Analiza studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych"

Transkrypt

1 2014 Analiza studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych

2 Analiza studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych została opracowana w ramach projektu pn. Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt, którego liderem jest Gmina Lublin, realizowany jest w partnerstwie z pozostałymi gminami, wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: - Gminą Miejską Świdnik, - Gminą Nałęczów, - Gminą Konopnica, - Gminą Wólka, - Gminą Jastków, - Gminą Niemce, - Gminą Strzyżewice, - Gminą Niedrzwica Duża, - Gminą Lubartów, - Gminą Miejską Lubartów, - Gminą Głusk, - Gminą Mełgiew. Autorzy opracowania: Ryszard Boguszewski Łukasz Prażmo Ewelina Borowiec Karolina Szeląg Magdalena Korkosz 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Podstawa opracowania Cel opracowania oraz jego zakres Przyjęta metodyka prac Kontekst opracowania Polityka krajowa w zakresie rozwoju obszarów funkcjonalnych Lubelski Obszar Metropolitalny w dokumentach strategicznych regionu Delimitacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wg kryteriów MRR Krótka charakterystyka analizowanego obszaru Planowane przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury transportowej do roku Stan zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Zabudowa mieszkaniowa, usługowa i przemysłowa Infrastruktura komunikacyjna Tereny przyrodnicze i rekreacyjne Wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań Praktyka planowania przestrzennego w gminach LOF Stopień zainwestowania terenów wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Rezerwy terenów inwestycyjnych Węzły i punkty przesiadkowe Podsumowanie Załączniki Zestaw map prezentujących stan zagospodarowania przestrzennego LOF Spis rycin i tabel

4 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa opracowania Niniejsza analiza jest rezultatem jednego z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pt. Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt, którego liderem jest Gmina Lublin, realizowany jest w partnerstwie z pozostałymi gminami, wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Gminą Miejską Świdnik, Gminą Nałęczów, Gminą Konopnica, Gminą Wólka, Gminą Jastków, Gminą Niemce, Gminą Strzyżewice, Gminą Niedrzwica Duża, Gminą Lubartów, Gminą Miasto Lubartów, Gminą Głusk oraz Gminą Mełgiew. Głównym celem realizowanego projektu jest zaplanowanie i budowa zintegrowanego systemu transportu w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (LOF). W ramach projektu zaplanowano m.in. przeprowadzenie prac analitycznych w celu wyznaczenia głównych węzłów komunikacyjnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym w szczególności węzła wokół dworca PKP w Lublinie, który w przyszłości będzie głównym węzłem przesiadkowym dla podróżujących środkami transportu kolejowego i autobusowego. Projekt zakłada również opracowanie koncepcji nowego układu linii komunikacji publicznej, a także przeprowadzenie szczegółowych badań przepływu pasażerów na najważniejszych szlakach komunikacyjnych LOF Cel opracowania oraz jego zakres Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie szczegółowej analizy rzeczywistego stanu zagospodarowania terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście istniejących zapisów w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przyszłej infrastruktury komunikacyjnej na obszarze LOF oraz wyznaczenie kluczowych węzłów i punktów przesiadkowych. Zakres analizy obejmuje ocenę stanu istniejącej zabudowy (mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej), poziomu rozwoju infrastruktury transportowej oraz dostępności terenów przyrodniczo-rekreacyjnych. Analiza obejmuje również określenie stopnia zagospodarowania terenów wyznaczonych w studiach uwarunkowań oraz wskazanie rezerw terenów inwestycyjnych, które będzie można wziąć pod uwagę w dalszych pracach planistycznych i strategiach rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowanie zawiera również 4

5 wstępną identyfikację możliwych węzłów i punktów przesiadkowych na ternie LOF, a także prezentuje modelowe rozwiązania dla trzech wybranych rozwiązań w tym zakresie Przyjęta metodyka prac Przyjęta metodyka prac obejmuje zarówno analizę danych zastanych (I etap prac), jak i przeprowadzenie badań terenowych z udziałem przedstawicieli gmin, wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (II etap prac). Analiza danych zastanych bazowała w dużej mierze na informacjach zawartych w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) poszczególnych gmin, a także na porównaniu tych informacji ze stanem faktycznym przy pomocy analiz z wykorzystaniem narzędzi GIS. W ramach procesu analizowania Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzono dodatkową inwentaryzację terenu na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). W analizach brano pod uwagę dane, dotyczące zabudowy z wyróżnieniem funkcji szczegółowej obiektu, kompleksy użytkowania terenu, grunty nieużytkowane, cieki wodne, zbiorniki wodne, tereny zalewowe, infrastrukturę komunikacyjną oraz planowane odcinki dróg. Dane ze studiów zostały zwektoryzowane, a następnie porównane ze stanem faktycznym, wynikającym z analizy BDOT. W rezultacie powstał zestaw map, prezentujących w formie graficznej główne elementy stanu zagospodarowania przestrzennego LOF ze wskazaniem występujących tam procesów oraz możliwych trendów inwestycyjnych w przyszłości. Uzupełnieniem pierwszego etapu prac było przeprowadzenie 13 warsztatów w gminach wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, których głównym celem było zweryfikowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy danych zastanych, a także pogłębienie wiedzy nt. zachodzących procesów zagospodarowywania terenów wyznaczonych w SUiKZP oraz ustalenie dalszych kierunków rozwoju LOF w kontekście realizacji projektów transportowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Warsztaty miały charakter spotkań fokusowych, w których aktywnie uczestniczyły władze gminy i osoby odpowiedzialne za politykę zagospodarowania przestrzennego w gminie. Odbyte spotkania pozwoliły na uzupełnienie opracowanych wcześniej analiz graficznych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także doprecyzowanie zakresu wniosków i rekomendacji, odnoszących się w większym stopniu do potrzeb i polityki inwestycyjnej poszczególnych gmin. 5

6 Ustalenia ze spotkań fokusowych W ramach prac nad Analizą studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych przeprowadzono 13 spotkań/warsztatów w gminach, które wchodzą w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na spotkania zostały zaproszone władze gmin oraz osoby odpowiedzialne za politykę zagospodarowania przestrzennego w gminie. Warsztaty miały charakter spotkań fokusowych, których zadaniem było uzyskanie podstawowych informacji dotyczących obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego w gminach LOF, na podstawie istniejących zapisów w studiach oraz istniejącej zabudowy terenów pod funkcję mieszkaniową (w tym zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna), usługowo-przemysłową oraz rekreacyjną (ostatnich 10 i kolejnych 10 lat). Na spotkaniach oceniano również stan istniejącej infrastruktury transportowej w kontekście transportu zbiorowego (transport publiczny). Przedstawiono obecne i przyszłe potrzeby komunikacyjne mieszkańców oraz możliwe kierunki rozwoju systemu transportu publicznego (w tym system ścieżek i szlaków rowerowych). Poniżej przedstawiono terminy i miejsca spotkań w gminach. Lp. Data Miejsce spotkania r. Gmina Miejska Świdnik r. Gmina Głusk r. Gmina Mełgiew r. Gmina Wólka r. Gmina Niemce r Gmina Lubartów r Gmina Miasto Lubartów r. Gmina Niedrzwica Duża r. Gmina Jastków r. Gmina Nałęczów r. Gmina Lublin r. Gmina Konopnica r. Gmina Strzyżewice Spotkania zostały poprowadzone w oparciu o ankietę składająca się z dwóch bloków tematycznych, tj. Zagospodarowanie przestrzenne oraz ruch inwestycyjny oraz Komunikacja i transport publiczny. 6

7 2. Kontekst opracowania 2.1. Polityka krajowa w zakresie rozwoju obszarów funkcjonalnych Rozwój obszarów funkcjonalnych został zapisany w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) najważniejszym dokumencie kształtującym politykę przestrzenną państwa do roku 2030, a także znajduje swoje mocne odzwierciedlenie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), stanowiącej podstawę do kreowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce do roku Planowanie rozwoju w obszarach funkcjonalnych wyraża nowe podejście w krajowej polityce regionalnej, jak i europejskiej polityce spójności, aktywnie wspieranej w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata Nowe podejście terytorialne w polityce krajowej pozwala m.in. na: lepsze uwzględnienie relacji funkcjonalnych na danym obszarze, trafniejsze zaadresowanie działań publicznych i ich integrację w wymiarze przestrzennym, koncentrację środków finansowych na konkretne działania rozwojowe, a także wprowadzenie wielopoziomowego systemu zarządzania (multi-level governance). Zgodnie z przyjętą w KPZK i KSRR definicją, obszar funkcjonalny to układ przestrzenny funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i celami rozwoju. W dokumentach tych wyróżniono miejskie obszary funkcjonalne (metropolitalne, regionalne, subregionalne i lokalne) oraz wiejskie obszary funkcjonalne (z podziałem na obszary uczestniczące w procesach rozwojowych oraz na obszary wymagające wsparcia procesów rozwojowych). Dodatkowo w KPZK wyróżniono obszary o szczególnych zjawiskach makroekonomicznych (np. Żuławy Wiślane, tereny górskie) oraz obszary kształtowania potencjału rozwojowego (w tym obszary cenne przyrodniczo, ochrony krajobrazów kulturowych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych, strategicznych złóż kopalin). Określenie typów i delimitacji obszarów funkcjonalnych należy w dużej mierze do kompetencji samorządów województw, które dokonują tego w ramach obecnie aktualizowanych wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego oraz regionalnych strategii rozwoju. Wsparcie rozwoju obszarów funkcjonalnych w Polsce będzie w dużych stopniu możliwe ze środków strukturalnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata Przyjęto, że miejskie ośrodki funkcjonalne (metropolitalne, regionalne i subregionalne) będą wspierane w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), natomiast pozostałe obszary funkcjonalne (zarówno rozwojowe, jak i problemowe) będą mogły być wspierane pod warunkiem, że zostaną uznane przez samorządy województw jako tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Finansowanie obszarów funkcjonalnych będzie odbywało się zarówno ze środków programów krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych. 7

8 2.2. Lubelski Obszar Metropolitalny w dokumentach strategicznych regionu Proces wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie lubelskim został zapoczątkowany w 2009 roku, tj. w momencie rozpoczęcia prac nad aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (PZPWL). Pierwszym etapem prac było określenie w układzie przestrzennym zjawisk problemowych, występujących w województwie lubelskim, z uwzględnieniem takich elementów jak: marginalizacja społeczno-gospodarcza, zakłócenia stosunków wodnych, deformacja litosfery, niekorzystne warunki produkcji rolnej, suburbanizacja i semiurbanizacja, niewłaściwe zagospodarowanie turystyczne. Na podstawie zidentyfikowanych zjawisk problemowych zostało wyznaczone 6 obszarów problemowych (obszar nadwiślański, obszar poleski, obszar nadbużański, obszar południowo-wschodni oraz aglomeracja lubelska) rycina 1. Następnie zestaw obszarów problemowych został poszerzony o obszary aktywnego kształtowania funkcji rozwojowych i w ten sposób została wyznaczona docelowa mapa obszarów funkcjonalnych w województwie lubelskim 1. Jednym z wyznaczonych obszarów jest Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM), w skład którego wchodzi 24 gminy, tj.: Bełżyce, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów Gmina, Lubartów Miasto, Lublin, Łęczna, Markuszów, Mełgiew, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Puchaczów, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólka. 1 Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego Uwarunkowania wewnętrzne SYNTEZA 8

9 Ryc. 1. Obszary funkcjonalne województwa lubelskiego wyznaczone w PZPWL w 2012 r. Źródło: /documents/of_w_projekcie_planu_zagospodarowania_2012.ppsx W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego (SRWL) na lata (z perspektywą do 2030 r.) wyznaczono obszary strategicznej interwencji (OSI), obejmujące swoim zakresem obszary funkcjonalne, wstępnie zidentyfikowane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. OSI stanowią przestrzenne odzwierciedlenia potencjałów i problemów rozwojowych zidentyfikowanych na obszarze województwa lubelskiego. Na terenie województwa lubelskiego wyróżniono 7 Obszarów Strategicznej Interwencji: 1) Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM); 2) Miasta subregionalne; 3) Obszary przygraniczne; 4) Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych; 9

10 5) Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin; 6) Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych; 7) Nowoczesna wieś. W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego zapisano, że ostateczna delimitacja LOM nastąpi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego co powinno nastąpić do końca 2014 roku. Jednocześnie w Strategii stwierdzono, że obecnie największą słabością kształtującego się LOM jest: niedostosowany do jego potrzeb układ komunikacyjny, zarówno w aspekcie dostępności zewnętrznej jak i wewnętrznej, niski stopień funkcjonalnej integracji obszaru oraz wysoka koncentracja zagrożeń, wynikających z żywiołowej suburbanizacji. Przezwyciężenie tych słabości będzie niewątpliwie kluczem do integracji przestrzennej i wzmocnienia funkcji metropolitalnych LOM. Jednocześnie w Strategii przyjęto, że głównym obszarem interwencji powinny być działania, mające na celu zwiększenie: zewnętrznej kolejowej i drogowej dostępności komunikacyjnej LOM na kierunkach powiązań z Warszawą, Łodzią (Radomiem), Krakowem (Kielcami), Rzeszowem i Białymstokiem; wewnątrzregionalnej dostępności komunikacyjnej stolicy regionu z innymi miastami województwa oraz w obrębie kształtującego się LOM (m.in. poprzez rozwijanie systemu transportu niskoemisyjnego). Ponadto, interwencja powinna mieć na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności, dążenie do rozwijania gospodarki niskoemisyjnej, usprawnienie i integrację systemów gospodarki komunalnej, rozwój instytucji nauki i kultury, rozwój i promocję turystyki, kompleksową rewitalizację, a także wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego 2. Zaplanowany w Strategii zestaw działań interwencyjnych, służących rozwojowi LOM, będzie realizowany w ramach Celu operacyjnego 1.1. Rozwijanie funkcji metropolitalnych Lublina, który z kolei wpisuje się w realizację Celu strategicznego 1. Wzmocnienie urbanizacji regionu. Jednocześnie przyjęto, że głównym źródłem finansowania działań rozwojowych LOM w latach będą środki unijne, pochodzące zarówno z programów krajowych (PO Infrastruktura i Środowisko; PO Inteligentny Rozwój; PO Polska Wschodnia), jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (głównie w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Delimitacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wg kryteriów MRR W lutym 2013 roku na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została opracowana ekspertyza, której celem było m.in. określenie kryteriów delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, a także wyznaczenie na bazie proponowanych kryteriów granic obszarów funkcjonalnych dla największych miast w kraju. 2 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do roku 2030), str

11 Na bazie przyjętej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 2030 definicji miejskiego obszaru funkcjonalnego przyjęto uszczegółowioną definicję obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jako spójnej pod względem przestrzennym strefy oddziaływania miasta, charakteryzującej się istnieniem powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, wyróżniającej się z otoczenia i upodabniającej się pod pewnymi względami do głównego miasta. Definicja ta miała bezpośredni wpływ na wybór wskaźników i szczegółowych kryteriów delimitacji. Przyjęto, że miejski obszar funkcjonalny stanowi rdzeń i strefę zewnętrzną, rozróżniając rdzenie jednoi wielobiegunowe. Przyjęto, że rdzeniem jest każde miasto na prawach powiatu, graniczące z miastem-ośrodkiem wojewódzkim lub innym już zaliczonym miastem 3. Przyjęto 7 kryteriów delimitacyjnych, w trzech grupach: I. Wskaźniki funkcjonalne - F1: liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym powyżej 50 (2006); - F2: liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców powyżej 3 (2009); II. Wskaźniki społeczno-gospodarcze - S1: udział pracujących w zawodach pozarolniczych jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75% (2002); - S2: liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75% (2011); - S3: liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75% (2011); III. Wskaźniki morfologiczne - M1: gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 50% (2011); - M2: liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach w stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 75%. Zgodnie z przyjętymi powyżej kryteriami wyznaczono 18 miejskich obszarów funkcjonalnych, w tym obszar funkcjonalny dla miasta Lublina. 3 Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty

12 Ryc. 2. Obszar funkcjonalny miasta Lublina wyznaczony zgodnie z kryteriami delimitacji MRR Źródło: Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, MRR, lipiec 2013 W porównaniu z Lubelskim Obszarem Metropolitalnym, wyznaczonym w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, obszar funkcjonalny miasta Lublina, wyznaczony zgodnie z kryteriami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest znacznie mniejszy i obejmuje obszar 15 gmin blisko przylegających do rdzenia, tj. miasta Lublin. Wyznaczony obszar nie obejmuje takich gmin jak: Bełżyce, Bychawa, Garbów, Łęczna, Markuszów, Milejów, Nałęczów, Puchaczów, Wojciechów Krótka charakterystyka analizowanego obszaru Obszar objęty niniejszą analizą wynika z założeń realizowanego projektu i nie pokrywa się w pełni z delimitacją Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W odniesieniu do obszaru wyznaczonego przez 12

13 Ministerstwo brakuje trzech gmin (Spiczyn, Piaski, Jabłonna), natomiast pojawia się dodatkowo gmina Nałęczów, która nie występuje w delimitacji MRR. Występująca niespójność może stanowić istotne ograniczenie w wykorzystaniu niniejszej analizy dla dalszych prac związanych z planowaniem i finansowaniem LOF ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ryc. 3. Lubelski Obszar Funkcjonalny na tle granic administracyjnych Źródło: Opracowanie własne Lubelski Obszar Funkcjonalny, będący przedmiotem niniejszej analizy, składa się z gminy Lublin (rdzenia) oraz 11 gmin, wchodzących w skład powiatu lubelskiego (Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka), świdnickiego (Świdnik, Mełgiew), lubartowskiego (gmina i miasto Lubartów) oraz puławskiego (Nałęczów). Łączna powierzchnia LOF wynosi 982 km², co stanowi 3,9% powierzchni województwa lubelskiego. Średnia lesistość gmin, wchodzących w skład LOF kształtuje się na poziomie 11,3% i jest niższa od średniej w województwie (23,1%) oraz kraju (30%). Największą lesistością charakteryzują się gminy Lubartów (38,3%), Strzyżewice (15,9%), 13

14 Mełgiew (15,4%) oraz Świdnik (14,3%). Najmniej lasów występuje zaś w gminie miejskiej Lubartów (0,3%), Jastkowie (4,7%) oraz Konopnicy (5,5%). Średnio 8,2% obszaru objęte jest prawną ochroną, przy czym najwięcej obszarów prawnie chronionych występuje w gminie Głusk (29,3%), Niemce (21,7%), Lublin (17,2%) oraz Strzyżewice (15,4%). Tabela 1. Powierzchnia, lesistość oraz udział terenów prawnie chronionych w gminach LOF Lp. Nazwa gminy Powierzchnia (km²) Lesistość (%) % obszarów prawnie chronionych 1. Lublin ,1 17,2 2. Lubartów (miasto) 14 0, Lubartów (gmina) ,3 8,8 4. Niemce 142 8,0 21,7 5. Jastków 113 4,7 2,1 6. Nałęczów ,2 7. Wólka 73 11,8 4,9 8. Mełgiew 95 15,4 1,1 9. Świdnik 20 14,3 4,7 10. Konopnica 93 5,5 0,1 11. Głusk 64 6,6 29,3 12. Niedrzwica Duża 107 8,2 0,7 13. Strzyżewice ,9 15,4 Łącznie: 982,1 Średnio: 11,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS wg stanu na koniec 2013r. Średnio: 8,2 Terytorium LOF zamieszkiwane jest przez nieco ponad 500 tys. mieszkańców, co stanowi 23,2% ogólnej liczby ludności w województwie. Średnia gęstość zaludnienia dla całego obszaru funkcjonalnego LOF kształtuje się na poziomie 547 osób na km 2, przy czym największą gęstością zaludnienia charakteryzują się duże gminy miejskie, tj. Lublin (2 330/km 2 ), Lubartów (1 621 osób/km 2 ) oraz Świdnik (1 977 osób/km 2 ). Najmniejszą gęstość zaludnienia można zaobserwować w gminach z wysokim poziomem lesistości oraz dużym udziałem terenów prawnie chronionych. Są to więc takie gminy wiejskie jak: Lubartów (70 osób/km 2 ), Strzyżewice (73 osoby/km 2 ) oraz Mełgiew (98 osób/km 2 ). Większość gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wykazuje dodatnie saldo migracji. Są to głównie gminy bezpośrednio przylegające do gminy Lublin, na terenie których występują korzystne warunki do osiedlania się. Gminy o największym saldzie dodatnim to: 14

15 Głusk (24,1), Wólka (21,4), Konopnica (18), Niemce (15,4) oraz Mełgiew (13,1). Odbywa się to głównie kosztem gminy miejskiej Lublin i jest m.in. związane z występującymi procesami suburbanizacji na terenie LOF. Podobne procesy zachodzą w północnej części LOF z udziałem gminy wiejskiej Lubartów, która swoje dodatnie saldo migracji (7,8) zawdzięcza m.in. przenoszącej się ludności miejskiej na tereny wiejskie otaczające miasto Lubartów. Tabela 2. Sytuacja demograficzna gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lp. Nazwa gminy Ludność Ludność na km² Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Saldo migracji na 1000 ludności 1. Lublin ,1-2,5 2. Lubartów (miasto) ,7-7,4 3. Lubartów (gmina) ,7 7,8 4. Niemce ,8 15,4 5. Jastków ,5 8,4 6. Nałęczów ,2-2,5 7. Wólka ,7 21,4 8. Mełgiew ,8 13,1 9. Świdnik ,3-4,4 10. Konopnica , Głusk ,8 24,1 12. Niedrzwica Duża ,0 7,3 13. Strzyżewice ,9 6,3 Łącznie: Średnio: 547 Średnio: 58,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS wg stanu na koniec 2013r. Ludność zamieszkująca gminy LOF podlega ogólnym procesom starzenia się, czego odzwierciedleniem jest obserwowany spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, kosztem zmniejszania się liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego mierzony liczbą ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym systematycznie zwiększa się i wynosi obecnie średnio dla całego obszaru 58,5, wobec 59,4 w województwie i 57,6 średnio dla kraju. Według stanu na koniec 2013 roku w systemie REGON było zarejestrowanych przedsiębiorstw, co stanowiło 35% ogółu przedsiębiorstw zarejestrowanych 15

16 w woj. lubelskim. Przeważającą grupę działających przedsiębiorstw stanowią firmy mikro (96,1%) oraz małe (3%). Niewiele ponad 0,2% stanowią przedsiębiorstwa duże z zatrudnieniem powyżej 250 osób. Tzw. wskaźnik przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności wynosi średnio dla obszaru 872 przedsiębiorstwa i jest o 10% wyższy niż średnia w województwie (787), ale o ponad 20% niższy niż średnia w kraju (1 057 podmiotów). Największym poziomem przedsiębiorczości, co jest zrozumiałe, charakteryzują się gminy miejskie, tj. Lublin (1 261 podmiotów) i Lubartów (1 032). Dość dobrze rozwinięta jest również przedsiębiorczość w gminach: Konopnica (1 009), Nałęczów (944) oraz Jastków (895). Tabela 3. Aktywność gospodarcza na terenie gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lp. Nazwa gminy Podmioty w REGON na 10 tys. ludności Pracujący na 1000 ludności Bezrobotni zarejestrowani Turystyczne obiekty noclegowe 1. Lublin Lubartów (miasto) Lubartów (gmina) Niemce Jastków Nałęczów Wólka Mełgiew Świdnik Konopnica Głusk Niedrzwica Duża Strzyżewice Średnio: 872 Średnio: 148 Łącznie: Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS wg stanu na koniec 2013r. Łącznie: 66 Poziom rozwoju przedsiębiorczości ma istotny wpływ na wskaźniki zatrudnienia i funkcjonowanie lokalnych rynków pracy na terenie LOF. Ogólnie rzecz biorąc Lubelski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się średnimi wskaźnikami jeśli chodzi o liczbę pracujących w przedsiębiorstwach z zatrudnieniem powyżej 9 osób. Średni wskaźnik liczby pracujących na 1000 ludności wynosi dla całego obszaru 148 osób i jest o 14% niższy niż średnia w województwie (172) i aż o 35% gorszy niż średnia w kraju (226 osób). Niewątpliwie rzutuje to na ciągle zbyt wysoki wskaźniki bezrobocia (szczególnie jeśli chodzi 16

17 o gminy wiejskie), a także na stosunkowo dużą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych (26,5 tys. osób na koniec 2013 roku). Gminy, należące do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są dość dobrze wyposażone w infrastrukturę wodociągową. Odzwierciedleniem tego jest wysoki odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (83%), wobec 82% średnio w województwie i 88% w kraju. Gorzej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o infrastrukturę kanalizacyjną, z której korzysta tylko 36,4% ludności, wobec 49% w województwie i 64% w kraju. Najlepiej skanalizowane są gminy miejskie (Lublin, Lubartów, Świdnik, Nałęczów), zaś najgorzej w infrastrukturę kanalizacyjną wyposażone są gminy wiejskie (Głusk, Mełgiew, Konopnica, Niedrzwica Duża). Ponad połowa (52%) ludności korzysta z instalacji gazowej, co stanowi porównywalną wartość ze średnią w kraju (53%) i jest nieco lepszym wskaźnikiem, jeśli chodzi o średnią dla województwa lubelskiego (40%). Tabela 4. Wyposażenie gmin LOF w podstawową infrastrukturę komunalną Lp. Nazwa gminy % ludności korzystającej z instalacji wodociągowej (2012) % ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej (2012) % ludności korzystającej z instalacji gazowej (2012) Liczba mieszkań (2013) Mieszkania oddane do użytku (2013) 1. Lublin 95,2 90,3 87, Lubartów (miasto) 97,7 92, Lubartów (gmina) 90,5 52,4 11, Niemce 83,0 20,3 23, Jastków 83,9 16,9 40, Nałęczów 87,3 42,8 59, Wólka 88,3 37,1 55, Mełgiew 73,0 1,6 46, Świdnik 96,4 93,8 97, Konopnica 48,4 5,0 75, Głusk 94,8 0,0 70, Niedrzwica Duża 63,1 3,0 59, Strzyżewice 81,3 17,7 36, Średnio: 83,3 36,4 51, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS wg stanu na koniec 2013r. Na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego funkcjonuje nieco ponad 200 tys. mieszkań, co stanowi 27% wszystkich mieszkań w województwie lubelskim. Na 17

18 przestrzeni ostatnich 6 lat można zaobserwować stały wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytku w poszczególnych gminach. Przy czym największą dynamikę przyrostu liczby mieszkań odnotowują gminy: Miasto Lublin, gminy Niemce i Strzyżewice. Z kolei najmniej mieszkań oddawanych jest do użytku w takich gminach jak: Miasto Świdnik, gmina Lubartów. W roku 2013 na terenie gmin, wchodzących w skład LOF oddano łącznie mieszkania, co stanowi 47% wszystkich mieszkań oddanych w tym czasie w województwie. Sieć drogową Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego tworzy km dróg publicznych utwardzonych, w tym km dróg krajowych, km dróg wojewódzkich, dróg powiatowych oraz km dróg gminnych. Na sieć kolejową składa się 136 km linii kolejowych. Średnia gęstość publicznych utwardzonych dróg wynosi 126,3 km /100 km 2, przy średniej dla województwa wynoszącej 84,5 km/100km 2 oraz 91,2 km/100km 2 dla kraju. Najgęstszą siecią dróg twardych wyróżniają się miasta oraz gminy powiatu lubelskiego, natomiast najrzadszą sieć posiadają gminy powiaty lubartowskiego (88 km/100 km 2 ). Tabela 5. Stan infrastruktury transportowej na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lp. Nazwa gminy Długość dróg gminnych (w tym o nawierzchni twardej) w km (2004) Długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej w km Drogi publiczne o nawierzchni twardej na 100 km² powierzchni (2012) (a) Długość ścieżek rowerowych w km (2012) Pojazdy samochodo we na 1000 ludności (2012) 1. Lublin 348 (145) 131,08 135,1 65,2 120,3 2. Lubartów (miasto) 44 (38) 11, , Lubartów (gmina) 99 (35) , Niemce 137 (100)? 135,1 0,0 120,3 5. Jastków 109 (49) 50,6 135,1 0,0 120,3 6. Nałęczów 70 (40) 31, ,9 0,0 96,5 7. Wólka 131 (58)? 135,1 0,0 120,3 8. Mełgiew 93 (19) ,8 0,0 101,9 9. Świdnik 54 (28) 16,7 134,8 4,4 101,9 10. Konopnica 94 (72) 43, ,1 0,0 120,3 11. Głusk 65 (41) ,1 1,6 120,3 12. Niedrzwica Duża 70 (13) 36,85 135,1 0,0 120,3 13 Strzyżewice 73 (24) ,1 0,0 120,3 Łącznie: (627)? (a) dane dotyczą powiatów Średnio: 126,3 Łącznie: 68.6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS i informacji z poszczególnych gmin Średnio: 112,0 18

19 Trzonem układu komunikacyjnego LOF są drogi krajowe, które jednocześnie w dużym stopniu decydują o dostępności zewnętrznej całego obszaru funkcjonalnego Lublina. Drogi te obejmują następujące ciągi komunikacyjne: - S12 (E373) Łęknica Kalisz Radom Lublin Dorohusk; - S17 (E372) Warszawa Lublin Hrebenne; - S19 Kuźnica Białostocka Białystok Lublin Rzeszów; - S82 Lublin Włodawa. Uzupełnieniem sieci dróg krajowych są drogi wojewódzkie, które pełnią kluczowe funkcje w redystrybucji ruchu z głównych ciągów komunikacyjnych na poziom lokalny, obsługiwany przez sieć dróg powiatowych i gminnych. W skład wojewódzkiej infrastruktury drogowej wchodzą następujące elementy dróg: - nr 809: S17/S12 (Lublin) Krasienin Przytoczno; - nr 826: Nałęczów S17/S12 (Przybysławice); - nr 828: S17/S12 (Garbów) Krasienin Niemce S19 (Jawidz); - nr 829: S19 (Łucka) Jawidz S82 (Łęczna); - nr 834: Bełżyce S19 (Niedrzwica Duża); - nr 835: S19 (Lublin Piotrków Biłgoraj Tarnogród). 19

20 Ryc. 4. Podstawowy układ komunikacyjny Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Źródło: opracowanie własne Przez teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przebiegają również ważne linie kolejowe: nr 7 (Warszawa Lublin Dorohusk), nr 30 (Lublin Łuków) oraz nr 69 (Lublin Przeworsk). LOF leży na przebiegu ważnego korytarza tranzytowego, łączącego Unię Europejską z Europą Wschodnią. Przy czym najważniejsze znaczenie dla obsługi ruchu tranzytowego mają drogi nr 12 i 17 oraz linia kolejowa nr 7. Pełnią one ważne funkcje w europejskim systemie transportowym, wchodząc w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. 20

21 Na przestrzeni ostatnich 10 lat można zaobserwować stały wzrost liczby użytkowników dróg publicznych na terenie LOF. Szczególnie obciążone średniodobowym ruchem drogowym są wylotowe drogi z Lublina, prowadzące do przejść granicznych i poza granice województwa, na których w ostatnich latach zaobserwowano znaczy wzrost ruchu tranzytowego 4. Coraz większy ruch w miastach i na drogach lokalnych LOF-u związany jest przede wszystkim ze wzrastającą liczbą zarejestrowanych pojazdów. W skali województwa liczba samochodów wzrosła w ciągu ostatnich lat o prawie 40%, a liczba samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o 20%. W przypadku Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego liczba pojazdów samochodowych przypadająca na 1000 mieszkańców kształtuje się obecnie na poziomie 120 (dla porównania wskaźnik ten dla Warszawy wynosi 560 pojazdów, dla Wrocławia 530, zaś dla Krakowa 500) Planowane przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury transportowej do roku 2020 W ciągu ostatnich kilku lat dostępność komunikacyjna Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zarówno ta w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym uległa znaczącej poprawie. Stało się to możliwe m.in. dzięki uruchomieniu portu lotniczego Lublin/Świdnik, a także zrealizowaniu szeregu kluczowych inwestycji w zakresie rozbudowy lub modernizacji infrastruktury drogowej w ciągach dróg krajowych S12, S17 i S19, w tym te związane z przebudową drogi S12/S17 na drogę ekspresową na odcinku Kurów-Lublin-Piaski oraz budową północno-wschodniej obwodnicy Lublina wraz drogami dojazdowymi do obwodnicy (Al. Solidarności, Al. Spółdzielczości Pracy, ul. Mełgiewska). Ważne były również inwestycje na drogach wewnętrznych, szczególnie te poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców (np. poprzez wybudowanie ponad 60 km ścieżek rowerowych), jak również przedsięwzięcia w zakresie modernizacji transportu publicznego (np. zakup taboru autobusowego, rozbudowa linii trolejbusowej itp.). Zdecydowana większość zrealizowanych inwestycji transportowych została sfinansowana ze środków unijnych w ramach minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata Część zaplanowanych inwestycji, których nie udało się zrealizować w poprzednich latach, będzie realizowana przy wsparciu środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej zaplanowanej na lata Należy oczekiwać znaczącej poprawy zewnętrznej dostępność komunikacyjnej LOF dzięki pomyślnej modernizacji linii kolejowej nr 7 (na odcinku Warszawa Wschodnia Otwock Dęblin Lublin), a także budowie dróg ekspresowych w ciągach dróg S17 (na odcinku Kurów-Warszawa) oraz S19 (na odcinku Lublin-Rzeszów), łącznie z budową obwodnicy zachodniej Lublina (do węzła Sławinek do węzła Konopnica). 4 Zgodnie z pomiarami wykonanymi w roku 2010 przez GDDKiA średniodobowy ruch pojazdów silnikowych na drogach krajowych kształtował się w następujący sposób: droga nr 12/17 w kierunku Warszawy (23 tys. pojazdów na dobę) oraz na Zamość/Chełm (27 tys. pojazdów na dobę); nr 19 w kierunku Białystoku (21 tys.) oraz na Rzeszów (14 tys.); nr 82 w kierunku na Łęczną (17 tys. pojazdów na dobę). 21

22 Ryc. 5. Projekty kolejowe i drogowe planowane do realizacji w latach ze środków UE Źródło: Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Kluczowa będzie również realizacja projektów, poprawiających wewnętrzny układ komunikacyjny obszaru funkcjonalnego Lublina. Wstępnie zidentyfikowana lista projektów obejmuje następujące przedsięwzięcia 5 : - przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (Al. Solidarności i Al. Gen. Wł. Sikorskiego i drogi wojewódzkiej 809 (ul. Poligonowa); - budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do obwodnicy Lublina (węzeł Konopnica); - dokończenie budowy korytarza zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie (ul. Lubelskiego Lipca `80) wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej (Rondo Lubelskiego Lipca `80); - budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin Warszawa; - przedłużenie ul. Krańcowej od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej (ul. Wyścigowa); - budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sawin; - przedłużenie ul. Tomasza Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Lubelskiego Lipca `80; - przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta Lublin; - przebudowa ul. Abramowickiej od u. Sadowej do granic Miasta; 5 Projekty te zostały wstępnie zidentyfikowane i ujęte w Stanowisku negocjacyjnym Samorządu Województwa Lubelskiego do Kontraktu Terytorialnego przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego we wrześniu 2014 roku. 22

23 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (na odcinku Lublin-Wysokie); - budowa drogi wojewódzkiej nr 815 na odcinku S19 (węzeł Lubartów) droga krajowa nr 63 (Wisznice); - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica (wraz z budową obwodnicy Nałęczowa). Na terenie gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będą realizowane również przedsięwzięcia finansowane w ramach tzw. Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT). Jednym z głównych obszarów interwencji w ramach ZIT będą projekty w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, obejmujące m.in 6. - budowę Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego; - budowę lub modernizację przystanków i dworców przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu, w tym budowa: dworców przesiadkowych integrujących komunikację miejską z komunikacją zamiejską; przystanków przesiadkowych integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe komunikacji miejskiej; ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych; zatok i peronów wraz z parkingami; korytarzy (buspasów) dla komunikacji miejskiej; - budowę węzłów przesiadkowych z przyległymi parkingami typu P&R i B&R; - dostosowanie przestrzeni publicznych związanych z dworcem i utworzonymi węzłami przesiadkowymi do nowych funkcji, w tym m.in.: przebudowa lub budowa placów, skwerów, pasaży wzdłuż ulic (Gazowa, Młyńska, Dworcowa, Pocztowa, 1-go Maja, Pl. Bychawski, ul. Kunickiego); przebudowa lub budowa uzbrojenia podziemnego dostosowanego do docelowej obsługi Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego; - przebudowa wybranych odcinków dróg w Lublinie (np. Al. Racławickich, ul. Lipowa, ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Łęczyńska), Świdniku (ul. Kusocińskiego) oraz na terenie innych gmin Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego; - zakup autobusów niskoemisyjnych (o napędzie elektrycznym lub hybrydowym) do obsługi obszaru funkcjonalnego; - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania infrastrukturą i taborem transportowym na terenie LOF. Uzupełnieniem do wyżej wymienionych działań na terenie LOF będą również przedsięwzięcia realizowane z zakresu rozwoju systemu transportu publicznego. Środki na ten cel będą pochodziły głównie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia , zaś głównym kierunkiem projektów inwestycyjnych będzie rozbudowa infrastruktury i taboru. Będzie on kontynuacją projektu pt.: Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie realizowanego przez Miasto Lublin w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach Wstępna propozycja Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej zawartej jako jedno z przedsięwzięć priorytetowych w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. 23

24 3. Stan zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego W ramach niniejszego opracowania wykonano zestaw map, prezentujących w formie graficznej główne elementy stanu zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze wskazaniem występujących procesów oraz możliwych trendów inwestycyjnych. Mapy przyporządkowano do dwóch nadrzędnych grup: 1. Inwentaryzacja ; 2. Analizy. Grupa "Inwentaryzacja" zawiera informacje dotyczące stanu zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i ma charakter inwentaryzacyjny. Grupę podzielono na 3 działy: a. Zabudowa ( podrozdział 3.1), b. Infrastruktura (podrozdział 3.2), c. Tereny przyrodnicze i rekreacyjne (podrozdział 3.3). Grupa Analizy, opisana szerzej w rozdziale 4.2, zawiera mapy o charakterze analitycznym oraz wnioski i rekomendacje, będące wynikiem przeprowadzonej analizy Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Zabudowa mieszkaniowa, usługowa i przemysłowa Dział Zabudowa (a) zawiera informacje dotyczące istniejącej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Tereny zabudowy wyodrębniono na podstawie warstwy Budynki, pozyskanej z BDOT. Spośród wszystkich elementów zabudowy, na podstawie funkcji szczegółowej wyselekcjonowano obiekty o funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz przemysłowej, a następnie każdą z kategorii zgeneralizowano do skali opracowanych schematów (załączniki 1-3). Dane dotyczące kierunków zagospodarowania zwektoryzowano na podstawie załączników graficznych studiów, a następnie każdemu obiektowi zabudowy lub elementowi użytkowania terenu przypisano opis, stanowiący kategorię zabudowy oraz symbol, będący rzeczywistym opisem zawartym w załącznikach graficznych studiów. W celu dokonania precyzyjnej analizy zabudowy mieszkaniowej dokonano rozróżnienia na zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę wielorodzinną z usługami. 24

25 Na ten dział składają się trzy załączniki graficzne: Załącznik 1: Istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz tereny pod zabudowę wyznaczone w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Załącznik 2: Istniejąca zabudowa, Załącznik 3: Główne tereny usługowe oraz tereny pod zabudowę usługową wyznaczone w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz tereny pod zabudowę wyznaczone w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Obecny stan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie danych topograficznych BDOT oraz kierunków zagospodarowania, wskazanych w studiach (załącznik graficzny nr 1).Wyodrębniono następujące kategorie: - Kategoria tereny mieszkaniowe - obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej), a także wskazane w studiach jako tereny pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, tereny zabudowy letniskowej, tereny usług komercyjnych. - Kategoria zabudowa usługowa - tereny usług komercyjnych i obiektów produkcyjnych, tereny usług publicznych, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług o różnych funkcjach (m.in. turystyki, rzemiosła), tereny obsługi produkcji ogrodniczej, rolnej i hodowlanej. - Kategoria tereny przemysłowe - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny przemysłowe i rzemieślnicze, tereny składów i wytwórczości o niskiej intensywności, tereny aktywności gospodarczej, tereny aktywizacji gospodarczej (dla funkcji składów i wytwórczości o niskiej intensywności oraz strefa rozwoju funkcji przemysłowo-rzemieślniczych). - Kategoria propozycje potencjalnych terenów inwestycyjnych - planowane miejsca obsługi podróżnych (MOP) przy drogach ekspresowych, tereny rozwojowe obiektów produkcyjnych i usług komercyjnych, tereny projektowanej powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych oraz strefę rozwoju dla funkcji składów i wytwórczości o niskiej intensywności. - Kategoria tereny wskazane do przekształceń - obszary zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej wymagające programów naprawczych (wskazane w studium miasta Lublin), tereny osadnictwa wiejskiego wskazane do przekształceń (zlokalizowane w południowo - wschodniej części gminy Jastków), tereny wskazane do modernizacji i rehabilitacji infrastruktury technicznej (zlokalizowane na terenie gminy Lubartów) oraz obszary adaptacji zabudowy (wyróżnione w studium gminy Niedrzwica Duża). Analizując stopień zabudowy mieszkaniowej należy stwierdzić, iż istniejąca zabudowa mieszkaniowa stanowi średnio połowę rezerw terenowych wskazanych w studium pod tego typu inwestycje. Największe rezerwy terenowe wskazane dla rozwoju zabudowy 25

26 mieszkaniowej, znajdujące się na terenach gmin wiejskich, są przeznaczone głównie na rozbudowę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki budowlanej obszarów wiejskich. Struktura zabudowy jest tutaj bardziej rozproszona i w mniejszym stopniu wypełnia tereny pod nią przeznaczone. Dotychczas zainwestowane tereny usługowo-przemysłowe stanowią stosunkowo niewielki odsetek obszarów wskazanych w studiach. Skupiska usług zlokalizowane są głównie wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich oraz w centrach miast Nałęczów i Świdnik. Największe rezerwy terenów przeznaczonych pod rozwój usług znajdują się na terenie gminy Mełgiew. Wyraźna jest również asymetria w wyznaczaniu terenów pod rozwój przemysłu. Dominują pod tym względem gminy położone w północnej i centralnej części Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lublin, Świdnik, Miasto Lubartów, gminy wiejskie: Lubartów, Niemce, Wólka, przy czym na terenie gminy Lublin i Świdnik znajduje się największy odsetek zabudowy o charakterze przemysłowym. Układy osadnicze wsi charakteryzuje intensywnie postępujący proces urbanizacji. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w miejscowościach bezpośrednio graniczących z miastem Lublin. Miejscowości te tracą swój dotychczasowy, typowo rolniczy charakter i coraz częściej pełnią rolę "sypialni" ośrodka centralnego. Proces wskazuje na postępujące zatracenie hierarchiczności układu osadniczego, w tym ograniczenie roli Lublina jako najważniejszego ośrodka osadniczego stanowiącego rdzeń układu. Istniejąca zabudowa (załącznik nr 2) Przeważający typ zabudowy mieszkaniowej na obszarze LOF stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Największe skupiska zabudowy zlokalizowane są w zachodniej i południowo-wschodniej części Lublina oraz w granicach administracyjnych gmin sąsiadujących od strony północnej z Lublinem, a także w gminie Świdnik, Głusk i na obrzeżach miasta Lubartów. Wokół jednostki centralnej widoczne jest zjawisko suburbanizacji, które powoduje rozprzestrzenianie się zabudowy na obszary o mniej intensywnej urbanizacji oraz w konsekwencji postępujący proces "umiastowiania" wsi. Istotnym czynnikiem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jest bliskość głównych arterii komunikacyjnych. Znaczna część zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych i wojewódzkich oraz w odległości do około 5 km. Zależność pomiędzy przebiegiem infrastruktury komunikacyjnej, a lokalizacją terenów zabudowy mieszkaniowej jest szczególnie widoczna w gminach Jastków i Niemce. Ponad połowa całkowitej powierzchni zabudowy gmin zgromadzona jest wzdłuż dróg krajowych nr 12/17, 19 oraz dróg wojewódzkich nr 809 i 830, będących uzupełnieniem sieci dróg istotnych dla powiązań transportowych o znaczeniu ponadregionalnym. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna stanowi znikomą część całkowitej struktury mieszkaniowej na obszarach gmin wiejskich, natomiast jest kluczowym elementem zabudowy w ośrodkach miejskich. Na terenie LOF lokalizacja tych elementów skupia się głównie 26

27 w rdzeniu obszaru: miastach Lublin i Świdnik. Niewielkie kwartały zabudowy wielorodzinnej zlokalizowane są również w granicach administracyjnych miasta Lubartów oraz w centrum Nałęczowa. Zabudowa usługowa w obszarze opracowania cechuje się znacznym rozproszeniem. Czynniki lokalizacji tego typu zabudowy wiążą się z układem sieci komunikacyjnej oraz występowaniem zabudowy mieszkaniowej. Znaczna część obiektów usługowych leży wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne wzdłuż przebiegu dróg krajowych nr 12/17 i 19. Znacząca część zabudowy usługowej znajduje się w centralnych częściach miast Nałęczów, Świdnik oraz Lubartów. Niewielkie zagęszczenie zabudowy usługowej na terenie Lublina wynika z faktu, iż kategorię zakwalifikowano do zabudowy wielorodzinnej ze względu na lokalizację usług w parterze bloków mieszkaniowych, szczególnie w centrum miasta. Tereny przemysłowe Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowane są głównie na obszarze miasta Lublin w dzielnicach Wrotków, Dziesiąta, Zadębie oraz w części północnej, w dzielnicy Czechów Północny. Większe zespoły przemysłowe występują także na granicy gmin Mełgiew i Świdnik, w sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin-Świdnik oraz na terenie gminy i miasta Lubartów. Charakterystyczną cechą zabudowy przemysłowej w granicach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest struktura położenia, charakteryzująca się południkowym układem kompleksów, obejmując swoim zasięgiem obszar gminy oraz miasta Lubartów, gminy Niemce, miasta Lublin oraz gminy Strzyżewice. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozkład struktury zabudowy przemysłowej jest układ linii kolejowych oraz głównych arterii komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Z punktu widzenia LOF wyraźnie widoczny jest brak racjonalności w kształtowaniu zabudowy i planowaniu przestrzennym obszaru. Zjawisko ma charakter żywiołowy i chaotyczny. Doskonały przykład stanowi intensywny proces zabudowywania głównych korytarzy komunikacyjnych oraz lokalizacja zabudowy jednorodzinnej punktowo na całym obszarze opracowania. Główne tereny usługowe oraz tereny pod zabudowę usługową wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kierunki zagospodarowania terenów usługowych według studiów (załącznik nr 3) cechuje rozproszony charakter zabudowy oraz brak głównych stref rozwoju. Trudno mówić również o istnieniu głównych skupisk terenów usługowych. Te obszary tworzą głównie centralne obszary miast oraz obiekty usługowe, które są lokalizowane wzdłuż najważniejszych dróg (m.in. restauracje, hotele, zajazdy), a w przyszłości będą tę funkcję pełnić miejsca obsługi podróżnych (MOP). Do stref usługowych należą również obiekty handlowe (obiekty wielkopowierzchniowe) oraz centra logistyczne. Na przestrzeni ostatnich 20 lat na obszarze Lubina nastąpiła ekspansja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Na terenie miasta wyróżniono 11 głównych 27

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DELIMITACJA RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 DELIMITACJA RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DELIMITACJA RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO STRESZCZENIE OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2014, GDAŃSK Spis treści Wprowadzenie... 2 Definicja ROF... 2 Określenie szczegółowego kontekstu przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia dla ZIT Wojewódzkiego

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia dla ZIT Wojewódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Regionalnego Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia dla ZIT Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacyjna Lublina

Strategia komunikacyjna Lublina Strategia komunikacyjna Lublina ORGANIZACJA KOMUNIKACJI ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE INTEGRACJA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W AGLOMERACJI LUBELSKIE W RAMACH ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ załącznik do uchwały nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Katowice, 29 sierpnia 2016 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie

Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STATYSTYCZNYCH METOD KLASYFIKACJI DANYCH W BADANIACH NATĘŻENIA SUBURBANIZACJI Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie SUBURBANIZACJA ETAP

Bardziej szczegółowo

Zakres terminologiczny obszarów specjalnych w dokumentach planistycznych i strategicznych. Wrocław, grudzień 2012 r.

Zakres terminologiczny obszarów specjalnych w dokumentach planistycznych i strategicznych. Wrocław, grudzień 2012 r. Zakres terminologiczny obszarów specjalnych w dokumentach planistycznych i strategicznych Wrocław, grudzień 2012 r. WPROWADZENIE Obszary strategicznej interwencji OBSZARY PROBLEMOWE 1.Koncepcja Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowicokreślenie obszaru funkcjonalnego

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowicokreślenie obszaru funkcjonalnego Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowicokreślenie obszaru funkcjonalnego poprzez jego identyfikację i delimitację Podstawy identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Elbląg widziany z zewnątrz

Elbląg widziany z zewnątrz Elbląg widziany z zewnątrz Wojciech Dziemianowicz ELBLĄG, 22 listopada 212 r. POTENCJAŁ ROZWOJOWY GMIN WSKAŹNIK SYNTETYCZNY POTENCJAŁ ROZWOJOWY 23 21 wysoki (31) przeciętny (41) niski (44) wysoki (33)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 2014-2020 Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 24. 01. 2013 Plan prezentacji Miejskie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Założenia projektu 1 Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zidentyfikowanego do realizacji projektu kluczowego w perspektywie finansowej UE

Prezentacja zidentyfikowanego do realizacji projektu kluczowego w perspektywie finansowej UE Prezentacja zidentyfikowanego do realizacji projektu kluczowego w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Tytuł Projektu Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, warunków komunikacji w części południowowschodniej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2030 Inwestycje na drogach wojewódzkich w obecnej perspektywie budżetowej jako komplementarne wobec węzłów na drogach krajowych 2-3 MARCA 2017 r. Sieć dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr IV. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr IV do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Planowane projekty komplementarne POIŚ i POPW - tryb pozakonkursowy Lublin, 3 marca 2016 r. 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Warmii i Mazur zróżnicowanie wewnątrz-regionalne

Konkurencyjność Warmii i Mazur zróżnicowanie wewnątrz-regionalne Konkurencyjność Warmii i Mazur zróżnicowanie wewnątrz-regionalne Potencjał rozwojowy gmin Delimitacja Potencjalnych Obszarów Strategicznej Interwencji (POSI) Potencjał rozwojowy gmin ZAMOŻNOŚĆ JEST UWARUNKOWANA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Szkolenie z zakresu Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

1 gmina miejska, 10 wiejskich, 4 miejskowiejskie

1 gmina miejska, 10 wiejskich, 4 miejskowiejskie Aleksander Noworól 1 gmina miejska, 10 wiejskich, 4 miejskowiejskie powierzchnia 1 275 km 2 ludność: 1 034,1 tys. gęstość zaludnienia: 811 os/km 2 Kraków - 2322 os./km 2, strefa podmiejska 290 os./km 2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 Jarosław Komża doradca strategiczny ds. funduszy europejskich 1 WYMIAR TERYTORIALNY Nowe regulacje europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Źródło: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa go na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Lublina

Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Lublina Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Lublina Przesłanki dla aktualizacji Programu Rewitalizacji programowanie rewitalizacji ma charakter kroczący konieczność podążania za zmieniającymi się w czasie

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Streszczenie obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Streszczenie obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Załącznik do RPO WL 2014-2020 Opis Programu Główne cele Głównym celem RPO WL 2014-2020 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dorota Perło Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku 1

Monitorowanie rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dorota Perło Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku 1 Monitorowanie rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Dorota Perło Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku 1 CELE PREZENTACJI Wskazanie nowych możliwości rozwojowych miast i ich otoczenia,

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Współpraca na polu infrastruktury:

Współpraca na polu infrastruktury: Miasta Puławy Współpraca na polu infrastruktury: System transportu zbiorowego; System gospodarowania odpadami; System wodno-kanalizacyjny; Inwestycje w rozwiązania telekomunikacyjne; Rozbudowa systemów

Bardziej szczegółowo

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r.

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r. Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie 2020 Zielona Góra, 12 września 2013 r. Wymiar terytorialny w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Nowym podejściem Komisji Europejskiej do polityki rozwoju,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów

oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społecznogospodarczych aglomeracji śląskiej oraz trendów rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

S19. Budowa odcinka drogi S19 Lublin - Lubartów

S19. Budowa odcinka drogi S19 Lublin - Lubartów Budowa odcinka drogi Lublin - Lubartów Trasa ekspresowa Miała być częścią drogi Via Carpatia łączącej południe Europy (Thesaloniki) z krajami nadbałtyckimi (Kłajpeda), Nie została wpisana przez Parlament

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo