Nazwa Firmy Osoba Telefon SCENA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Firmy Osoba Telefon SCENA"

Transkrypt

1 R I D E R WYMAGANIA TECHNICZNE S ZAŁ CZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SI Z TRE CI RIDERA WIATŁO D WI K SCENA Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy Osoba Telefon Nazwa Firmy Osoba Telefon SCENA Scena powinna by zadaszona, stabilna, sucha i w pełni przygotowana pod wzgl dem bezpiecze stwa Artysty. Wymagane s aktualne atesty, barierki po bokach sceny i tylnej cianie. Konieczne s odci gi tzw. krzy e i odci gi z flokami. Scena powinna by wysłoni ta z trzech stron materiałem odpowiednim do pory roku. Materiał ten powinien przepuszcza powietrze tak, by nie zagra ał dachowi w wypadku silnych podmuchów wiatru. Cało okotarowania sceny powinna by w kolorze czarnym. Prosimy o oklejenie ta m fluorescencyjn miejsc niebezpiecznych i niewidocznych, b d udost pnienie takiej ta my ekipie technicznej. W wietle okna sceny, a zwłaszcza w jej tle, bez zgody managementu artystki, nie mog znajdowa si adne bannery reklamowe, ani inne odwracaj ce uwag elementy dekoracyjne. W tle sceny musi znajdowa si ruchoma belka (na wyci garkach) o szeroko ci takiej jak szeroko sceny (jednak nie dłu sza ni 12 metrów), do której mo liwe jest przymocowanie horyzontu o wadze 40 kg (horyzont zapewnia zespół). Rozmiar sceny: - klub i impreza zamkni ta - min. 8m x 6m - hala min 10m x 8m plus wybieg min 2m x 2m!!! - plener min 12m x 10m plus wybieg min 2m x 2m!!! - wysoko dachu dla plenerów min 7m - podest 3m x 2m (pod perkusj ustawiony jak na rys. na str. 5 i 6) - podest 2m x 2m (pod chórek i klawisze ustawiony jak na rys. na str. 5 i 6) - stanowisko monitorowe nie mo e znajdowa si na scenie, konieczny dodatkowy stack po prawej stronie sceny (patrz c z pozycji miksera frontowego).

2 - Ze wzgl du na wysoki poziom d wi ku na scenie, preferowane s dachy dwuspadowe, nie półokr głe. - dwa miejsca postojowe dla busów w pobli u sceny - odległo płotków, barierek przeciwtłumowych od wybiegu nie mo e by wi ksza jak 1,5m. W przypadku eventów zamkni tych i koncertów w klubach, małych pomieszczeniach, konieczna jest pleksi do perkusji! Organizator umo liwi ekipie technicznej zespołu zawieszenie kotary na froncie sceny, tu przed koncertem oraz horyzontu (backdropu) w tle sceny. Organizator zapewni 2 osoby do pomocy przy rozładunku i załadunku sprz tu (backline) oraz zawieszeniu kotary na 20 min przed koncertem. GARDEROBA Pomieszczenie dla 14 osób musi by czyste, suche, zamykane i przestronne, a wyj cie z niego musi znajdowa si w odległo ci do 10 metrów od schodów prowadz cych na scen (max 20 m). Garderoba musi by wyposa ona w: Toalet (TOI TOI tu przy garderobie), o wietlenie oraz gniazdko 220V Ogrzewanie (gdy temperatura na zewn trz garderoby poni ej15 C), 14 krzeseł, 1 stół, wieszak na odzie, du e o wietlone lustro, R czniki papierowe 2 rolki, r czniki frotte 2 szt., kosz na mieci, Woda mineralna niegazowana 25 butelek 0,5 litra, Gor ca kawa i herbata, Soki owocowe 4 litry, Red Bull 14 szt., 12 butelek piwa, butelka whiskey 0,7, butelka wódki 0,5), 2 butelki wina (czerwone i białe wytrawne np. Carlo rossi), 2l Coca Cola, 2l Sprite, Kubeczki jednorazowe, Cukier, mietanka do kawy, ły eczki lub mieszadełka, wie e owoce, sałatki, kanapki, przek ski gor cy catering dla 6 osób ekipa techniczna woda, kawa, herbata dost pna podczas monta u dla ekipy technicznej zespołu Wszelkie ewentualne zmiany w wyposa eniu musz by uzgodnione i zaakceptowane przez Agencj. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 2 z 12

3 NAGŁO NIENIE Niniejszy dokument zawiera informacje techniczne, umo liwiaj ce wykonawcom i realizatorom d wi ku przeprowadzenie koncertu na wła ciwym poziomie artystycznym i technicznym. Patrycja Markowska przyje d a z realizatorami d wi ku F.O.H i MON, technicznym sceny BACKLINE i realizatorem wiateł. Wymagana jest obecno technika znaj cego dobrze przygotowany system P.A., realizatora monitorowego i o wietleniowego oraz elektryka. Stół monitorowy jest niezb dny. Aparatura powinna by w pełni zainstalowana, wysterowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem zespołu. NAGŁO NIENIE F.O.H. Cała aparatura nagło nieniowa, niezale nie od pleneru czy pomieszczenia zamkni tego, powinna by systemem stereo, o min. trój- a najlepiej czterodro nym, aktywnym podziale cz stotliwo ci pasma audio. Gramy wył cznie na aparaturze wykonanej przez profesjonaln firm o uznanej reputacji (Meyer Sound, d&b, DYNACORD COBRA, ElectroVoice, Nexo, etc.) Nie akceptujemy aparatury niefirmowej, oraz małych systemów typu Meyer Sound M elodie, Nexo GeoS itp. Aparatura powinna dokładnie pokrywa d wi kiem cały nagła niany obszar, musi by wolna od brumów i przyd wi ku, strona lewa i prawa powinna gra identycznie!!! (nale y zwróci uwag na przeciwfazy). Wskazane jest podwieszenie systemu P.A.. Moc aparatury powinna by dostosowana do nagła nianej przestrzeni i zapewnia min 100dBa na stacku realizatorskim w pełnym pa mie. Zawsze prosimy przygotowa pełnopasmowy frontfill! by zapewni równomierne rozło enia nat enia d wi ku w pełnym pa mie cz stotliwo ciowym dla pola bliskiego przed scen. W przypadku długich obiektów oraz miejsc o nietypowym kształcie i akustyce pomieszczenia, prosimy przygotowa strefy opó niaj ce oraz outfill. ZASILANIE: Organizator, technika odpowiedzialna za zasilanie na scenie zobowi zuje si zapewni zasilanie 230V (+/- 10%) podczas próby i koncertu. W innym wypadku zespół mo e odmówi zagrania w warunkach nie wystarczaj cego lub nadmierniego pr du (patrz umowa 5 pkt 1a) Do zasilania aparatury nagło nieniowej organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji z firm dostarczaj c nagło nienie, powinien zapewni odpowiedniej mocy agregat pr dotwórczy do wykorzystania wył cznie dla potrzeb nagło nienia. U ycie stacjonarnego przył cza energetycznego wymaga wyra nej akceptacji firmy nagło nieniowej. Cały system (aparatura nagło nieniowa + mikser frontowy i monitorowy + sprz t muzyków) musi by zasilany z tego samego ródła, umo liwiaj cego odpowiedni pobór mocy adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Do zasilenia sprz tu muzyków potrzebne jest na scenie osiem punktów zasilania. Prosimy o przygotowanie dodatkowego przedłu acza o długo ci 15-20m do wentylatora który b dzie ustawiony przy wybiegu. Urz dzenia zasilaj ce piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, musz posiada aktualne atesty, dopuszczaj ce je do eksploatacji!!! Ka dy punkt zasilaj cy musi posiada zabezpieczenie ró nicowopr dowe! Firma zapewniaj ca nagło nienie i zasilanie sprz tu wykonawców bierze na siebie całkowit odpowiedzialno za bezpiecze stwo wykonawców, realizatorów i techników zespołu, podczas prób i koncertu. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 3 z 12

4 INNE Konieczny jest dwustronny interkom scena mikser ze słuchawko-mikrofonem sztuk 2, mo liwo podł czenia laptopa lub odtwarzacza MP3 za pomoc kabla z wtykiem Jack 1/8 cala, o wietlenie mikserów i peryferii. KONSOLETA F.O.H. Preferowane stoły to: Soundcraft Vi6,Vi4, Yamaha PM5D, CL5, Avid Profile. Mikser powinien by ustawiony w połowie długo ci widowni i na osi symetrii sceny. Nie akceptujemy ustawienia miksera w pomieszczeniach odseparowanych od sali koncertowej, z boku sali, na balkonach i pod nimi oraz we wn kach! Uwaga dotyczy równie eventów zamkni tych. KONSOLETA MONITOR Akceptowane stoły: Yamaha M7CL, CL5, CL 3, QL5 + skonfigurowany router wifi (5GHz). MONITORY 10 x monitor podłogowy sko ny 2x12" +2" lub 1x15"+2" Preferowane monitory Meyer Sound MJF212, D&B MAX 15, Pol-Audio MP CX ND, Turbosound TFM 212. Wymagany s 2 systemy douszne Sennheiser 300IEM G3 lub Shure PSM 900. Wa ne jest, aby wszystkie wedge i nap dzaj ce je ko cówki były takie same!!! Uwaga!!! Konsoleta monitorowa powinna by ustawiona po prawej stronie patrz c od frontu sceny, w taki sposób aby umo liwi swobodny dost p do sceny oraz bezpo redni kontakt wzrokowy z artystami (najlepiej na poziomie sceny). Tory monitorowe: Osoba Typ odsłuchu AUX Rafał Wedge 2szt 1 Patrycja Wedge 3szt 2 Sebastian Wedge 1szt 3 Adek Wedge 1szt 4 Marcin Wedge 2szt 5 Marcin IEM mono 6 Radek 2xXLR 7,8 Sebastian IEM stereo 9,10 Patrycja IEM stereo 11,12 FX PLATE 15 FX HALL 16 PFL Wedge 1szt PFL PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 4 z 12

5 Lista wej Nr Instrument Mikrofon Uwagi 1 Stopa EV N/D 868 statyw krótki 2 Werbel góra SHURE SM 57 statyw krótki 3 Werbel dół SHURE SM 57 statyw krótki 4 Hh SHURE SM 57 5 Tom 1 SHURE BETA 56 statyw krótki 6 Tom 2 SHURE BETA 56 statyw krótki 7 OH L SHURE KSM OH P SHURE KSM Ride SHURE SM 57 statyw krótki 10 Bas DI BOX aktywny BSS, Radial 11 Bas mic SHURE SM El. Git. 1 L SHURE SM 57 statyw krótki 13 El. Git. 1 P SHURE SM 57 statyw krótki 14 El. Git. 2 L SHURE SM 57 statyw krótki 15 El. Git. 2 P SHURE SM 57 statyw krótki 16 Aku. Git. DI BOX aktywny BSS, Radial 17 Key L DI BOX aktywny BSS, Radial 18 Key P DI BOX aktywny BSS, Radial 19 BGV Marcin SHURE SM 58 UHF-R, QLX-D,ULX-D 20 BGV Rafał SHURE SM BGV Sebastian SHURE SM PATRYCJA własny 23 FX TC Helicon Xlr 24 Zapas własny 25 Djembe Bezprzewód ATM Metronom DI BOX 27 BGV Radek SHURE SM MacBook L Xlr 29 MacBook P Xlr 30 TB 31 AMBIENT L SHURE SM AMBIENT P SHURE SM 81 Ze wzgl du na drewniane obr cze przy perkusji, wszystkie mikrofony musz by na statywach. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 5 z 12

6 STAGE PLAN PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 6 z 12

7 SCENOGRAFIA WA NE! Zespół zapewnia scenografi w postaci horyzontu tylnego (backdrop), wieszanego w przerwie na linecheck tu przed wyst pem artystki. Z tego te powodu wymagane jest przygotowanie belki z kraty lub rury o szeroko ci 12 metrów na wyci garkach, tak aby powieszenie horyzontu mogło odby si sprawnie. Potrzebna b dzie te asysta dwóch osób przy zawieszaniu horyzontu. Zespół na czas linechecku wiesza w okolicach przedniej belki horyzont frontowy (kabuki drop), który zrzucany jest na linach podczas pierwszego utworu. KRATOWNICE Je d ca kratownica pod horyzont musi si mie ci w obrysie dachu i musi doje d a za o wietlenie znajduj ce si na tylnym mo cie o wietleniowym. Mo e wi c zaistnie konieczno, e o wietlenie z ostatniej kraty kontrowej b dzie musiało by powieszone na dodatkowej kratownicy przytwierdzonej do dachu w ten sam sposób co krata rodkowa. O WIETLENIE Stanowisko realizatora o wietlenia musi znajdowa si w namiocie usytuowanym w osi sceny, w odległo ci przynajmniej 25 metrów od sceny, jednak nie wi kszej ni 50 metrów. Namiot musi chroni sprz t i ekip przed warunkami atmosferycznymi tj. wiatrem, niegiem i deszczem. Stanowisko realizatora wiatła musi znajdowa si na odpowiednim podwy szeniu umo liwiaj cym pełn widoczno sceny mimo stoj cej publiczno ci. Lista potrzebnego sprz tu o wietleniowego zapewnianego przez organizatora: 12x ruchoma głowa spot: Martin MAC Viper Profile (zielone) 11x ruchoma głowa typu wash : Martin MAC Aura mode standard (niebieski) 7x ruchoma głowa typu wash (efektowy): Clay Paky A.Leda B-EYE K20 (magneta) 6x Par 64 CP W (oliwkowy) 6x LED Par 64 RGBW na multichipach np. Robe LEDForce 18 (czerwony) 4x O lepiacz (Blinder) 4x DWE (pomara czowy) 7x Obwód dimmerowy 10A 2x Hazer + wentylatory 1x Reflektor prowadz cy wyładowczy min. 1200W z płynnym dimmerem, z obsług i intercomem 1x Konsola o wietleniowa Martin M6 lub Matin M1 (Istnieje mo liwo odpłatnego dostarczenia konsolety na koncert) Zamienniki: Dopuszcza si u ycia zamienników uznanych marek. Ka da zmiana musi by skonsultowana z realizatorem o wietlenia artysty. Dopuszczalne zamienniki: - Martin MAC Viper Profile: CP Alpha Spot 300 HPE/700 (HPE)/1200/1500/800QWO ST, Martin MAC PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 7 z 12

8 Quantum Profile/ MAC 700 Profile, Vari*Lite VL2500 Spot / VL3000 Spot / VL3500 Spot, Robe Robin MMX Spot / Robin DLX / Robin Spot 600E, GLP Impression Spot One, SGM G.Spot. Ka de z urz dze musi mie bezwzgl dnie sprawne: zoom, irys, pryzmat oraz niepozamieniane takie same tarcze gobo. - Martin MAC Aura: Głowica ruchoma na ródle LED z mieszaniem kolorów przed soczewk, biał diod i z zoomem. MAC Quantum Wash (basic), MAC Aura XB, Robe Robin 300/600 LED Wash (Mode 3), Clay Paky A-Leda Wash K10/K20, DTS Nick 1201, GLP Impression X4. - Clay Paky A.Leda B-EYE K20 (w kolejno ci wg. preferencji): Clay Paky A.Leda B-EYE K10, A.Leda K20, Martin MAC Quantum Wash, Robe Robin 1200 LEDWash (Mode 5), Robe Robin 800 LED Wash (Mode 5), Martin MAC 401 Dual, Robe Robin 600 LED Wash (Mode 5). - Pary LED na podłodze: Ka dy par 64 na podłodze mo e zosta zast piony ruchom głow typu mały wash (patrz lista powy ej). - Hazery: hazery powinny by uznanej marki oraz powinien produkowa bezwonny dym (!) na bazie wody. W urz dzeniu powinien by u ywany zalecany przez producenta danej maszyny płyn. Dopuszczalne maszyny to: MDG Atmosphere, JEM Compact Hazer/K1, PeaSoup, Look Unique, Haze.base, Smoke factory, Swefog. Niedopuszczalne s maszyny Antari I Eurolite oraz płyny tych firm. Negocjacjom nie podlega konsoleta oraz zamiana urz dze na urz dzenia ni szej klasy ni proponowane powy ej (np. MAC500). Nieakceptowanym urz dzeniem klasy wy szej ni proponowane jest MAC 2000 Profile/Performance oraz seria VariLite VL330/770/880. KONTAKT Z REALIZATOREM Prosimy o potwierdzenie listy sprz tu lub zgłoszenie wszelkich potencjalnych problemów zwi zanych z powy sz specyfikacj realizatorowi zespołu na minimum 7 dni przed koncertem. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 8 z 12

9 PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 9 z 12

10 - Na czas koncertu Patrycji Markowskiej, wszystkie latarnie, lampy, i inne ródła wiatła znajduj ce si w pobli u sceny nale y koniecznie wył czy!!! VIDEO: Mile widziane s ekrany po bokach sceny, na których wy wietlany jest koncert, realizowany z kamer na ywo, tak aby publiczno stoj ca dalej, widziała co dzieje si na scenie. PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 10 z 12

11 !!! WYMAGANY KONTAKT Z REALIZATORAMI!!! FUNKCJA IMI I NAZWISKO TELEFON Manager: Jacek Jastrowicz Road manager: Anna Cieplicka Realizator d wi ku: Maciek Prokopowicz Realizator wiateł: Marcin Robak BARDZO PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE, WYPEŁNIENIE TABEL ORAZ PODPISANIE I ODESŁANIE WRAZ Z UMOW KONCERTOW Organizator zobowi zuje si na 2 tygodnie przed koncertem potwierdzi w formie pisemnej (po konsultacji telefonicznej z realizatorami) list sprz tu oraz kontakty do ekipy technicznej współpracuj cej przy realizacji koncertu. Przeczytane i zaakceptowane przez ORGANIZATORA PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 11 z 12

12 Wykaz preferowanych firm W przypadku firm nieznajduj cych si na poni szej li cie, bezwzgl dnie wymagany jest kontakt z realizatorami, oraz przesłanie poczt elektroniczn listy proponowanego przez Pa stwa sprz tu. Preferowane firmy nagło nieniowe: GMB Pro Sound Warszawa Gigant Sound Pozna Fotis Sound Pozna Audio Tech Kraków ProSound Jarosław Kaszy ski Kraków Concept Music Art Kraków (kluby i eventy + wiatło) MUSIC COOK Sound Design Bochnia Target Sound - Katowice PogoArt Wrocław Audiosound Gorzów Wlkp DMS Pro Białystok OPTIS Płock BAYERMEDIA Suwałki Preferowane firmy o wietleniowe: GP Grzegorz Prusinowski Ostroł ka PRO4MEDIA Warszawa BVS Show Lighting Warszawa Groda Ostroł ka Transcolor Warszawa Estrada Rybnicka - - Rybnik Target Sound Katowice Setlight Gdynia Concept Music Art (CMA) Kraków Happy Light Toru LEVEL - Wronki k. Poznania Light-Tech Lublin VES Warszawa ATM System Wrocław Arena D bica OPTIS G bin k. Płocka Bayer Media Suwałki PATRYCJA MARKOWSKA Rider techniczny 2015 Strona 12 z 12

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

I tak warto żyć... realizacja koncertu Raz Dwa Trzy z orkiestrą

I tak warto żyć... realizacja koncertu Raz Dwa Trzy z orkiestrą I tak warto żyć... realizacja koncertu Raz Dwa Trzy z orkiestrą tekst Przemysław Waszkiewicz Muzyka i Technologia zdjęcia ECS, Setlight, Przemysław Waszkiewicz Na luty 2010 roku przypadły drugie urodziny

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo