REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek pracy w spółce pod firmą Agencja Reklamowo Marketingowa EVENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako Spółka) oraz określającym prawa i obowiązki osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku cywilno prawnego. Art. 2. Przepisy regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko oraz rodzaj stosunku prawnego łączącego daną osobę ze Spółką. Art. 3. Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej zwane będą dalej łącznie jako Pracownicy. Art. 4. Spółka zapoznaje z treścią niniejszego regulaminu pracy (dalej jako Regulamin) każdego przyjmowanego do pracy (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej) Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a Pracownik potwierdza znajomość Regulaminu swoim podpisem w treści umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy podpisywanej ze Spółką. Art. 5. Spółka zobowiązuje się organizować pracę Pracowników w sposób zapewniający przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Art. 6. Spółka zobowiązuje się przeciwdziałać mobbingowi poprzez umożliwienie Pracownikom anonimowego zgłaszania działań lub zachowań dotyczących Pracownika lub skierowanych przeciwko Pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Art. 7. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej), nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego.

2 Rozdział II Organizacja pracy Art Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą wykonywanej pracy. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2) przestrzegać ustalonego w Spółce (w tym, we wszystkich miejscach świadczenia pracy na rzecz Spółki) czasu pracy, 3) należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy, 4) przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w Spółce (w tym we wszystkich miejscach wykonywania pracy) porządku, 5) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 6) dbać o dobro Spółki, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, 7) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 8) przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników, 9) przestrzegać zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności zasad obsługi klientów Spółki, weryfikacji zamówień klientów, weryfikacji transakcji płatniczych, 10) stale podnosić swoje kwalifikacje, w tym w szczególności regularnie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Spółkę, 11) przestrzegać przepisów dotyczących realizacji transakcji płatniczych drogą elektroniczną, zawartych w regulaminach podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi terminali płatniczych, przepisów dotyczących weryfikacji podpisu klienta oraz kodu PIN oraz wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przeprowadzonym przez Spółkę szkoleniem (potwierdzenie zapoznania się z powyższymi przepisami przez Pracownika stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 12) przestrzegać receptury napojów podawanych w lokalach Spółki, zgodnie z zawartością poszczególnych składników (ilość i rodzaj) wskazanych w Menu przyjętym i zaakceptowanym przez Spółkę, podanym Pracownikowi do wiadomości, 13) przestrzegać zasad lojalności w stosunku do Spółki i innych Pracowników, w szczególności poprzez zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (w tym p. Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo Marketingowa GALILEO), w tym w szczególności zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat umów i zasad współpracy łączących te podmioty (Spółka współpracuje z GALILEO w związku z obsługą klientów VIP oraz obsługą terminali płatniczych), 14) przestrzegać zasad dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz mienia klientów Spółki, w tym poprzez zakaz nabijania na paragon lub fakturę VAT towarów i/lub usług nie zamówionych przez klienta, zakaz zawyżania cen towarów i/lub usług oferowanych przez Spółkę, zakaz zamieniania towarów na inne, w stosunku do towarów zamówionych przez klienta (towar zamówiony przez klienta musi odpowiadać towarowi wskazanemu w Menu i towarowi wydanemu klientowi), 15) przestrzegać całkowitego zakazu spożywania narkotyków oraz substancji odurzających, tak na terenie wykonywania pracy, jak i wcześniej przed rozpoczęciem pracy oraz zakaz przebywania w miejscu pracy pod wpływem takich środków, 16) przestrzegać całkowitego zakazu nierządu pod jakąkolwiek postacią, w miejscu i czasie wykonywania pracy.

3 3. Osoba kierująca Pracownikami (tzw. Kierownik) ma ponadto bezwzględny obowiązek: 1) rzetelnie wykonywać powierzone jej obowiązki służbowe jako osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za sprawną i właściwą organizację pracy, 2) egzekwować od pracowników bezwzględne przestrzeganie regulaminu pracy. 3) egzekwować od nowo przyjmowanych Pracowników dostarczenia przed podjęciem pracy, dokumentów niezbędnych do zatrudnienia, określonych przez pracodawcę. W przeciwnym razie z kandydatem nie zostanie zawarta umowa, 4) udzielanie Pracownikom urlopów i zwolnień od pracy w sposób zachowujący sprawną organizację pracy. 4. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie umowy z Pracownikiem w trybie natychmiastowym jest w szczególności: 1) zaniedbywanie obowiązków związanych z porządkiem w miejscu wykonywania pracy, 2) wykonywanie pracy w sposób, który mógłby narazić Spółkę na szkodę, 3) niedbałość o maszyny, narzędzia, powierzone materiały i inne mienie Spółki, 4) wykonywanie prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy na terenie miejsca wykonywania pracy, 5) bezprawne przywłaszczenie przedmiotów znajdującego się na terenie miejsca pracy, należących do Spółki, lub z których Spółka ma prawo korzystać, 6) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca dłużej niż 2 dni, 7) samowolne opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, 8) stawienie się do pracy w stanie po spożyciu środka odurzającego (narkotyku) lub przyjmowanie środków odurzających (narkotyków) w miejscu pracy, 9) naruszanie przepisów i zasad bhp, przepisów ppoż. przepisów sanitarnych, 10) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem, 11) działania lub zachowania uznane za mobbing w stosunku do innych Pracowników, 12) niewłaściwe zachowanie wobec klientów mające wpływ na wizerunek Spółki, 13) niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników, 14) niewłaściwa obsługa terminali płatniczych, 15) naruszenie zakazów: a) zmiany receptury napojów podawanych w lokalach Spółki, zgodnie z zawartością poszczególnych składników (ilość i rodzaj) wskazanych w Menu przyjętym i zaakceptowanym przez Spółkę, podanym Pracownikowi do wiadomości, 1) rozpowszechniania fałszywych informacji na temat Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (w tym p. Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo Marketingowa GALILEO), 2) naruszania dóbr osobistych oraz mienia klientów Spółki, w tym zakazu nabijania na paragon lub fakturę VAT towarów i/lub usług nie zamówionych przez klienta, zakazu zawyżania cen towarów i/lub usług oferowanych przez Spółkę, zakazu zamieniania towarów na inne, w stosunku do towarów zamówionych przez klienta (towar zamówiony przez klienta musi odpowiadać towarowi wskazanemu w Menu i towarowi wydanemu klientowi), 3) spożywania narkotyków oraz substancji odurzających, tak na terenie wykonywania pracy, jak i wcześniej przed rozpoczęciem pracy oraz zakaz przebywania w miejscu pracy pod wpływem takich środków, 4) nierządu pod jakąkolwiek postacią, w miejscu i czasie wykonywania pracy, Spółka jest obowiązana: Art. 9.

4 1) zaznajamiać Pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) wypłacać wynagrodzenie, 5) ułatwiać Pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 6) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby Pracowników, 7) stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny Pracowników oraz wyników ich pracy, 8) wpływać na kształtowanie w Spółce zasad współżycia społecznego, 9) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe Pracowników. Art Dokumentacja personalna kandydata do pracy o ile zatrudniany będzie na podstawie umowy o pracę) powinna obejmować: 1) świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe o ile kwalifikacje te będą niezbędne do wykonywania określonej pracy, 2) świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, obejmujące okresy pracy w roku poprzedzającym podjęcie zatrudnienia w Spółce, 3) podanie o przyjęcie do pracy zawierające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, 4) kwestionariusz osobowy, 5) dokumenty uprawniające do podjęcia pracy na danym stanowisku w myśl odrębnych przepisów. Art Przed przystąpieniem do pracy Pracownik powinien: 1) otrzymać pisemną umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz wynagrodzenie za pracę, 2) zapoznać się z Regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy, 3) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami (tylko w zakresie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub odbyć przeszkolenie w zakresie obowiązków Pracownika i potwierdzić fakt odbycia tego szkolenia w odrębnym oświadczeniu pisemnym. 2. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Spółkę, poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, o jakichkolwiek zmianach swoich danych osobowych lub zmianach warunkujących nabycie lub utratę odpowiednich świadczeń Rozdział III Rozkład i porządek czasu pracy Art Czasem pracy jest czas, w którym Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę pozostaje w dyspozycji Spółki w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Odnośnie osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej czas pracy określany jest za pomocą indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Spółką a Pracownikiem, zgodnie z potrzebami Spółki. 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową na rzecz Spółki w czasie pracy Pracownik ma zakaz świadczenia pracy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego na rzecz innych osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Art Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustala się czas pracy w wymiarze 8

5 godzin na dobę i przeciętnie 40 godziny na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy. Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno - prawnej ustala się czas pracy na podstawie indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Spółką a Pracownikiem, wedle potrzeb Spółki. 2. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w 1 dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obejmuje trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 3. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Art. 14. Spółka może dla wszystkich lub niektórych Pracowników: 1) zmienić ustalony w Regulaminie pracy wymiar i rozkład czasu pracy, 2) wyznaczyć stanowiska, na których czas pracy Pracowników będzie określony wymiarem ich zadań, 3) wprowadzić zmianowy system czasu pracy. Art. 15. Spółka jest obowiązana prowadzić ewidencję czasu pracy dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uwzględniającą m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub innych umów cywilno prawnych Spółka nie jest obowiązana prowadzić ewidencji czasu pracy. Art. 16. Każdy Pracownik objęty obowiązkiem sporządzania ewidencji czasu pracy obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. Art Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy (miejsca wykonywania pracy na rzecz Spółki) wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego danego Pracownika. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem danej zmiany, bądź w czasie godzin pracy jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna, bez zgody bezpośredniego przełożonego, zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy. 2. Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu (miejsca wykonywania pracy) może nastąpić wyłącznie za zgodą Spółki bądź osoby przez niego upoważnionej. Art. 18. Przebywanie Pracownika na terenie zakładu pracy (miejsca wykonywania pracy) poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą Spółki. Art. 19. Czas przebywania w zakładzie pracy (miejsca wykonywania pracy) po godzinach pracy winien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez Spółkę. Art. 20. Praca może być wykonywana w systemie zmianowym. Art Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie obowiązują przepisy dotyczące pory nocnej oraz dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie pracy w porze nocnej. 2. Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie obowiązują przepisy dotyczące przerw w pracy oraz dni wolnych od pracy, wskazane w przepisach Kodeksu pracy.

6 Art Po zakończeniu pracy każdy Pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, sprzęt, dokumenty i pieczęcie. 2. Pracownicy zatrudnieni w zmianowym systemie pracy, obowiązani są przekazywać zmiennikom obsługiwane urządzenia oraz towary w stanie pozwalającym na dalszą ich eksploatację na następnej zmianie. Art. 23. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia swojego stanowiska pracy, 2) sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych, palników gazowych i zaworów wodociągowych, 3) zamknięcia drzwi i okien, 4) przekazania kluczy od pomieszczenia, w którym pracuje osobie sprawującej nad nimi nadzór, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy. Art. 24. W przypadku powzięcia przez Pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy jakiejkolwiek awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody. Art. 25. Zabrania się wynoszenia z zakładu pracy (miejsca wykonywania pracy) jakichkolwiek narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność Spółki bądź jemu powierzonych, jakichkolwiek ruchomości stanowiących własność Spółki (w szczególności alkoholu oraz papierosów). Art. 26. Zabrania się wnoszenia do zakładu pracy (miejsca wykonywania pracy) jakichkolwiek substancji odurzających, psychotropowych lub innych substancji pochodzenia narkotycznego. Art. 27. Zabrania się wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy (miejscu wykonywania pracy) lub z wykorzystaniem narzędzi bądź urządzeń należących do Spółki bez wyraźnej jego zgody, lub też w czasie wykonywania pracy na rzecz Spółki. Art Zabrania się korzystania z telefonów służbowych dla celów prywatnych. 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez Pracownika w miejscu wykonywania pracy pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Rozdział IV Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy Art Pracownik powinien uprzedzić Spółkę o niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności. 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, Pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w pierwszym dniu nieobecności w pracy, telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka łączności. 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w 2 powyżej może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez Pracownika tego obowiązku, w tym w szczególności jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników i jednocześnie udokumentowaną odpowiednim zwolnieniem lekarskim

7 potwierdzającym konieczność pozostania w domu, albo innym zdarzeniem losowym, niemożliwym do przewidzenia, udokumentowanym w odpowiedni sposób (np. odpis skrócony aktu zgonu osoby najbliższej, odpis aktu urodzenia dziecka, potwierdzenie zdarzenia losowego jak wypadek, pożar, powódź itp). W takim przypadku Pracownik zawiadamia bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności niezwłocznie od wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, jednocześnie lub najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zdarzenia przedstawiając odpowiedni dokument. 4. W razie niemożliwości udokumentowania nieobecności w pracy, Pracownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Spółki. W takim wypadku Spółka ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą 100 % (stu procentom) stawki dziennej wynagrodzenia Pracownika, za każdy dzień nieudokumentowanej nieobecności w pracy. W razie, gdyby Pracownik podał fałszywą przyczynę nieobecności w pracy, Spółka jest uprawniona do dodatkowego nałożenia na Pracownika kary finansowej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Art Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności. W razie nieobecności takiego Pracownika w pracy z powodu: 1) niezdolności do pracy na skutek choroby pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej, 2) leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, 3) choroby członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki, Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając Spółce zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Art. 31. Za dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę uważa się: 1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 2) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydaną zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia Pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 3) oświadczenie Pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez Pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 4) imienne wezwanie Pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 5) oświadczenie Pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny. Art. 32. W przypadku spóźnienia się do pracy, Pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego, celem usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o formie usprawiedliwienia (ustna lub pisemna) podejmuje przełożony, któremu bezpośrednio podlega Pracownik Rozdział V Zwolnienia od pracy

8 Art. 33. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. Art. 34. Spółka udziela zwolnień od pracy na umotywowany wniosek Pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego, jeżeli nie zakłóci to toku pracy. Pracownikowi za czas tego zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Art Spółka jest obowiązana zwolnić Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę od pracy w trybie i na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie albo inne przepisy prawa. 2. W szczególności Spółka obowiązana jest zwolnić od pracy Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę: 1) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia, 2) wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania, 3) wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium d/s wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego, 4) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, 5) na czas obejmujący: a) 2 dni w razie ślubu Pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka Pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, b) 1 dzień w razie ślubu dziecka Pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 Spółka wydaje, na wniosek Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, zaświadczenie określające wysokość utraconego przez Pracownika wynagrodzenia w celu uzyskania przez niego od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. 4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4-5 Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zachowuje prawo do wynagrodzenia. Art Spółka prowadzi odrębnie dla każdego Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kartę ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione nieobecności w pracy. 2. Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez Spółkę. Rozdział VI

9 Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia Art Wynagrodzenie za pracę Pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz umów cywilno prawnych wypłaca się wedle odrębnych ustaleń pomiędzy Spółką a Pracownikiem. Wynagrodzenie za pracę Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, płatne miesięcznie, wypłaca się z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. 2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia zależy od ilości lub jakości wykonywanej pracy, Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej wypłaca się wynagrodzenie prowizyjne, odrębnie ustalone dla każdego Pracownika. Pozostałą kwotę wynagrodzenia, jak również składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaca się po ostatecznym ich ustaleniu w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego po upływie okresu, za które przysługują, o ile Pracownik nabył do nich prawa. Art Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto pracownika, podane przez niego Spółce albo w formie przekazania środków pieniężnych na kartę pre-paid przypisaną każdemu Pracownikowi wedle odrębnego numeru albo też w gotówce. 2. W przypadku Pracowników świadczących pracę w innym stałym miejscu, wynagrodzenie jest wypłacane w miejscu wykonywania pracy. Rozdział VII Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 39. Spółka obowiązana jest chronić zdrowie i życie Pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych i warunków pracy. Art. 40. Spółka obowiązana jest informować Pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej informacji udziela się na piśmie przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu Pracownikowi, zatrudnionemu na takim stanowisku. Art. 41. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem Pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych, 2) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 3) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa Pracowników Art Za nieprzestrzeganie przez Pracownika ustalonego porządku, niniejszego Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, Spółka może stosować:

10 1) karę upomnienia, 2) karę nagany, 3) karę finansową. 2. Do rażącego naruszenia ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy należy: 1) złe i niedbałe wykonywanie pracy, psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 2) nieprzybycie bądź spóźnienie się do pracy, samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia, 3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, 4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, 5) niewykonywanie poleceń przełożonych, 6) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników, 7) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 8) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej. 3. Za nieprzestrzeganie przez Pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, Spółka może zastosować karę pieniężną. Art. 43. Spółka stosuje kary po uprzednim wysłuchaniu Pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu. Rozdział IX Przepisy końcowe Art Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony. 2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 3. Regulamin zostaje zamieszczony do wiadomości wszystkich Pracowników na stronie internetowej co jednocześnie oznacza obowiązek każdego z Pracowników zapoznania się z Regulaminem i jego postanowieniami. Art. 45. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie od podania go do wiadomości Pracowników.

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Załącznik do Zarządzenia Nr 3 / 2004 Wójta Gminy Lipno z dnia 14.06.2004r. Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Podstawę prawną wprowadzenia Regulaminu Pracy stanowią

Bardziej szczegółowo

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy. www.pip.gov.pl

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy. www.pip.gov.pl Usprawiedliwianie nieobecności w pracy www.pip.gov.pl Obowiązek powiadomienia W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 14) ustala się Regulamin pracy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy obowiązujący w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W PUŁAWACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura, ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA Postanowienia wstępne Na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustala

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, 141, z późniejszymi zmianami) ustala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 4/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 8 czerwca 2009 r. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Milejewo 2009 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20/2009 WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20/2009 WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20/2009 WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie Na podstawie art. 104 1, art. 104 1-104 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie

Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Urzędu Gminy w Łubowie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin pracy. Urzędu Gminy w Łubowie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin pracy Urzędu Gminy w Łubowie 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin pracy przyjęto na podstawie: art. 104 2 Kodeksu pracy. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) pracodawca - Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Na podstawie 5 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Przedszkola Niepublicznego Mali Olimpijczycy

Regulamin pracy Przedszkola Niepublicznego Mali Olimpijczycy Regulamin pracy Przedszkola Niepublicznego Mali Olimpijczycy Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy art. 104 i 104 1 104 3 Ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I.

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Załącznik nr 13 REGULAMIN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Przepisy ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA REGULAMIN PRACY w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA Na podstawie art. 104 2 1 i 2 Kodeksu pracy oraz odnośnych przepisów Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6

Regulamin pracy. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 Regulamin pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania regulaminu pracy stanowią przepisy: 1. Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/2005 1 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/2005 Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie ogłoszenia znowelizowanego Regulaminu Pracy Gimnazjum Nr 2 1 Zarządzam ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz.U. z 2009r nr 6 poz 33 z późniejszymi zmianami) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

Strona0 REGULAMIN PRACY W FIRMIE DAPA POLSKA

Strona0 REGULAMIN PRACY W FIRMIE DAPA POLSKA Strona0 REGULAMIN PRACY W FIRMIE DAPA POLSKA Strona1 TEMAT PARAGRAF 1. Obowiązki pracowników 1-4 2. Przyjęcie do pracy 5 3. Zwolnienie z pracy 6 4. Obowiązki zakładu pracy 7 5. Czas pracy 8-9 6. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

REGULAMIN PRACY. w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu Podstawa prawna i postanowienia ogólne Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, póz. 141)

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych I. Przepisy wstępne ( 1 3 ) 1 1.Regulamin pracy wprowadzony na podstawie art. 104 2 i 104 2 1 k. p. przez pracodawcę Dyrektora Gminnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie

Regulamin pracy w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie Regulamin pracy w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 75 A 59-222 MIŁKOWICE

REGULAMIN PRACY. Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 75 A 59-222 MIŁKOWICE REGULAMIN PRACY Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 75 A 59-222 MIŁKOWICE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach REGULAMIN PRACY SP w Palowicach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Pracy zwany w treści Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych ustaw i aktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE I. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 104-104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 38-400Krosno ul. Wojska Polskiego 45

REGULAMIN PRACY. Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 38-400Krosno ul. Wojska Polskiego 45 1 REGULAMIN PRACY Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 38-400Krosno ul. Wojska Polskiego 45 1 2 Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Podstawę prawną ustalania Regulaminu Pracy stanowią

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie Podstawa prawna: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne.

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne. Załącznik do Zarządzenia Nr 25/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 3 lipca 2008 r. Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole I. Przepisy wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni REGULAMIN PRACY Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 185/04 Wójta Gminy Wilków z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE I. Przepisy ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Podgłębokiem

REGULAMIN PRACY. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Podgłębokiem REGULAMIN PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Tyczyna z dnia 24 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Tyczyna z dnia 24 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Tyczyna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Tyczynie Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UmSTAZ/14/00.

Umowa Nr UmSTAZ/14/00. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2. im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu

Regulamin pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2. im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu Regulamin pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu Na podstawie art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY... (oznaczenie podmiotu - pracodawcy - u którego obowiązuje regulamin pracy) ustalony w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związków Zawodowych... w dniu... roku. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Nietypowe zdarzenia a czas pracy. Grzegorz Sobota

Nietypowe zdarzenia a czas pracy. Grzegorz Sobota Nietypowe zdarzenia a czas pracy Grzegorz Sobota Wyjścia prywatne w godzinach pracy kwestia prywatnych wyjść w godzinach pracy, może być uregulowana w przepisach wewnątrzzakładowych przełożony bez wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKÓW. Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach

REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKÓW. Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKÓW Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników oraz ustala organizację i porządek w procesie pracy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Na podstawie art.104, 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU Załącznik do Zarządzenia Nr 46/09 Starosty Piskiego z dnia 25 listopada 2009r. REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

Regulamin Pracy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach Regulamin Pracy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o przepisy: - ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 998 r. Nr 2, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 15/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej z dnia 12 października 2011r. REGULAMIN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo