Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk"

Transkrypt

1 Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa

2 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT Z BADANIA WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie, 2010 autor: prof. nadzw. WSP dr hab. Adam Grzegorczyk współautorzy: Anna Borusiewicz Robert Cacaj Agnieszka Jasińska Martyna Kuczyńska Emilia Sabała Joanna Trochimiuk Ewa Wizner Warszawa, czerwiec

3 Spis Treści 1. Założenia Cele Sposób powstania ankiety Modele pytań Układ kwestionariusza Uzasadnienie sposobu powstawania pytań Opis próby Wyniki pomiarów Napotkane trudności...90 Bibliografia

4 1. ZałoŜenia Projekt obejmuje trzy fazy: przygotowawczą, badawczą i interpretacyjną. Podczas fazy przygotowawczej zespół zgromadzi i przetworzy dostępną literaturę dotyczącą zagadnień organizacji oraz zasad organizacji wydarzeń promocyjnych. Na tej podstawie zespół stworzy narzędzie badawcze i zaprojektuje próbę. Podczas fazy badawczej zespół dokona pomiaru za pomocą stworzonego narzędzia badawczego. W fazie interpretacyjnej zespół przetworzy uzyskane wyniki pomiaru, podejmie próbę identyfikacji zaleŝności i skomentuje ustalenia badawcze w postaci wskazówek aplikacyjnych. KaŜda część przeprowadzonego badania będzie mogła być wykorzystania do sformułowania, zaplanowania i przeprowadzenia imprezy na bazie solidnych i rzetelnych informacji. Praca ta będzie stanowić kompendium wiedzy dotyczącej eventów oraz ich organizacji. W niniejszej pracy zamieszczone wnioski z badań ukaŝą czynniki warunkujące odbycie się imprezy promocyjnej zaleŝnie od jej rodzaju. W badaniu wzięło udział wiele firm na rzecz, których odbyły się róŝne eventy. Raport z badania stanowić będzie szczegółowy przegląd najistotniejszych imprez organizowanych przez największe firmy działające w Warszawie (wg rankingu Polityki 2008r) oraz przedstawiać i wykazywać róŝnice i podobieństwa miedzy strukturą planowania poszczególnego typu imprezy. Najistotniejszą kwestią, którą ma przedstawić niniejsza praca to informacja o tym, Ŝe kaŝdy rodzaj działalności ma decydujący wpływ na rodzaj przeprowadzanej imprezy, co oznacza, Ŝe są pewne reguły dotyczące wyboru określonego rodzaju eventu dopasowanego do profilu działalności. To w konsekwencji rodzi pewien szereg determinant, które w sumie składają się na sposób zorganizowania imprezy. KaŜda impreza wymaga innego przygotowania i zagospodarowania zaplecza technicznego, poniewaŝ kaŝda ma inny charakter i przewiduje odmienny rodzaj uczestników. RóŜne cele wymagają zorganizowania zupełnie innego planu, przewidzenia atrakcji oraz zaplanowania budŝetu. Rodzaj sprzętu i organizacji trzeba dostosować do typu imprezy. Z niniejszej pracy moŝna będzie uzyskać informacje jakie czynniki były najwaŝniejsze dla większości respondentów podczas planowania imprezy a takŝe podczas jej trwania. Dzięki tej pracy będzie moŝna zapoznać się ze struktura planowania eventu o róŝnej tematyce. 4

5 2. Cele Cele projektu badawczego Organizacja wydarzeń promocyjnych realizowane są na dwóch poziomach: na poziomie całego badania, a takŝe na poziomie jego poszczególnych tematów. Jednym z celów dotyczących całego badania jest wykazanie róŝnic występujących przy organizacji wydarzeń o róŝnej tematyce i charakterze, jak równieŝ próba wykazania jakiego rodzaju są to róŝnice, od czego mogą one zaleŝeć i jakie są zaleŝności między nimi. WaŜnym aspektem, którego nie moŝna pominąć jest to, Ŝe róŝnice wynikające z rodzaju imprezy mają charakter zbiorowy. Badanie ma dostarczyć informacji na temat specyfiki wydarzeń promocyjnych mających róŝny charakter. Dzięki projektowi badawczemu moŝna takŝe ustalić czynniki strategiczne decydujące o powodzeniu i efektywności takich przedsięwzięć. Istotnym celem projektu badawczego jest wkład w naukę o zarządzaniu. Wydarzenia (ang. events) są coraz popularniejszą formą promocji oraz odgrywają duŝą rolę w zarządzaniu procesami komunikacyjnymi, dlatego teŝ, projekt jest badaniem specyfiki tego narzędzia. Badanie dotyczy zagadnień takich jak zarządzanie czasem, procesem oraz zespołem, procesów kreatywnych, struktury przemysłu promocyjnego jak równieŝ procedur zarządzania. Projekt jest analizą funkcji, struktury oraz zasad dotyczących tego typu imprez, a takŝe stosowanych w ich przypadku metod i narzędzi. Pozwoli równieŝ wykazać odmienność sposobów w jaki traktują to narzędzie w strategii marketingowej poszczególne przedsiębiorstw. Celem projektu badawczego jest zdiagnozowanie róŝnic w strukturze, określonych metodach oraz sposobach ich organizacji przez największe organizacje, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje w Warszawie. Projekt realizowany jest w bezpośredniej współpracy z tymi przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Tego typu kontakty są kluczowym elementem przeprowadzanego badania, gdyŝ od współpracy przedsiębiorstw z uczestnikami grupy badawczej przy wypełnianiu kwestionariusza badawczego zaleŝeć będzie powodzenie całego projektu. Specyfika wydarzeń promocyjnych poddana została badaniu w odniesieniu do takich parametrów jak cele w jakich są one organizowane, funkcje jakie mają one pełnić, zewnętrzne róŝnice występujące między określonymi rodzajami wydarzeń, danych dotyczących organizatora/-rów, etapów i sposobów przygotowania imprezy, sposobów promocji 5

6 wydarzenia, kryteriów dobierania, roli, charakteru i zaangaŝowania uczestników wydarzenia, a takŝe szczegółowego przebiegu imprezy, jej efektów oraz budŝetu (źródła finansowania, sposobu ustalania budŝetu, kosztów organizacji wydarzenia). Cele i funkcje wydarzeń promocyjnych analizowano pod kątem obiektu, którego dotyczyły, jak równieŝ zdefiniowania celów wydarzenia w odniesieniu do uczestników (grupy docelowej) oraz roli mediów w rozpowszechnianiu wydarzenia promocyjnego. Zewnętrzne róŝnice między wydarzeniami o odmiennym charakterze zostały zidentyfikowane w zakresie tematyki, rodzaju imprezy, miejsca jej organizacji, ilości uczestników, dostępności, zasięgu, czasu trwania oraz charakteru. Efektem projektu badawczego ma być monograficzna praca dotycząca róŝnego rodzaju imprez, jak równieŝ seminarium prezentujące wyniki. Skutkiem realizacji projektu będzie powstanie pierwszego w języku polskim opracowania opisującego działalność promocyjną przedsiębiorstw w zakresie organizacji róŝnego rodzaju wydarzeń. Ponadto realizowany projekt badawczy ma ukazać sposoby zarządzania w procesach komunikacyjnych przedsiębiorstwa takich jak kształtowanie wizerunku, komunikacja wewnętrzna, komunikowanie toŝsamości oraz oddziaływanie na konsumenta poprzez organizowanie wydarzeń promocyjnych. Na poziomie poszczególnych tematów celem jest wyodrębnienie specyficznych zasad organizacyjnych związanym z badanym rodzajem imprezy. Badanie obejmuje wydarzenia takie jak: imprezy artystyczne, prasowe, rekreacyjne, społeczne, targi i wystawy oraz imprezy o charakterze team bulding. W związku z tą róŝnorodnością załoŝono indywidualne hipotezy, które dotyczą poszczególnych rodzajów wydarzeń promocyjnych. Hipoteza dotycząca organizacji imprez rekreacyjnych zakładała iŝ słuŝą one zwiększeniu aktywności fizycznej uczestników, przeŝyciu wielu emocji oraz integracji rodzin i nawiązaniu nowych kontaktów towarzyskich. Organizacja wydarzeń społecznych sprzyja kreowaniu wizerunku, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a takŝe słuŝy inspiracji do realizacji misji, toŝsamości, kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, organizacja wydarzeń społecznych moŝe przebiegać inaczej niŝ organizacja innego rodzaju wydarzeń przedsiębiorstw. Imprezy prasowe są formą Media relations, organizowanie ich słuŝy uzyskaniu publikacji medialnych, a takŝe nawiązywaniu trwałych więzi z mediami. Organizacja imprez prasowych pomaga w realizacji celów promocyjnych zarówno firmy jak i innych instytucji. 6

7 Organizacja imprez rozrywkowych słuŝy zagospodarowaniu czasu wolnego uczestników. Organizacja imprez rozrywkowych jest formą komunikacji masowej. Intensywność uczestnictwa w imprezach rozrywkowych zaleŝy od aktywności uczestników. Organizacja przedsięwzięć typu team building umacnia firmę poprzez integrację pracowników. Organizacja przedsięwzięć typu team building wpływa na poprawę komunikacji wewnątrz firmy, co przekłada się na wzrost wydajności pracy. Organizacja przedsięwzięć typu team building sprzyja kreowaniu wizerunku (wewnętrznego i zewnętrznego). Organizacja przedsięwzięć typu team building naleŝy do grupy czynników motywujących pracowników. Organizacja określonych form targów i wystaw słuŝy realizacji konkretnych celów promocyjnych i sprzedaŝowych. Organizacja targów i wystaw wymaga równieŝ realizacji powtarzalnego cyklu czynności (im rzetelniej organizator przyłoŝy się do procedury organizacji tym szanse na osiągnięcie celu są większe). Hipotezy jakie zostały wysunięte w związku z realizacją wydarzeń artystycznych zakładają, Ŝe wydarzenia tego typu mogą posłuŝyć jako skuteczne narzędzie promocji sztuki, kultury oraz kreowania wizerunku artystów i instytucji kulturalnych. PrzybliŜają one odbiorców do sztuki, a takŝe mogą skłonić ich do aktywnego zaangaŝowania w Ŝycie kulturalne. Organizacja imprez artystycznych w rezultacie dowodzi, iŝ istnieje związek pomiędzy charakterem oraz rodzajem wydarzenia artystycznego, a realizowanym przez nie celem. 3. Sposób powstania ankiety W celu zrealizowania projektu, zespół badawczy wziął udział w cyklu spotkań, których efektem było powstanie kwestionariusza badawczego. Spotkania te odbywały się regularnie raz w tygodniu przez sześć miesięcy. Zajęcia rozpoczęły się od pracy indywidualnej. Wszyscy uczestnicy spotkań wykonywali powierzone im zadania samodzielnie, w zakresie własnych tematów prac magisterskich. KaŜdy członek zespołu, na podstawie dostępnej literatury z zakresu zasad organizacji imprez eventowych, opracował listę podstawowych haseł odpowiadających przypisanym tematom prac magisterskich. Hasła te związane były zarówno z ogólnymi tematami prac magisterskich, jak i z ustalonymi wcześniej, poszczególnymi rozdziałami. Po szerszym zapoznaniu się z literaturą powstały takŝe hasła pochodne i pokrewne, zgodne z wcześniejszymi zagadnieniami. Po wyczerpaniu 7

8 dostępnej literatury powstała usystematyzowana lista haseł. W wyniku tej pracy stworzono równieŝ spis literatury odpowiadającej projektowi, którą cały zespół mógł wykorzystywać do dalszej pracy, w tym takŝe do pisania I rozdziałów prac magisterskich. Następnie, na podstawie opracowanych haseł, członkowie zespołu indywidualnie pracowali nad planami I rozdziałów prac. Praca ta polegała na stworzeniu szczegółowych planów, które zawierały nazwy wszystkich rozdziałów, podrozdziałów i poszczególnych akapitów. Kolejnym etapem było opracowanie indywidualnych hipotez, do których przypisano zakres badawczy. Na podstawie hipotez i przyswojonej literatury przystąpiono do tworzenia wspólnego kwestionariusza badawczego. Na wstępie stworzono proste pytania wraz z kafeterią odpowiedzi. Pytania miały charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Pytania indywidualne dotyczyły poszczególnych tematów prac i zostały dodane do kwestionariusza w celu udowodnienia ustalonych wcześniej hipotez. Do pytań grupowych kaŝdy z członków zespołu zgłaszał własną kafeterią odpowiedzi, która później została spójnie ułoŝona. Następnie pytania zostały pogrupowane w logiczną całość i podzielone na odrębne części. Po z edytowaniu kwestionariusza pod względem formy, przeprowadzono próbne badanie, na podstawie którego dokonano weryfikacji ankiety. Polegała na usunięciu pytań, które po weryfikacji ankiety zostały uznane ze zbędne. Zakończeniem pracy było wydrukowanie i powielenie kwestionariusza. 4. Modele pytań Kwestionariusz badawczy, który stworzyliśmy na potrzeby badania jest w wysokim stopniu standardowy. Pytania są konkretne, ścisłe i jedno problemowe. Bardzo często pytania są zamknięte i zaopatrzone w tak zwane kafeterie, to znaczy posiadają zestaw wszystkich moŝliwych odpowiedzi. Kafeterie bywają zamknięte i półotwarte, oraz koniunktywne i dysjunktywne. Kafeteria zamknięta to ograniczony zestaw moŝliwych odpowiedzi, poza które badany nie moŝe wyjść, lecz tylko wybiera spośród sformułowanych moŝliwości. Kafeteria półotwarta jest to taki zestaw, który w moŝliwych odpowiedziach zawiera jeden punkt oznaczony zazwyczaj słowem inne, pozwala on na zaprezentowanie własnej odpowiedzi, w przypadku, gdy nie mieści się ona w Ŝadnym zaproponowanym sformułowaniu. Kwestionariusz dopuszcza kafeterię koniunktywną, czyli taką, która dopuszcza moŝliwość wyboru kilku odpowiedzi spośród wymienionych oraz kafeterię dysjunktywna dopuszczającą 8

9 wybór tylko jednej moŝliwości spośród wymienionych w kafeterii (np. tak-nie). Pytanie otwarte to pytanie bez kafeterii lub innych dyspozycji pozostawiające pełną swobodę w zaprezentowaniu własnej odpowiedzi 1. Pytania otwarte zostały zastosowane do pytań nr: 1, 2, 3, 9, 17, 20, 45, 46, 47, 48, 54, 67, 68 poniewaŝ do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie nie byliśmy w stanie stworzyć odpowiedniej kafeterii. Pytania zamknięte zastosowaliśmy do pytań nr: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 55, 64, 65, 66, 69, 71, 72. Pytania z kafeterią półotwarta została zastosowana do numerów: 18, 19, 23, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, poniewaŝ mimo wymieniania większości z moŝliwych odpowiedzi stwierdziliśmy, Ŝe nie wyczerpują one wszystkich moŝliwych wariantów, dlatego teŝ zostały rozszerzone o dodatkową opcje inne (jakie?). Kafeterię dysjunktywna zastosowaliśmy w pytaniach nr: 4, 6, 7, 8, 14, 19, 24, 26, 32, 34, 63, 71, 72, gdyŝ na dane pytania istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedz. W pozostałych pytaniach zastosowano kafeterię koniunktywną, poniewaŝ zaznaczenie tylko jednej z wymienionych odpowiedzi nie było by w stanie wyczerpać odpowiedzi na zadane pytania. 5. Układ kwestionariusza Realizacja projektu badawczego pt. Organizacja wydarzeń promocyjnych nie byłaby moŝliwa bez stworzenia odpowiedniego narzędzia badawczego. Zespół badawczy skupił się stworzeniu narzędzia, który pozwoli na precyzyjne przeprowadzenie badania i uzyskanie zadowalających wyników. Prace przygotowawcze polegały na opracowaniu pytań, ustaleniu wszystkich moŝliwych odpowiedzi, której efektem jest powstanie kwestionariusza badawczego. Skupiono się równieŝ na edycji graficznej i stylistycznej, by kwestionariusz był przejrzysty i zrozumiały dla respondentów. Kwestionariusz składa się z 9 rozdziałów, podzielonych na kolejne kategorie tematyczne. Ich zastosowanie poprawia przejrzystość kwestionariusza oraz jego czytelność, 1 Tadeusz Pilch Zasady badań Pedagogicznych Wydawnictwo "śak" Warszawa 1995 s

10 ułatwiając respondentom wybór odpowiedzi a przede wszystkim zrozumienia sensu prowadzenia projektu badawczego. Kwestionariusz składa się z 73 pytań, zajmując 6 stron, wydrukowanych ze swobodną kartą środkową. Przeprowadzenie kwestionariusza, ma w zamiarze zespołu badawczego, dostarczyć danych na temat organizacji wydarzeń promocyjnych, stosowania zasad i metod ich organizacji. Projekt badawczy składa się z 9 rozdziałów: 1. Metryczka; 2. Cele imprezy; 3. Organizator; 4. Przygotowanie imprezy; 5. Promocja imprezy; 6. Uczestnicy imprezy; 7. Przebieg imprezy; 8. Efekty imprezy; 9. BudŜet imprezy. Kwestionariusz rozpoczyna się krótkim wezwaniem do respondentów o wybór wszystkich moŝliwych odpowiedzi, lub gdy zachodzi taka potrzeba doprecyzowania odpowiedzi. W tym celu w wielu pytaniach, zastosowano specjalnie wydzielone do tego wolne miejsce. W przypadku pytań otwartych, zespół badawczy apeluje o szczególną skrupulatność. Ostatnie zdanie wyjaśnia kategorie organizatora w tym konkretnym badaniu, nazywając tym samym instytucję, na rzecz której dane wydarzenie zostało zorganizowane, niezaleŝnie kto prowadził prace organizacyjne. Wstęp do kwestionariusza ma w głównej mierze wyjaśnić respondentom sens i cel badania. Rozdział 1 kwestionariusza badawczego zawiera 9 pytań regulujących podstawowe aspekty organizacji wydarzeń promocyjnych. Ich obecność jest konieczna i niezwykle waŝna, dla prawidłowego przeprowadzenia badania. Początek metryczki obejmuje pytania dotyczące nazwy imprezy, jej organizatora oraz daty prowadzenia przedsięwzięcia powoli przechodząc do bardziej szczegółowych pytań sugerujących jej charakter, a związanych z lokalizacją imprezy, jej tematyką, czasem trwania, ilością uczestników podczas imprezy czy rodzajem organizowanego wydarzenia. Rozdział 2 porusza temat kategorii celów dla których podjęto się zorganizowania wydarzenia. Pierwsze pytanie z tego rozdziału reguluje kwestie obiektu, którego dotyczyły zdefiniowane cele imprezy, prezentując pełną kafeterię moŝliwych odpowiedzi, w zaleŝności od typu zorganizowanego wydarzenia. Następne pytanie natomiast ukazuje odniesienie celów wydarzenia do uczestników przedsięwzięcia. Kolejne 3 pytania podejmują próbę odpowiedzi na sposób wyznaczenia celów imprezy oraz zagadnienie planowanych publikacji i mediów współpracujących przy wydarzeniu. Rozdział 3 składa się z 10 pytań o organizatora wydarzeń promocyjnych. W tym rozdziale zostają poruszone zagadnienia dotyczące liczby osób zaangaŝowanych w realizację wydarzenia, struktur przedsiębiorstwa biorących w nim udział czy roli pracowników organizatora podczas wydarzenia. Pytanie otwarte odnosi się natomiast do składu zespołu 10

11 organizacyjnego, obowiązków poszczególnych sekcji i ich członków, pozwalając zespołowi badawczemu na szczegółowe zbadanie udziału osób, czynności za które byli odpowiedzialni i celowości doboru zespołu. Następnie pytania skupiają się wokół pomysłodawców i współorganizatorów wydarzenia oraz próbie odpowiedzi na o powiązanie organizacji wydarzeń promocyjnych do strategii rynkowej organizatora. Rozdział 4 dostarcza informacji na temat przebiegu imprezy, dzięki odpowiedzi na 5 pytań, dając moŝliwość pozyskania wiedzy o przygotowaniu planu oraz czasu z jakim rozpoczęto organizację imprezy. W tym rozdziale, znajdziemy równieŝ szczegółowe pytanie 27, z wieloma moŝliwościami odpowiedzi dotyczącego wymagań, związanych z planowaniem przedsięwzięcia. To pytanie kieruje do respondentów prośbę o podanie powierzchni estrady, dając tym samym zespołowi moŝliwość posegregowania i udzielania odpowiedzi o jej wielkość. Ostatnie pytanie w tym rozdziale porusza wątek zaproszenia celebrytów i ich wpływu na frekwencję i zainteresowanie wydarzeniem. Wątek dotyczący promocji wydarzeń poświęcono w rozdziale 5. KaŜde pytanie z tego rozdziału, znacząco wpływa na wyniki projektu badawczego. Pierwsze z pytań, wnikliwie przygląda się wykorzystaniu narzędzi promocyjnych, dając moŝliwość wyboru respondentom wielu moŝliwych odpowiedzi z dostępnej kafeterii. Pytanie 32 ma na celu szczegółowe zbadanie współpracy dziennikarzy z organizatorem oraz poznaniu liczby tych, którzy mieli juŝ taką moŝliwość współpracy i liczby nowych, dlatego zespół badawczy zostawił odpowiednie miejsce na udzielenie odpowiedzi. Powiązano jest takŝe z następnym pytaniem, w którym respondent określa rodzaj materiałów udostępnionych dla dziennikarzy. Rozdział 6 składa się z 11 pytań, którzy celem jest jak najbliŝsze poznanie uczestników imprezy. Rozdział rozpoczynają główne pytania o uczestników wydarzenia oraz kryteria ich dobru, powoli przechodząc do sposobu zbadania potrzeb, motywowania do udziału i podczas imprezy. Dokładnie została zbudowana kafeteria odpowiedzi do pytania 43, dotyczącego form aktywności uczestników, dając respondentom moŝliwość zgłoszenia takŝe swoich propozycji. Ostatnie pytanie dotyczące umiejętności uczestników w zakresie wymagań do udziału w wydarzeniu, zostało skonstruowane jako pytanie otwarte, otwierając moŝliwość szerokiego wachlarza odpowiedzi. Aby poznać zagadnienia dotyczące przebiegu imprezy, zespół badawczy skonstruował rozdział 7, z 14 pytaniami z tego zakresu. Rozdział rozpoczyna pytanie otwarte, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi czy imprezie towarzyszyły inne wydarzenia, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej wskazanie jakiego rodzaju wydarzenia to były. Zdecydowanie jednym z najwaŝniejszych pytań z tego rozdziału stanowi pytanie 47, będące pytaniem 11

12 otwartym, a którego celem jest uzyskanie danych na temat elementów przebiegu imprezy, jednocześnie oznaczając element najciekawszy (C), najskuteczniejszy (S), najwaŝniejszy (W). Zespół badawczy interesuje takŝe czas trwania poszczególnych czynności. Kolejne pytania dają moŝliwość zbadania rodzaju gatunku programu rozrywkowego oferowanego uczestnikom, dokumentów wykorzystanych przy organizacji czy sposobu monitorowania przebiegu imprezy. Kolejne pytania dostarczają informacji na temat współpracy patronackiej, wpływu patrona medialnego na kształt wydarzenia oraz podstawowych informacji o osobie konferansjera. Ostatnie pytania z tego rozdziału dotyczą aktywności społecznej podczas wydarzenia ale takŝe aktywności przewidzianej dla dziennikarzy. Przedmiotem uwagi w rozdziale 8 są efekty do których doprowadziła organizacja wydarzenia, a w szczególności czy zostały realizowane cele, dla których imprezę zorganizowano. Próbę zbadania tego zjawiska stanowi odpowiedź na 9 pytań, wśród których na pierwszym miejscu znalazło się pytanie o rozpowszechnianie pamięci o wydarzeniu, skuteczności oraz sposobu mierzenia zadowolenia uczestników. Kolejne z nich, stanowią pytania z prośbą o wskazanie rodzaju i ilości publikacji po wydarzeniu, a takŝe określania stopnia (w procentach), zgodności tych publikacji z planem organizatora. Dla wyników projektu badawczego istotne jest takŝe ostanie pytanie z tego rozdziału wskazujące na ponowne kontakty z mediami. Kwestie kosztów związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych, bada ostatni, 9 rozdział kwestionariusza badawczego. Rozdział ten odpowiada na pytania związane z pozyskiwaniem źródeł finansowania wydarzeń promocyjnych, sposobu ustalenia budŝetu a takŝe wysokości przeznaczonej kwoty na organizację imprezy. Zasadniczym pytaniem jest takŝe, czy budŝet przeznaczony na organizację wydarzenia został przekroczony. Kwestionariusz kończy pytanie z prośbą o wskazanie ilości zorganizowanych imprez w ostatnim roku. Miłym akcentem, który zamyka kwestionariusz jest podziękowanie zespołu badawczego za wytrwałość i rzetelność podczas wypełniania ankiety. 6. Uzasadnienie sposobu powstawania pytań 1. Nazwa imprezy Pytanie pozwoli zidentyfikować wydarzenie. Często nazwa informuje o rodzaju i celu eventu. Nazwa imprezy moŝe zawierać nazwę korporacji, która ją organizuje, a nie musi 12

13 być tematycznie związana z jej działalnością. W nazwie tej równieŝ umieszcza się czasem nazwę marki lub produktu, które są obiektem promocji na danym evencie. 2. Data imprezy Pytanie ma na celu ustalenie, jaką porę roku, jakie warunki pogodowe czy teŝ w zestawieniu z innym pytaniem - jaką fazę cyklu Ŝycia produktu wybierają organizatorzy eventu. MoŜna będzie teŝ ustalić zaleŝność pomiędzy datą wydarzenia a jego charakterem. 3. Miejsce imprezy Jednym ze sposobów kreowania wizerunku przez przedsiębiorstwo jest wybór odpowiedniego miejsca, w którym zostanie zorganizowana impreza. Cele są determinantą organizacji wydarzenia. Pytanie pozwoli stwierdzić jak cel imprezy wpływa na dany event, wybór miejsca. DuŜe znaczenie przy wyborze miejsca organizacji wydarzenia ma takŝe jego charakter, program, a takŝe pora roku czy warunki atmosferyczne. Istotne jest by parametry wybranego miejsca były odpowiednie do przeprowadzenia planowanych atrakcji i przewidywały określoną ilość jego uczestników. 4. Ilość uczestników Pytanie ma przedstawić ile osób brało czynny udział w wydarzeniu. Pozwala określić czy była to impreza masowa, czy ograniczona, skierowana do określonej, nielicznej grupy osób. Odpowiedź określa skalę eventu i moŝe świadczyć o jej wyjątkowości. 5. Dostępność imprezy Pytanie wskazuje na cel, zasięg (impreza otwarta, masowa, zamknięta, uczestnicy selekcjonowani wg danego klucza, darmowa, odpłatna, kameralna itp.) oraz charakter wydarzenia i jakie znaczenie przypisuje jej organizator. Między innymi ten parametr posłuŝy do określenia czynników skuteczności eventów. 6. Cykl organizacji imprezy Pytanie ma na celu ukazanie częstotliwości organizowania wydarzeń (wieloetapowa, jednorazowa, tour, cykliczna itp.). Czasowy charakter imprez ma bezpośredni związek z ich skutecznością. ZaleŜy jednak od moŝliwości finansowych organizatora, a takŝe wskazuje na jej rodzaj i zasięg. 13

14 7. Czas trwania imprezy Pytanie wskazuje na zaleŝność pomiędzy rodzajem i celem wydarzenia a czasem jego trwania. W przypadku imprez pracowniczych czas trwania eventu moŝe wpływać na poprawę relacji między uczestnikami. Informacja uzyskana na podstawie odpowiedzi na zadane pytanie wskaŝe średnią ilość czasu jaki firmy/ organizacje/ instytucje przeznaczają na imprezy w zaleŝności od ich charakteru i celów. 8. Rodzaj imprezy Pytanie ma na celu określenie charakteru eventu umoŝliwiającego osiągnięcie konkretnego celu (rekreacyjny, sportowy, handlowy, motywacyjny, artystyczny itp.). Cel wyznacza rodzaj imprezy. Tę zaleŝność ma potwierdzić odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie pozwoli takŝe uzyskać informację, jak często rodzaj eventu ma związek z profilem działalności organizatora. 9. Jaka była tematyka imprezy? Uzyskane na to pytanie odpowiedzi mają wskazać czy zachodzi ścisły związek między rodzajem imprezy, a podjętą tematyką oraz czy tematyka eventu powiązana jest z profilem i rynkiem działalności firmy/ organizacji/ instytucji organizującej wydarzenie. 10. Jakiego obiektu dotyczyły zdefiniowane cele imprezy? Pytanie pozwoli ustalić na kogo skierowany był cel organizowania imprezy, kto lub co było podmiotem zainteresowania organizatora (sponsor, patron medialny, uczestnicy, wystawcy, sam organizator, dany produkt, instytucje artystyczne itd.). Cel postawienia pytania związany jest z produktem, marką i wizerunkiem oraz komunikacją toŝsamości przedsiębiorstwa. Pozwoli ono ustalić w jakim stopniu podmioty dla których organizowano wydarzenie, były istotne przy realizacji załoŝonych celów. 11. Cele imprezy w odniesieniu do uczestników zostały zdefiniowane w kategoriach Pytanie ma na celu uzyskanie informacji na temat drogi komunikacji z uczestnikiem (wzbudzenie jego zainteresowania, budowanie jego świadomości, motywowanie, wymiana doświadczeń - budowanie z nim relacji), która pozwoli osiągnąć cel eventu. 14

15 12. W jaki sposób wyznaczono cele? Pytanie powiązane jest ze strukturą procesów komunikacyjnych przedsiębiorstwa oraz jakością zarządzania procesem komunikacji. W zaleŝności od sposobu, w jaki firma/ organizacja/ instytucja zdefiniuje cel, będzie się zmieniać zdolność firmy do monitorowania oraz oceny efektów wydarzenia. Z odpowiedzi na pytanie wynika poziom kompetencji firmy w zakresie zarządzania komunikacją, monitoringu skuteczności działań na danym etapie realizacji wydarzenia. 13. Czy organizator zaplanował ilość i rodzaj publikacji w mediach po imprezie? Pytanie ujawni, czy organizator dba o utrwalenie efektów imprezy, rozszerzenie grona uczestników eventu, rozszerzenie rynku swej działalności, budowanie reputacji w środowisku. Odpowiedź wskaŝe równieŝ, jak dalekosięŝne są cele komunikacyjne organizatora poprzez eventy. Ilość i rodzaj publikacji zaleŝy od wielkości i charakteru imprezy. Odpowiedź na pytanie posłuŝy do ustalenia tych zaleŝności. 14. Czy organizator sporządził listę mediów, z którymi chciałby podjąć współpracę na zasadach patronatu medialnego? Pytanie pozwoli stwierdzić, czy organizator wydarzenia sprawnie współpracuje z mediami przy promocji swojego eventu. 15. Ile osób było zaangaŝowanych w organizację imprezy? Pytanie ma na celu pokazanie zaleŝności pomiędzy rodzajem wydarzenia i parametrów imprezy a liczbą osób zaangaŝowanych w jego organizację. 16. Jakie struktury przedsiębiorstwa organizującego wydarzenie brały w nim udział? Pytanie to dotyczy sposobu zarządzania wydarzeniem. Odpowiedź wskazuje, czy firma zaangaŝowała się w organizację tego wydarzenia, jaki miała wpływ na decyzje związane z procesem organizacyjnym wydarzenia i jakie miało ono znaczenie dla firmy. Pokazuje, czy zaangaŝowano słuszne struktury organizacyjne w realizację przedsięwzięcia i jak zaangaŝowane struktury wpłynęły na charakter imprezy. Ma ujawniać takŝe kompetencje w kierowaniu uprawnieniami. 15

16 17. Jaki był skład zespołu organizacyjnego i jakie były zadania oraz obowiązki poszczególnych sekcji i ich członków? Pytanie pozwala poznać, jakie miejsce w strukturze danej firmy ma produkcja wydarzenia. Jaka jest wiedza i jej wykorzystanie na temat zarządzania procesami komunikacyjnymi. Ukazuje równieŝ, Ŝe ranga, charakter i budŝet determinują sposób zorganizowania eventu. 18. Jaka była rola pracowników organizatora? Odpowiedź na pytanie dostarcza informacji, w jakim charakterze uczestniczyli w imprezie pracownicy firmy organizacyjnej. JeŜeli w sposób czynny, to daje informacje na temat zakresu czynności, obowiązków poszczególnych struktur organizacji przedsiębiorstwa w realizowanie celów wydarzenia. MoŜna poznać, czy wszystkie punkty eventu realizowali pracownicy, czy część zlecono firmie zewnętrznej, kto był głównym koordynatorem prac, czy firma posiada rozbudowaną strukturę i jak potrafi wykorzystać kompetencje swego zespołu oraz zorganizować ich współpracę (podział ról, sprawny sposób ich realizacji, kontrola jakości wykonania). Dostarcza informacji na temat kultury komunikacyjnej w zakresie wewnętrznych struktur. 19. Jaki był rodzaj zaangaŝowania pracowników organizatora w organizację imprezy? Odpowiedź na pytanie pozwoli ustalić, jakie znaczenie ma event dla firmy, jaki budŝet mogła firma przeznaczyć na zorganizowanie imprezy. Odpowiedź na postawione pytanie w konfrontacji z dalszymi pytaniami pokazuje co moŝe mieć wpływ na ogólny sprawny sposób realizacji całego wydarzenia i wszystkich jego załoŝeń. 20. Co zainspirowało organizatora do stworzenia pomysłu na imprezę? Odpowiedź pozwala ustalić najczęstszy powód organizowania eventów, poznać zasady zarządzania komunikacją; czynność rutynowa (potrzeba budowy wizerunku, tworzenia marki, integracja środowiska, aspekt ekonomiczny), czy szczególna sytuacja firmy. MoŜna będzie ustalić, jak często łączone są poszczególne róŝne cele jakie firma stawia przed eventem. 16

17 21. Kto był pomysłodawcą imprezy? Odpowiedź pozwoli ustalić, czy pomysł powstał w firmie, czy został on teŝ firmie zaproponowany i przez kogo z zewnątrz. Uzyska się informację na temat relacji między strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa a charakterem imprezy, jej celem i budŝetem. JeŜeli weźmie się pod uwagę cechy imprezy i powyŝszą informację, moŝna będzie ocenić profesjonalizm firmy w zakresie kultury komunikacyjnej. Odpowiedź na to pytanie moŝe wskazać czynniki, które mają wpływ na sposób podejmowania przez firmę decyzji odnośnie sposobów organizacji wydarzenia. 22. W jakiej formie został wyłoniony producent wykonawczy? Odpowiedź pozwoli ustalić, jaka jest najczęstsza droga wyłaniania wykonawcy eventu oraz zaleŝność wyboru tej drogi od budŝetu na event, jakim dysponuje organizator. 23. Kim byli współorganizatorzy imprezy? Odpowiedź na pytanie dostarcza informacji na temat tego jak często eventy organizuje dana firma samodzielnie, a jak często współorganizowane są one przez dwie lub więcej firm lub podmiotów administracji publicznej, instytucji społecznych itp. PokaŜe takŝe, jak charakter i cel eventu wpływa na chęć i gotowość uczestniczenia we współorganizowaniu. Pytanie równieŝ pozwoli ustalić, jak firma zorganizowała przestrzeń komunikacyjną wokół zdarzenia. 24. Czy to wydarzenie słuŝy realizacji strategii rynkowej organizatora? Odpowiedź potwierdzi skuteczność eventu jako narzędzia zarządzania procesem komunikacji i poda miejsce eventu w strukturze strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Odpowiedź pokaŝe teŝ zaleŝność celu jakiemu ma słuŝyć event i jego charakteru od profilu działalności firmy i grupy docelowej na rynku, do której kierowane jest wydarzenie. 25. Czy został ustalony plan przygotowań do organizacji imprezy? Pytanie pozwoli ustalić procentowość przypadków, w których stosowane jest narzędzie zarządzania czasem w postaci harmonogramu. UmoŜliwi opracować jego optymalny wzór, model. Odpowiedź na to pytanie naleŝy powiązać z aspektem efektywności działań i jakością zarządzania organizacją wydarzeń. Plan umoŝliwia monitorowanie realizacji poszczególnych etapów. Jest to istotne zadanie zarządzania procesowego i świadczy o jakości oraz profesjonalizmie zarządzania organizacją eventów. Pytanie pozwala stwierdzić, 17

18 czy wprowadzono personalną odpowiedzialność za realizację zadań (metoda delegowania obowiązków i uprawnień). Ustalenie planu ujawnia prawidłowość planowania w zarządzaniu czasem i zarządzaniu projektowym. 26. Z jakim wyprzedzeniem rozpoczęto organizację imprezy? Odpowiedź będzie świadczyć o tym, czy przygotowanie imprezy rozpoczęto odpowiednio wcześnie - podejście profesjonalne, lub nie- przygotowanie chaotyczne. Pytanie zadaje się teŝ pod kątem stwierdzenia tego, jakie znaczenie ma event w działalności komunikacyjnej organizatora. Pozwoli to ocenić jakość zarządzania czasem w przedsiębiorstwie zwłaszcza w połączeniu z odpowiedzią na pytanie o harmonogram i terminowość realizacji poszczególnych czynności planu. Statystyki opracowane na podstawie tych odpowiedzi dadzą informację z jakim wyprzedzeniem naleŝy rozpocząć organizację eventu, by uzyskać spodziewany efekt działania. 27. Czy impreza wymagała Odpowiedź pozwoli ocenić wielkość imprezy, jej rozmach, cel, charakter oraz profesjonalizm przygotowania i realizacji w relacji z budŝetem przeznaczonym na event. 28. W jaki sposób pozyskiwano do współpracy media patronackie? Odpowiedź pozwoli ustalić sposób skutecznego nawiązania współpracy z mediami oraz chęć uczestniczenia mediów jako patronatu medialnego w zaleŝności od charakteru i skali imprezy. 29. Czy do uczestnictwa w imprezie zostali zaproszeni celebryci? Odpowiedź umoŝliwi ustalić zaleŝność pomiędzy obecnością celebrytów a rangą imprezy, jej charakterem, profilem uczestników, a takŝe sposobem promocji wydarzenia i wpływu na ilość uczestniczących. 30. Narzędzia promocji wydarzenia Odpowiedź wskaŝe istniejącą tendencję w posługiwaniu się róŝnymi instrumentami komunikacji celem promocji imprezy. Będzie moŝna ocenić, na ile skuteczne są poszczególne metody w konfrontacji z ilością uczestników. 18

19 31. W jaki sposób uczestnicy zostali poinformowani o imprezie? Dzięki temu pytaniu moŝna uzyskać informację na temat, które ze sposobów komunikacji (indywidualne, masowe, bezpośrednie, pośrednie itd.) są najczęściej stosowane podczas organizacji danego wydarzenia i jaka jest ich skuteczność. 32. Ilu zaproszonych dziennikarzy współpracowało wcześniej z organizatorem, a ilu zaproszono w celu nawiązania nowych kontaktów? Z odpowiedzi moŝna wnosić o skuteczności współpracy z mediami w zakresie eventów, moŝna porównać ilość dziennikarzy ze skalą wydarzenia. 33. Jakie materiały udostępniono dla dziennikarzy? Odpowiedź pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie materiały cieszą się największą popularnością wśród dziennikarzy ze względu na ich przydatność jako źródło wiadomości oraz które z nich przyczyniają się do poprawienia komunikacji społecznej oraz jaki ich rodzaj winno się przygotować dla danego charakteru eventu. 34. Od kiedy zaczęto informować o wydarzeniu? Odpowiedź umoŝliwi określić relacje między czasem rozpoczęcia informowania o evencie a skutecznością jego promocji. Odstęp czasowy w informowaniu moŝe świadczyć o rodzaju wydarzenia. W zaleŝności od jego charakteru odpowiedź na to pytanie w relacji ze efektywnością imprezy oraz liczbą uczestników pozwoli ustalić, czy informowanie o wydarzeniu było dobrze zaplanowane. 35. Jakie były kryteria dobierania uczestników imprezy? Odpowiedź pokaŝe zaleŝność doboru uczestników, ich profilu od charakteru i cech imprezy, jej tematyki oraz celu, jakiemu ma słuŝyć. Szczególnie cel wyznacza kryteria doboru uczestników. W powiązaniu z cechami imprezy odpowiedź na pytanie pozwala ustalić odpowiednie tendencje. 36. Kim byli uczestnicy imprezy? Odpowiedź ukazuje profil uczestników, co moŝe mieć wpływ na cele komunikacyjne. Poczynione statystyki na podstawie odpowiedzi pozwolą uzyskać informację do kogo są przewaŝnie kierowane konkretnego rodzaju eventy i w jakim celu. Wnosi takŝe jak 19

20 róŝnorodne formy moŝe mieć impreza i jakie funkcje moŝe pełnić. Wybór charakteru imprezy jest powiązany z grupą docelową. Inne rodzaje imprez organizuje się dla pracowników firm, inne dla klientów. 37. W jaki sposób zostały zbadane potrzeby uczestników przed imprezą? Uzyskane odpowiedzi umoŝliwią stwierdzić, czy warto zbadać potrzeby uczestników, by zapewnić imprezie sukces oraz jakie metody badania potrzeb uczestników są najczęściej stosowane i jakie najbardziej skuteczne oraz czy ma to związek z celem i charakterem wydarzenia. 38. Jakiego rodzaju kontakty były nawiązywane w trakcie imprezy (pomiędzy organizatorem a uczestnikiem)? Odpowiedź pozwoli poznać komunikacyjny sposób nawiązywania relacji z uczestnikami wydarzeń podczas ich trwania. Poinformuje teŝ, czy uczestników traktowano grupowo, czy teŝ indywidualnie. Celem pytania jest teŝ wyłapanie zaleŝności pomiędzy narzędziami komunikacji stosowanymi podczas trwania eventu a charakterem i celem imprezy. 39. W jaki sposób zachęcano uczestników do udziału w imprezie? Uzyskane odpowiedzi informują o tym, jaki rodzaj proponowanych atrakcji najbardziej zachęca osoby do uczestnictwa w imprezie. Tę statystykę naleŝy opracować w zestawieniu z pytaniem na temat ilości uczestników, skuteczności i efektywności eventu. 40. W jaki sposób motywowano uczestników podczas imprezy? Na podstawie odpowiedzi na to pytanie moŝna wnioskować, który ze sposobów motywacji przyczynia się do aktywności uczestników podczas trwania eventu. Pytanie słuŝy teŝ zidentyfikowaniu komunikacyjnych sposobów nawiązywania relacji z uczestnikami wydarzeń podczas ich trwania. 41. Nagroda przyznawana podczas imprezy była Odpowiedź na to pytanie informuje o tym, jaki sposób wynagradzania uczestników jest najbardziej pospolity, lubiany, poŝądany. Zastosowanie tego elementu wpływa na powstawanie przyjemnych skojarzeń u uczestników, co skutkować moŝe większą efektywnością imprezy. Rodzaj nagrody moŝe takŝe decydować o zaangaŝowaniu 20

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest wicedyrektor szkoły, którego zadaniem jest:

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest wicedyrektor szkoły, którego zadaniem jest: R E G U L A M I N WARUNKÓW REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W KRZYWINIU 1. Gimnazjum w Zespole Szkół w Krzywiniu stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie imprez w działalności polskich przedsiębiorstw raport badawczy. Autor raportu prof. nadzw. WSP dr hab.

Wykorzystanie imprez w działalności polskich przedsiębiorstw raport badawczy. Autor raportu prof. nadzw. WSP dr hab. Wykorzystanie imprez w działalności polskich przedsiębiorstw raport badawczy Autor raportu prof. nadzw. WSP dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2012 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. wg Babińskiego

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. wg Babińskiego ETAPY PROCESU BADAWCZEGO wg Babińskiego NA ZACHĘTĘ Ludowe porzekadło o mówi: m CIEKAKAWOŚĆ TO PIERWSZY STOPIEŃ DO PIEKŁA. ale BEZ CIEKAWOŚCI I CHĘCI CI POZNANIA NIE MA Nauki Badań Rozwoju I jeszcze kilku

Bardziej szczegółowo

Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA.

Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA. Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA Nazwa placówki: Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie Informacja o autorach: Osobą sprawującą opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badania sondażowe Schematy losowania Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa 1 Próba jako miniatura populacji CELOWA subiektywny dobór jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt: z zastosowaniem metody blended learning Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 SPO RZL

Bardziej szczegółowo

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej Załącznik Nr 3 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK: FILOLOGIA Specjalność: filologia angielska - grupa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO W PROJEKTACH 11 maja 2010 Renata Polak W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Specyfika projektów - a bezpieczeństwo HR Przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

www.emtg.pl Akademia Event Managera

www.emtg.pl Akademia Event Managera www.emtg.pl Akademia Event Managera Akademia Event Managera Akademia Event Managera to najnowszy projekt Event Manager Training Group. Event Manager Training Group jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

EWALUACJA WEWNĘTRZNA: Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska EWALUACJA WEWNĘTRZNA: WYKORZYSTANIE W PODSUMOWANIU RPW Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji poświęconych zjawisku uzależnienia od telefonu

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 130 w Łodzi Przygotowanie i prowadzenie: Mgr Katarzyna Kasprzyk Mgr Krzysztof Bednarek Przygotowane w oparciu o pozycję "Autoewaluacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kursów online

Ocena jakości kursów online Ocena jakości kursów online Kryteria Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego Wojciech Zieliński Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Cele prezentacji Przedstawienie prac prowadzonych przez SEA nad

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6.

1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6. 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników) Określenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KLIMAT DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WWW.BIOSTAT.COM.PL BIOSTAT TEAM 3 BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW 4 BADANIE 180 i 360 7 e-badanie 8 BADANIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN PoniŜszy materiał został przygotowany na podstawie materiału szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Fundacji Fundusz Współpracy Kompleksowy model wdraŝania strategii gender mainstreaming w cykl planowania,

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Planowanie i prowadzenie ewaluacji. Beata Ciężka

Planowanie i prowadzenie ewaluacji. Beata Ciężka Planowanie i prowadzenie ewaluacji Beata Ciężka Ewaluacja Słownik Języka Polskiego (Szymczak, 1982, t. 1 s. 562): ustalanie wartości i ceny czegoś; ocenianie, oszacowanie 2 Ewaluacja Słownik łacińsko -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT

Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT Temat 5. Monitoring i ewaluacja Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo