Nazwa Firmy Osoba Telefon SCENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Firmy Osoba Telefon SCENA"

Transkrypt

1 R I D E R WYMAGANIA TECHNICZNE S ZAŁ CZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SI Z TRE CI RIDERA WIATŁO D WI K SCENA Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy Osoba Telefon SCENA Scena powinna by zadaszona, stabilna, sucha i w pełni przygotowana pod wzgl dem bezpiecze stwa Artysty. Wymagane s aktualne atesty, barierki po bokach sceny i tylnej cianie. Konieczne s odci gi tzw. krzy e i odci gi z flokami. Scena powinna by wysłoni ta z trzech stron materiałem odpowiednim do pory roku. Materiał ten powinien przepuszcza powietrze tak, by nie zagra ał dachowi w wypadku silnych podmuchów wiatru. Cało okotarowania sceny powinna by w kolorze czarnym. Prosimy o oklejenie ta m fluorescencyjn miejsc niebezpiecznych i niewidocznych, b d udost pnienie takiej ta my ekipie technicznej. W wietle okna sceny, a zwłaszcza w jej tle, bez zgody managementu artystki, nie mog znajdowa si adne bannery reklamowe, ani inne odwracaj ce uwag elementy dekoracyjne. W tle sceny musi znajdowa si ruchoma belka (na wyci garkach) o szeroko ci takiej jak szeroko sceny (jednak nie dłu sza ni 12 metrów), do której mo liwe jest przymocowanie horyzontu o wadze 40 kg (horyzont zapewnia zespół). Rozmiar sceny: - klub i impreza zamkni ta - min. 8m x 6m - hala min 10m x 8m plus wybieg min 2m x 2m!!! - plener min 12m x 10m plus wybieg min 2m x 2m!!! - wysoko dachu dla plenerów min 7m - podest 3m x 2m (pod perkusj ustawiony jak na rys. na str. 5 i 6) - podest 2m x 2m (pod chórek i klawisze ustawiony jak na rys. na str. 5 i 6) - stanowisko monitorowe nie mo e znajdowa si na scenie, konieczny dodatkowy stack po prawej stronie sceny (patrz c z pozycji miksera frontowego).

2 - Ze wzgl du na wysoki poziom d wi ku na scenie, preferowane s dachy dwuspadowe, nie półokr głe. - dwa miejsca postojowe dla busów w pobli u sceny - odległo płotków, barierek przeciwtłumowych od wybiegu nie mo e by wi ksza jak 1,5m. W przypadku eventów zamkni tych i koncertów w klubach, małych pomieszczeniach, konieczna jest pleksi do perkusji! Organizator umo liwi ekipie technicznej zespołu zawieszenie kotary na froncie sceny, tu przed koncertem oraz horyzontu (backdropu) w tle sceny. Organizator zapewni 2 osoby do pomocy przy rozładunku i załadunku sprz tu (backline) oraz zawieszeniu kotary na 20 min przed koncertem. GARDEROBA Pomieszczenie dla 14 osób musi by czyste, suche, zamykane i przestronne, a wyj cie z niego musi znajdowa si w odległo ci do 10 metrów od schodów prowadz cych na scen (max 20 m). Garderoba musi by wyposa ona w: Toalet (TOI TOI tu przy garderobie), o wietlenie oraz gniazdko 220V Ogrzewanie (gdy temperatura na zewn trz garderoby poni ej15 C), 14 krzeseł, 1 stół, wieszak na odzie, du e o wietlone lustro, R czniki papierowe 2 rolki, r czniki frotte 2 szt., kosz na mieci, Woda mineralna niegazowana 25 butelek 0,5 litra, Gor ca kawa i herbata, Soki owocowe 4 litry, Red Bull 14 szt., 12 butelek piwa, butelka whiskey 0,7, butelka wódki 0,5), 2 butelki wina (czerwone i białe wytrawne np. Carlo rossi), 2l Coca Cola, 2l Sprite, Kubeczki jednorazowe, Cukier, mietanka do kawy, ły eczki lub mieszadełka, wie e owoce, sałatki, kanapki, przek ski gor cy catering dla 6 osób ekipa techniczna woda, kawa, herbata dost pna podczas monta u dla ekipy technicznej zespołu Wszelkie ewentualne zmiany w wyposa eniu musz by uzgodnione i zaakceptowane przez Agencj. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 2 z 12

3 NAGŁO NIENIE Niniejszy dokument zawiera informacje techniczne, umo liwiaj ce wykonawcom i realizatorom d wi ku przeprowadzenie koncertu na wła ciwym poziomie artystycznym i technicznym. Patrycja Markowska przyje d a z realizatorami d wi ku F.O.H i MON, technicznym sceny BACKLINE i realizatorem wiateł. Wymagana jest obecno technika znaj cego dobrze przygotowany system P.A., realizatora monitorowego i o wietleniowego oraz elektryka. Stół monitorowy jest niezb dny. Aparatura powinna by w pełni zainstalowana, wysterowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem zespołu. NAGŁO NIENIE F.O.H. Cała aparatura nagło nieniowa, niezale nie od pleneru czy pomieszczenia zamkni tego, powinna by systemem stereo, o min. trój- a najlepiej czterodro nym, aktywnym podziale cz stotliwo ci pasma audio. Gramy wył cznie na aparaturze wykonanej przez profesjonaln firm o uznanej reputacji (Meyer Sound, d&b, DYNACORD COBRA, ElectroVoice, Nexo, etc.) Nie akceptujemy aparatury niefirmowej, oraz małych systemów typu Meyer Sound M elodie, Nexo GeoS itp. Aparatura powinna dokładnie pokrywa d wi kiem cały nagła niany obszar, musi by wolna od brumów i przyd wi ku, strona lewa i prawa powinna gra identycznie!!! (nale y zwróci uwag na przeciwfazy). Wskazane jest podwieszenie systemu P.A.. Moc aparatury powinna by dostosowana do nagła nianej przestrzeni i zapewnia min 100dBa na stacku realizatorskim w pełnym pa mie. Zawsze prosimy przygotowa pełnopasmowy frontfill! by zapewni równomierne rozło enia nat enia d wi ku w pełnym pa mie cz stotliwo ciowym dla pola bliskiego przed scen. W przypadku długich obiektów oraz miejsc o nietypowym kształcie i akustyce pomieszczenia, prosimy przygotowa strefy opó niaj ce oraz outfill. ZASILANIE: Organizator, technika odpowiedzialna za zasilanie na scenie zobowi zuje si zapewni zasilanie 230V (+/- 10%) podczas próby i koncertu. W innym wypadku zespół mo e odmówi zagrania w warunkach nie wystarczaj cego lub nadmierniego pr du (patrz umowa 5 pkt 1a) Do zasilania aparatury nagło nieniowej organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji z firm dostarczaj c nagło nienie, powinien zapewni odpowiedniej mocy agregat pr dotwórczy do wykorzystania wył cznie dla potrzeb nagło nienia. U ycie stacjonarnego przył cza energetycznego wymaga wyra nej akceptacji firmy nagło nieniowej. Cały system (aparatura nagło nieniowa + mikser frontowy i monitorowy + sprz t muzyków) musi by zasilany z tego samego ródła, umo liwiaj cego odpowiedni pobór mocy adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Do zasilenia sprz tu muzyków potrzebne jest na scenie osiem punktów zasilania. Prosimy o przygotowanie dodatkowego przedłu acza o długo ci 15-20m do wentylatora który b dzie ustawiony przy wybiegu. Urz dzenia zasilaj ce piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, musz posiada aktualne atesty, dopuszczaj ce je do eksploatacji!!! Ka dy punkt zasilaj cy musi posiada zabezpieczenie ró nicowopr dowe! Firma zapewniaj ca nagło nienie i zasilanie sprz tu wykonawców bierze na siebie całkowit odpowiedzialno za bezpiecze stwo wykonawców, realizatorów i techników zespołu, podczas prób i koncertu. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 3 z 12

4 INNE Konieczny jest dwustronny interkom scena mikser ze słuchawko-mikrofonem sztuk 2, mo liwo podł czenia laptopa lub odtwarzacza MP3 za pomoc kabla z wtykiem Jack 1/8 cala, o wietlenie mikserów i peryferii. KONSOLETA F.O.H. Preferowane stoły to: Soundcraft Vi6,Vi4, Yamaha PM5D, CL5, Avid Profile. Mikser powinien by ustawiony w połowie długo ci widowni i na osi symetrii sceny. Nie akceptujemy ustawienia miksera w pomieszczeniach odseparowanych od sali koncertowej, z boku sali, na balkonach i pod nimi oraz we wn kach! Uwaga dotyczy równie eventów zamkni tych. KONSOLETA MONITOR Akceptowane stoły: Yamaha M7CL, CL5, CL 3, QL5 + skonfigurowany router wifi (5GHz). MONITORY 10 x monitor podłogowy sko ny 2x12" +2" lub 1x15"+2" Preferowane monitory Meyer Sound MJF212, D&B MAX 15, Pol-Audio MP CX ND, Turbosound TFM 212. Wymagany s 2 systemy douszne Sennheiser 300IEM G3 lub Shure PSM 900. Wa ne jest, aby wszystkie wedge i nap dzaj ce je ko cówki były takie same!!! Uwaga!!! Konsoleta monitorowa powinna by ustawiona po prawej stronie patrz c od frontu sceny, w taki sposób aby umo liwi swobodny dost p do sceny oraz bezpo redni kontakt wzrokowy z artystami (najlepiej na poziomie sceny). Tory monitorowe: Osoba Typ odsłuchu AUX Rafał Wedge 2szt 1 Patrycja Wedge 3szt 2 Sebastian Wedge 1szt 3 Adek Wedge 1szt 4 Marcin Wedge 2szt 5 Marcin IEM mono 6 Radek 2xXLR 7,8 Sebastian IEM stereo 9,10 Patrycja IEM stereo 11,12 FX PLATE 15 FX HALL 16 PFL Wedge 1szt PFL PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 4 z 12

5 Lista wej Nr Instrument Mikrofon Uwagi 1 Stopa EV N/D 868 statyw krótki 2 Werbel góra SHURE SM 57 statyw krótki 3 Werbel dół SHURE SM 57 statyw krótki 4 Hh SHURE SM 57 5 Tom 1 SHURE BETA 56 statyw krótki 6 Tom 2 SHURE BETA 56 statyw krótki 7 OH L SHURE KSM OH P SHURE KSM Ride SHURE SM 57 statyw krótki 10 Bas DI BOX aktywny BSS, Radial 11 Bas mic SHURE SM El. Git. 1 L SHURE SM 57 statyw krótki 13 El. Git. 1 P SHURE SM 57 statyw krótki 14 El. Git. 2 L SHURE SM 57 statyw krótki 15 El. Git. 2 P SHURE SM 57 statyw krótki 16 Aku. Git. DI BOX aktywny BSS, Radial 17 Key L DI BOX aktywny BSS, Radial 18 Key P DI BOX aktywny BSS, Radial 19 BGV Marcin SHURE SM 58 UHF-R, QLX-D,ULX-D 20 BGV Rafał SHURE SM BGV Sebastian SHURE SM PATRYCJA własny 23 FX TC Helicon Xlr 24 Zapas własny 25 Djembe Bezprzewód ATM Metronom DI BOX 27 BGV Radek SHURE SM MacBook L Xlr 29 MacBook P Xlr 30 TB 31 AMBIENT L SHURE SM AMBIENT P SHURE SM 81 Ze wzgl du na drewniane obr cze przy perkusji, wszystkie mikrofony musz by na statywach. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 5 z 12

6 STAGE PLAN PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 6 z 12

7 SCENOGRAFIA WA NE! Zespół zapewnia scenografi w postaci horyzontu tylnego (backdrop), wieszanego w przerwie na linecheck tu przed wyst pem artystki. Z tego te powodu wymagane jest przygotowanie belki z kraty lub rury o szeroko ci 12 metrów na wyci garkach, tak aby powieszenie horyzontu mogło odby si sprawnie. Potrzebna b dzie te asysta dwóch osób przy zawieszaniu horyzontu. Zespół na czas linechecku wiesza w okolicach przedniej belki horyzont frontowy (kabuki drop), który zrzucany jest na linach podczas pierwszego utworu. KRATOWNICE Je d ca kratownica pod horyzont musi si mie ci w obrysie dachu i musi doje d a za o wietlenie znajduj ce si na tylnym mo cie o wietleniowym. Mo e wi c zaistnie konieczno, e o wietlenie z ostatniej kraty kontrowej b dzie musiało by powieszone na dodatkowej kratownicy przytwierdzonej do dachu w ten sam sposób co krata rodkowa. O WIETLENIE Stanowisko realizatora o wietlenia musi znajdowa si w namiocie usytuowanym w osi sceny, w odległo ci przynajmniej 25 metrów od sceny, jednak nie wi kszej ni 50 metrów. Namiot musi chroni sprz t i ekip przed warunkami atmosferycznymi tj. wiatrem, niegiem i deszczem. Stanowisko realizatora wiatła musi znajdowa si na odpowiednim podwy szeniu umo liwiaj cym pełn widoczno sceny mimo stoj cej publiczno ci. Lista potrzebnego sprz tu o wietleniowego zapewnianego przez organizatora: 12x ruchoma głowa spot: Martin MAC Viper Profile (zielone) 11x ruchoma głowa typu wash : Martin MAC Aura mode standard (niebieski) 7x ruchoma głowa typu wash (efektowy): Clay Paky A.Leda B-EYE K20 (magneta) 6x Par 64 CP W (oliwkowy) 6x LED Par 64 RGBW na multichipach np. Robe LEDForce 18 (czerwony) 4x O lepiacz (Blinder) 4x DWE (pomara czowy) 7x Obwód dimmerowy 10A 2x Hazer + wentylatory 1x Reflektor prowadz cy wyładowczy min. 1200W z płynnym dimmerem, z obsług i intercomem 1x Konsola o wietleniowa Martin M6 lub Matin M1 (Istnieje mo liwo odpłatnego dostarczenia konsolety na koncert) Zamienniki: Dopuszcza si u ycia zamienników uznanych marek. Ka da zmiana musi by skonsultowana z realizatorem o wietlenia artysty. Dopuszczalne zamienniki: - Martin MAC Viper Profile: CP Alpha Spot 300 HPE/700 (HPE)/1200/1500/800QWO ST, Martin MAC PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 7 z 12

8 Quantum Profile/ MAC 700 Profile, Vari*Lite VL2500 Spot / VL3000 Spot / VL3500 Spot, Robe Robin MMX Spot / Robin DLX / Robin Spot 600E, GLP Impression Spot One, SGM G.Spot. Ka de z urz dze musi mie bezwzgl dnie sprawne: zoom, irys, pryzmat oraz niepozamieniane takie same tarcze gobo. - Martin MAC Aura: Głowica ruchoma na ródle LED z mieszaniem kolorów przed soczewk, biał diod i z zoomem. MAC Quantum Wash (basic), MAC Aura XB, Robe Robin 300/600 LED Wash (Mode 3), Clay Paky A-Leda Wash K10/K20, DTS Nick 1201, GLP Impression X4. - Clay Paky A.Leda B-EYE K20 (w kolejno ci wg. preferencji): Clay Paky A.Leda B-EYE K10, A.Leda K20, Martin MAC Quantum Wash, Robe Robin 1200 LEDWash (Mode 5), Robe Robin 800 LED Wash (Mode 5), Martin MAC 401 Dual, Robe Robin 600 LED Wash (Mode 5). - Pary LED na podłodze: Ka dy par 64 na podłodze mo e zosta zast piony ruchom głow typu mały wash (patrz lista powy ej). - Hazery: hazery powinny by uznanej marki oraz powinien produkowa bezwonny dym (!) na bazie wody. W urz dzeniu powinien by u ywany zalecany przez producenta danej maszyny płyn. Dopuszczalne maszyny to: MDG Atmosphere, JEM Compact Hazer/K1, PeaSoup, Look Unique, Haze.base, Smoke factory, Swefog. Niedopuszczalne s maszyny Antari I Eurolite oraz płyny tych firm. Negocjacjom nie podlega konsoleta oraz zamiana urz dze na urz dzenia ni szej klasy ni proponowane powy ej (np. MAC500). Nieakceptowanym urz dzeniem klasy wy szej ni proponowane jest MAC 2000 Profile/Performance oraz seria VariLite VL330/770/880. KONTAKT Z REALIZATOREM Prosimy o potwierdzenie listy sprz tu lub zgłoszenie wszelkich potencjalnych problemów zwi zanych z powy sz specyfikacj realizatorowi zespołu na minimum 7 dni przed koncertem. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 8 z 12

9 PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 9 z 12

10 - Na czas koncertu Patrycji Markowskiej, wszystkie latarnie, lampy, i inne ródła wiatła znajduj ce si w pobli u sceny nale y koniecznie wył czy!!! VIDEO: Mile widziane s ekrany po bokach sceny, na których wy wietlany jest koncert, realizowany z kamer na ywo, tak aby publiczno stoj ca dalej, widziała co dzieje si na scenie. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 10 z 12

11 !!! WYMAGANY KONTAKT Z REALIZATORAMI!!! FUNKCJA IMI I NAZWISKO TELEFON Manager: Jacek Jastrowicz Road manager: Anna Cieplicka Realizator d wi ku: Maciek Prokopowicz Realizator wiateł: Marcin Robak BARDZO PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE, WYPEŁNIENIE TABEL ORAZ PODPISANIE I ODESŁANIE WRAZ Z UMOW KONCERTOW Organizator zobowi zuje si na 2 tygodnie przed koncertem potwierdzi w formie pisemnej (po konsultacji telefonicznej z realizatorami) list sprz tu oraz kontakty do ekipy technicznej współpracuj cej przy realizacji koncertu. Przeczytane i zaakceptowane przez ORGANIZATORA PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 11 z 12

12 Wykaz preferowanych firm W przypadku firm nieznajduj cych si na poni szej li cie, bezwzgl dnie wymagany jest kontakt z realizatorami, oraz przesłanie poczt elektroniczn listy proponowanego przez Pa stwa sprz tu. Preferowane firmy nagło nieniowe: GMB Pro Sound Warszawa Gigant Sound Pozna Fotis Sound Pozna Audio Tech Kraków ProSound Jarosław Kaszy ski Kraków Concept Music Art Kraków (kluby i eventy + wiatło) MUSIC COOK Sound Design Bochnia Target Sound - Katowice PogoArt Wrocław Audiosound Gorzów Wlkp DMS Pro Białystok OPTIS Płock BAYERMEDIA Suwałki Preferowane firmy o wietleniowe: GP Grzegorz Prusinowski Ostroł ka PRO4MEDIA Warszawa BVS Show Lighting Warszawa Groda Ostroł ka Transcolor Warszawa Estrada Rybnicka - - Rybnik Target Sound Katowice Setlight Gdynia Concept Music Art (CMA) Kraków Happy Light Toru LEVEL - Wronki k. Poznania Light-Tech Lublin VES Warszawa ATM System Wrocław Arena D bica OPTIS G bin k. Płocka Bayer Media Suwałki PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 12 z 12

R I D E R 2 0 1 5 SCENA

R I D E R 2 0 1 5 SCENA R I D E R 2 0 1 5 WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA ŚWIATŁO DŹWIĘK SCENA Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy

Bardziej szczegółowo

R I D E R 2 0 1 6 SCENA

R I D E R 2 0 1 6 SCENA R I D E R 2 0 1 6 WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA ŚWIATŁO DŹWIĘK Nazwa Firmy Nazwa Firmy Osoba Osoba Telefon Telefon SCENA Nazwa Firmy

Bardziej szczegółowo

Mela Koteluk: Migracje

Mela Koteluk: Migracje Mela Koteluk: Migracje Wymagania techniczne - scena i oświetlenie Plenery 2016 Poniższy dokument zawiera informacje dotyczące wymagań technicznych koncertu na trasie Migracje. Prosimy o przekazanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rider oświetleniowy 2014

Rider oświetleniowy 2014 Rider oświetleniowy 204 Rider oświetleniowy zespołu PECTUS jest integralną częścią umowy zawartą między organizatorem a zespołem. Umożliwia wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzić koncert na właściwym

Bardziej szczegółowo

Kabaret Neo Nówka z zespołem Żarówki "Pielgrzymka do miejsc śmiesznych" v.2/2013

Kabaret Neo Nówka z zespołem Żarówki Pielgrzymka do miejsc śmiesznych v.2/2013 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY - PÓŁ-PLAYBACK DUET 2013

RIDER TECHNICZNY - PÓŁ-PLAYBACK DUET 2013 RIDER TECHNICZNY - PÓŁ-PLAYBACK DUET 2013 SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY Moc adekwatna do nagłaśnianego obszaru zapewniająca równomierne pokrycie dźwiękiem całego nagłaśnianego audytorium w pełnym paśmie. Aparatura:

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY. 1. Nagło nienie

RIDER TECHNICZNY. 1. Nagło nienie Wymagania techniczne Kabaretu Neo-Nówka i zespołu muzycznego arówki Organizator koncertu jest zobowi zany spełni poni sze wymagania techniczne, dzi ki czemu mo liwe b dzie prawidłowe przeprowadzenie koncertu.

Bardziej szczegółowo

Rider oświetleniowy 2015

Rider oświetleniowy 2015 ! Rider oświetleniowy 205 Rider oświetleniowy zespołu PECTUS jest integralną częścią umowy zawartą między organizatorem a zespołem. Umożliwia wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzić koncert na właściwym

Bardziej szczegółowo

RIDER OŚWIETLENIA ZESPOŁU KULT WERSJA V.2 2013 3. DUŻE HALE KONCERTOWE / SCENY PLENEROWE

RIDER OŚWIETLENIA ZESPOŁU KULT WERSJA V.2 2013 3. DUŻE HALE KONCERTOWE / SCENY PLENEROWE RIDER OŚWIETLENIA ZESPOŁU KULT WERSJA V.2 2013 3. DUŻE HALE KONCERTOWE / SCENY PLENEROWE 1. Konstrukcje oświetleniowe, kotary sceniczne. Ogólne zasady bezpieczeństwa. - konstrukcja stojąca - powinna być

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA LADY PANK

WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA LADY PANK LADY PANK 2012 SCENA Scena powinna być stabilna, sucha, wysłonięta z trzech stron siatkami, szerokimi schodami z poręczami i w pełni przygotowana pod względem bezpieczeństwa Artysty, a jej wymiar nie powinien

Bardziej szczegółowo

PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R

PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R 46-100 Namysłów ul. Sejmowa 1 tel./fax 077 410-53-99 e-mail: biuro@musicart.pl http://www.musicart.pl PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R TECHNIKA Nazwa Firmy Osoba Telefon Światło Nazwa Firmy Osoba Telefon

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY ZESPOŁU KRZYWA ALTERNATYWA

RIDER TECHNICZNY ZESPOŁU KRZYWA ALTERNATYWA RIDER TECHNICZNY ZESPOŁU KRZYWA ALTERNATYWA Aktualizacja: sierpień 2015 Rider techniczny stanowi integralną część umowy! Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu

Bardziej szczegółowo

SCENA powinna być stabilna, wypoziomowana, odpowiednio przytwierdzona do podłoża i uziemiona.

SCENA powinna być stabilna, wypoziomowana, odpowiednio przytwierdzona do podłoża i uziemiona. SCENA powinna być stabilna, wypoziomowana, odpowiednio przytwierdzona do podłoża i uziemiona. WYMIARY MINIMALNE: ok. 8x5 m. PODEST POD BĘBNY: o wymiarach: 2x2 m. wys. 30-50 cm. (opcjonalnie) PLEKSI: min.5

Bardziej szczegółowo

SHEMOANS WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT AGATA BORZYM MENAGER +48 602 499 111 MAKSYMILIIAN ZIĘBA REALIZATOR DŹWIĘKU +48 606 821 820

SHEMOANS WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT AGATA BORZYM MENAGER +48 602 499 111 MAKSYMILIIAN ZIĘBA REALIZATOR DŹWIĘKU +48 606 821 820 SHEMOANS WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT AGATA BORZYM MENAGER +48 602 499 111 MAKSYMILIIAN ZIĘBA REALIZATOR DŹWIĘKU +48 606 821 820 WYMAGANIA TECHNICZNE AKTUALIZACJA MARZEC 2013 1. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY D&B

Bardziej szczegółowo

RIDER SCENA/OŚWIETLENIE

RIDER SCENA/OŚWIETLENIE RIDER SCENA/OŚWIETLENIE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. SCENA

Bardziej szczegółowo

RIDER ŚWIATŁO PLENER 2016

RIDER ŚWIATŁO PLENER 2016 RIDER ŚWIATŁO PLENER 2016 LISTA SPRZĘTU: 11 x Robin Pointe (zamienniki: Robin MMX Spot, Clay Paky QWO, DTS MAX, Mac 700 Spot, Robe 700 Colorspot E AT, CP Alpha Spot HPE) 17 x Robin 800 Led Wash (zamienniki:

Bardziej szczegółowo

Sylwia Grzeszczak. RIDER TECHNICZNY ver.2013/3

Sylwia Grzeszczak. RIDER TECHNICZNY ver.2013/3 Sylwia Grzeszczak RIDER TECHNICZNY ver.2013/3 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIU KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Dęblin, czerwiec 2015

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIU KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Dęblin, czerwiec 2015 WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIU KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Dęblin, czerwiec 2015 Niniejszy dokument zawiera minimalne potrzeby techniczne umożliwiające

Bardziej szczegółowo

VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010

VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010 VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010 Niniejszy dokument jest integralną częścą umowy i zawiera wymagania techniczne koncertu artystki. Jeśli przewidują Państwo zmiany w liście dostarczanego sprzętu, prosimy

Bardziej szczegółowo

PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R

PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R 46-100 Namysłów ul. Sejmowa 1 tel./fax 077 410 53 99 e-mail: biuro@musicart.pl http://www.musicart.pl ŚWIATŁO PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R TECHNIKA Nazwa Firmy Osoba Telefon DŹWIĘK Nazwa Firmy Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY 2012 TECHNIKA ŚWIATŁO FIRMA OSOBA TELEFON DŹWIĘK FIRMA OSOBA TELEFON WIZUAL FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON SCENA SCENA Scena musi być: zadaszona

Bardziej szczegółowo

PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R

PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R 46-00 Namysłów ul. Sejmowa tel./fax 077 40 3 99 e-mail: biuro@musicart.pl http://www.musicart.pl PATRYCJA MARKOWSKA - R I D E R TECHNIKA Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagana

Bardziej szczegółowo

Rider Techniczny 2014

Rider Techniczny 2014 Rider Techniczny 2014 1. SCENA - Scena powinna być stabilna, zabezpieczona przed zalaniem, uziemiona, wysłonięta z przodu i po bokach, musi mieć też zamontowane barierki ochronne. Wymiary minimalne: -

Bardziej szczegółowo

RIDER ŚWIATŁO KLUB 2016

RIDER ŚWIATŁO KLUB 2016 RIDER ŚWIATŁO KLUB 2016 LISTA SPRZĘTU: 8 x Robin Pointie (zamienniki: Clay Paky QWO, Robin DLS, DTS MAX, Mac 700 Spot, Robe 700 Colorspot E AT, CP Alpha Spot HPE, ewentualnie mniejsze, w pełni sprawne

Bardziej szczegółowo

Rider oświetleniowy - koncert plenerowy 2016

Rider oświetleniowy - koncert plenerowy 2016 Załącznik 2 do umowy koncertowej Rider oświetleniowy - koncert plenerowy 2016 Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umożliwiające artystom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie

Bardziej szczegółowo

KOVALCZYK BIG BAND PROJECT - LIVE R I D E R T E C H N I C Z N Y 2 015

KOVALCZYK BIG BAND PROJECT - LIVE R I D E R T E C H N I C Z N Y 2 015 www.artconnection.com.pl KOVALCZYK BIG BAND PROJECT - LIVE R I D E R T E C H N I C Z N Y 2 015 Dokument ten jest integralną częścią umowy, zawartej pomiędzy organizatorem a managemtem zespołu Pawła Kowalczyka

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagana

Bardziej szczegółowo

Rider Dźwiękowy. Rider Dźwiękowy. Aktualizacja r. Realizator dźwięku: Piotr Sawicki tel: , mail:

Rider Dźwiękowy. Rider Dźwiękowy. Aktualizacja r. Realizator dźwięku: Piotr Sawicki tel: , mail: Rider Dźwiękowy Aktualizacja 20.02.2016r 1 PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM, KTÓRY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA Z MANAGEREM LUB

Bardziej szczegółowo

Łukasz Ogrzebacz TEL MAIL

Łukasz Ogrzebacz TEL MAIL front: stereofoniczny, minimum trójdrożny system nagłośnieniowy dobrej klasy, uznanej, renomowanej marki, o mocy dostosowanej do rozmiarów miejsca koncertu, przy założeniu równomiernego pokrycia dźwiękiem

Bardziej szczegółowo

BABU KRÓL ver.1. Nie akceptujemy aparatur zrobione na wzór.../podobnych do oraz systemów Dynacord (stary), Peavey, OHM Lunaray, etc.

BABU KRÓL ver.1. Nie akceptujemy aparatur zrobione na wzór.../podobnych do oraz systemów Dynacord (stary), Peavey, OHM Lunaray, etc. BABU KRÓL ver.1 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY FIRMA FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON

ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY FIRMA FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY TECHNIKA ŚWIATŁO FIRMA DŹWIĘK WIZUAL FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON SCENA SCENA Scena musi być: zadaszona (najlepiej materiałem

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL RIDER 2013 LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR. 1 Kick Mic. 2 Snare Top Mic. 3 Snare Bottom Mic. 4 Hi Hat Mic.

TECHNICAL RIDER 2013 LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR. 1 Kick Mic. 2 Snare Top Mic. 3 Snare Bottom Mic. 4 Hi Hat Mic. LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR 1 Kick Mic 2 Snare Top Mic 3 Snare Bottom Mic 4 Hi Hat Mic 5 Tom 1 Mic 6 Tom 2 Mic 7 Tom 3 Mic 8 OH Left Mic 9 OH Right Mic 10 ddrum Kick DI Box 11 ddrum

Bardziej szczegółowo

RIDER CLASSIC - 2015

RIDER CLASSIC - 2015 SCENA RIDER CLASSIC - 2015 Scena musi być koniecznie uziemiona, stabilna, sucha, wysłonięta z trzech stron siatkami, z szerokimi schodami z poręczami i w pełni przygotowana pod względem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rider techniczny elektryczny

Rider techniczny elektryczny Rider techniczny elektryczny FRONT (min.): System: L-Acoustics, Meyer Sound, B&B, EAW, EV lub inny, dobrze brzmiący i zestrojony. 2 X 3 kw (kluby do 500 osób) 2 x 6 KW (sale do 1000 os) 2 x 10 KW (sale

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagana

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY ver.2014/1

RIDER TECHNICZNY ver.2014/1 Sylwia Grzeszczak RIDER TECHNICZNY ver.2014/1 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY TOUR 2016

RIDER TECHNICZNY TOUR 2016 RIDER TECHNICZNY TOUR 2016 Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorowi dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Bardziej szczegółowo

NOSOWSKA - USB. Rider dźwiękowy. lp INSTRUMENT MIKROFON/Di +48V INSERT UWAGI STATYW

NOSOWSKA - USB. Rider dźwiękowy. lp INSTRUMENT MIKROFON/Di +48V INSERT UWAGI STATYW AKTUALIZACJA 06.2015 lp INSTRUMENT MIKROFON/Di +48V INSERT UWAGI STATYW 1. STOPA AUDIX D6 ------ GATE DRAWMER/BSS MAŁY 2. STOPA SUBKICK ------ GATE DRAWMER/BSS -------- 3. WERBEL G AUDIX I5 ------ COM

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Wymagania techniczne. Kontakt. Tomasz Budkiewicz. Tel. 502-712-151. Joanna Balczun. Tel. 602-642-601. realizator dźwięku.

CHEMIA. Wymagania techniczne. Kontakt. Tomasz Budkiewicz. Tel. 502-712-151. Joanna Balczun. Tel. 602-642-601. realizator dźwięku. Wymagania techniczne Kontakt Tomasz Budkiewicz realizator dźwięku Tel. 502-712-151 Joanna Balczun manager zespołu Tel. 602-642-601 Wymagania techniczne (Luty 2011) 1. Nagłośnienie frontowe 2. Mikser frontowy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szymuś Orkiestra

Tomasz Szymuś Orkiestra Tomasz Szymuś Orkiestra Wymagania techniczne Kontakt Tomasz Budkiewicz realizator dźwięku Tel. 502-712-151 Agata Borzym manager zespołu Tel. 602-499-111 TECHNIKA Adam Swędera 603-663-785 A9 111499 111

Bardziej szczegółowo

Nagłośnienie F.O.H.: Aparatura nagłaśniająca musi być bezwzględnie uziemiona!!!

Nagłośnienie F.O.H.: Aparatura nagłaśniająca musi być bezwzględnie uziemiona!!! Rider techniczny zespołu Leszcze 2014 Nagłośnienie F.O.H.: Kluby i imprezy zamknięte: system nagłaśniający o mocy ok. 2 kw/stronę, adekwatny do miejsca; w przypadku pomieszczeń o dużym pogłosie wyłącznie

Bardziej szczegółowo

z zespołem ŻARÓWKI / 15 LECIE / rider techniczny jesień 2015/1

z zespołem ŻARÓWKI / 15 LECIE / rider techniczny jesień 2015/1 K A B A R E T N E O - N Ó W K A z zespołem ŻARÓWKI / 15 LECIE / rider techniczny jesień 2015/1 Niniejszy dokument zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I REALIZACYJNE 2013

NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I REALIZACYJNE 2013 RIDER TECHNICZNY NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I REALIZACYJNE 2013 Dla nagłośnienia oraz oświetlenia całości powyższego spektaklu, tj.: - dostarczenie odpowiedniego, kompletnego systemu

Bardziej szczegółowo

K.A.S.A. RIDER TECHNICZNY

K.A.S.A. RIDER TECHNICZNY www.korotkimusic.pl K.A.S.A. RIDER TECHNICZNY Przedstawiamy Wam kilka spraw, które są ważne, z racji wykonywania przez nas koncertów. Oczywiście, w większości przypadków, są to dla Was rzeczy najzupełniej

Bardziej szczegółowo

CHWALISZ BAND. sezon Managment: Mateusz Chwalisz, tel , mail:

CHWALISZ BAND. sezon Managment: Mateusz Chwalisz, tel , mail: CHWALISZ BAND sezon 2015 Kontakt: Managment: Mateusz Chwalisz, tel. 608 488 874, mail: kontakt@chwaliszband.pl Wymagania techniczne: System frontowy - sterofoniczny, min. trójdrożny, wolny od szumów i

Bardziej szczegółowo

Nagłośnienie F.O.H.: Aparatura nagłaśniająca musi być wolna od przydźwięków i - bezwzględnie - uziemiona!!!

Nagłośnienie F.O.H.: Aparatura nagłaśniająca musi być wolna od przydźwięków i - bezwzględnie - uziemiona!!! Rider techniczny zespołu Leszcze 2016 Nagłośnienie F.O.H.: Kluby i imprezy zamknięte: system nagłaśniający o mocy ok. 2 kw/stronę, adekwatny do miejsca; w przypadku pomieszczeń o dużym pogłosie wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do umowy z dn.. Koncert dn... Rico Sanchez & the Gipsies (feat. Gipsy Kings Party) - RIDER 2009 FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON

Załącznik Nr 2 do umowy z dn.. Koncert dn... Rico Sanchez & the Gipsies (feat. Gipsy Kings Party) - RIDER 2009 FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON Załącznik Nr 2 do umowy z dn.. Koncert dn... Rico Sanchez & the Gipsies (feat. Gipsy Kings Party) - RIDER 2009 TECHNIKA ŚWIATŁO DŹWIĘK SCENA FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON

Bardziej szczegółowo

Monika Brodka GRANDA

Monika Brodka GRANDA Monika Brodka GRANDA Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1

RIDER TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu na właściwym poziomie technicznym i artystycznym i stanowi integralną część umowy. DŹWIĘK

Bardziej szczegółowo

P.A. F.O.H. Adam Ołówek Hołysz tel

P.A. F.O.H. Adam Ołówek Hołysz tel P.A. ZESPÓŁ BEDNAREK WYMAGANA - WYMAGANIA TECHNICZNE TECHNICZNE 2016 2016 System nagłośnieniowy wyłącznie renomowanych firm (L.ACOUSTICS, NEXO, MEYER, ADAMSON, D&B, itd..) dobrany proporcjonalnie do nagłaśnianego

Bardziej szczegółowo

HEY : RIDER DŹWIĘK : 2016 HEY

HEY : RIDER DŹWIĘK : 2016 HEY HEY RIDER DŹWIĘK 2016 Aktualizacja 05.2016 TRACK INSTRUMENT MIC +48V INSERT UWAGI STATYW 1 STOPA AUDIX D 6 GATE DRAWMER / BSS MALY 2 STOPA 2 SUBKICK GATE DRAWMER / BSS 3 WERBEL GORA AUDIX I-5 COMPRESOR

Bardziej szczegółowo

RAIDER TECHNICZNY 2015

RAIDER TECHNICZNY 2015 RAIDER TECHNICZNY 2015 MIETEK FOLK OLSZTYN Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym

Bardziej szczegółowo

GRUBSON RIDER TECHNICZNY- DŹWIĘK

GRUBSON RIDER TECHNICZNY- DŹWIĘK GRUBSON RIDER TECHNICZNY- DŹWIĘK Warunki techniczne zawarte w riderze są optymalne do dobrej realizacji nagłośnienia występu artysty GRUBSON. Organizator lub firma zajmująca się techniczną realizacją imprezy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej data zamieszczenia: 27/ 04/2016

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej data zamieszczenia: 27/ 04/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej data zamieszczenia: 27/ 04/2016 Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK (KOŚCIOŁY) 2013 V 1.0

RIDER TECHNICZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK (KOŚCIOŁY) 2013 V 1.0 RIDER TECHNICZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK (KOŚCIOŁY) 2013 V 1.0 SCENA Scena powinna być dostosowana do warunków panujących w obiekcie i być zbliżona do ustawienia proponowanego na rysunkach ridera. Minimalne

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Stróżniak. manager, lider, booking mobile Marta Cugier. manager mobile

Grzegorz Stróżniak. manager, lider, booking mobile Marta Cugier. manager mobile Kontakt: Grzegorz Stróżniak manager, lider, booking mobile +48 601 715 071 grzegorz@lombard.pl Marta Cugier manager mobile +48 693 71 50 71 marta@lombard.pl road manager mobile +48 609 20 10 70 LOMBARD

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY. Gdyby cokolwiek okazało się niejasne, proszę o kontakt: Marcin Przytulski Jeannette Przytulska

RIDER TECHNICZNY. Gdyby cokolwiek okazało się niejasne, proszę o kontakt: Marcin Przytulski Jeannette Przytulska RIDER TECHNICZNY Przedstawiamy Wam kilka spraw, które są ważne, z racji wykonywania przez nas koncertów. Oczywiście, w większości przypadków, są to dla Was rzeczy najzupełniej jasne, niemniej kilka z nich

Bardziej szczegółowo

ComboArt Prosound PogoArt CzakMusic

ComboArt Prosound PogoArt CzakMusic RIDER TECHNICZNY Organizator (oraz podmioty odpowiedzialne za nagłośnienie i scenę) mają obowiązek skontaktować się najpóźniej na 14 dni przed datą koncertu z: - realizatorem dźwięku - Michał Niezbecki

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY FESTIWALE 2015

RIDER TECHNICZNY FESTIWALE 2015 RIDER TECHNICZNY FESTIWALE 2015 Dokument ten jest integralną częścią umowy, zawartej pomiędzy organizatorem a managerem zespołu POPARZENI KAWĄ TRZY. Nieznajomość ridera nie zwalnia z jego przestrzegania.

Bardziej szczegółowo

Scena... 1 Nagłośnienie... 1 System kolumn... 1 Mikser... 2 Monitory... 2 Inne... 3 Plan sceny... 4 Input lista... 5

Scena... 1 Nagłośnienie... 1 System kolumn... 1 Mikser... 2 Monitory... 2 Inne... 3 Plan sceny... 4 Input lista... 5 Spis treści Scena... 1 Nagłośnienie... 1 System kolumn... 1 Mikser... 2 Monitory... 2 Inne... 3 Plan sceny... 4 Input lista... 5 Wymagany kontakt z osobą odpowiedzialną za nagłośnienie najpóźniej 14 dni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 IRA RIDER TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 1 IRA RIDER TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 IRA RIDER TECHNICZNY Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu na właściwym poziomie technicznym i artystycznym i stanowi integralną część umowy.

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 RAIDER TECHNICZNY

Zał. 1 RAIDER TECHNICZNY 1. System frontowy Zał. 1 RAIDER TECHNICZNY Aparatura musi być bezwzględnie uziemniona, wolna od szumów i przydzwięków sieciowych lub innych które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadawalającym

Bardziej szczegółowo

NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TECHNICZNY

NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TECHNICZNY NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TEHNIZNY i technicznym. tystycznym R S 7 9-25 osobowej ź. W : 2 2 gitary bas perkusja 3 instrumenty klawiszowe S : 1 flet 1 klarnet 1 fagot 1 waltornia : sekcja smyczkowa: 8

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY. Orkiestra Dęta

RIDER TECHNICZNY. Orkiestra Dęta RIDER TECHNICZNY Orkiestra Dęta Poniższy rider przedstawia wymagania techniczne dotyczące sceny, systemu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego, niezbędne do pełnego przekazania publiczności swojej twórczości..

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE. RIFF CORPORATION, ul. SŁOMIŃSKIEGO 7/215, 00-195 WARSZAWA TEL. 22 356.11.06, FAX. 22 252.20.79, E.MAIL: riff@riff.pl

NAGŁOŚNIENIE. RIFF CORPORATION, ul. SŁOMIŃSKIEGO 7/215, 00-195 WARSZAWA TEL. 22 356.11.06, FAX. 22 252.20.79, E.MAIL: riff@riff.pl Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera wymagania techniczne zespołu DE MONO. Jeśli przewidują Państwo jakiekolwiek zmiany względem niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt z managerem

Bardziej szczegółowo

Rider Techniczny 2013

Rider Techniczny 2013 Rider Techniczny 2013 1. SCENA - Scena powinna być stabilna, zabezpieczona przed zalaniem, uziemiona, wysłonięta z przodu i po bokach, musi mieć też zamontowane barierki ochronne. Wymiary minimalne: -

Bardziej szczegółowo

BEDNAREK WYMAGANIA TECHNICZNE 2016 (PLENERY) P.A.

BEDNAREK WYMAGANIA TECHNICZNE 2016 (PLENERY) P.A. BEDNAREK WYMAGANIA TECHNICZNE 2016 (PLENERY) P.A. System nagłośnieniowy wyłącznie renomowanych firm (L.ACOUSTICS, NEXO, MEYER, ADAMSON, D&B, itd..) dobrany proporcjonalnie do nagłaśnianego audytorium,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 IRA RIDER TECHNICZNY KONTAKT TELEFONICZNY Z REALIZATOREM DZWIEKU I SWIATŁA OBOWIAZKOWY!

ZAŁĄCZNIK NR 1 IRA RIDER TECHNICZNY KONTAKT TELEFONICZNY Z REALIZATOREM DZWIEKU I SWIATŁA OBOWIAZKOWY! ZAŁĄCZNIK NR 1 IRA RIDER TECHNICZNY Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu na właściwym poziomie technicznym i artystycznym i stanowi integralną część umowy.

Bardziej szczegółowo

DODA. ANTYTOUR 2015 Rider Techniczny. Kontakt: Menager - Rafał Bogacz Tel. 533 312 120 Mail: doda.koncerty@gmail.com

DODA. ANTYTOUR 2015 Rider Techniczny. Kontakt: Menager - Rafał Bogacz Tel. 533 312 120 Mail: doda.koncerty@gmail.com DODA ANTYTOUR 2015 Rider Techniczny 1 NAGŁOŚNIENIE Dla określenia rodzaju, wielkości oraz sposobu nagłośnienia koncertu wykonawcy DODA & Zespół konieczne jest wyznaczenie i zwymiarowanie obszaru na którym

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY KONCERT PLENEROWY GOLEC UORKIESTRA - RIDER TECHNICZNY STR. 1/7

RIDER TECHNICZNY KONCERT PLENEROWY GOLEC UORKIESTRA - RIDER TECHNICZNY STR. 1/7 RIDER TECHNICZNY KONCERT PLENEROWY GOLEC UORKIESTRA - RIDER TECHNICZNY STR. 1/7 SCENA I ZADASZENIE Scena o minimalnych wymiarach 12 x 10 m z wybiegiem 5 x 2 m, wyposażona w podesty 3 x 3 x 0,5 m (be bny),

Bardziej szczegółowo

I. PLAC PO FARZE 27 2.09.2013 : KONSTRUKCJA SCENICZNA:

I. PLAC PO FARZE 27 2.09.2013 : KONSTRUKCJA SCENICZNA: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Festiwalu Solo Życia w dniach 30-31

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ROTUNDA

STOWARZYSZENIE ROTUNDA Witamy w Rotundzie. Jesteśmy zaszczyceni gościć Wasz zespół w naszym obiekcie i mamy nadzieję, że informacje zawarte poniżej będą pomocne. INFORMACJE OGÓLNE TYP: Klub POJEMNOŚĆ: Sala Główna 800 stojących

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.

Zapotrzebowanie na sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Załącznik nr 1 ZADANIE I NAGŁOŚNIENIE Impreza w ramach 46. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Mistrzostwa Podhala w powożeniu oraz parada dorożek. 0d 11:00 do 16:00 Zapotrzebowanie na sprzęt

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT: SYLWIA SMOCZYŃSKA - MANAGER tel. +48 608 694 949 MAKSYMILIAN ZIĘBA - REALIZATOR DŹWIĘKU tel. +48 606 821 820 ARTUR ROJEK WYMAGANIA TECHNICZNE ARTUR ROJEK LISTA SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

G R U B S O N RIDER TECHNICZNY 2015

G R U B S O N RIDER TECHNICZNY 2015 RIDER TECHNICZNY 2015 Poniżej znajduje się rider zespołu G R U B S O N obowiązujący podczas koncertów. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie, podpisanie i odesłanie wraz z umową. Nieznajomość rider a nie

Bardziej szczegółowo

Miejsce i data koncertu:

Miejsce i data koncertu: Miejsce i data koncertu: Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

GOSPEL SOUND RIDER TECHNICZNY. Katowicki Chór Gospel. www.gospelsound.pl. ver. 03.2014LRG

GOSPEL SOUND RIDER TECHNICZNY. Katowicki Chór Gospel. www.gospelsound.pl. ver. 03.2014LRG GOSPEL SOUND Katowicki Chór Gospel RIDER TECHNICZNY www.gospelsound.pl ver. 03.2014LRG Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa usługa wynajmu: System nagłośnieniowy wyrównywany liniowo o mocy 2x 15 kw

Kompleksowa usługa wynajmu: System nagłośnieniowy wyrównywany liniowo o mocy 2x 15 kw Kompleksowa usługa wynajmu: System nagłośnieniowy wyrównywany liniowo o mocy 2x 15 kw JBL VRX 932 LAP SOUNDCRAFT VI 4 JBL SRX 728S System monitorowy 32 kanały, 10 torów monitorowych JBL 712 m Scena mobilna

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY 2014

RIDER TECHNICZNY 2014 RIDER TECHNICZNY 2014 Rider techniczny jest częścią umowy i stanowi optymalną listę warunków, których spełnienie umożliwia odbycie się koncertu. Wszelkie odstępstwa od niniejszego dokumentu prosimy konsultować

Bardziej szczegółowo

J A M A L RIDER TECHNICZNY

J A M A L RIDER TECHNICZNY RIDER TECHNICZNY Poniżej znajduje się rider zespołu JAMAL obowiązujący podczas koncertów. RIDER JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY KONCERTOWEJ!!! Bardzo prosimy o uważne przeczytanie, podpisanie i odesłanie

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY KONCERT PLENEROWY GOLEC UORKIESTRA - RIDER TECHNICZNY STR. 1/7

RIDER TECHNICZNY KONCERT PLENEROWY GOLEC UORKIESTRA - RIDER TECHNICZNY STR. 1/7 RIDER TECHNICZNY KONCERT PLENEROWY GOLEC UORKIESTRA - RIDER TECHNICZNY STR. 1/7 SCENA I ZADASZENIE Scena o minimalnych wymiarach 12 x 10 m z wybiegiem 5 x 2 m, wyposażona w podesty 3 x 3 x 0,5 m (be bny),

Bardziej szczegółowo

Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia. Wymagania techniczne

Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia. Wymagania techniczne Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia Wymagania techniczne Niniejszy dokument zawiera minimalne wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia akceptowalnej jakości widowiska.

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rider Dźwiękowy. Rider Dźwiękowy. Aktualizacja r. Realizator dźwięku: Piotr Sawicki tel: , mail:

Rider Dźwiękowy. Rider Dźwiękowy. Aktualizacja r. Realizator dźwięku: Piotr Sawicki tel: , mail: Rider Dźwiękowy Aktualizacja 23.06.2016r 1 PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM, KTÓRY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA Z MANAGEREM LUB

Bardziej szczegółowo

RAZ DWA TRZY WYMAGANIA TECHNICZNE

RAZ DWA TRZY WYMAGANIA TECHNICZNE RAZ DWA TRZY Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorowi dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Przed skontaktowaniem

Bardziej szczegółowo

KAYAH CHANNEL LIST 2013

KAYAH CHANNEL LIST 2013 KAYAH CHANNEL LIST 203 PHANTOM CHANNEL INSTRUMENT MICROPHONE + 48V MIC STAND. KICK SUB - KICK YAMAHA 2. KICK SM 9 SHURE 3. SNARE I E 905 / SM 57 SENNHEISER / SHURE STAND / CLAW 4. SNARE II E 905 / SM 57

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE 2013

WYMAGANIA TECHNICZNE 2013 WYMAGANIA TECHNICZNE 2013 Realizator: Szymon Sieńko tel. 604 360 316, mix@szymonsienko.com Proszę o kontakt w sprawie uzgodnienia sprzętu na min. 3 dni przed koncertem. Główny technik sceny: Mariusz Gospodarczyk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN POLISH HIP HOP FESTIVAL

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN POLISH HIP HOP FESTIVAL P Ł O CK, DN. 03.03.201 5 R. OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PN POLISH HIP HOP FESTIVAL Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych działającym w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki oraz Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STRACHY NA LACHY. rider 2015 ZASILANIE. Telefony:

STRACHY NA LACHY. rider 2015 ZASILANIE. Telefony: STRACHY NA LACHY rider 2015 Dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające zespołowi i ekipie technicznej wykonanie koncertu na właściwym poziomie technicznym i artystycznym. Przed kontaktem

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Rider techniczny NAGŁOŚNIENIE

Rider techniczny NAGŁOŚNIENIE Rider techniczny Zespół miał okazję grać w wielu miejscach z różnymi możliwościami technicznymi, w związku z tym jest otwarty na propozycje i modyfikacje. Wyraźnie jednak podkreślono kwestie absolutnie

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

ComboArt Prosound PogoArt CzakMusic

ComboArt Prosound PogoArt CzakMusic RIDER TECHNICZNY Organizator (oraz podmioty odpowiedzialne za nagłośnienie i scenę) mają obowiązek skontaktować się najpóźniej na 14 dni przed datą koncertu z każdą z osób wymienionych poniżej: - realizatorem

Bardziej szczegółowo

CREATIVE MUSIC. 2011 ME MYSELF AND I Band Ridery Koncertowe. Ridery Koncertowe. Rider Techniczny Rider Cateringowy Inne wymogi

CREATIVE MUSIC. 2011 ME MYSELF AND I Band Ridery Koncertowe. Ridery Koncertowe. Rider Techniczny Rider Cateringowy Inne wymogi CREATIVE MUSIC. 2011 ME MYSELF AND I Band Ridery Koncertowe Ridery Koncertowe Rider Techniczny Rider Cateringowy Inne wymogi Rider Techniczny 01 Wymagamy: 1. Obecności na próbie oraz koncercie kompetentnej

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2012-06-27 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/jednostki/index.php?zm=199&grupa=1133258175, www.zespolslask.pl

Bardziej szczegółowo

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem oraz systemów Mackie, Peavey, Alphard, Behringer etc.

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem oraz systemów Mackie, Peavey, Alphard, Behringer etc. 9.0.20 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Bardziej szczegółowo