ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE"

Transkrypt

1 Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zielona Góra, 2012 r.

2 Małgorzata Adamska Chocolate Festival as a tool to promote the city and municipality Kargowa Master s Thesis Supervisor: dr inż. Mariola Michałowska University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management Zielona Góra 2012 r.

3 Małgorzata Adamska Zielona Góra, dnia r. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE OŚWIADCZENIE Świadoma odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa (magisterska) Pt. "Święto Czekolady jako narzędzie promocji miasta i gminy Kargowa " została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych innych osób(dz. U. tj. z roku 2000 Nr 80 poz. 904) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Podpis 3

4 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ PROMOCJA JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Istota, cele i funkcje promocji Proces komunikacji i jego elementy Instrumentarium promocji mix Public Relations działania kształtujące wizerunek firmy Eventing jako nowoczesny instrument promocji mix ROZDZIAŁ MIASTO I GMINA KARGOWA Charakterystyka Gminy Kargowa Rys historyczny miasta Kargowa Historia fabryki czekolady w Kargowej Święto Czekolady główne atrakcje wydarzenia ROZDZIAŁ DZIAŁANIA PROMOCYJNE MIASTA I GMINY KARGOWA W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Cele badania i założenia projektu badawczego Metody i narzędzia badawcze Opis próby Modele pytań i uzasadnienie ich konstruowania Układ kwestionariusza Wyniki pomiaru Wnioski z przeprowadzonych badań ZAKOŃCZENIE ABSTRACT SPIS LITERATURY STRONY INTERNETOWE SPIS ZDJĘĆ: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

5 WSTĘP Współczesna rzeczywistość wymusza na firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach i jednostkach terytorialnych potrzebę komunikowania się z otoczeniem. Promocja jest zbiorem narzędzi za pomocą, których jednostki te mogą komunikować się z otoczeniem w dowolny sposób i w dowolnym zakresie. Tematem niniejszej pracy jest Święto Czekolady jako narzędzie promocji miasta i gminy Kargowa. Narzędzie za pomocą, którego jednostka terytorialna jaką jest gmina Kargowa, komunikuje się z mieszkańcami, potencjalnymi inwestorami oraz pozostałą publicznością. Informuje o swoim istnieniu, zaletach wynikających z położenia geograficznego oraz tradycji i kulturze. Święto Czekolady doskonale nawiązuje do tradycji związanej z produkcją czekolady, która sięga blisko stu lat. W dodatku swoim odmiennym charakterem wyróżnia Kargową na tle innych, pobliskich gmin. Wydarzenia i atrakcje towarzyszące obchodom Święta również mają niecodzienny wymiar. Należy przytoczyć chociażby mecz piłkarski pomiędzy Drużyną Przyjaciół Macieja Kozłowskiego a Narodową Drużyną Bezdomnych, na który przybyła ogromna rzesza publiczności. Grafitti na przystankach autobusowych, obrazujące zabytki i walory przyrodnicze gminy, do dziś, mimo iż minął rok, stanowią dużą ciekawostkę dla przejeżdżających kierowców. Kto z nich, nie zatrzyma się, nie zrobi zdjęcia, czy nie odwiedzi malowniczego miasteczka? Wszystkie działania promocyjne te spektakularne, jak Święto Czekolady i te codzienne, jak strona internetowa miasta kształtują tożsamość Kargowej i utrwalają jej wizerunek, a tym samym przyczyniają się do jej rozwoju. Nadrzędnym celem pracy jest uzyskanie opinii mieszkańców Kargowej i okolic na temat postrzegania Kargowej jako miasta, stosowanych form promocji, udziału mieszkańców w życiu kulturalnym miasta oraz wpływu poszczególnych wydarzeń promocyjnych na wizerunek miasta. W rozdziale I przedstawiono promocję jako element komunikacji marketingowej oraz całe instrumentarium promocji-mix, opierając się przy tym na bogatej literaturze z tej dziedziny. Szczególną uwagę zwrócono na public relations i eventmarketing, narzędzia które zyskują coraz większe uznanie w świecie naszpikowanym reklamą, gdzie przekaz zamiast dotrzeć do odbiorcy ginie w szumie komunikacyjnym. 5

6 Rozdział II w całości poświęcony został miastu Kargowa. Zawarto w nim charakterystykę gminy oraz krótką historię miasta. Przedstawiono również historię fabryki czekolady, od której swój początek wzięło Święto Czekolady. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w rozdziale II jest samo Święto Czekolady, które odbyło się po raz pierwszy w dniach czerwca 2011 roku, oraz wydarzenia towarzyszące imprezie. Wszystko poparte bogactwem przepięknych zdjęć. Z uwagi na brak badań w nauce, w zakresie promocji miasta Kargowa, postanowiono zapoczątkować ten proces. Przedmiotem podjętych w rozdziale III badań jest promocja miasta Kargowa, a w szczególności jedna z jej form - Święto Czekolady, które powstało na kanwie obchodzonych od lat Dni Kargowej i połączenia tradycji miasteczka związanej z produkcją czekolady. Założeniami projektu badawczego są postawione hipotezy, których potwierdzenia szukano w badaniach. Zastosowaną metodą badawczą jest sondaż, a kwestionariusz ankiety posłużył jako narzędzie do przeprowadzenia badań. Finał pracy jest podsumowaniem wyników badań. Przedstawia wnioski wysunięte na ich podstawie oraz weryfikację postawionych w badaniu hipotez. Autorka pracy dziękuje wszystkim respondentom i osobom zaangażowanym w przeprowadzenie badań dotyczących promocji miasta Kargowa. 6

7 ROZDZIAŁ 1. PROMOCJA JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 1.1. Istota, cele i funkcje promocji Termin promocja pochodzi od łacińskiego słowa Pro Moveo. Pro oznacza dla, za, na korzyść. Moveo to wprawianie w ruch, wzbudzanie, wzniecanie, pobudzanie, wprowadzanie do działania, rozpoczęcie czynności. W różnych kontekstach słowo promocja 1 może oznaczać także: w odniesieniu do zmysłów robić wrażenie, wywierać wpływ, w odniesieniu do ducha i wyobrażeń zwracać swoją myśl na coś, rozważać, knuć zamysły, w odniesieniu do uczucia wzruszać kogoś, pobudzać, wzbudzać czułość, współczucie, życzliwość, zaniepokoić, przerazić, w odniesieniu do woli skłonić, nakłonić, w odniesieniu do polityki pobudzić, wzniecić rozruch, wzburzyć. Promocja to również działania zmierzające do zwiększenia popularności czegoś lub kogoś; lansowanie, protegowanie, upowszechnianie czegoś 2. Philip Kotler definiuje promocję jako czwarte narzędzie marketing mix, które obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili 3. Henryk Mruk rozumie promocję jako zespół środków za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem, przekazując informacje o swojej działalności, produktach i usługach 4. Promocja to również informacyjne wspieranie oferty firmy, to ogół form i środków oddziaływania na rynek. 1 Ł. Koncewicz, Nowy Słownik Podręczny Łacińsko-Polski, Księgarnia Wysyłkowa G.Dorn, Warszawa 1938, s.535, Def. Promocji, Słownik Wyrazów Obcych, wyd. PWN 1995, s Ph. Kotler, Marketing analiza planowanie wdrażanie i kontrola, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s Red. H. Mruk, Podstawy marketingu, wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999, s

8 Istotą promocji jest komunikowanie się nadawcy z otoczeniem rynkowym w celu: wykreowania potrzeb, poinformowania rynku o ofercie, nakłonienia do zakupu, stworzenia i utrwalenia pozytywnego obrazu marki, towaru lub firmy tworzenia postaw zgodnych z interesem nadawcy promocji 5. Zatem, z powyższych definicji wynika, że promocja jest zbiorem narzędzi komunikacji za pomocą, których firma oddziałuje na otoczenie zewnętrzne. Podobnie w marketingu terytorialnym promocję należy traktować jako całokształt działań związanych z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z otoczeniem, obejmujący informowanie o regionie, przekonywanie o jego atrakcyjności i skłanianie do nabycia lub konsumpcji subproduktów terytorialnych 6. Autorka tej definicji do najważniejszych celów promocji zalicza: informowanie o istnieniu regionu (w tym podniesienie świadomości wśród potencjalnych nabywców) dzięki promocji dostarczane są informacje obecnym i potencjalnym nabywcom, służące przełamaniu bariery nieznajomości położenia regionu, dostępnych zasobów regionalnych, atrakcji itp., przekonywanie o zaletach regionu przez wskazywanie na korzyści osiągane w regionie, związane z nabyciem oferty oraz przez porównywanie z ofertami innych regionów (analogicznymi produktami), uwypuklanie przewagi konkurencyjnej, zachęcanie (pobudzanie, nakłanianie) do kupna lub konsumpcji subproduktów regionalnych zamierzonym efektem jest w tym przypadku wywołanie określonych działań i zachowań nabywców, a także ich utrwalenie, prowadzące do lojalności wobec oferty regionu, kształtowanie tożsamości i utrwalanie wizerunku regionu. 5 M. Rydel, Podręczny Leksykon Promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998, s M. Florek, Podstawy Marketingu Terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s

9 W świetle przedstawionych definicji promocji można wyróżnić kilka jej funkcji. Główną funkcją promocji jest niewątpliwie funkcja informacyjna - promocja ma za zadanie poinformować, dostarczyć informacji o ofercie, produktach, usługach danej firmy. W ramach funkcji perswazyjnej jej zadaniem jest pobudzić do określonych zachowań, kształtować motywacje potencjalnych nabywców, wspierać i utrwalać te zachowania. Funkcja konkurencyjna to zapewnienie atrakcyjności i siły przebicia instrumentom i programom promocyjnym poprzez większą częstotliwość obecności w mediach, większą powierzchnię reklamową i dłuższy czas antenowy oraz oryginalność kampanii promocyjnej. Wszystkie te zadania jakie ma do spełnienia promocja wypływają jednak z nadrzędnej funkcji promocji jaką jest funkcja komunikacyjna. Jak podkreśla Arnold Pabian w swej monografii promocja pełni przede wszystkim funkcje komunikacyjne poprzez tradycyjne oraz interaktywne, jak również mobilne przekazy dostarcza konsumentom informacji na temat ofert i działalności podmiotów gospodarczych 7. Zatem szerzej komunikacją i jej elementami zajmiemy się w kolejnym podrozdziale pracy Proces komunikacji i jego elementy Komunikowanie wywodzi się z łacińskiego słowa communis (wspólny) i oznacza dążenie do stanu łączności (wspólnoty) z kimś 8. Komunikacja to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości 9. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem nazywane najczęściej promocją stanowi integralny element kompozycji marketingowej, w skład której wchodzą ponadto produkt, cena i dystrybucja. W tradycyjnym ujęciu promocja obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek (najczęściej do dowolnych segmentów nabywców) informacje o produkcie lub firmie, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje popyt. Tak rozumiana promocja utożsamiana jest z komunikacją marketingową 10 mimo, że pojęcia te nie są w pełni tożsame. 7 A. Pabian, Promocja nowoczesne środki i formy, wyd. Difin, Warszawa 2008, s B. Pilarczyk, Komunikacja jako element marketingu, [w:] Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s Słownik wyrazów Obcych, op. cit., s B. Pilarczyk, op. cit., s. 7. 9

10 Tradycyjne, wąskie ujęcie promocji sprowadza się do jednokierunkowego oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, podczas gdy komunikowanie zakłada potrzebę swoistego wsłuchiwania się w różnorodne sygnały płynące z rynku (jego trendy i megatrendy rozwoju, kształt i przeobrażenia makro i mikrootoczenia, potrzeby i preferencje nabywców) i stosownej nań odpowiedzi. Dynamika przeobrażeń współczesnego świata, postępujące procesy globalizacji rynków i zaostrzania walki konkurencyjnej na arenie międzynarodowej sprawiają, iż przedsiębiorstwa stają w obliczu konieczności zastąpienia dotychczasowych strategii promocji kształtowanych poprzez oddziaływanie jednokierunkowe komunikacją marketingową, stanowiącą swoistego rodzaju proces interakcji i dialogu pomiędzy przedsiębiorstwem a jego rynkiem docelowym 11. Komunikacja nie jest pojęciem jednoznacznym, a definiować można ją bardzo różnie biorąc pod uwagę wielopłaszczyznowość tego pojęcia. Tomasz Goban-Klas przytacza następujące jej definicje: przekazywanie informacji w bardzo szerokim znaczeniu tego terminu (komunikowanie jako transmisja), proces, dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się porozumiewać w jednoznaczny sposób (komunikowanie jako rozumienie), wzajemny wpływ za pomocą różnych mediów (komunikowanie jako oddziaływanie), proces, który łączy nieciągłe części naszego otoczenia (komunikowanie się jako łączenie, tworzenie wspólnoty), społeczna interakcja za pomocą symboli (komunikowanie jako interakcja), wymiana pewnych poglądów między ludźmi, której stopień zależy od wspólnych spostrzeżeń, pragnień i postaw (komunikowanie jako wymiana), akt, przez który są wyrażane normy grupowe, osiągana koordynacja wysiłków, ujawniane oczekiwania, sprawowana kontrola społeczna, przydzielane role oraz przenoszony proces społeczny (komunikowanie jako składnik procesu społecznego) J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2001, s T. Goban - Klas, Public relations, czyli promocja reputacji, wyd. Business Press, Warszawa 1997, s

11 Podstawowymi elementami komunikacji społecznej są: nadawca, odbiorca i przekaz co zostało przedstawione na rysunku 1. NADAWCA PRZEKAZ ODBIORCA Rysunek 1. Podstawowe elementy komunikacji Źródło: J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, s.12. Proces komunikacji ma charakter ciągły, dlatego też organizacje nie zastanawiają się nad tym czy się komunikować. Stawiają sobie natomiast pytania: co i jak powiedzieć, do kogo i jak często. Klasyczny model procesu komunikacji składa się z dziewięciu elementów i sprowadza się do systemu przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, poprzez określony kanał i środki komunikowania oraz zastosowania systemu kodowania i odkodowania umożliwiającego tworzenie i odczytywanie komunikatów, co pokazane zostało na rysunku 2. NADAWCA KODOWANIE PRZEKAZ ODKODOWANIE ODBIORCA KANAŁ ZAKŁÓCENIA SPRZĘŻENIE ZWROTNE ODPOWIEDŹ Rysunek 2. Elementy procesu komunikacji Źródło: Ph. Kotler, Marketing analiza planowanie wdrażanie i kontrola, s

12 W procesie komunikacji biorą udział zawsze dwie strony: nadawca i odbiorca. Nadawcą jest strona wysyłająca komunikat do drugiej strony. Nadawcami mogą być różnego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, instytucje itp. To podmiot z wyraźnie określoną misją, dokładnie sprecyzowanymi celami i oczekiwaniami, jakie chce zrealizować na określonym rynku. Nadawca opracowuje koncepcję komunikacji rynkowej, która ma służyć realizacji ustaleń strategii funkcjonowania i rozwoju. Koncepcja ta obejmuje przede wszystkim ustalenie celów komunikacji, docelowe grupy działań promocyjnych, ich formy, środki, budżet i zasady realizacji 13. Odbiorca jest adresatem przekazów emitowanych przez nadawcę. Elementem łączącym odbiorcę z nadawcą jest wspólnota potrzeb i interesów: odbiorca reprezentuje określoną strukturę i hierarchię potrzeb, popartą funduszem nabywczym, nadawca natomiast tworzy określony zestaw użyteczności, mogący zaspokoić potrzeby i preferencje nabywcy. Ich wzajemne spotkanie jest możliwe poprzez komunikację informowanie, nakłanianie, perswadowanie. Informacje przekazywane przez nadawcę, przy przekroczeniu progu wrażliwości odbiorcy na bodźce, uruchamiają procesy percepcji, dekodowania i przyswajania. Złożone, wewnętrzne procesy wartościowania informacji są uwarunkowane przez wiele zmiennych osobowościowych (psychologicznych), społecznych, ekonomicznych i kulturowych, kształtujących mechanizm zachowań rynkowych 14. Przekaz to informacja, która ma zostać przekazana odbiorcy. Nadawca musi mieć pewność, że to co chce zakomunikować, dokładnie odzwierciedla jego intencje i nie będzie błędnie odczytane 15. Forma przekazu powinna być dostosowana do oczekiwań audytorium przekazu, uwzględniać i szanować systemy wartości i przekonania docelowej grupy odbiorców, ale również zwyczaje i standardy życia społecznego itp. 16. Kanał przekazu to kanał komunikacji przez który komunikat dociera od nadawcy do odbiorcy. Stanowi on sposób i środek dotarcia z komunikatem do odbiorcy. W literaturze przedmiotu wyróżnione są dwa sposoby dotarcia z komunikatem do odbiorcy, a mianowicie osobisty np. sprzedaż bezpośrednia oraz 13 J. W. Wiktor, Promocja, op. cit., s Ibidem. 15 B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, wyd. Studio Emka, Warszawa 2002, s J. W. Wiktor, Promocja, op. cit., s

13 nieosobisty np. poprzez środki masowego przekazu czy wystrój sklepu. Jeżeli chodzi natomiast o środki dotarcia z komunikatem do odbiorcy, to w literaturze przedmiotu występuje wiele kryteriów klasyfikacji tych środków np. J. Fieske 17 wyróżnia trzy główne kategorie tych środków: środki prezentacyjne: głos, twarz, wzrok, mimika, ciało, posługujące się naturalnym językiem słów, zwrotów, gestów i związane z osobą kodującą przekaz (nadawcą), środki reprezentacyjne: teksty, obrazy, rysunki, fotografie, filmy i cała gama wytworów szeroko rozumianej kultury, stanowiącej formę wypowiedzi, ekspresji i komunikacji, środki techniczne (mechaniczne), umożliwiające przekaz informacji (prasa, radio, telewizja, kino, telefon, komputer, płyty CD, DVD i inne) 18. Kolejne elementy procesu komunikacji to kodowanie i odkodowanie. Stanowią one atrybuty nadawcy i odbiorcy. Nadawca koduje przekaz, zamieniając jego znaczenie na symbole (hasło reklamowe, slogan), natomiast odbiorca w procesie odwrotnym rozszyfrowuje symbole na konkretne znaczenia, co stanowi odkodowanie przekazu. Aby można było mówić o komunikowaniu, a nie tylko jednostronnym przekazywaniu informacji, konieczna jest reakcja ze strony odbiorcy. Za informację zwrotną uznaje się nie tylko jednoznaczne wyrażenie opinii, ale także drobne gesty, jak np. uśmiech, skinięcie głową czy reakcje pośrednie, np. zakup produktu pod wpływem informacji zawartej w reklamie 19. Nieodłącznym elementem procesu komunikowania są zakłócenia utrudniające skuteczne porozumienie. Mogą mieć one różny charakter, źródła i przyczyny. Najczęściej wyróżnia się trzy postacie zakłóceń w literaturze zwanych szumami, a mianowicie: szumy semantyczne, które wiążą się z niewłaściwym wyrażeniem przez nadawcę znaczenia przekazu za pomocą kodów, utrudniającym lub nawet blokującym procesy percepcji komunikatu i jego precyzyjne odczytanie i zrozumienie przez adresata, szumy wewnętrzne, to zakłócenia leżące po stronie osobowościowych cech uczestników komunikacji, kształtowanych głównie przez zespół zmiennych psychologicznych, społecznych i środowiskowych, 17 J. Fieske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, wyd. Astrum, Wrocław 1999, s M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mediów, wyd. COKUM, Warszawa 1991, s B. Rozwadowska, Public Relations,op. cit., s

14 szumy zewnętrzne to zakłócenia wynikające ze źródeł leżących po stronie otoczenia uczestników procesu komunikacji, a więc mających wobec nich w dużej mierze charakter niezależny 20. Relacje zachodzące między tymi dziewięcioma elementami procesu komunikacji pozwalają na określenie czterech warunków skutecznej komunikacji, a mianowicie: cele komunikacji nadawcy muszą wiedzieć, do jakiego odbiorcy chcą dotrzeć i jakiego typu reakcji oczekują. Wymaga to wyboru docelowej publiczności i określenia specyficznych celów komunikacji. Zadania te należą do typowego zakresu kompetencji personelu zaangażowanego w marketingu strategicznym, opracowanie komunikatu personel zajmujący się przygotowaniem komunikatu musi mieć zarówno znajomość technik kodowania, jak i sposobu odbioru komunikatów przez grupę docelową. Dzięki temu zaprojektowanie a następnie przetestowanie reklamy pozwalają uzyskać pożądany rezultat komunikacji. Taki sposób działania jest zgodny z koncepcją marketingu, która zakłada komunikację odwołującą się do doświadczeń nabywców i formułowaną w języku, który mogą odkodować, planowanie mediów wymaga po pierwsze selekcji mediów tj. określenia, gdzie publiczność docelowa zostanie osiągnięta w sposób najbardziej skuteczny, a po drugie ustalania harmonogramu wykorzystania mediów tj. określania jak często musi być podejmowane oddziaływanie na publiczność docelową celem wytworzenia wymaganego rezultatu komunikacji, skuteczność komunikacji specjalista reklamowy musi umieć określić reakcję publiczności na komunikaty i zweryfikować stopień, w jakim cele komunikacji zostały osiągnięte. Jest to także zadaniem zarządzania marketingowego J. W. Wiktor, Promocja, op. cit., s , inne rozróżnienie zakłóceń w procesie komunikacji podaje B. Rozwadowska, a mianowicie wyróżnia ona szumy fizyczne, szumy semantyczne i dezinformację, zob. B. Rozwadowska, ibidem. 21 J. Adamczyk, Strategiczne decyzje w zakresie komunikacji, [w] Strategiczne zarządzanie marketingowe, J.J Lambin, red. nauk. przekładu M. Strzyżewska-Kamińska, wyd. PWN, Warszawa 2001, s

15 1.3. Instrumentarium promocji mix Marketing to obszerna dziedzina wiedzy w skład której wchodzi promocja. Marketing mix to dominująca idea nowoczesnego marketingu. Definiuje się go jako zbiór poddających się sterowaniu taktycznych instrumentów marketingowych, których kompozycję organizacja przygotowuje w celu uzyskania zamierzonej reakcji na rynku docelowym. Typową strukturę marketingu mix obejmują cztery składowe tzw. 4P: product (produkt), price (cena), place (dystrybucja) i promotion (promocja) 22. Strukturę tą przedstawia rysunek 3. Reklama Produkt Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży Cena MARKETING - MIX RYNEK DOCELOWY Propaganda marketingowa Dystrybucja Rozgłos Promocja Rysunek 3. Struktura marketingu mix Źródło: H. Mruk, Podstawy marketingu, s.243. Czwarte P promocja stanowi kompozycję określonych instrumentów oddziaływania na rynek, dlatego prawidłowo powinno się ją określać jako promocję mix. Promocja mix stanowi kombinację konkretnych instrumentów komunikacyjnego oddziaływania na otoczenie, za pośrednictwem których organizacja osiąga swoje cele marketingowe A. Pabian, Promocja, op. cit., s Ibidem, s

16 W literaturze przedmiotu występuje duża różnorodność identyfikowania i definiowania składników promocji mix. Na dowód tego można przytoczyć takie oto przykłady: P. Kotler reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i publicity, sprzedaż osobista 24, H. Mruk reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, propaganda marketingowa (public relations) 25, L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek reklama, sprzedaż osobista, promocja, public relations, sponsorowanie 26, J. Lambin reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży (promocja uzupełniająca), public relations 27, A. Pabian reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations, promocja osobista w procesach sprzedaży 28. Z podanych przykładów wynika, że mieszankę promocyjną tworzą najczęściej cztery grupy narzędzi, a mianowicie: reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations. Niektórzy autorzy tak jak P. Kotler, a za nim A. Pabian wzbogacają tę mieszankę o dodatkowe narzędzia, które zawiera marketing bezpośredni. Jeszcze inni, tak jak L. Garbarski, I. Rutkowski i W. Wrzosek wyodrębniają z public relations sponsorowanie jako odrębne narzędzie promocji mix. Niewątpliwie podstawowym narzędziem promocji mix o ugruntowanej pozycji wśród praktyków i teoretyków jest reklama. Stanowi ona masową, płatną i bezosobową formę prezentacji oferty firmy czy organizacji. Reklama jest potężnym narzędziem promocyjnym, które w zależności od różnych czynników np. formy, doboru mediów czy zasięgu geograficznego, może realizować różne cele. Philip Kotler klasyfikuje cele reklamy w zależności od tego czy ma ona informować, nakłaniać czy też przypominać. Reklama informacyjna używana jest przede wszystkim wobec produktu w jego 24 Ph. Kotler, Marketing analiza planowanie wdrażanie i kontrola, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s B. Pilarczyk, Komunikacja jako element marketingu, [w] Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s J. Adamczyk, Strategiczne decyzje w zakresie komunikacji, [w] Strategiczne zarządzanie marketingowe, J.J Lambin, red. nauk. przekładu M. Strzyżewska-Kamińska, wyd. PWN, Warszawa 2001, s A. Pabian, Promocja, op. cit., s

17 początkowym stadium, kiedy celem jest tworzenie popytu podstawowego. Reklama nakłaniająca staje się istotna w stadium konkurencyjnym, kiedy celem przedsiębiorstwa jest stworzenie popytu na ściśle określoną markę produktu. Niektóre reklamy nakłaniające są klasyfikowane jako reklamy porównawcze. Dążą one do ukazania wyższości jednej marki poprzez porównania z jedną lub kilkoma innymi markami danej klasy produktów. Reklama przypominająca jest szczególnie ważna w stadium dojrzałości produktu. Jej celem jest ciągłe przypominanie o istnieniu produktu. Formą pokrewną reklamy przypominającej jest reklama wzmacniająca. Dąży ona do zapewnienia nabywców, że dokonali właściwego wyboru 29. Podczas tworzenia kampanii reklamowej, oprócz zdefiniowania celów jakie reklama ma spełnić należy również określić wielkość budżetu przeznaczonego na reklamę, treść przekazu reklamowego, dokonać doboru mediów poprzez określenie zasięgu i częstotliwości ukazywania się przekazu reklamowego. Końcowym, ale bardzo istotnym etapem całego procesu jest ocena czyli sprawdzenie czy i w jakim stopniu reklama dotarła do określonej grupy odbiorców oraz jaka była sprzedaż przed, podczas oraz po przeprowadzonej kampanii reklamowej 30. Drugim składnikiem mieszanki promocyjnej jest marketing bezpośredni. Marketing bezpośredni to interakcyjny system marketingu, który korzysta z jednego lub więcej mediów reklamowych, by wywołać określoną odpowiedź oraz/lub transakcję w dowolnym miejscu 31. Podobnie definiują marketing bezpośredni polscy autorzy, i tak na przykład Tadeusz Sztucki podaje, że marketing bezpośredni to forma marketingowej komunikacji, oparta na bezpośredniej reakcji nabywców, wywołanej za pomocą środków, obejmujących pozyskiwanie przez nabywców informacji dzięki odwiedzaniu miejsc sprzedaży, salonów wystawowych, miejsc do degustacji i demonstracji towarów, targów i wystaw, ofert otrzymywanych przez pocztę, telefon, podczas wizyt sprzedawców w domach itp. 32. Natomiast L. Garbarski, J. Rutkowski i W. Wrzosek określają marketing bezpośredni jako zespół działań i środków bezpośredniego oraz zindywidualizowanego oddziaływania na nabywców, mającego na celu kreowanie i zaspokajanie ich potrzeb oraz sprzedaż produktów i usług 33. Z przytoczonych definicji wynika, że zadaniem marketingu bezpośredniego jest, za pomocą różnych narzędzi, 29 Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s Ibidem, s T. Sztucki, Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, wyd. Placed, Warszawa 1999, s L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing., op. cit., s

18 dotrzeć do klienta w taki sposób aby wywołać natychmiastową reakcję kupna bądź złożenia zamówienia na dany produkt lub usługę. Do podstawowych narzędzi marketingu bezpośredniego jakie wyróżnia literatura przedmiotu należą: marketing katalogowy, polega na wysyłaniu za pośrednictwem poczty bądź eksponowaniu w miejscach przebywania docelowych nabywców np. w księgarniach, restauracjach, klubach itp., katalogu z ofertą produktową lub usługową danej firmy. Katalogi ofertowe jednocześnie przedstawiają ofertę i zawierają niezbędne informacje umożliwiające nabycie oferowanych produktów poprzez druk zamówienia bądź bezpłatną linię telefoniczną, marketing poczty bezpośredniej, polega na przesyłaniu klientom listów, ulotek, folderów, które mogą zawierać również próbki oferowanych towarów. Tego typu materiały zyskały miano skrzydlatych sprzedawców lub sprzedawców na skrzydłach, telemarketing, polega na dokonywaniu sprzedaży bądź oferowaniu produktów i usług za pomocą telefonu, marketing telewizyjny bezpośredniej reakcji, polega na emitowaniu w telewizji reklam bezpośredniej reakcji bądź cały program jest poświęcony promowaniu sprzedaży towarów i usług. W obu przypadkach do dyspozycji klienta jest bezpłatny numer telefonu pod którym można natychmiast złożyć zamówienie, marketing bezpośredniej reakcji poprzez radio, gazetę lub czasopismo działa na tej samej zasadzie co marketing telewizyjny, jednakże inne jest medium poprzez które promowane są określone dobra konsumpcyjne. Oprócz wymienionych, tradycyjnych narzędzi marketingu bezpośredniego można wymienić dodatkowo te nowoczesne, które wraz z pojawieniem się nowych technologii ukazały nowe możliwości w zakresie komunikacji z docelowymi klientami. Do takich metod należą: w zakresie marketingu pocztowego przekazywanie oferty za pomocą faksu bądź przedstawienie jej za pośrednictwem poczty głosowej, w zakresie marketingu katalogowego katalog w postaci płyty CD-rom, w zakresie telemarketingu wideotelefony, telefonia komórkowa z dostępem do internetu, przesyłanie obrazów, grafiki i dźwięków oraz interaktywne kioski wyposażone 18

19 w dotykowe ekrany dzięki którym klient może uzyskać szereg interesujących go informacji 34. Kolejnym elementem promocji mix jest promocja sprzedaży. Na promocję sprzedaży składają się różnorodne zestawy narzędzi, przede wszystkim krótkookresowych, które mają stymulować szybsze i/lub większe zakupy określonych produktów/usług przez konsumentów lub nabywców handlowych 35. Rozróżnić można trzy główne rodzaje promocji sprzedaży ze względu na kanały dystrybucji, a mianowicie: promocję konsumencką skierowaną do finalnych nabywców dóbr i usług, promocję handlową skierowaną do handlowców hurtowych i detalicznych oraz promocję biznesową skierowaną do personelu sprzedaży, przedstawicieli handlowych i dealerów. W obrębie każdego rodzaju promocji sprzedaży stosowane są liczne narzędzia, które przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Narzędzia promocji sprzedaży Główne narzędzia promocji sprzedaży Narzędzia promocji konsumenckiej Narzędzia promocji handlowej Narzędzia promocji biznesowej bezpośrednie obniżki cen (rabaty sezonowe, rabaty za zmasowane zakupy, obniżona cena półkowa, cena obniżona przez producenta) dodatkowe produkty lub usługi gratis (opakowanie premiowe, zwiększona ilość dóbr po dotychczasowej cenie, bonifikaty, karty stałego klienta, losowe premie, prezenty) gadżety reklamowe bezpłatne próbki towarów kupony promocyjne (kupony rabatowe, kupony odsyłające) refundacje cen konkursy, loterie, gry darmowe testowanie (próbowanie) wydłużone gwarancje demonstracje w miejscach sprzedaży kluby konsumentów wymiana towaru na nowy za dopłatą obniżki cen subsydia darmowe produkty pokazy handlowe i konwencje konkursy sprzedaży gadżety reklamowe Źródło: opracowanie własne na podstawie Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s A. Pabian, Promocja, op. cit., s Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s

20 Lista form promocji sprzedaży jest imponująca i nie ogranicza się do tych wymienionych w tabeli. Producenci, pośrednicy i sprzedawcy korzystają z szeregu zachęt, aby przyciągnąć nowych konsumentów, nagrodzić lojalnych klientów bądź zwiększyć sprzedaż w krótkim okresie czasu dzięki klientom, którzy nie są przywiązani do marki produktu lecz czekają na taką promocję dzięki której uzyskają dodatkową wartość. Kolejnym ważnym instrumentem mieszanki promocyjnej jest public relations. W literaturze przedmiotu, wśród teoretyków i praktyków, istnieje bardzo duża liczba definicji tej dyscypliny. Stowarzyszenia Public Relations na całym świecie ponad dwa tysiące razy podejmowały próby ujęcia działalności public relations w jedną definicję, żadna jednak nie spotkała się z jednoznaczną akceptacją. Poniżej przytoczone zostaną trzy definicje, które niezmiennie cieszą się uznaniem wielu autorów: definicja Brytyjskiego Stowarzyszenia Public Relations: Public relations są to świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem definicja deklaracji meksykańskiej, podpisana w Mexico City w sierpniu 1978 r. przez ponad trzydzieści stowarzyszeń public relations: Praktyczne działania w ramach public relations to dziedzina sztuki i gałąź nauki społecznej polegająca na analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownictwa różnych organizacji oraz wdrażaniu zaplanowanych programów działań, które będą służyć zarówno danej organizacji, jak i interesowi ogółu definicja Webster New International Dictionary: Promocja wzajemnych kontaktów i dobrej reputacji między osobą, firmą lub instytucją a innymi osobami, szczególnymi grupami odbiorców lub ogółem społeczeństwa, poprzez dystrybucję łatwo interpretowalnych materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań, oraz ocena reakcji danej grupy odbiorców S. Blac, Public Relations, wyd. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2006, s ; W. Budzyński, Public Relations zarządzanie reputacją firmy, wyd. Poltext, Warszawa 1998, s ; K. Wojcik, Public Relations od A do Z tom I, wyd. Placed, Warszawa 2001, s

21 Filozofia public relations zakłada, że wyznaczone cele znacznie łatwiej osiąga się przy społecznym zrozumieniu i wsparciu niż przy sprzeciwie i obojętności. Kilka słów kluczy stanowi istotę całego public relations, są to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia 37. Literatura przedmiotu wyróżnia trzy rodzaje celów jakie ma wypełniać działalność public relations, a mianowicie: 1. Cele strategiczne: kształtowanie przyjaznego nastawienia, pożądanego wizerunku, opinii, reputacji w otoczeniu wzbudzanie, odzyskiwanie lub pogłębianie zaufania, pozyskiwanie i utrwalanie poparcia dla strategii przedsiębiorstwa, - tworzenie odpowiedniego klimatu w otoczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, łagodzenie lub likwidowanie konfliktów między przedsiębiorstwem a otoczeniem, 2. Cele operacyjne: dostarczanie szybkich, rzetelnych wiadomości o przedsiębiorstwie (wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom otoczenia) śledzenie opinii publicznej o oczekiwaniach względem danego przedsiębiorstwa, pozyskiwanie opiniotwórczych jednostek lub wpływowych organizacji czy instytucji, promocja produktów w otoczeniu, dostosowanie działalności, zasad postępowania, polityki do otoczenia, 3. Cele bieżące: zaprezentowanie się firmy jako sprawnego oferenta dóbr i usługodawcy, zaprezentowanie się jako bezpiecznego pracodawcy, wypracowanie opinii o solidności jako współpracownika i kontrahenta, aktywna polityka informacyjna o bieżących i przyszłych zamierzeniach firmy (produkcyjnych i pozaprodukcyjnych na rzecz otoczenia), 37 S. Blac, Public Relations, op. cit., s

22 wyrobienie opinii o przedsiębiorstwie jako niezbędnym elemencie funkcjonowania otoczenia 38. Public relations, tak jak pozostałe składowe promocji mix, do realizacji postawionych celów wykorzystuje odpowiednie narzędzia i formy oddziaływania i komunikowania się z otoczeniem. Do najważniejszych z nich należą: 1. Publikacje, a wśród nich doroczne raporty, broszury, artykuły, czasopisma, materiały audiowizualne itp. 2. Imprezy, a wśród nich konferencje prasowe, seminaria wycieczki, wystawy, konkursy, turnieje, uroczystości rocznicowe oraz sponsorowanie imprez sportowych i kulturalnych. 3. Wiadomości tworzenie korzystnych informacji o firmie aby zachęcić przedstawicieli mediów do zamieszczania stosownej publikacji i udziału w konferencjach prasowych. 4. Przemówienia firmy wybierają swoich rzeczników i zatrudniają ludzi, którzy piszą przemówienia oraz trenerów, którzy pomagają poprawiać umiejętności oratorskie i aparycję mówców. 5. Działalność publiczna (charytatywna) firmy coraz częściej wspierając finansowo i organizacyjnie różne działania społecznie użyteczne budują tym samym swój pozytywny wizerunek (np. firma deklaruje przekazanie pewnej kwoty od każdego sprzedanego produktu na rzecz stowarzyszenia, szpitala czy domu dziecka). 6. Tożsamość wizualna w społeczeństwie pełnym przekazów komunikacyjnych firmy muszą konkurować o uwagę, zatem powinny one tworzyć tożsamość wizualną łatwo rozpoznawalną przez publiczność np. logo firmy, materiały listowe, broszury, znaki, formy biznesu, karty wizytowe, budynki, standardy uniformów i ubrań oraz wystrój środków transportu itp. 39. W całym instrumentarium promocji mix, public relations jest niedocenianą działalnością, jest traktowany jak swego rodzaju dodatek do poważniejszych działań 38 J. Krawulski, Public relations (wybrane zagadnienia), wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 63; K. Wojcik, Public Relations.., op. cit., s Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s

23 promocyjnych 40. Niesłusznie, ponieważ dobry PR ma ogromne znaczenie dla postrzegania przedsiębiorstwa, jego produktu oraz całej działalności, a koszty tej działalności mają niebagatelne znaczenie w budżetach firm. Kolejnym narzędziem w instrumentarium promocji mix jest sprzedaż osobista. Polega ona na dialogu z potencjalnymi i aktualnymi nabywcami i osobistym przekazywaniu wiadomości celem dokonania sprzedaży w krótkim okresie 41. Istota sprzedaży osobistej polega na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą. Dzięki temu działania promocyjne zostają zindywidualizowane, a więc mogą być dostosowane do konkretnego klienta i w każdym przypadku przybrać inną formę 42. Sprzedaż osobistą jako narzędzie promocji można wykorzystywać w różnych formach, miejscach i na wiele sposobów, a mianowicie: sprzedaż w stałych punktach handlu detalicznego i hurtowego, sprzedaż w siedzibie firmy, sprzedaż za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, sprzedaż na targowiskach i bazarach, sprzedaż uliczna, sprzedaż obwoźna, sprzedaż obnośna, sprzedaż na targach i wystawach, sprzedaż w trakcie ekspozycji indywidualnych 43. W procesie efektywnej sprzedaży osobistej można wyróżnić kilka etapów, które pokazuje rysunek 4: Rysunek 4. Podstawowe fazy efektywnej sprzedaży Źródło: Ph. Kotler, Marketing, s Ibidem, s J.J Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, op. cit., s A. Pabian, Promocja, op. cit., s

24 1. Poszukiwanie i klasyfikowanie klientów polega na zidentyfikowaniu potencjalnego klienta. Potencjalni klienci mogą być klasyfikowani według ich zdolności finansowej, specjalnych wymagań, lokalizacji lub prawdopodobieństwa kontynuowania zakupów. Klientów można wyszukiwać w różny sposób np. pytając obecnych klientów o klientów potencjalnych, utrzymując kontakty z innymi źródłami informacji, takimi jak dostawcy, pośrednicy, bankowcy itp., działając w organizacjach, do których należą potencjalni klienci, przyciągając uwagę swymi wypowiedziami lub publikacjami, sprawdzając takie źródła informacji jak gazety, roczniki i katalogi, korzystając z telefonu i poczty, składając niezapowiedziane wizyty w różnych firmach tzw. zimny werbunek. 2. Kontakt wstępny polega na zebraniu informacji dotyczących klienta, określeniu celów do osiągnięcia, wyborze najlepszej formy i czasu kontaktu z klientem. 3. Kontakt z klientem pierwsze spotkanie z klientem jest bardzo ważne i ma ogromny wpływ na dalszą współpracę. By dobrze rozpocząć współpracę sprzedawca musi wiedzieć jak się ubrać, co powiedzieć na powitanie i o czym mówić później. 4. Prezentacja polega na zaprezentowaniu produktu lub usługi w taki sposób by przyciągnąć uwagę, wzbudzić zainteresowanie, wywołać pragnienie oraz uzyskać działanie. 5. Odpieranie zarzutów polega na odrzuceniu zastrzeżeń wysuwanych przez klienta jednocześnie utrzymując pozytywne nastawienie do klienta. Bardzo ważne są umiejętności negocjacyjne, które sprzedawca powinien stale doskonalić. 6. Finalizacja zamówienia polega na podpisaniu umowy sprzedaży bądź złożeniu zamówienia przez klienta. Sprzedawca może wykorzystać do tego celu kilka technik np. wprost zapytać o zamówienie, zasugerować złożenie zamówienia poprzez podsumowanie punktów umowy, zaoferować pomoc przy wypełnianiu zamówienia lub wskazać to co klient straci nie składając w tej chwili zamówienia. 7. Kontynuacja to ostatni etap skutecznej sprzedaży osobistej, który jest niezbędny do osiągnięcia zadowolenia klienta i kontynuowania współpracy. 24

25 Polega na ustaleniu szczegółów związanych z czasem i warunkami dostawy oraz zaplanowaniu kolejnej wizyty i upewnieniu się czy klient jest usatysfakcjonowany z dokonanego wyboru. Przestrzeganie wszystkich przedstawionych wyżej etapów sprzedaży osobistej nie jest złotym środkiem na skuteczną sprzedaż, ponieważ nie ma takiej metody, która jest doskonała we wszystkich warunkach. Pozwala jednak na doskonalenie tego procesu i osiąganie lepszych wyników co przekłada się na satysfakcję klienta i sprzedawcy. Podsumowując całe instrumentarium promocji mix należy zauważyć, że każde z narzędzi posiada wiele technik i form komunikacji i promocji. Wykorzystanie każdego elementu osobno bądź tylko jednego narzędzia w kampanii promocyjnej nie daje pożądanego efektu. Dopiero zintegrowanie wszystkich instrumentów pozwala przekazać odbiorcom spójny komunikat i uzyskać oczekiwaną odpowiedź Public Relations działania kształtujące wizerunek firmy Jedną z głównych funkcji public relations jest kształtowanie i upowszechnianie obrazu (image) przedsiębiorstwa oraz informacji charakteryzujących działalność firmy i umacniających jej wizerunek 44. W literaturze przedmiotu określenie image i wizerunek są używane zamiennie, gdyż pojęcia te są tożsame. Na potwierdzenie tego przytoczymy trzy przykładowe definicje: Wizerunek (image) to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji; nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach 45. Image jest subiektywnym obrazem, wyobrażeniem, wizerunkiem przedsiębiorstwa i jego produktów 46. Image to zbiór przekonań, myśli i wrażeń danej osoby o obiekcie T. Sztucki, Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, op. cit., s K. Wojcik, Public Relations.., op. cit., s A. Sznajder, Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, wyd. Business Press, Warszawa 1993, s Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s

26 Zatem rozpatrując te trzy definicje można stwierdzić, że wizerunek jest obrazem jaki mają ludzie (klienci, kontrahenci, pracownicy i inni) o danej organizacji. Jest on tym co ludzie myślą o niej. W procesie tworzenia wizerunku wykorzystywane są zazwyczaj elementy identyfikujące i wyróżniające przedsiębiorstwo z otoczenia, składające się na jego tożsamość. Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa bywają uważane niejednokrotnie za synonimy, z czym jednak trudno się zgodzić. Terminy te rozróżnione zostały także w języku angielskim, w którym wizerunek określa się słowem image, tożsamość identity, a w odniesieniu do przedsiębiorstwa używany jest zwrot corporate identity 48. Tożsamość przedsiębiorstwa to jego złożona osobowość, na którą składają się: filozofia, historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników, sprzedawców i innych jego reprezentantów. W umysłach ludzi przedsiębiorstwo ma określony charakter i reputację, jest rozpoznawane przez zewnętrzne, widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie one są zazwyczaj poddawane ocenie ogółu 49. Można powiedzieć zatem, że tożsamość to zbiór pewnych określonych bodźców, a wizerunek to sposób, w jaki są one odczytywane 50. Literatura przedmiotu wyróżnia cztery typy wizerunków: zwykły, lustrzany, pożądany i optymalny. Zestawienie typów wizerunków zawiera tabela 2. Tabela 2. Podstawowe typy wizerunków Typ wizerunku Co wyraża Zwykły Lustrzany Pożądany Optymalny Postrzeganie organizacji na zewnątrz Postrzeganie organizacji przez samą siebie Jak organizacja chciałaby być postrzegana Kompromis możliwy do osiągnięcia Źródło: B. Rozwadowska, Public Relations, s. 57. Wizerunek zwykły - to potoczne, istniejące opinie na temat danej organizacji w otoczeniu bliższym i dalszym. 48 W. Budzyński, Public Relations, op. cit., s S. Blac, Public Relations, op. cit., s B. Rozwadowska, Public Relations, op. cit., s

27 Wizerunek lustrzany to samoocena organizacji i zazwyczaj chodzi tu o opinię zarządu firmy. Wizerunek pożądany to taki obraz organizacji jaki chciałaby posiadać. Organizacja powinna postawić sobie za cel osiągnięcie pożądanego wizerunku i dążyć do jego osiągnięcia. Wizerunek optymalny to pewnego rodzaju kompromis, między wizerunkiem zwykłym i lustrzanym a wizerunkiem pożądanym, który możliwy jest do osiągnięcia. Wizerunek optymalny winien być stawiany sobie przez organizację, jako cele krótkoterminowe w dążeniu do osiągnięcia pożądanego wizerunku. Każda organizacja działa w konkretnym otoczeniu, w którym znajduje się wiele grup publiczności np. klienci, dostawcy, udziałowcy, inwestorzy, media, pracownicy. Ludzie należący do tych grup budują swoje wyobrażenie na temat firmy na podstawie tego, czego doświadczają i co widzą. Wizerunek można tworzyć poprzez techniki kontaktu wizualnego, które firmy zazwyczaj ograniczają do graficznego przedstawienia nazwy firmy oraz barw firmowych. W istocie zestaw ich jest znacznie szerszy. Oto on: 1. Symbol firmowy: znak firmowy, logotyp firmowy. 2. Kolory firmowe. 3. Symbole dekoracyjne. 4. Typografie firmowe. 5. Druki firmowe: papier firmowy i koperty firmowe, kartki do zapisków, bilety wizytowe (firmowe i dla pracowników), dokumenty handlowe (zamówienia, oferty, inne), rachunki i faktury, inne druki firmowe. 6. Identyfikatory pracowników. 7. Stemple. 8. Materiały reklamowe (ogólna koncepcja, np. miejsce sloganu w połączeniu z symbolem firmowym). 9. Materiały drukowane do celów PR (ogólna koncepcja). 10. Środki transportu (sposób znakowania): ciężarowe i półciężarowe, osobowe. 11. Ubiór pracowników: technicznych, recepcyjnych, sprzedawców, biurowych (ogólne zasady). 12. Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny budynków firmy. 13. Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny punktów sprzedaży. 27

28 14. Architektura i wystrój wnętrz biurowych. 15. Informacja wizualna: tablice informacyjne zewnętrzne, szyldy firmowe, tablice informacyjne wewnętrzne, tabliczki informacyjne (przy/na drzwiach). 16. Flagi firmowe. 17. Transparenty firmowe. 18. Opakowania: jednostkowe, zbiorcze. 19. Wystrój stoisk targowych (jednolita koncepcja) 51. Istnieją również pozawizualne elementy systemu identyfikacji firmy, a mianowicie: Sposób przyjmowania rozmów telefonicznych (jednolite zgłaszanie się), Jednolity standard opieki nad klientami 52. Wszystkie te elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy muszą spełniać następujące warunki: być zgodne ze specyfiką firmy, być zgodne ze stylem firmy, wykazywać zgodność wzajemną (jednolitość), być oryginalne (wysoki stopień różnicowania), posiadać łatwość percepcji (wysoka zauważalność), być łatwe do zapamiętania i wymówienia, posiadać przejrzystą formę, wykazywać łatwość do wykorzystania w różnych technikach, nie budzić niekorzystnych skojarzeń 53. Tworzenie wizerunku firmy jest rzeczą bardzo złożoną. Szereg elementów, które składają się na system wizualnej identyfikacji firmy musi złożyć się w jedną całość, tak by była ona dobrze postrzegana przez szeroko rozumianą publiczność. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo aby być oryginalne i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku musi kłaść nacisk na silny i odpowiednio komunikowany wizerunek. 51 W. Budzyński, Public Relations, op. cit., s Ibidem, s Ibidem, s

29 1.5. Eventing jako nowoczesny instrument promocji mix Event w języku angielskim oznacza po prostu wydarzenie. Może być nim festyn, konferencja, impreza kulturalna czy rozrywkowa, spotkanie motywacyjne, integracyjne czy aktywizujące, itp. Event marketing najczęściej rozumiany jest jako narzędzie promocyjne, polegające na organizowaniu różnego rodzaju imprez masowych (wydarzeń), służących do realizacji określonych celów firmy wobec otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, czyli klientów, decydentów, kontrahentów, środowisk opiniotwórczych i pracowników 54. Przed przedsiębiorstwami i organizacjami współcześnie działającymi na rynku stoi zadanie budowania zaufania i pozytywnych relacji między ludźmi, zarówno z otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Podmioty te zaczęły poszukiwać właściwych instrumentów, które będą skutecznym narzędziem w realizacji tego zadania, co w dużym stopniu przyczyniło się do rozwoju event marketingu. W dobie szumu informacyjnego, gdzie nadawcy przekazów marketingowych bombardują odbiorców (konsumentów) szeregiem komunikatów, bardzo trudno o dotarcie do określonej grupy odbiorców za pomocą tradycyjnych instrumentów marketingowych i osiągnięcie zamierzonych celów. Dystans między nadawcą a odbiorcą przekazów marketingowych zwiększa się mimo nakładu sił i środków. Aby ten dystans zmniejszyć należy sięgnąć po jeden z najskuteczniejszych narzędzi komunikacyjnych - eventing. Wydarzenia promocyjne realizują cele marketingowe, służą budowaniu wizerunku i kształtowaniu opinii publicznej. Ich wyjątkowość polega na dwukierunkowej komunikacji - dzięki bezpośredniemu kontaktowi dochodzi do swoistej wymiany idei, opinii i postaw. Event marketing to szereg działań, które kształtują wizerunek danej firmy. Jego zasadniczym zadaniem jest przyciągnięcie uwagi danej grupy docelowej. W zależności od potrzeb i możliwości firmy, eventy przybierają różną postać i wielkość. Dobrze zorganizowany event prezentuje firmę oraz jej produkty w sposób oryginalny i niekonwencjonalny. Ponadto służy integracji i zacieśnieniu więzi z otoczeniem zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Głównym celem jest przyciągnięcie uwagi i pobudzenie zainteresowania firmą lub produktem oraz utrwalenie wrażeń w pamięci 54 A. Grzegorczyk red., Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009, s.56 29

30 uczestników, dlatego ważną cechą takiego wydarzenia jest oryginalność. Świeże pomysły, nietypowe i ciekawe rozwiązania eventu są kluczem do sukcesu 55. Komunikacja za pomocą wydarzeń towarzyszy dziejom ludzkości od wieków. Już w starożytności wielcy władcy posługiwali się wielkimi wydarzeniami do kreowania własnego wizerunku. Do najbardziej spektakularnych wydarzeń tamtych czasów można zaliczyć igrzyska w starożytnej Grecji czy też walki gladiatorów w starożytnym Rzymie. We współczesnym świecie najbardziej spektakularnymi wydarzeniami są największe światowe imprezy sportowe takie jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej czy Olimpiada. Nie mniejsze znaczenie mają również wydarzenia dotyczące osób związanych z show biznesem czy członków rodzin królewskich. Eventy organizowane z okazji ślubów gwiazd czy książąt mają wielki rozmach i są transmitowane przez media na całym świecie. Dobrym przykładem może być ślub księcia Williama i Kate Middelton, który odbył się 29 kwietnia 2011 roku w Londynie. To spektakularne wydarzenie, zorganizowane z wielkim rozmachem, znalazło odbicie w mediach całego świata. Wykorzystanie imprez na potrzeby biznesu jest tak stare, jak on sam. Niezliczone rauty i pokazy dla najlepszych kontrahentów były zawsze tam, gdzie odbywała się wymiana handlowa. Jednakże komercyjne wykorzystanie eventów w obecnym rozumieniu tego słowa rozpoczęło się na dobrą sprawę w dwudziestym wieku, szczególnie w ostatnich dwóch dekadach 56. Istnieje wiele typów wydarzeń promocyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Najczęściej spotykany podział wydarzeń, który można spotkać w literaturze przedmiotu to: Busines events (wydarzenia biznesowe) są to wszelkiego rodzaju imprezy służące bezpośredniej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa (z pracownikami, dostawcami, siecią dystrybucji) oraz do zewnętrznych kontaktów z prasą, konsumentami, liderami opinii publicznej. Do tej kategorii zalicza się zjazdy, konferencje, kongresy, zgromadzenia, święta, targi branżowe, konferencje prasowe itd. Institional events (wydarzenia społeczne) organizowane przez władze publiczne, partyjne w celu dotarcia do obywateli, zrzeszeń, organizacji, 55 A. Grzegorczyk red., Event marketing, op. cit., s

31 wybranych reprezentantów, członków partii i wyborców. Wydarzenia takie przyjmują najczęściej postać zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych, obchodów i jubileuszy. Special events (wydarzenia specjalne) to szroka gama imprez rozrywkowych o charakterze promocyjno popularyzatorskim, traktowana głównie przez producentów jako narzędzie do komunikacji z klientami. Są to imprezy promocyjne, imprezy kulturalne, happeningi, koncerty, imprezy sportowe. Incentive events (wydarzenia motywacyjne) należą do nich imprezy o charakterze zachęcającym, stosowane przez pracodawców jako skuteczne narzędzie motywujące pracowników, dealerów i hurtowników. Do tego rodzaju imprez należą np. atrakcyjne wycieczki, szkolenia zagraniczne, nagrody i wyróżnienia 57. Wydarzenia promocyjne to narzędzie promocji, które nie łatwo umiejscowić pośród innych narzędzi promocji. Najczęściej event marketing uznawany jest za element promocji sprzedaży 58. Niektóre elementy event marketingu wymieniane są z kolei jako kluczowe składowe public relations. Takie umiejscowienie wydaje się być słuszniejsze, jako że public relations we współczesnym wydaniu jest pojęciem bardzo szerokim. Poza tym cały PR jest z definicji nastawiony na komunikację, a event marketing bez wątpienia w tej mierze jest poważnym narzędziem 59. Eventing wykorzystuje i łączy różne narzędzia komunikacji, nie tylko w celu realizacji strategii rynkowych przyjętych przez organizację ale również w celu promocji samego wydarzenia, aby zainteresować i przyciągnąć jego uczestników. Najpopularniejszym i jednocześnie najbardziej tradycyjnym narzędziem jest reklama, której rodzaje i formy są nieograniczone. Formy reklamy oraz jej częstotliwość ukazywania się są uzależnione od pomysłowości, kreatywności oraz wielkości budżetu reklamodawcy. 57 B. Kasperska, H. Mruk, Wydarzenia marketingowe [w]: Marketing w praktyce, 2/2001, s.10; B. Rozwadowska, Publik Relations teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002, s. 231; red. A. Grzegorczyk, Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009, s J. Thomas Russel, W. Ronald Lane, Reklama wg Ottona Klepnera, wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 453; P. Kotler, Marketing, op. cit., s

32 Kolejnym ważnym narzędziem przy promocji wydarzeń dla ich organizatorów są działania public relations. Z działań należących do tej grupy, najczęściej przy promocji eventów, organizatorzy korzystają z komunikatów prasowych i artykułów sponsorowanych. Równie często organizują konferencje prasowe, nagrania dźwiękowe lub telewizyjne dla mediów 60. Nie bez znaczenia są różne formy promocji uzupełniającej, z których firmy korzystają przy organizacji wydarzeń promocyjnych. Do takich form należą m.in. druki promocyjne, kupony, broszury i różnego rodzaju wydawnictwa. Efektywnym narzędziem podczas organizowanych wydarzeń jest komunikacja bezpośrednia, czyli forma sprzedaży osobistej, która polega na wykorzystywaniu bezpośredniego kontaktu sprzedawcy z nabywcą. Jest to dość kosztowny, ale skuteczny sposób promocji, ze względu na możliwość natychmiastowej reakcji sprzedawcy na zmianę postawy i opinii nabywcy na temat oferowanego dobra 61. Rozwój techniki i nowych technologii ma również ogromny wpływ na organizowanie eventów. Dzięki technologii multimedialnej eliminowane są wszelkie bariery w procesie komunikowania się związane z odległością geograficzną, językiem czy kulturą. Poza tym nowe technologie dostarczają uczestnikom wydarzeń dodatkowych, atrakcyjnych doznań i wrażeń. Organizatorzy wydarzeń promocyjnych stosują różnego rodzaju narzędzia i elementy komunikacji i dotarcia do szerokiej publiczności, po to aby się wyróżnić. Można wymienić szereg atrakcji i elementów wydarzeń, począwszy od tych najbardziej popularnych i banalnych stosowanych przy okazji każdego wydarzenia, a skończywszy na tych najbardziej spektakularnych i wyjątkowych. Poniżej wymieniono najbardziej popularne atrakcje oferowane na polskim rynku i wybierane przez organizatorów: hostessy, konferansjer, show promocyjny, degustacje i smplingi, biesiady i pikniki, catering (w różnych konwencjach, np. staropolskiej, wykwintnej, egzotycznej), konkursy i zabawy (np. karaoke, gry towarzyskie, ruletka), 60 A. Grzegorczyk red., Event marketing, op. cit., s J. W. Wiktor, Promocja, op. cit., s

33 rozrywki dla dzieci (cyrkowcy, dmuchane zamki, kataryniarz, klauni, przedszkola dla dzieci, malowanie buziek, gry komputerowe), techniki multimedialne (np. telebimy, ściany wizyjne), efekty specjalne (np. pokazy pirotechniczne, pokazy laserowe, pokazy światło i dźwięk), występy artystyczne (np. kabarety, zespoły muzyczne, wokaliści), spektakle i pokazy aktorskie, happeningi (np. skansen, stoiska naukowe, korowody), konkurencje i rywalizacje sportowe (np. siatkówka plażowa, kręgle, przeciąganie liny), rozrywkowe urządzenia pneumatyczne (np. bezpieczne, dmuchane urządzenie służące do realizacji konkurencji rozrywkowo-sportowych np. byk, boks, gladiatorzy, sumo), sporty ekstremalne (ścianki wspinaczkowe, bungee, deskorolki), pokazy rycerskie i historyczne (np. łódź wikingów, inscenizacja bitwy, strzelanie z kuszy), pokazy akrobatyczne (np. szczudlarze, pokazy z flagami), pokazy specjalne plenerowe (np. kaskaderskie, spadochroniarze, balony, samoloty) 62. Zmierzenie skuteczności eventu jest zadaniem niezmiernie trudnym, gdyż cele mu stawiane są nienamacalne przez co trudno mierzalne. Metodologia badań marketingowych nie dopracowała się sprawdzonego sposobu oceny eventów, jednakże można wyznaczyć kilka czynników, które przedstawione w formie ilościowej dadzą pewien obraz skuteczności realizowanego wydarzenia. Do takich czynników należą: liczba uczestników aktywnych (które podjęły jakąś niezobowiązującą akcję w związku z wydarzenie np. wzięły udział w loterii, skorzystały z darmowej atrakcji, itp.), liczba uczestników efektywnych (które podjęły zobowiązującą akcję w związku z wydarzenie np. wypełniły formularz zgłoszeniowy, dokonały zakupu, zgodziły się na dosłanie materiałów informacyjnych, itp.),

34 liczba uczestników ogółem, ilość materiałów reklamowych, jakie zostały rozdystrybuowane, liczba i jakość publikacji medialnych, które pojawiły się w związku z imprezą 63. Eventing to nowoczesne i innowacyjne narzędzie promocji, bardzo skuteczne w procesach komunikowania się organizacji z jej otoczeniem. Jak mocno i na jak długo, wydarzenie promocyjne pozostanie w pamięci odbiorców, zależy od wielu narzędzi jakie umożliwia eventing, a jakie zostaną wykorzystane w organizacji wydarzenia promocyjnego. 63 A. Grzegorczyk red., Event marketing, op. cit., s

35 ROZDZIAŁ 2. MIASTO I GMINA KARGOWA 2.1. Charakterystyka Gminy Kargowa Kargowa jest gminą wiejsko-miejską położoną w Kotlinie Kargowskiej, w województwie lubuskim. Wraz z dziewięcioma innymi gminami tworzy powiat zielonogórski w zachodniej części Polski. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Chwalim, Wojnowo, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Karszyn, Stary Jaromierz, Nowy Jaromierz, Dąbrówka i Obra Dolna. Powierzchnia gminy zajmuje ha, z czego użytki rolne to ha a lasy i grunty leśne to ha. Gminę zamieszkuje blisko 6 tysięcy mieszkańców. Obszar gminy Kargowa przedstawia zdjęcie 1. Zdjęcie 1. Obszar Gminy Kargowa Źródło: Gmina Kargowa leży na granicy województw: lubuskiego i wielkopolskiego, między miejscowościami Sulechów i Wolsztyn. Przez gminę biegnie droga krajowa E- 32 łącząca miasto powiatowe Zieloną Górę ze stolicą wielkopolski Poznaniem. 35

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENADŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie 2007 Metody i narzędzia komunikacji marketingowej Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menadżerska

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w marketingu sportowym

Nowe trendy w marketingu sportowym ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Bolesław Iwan Nowe trendy w marketingu sportowym New trends in sport marketing Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo