REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek pracy w spółce pod firmą Agencja Reklamowo Marketingowa EVENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako Spółka) oraz określającym prawa i obowiązki osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku cywilno prawnego. Art. 2. Przepisy regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko oraz rodzaj stosunku prawnego łączącego daną osobę ze Spółką. Art. 3. Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej zwane będą dalej łącznie jako Pracownicy. Art. 4. Spółka zapoznaje z treścią niniejszego regulaminu pracy (dalej jako Regulamin) każdego przyjmowanego do pracy (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej) Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a Pracownik potwierdza znajomość Regulaminu swoim podpisem w treści umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy podpisywanej ze Spółką. Art. 5. Spółka zobowiązuje się organizować pracę Pracowników w sposób zapewniający przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Art. 6. Spółka zobowiązuje się przeciwdziałać mobbingowi poprzez umożliwienie Pracownikom anonimowego zgłaszania działań lub zachowań dotyczących Pracownika lub skierowanych przeciwko Pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Art. 7. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej), nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego.

2 Rozdział II Organizacja pracy Art Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą wykonywanej pracy. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2) przestrzegać ustalonego w Spółce (w tym, we wszystkich miejscach świadczenia pracy na rzecz Spółki) czasu pracy, 3) należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy, 4) przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w Spółce (w tym we wszystkich miejscach wykonywania pracy) porządku, 5) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 6) dbać o dobro Spółki, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, 7) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 8) przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników, 9) przestrzegać zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności zasad obsługi klientów Spółki, weryfikacji zamówień klientów, weryfikacji transakcji płatniczych, 10) stale podnosić swoje kwalifikacje, w tym w szczególności regularnie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Spółkę, 11) przestrzegać przepisów dotyczących realizacji transakcji płatniczych drogą elektroniczną, zawartych w regulaminach podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi terminali płatniczych, przepisów dotyczących weryfikacji podpisu klienta oraz kodu PIN oraz wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przeprowadzonym przez Spółkę szkoleniem (potwierdzenie zapoznania się z powyższymi przepisami przez Pracownika stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 12) przestrzegać receptury napojów podawanych w lokalach Spółki, zgodnie z zawartością poszczególnych składników (ilość i rodzaj) wskazanych w Menu przyjętym i zaakceptowanym przez Spółkę, podanym Pracownikowi do wiadomości, 13) przestrzegać zasad lojalności w stosunku do Spółki i innych Pracowników, w szczególności poprzez zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (w tym p. Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo Marketingowa GALILEO), w tym w szczególności zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat umów i zasad współpracy łączących te podmioty (Spółka współpracuje z GALILEO w związku z obsługą klientów VIP oraz obsługą terminali płatniczych), 14) przestrzegać zasad dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz mienia klientów Spółki, w tym poprzez zakaz nabijania na paragon lub fakturę VAT towarów i/lub usług nie zamówionych przez klienta, zakaz zawyżania cen towarów i/lub usług oferowanych przez Spółkę, zakaz zamieniania towarów na inne, w stosunku do towarów zamówionych przez klienta (towar zamówiony przez klienta musi odpowiadać towarowi wskazanemu w Menu i towarowi wydanemu klientowi), 15) przestrzegać całkowitego zakazu spożywania narkotyków oraz substancji odurzających, tak na terenie wykonywania pracy, jak i wcześniej przed rozpoczęciem pracy oraz zakaz przebywania w miejscu pracy pod wpływem takich środków, 16) przestrzegać całkowitego zakazu nierządu pod jakąkolwiek postacią, w miejscu i czasie wykonywania pracy.

3 3. Osoba kierująca Pracownikami (tzw. Kierownik) ma ponadto bezwzględny obowiązek: 1) rzetelnie wykonywać powierzone jej obowiązki służbowe jako osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za sprawną i właściwą organizację pracy, 2) egzekwować od pracowników bezwzględne przestrzeganie regulaminu pracy. 3) egzekwować od nowo przyjmowanych Pracowników dostarczenia przed podjęciem pracy, dokumentów niezbędnych do zatrudnienia, określonych przez pracodawcę. W przeciwnym razie z kandydatem nie zostanie zawarta umowa, 4) udzielanie Pracownikom urlopów i zwolnień od pracy w sposób zachowujący sprawną organizację pracy. 4. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie umowy z Pracownikiem w trybie natychmiastowym jest w szczególności: 1) zaniedbywanie obowiązków związanych z porządkiem w miejscu wykonywania pracy, 2) wykonywanie pracy w sposób, który mógłby narazić Spółkę na szkodę, 3) niedbałość o maszyny, narzędzia, powierzone materiały i inne mienie Spółki, 4) wykonywanie prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy na terenie miejsca wykonywania pracy, 5) bezprawne przywłaszczenie przedmiotów znajdującego się na terenie miejsca pracy, należących do Spółki, lub z których Spółka ma prawo korzystać, 6) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca dłużej niż 2 dni, 7) samowolne opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, 8) stawienie się do pracy w stanie po spożyciu środka odurzającego (narkotyku) lub przyjmowanie środków odurzających (narkotyków) w miejscu pracy, 9) naruszanie przepisów i zasad bhp, przepisów ppoż. przepisów sanitarnych, 10) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem, 11) działania lub zachowania uznane za mobbing w stosunku do innych Pracowników, 12) niewłaściwe zachowanie wobec klientów mające wpływ na wizerunek Spółki, 13) niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników, 14) niewłaściwa obsługa terminali płatniczych, 15) naruszenie zakazów: a) zmiany receptury napojów podawanych w lokalach Spółki, zgodnie z zawartością poszczególnych składników (ilość i rodzaj) wskazanych w Menu przyjętym i zaakceptowanym przez Spółkę, podanym Pracownikowi do wiadomości, 1) rozpowszechniania fałszywych informacji na temat Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (w tym p. Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo Marketingowa GALILEO), 2) naruszania dóbr osobistych oraz mienia klientów Spółki, w tym zakazu nabijania na paragon lub fakturę VAT towarów i/lub usług nie zamówionych przez klienta, zakazu zawyżania cen towarów i/lub usług oferowanych przez Spółkę, zakazu zamieniania towarów na inne, w stosunku do towarów zamówionych przez klienta (towar zamówiony przez klienta musi odpowiadać towarowi wskazanemu w Menu i towarowi wydanemu klientowi), 3) spożywania narkotyków oraz substancji odurzających, tak na terenie wykonywania pracy, jak i wcześniej przed rozpoczęciem pracy oraz zakaz przebywania w miejscu pracy pod wpływem takich środków, 4) nierządu pod jakąkolwiek postacią, w miejscu i czasie wykonywania pracy, Spółka jest obowiązana: Art. 9.

4 1) zaznajamiać Pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) wypłacać wynagrodzenie, 5) ułatwiać Pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 6) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby Pracowników, 7) stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny Pracowników oraz wyników ich pracy, 8) wpływać na kształtowanie w Spółce zasad współżycia społecznego, 9) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe Pracowników. Art Dokumentacja personalna kandydata do pracy o ile zatrudniany będzie na podstawie umowy o pracę) powinna obejmować: 1) świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe o ile kwalifikacje te będą niezbędne do wykonywania określonej pracy, 2) świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, obejmujące okresy pracy w roku poprzedzającym podjęcie zatrudnienia w Spółce, 3) podanie o przyjęcie do pracy zawierające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, 4) kwestionariusz osobowy, 5) dokumenty uprawniające do podjęcia pracy na danym stanowisku w myśl odrębnych przepisów. Art Przed przystąpieniem do pracy Pracownik powinien: 1) otrzymać pisemną umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz wynagrodzenie za pracę, 2) zapoznać się z Regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy, 3) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami (tylko w zakresie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub odbyć przeszkolenie w zakresie obowiązków Pracownika i potwierdzić fakt odbycia tego szkolenia w odrębnym oświadczeniu pisemnym. 2. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Spółkę, poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, o jakichkolwiek zmianach swoich danych osobowych lub zmianach warunkujących nabycie lub utratę odpowiednich świadczeń Rozdział III Rozkład i porządek czasu pracy Art Czasem pracy jest czas, w którym Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę pozostaje w dyspozycji Spółki w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Odnośnie osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej czas pracy określany jest za pomocą indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Spółką a Pracownikiem, zgodnie z potrzebami Spółki. 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową na rzecz Spółki w czasie pracy Pracownik ma zakaz świadczenia pracy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego na rzecz innych osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Art Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustala się czas pracy w wymiarze 8

5 godzin na dobę i przeciętnie 40 godziny na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy. Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno - prawnej ustala się czas pracy na podstawie indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Spółką a Pracownikiem, wedle potrzeb Spółki. 2. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w 1 dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obejmuje trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 3. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Art. 14. Spółka może dla wszystkich lub niektórych Pracowników: 1) zmienić ustalony w Regulaminie pracy wymiar i rozkład czasu pracy, 2) wyznaczyć stanowiska, na których czas pracy Pracowników będzie określony wymiarem ich zadań, 3) wprowadzić zmianowy system czasu pracy. Art. 15. Spółka jest obowiązana prowadzić ewidencję czasu pracy dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uwzględniającą m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub innych umów cywilno prawnych Spółka nie jest obowiązana prowadzić ewidencji czasu pracy. Art. 16. Każdy Pracownik objęty obowiązkiem sporządzania ewidencji czasu pracy obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. Art Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy (miejsca wykonywania pracy na rzecz Spółki) wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego danego Pracownika. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem danej zmiany, bądź w czasie godzin pracy jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna, bez zgody bezpośredniego przełożonego, zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy. 2. Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu (miejsca wykonywania pracy) może nastąpić wyłącznie za zgodą Spółki bądź osoby przez niego upoważnionej. Art. 18. Przebywanie Pracownika na terenie zakładu pracy (miejsca wykonywania pracy) poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą Spółki. Art. 19. Czas przebywania w zakładzie pracy (miejsca wykonywania pracy) po godzinach pracy winien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez Spółkę. Art. 20. Praca może być wykonywana w systemie zmianowym. Art Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie obowiązują przepisy dotyczące pory nocnej oraz dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie pracy w porze nocnej. 2. Dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie obowiązują przepisy dotyczące przerw w pracy oraz dni wolnych od pracy, wskazane w przepisach Kodeksu pracy.

6 Art Po zakończeniu pracy każdy Pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, sprzęt, dokumenty i pieczęcie. 2. Pracownicy zatrudnieni w zmianowym systemie pracy, obowiązani są przekazywać zmiennikom obsługiwane urządzenia oraz towary w stanie pozwalającym na dalszą ich eksploatację na następnej zmianie. Art. 23. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia swojego stanowiska pracy, 2) sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych, palników gazowych i zaworów wodociągowych, 3) zamknięcia drzwi i okien, 4) przekazania kluczy od pomieszczenia, w którym pracuje osobie sprawującej nad nimi nadzór, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy. Art. 24. W przypadku powzięcia przez Pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy jakiejkolwiek awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody. Art. 25. Zabrania się wynoszenia z zakładu pracy (miejsca wykonywania pracy) jakichkolwiek narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność Spółki bądź jemu powierzonych, jakichkolwiek ruchomości stanowiących własność Spółki (w szczególności alkoholu oraz papierosów). Art. 26. Zabrania się wnoszenia do zakładu pracy (miejsca wykonywania pracy) jakichkolwiek substancji odurzających, psychotropowych lub innych substancji pochodzenia narkotycznego. Art. 27. Zabrania się wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy (miejscu wykonywania pracy) lub z wykorzystaniem narzędzi bądź urządzeń należących do Spółki bez wyraźnej jego zgody, lub też w czasie wykonywania pracy na rzecz Spółki. Art Zabrania się korzystania z telefonów służbowych dla celów prywatnych. 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez Pracownika w miejscu wykonywania pracy pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Rozdział IV Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy Art Pracownik powinien uprzedzić Spółkę o niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności. 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, Pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w pierwszym dniu nieobecności w pracy, telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka łączności. 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w 2 powyżej może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez Pracownika tego obowiązku, w tym w szczególności jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników i jednocześnie udokumentowaną odpowiednim zwolnieniem lekarskim

7 potwierdzającym konieczność pozostania w domu, albo innym zdarzeniem losowym, niemożliwym do przewidzenia, udokumentowanym w odpowiedni sposób (np. odpis skrócony aktu zgonu osoby najbliższej, odpis aktu urodzenia dziecka, potwierdzenie zdarzenia losowego jak wypadek, pożar, powódź itp). W takim przypadku Pracownik zawiadamia bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności niezwłocznie od wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, jednocześnie lub najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zdarzenia przedstawiając odpowiedni dokument. 4. W razie niemożliwości udokumentowania nieobecności w pracy, Pracownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Spółki. W takim wypadku Spółka ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą 100 % (stu procentom) stawki dziennej wynagrodzenia Pracownika, za każdy dzień nieudokumentowanej nieobecności w pracy. W razie, gdyby Pracownik podał fałszywą przyczynę nieobecności w pracy, Spółka jest uprawniona do dodatkowego nałożenia na Pracownika kary finansowej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Art Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności. W razie nieobecności takiego Pracownika w pracy z powodu: 1) niezdolności do pracy na skutek choroby pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej, 2) leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, 3) choroby członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki, Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając Spółce zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Art. 31. Za dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę uważa się: 1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 2) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydaną zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia Pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 3) oświadczenie Pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez Pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 4) imienne wezwanie Pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 5) oświadczenie Pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny. Art. 32. W przypadku spóźnienia się do pracy, Pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego, celem usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o formie usprawiedliwienia (ustna lub pisemna) podejmuje przełożony, któremu bezpośrednio podlega Pracownik Rozdział V Zwolnienia od pracy

8 Art. 33. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. Art. 34. Spółka udziela zwolnień od pracy na umotywowany wniosek Pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego, jeżeli nie zakłóci to toku pracy. Pracownikowi za czas tego zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Art Spółka jest obowiązana zwolnić Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę od pracy w trybie i na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie albo inne przepisy prawa. 2. W szczególności Spółka obowiązana jest zwolnić od pracy Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę: 1) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia, 2) wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania, 3) wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium d/s wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego, 4) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, 5) na czas obejmujący: a) 2 dni w razie ślubu Pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka Pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, b) 1 dzień w razie ślubu dziecka Pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 Spółka wydaje, na wniosek Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, zaświadczenie określające wysokość utraconego przez Pracownika wynagrodzenia w celu uzyskania przez niego od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. 4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4-5 Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zachowuje prawo do wynagrodzenia. Art Spółka prowadzi odrębnie dla każdego Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kartę ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione nieobecności w pracy. 2. Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez Spółkę. Rozdział VI

9 Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia Art Wynagrodzenie za pracę Pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz umów cywilno prawnych wypłaca się wedle odrębnych ustaleń pomiędzy Spółką a Pracownikiem. Wynagrodzenie za pracę Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, płatne miesięcznie, wypłaca się z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. 2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia zależy od ilości lub jakości wykonywanej pracy, Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej wypłaca się wynagrodzenie prowizyjne, odrębnie ustalone dla każdego Pracownika. Pozostałą kwotę wynagrodzenia, jak również składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaca się po ostatecznym ich ustaleniu w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego po upływie okresu, za które przysługują, o ile Pracownik nabył do nich prawa. Art Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto pracownika, podane przez niego Spółce albo w formie przekazania środków pieniężnych na kartę pre-paid przypisaną każdemu Pracownikowi wedle odrębnego numeru albo też w gotówce. 2. W przypadku Pracowników świadczących pracę w innym stałym miejscu, wynagrodzenie jest wypłacane w miejscu wykonywania pracy. Rozdział VII Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 39. Spółka obowiązana jest chronić zdrowie i życie Pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych i warunków pracy. Art. 40. Spółka obowiązana jest informować Pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej informacji udziela się na piśmie przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu Pracownikowi, zatrudnionemu na takim stanowisku. Art. 41. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem Pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych, 2) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 3) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa Pracowników Art Za nieprzestrzeganie przez Pracownika ustalonego porządku, niniejszego Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, Spółka może stosować:

10 1) karę upomnienia, 2) karę nagany, 3) karę finansową. 2. Do rażącego naruszenia ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy należy: 1) złe i niedbałe wykonywanie pracy, psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 2) nieprzybycie bądź spóźnienie się do pracy, samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia, 3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, 4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, 5) niewykonywanie poleceń przełożonych, 6) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników, 7) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 8) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej. 3. Za nieprzestrzeganie przez Pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, Spółka może zastosować karę pieniężną. Art. 43. Spółka stosuje kary po uprzednim wysłuchaniu Pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu. Rozdział IX Przepisy końcowe Art Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony. 2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 3. Regulamin zostaje zamieszczony do wiadomości wszystkich Pracowników na stronie internetowej co jednocześnie oznacza obowiązek każdego z Pracowników zapoznania się z Regulaminem i jego postanowieniami. Art. 45. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie od podania go do wiadomości Pracowników.

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Studenta SGH, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo