie z Pierwotnym Harmonogramem Spłat, b) w przypadku Kredytów ze spłatą jednorazową na koniec okresu kredytowania lub Kredytów ze spłatą jednorazową na koniec okresu kredytowania oraz odsetek ratalnie (miesięcznie lub kwartalnie) - kwota Kredytu; jeśli doszło do zawarcia Aneksu Saldo Zadłużenia stanowi kwota, jaka pozostała Kredytobiorcy do spłacenia zgodnie z harmonogramem spłat określonym tym Aneksem; przypadku Kredytów udzielonych lub denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych Saldo Zadłużenia przeliczane jest na PLN, po średnim kursie NBP dla danej waluty; 20) Składka Ubezpieczeniowa - kwota, do której wpłacania na wskazany w Umowie Ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczyciela, w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia, zobowiązany jest Ubezpieczający; 21) Stan Nietrzeźwości - stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 22) Stosunek Pracy - Stosunek Pracy na Czas Nieokreślony lub Stosunek Pracy na Czas Określony; 23) Stosunek Pracy na Czas Nieokreślony - Umowa o Pracę zawarta na podstawie przepisów polskiego Kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których nie jest określony termin ich rozwiązania; 24) Stosunek Pracy na Czas Określony - Umowa o Pracę zawarta na podstawie przepisów polskiego kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których jest określony termin ich rozwiązania; 25) Stosunek Służbowy - stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, uregulowane przepisami prawa polskiego; 26) Świadczenie - kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia z tytułu zajścia w Okresie Odpowiedzialności Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 27) Trwałe Inwalidztwo - powstała na skutek Nieszczęśliwego Wypadku: a) całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała utrata władzy nad kończyną górną (w stawie barkowym, powyżej stawu łokciowego, poniżej stawu łokciowego, poniżej nadgarstka), kończyną dolną (powyżej środkowej części uda, poniżej środkowej części uda, poniżej stawu kolanowego, poniżej środkowej części podudzia, stopą, stopą z wyłączeniem pięty), b) całkowita fizyczna utrata kciuka, palca wskazującego innego palca u ręki, palucha lub innego palca u stopy, c) całkowita utrata: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, słuchu w obu uszach, słuchu w jednym uchu lub węchu; Trwałe Inwalidztwo stwierdza się na podstawie dokumentacji lekarskiej, zaś za dzień wystąpienia Trwałego Inwalidztwa przyjmuje się datę zajścia Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną Trwałego Inwalidztwa; 28) Ubezpieczający - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PKO BP SA), który zawarł Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; 29) Ubezpieczony - Kredytobiorca, któremu Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w Okresie Odpowiedzialności; 30) Udział Procentowy - udział ustalany w momencie przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia dla każdego Kredytobiorcy objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w związku z jedną umową Kredytu i jest równy: a) 100%, gdy do Umowy Ubezpieczenia przystępuje jeden Ubezpieczony w ramach jednej umowy Kredytu, b) 50%, gdy do Umowy Ubezpieczenia przystępuje dwóch Ubezpieczonych w ramach jednej umowy Kredytu; 31) Umowa o Pracę - umowa o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 t.j. z późn. zm.) lub kontrakt menedżerski uregulowany przepisami prawa polskiego; 32) Umowa Ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia utraty pracy dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych AURUM/PLATINIUM udzielonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Nr CAUG/009/09/BWZB, zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 33) Uprawniony - Ubezpieczający, Ubezpieczony lub inna osoba upoważniona do otrzymania Świadczenia; 34) Utrata Pracy - zdarzenie polegające na: a) utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę zawartych z Ubezpieczonym lub wygaśnięcia Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę na skutek śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną; b) uzyskaniu statusu Bezrobotnego w wyniku rozwiązania Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę i utrzymywaniu tego statusu przez okres minimum 30 dni, przy czym warunki określone pod lit. a)-b) muszą zostać spełnione łącznie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonych w 6; 35) Wiek - liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego, w dniu, w którym wiek jest liczony; 36) Zdarzenie Ubezpieczeniowe - odpowiednio: Utrata Pracy przez Ubezpieczonego albo Czasowa Niezdolność do Pracy Ubezpieczonego albo Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego. 2 OS/OW162/1410

3 Infolinia * * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu na wypadek Utraty Pracy - następstwa Utraty Pracy powodujące pogorszenie sytuacji finansowej Ubezpieczonego, 2) w ubezpieczeniu Czasowej Niezdolności do Pracy - następstwa Czasowej Niezdolności do Pracy powodujące pogorszenie sytuacji finansowej Ubezpieczonego, 3) w ubezpieczeniu następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku doznanego przez Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło ono w okresie do 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku. 2. Ubezpieczyciel spełni Świadczenie, w zależności od częstotliwości spłaty zobowiązań, Wieku Ubezpieczonego oraz od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w 12-16, w przypadku wystąpienia następujących Zdarzeń Ubezpieczeniowych: 1) Utraty Pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do Kredytobiorców: a) którzy zawarli umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie oraz b) nie posiadają ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego oraz c) są w Wieku do 65 lat w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz byli zatrudnieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę zawartych na czas nieokreślony lub określony uregulowanych przepisami prawa polskiego, 2) Czasowej Niezdolności do Pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do Kredytobiorców: a) którzy zawarli umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie oraz b) nie posiadają ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego oraz c) są w Wieku do 65 lat w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz prowadzili Działalność Gospodarczą, 3) Trwałego Inwalidztwa - w odniesieniu do Kredytobiorców: a) którzy zawarli umowę Kredytu z jednorazową spłatą zobowiązań finansowych na koniec okresu kredytowania lub z jednorazową spłatą zobowiązań finansowych oraz odsetek ratalnie, albo b) którzy zawarli umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie oraz jednocześnie: - w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nie spełniają kryteriów objęcia ochroną z tytułu Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy, wskazanych w pkt 1-2, albo - mimo spełniania kryteriów objęcia ubezpieczeniem na wypadek Utraty Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego nie może uzyskać statusu Bezrobotnego Okres Odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem wypłaty kwoty Kredytu, nie wcześniej jednak niż z dniem następującym po dniu podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Przystąpienia. 2. Okres Odpowiedzialności wobec danego Ubezpieczonego kończy się: 1) w dniu zgonu Ubezpieczonego, 2) z datą zapadalności (spłaty) Kredytu, określoną w Pierwotnym Harmonogramem Spłat lub Aneksie, nie później niż z końcem maksymalnego 120-miesięcznego okresu trwania umowy Kredytu, 3) z dniem najbliższego terminu spłaty, określonym w Pierwotnym Harmonogramie Spłat albo Aneksie, przypadającym po dniu, w którym została rozwiązana (w tym także wypowiedziana przez Ubezpieczającego) Umowa Kredytu, nie później niż z końcem maksymalnego 120-miesięcznego okresu trwania umowy Kredytu, 4) z dniem najbliższego terminu spłaty, określonym w Pierwotnym Harmonogramie Spłat albo Aneksie, przypadającym po dniu, w którym Saldo Zadłużenia Kredytu zostało spłacone, przed terminem spłaty Kredytu określonym w Pierwotnym Harmonogramie Spłat lub Aneksie, 5) z dniem najbliższego terminu spłaty, określonym w Pierwotnym Harmonogramie Spłat albo Aneksie, przypadającym po dniu, w którym Ubezpieczony złożył u Ubezpieczającego oświadczenie o wystąpieniu z Umowy Ubezpieczenia, w przypadkach wskazanych w 5 ust. 1 OWU, 6) z upływem dodatkowego okresu wyznaczonego Ubezpieczającemu przez Ubezpieczyciela, w wezwaniu do zapłaty Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zaprzestania opłacania przez Ubezpieczającego Składki Ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego, 7) w przypadku usunięcia danego Ubezpieczonego przez Ubezpieczającego z grupy Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia, zgodnie w sytuacji wskazanej w ust. 11 w Deklaracji Przystąpienia, - w dacie wskazanej w skierowanym do Ubezpieczyciela wniosku Ubezpieczającego o usunięcie Ubezpieczonego z grupy Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia; 8) z dniem, w którym Ubezpieczony ukończył 70. rok życia, 9) z tytułu Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy w zależności od tego, które ze zdarzeń, wymienionych pod lit. a)-c), wystąpi jako pierwsze: a) z dniem wypłaty Sumy Ubezpieczenia z tytułu Utraty Pracy oraz Czasowej Niezdolności do Pracy, o której mowa w 12 ust. 1, b) z dniem wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, c) z dniem, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia, 10) z tytułu Trwałego Inwalidztwa - w dniu wypłaty Świadczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa ustalonego w oparciu o wskazanie procentowe lub sumę wskazań procentowych równą 100% (zgodnie z 15 ust. 3-5). OS/OW162/1410 3

4 5 1. W trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo wystąpić z Umowy Ubezpieczenia - za datę wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia przyjmuje się najbliższy dzień spłaty, określony w Pierwotnym Harmonogramie Spłat albo Aneksie, przypadający bezpośrednio po dniu, w którym Ubezpieczony złożył u Ubezpieczającego oświadczenie o wystąpieniu z Umowy Ubezpieczenia. 2. Odstąpienie przez Kredytobiorcę od umowy Kredytu, w terminie wskazanym w umowie Kredytu, skutkuje jednoczesną rezygnacją z ubezpieczenia (wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia). W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym uznaje się, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a Składka Ubezpieczeniowa zostaje zwrócona Ubezpieczającemu w pełnej wysokości. ROZDZIAŁ 5 WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 1. W przypadku Utraty Pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) Utrata Pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) Utrata Pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę na wniosek Ubezpieczonego, 3) Utrata Pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji kiedy Stosunek Pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron na podstawie art pkt 1 Kodeksu pracy w związku z art. 1 lub art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.); 4) Utrata Pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy na podstawie wypowiedzenia tychże warunków w trybie art. 42 kodeksu pracy, 5) Utrata Pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, 6) Utrata Pracy nastąpiła w wyniku zakończenia Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę łączących pracodawcę z Ubezpieczonym z powodu wygaśnięcia Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę, zawartych na czas określony, 7) doszło do drugiej i każdej następnej Utraty Pracy, jeżeli nastąpiła ona na skutek rozwiązania Stosunku Pracy, Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę łączących z tym samym pracodawcą, pod warunkiem, iż Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu pierwszej Utraty Pracy u tego pracodawcy, 8) doszło do drugiej i każdej następnej Utraty Pracy, pod warunkiem, iż nie upłynął termin 60 dni od nawiązania kolejnego Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy lub Trwałego Inwalidztwa, jeżeli Zdarzenie Ubezpieczeniowe nastąpi bezpośrednio w wyniku: 1) udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 196) lub pobytu organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m. in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard; 2) udziału Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich; 3) udziału Ubezpieczonego w przestępstwie z winy umyślnej lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej; 4) działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych bądź czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu; 5) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych; 6) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie; 7) Pozostawania przez Ubezpieczonego pod Wpływem Alkoholu, pozostawania przez Ubezpieczonego w Stanie Nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; 8) uszkodzeń trzustki lub wątroby Ubezpieczonego spowodowanych spożywaniem alkoholu przez Ubezpieczonego; 9) poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób (nie dotyczy przypadków udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach tj. gdy czynności o charakterze medycznym wykonywane zostały poza kontrolą lekarską lub uprawnionych osób w celu ratowania życia lub zdrowia bezpośrednio w związku z nagłym wypadkiem będącym przyczyną 4 OS/OW162/1410

5 Infolinia * * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora zdarzenia ubezpieczeniowego lub wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego); 10) umyślnego samookaleczenia ciała, samobójstwa lub próby samobójczej Ubezpieczonego; 11) choroby AIDS Ubezpieczonego lub zarażenia Ubezpieczonego HIV bądź pochodnymi; 12) Choroby Psychicznej Ubezpieczonego, lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych bądź choroby układu nerwowego rozpoznanych lub leczonych u Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, 13) chorób leczonych, zdiagnozowanych lub których objawy występowały bądź obrażeń ciała doznanych w okresie 12 miesięcy przed datą objęcia Ubezpieczonego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; za objawy choroby uważa się takie objawy, których występowanie potwierdzono w procesie rozpatrywania roszczenia na podstawie dokumentacji medycznej, i które, zgodnie z wiedzą medyczną, są charakterystyczne dla danego rodzaju choroby; 14) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez uprawnień; 15) uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi (bez względu na to, przez kogo były wykonywane). 2. Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa, jeżeli było ono spowodowane: 1) chorobą, w tym występującą nagle, tj. zawałem serca, udarem mózgu, krwotokiem śródmózgowym, 2) czynnikami chorobotwórczymi pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego (zakażenia) oraz pasożytniczego (zarażenia, choroby inwazyjne - pasożytnicze), z tym że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, jeżeli zakażenie Ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym nastąpiło w wyniku ran odniesionych wskutek Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną Trwałego Inwalidztwa. 3. W ubezpieczeniu Czasowej Niezdolności do Pracy Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części Świadczenia w przypadku stwierdzenia, że w czasie niezdolności do pracy Ubezpieczony wykonywał pracę zawodową. ROZDZIAŁ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI 8 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1) doręczenia obowiązujących OWU przed podpisaniem Deklaracji Przystąpienia Kredytobiorcom, którzy przystępują do Umowy Ubezpieczenia; 2) przechowywania oryginału Deklaracji Przystąpienia złożonej przez Ubezpieczonego zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej; 3) opłacania Składki Ubezpieczeniowej za wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczony ma prawo do: 1) wystąpienia z Umowy Ubezpieczenia w każdym czasie, o czym informuje Ubezpieczającego, 2) żądania, by Ubezpieczyciel udzielił informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego, 3) wskazania Uposażonego. 3. Strony Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczony są zobowiązane zgłaszać sobie nawzajem zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych - w zakresie Ubezpieczonego powinność powyższa dotyczy danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia. ROZDZIAŁ 7 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA 9 1. Do Umowy Ubezpieczenia ma prawo przystąpić Kredytobiorca, który ukończył 18. rok życia i jednocześnie w dacie zakończenia spłaty Kredytu określonej w Pierwotnym Harmonogramie Spłat nie będzie miał ukończonego 70. roku życia. 2. Kredytobiorca może przystąpić do Umowy Ubezpieczenia wyłącznie w dniu zawarcia umowy Kredytu. 3. Do Umowy Ubezpieczenia z tytułu zawarcia jednej umowy Kredytu może przystąpić maksymalnie 2 Kredytobiorców. 4. Kredytobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia z tytułu każdej zawartej umowy Kredytu, pod warunkiem, że suma kwot Kredytów z tytułu dotychczasowych umów Kredytowych oraz kolejnej (nowo zawieranej) umowy Kredytu nie przekracza zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Do wyliczenia wartości Kredytu w złotych polskich stosuje się wartość kwoty Kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej oraz kurs kupna waluty obcej ogłoszony przez NBP w dniu podpisania umowy Kredytu. 5. Jeżeli stroną umowy Kredytu jest dwóch Kredytobiorców spełniających kryteria objęcia ubezpieczeniem, obaj Kredytobiorcy mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową, przy czym jeżeli choćby jeden z Kredytobiorców spełniających kryteria objęcia ubezpieczeniem nie wyraził woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w charakterze Ubezpieczonego, żaden z nich nie jest obejmowany ochroną ubezpieczeniową Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Utraty Pracy obejmowany jest Kredytobiorca, który zawarł umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie wobec Ubezpieczającego oraz: 1) w dniu podpisania Deklaracji Przystąpienia pozostaje w Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowym lub jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę i jednocześnie nie pozostaje w okresie wypowiedzenia Stosunku Pracy lub spółdzielczej umowy o pracę, bądź nie nastąpiło pisemne odwołanie Kredytobiorcy zatrudnionego na podstawie Stosunku Służbowego, 2) w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie był zarejestrowany jako Bezrobotny, 3) nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego, 4) nie ukończył 65. roku życia. 2. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy obejmowany jest Kredytobiorca, który zawarł umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie wobec Ubezpieczającego oraz w dniu podpisania Deklaracji Przystąpienia: OS/OW162/1410 5

6 1) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, i 2) nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego, 3) przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nieprzerwanie prowadzi Działalność Gospodarczą, i nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie Działalności Gospodarczej lub wniosek o upadłość, 4) nie ukończył 65. roku życia. 3. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Trwałego Inwalidztwa obejmowany jest Kredytobiorca, który: 1) zawarł umowę Kredytu z jednorazową spłatą zobowiązań finansowych na koniec okresu kredytowania oraz jednorazową spłatą zobowiązań na koniec okresu kredytowania i odsetek ratalnie, albo 2) zawarł umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie wobec Ubezpieczającego oraz jednocześnie w dniu podpisania Deklaracji Przystąpienia spełnia chociażby jedno z poniższych kryteriów: a) jest niezdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego, b) ma ustalone prawo do emerytury, c) jest w Wieku powyżej 65 lat, d) jest zatrudniony na podstawie Stosunku Pracy zawartego na czas nieokreślony lub określony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ten Stosunek Pracy nie jest uregulowany przepisami prawa polskiego, e) prowadzi Działalność Gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub działalność gospodarczą nieuregulowaną przepisami prawa polskiego, f) uzyskuje dochody wyłącznie z innych źródeł niż te, wskazane w 3 ust. 2 pkt 1 lit. c) oraz 3 ust. 2 pkt 2 lit. c), w tym ze źródeł wskazanych poniżej: - umowa o dzieło, - umowa zlecenie, - umowa agencyjna, - kontrakt żołnierski lub marynarski, g) prowadzi Działalność Rolniczą, h) mimo spełniania kryteriów objęcia ubezpieczeniem na wypadek Utraty Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego nie może uzyskać statusu Bezrobotnego. 4. Ubezpieczony, który w okresie trwania umowy Kredytu spełnił którąkolwiek z przesłanek do objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu Trwałego Inwalidztwa, wymienioną w ust. 3, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie z tytułu Trwałego Inwalidztwa, począwszy od dnia spełnienia tej przesłanki. Z dniem poprzedzającym dzień objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową z tytułu Trwałego Inwalidztwa, kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy. 5. Zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie zajścia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy powoduje, że przez kolejne 60 dni od dnia takiej zmiany statusu zatrudnienia udzielana jest wyłącznie ochrona na wypadek Trwałego Inwalidztwa. Po tym okresie przysługuje wyłącznie ochrona ubezpieczeniowa na wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności Do Pracy. Do okresu 60 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie Umowy o Pracę lub Stosunku Służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 6. Ubezpieczeni, prowadzący Działalność Gospodarczą, którzy nie spełnili przesłanki określonej w ust. 2 pkt 3 związanej z okresem prowadzenia tej Działalności Gospodarczej, przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej nie są obejmowani ubezpieczeniem na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy. 7. W danej chwili Ubezpieczony (będący Kredytobiorcą, który zawarł umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie) objęty jest ubezpieczeniem wyłącznie z tytułu wystąpienia jednego ze Zdarzeń Ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1-3, niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych OWU. 8. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy Kredytu z jednorazową spłatą kredytu na koniec okresu kredytowania lub jednorazową spłatą kredytu na koniec okresu kredytowania oraz odsetek ratalnie, nie są objęci ochroną ubezpieczeniową na wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy. 9. Po dniu nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego (tj. w szczególności po dniu osiągnięcia wieku emerytalnego) ochrona ubezpieczeniowa (w odniesieniu do Kredytobiorcy, który zawarł umowę Kredytu ze spłatą zobowiązań finansowych ratalnie) udzielana jest wyłącznie na wypadek Trwałego Inwalidztwa, niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, co zostało uwzględnione w kalkulacji Składki Ubezpieczeniowej. ROZDZIAŁ 8 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składka Ubezpieczeniowa ustalana jest jako składka ratalna należna za wszystkich Ubezpieczonych, opłacana z częstotliwością miesięczną. 2. Sposób obliczania i opłacania Składki Ubezpieczeniowej oraz termin jej opłacania określa Umowa Ubezpieczenia. 3. Taryfa Składki Ubezpieczeniowej uzależniona jest od aktualnego zakresu ubezpieczenia. Taryfa Składki Ubezpieczeniowej uzależniona jest również od struktury grupy Ubezpieczonych oraz liczby i rodzaju zgłaszanych zdarzeń ubezpieczeniowych z tytułu zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 4. W przypadku zawarcia Aneksu skutkującego wydłużeniem okresu kredytowania, analogicznemu wydłużeniu ulega okres ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczający obowiązany jest do opłacenia Składki Ubezpieczeniowej za okres, o jaki wydłużono ochronę ubezpieczeniową. ROZDZIAŁ 9 SUMA UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W przypadku ubezpieczenia spłaty Kredytu na wypadek Utraty Pracy oraz Czasowej niezdolności do pracy, Sumę Ubezpieczenia na wszystkie Zdarzenia Ubezpieczeniowe powstałe w Okresie 6 OS/OW162/1410

7 Infolinia * * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Odpowiedzialności stanowi maksymalnie równowartość, w zależności od częstotliwości spłaty zobowiązań, 12 miesięcznych lub 4 kwartalnych rat wynikających z Pierwotnego Harmonogramu Spłat, z uwzględnieniem postanowień 16, lecz nie więcej niż kwota udzielonego Kredytu i nie więcej niż zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Suma Ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wyznaczona łącznie dla obu wymienionych w zdaniu poprzedzającym Zdarzeń Ubezpieczeniowych (tj. dla Utraty Pracy oraz Czasowej Niezdolności do Pracy). 2. W przypadku ubezpieczenia na wypadek Trwałego Inwalidztwa Sumę Ubezpieczenia stanowi Saldo Zadłużenia, z uwzględnieniem postanowień Każda z Sum Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, w zakresie ryzyka (lub ryzyk), do którego (lub do których) się odnosi, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu udzielanej w związku z daną umową Kredytu ochrony ubezpieczeniowej, zarówno w odniesieniu do jednego jak i do wszystkich Zdarzeń Ubezpieczeniowych, jakie wystąpią w trakcie trwania tej ochrony ubezpieczeniowej i Świadczeń należnych z tytułu tych Zdarzeń Ubezpieczeniowych, niezależnie od liczby Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w związku z daną umową Kredytu Świadczenie z tytułu Utraty Pracy wypłacane jest miesięcznie lub kwartalnie w wysokości odpowiadającej kwocie iloczynu Udziału Procentowego oraz każdej kolejnej miesięcznej lub kwartalnej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z Pierwotnego Harmonogramu Spłat, z uwzględnieniem postanowień 16, w terminach wymaganej ich płatności przypadających do zapłaty od Daty Utraty Pracy, z zastrzeżeniem ust Jeśli doszło do zawarcia Aneksu, wysokość świadczeń miesięcznych ustalana jest w oparciu o Aneks obowiązujący w dacie rozwiązania Stosunku Pracy lub Stosunku Służbowego lub spółdzielczej umowy o pracę skutkującego wystąpieniem Utraty Pracy. 2. Maksymalna wysokość jednej raty Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi zł (słownie trzy tysiące złotych) dla Świadczenia miesięcznego oraz zł (słownie dziewięć tysięcy złotych) dla Świadczenia kwartalnego. 3. W przypadku drugiej i każdej następnej Utraty Pracy wypłata Świadczenia miesięcznego lub kwartalnego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat Kredytu przypadających po Dacie Utraty Pracy. 4. Świadczenie przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) ukończył 65 lat, 2) nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) został zatrudniony u nowego pracodawcy bądź przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy, 4) utracił status Bezrobotnego, co zostało uwzględnione w kalkulacji Składki Ubezpieczeniowej. 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Świadczenie przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązaniu uległby Stosunek Pracy lub Stosunek Służbowy lub spółdzielcza umowa o pracę zawarte z Ubezpieczonym na czas określony, co zostało uwzględnione w kalkulacji Składki Ubezpieczeniowej Świadczenie z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy wypłacane jest miesięcznie lub kwartalnie, w wysokości odpowiadającej kwocie iloczynu Udziału Procentowego oraz każdej kolejnej miesięcznej lub kwartalnej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z Pierwotnego Harmonogramu Spłat, z uwzględnieniem postanowień 16, której termin wymagalności przypada w okresie objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela Czasowej Niezdolności do Pracy, ale nie wcześniej niż po 30 dniu od rozpoczęcia okresu nieprzerwanej czasowej niezdolności do pracy. Jeśli doszło do zawarcia Aneksu, wysokość świadczeń miesięcznych ustalana jest w oparciu o Aneks obowiązujący w pierwszym dniu niezdolności do pracy kwalifikowanej jako Czasowa Niezdolność do Pracy. 2. Maksymalna wysokość jednej raty Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi zł (słownie trzy tysiące złotych) dla Świadczenia miesięcznego oraz zł (słownie dziewięć tysięcy złotych) dla Świadczenia kwartalnego. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) ukończył 65 lat, 2) nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, co zostało uwzględnione w kalkulacji Składki Ubezpieczeniowej. 4. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 30 dni licząc od dnia zakończenia okresu Czasowej Niezdolności do Pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności. 5. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 30 dni licząc od dnia zakończenia okresu Czasowej Niezdolności do Pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie wywołujące obowiązek kolejnego świadczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie 30 kolejnych dni od rozpoczęcia kolejnej niezdolności do pracy W przypadku Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Ubezpieczonemu (z zachowaniem pozostałych zasad opisanych w niniejszych OWU) Świadczenia w wysokości iloczynu Udziału Procentowego oraz określonego w ust. 3 procentu Sumy Ubezpieczenia, o której mowa w 12 ust. 2, aktualnej na dzień, w którym nastąpił Nieszczęśliwy Wypadek będący przyczyną Trwałego Inwalidztwa, z uwzględnieniem postanowień Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Trwałego Inwalidztwa zostanie wypłacone, jeżeli Trwałe Inwalidztwo nastąpiło z upływem 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną Trwałego Inwalidztwa. 3. Do ustalenia wysokości Świadczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa brany będzie pod uwagę odpowiedni procent Sumy Ubezpieczenia, o której mowa w 12 ust. 2, przypisany poniżej do danego zdarzenia: OS/OW162/1410 7

8 PROCENT SUMY UBEZPIECZENIA 1) Całkowita fizyczna utrata lub całkowita % trwałego i trwała utrata władzy nad inwalidztwa poszczególnymi narządami a) kończyną górną - w stawie barkowym 70% b) kończyną górną - powyżej stawu łokciowego 65% c) kończyną górną - poniżej stawu łokciowego 60% d) kończyną górną - poniżej nadgarstka 55% e) kończyną dolną - powyżej środkowej części uda 70% f) kończyną dolną - poniżej środkowej części uda 60% g) kończyną dolną - poniżej stawu kolanowego 50% f) kończyną dolną - poniżej środkowej części (podudzia) 45% i) kończyną dolną - stopą 40% j) kończyną dolną - stopą z wyłączeniem pięty 30% 2) Całkowita fizyczna utrata % trwałego inwalidztwa a) kciuka 15% b) palca wskazującego 10% c) innego palca u ręki 5% d) palucha 5% e) innego palca u stopy 2% 3) Całkowita utrata % trwałego inwalidztwa a) wzroku w obu oczach 100% b) wzroku w jednym oku 50% c) słuchu w obu uszach 60% d) słuchu w jednym uchu 30% e) węchu 10% 4. Jeżeli Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego, będące następstwem jednego lub kilku Nieszczęśliwych Wypadków, zaistniało w obrębie jednego lub kilku narządów określonych w ust. 3, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenia równe kwocie wyliczonej w oparciu o sumę wskazań procentowych, zgodnie z ust. 3, z zastrzeżeniem ust Suma wskazań procentowych, określonych w ust. 3, będących podstawą do wypłacenia Świadczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa, w całym okresie obejmowania Ubezpieczonego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, nie może przekroczyć 100%. 6. W przypadku wystąpienia Trwałego Inwalidztwa w obrębie jednego narządu, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie wyliczone w oparciu o najwyższe ze wskazań procentowych, wskazanych w ust. 3, które dotyczą tego narządu. 7. Jeśli roszczenie z tytułu Trwałego Inwalidztwa dotyczy narządu Ubezpieczonego, z tytułu uszkodzenia, którego zostało wcześniej wypłacone Świadczenie, Ubezpieczyciel wypłaci określony w ust. 3 procent odpowiedniej Sumy Ubezpieczenia, pomniejszony o procent Świadczenia wcześniej wypłaconego. 8. Świadczenie z tytułu Trwałego Inwalidztwa wypłacane jest pod warunkiem, że Nieszczęśliwy Wypadek będący przyczyną Trwałego Inwalidztwa wystąpił w Okresie Odpowiedzialności W przypadku zmiany umowy Kredytu w zakresie waluty Kredytu, do określenia wysokości Sumy Ubezpieczenia stosuje się harmonogram spłat Kredytu z dnia zawarcia Aneksu do umowy Kredytu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3-4, z zastrzeżeniem ust W przypadku zmiany umowy Kredytu w zakresie długości okresu kredytowania lub wysokości rat, do określenia wysokości Sumy Ubezpieczenia stosuje się harmonogram spłat Kredytu z dnia zawarcia Aneksu do umowy Kredytu, z zastrzeżeniem, że całkowity okres spłaty Kredytu, włącznie z okresem o jaki go przedłużono, nie przekracza 120 miesięcy. 3. W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej Świadczenie z tytułu Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty raty Kredytu, lecz nie więcej niż 130% wartości raty Kredytu, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy Kredytu. 4. W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej, świadczenie z tytułu Trwałego Inwalidztwa wypłacane jest w złotych polskich i stanowi kwotę wynikającą z zastosowania średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty raty Kredytu, lecz nie więcej niż 130% kwoty, która wynikałaby z zastosowania średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy Kredytu. ROZDZIAŁ 10 ROZPATRYWANIE ROSZCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o Czasowej Niezdolności do Pracy albo Utracie Pracy, w zależności od ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w stosunku do danego Ubezpieczonego. Przy zgłaszaniu roszczenia można posłużyć się dostępnym w placówkach PKO BP SA formularzem Zgłoszenia roszczenia. 2. W przypadku wystąpienia Utraty Pracy w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) każdorazowo po wystąpieniu Utraty Pracy: a) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu Stosunku Pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, b) zaświadczenie o uzyskaniu statusu Bezrobotnego, c) ostatnia Umowa o Pracę, 8 OS/OW162/1410

9 Infolinia * * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora d) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, e) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia Deklaracji Przystąpienia, f) kopia umowy Kredytu wraz z pierwotnym harmonogramem spłat kredytu. 2) przed każdorazową wypłatą Świadczenia miesięcznego - potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu Bezrobotnym lub dowód pobrania zasiłku dla Bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia spłaty Kredytu na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) każdorazowo po wystąpieniu Czasowej Niezdolności do Pracy: a) stosowne zaświadczenie lekarskie określające przewidywany okres przerwy w pracy (druk ZUS-ZLA), a jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu - historia pobytu w szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), b) zaświadczenie o prowadzeniu Działalności Gospodarczej, c) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia Deklaracji Przystąpienia, d) kopia umowy Kredytu wraz z pierwotnym harmonogramem spłat kredytu. 2) przed każdorazową wypłatą Świadczenia miesięcznego: dowody wypłat zasiłku chorobowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 3) dokumentacja medyczna dotycząca leczenia, 4) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego Wypadku, w przypadku gdy Nieszczęśliwy Wypadek jest przyczyną Czasowej Niezdolności do Pracy. 4. W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia spłaty Kredytu na wypadek Trwałego Inwalidztwa w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) poświadczona przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopia Deklaracji Przystąpienia, 2) kopia umowy Kredytu wraz z pierwotnym harmonogramem spłat kredytu, 3) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego Wypadku i leczenia, 4) dokumentacja medyczna określająca rodzaj uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, kwalifikowanego zgodnie z 2 pkt 27 jako Trwałe Inwalidztwo, 5. W przypadku zgłoszenia roszczenia, z tytułu Zdarzeń Ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 3-4, w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający okoliczności Nieszczęśliwego Wypadku (kopię protokołu policji lub kopię protokołu prokuratury, jeżeli było prowadzone postępowanie) lub informacja zawierająca numer sprawy oraz adres placówki prowadzącej postępowanie, o ile osoba zgłaszająca roszczenie przedstawi powyższe dokumenty, 2) kopia prawa jazdy, jeżeli Nieszczęśliwy Wypadek był wypadkiem komunikacyjnym i Ubezpieczony był kierującym pojazdem; w przypadku braku prawa jazdy wymagany jest, sporządzony przez policję lub prokuraturę, dokument zawierający informację, że Ubezpieczony prowadził pojazd mając odpowiednie uprawnienia, o ile osoba zgłaszająca roszczenie przedstawi powyższe dokumenty. 6. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel wymagać może innych dokumentów niż wskazane w ust. 2-5, potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia.. 7. O dokumentach, o których mowa w ust. 2-6 powyżej, Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę. 8. Ubezpieczony w przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy powinien bez nieuzasadnionej zwłoki poddać się leczeniu i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. ROZDZIAŁ 11 WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu Ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości Świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia okazało się niemożliwe, Świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Świadczenia z tytułu zajścia Zdarzeń Ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są Uprawnionemu. 2. Uprawnionym do Świadczeń jest Ubezpieczony lub osoba wskazana przez niego jako uprawniona do odbioru Świadczenia. ROZDZIAŁ 12 ODWOŁANIA, SKARGI I ZAŻALENIA Jeżeli zgłaszający roszczenie nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości Świadczenia, może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek pisemnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku, na adres wskazany w treści wniosku Skargi lub zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia mogą być zgłaszane do Ubezpieczyciela poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.: 1) pisemnie - na adres: Sopot, ul. Hestii 1, OS/OW162/1410 9

10 2) mailowo - na adres: 2. telefonicznie - podczas kontaktu w infolinią Ubezpieczyciela pod numerem tel Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną przez Zarząd Ubezpieczyciela. 4. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia, pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. polubownym, utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, działającym zgodnie z jego regulaminem. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 27 Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 października 2014 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy Kredytu od tego dnia. ROZDZIAŁ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie rozliczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich Świadczeń dokonywane są w złotych polskich. 2. W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z Umowy Ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez NBP. 23 Oświadczenia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski składane Ubezpieczycielowi i przez Ubezpieczyciela, powinny być złożone na piśmie Podatki i opłaty związane z otrzymaniem Świadczenia nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością Składek Ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U j.t.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U j.t.) oraz Kodeksu pracy. 2. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego i Ubezpieczonych jest język polski. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie Ubezpieczony lub inny uprawniony z Umowy Ubezpieczenia może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z Umowy Ubezpieczenia w sądzie 10 OS/OW162/1410

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSIADACZY RACHUNKÓW KART KREDYTOWYCH POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (kod: KKL-PKO 01/14) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KKL-PKO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KK-PKO BP NL 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczedności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KKL-PKO 01/13 I. Postanowienia ogólne 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. K 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami ubezpieczenia, nadano

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej kod: PGEL-ALR 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy Albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY POŻYCZKI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ LUB PISEMNIE (kod: PGCCL-ALR 01/12) POSTANOWIENIA OGÓLNE Terminom

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

KOD: KKNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KKNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Inteligo w Pko Bp Sa Kod: PII-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o. Infolinia: 58 555 61 00* *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD KOD: R02 Informacja dotycząca zapisów warunków ubezpieczenia Rodzaj informacji 1) przesłanki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/16 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD KOD: R01 Informacja dotycząca zapisów warunków ubezpieczenia Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16]

Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16] Załącznik nr 1 Pogromca Rachunków Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16] Informacja zamieszczana w stosowanym wzorcu umów w Warunkach ubezpieczenia POGROMCA RACHUNKÓW dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym.

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym. Karta Produktu na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Pogromca Rachunków

Załącznik nr 3 Pogromca Rachunków Załącznik nr 3 Pogromca Rachunków Warunki ubezpieczenia dla klientów ENERGA-OBRÓT SA [kod ENERGA-BP01/15] POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze warunki ubezpieczenia (dalej zwane WU ) regulują zasady, zakres

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

KOD: PGI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: PGI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA KOD: PGI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. KOD: PGL-ALR 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Alior Bank S.A. (kod:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/15 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

KOD: PG 01/14 ROZDZIAŁ 1

KOD: PG 01/14 ROZDZIAŁ 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku oraz Ubezpieczenia Assistance dla Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną

Karta Produktu. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Raiffeisen Bank Polska S.A., zawierająca Umowę Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust.

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust. Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/16 Informacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOD: PI 01/14 ROZDZIAŁ 1

KOD: PI 01/14 ROZDZIAŁ 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku oraz Ubezpieczenia Assistance dla Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect KOD: DP 01/14 I. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE OŚWIADCZENIA ERGO HESTII 1 1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty

Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty KOD: IDL 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków ubezpieczenia na życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Wariant Podstawowy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wariant Podstawowy POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku oraz Ubezpieczenia Assistance dla Pożyczkobiorców Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo